Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:17

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG NGUYỄN KIM LINH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: PGS TS LÊ ĐỨC TOÀN Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 06 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Trong giai ñoạn nay, hòa với ñổi sâu sắc toàn diện ñất nước, chế quản lý kinh tế, hệ thống sở hạ tầng nước ta ñã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền ñề cho nghiệp công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước Những thành tựu ñó nhờ ñóng góp vô to lớn ngành xây dựng nước nhà Trong năm qua, hoạt ñộng xây dựng ñã có phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình xây dựng lớn ñược hoàn thành ñưa vào sử dụng ñem lại hiệu kinh tế – xã hội to lớn góp phần vào thành tựu chung ñất nước So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có ñặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể rõ nét sản phẩm xây lắp trình tạo sản phẩm ngành, ñó vấn ñề ñặt phải quản lý vốn có hiệu ñồng thời khắc phục ñược tình trạng thất thoát lãng phí trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Để ñạt ñược ñiều ñó, nhà quản trị doanh nghiệp cần phải sử dụng ñồng bộ, hiệu công cụ quản lý kinh tế tài mình, ñó không kể ñến kế toán quản trị chi phí – công cụ quản lý kinh tế hiệu nhà doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, ña dạng chủng loại hình thức nên công tác kế toán quản trị chi phí việc ñơn giản tính ña dạng loại hoạt ñộng tính phức tạp chi phí Vì việc áp dụng hình thức quản lý chi phí góc ñộ kế toán quản trị việc làm cần thiết, ñã có biểu phận thực chức Footer Page of 126 Header Page of 126 kế toán quản trị ñơn vị phòng ban Công ty Xuất phát từ nhận thức trên, tác giả nhận thấy việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp vấn ñề cần thiết có tính thực tiễn cao tình hình ñó lý tác giả chọn ñề tài nghiên cứu: “ Kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An” Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu vấn ñề lý luận kế toán quản trị chi phí DN xây lắp Thông qua nghiên cứu thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Trên sở vấn ñề lý luận ñã nghiên cứu thực trạng ñể ñưa giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp nhằm kiểm soát chi phí ñể ñưa ñược sản phẩm với giá cạnh tranh, góp phần tăng nhanh tổng mức lợi nhuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu ñề tài: Do tính phức tạp ñề tài, thời gian ñiều kiện nghiên cứu nên luận văn ñi sâu nghiên cứu kế toán quản trị chi phí ñối với mảng xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Thời gian nghiên cứu tập trung vào giai ñoạn 2010-2011 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vật biện chứng, phương pháp thực chứng ñể ñối chiếu, phương pháp ñiều tra ñiển hình, phương pháp thống kê ñể tổng hợp số liệu phân tích Đặc biệt sử Footer Page of 126 Header Page of 126 dụng phương pháp vấn trực tiếp nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, có sử dụng sơ ñồ bảng biểu ñể minh họa cho trình nghiên cứu giải vấn ñề Trên sở ñó, ñưa nội dung cần hoàn thiện phù hợp với khả thực ñược Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Đóng góp luận văn Đề tài nghiên cứu lý luận thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp nói chung Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An nói riêng ñể từ ñó ñưa phương hướng hoàn kế toán quản trị chi phí phù hợp, hiệu cho DN như: ñưa phương pháp quản lý có hiệu khoản chi phí cấu tạo nên giá thành sản phẩm xây lắp, phương pháp