Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định

26 105 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:17

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC MAI KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN VIỆT Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau thời gian dài đổi mới, đặc biệt kiện ngày 11-1-2007, Việt Nam trở thành thành viên 150 tổ chức Thương mại giới (WTO), đất nước có biến chuyển to lớn Xuất phát từ nước nông nghiệp với sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, đất nước ta gần xây dựng từ đầu chứng kiến đất nước Việt Nam ngày lớn mạnh, chưa kinh tế nước ta lại có động Một ngành đóng góp không nhỏ trình ngành tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Ngành có bước phát triển định để đáp ứng nhu cầu, bắt kịp, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế Vậy làm mà ngành tư vấn thiết kế xây dựng làm điều đó? Có nhiều lý lý đóng vai trò quan trọng công cụ quản lý doanh nghiệp ngành Trong đó, kế toán công cụ quản lý hữu hiệu Và ngày nay, vai trò hạch toán kế toán ngày coi trọng, góp phần không nhỏ vào hoạt động toàn doanh nghiệp Đặc biệt kế toán doanh thu chi phí phần hành kế toán có ý nghĩa vai trò quan trọng công tác kế toán công ty Nó phản ánh trực tiếp thông tin chi phí, doanh thu, lợi nhuận khả phát triển công ty tương lai Những hạn chế phần hành kế toán ảnh hưởng đến tính xác, kịp thời thông tin gây tác động xấu đến tình hình kinh doanh công ty Do hoàn thiện phần hành kế toán việc làm cần thiết doanh nghiệp Kế toán chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh phần hành kế toán có ý nghĩa vai trò Footer Page of 126 Header Page of 126 quan trọng công tác kế toán công ty Nó phản ánh trực tiếp thông tin chi phí, doanh thu, lợi nhuận khả phát triển công ty tương lai Những hạn chế phần hành kế toán ảnh hưởng đến tính xác, kịp thời thông tin gây tác động xấu đến tình hình kinh doanh công ty Vì hoàn thiện phần hành kế toán việc làm cần thiết doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Thông qua thực tế khảo sát công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định để đề giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Thực tế sâu vào nghiên cứu kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Từ lấy số liệu hai công ty là: công ty cổ phần tư vấ thiết kế xây dựng Bình Định công ty tư vấn xây dựng Kim Tín để lấy số liệu làm ví dụ minh họa Phạm vi nghiên cứu: Luận văn sâu nghiên cứu công tác kế toán doanh thu chi phí công ty Bình Định Do hạn chế dung lượng đề tài, đồng thời đáp ứng mục đích nghiên cứu đề tài để đảm bảo giải pháp mang tính khả thi, phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn số vấn đề sau: - Luận văn nghiên cứu vấn đề doanh thu chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 - Luận văn trình bày số liệu hai công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định năm từ 2010 đến 2011 để minh họa Phƣơng pháp nghiên cứu Để thu thập liệu cần nghiên cứu sử dụng phương pháp: phương pháp vấn, phương pháp quan sát phương pháp nghiên cứu tài liệu phương pháp so sánh Câu hỏi nghiên cứu Để thực đề tài phân tích quan điểm vấn đề thực tế công tác kế toán doanh chi phí, tồn cần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí công ty khảo sát Các câu hỏi đặt để giải đề tài nghiên cứu là: Việc kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng phù hợp với công tác kế toán đáp ứng yêu cầu thông tin bên bên doanh nghiệp hay chưa? Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục công tác kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định? Những đề xuất cần thiết kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định? Bố cục đề tài Luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán doanh thu chi phí doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, yêu cầu nhà quản lý đặt ngày cao Trong giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để đạt tối đa hóa lợi nhuận, việc quản lý doanh thu chi phí yêu cầu quan trọng nhà quản lý Vì vậy, kế toán doanh thu chi phí cho phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh khác đơn vị điều quan trọng - Bản thân nhân viên kế toán phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu có liên quan đến kế toán Khi thực đề tài luận văn thạc sĩ, nghiên cứu tài liệu liên quan đến kế toán chuẩn mực, quy định kế toán chi phối đến kế toán doanh thu chi phí Ngoài ra, nghiên cứu tài liệu kế toán liên quan đến kế toán doanh thu chi phí công ty khảo sát Nhằm từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Chính đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết có ý nghĩa ứng dụng cho công tác kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng nói chung Bình Định nói riêng CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU 1.1.1 Đặc điểm doanh thu - Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường - Hoạt động tài - Hoạt động khác: Footer Page of 126 Header Page of 126 Tương ứng với loại hoạt động kinh doanh trên, doanh thu hình thành loại sau: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài - Thu nhập khác 1.1.2 Kế toán doanh thu: Ghi nhận doanh thu kế toán vấn đề quan trọng trình xác định kết kinh doanh Chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: * Doanh nghiệp trao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; * Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người quản lý hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa * Doanh thu xác định tương đối chắn * Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng * Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: * Doanh thu xác định tương đối