ñịnh giá ñặc biệt cạnh tranh ñấu thầu, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí nhằm kiểm soát chi phí xây lắp khả áp dụng hệ thống tính giá thông dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, bảng biểu, sơ ñồ, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn ñề lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.1 Tổng quan kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp 1.1.1.1 Kế toán quản trị chi phí Hiệp hội kế toán Mỹ ñịnh nghĩa: “Kế toán quản trị trình ñịnh ñạng, ño lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình thông ñạt số liệu tài phi tài cho ban quản trị ñể lập kế hoạch, theo dõi việc thực kế hoạch phạm vi nội doanh nghiệp, ñảm bảo việc sử dụng có hiệu tài sản quản lý chặt chẽ tài sản này” Giữa KTQT KTTC có mối quan hệ lẫn thể qua phần giao thoa chúng kế toán chi phí KTQT chi phí phận hệ thống kế toán quản trị nên chất KTQT chi phí trước hết thể chất kế toán quản trị Do ñó, xét cách tổng quát, KTQT chi phí có chất phận hoạt ñộng quản lý Thông qua chức quản lý nhà quản trị kiểm tra, giám sát việc sử dụng chi phí tính toán hiệu việc bỏ chi phí với hiệu SXKD 1.1.1.2 Đặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh xây lắp ảnh hưởng ñến Kế toán quản trị chi phí Thứ nhất, sản phẩm xây lắp sản phẩm ñặc chủng, sản phẩm ñơn (không giống không sản xuất ñại trà) Footer Page of 126 Header Page of 126 Thứ hai, sản phẩm xây lắp có quy mô lớn phải trải qua thời gian thực xây lắp lâu dài ñưa vào sử dụng Thứ ba, sản phẩm xây lắp thường có thời gian sử dụng lâu dài nên sai lầm trình thi công thường khó sửa chữa phải phá ñi làm lại Thứ tư, hoạt ñộng xây lắp thường diễn trời Thứ năm, sản phẩm xây lắp ñược sử dụng chỗ, ñịa ñiểm xây dựng thay ñổi theo ñịa bàn thi công Thứ sáu, ñể nhận ñược CT, DN xây lắp thường phải trải qua khâu ñấu thầu 1.1.1.3 Quản trị chi phí DN xây lắp Quản trị chi phí nội dung trọng tâm công tác quản trị DN xây lắp Để thực tốt chức quản trị chi phí xây lắp, KTQT chi phí DN xây lắp phải thực tốt nhiệm vụ sau: + Xây dựng tiêu ñịnh mức chi phí lập dự toán chi phí cho CT, HMCT + Xác ñịnh phương pháp phân bổ chi phí xác, phù hợp cho CT, HMCT + Hạch toán cung cấp kịp thời thông tin chi tiết, hữu ích khoản mục chi phí phát sinh cho CT, HMCT 1.1.2 Vai trò Kế toán quản trị chi phí DN xây lắp + Cung cấp thông tin cho trình xây dựng kế hoạch dự toán + Cung cấp thông tin cho trình tổ chức thực + Cung cấp thông tin cho trình kiểm tra ñánh giá + Cung cấp thông tin cho trình ñịnh Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 NỘI DUNG KTQT CHI PHÍ TRONG DN XÂY LẮP 1.2.1 Phân loại chi phí xác ñịnh giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.1 Phân loại chi phí DN xây lắp + Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế chi phí + Phân loại chi phí theo mục ñích công dụng + Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí + Phân loại chi phí theo thẩm quyền ñịnh + Phân loại chi phí theo yêu cầu việc lựa chọn phương án SXKD 1.2.1.2 Xác ñịnh giá thành sản phẩm sản xuất + Xác ñịnh giá thành sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính + Xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí trực tiếp phương pháp chi phí toàn + Xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất theo hoạt ñộng 1.2.2 Xây dựng ñịnh mức chi phí dự toán chi phí xây lắp 1.2.2.1.Xây dựng ñịnh mức chi phí Định mức chi phí chia làm hai loại: Định mức lý tưởng ñịnh mức thực tế Hệ thống ñịnh mức chi phí DN xây lắp : + Định mức chi phí NVLTT: + Định mức chi phí NCTT + Định mức sử dụng chi phí máy: + Định mức chi phí SXC: 1.2.2.2 Dự toán chi phí * Tổng dự toán CT: Là tổng mức chi phí cần thiết cho việc ñầu tư xây dựng CT thuộc dự án ñược tính toán cụ thể giai ñoạn thiết kế kỹ thuật thiết kế kỹ thuật thi công Footer Page of 126 Header Page of 126 = Tổng dự Chi phí toán CT + + Chi phí xây lắp + Chi phí khác thiết bị Chi phí dự phòng * Dự toán xây lắp cho HMCT: - Dự toán chi phí NVLTT: m Dự toán chi phí NVLTT Dự toán khối lượng công tác xây lắp thứ j ∑( = j =1 x - Dự toán chi phí NCTT: m Dự toán chi phí \NCTT = ∑( Dự toán khối lượng công tác xây lắp thứ j x j =1 Định mức chi phí vật x liệu công tác xây lắp thứ j Chênh lệch vật liệu (nếu có) Định mức thời gian xây dựng công tác Định mức theo ñơn giá công TT x ) ) - Dự toán chi phí sử dụng máy thi công: m Dự toán chi phí máy thi công = ∑( j =1 ( Dự toán khối lượng công tác xây lắp thứ j x Định mức chi phí máy thi công công tác xây lắp thứ j Hệ số ñiều chỉnh x chi phí máy thi công - Dự toán chi phí SXC: Dự toán chi phí SXC = Định mức chi phí x Chi phí trực tiếp chung (tính theo tỷ lệ %) - Dự toán giá thành sản phẩm xây lắp: ñược vào dự toán khoản mục chi phí 1.2.3 Tổ chức công tác kiểm soát chi phí SXKD DN xây lắp 1.2.3.1 Kiểm soát chi phí Mục ñích công tác kiểm soát tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan làm phát sinh chênh lệch thực tế so với kế Footer Page of 126 ) Header Page 10 of 126 hoạch, dự toán, nhằm tiết kiệm chi phí ñiều chỉnh kế hoạch, dự toán, tiêu chuẩn cách kịp thời Đó gọi phân tích biến ñộng chi phí, biến ñộng chi phí ñều bị ảnh hưởng hai yếu tố lượng giá, ñược phân tích theo mô hình chung Lượng thực tế (x) giá thực tế Lượng thực tế (x) giá ñịnh mức Biến ñộng giá Lượng ñịnh mức (x) giá ñịnh mức Biến ñộng lượng Tổng biến ñộng 1.2.3.2 Tổ chức kiểm tra ñánh giá thực công tác quản trị chi phí Một công cụ ñắc lực ñể cung cấp thông tin có tính chất ñịnh hướng ñể nhà quản trị có ñược ñịnh hiệu báo cáo KTQT: + Báo cáo ñánh giá trách nhiệm quản lý + Báo cáo cung cấp thông tin cho trình kiểm tra ñánh giá + Báo chi phí SXKD xây lắp (theo CT, HMCT, theo khoản mục yếu tố chi phí, theo chi phí cố ñịnh chi phí biến ñổi) + Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp + Báo cáo kết KD phận dạng số dư ñảm phí… 1.2.4 Phân tích thông tin thích hợp phục vụ giá dự thầu nhà quản lý Để giúp cho nhà quản trị có ñược ñịnh hợp lý việc ñịnh giá dự thầu, KTQT cần phải lựa chọn thông tin thích hợp sở sử dụng phương pháp ñịnh giá trực tiếp ( cách tính ñảm phí) Theo phương pháp : Giá bán sản phẩm (ñỉnh) = Chi phí (nền) + Số tiền tăng thêm Số tiền tăng thêm = Chi phí x Tỷ lệ % số tiền tăng thêm Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý DIC-Hội AN 2.1.3 Đặc ñiểm tổ chức SXKD DIC-Hội AN 2.1.4 Đặc ñiểm tổ chức công tác kế toán Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 2.2.1 Phân loại chi phí - Chi phí NVLTT ñây khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá thành thực tế dự toán CT xây lắp, thường chiếm khoảng (60% ñến 70% tổng giá trị CT) - Chi phí NCTT bao gồm: tiền lương chính, lương phụ khoản phụ cấp theo lương cho số công nhân trực tiếp tham gia thi công thuộc quản lý Công ty lao ñộng thuê - Chi phí sử dụng máy thi công loại chi phí riêng có DN xây lắp - Chi phí SXC khoản chi phí phát sinh ñội, tổ thi công có tính chất phục vụ cho CT thi công xây - Chi phí quản lý DN bao gồm chi phí hành cho khối văn phòng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Ngoài ra, DIC – Hội An ñã phân loại chi phí theo yếu tố chi phí thường ñược chia thành yếu tố sau: - Chi phí NVL như: xi