chắn * Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ * Xác định phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán * Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 Để thỏa mãn điều kiện muốn thu thập thông tin kế toán doanh thu cách xác cần phải: - Xây dựng hệ thống chứng từ kế toán - Vận dụng tài khoản kế toán để chi thiết doanh thu: TK 511 “doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” sử dụng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đối với ngành tư vấn thiết kế xây dựng doanh thu phản ánh TK 511 chi tiết TK 5113 TK 5114 - Riêng doanh thu hoạt động tài phản ánh TK 515 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ 1.2.1 Đặc điểm chi phí: - Phân loại chi phí theo yếu tố: - Phân loại chi phí theo khoản mục cấu tạo giá thành sản phẩm - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết kinh doanh - Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí - Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: - Phân loại chi phí nhằm phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát định 1.2.2 Kế toán chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất sản phẩm ngành tư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế, tư vấn giám sát, mời thầu đấu thầu công trình) bao gồm khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Kế toán chi phí sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 công ty tư vấn thiết kế xây dựng, hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên sau: - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Tài khoản sử dụng : TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tài khoản 621 mở chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: + Chi phí nhân công trực tiếp tham gia trình sản xuất sản phẩm thực dịch vụ Đối với công ty tư vấn thiết kế xây dựng chi phí nhân công trực tiếp gồm toàn tiền lương, tiền công khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp + Tài khoản sử dụng : TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 622 mở chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí - Kế toán chi phí sản xuất chung: + Chi phí sản xuất chung Đối với công ty tư vấn thiết kế xây dựng chi phí sản xuất chung phản ánh chi phí sản xuất công ty bao gồm: lương nhân viên quản lý công trình, hạng mục, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tiền lương công nhân trực tiếp giám sát, đấu thầu, mời thầu, + Tài khoản sử dụng : TK 627 - Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 mở chi tiết cho công trình, hạng mục,… 1.2.3 Kế toán chi phí công ty tƣ vấn khảo sát – thiết kế: Đặc điểm chung: - Sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng không mang hình thái vật chất cụ thể Sản phẩm cuối hồ sơ tư vấn khảo sát – thiết kế công trình giấy file điện tử Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Do sản phẩm dịch vụ phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản phẩm - Do đặc thù ngành tư vấn khảo sát – thiết kế công trình ứng dụng nhiều công nghệ ngành công nghệ thông tin, phải thường xuyên cập nhật phần mềm tính toán phí khấu hao tài sản vô hình tương đối lớn - Sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng mang tính đặc thù riêng, không sản phẩm giống sản phẩm - Do thời gian thi công công trình xây dựng tương đối dài nên thời gian bảo hành sản phẩm, chi phí giám sát tác giả dịch vụ tư vấn khảo sát – thiết kế tập hợp thời gian dài - Quá trình khảo sát công trình trường chịu ảnh hưởng trực tiếp môi trường, thời tiết, vị trí địa lý công trình phí phụ thuộc vào yếu tố Kế toán chi phí sản xuất Để tính giá thành sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng công trình, kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí thực tế, sử dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH Ngành tư vấn thiết kế xây dựng công việc ưu thích Vì xây dựng công trình dân dụng hay công trình giao thông cần có bảng thiết kế để lên dự toán cho công trình Nên có nhiều công ty mở đa dạng phong phú em chọn hai công ty cổ phần tư vấ thiết kế xây dựng Bình Định công ty tư vấn Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Kế toán toán: Theo dõi tình hình toán khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả đơn vị - Kế toán kho: Chịu trách theo dõi tình hình nhập xuất, tồn vật tư, sản phẩm đơn vị - Kế toán ngân hàng: Theo dõi chi tiết khoản tiền gửi Ngân hàng VNĐ, ngoại tệ loại, làm thủ tục vay vốn, ký quỹ nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến ngân hàng Hình thức ghi sổ kế toán công ty Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Phương pháp khấu hao tài sản cố định Nguyên tắc tính thuế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Kế toán doanh thu thu nhập khác: a) Chứng từ tài khoản sử dụng: Chứng từ sử dụng Quá trình luân chuyển chứng từ b) Trình tự hạch toán ghi sổ kế toán - Cách xác định doanh thu Doanh thu phát sinh từ giao dịch xác định thỏa thuận doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất thỏa mãn điều kiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam doanh thu thu nhập khác (VAS 14) sau: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; - Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn; - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần công việc hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán kỳ Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất bốn (4) điều kiện sau: - Doanh thu xác định tương đối chắn; - Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; - Xác định phần công việc hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán; Tại thời điểm ghi nhận doanh thu ngành tư vấn thiết kế xây dựng thường xảy hai