măng, sắt, thép, cát, sỏi, ñá - Chi phí nhân công tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn công nhân… - Chi phí khấu hao TSCĐ máy xúc, máy ủi, nhà văn phòng, nhà kho, - Các chi phí dịch vụ mua tiền ñiện, tiền nước, nhà tạm, bảo hiểm, an ninh, bảo hành - Các chi phí khác giải phóng mặt bằng, ñền bù… 2.2.2 Dự toán chi phí Qua khảo sát Công ty DIC-Hội An, ñược khái quát trình lập dự toán chi phí sản xuất CT, HMCT sau: Xác ñịnh khối lượng CT, HMCT: sau trúng thầu hợp ñồng xây lắp, sở bảng tiên lượng mời thầu ñược tách khối lượng từ vẽ kỹ thuật chủ ñầu tư, phòng kỹ thuật lập bảng vẽ thiết kế thi công Căn vào vẽ thi công, tổng hợp giá trúng thầu, ñịnh mức xây dựng ngành nội với thông báo giá vật liệu Tỉnh/Thành phố nơi CT ñược xây dựng thời ñiểm thi công, phòng kỹ thuật thi công lập dự toán chi phí sản xuất Chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trước ñược xác ñịnh vào thông tư số 08/TT-BXD Bộ xây dựng Xác ñịnh bảng tổng hợp kinh phí dự toán cho CT Căn vào dự toán ñã xây dựng cho CT, HMCT tiến hành lập dự toán chi phí cho khối lượng xây lắp ñể thực CT, HMCT ñó Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.3 Công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Căn theo dự toán, khối lượng thiết kế CT, Công ty tiến hành tính toán nhu cầu loại vật tư theo yêu cầu thiết kế sở giá hợp lý ñể tạm ứng tiền cho ñội thi công mua vật liệu Công ty có trách nhiệm kiểm soát loại vật liệu mua ñội số lượng, chất lượng, chủng loại, giá có phù hợp, hợp lý thông qua chứng từ ñội xây lắp nộp ñịnh kỳ ñể hoàn ứng tiến hành hạch toán chi phí nguyên vật liệu cho ñội Kế toán chi phí NCTT Mặc dù Công ty ñã trang bị hệ thống máy móc thi công tương ñối ñại ñiều kiện nhu cầu thi công CT khác phí nhân công tham gia trực tiếp chiếm tỷ lệ không nhỏ, từ 12% ñến 17% giá thành CT Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Hiện nay, Công ty có số lượng máy móc thiết bị thi công ñại, ñồng nhiều chủng loại Trong trình thi công, có nhu cầu sử dụng máy thi công, huy trưởng CT báo cáo tình hình với Giám ñốc Công ty Căn vào máy móc tại, công ty ñịnh ñiều ñộng xe máy phù hợp Kế toán chi phí sản xuất chung Các ñội thi công tự quản lý kiểm soát chi phí sản xuất chung phát sinh ñội Định kỳ gửi chứng từ lên cho Công ty, Công ty kiểm tra lại chi phí tính pháp lý mức ñộ phù hợp, hạch toán chi phí SXC cho ñội chi phí SXC thực tế không ñược vượt giá trị giao khoán Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành xây lắp Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành thực tế cho CT, HMCT Do CT xây lắp có thời gian thi công dài, nên cuối năm công ty tính giá thành cho CT hoàn thành bàn giao CT hoàn thành ñến ñiểm dừng kỹ thuật hợp lý (là ñiểm mà ñó xác ñịnh ñược giá dự toán) Giá thành thực tế khối lượng công tác xây lắp hoàn Chi phí sản Chi phí sản = xuất dở dang + xuất phát sinh - thành bàn giao ñầu kỳ kỳ Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Sau tính ñược giá thành sản phẩm kế toán tiến hành phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo công thức: Chi phí QLDN phân bổ cho CT X = Doanh thu CT X x (5% 6%) 2.2.4 Kiểm soát thực dự toán tổ chức thông tin phục vụ ñịnh kinh doanh Dự toán chi phí sản xuất ñược gửi cho phận liên quan thực theo dõi trình duyệt theo chức phòng Nếu ñội có nhu cầu cấp vật tư, xe máy thiết bị làm ñề nghị tạm ứng gửi phòng kỹ thuật thi công, phòng kỹ thuật thi công tiến hành so sánh ñối chiếu với mức dự toán khoản mục chi phí dự toán ñã phân cho ñội Nếu ñội ñề nghị ứng lương làm chứng từ gửi phận duyệt lương, phòng tổ chức lao ñộng tiền lương kiểm tra ñối chiếu với quỹ lương ñội ñược hưởng theo dự toán ñể có ý kiến trình Giám ñốc Các chứng từ ñược duyệt chuyển phòng kế toán thực tạm ứng vốn cho ñội toán trực tiếp với khách hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Ngoài ra, việc kiểm soát chi phí tổ chức thông tin phục vụ ñịnh kinh doanh ñược thực dựa số báo cáo : + Bảng tổng hợp chi phí sản xuất + Báo cáo chi phí, giá thành CT, HMCT xây lắp + Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố STT Nội dung yếu tố chi phí Số tiền Tỷ trọng(%) Chi phí nguyên vật liệu 983.980.620 63,01 + CP nguyên vật liệu trực tiếp 910.480.250 58,3 + CP nguyên vật liệu gián tiếp 73.500.370 4,71 Chi phí Nhân công 293.500.420 18,80 + CP nhân công trực tiếp 242.280.370 15,52 + CP nhân công gián tiếp 51.220.050 3,28 Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh 25.780.000 1,65 Chi phí dịch vụ mua 137.950.500 8,83 Chi phí khác tiền 120.320.000 7,71 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 1.561.531.540 100 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 2.3.1 Kết ñạt ñược Công ty ñã bước ñầu nhận thức ñược nội dung tác dụng KTQT chi phí Chi phí ñều ñược thống phân loại theo khoản mục chi phí Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Công tác lập dự toán chi phí ñược thực vào ñịnh mức dự toán Nhà nước quy ñịnh có dựa vào biện pháp thi công, lực có Công ty 2.3.2 Những tồn Về phân loại chi phí Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất Về công tác tính giá thành sản phẩm xây Về kiểm soát chi phí Về công tác tổ chức báo cáo KTQT chi phí Về tổ chức máy kế toán phục vụ KTQT chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp ñã nghiên cứu chương Chương luận văn ñã khái quát lịch sử hình thành, ñặc ñiểm tổ chức hoạt ñộng kinh doanh xây lắp, tổ chức quản lý tổ chức công tác kế toán DIC-Hội An ñã ảnh hưởng ñến công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp Trên sở ñó, luận văn ñã làm rõ thực trạng tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp DIC-Hội An nội dung : tổ chức nhận diện phân loại chi phí; xây dựng dự toán chi phí sản xuất; kiểm soát thực dự toán tổ chức thông tin phục vụ ñịnh kinh doanh; phương pháp ñánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm công tác tổ chức hệ thống báo cáo quản trị chi phí phục vụ cho quản lý Qua nghiên cứu thực trạng, luận văn ñã ñưa ñánh giá thực tế KTQT chi phí sản phẩm xây lắp DIC-Hội An ñể nhằm ñưa giải pháp hoàn thiện chương Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Chương HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 3.1 YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DIC – HỘI AN 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN 3.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phí Căn vào tình hình thực tế ñơn vị, việc phân loại chi phí thành biến phí - ñịnh phí - chi phí hỗn hợp phức tạp Tuy nhiên, phân loại chi phí doanh nghiệp theo cách ứng xử chi phí cách tương ñối sau: Tài Biến Định Chi phí Ghi khoản phí phí hỗn hợp Chi phí NVLTT 621 x - - (1) Chi phí NCTT 622 x - - Chi phí sử dụng máy thi công 623 Khoản mục chi phí - Chi phí nhân công 6231 x - - Chi phí vật liệu 6232 x - Chi phí dụng cụ sản xuất 6233 - x - Chi phí khấu hao máy móc 6234 - - Chi phí dịch vụ mua 6237 - - Chi phí tiền khác 6238 - Chi phí SXC (2) (3) - (3a) - - (3b) - x (3c) - (3d) x (3e) - x (3g) 627 (4) - Chi phí lương nhân viên ñội 6271 - x - (4a) - Chi phí vật liệu 6272 x - - (4b) - Chi phí dụng cụ sản xuất 6273 - - x (4c) - Chi phí khấu hao TSCĐ 6274 - x - (4d) - Chi phí dịch vụ mua 