trường hợp ghi nhận doanh thu: - Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ + Trường hợp hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch, kết thực hợp đồng xây dựng ước tính cách đáng tin cậy, doanh thu hợp đồng xây dựng ghi nhận tương ứng với phần Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 công việc hoàn thành nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài mà không phụ thuộc vào hoá đơn toán theo tiến độ kế hoạch lập hay chưa số tiền ghi hoá đơn bao nhiêu; + Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kết thực hợp đồng xây dựng xác định cách đáng tin cậy khách hàng xác nhận, doanh thu chi phí liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng xác nhận kỳ phản ánh hoá đơn lập Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia doanh nghiệp ghi nhận thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: - Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; - Doanh thu xác định tương đối chắn 2.2.2 Kế toán chi phí Theo yêu cầu quản lý chi phí yêu cầu trình bày báo cáo tài chính, công ty thực việc phân loại chi phí sau: a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: b) Chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục: c) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp vào công trình gồm: chi phí dựng mô hình, chi phí mua đồ, chi phí mực in, giấy in, chi phí to hồ sơ, hộp đựng hồ sơ, đĩa CD, … Ngoài ra, sản phẩm dịch vụ khảo sát công trình giao thông cọc mốc tọa độ, cọc tiêu quan trắc lún, mốc định vị trường phí nguyên vật liệu trực tiếp vật tư xây dựng như: cát, xi măng, sắt , đá, sơn, … Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Tại Công ty, nguyên vật liệu mua vào đưa vào sử dụng nhập kho xuất kho Chi phí nguyên vật liệu tính theo giá thực tế sử dụng hạch toán theo giá trị ghi hóa đơn mua vào - Chi phí nguyên vật liệu theo dõi chi tiết cho công trình, hạng mục Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp vào tài khoản 621 công trình, cuối kỳ kế toán kết chuyển vào tài khoản 154 chi tiết công trình Kế toán chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp số tiền chi trả lương khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định cho người lao động trực tiếp tham gia thực dịch vụ tư vấn khảo sát – thiết kế công trình công ty - Hàng tháng, công ty, phận kế toán vào mức lương chức danh công ty ban hành hàng năm cho chức danh công việc để toán tiền lương cho người lao động từ nguồn chi phí công ty giao khoán Cuối kỳ, vào sản lượng thực thực tế để tính tổng quỹ lương điều chỉnh bổ sung lương cho người lao động tỷ lệ với mức lương chức danh - Chi phí nhân công trực tiếp không theo dõi chi tiết cho công trình mà tập hợp chung vào tài khoản 622”Chi phí nhân công trực tiếp” toàn công ty Cuối kỳ, kế toán tiến hành phân bổ chi phí nhân công trực tiêu thức giá trị sản lượng công trình công ty kết chuyển vào tài khoản 154 chi tiết công trình Kế toán chi phí sản xuất chung: + Chi phí sản xuất chung: bao gồm tất chi phí sản xuất khoản chi phí nêu Đây chi phí phát sinh Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phạm vi phân công ty sản xuất trực tiếp, bao gồm: chi phí lao động gián tiếp, quản lý, phục vụ sản xuất hạng mục công trình;… Đối với doanh nghiệp xây lắp chi phí sản xuất chung phản ánh chi phí sản xuất hạng mục, công trình xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… + Tài khoản sử dụng : TK 627 - Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 mở chi tiết cho hạng mục, công trình,… + Quá trình tập hợp chi phí sản xuất chung: chi phí sản xuất chung tập hợp theo hạng mục, công trình,…Cuối kỳ, kế toán tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng tập hợp chi phí theo tiêu thức phù hợp Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Tất chi phí sản xuất phát sinh phòng ban thuộc khối quản lý công ty tập hợp vào tài khoản 642 phòng kế toán công ty Tài khoản 642 mở chi tiết cho nội dung chi phí theo tài khoản cấp + Chi phí lương nhân viên khối quản lý, khoản trích theo quy định kinh phí công đoàn + Chi phí vật liệu + Chi phí thiết bị văn phòng + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Thuế lệ phí + Chi phí dự phòng: khoản dự phòng phải thu khó đòi + Chi phí dịch vụ mua + Chi phí tiền khác - Cuối năm tài chính, kế toán lập “Bảng phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp” theo tiêu thức nhân công trực tiếp vào chi phí Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 sản suất cho công trình thực kỳ để phục vụ tính giá thành toàn công trình - Hiện tại, công ty không tập hợp riêng chi phí bán hàng vào tài khoản 641 mà chi phí tập hợp chung vào tài khoản 642 Thực chất chi phí bán hàng công ty chi phí lập hồ sơ dự thầu, khoản chi phí ghi vào mục chi phí khác chi phí quản lý doanh nghiệp Ngoài công ty phát sinh chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo tiếp thị: chi phí in quảng cáo công ty, chi phí công tác tiếp thị tới Sở giao thông, Ban quản lý công trình, chi phí tổ chức hội thảo vấn đề kỹ thuật mới,…cũng chi phí bán hàng công ty Việc không tập hợp chi phí bán hàng riêng vào tài khoản 641 mà tập hợp chung vào tài khoản 642 dẫn đến khả cung cấp thông tin không phù hợp, ảnh hưởng đến định người đọc thông tin - Bảng tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ chi phí quản lý đến công trình theo tiêu thức nhân công trực tiếp Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kim Tín sử dụng TK 911 – Xác định kết kinh doanh để hạch toán kết kinh doanh TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối để phản ánh lãi lỗ hoạt động kinh doanh tháng Hàng ngày, kế toán tập hợp chi tiết chứng từ cần thiết phần