6277 - - x (4e) - Chi phí tiền khác 6278 - - x (4g) Chi phí quản lý DN Footer Page 18 of 126 642 (5) Header Page 19 of 126 Khoản mục chi phí - Chi phí nhân viên quản lý 17 Tài Biến Định Chi phí Ghi khoản phí phí hỗn hợp 6421 - x - (5a) - Chi phí vật liệu quản lý 6422 - x - (5b) - Chi phí ñồ dùng văn phòng 6423 - x - (5c) - Chi phí khấu hao TSCĐ 6424 - x - (5d) - Thuế, phí, lệ phí 6425 - - x (5e) - Chi phí dự phòng 6426 - x - (5g) - Chi phí dịch vụ mua 6427 - - x (5h) - Chi phí tiền khác 6428 - - x (5i) 3.2.2 Áp dụng kỹ thuật tính giá thông dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An + Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí NCTT chi phí sử dụng máy thi công ñược tập hợp trực tiếp cho CT, HMCT theo chi phí thực tế phát sịnh + Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành, kế toán tiến hành tạm phân bổ chi phí SXC theo mức ước tính cho công trình, hay hạng mục công trình ñã hoàn thành Tổng chi phí SXC ước tính (theo kế hoạch dự toán) Tỷ lệ phân = bổ Tổng mức hoạt ñộng ước tính làm uớc tính phân bổ Mức chi phí SXC ước tính cho CT, HMCT kỳ Tỷ lệ phân bổ ước tính Mức hoạt ñộng = x thực tế kỳ CT, HMCT Cuối kỳ kế toán, xác ñịnh ñược chi phí sản xuất chung thực tế phải tiến hành xử lý phần chênh lệch số ñã phân bổ theo ước tính với số thực tế chi phí SXC phát sinh cần phân bổ Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 + Nếu mức chênh lệch không lớn (nhỏ lớn 5% chi phí SXC thực tế) toàn chênh lệch tính vào TK 632 + Nếu mức chênh lệch lớn phân bổ cho khối lượng xây lắp ñã hoàn thành ñược toán khối lượng xây lắp dở dang 3.2.3 Hoàn thiện kiểm soát chi phí thi công Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An 3.2.3.1 Chi phí vật liệu Biến ñộng khối lượng nguyên vật liệu: Nếu biến ñộng nhân tố khách quan thay ñổi thiết kế bổ sung thiết kế làm khối lượng xây dựng tăng lên từ ñó khối lượng vật liệu tăng lên nằm mục tiêu kiểm soát ñơn vị Nhưng khối lượng tăng lên sửa chữa làm phát sinh nguyên vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật, Đây nguyên nhân chủ quan thuộc thân ñơn vị thi công Biến ñộng giá nguyên vật liệu: Sự biến ñộng giá nguyên vật liệu nhân tố khách quan cung cầu thị trường, sách kinh tế vĩ mô nhà nước hay tình trạng lạm phát, không cần xét ñến Nhưng giá vật liệu tăng lên có thông ñồng phận mua hàng với nhà cung cấp cần xem xét lại quy trình mua nguyên vật liệu có chặt chẽ hay không 3.2.3.2 Chi phí nhân công Biến ñộng giá thường nguyên nhân gắn liền với việc trả lương, tình hình thị trường cung cấp lao ñộng, sách nhà nước Ảnh hưởng nhân tố thời gian lao ñộng nhiều nguyên nhân: trình ñộ lực người lao ñộng thay ñổi, ñiều kiện trang bị máy móc thiết bị, sách lương DN Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.3.3 Chi phí máy thi công Đội thi công phải theo dõi chi tiết hạng mục công việc Khi hạng mục công việc hoàn thành, ñội thi công phải yêu cầu bên nhận khoán xuất hóa ñơn trước ngày HMCT ñược nghiệm thu với số tiền nằm phạm vị tổng chi phí máy thi công theo dự toán mà Công ty ñã lập (trường hợp thuê ngoài), chứng từ theo dõi ca máy kèm theo bảng theo dõi chi tiết (trường hợp ñội tự thực hiện) 3.2.3.4 Chi phí SXC (phục vụ thi công): Phân tích biến ñộng chi phí SXC cần vào bảng tổng hợp bảng tính giá thành CT theo khoản mục, lập bảng phân tích chi phí SXC CT theo bảng sau: CT: Ngân hàng Đầu tư Chi nhánh Quảng Nam Chênh lệch ST T 1 Nội dung chi phí Dự toán Thực tế Mức chênh lệch % chênh lệch 5=4-3 6=5/3 Tiền lương nhân viên quản lý ñội Các khoản trích theo lương Khấu hao TSCĐ Chi phí vật liệu CCDC quản lý ñội Chi phí dịch vụ mua Chi phí tiền khác Tổng cộng 25.750.000 28.450.000 2.700.000 10 32.789.000 35.145.000 2.356.000 6.270.000 7.121.000 851.000 14 22.340.000 27.233.000 4.893.000 22 8.290.000 10.129.000 1.839.000 22 34.120.000 32.189.000 (1.931.000) (6) 129.559.003 140.267.004 10.708.000 Dựa vào bảng phân tích trên, nhân thấy khoản mục chi phí tăng (giảm) với mức tỷ lệ tăng (giảm) nhiều hay so với kế hoạch từ ñó cần xác ñịnh lý ñưa cách kiểm soát cho thích hợp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.3.5 Báo cáo chi phí phục vụ kiểm soát chi phí Báo cáo KTQT chi phí sử dụng cho cấp quản trị DN Giám ñốc, Phó giám ñốc ñể ñánh giá tổng thể chi phí CT toàn Công ty hay cho ñội trưởng xây dựng, trưởng ban giám sát Thuộc báo cáo : Báo cáo ñánh giá trách nhiệm quản lý Báo cáo cung cấp TT cho trình kiểm tra ñánh giá Báo cáo giá thành sản phẩm toàn DN 3.2.4 Phương pháp ñịnh giá dự thầu nhà quản lý Ta có giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp sau thuế : GXL GXL = Zt + VAT hay GXL = Zt (1+ Tgtgt) Zt : Giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp trước thuế VAT: Thuế GTGT ñầu Tgtgt: Thuế suất thuế GTGT ñầu Trong DN xây lắp, giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp trước thuế (Zt) lại ñược xác ñịnh theo công thức: Zt = B + Pt B: Là tiêu biến phí ñược xác ñịnh theo hồ sơ mời thầu, tiêu ñược xác ñịnh tương ñối khách quan cho CT: B = Tb + Cb Trong ñó Tb : Phần biến phí chi phí trực tiếp Cb : Phần biến phí chi phí chung Pt: Là khả bù ñắp ñịnh phí dự kiến tranh thầu, tiêu ñược xác ñịnh sở cụ thể dự kiến tiến hành xây dựng CT thắng thầu: Pt = Đ + L Trong ñó Đ: Định phí L: Lợi nhuận theo dự kiến Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Vậy nếu: + Pt = Đ CT hoà vốn hợp ñồng tranh thầu ñang xét + Pt > Đ CT có lãi hợp ñồng tranh thầu ñang xét + < Pt < Đ CT bị lỗ hợp ñồng tranh thầu ñang xét + Khi Pt = 0, trường hợp Công ty bị lỗ hoàn toàn khoản ñịnh phí Mặt khác giá dự thầu DN viết lại sau: GXL = Zt (1+ Tgtgt) Hay GXL = (B + Pt) (1+ Tgtgt) Để ñảm bảo thắng thầu, Công ty cần phải xác ñịnh giá dự thầu vừa ñảm bảo mang lợi nhuận cho Công ty, vừa ñảm bảo thắng thầu, ñiều cần thiết Công ty phải xác ñịnh giá cận tin cậy giá dự thầu, ñây trường hợp Pt = 0, ñó : GXL = B (1+ Tgtgt) Trường hợp Công ty phải bù ñắp phần ñịnh phí hợp ñồng, chí số trường hợp ñể thắng thầu Công ty lấy giá dự thầu GXL=B có nghĩa DN xây lắp phải bù ñắp phần ñịnh phí thuế GTGT ñầu tính cho hợp ñồng ñó Sau ñã thắng thầu, vào hồ sơ thiết kế CT, Công ty tính biến phí B CT theo công thức B= Tb+Cb, xác ñịnh ñược khả bù ñắp ñịnh phí có lợi nhuận ñối với hợp ñồng xây dựng Pt = Zt – B 3.2.5 Hoàn thiện mô hình tổ chức KTQT chi phí Mô hình khái quát qua sơ ñồ sau: Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG B.PHẬN TÀI CHÍNH B.PHẬN KT VẬT TƯ -TSCĐ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP (CHI NHÁNH) KẾ TOÁN TỔNG HỢP (KTTC & KTQT) KẾ TOÁN PHẦN HÀNH B.PHẬN LĐ TL B.PHẬN THỦ QUỸ B.PHẬN KIỂM TRA KT CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC (KẾ TOÁN ĐỘI) B.PHẬN KT TỔNG HỢP KẾ TOÁN TỔNG HỢP (PHẦN VIỆC KTTC) KẾ TOÁN TỔNG HỢP (PHẦN VIỆC KTQT) PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN KẾ TOÁN ĐỘI Kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Bộ phận tài Bộ phận kế toán tài sản, vật tư Bộ phận kế toán lao ñộng, tiền lương Bộ phận kiểm tra kế toán Bộ phận kế toán tổng hợp, kiểm tra, tư vấn: + Nhóm 1: Nhóm kế toán tổng hợp thực việc tổng hợp, kiểm tra thuộc phần việc KTTC, thực chức kiểm tra, ñối chiếu số liệu liên quan ñến KTTC phận khác + Nhóm 2: Nhóm tổng hợp, phân tích tư vấn (phần công việc KTQT) thực kiểm tra dự toán chi tiết phận khác lập, phân tích, ñánh giá kết thực với mục tiêu ñề tìm nguyên nhân gây biến ñộng ñó Bộ phận kế toán ñội Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau nghiên cứu thực trạng tổ chức KTQT DIC-Hội An, tác giả ñã ñưa yêu cầu quan ñiểm ñịnh hướng ñể hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp DIC-Hội An Trên sở ñó ñưa giải pháp ñể hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp khía cạnh: Hoàn thiện phương thức khoán nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí DIC-Hội An; phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận phục vụ ñịnh giá dự thầu nhà quản lý; áp dụng kỹ thuật tính giá thông dụng DIC-Hội An; hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí; Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị chi phí với mong muốn công tác DN ngày tốt hơn, ñáp ứng ñược yêu cầu ngày cao công tác quản lý DN KẾT LUẬN Xây dựng ñược ñánh giá ngành công nghiệp quan trọng ñối với kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, dự án xây dựng trình thực phải thường xuyên ñối mặt với vấn ñề vượt chi phí Do ñó, ñể ñảm bảo công trình, hạng mục công trình thực phạm vi chi phí kế hoạch ñạt chất lượng tiến ñộ ñề mục tiêu hàng ñầu công tác quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Trong xu hội nhập ngày nay, nhà thầu quốc tế thâm nhập làm cho cạnh tranh ngày gay gắt Nếu biết chuẩn bị từ bây giờ, nhà thầu Việt Nam ñứng trước hội phát triển mạnh mẽ nhường bước cho nhà thầu nước sân nhà Việc Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 xác ñịnh nguyên nhân gây biến ñộng chi phí ñể tìm biện pháp khắc phục, ñổi quản lý chi phí nhằm tiết kiệm sử dụng chi phí cách có hiệu quả, sở hạ giá thành sản phẩm, tăng cường khả cạnh tranh DN thị trường công việc cấp thiết cần làm ñể dự án xây lắp thực ñược thành công thân công ty nói riêng ngành xây dựng Việt Nam nói chung tồn phát triển Đó mục tiêu hướng tới nghiên cứu Trong phạm vi ñiều kiện ñịnh, luận văn trình bày ñược số nội dung sau: Hệ thống hoá vấn ñề lý luận KTQT chi phí DN xây dựng Nghiên cứu, khảo sát thực trạng KTQT DIC-Hội An Hoàn thiện nội dung KTQT chi phí DIC-Hội An: Hoàn thiện nội dung phân loại chi phí phương pháp xác ñịnh chi phí cho phù hợp với sản phẩm xây lắp, hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT chi phí ñể ñánh giá kết phận thông qua báo cáo sở ñưa ñịnh, áp dụng phương pháp ñịnh giá dự thầu ñể ñưa ñịnh kinh doanh ngắn hạn, dài hạn tổ chức máy kế toán phục vụ KTQT chi phí Luận văn nhìn chung ñã ñáp ứng ñược yêu cầu mục tiêu ñã ñề Tuy nhiên vấn ñề ñề xuất luận văn ñã ñược rút từ thực tế, ñối với phát triển không ngừng kinh tế quốc dân nói chung ngành xây lắp nói riêng chắn nhiều vấn ñề phát sinh cần ñược tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Trong trình nghiên cứu, không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp quý báu quý thầy cô giáo, bạn ñọc ñể luận văn ngày hoàn thiện phong phú hơn./ Footer Page 26 of 126 ... Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An Footer Page... BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1.1 Tổng quan kế toán quản trị chi phí doanh... DIC -Hội AN 2.1.3 Đặc ñiểm tổ chức SXKD DIC -Hội AN 2.1.4 Đặc ñiểm tổ chức công tác kế toán Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An, Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An, Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hội An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay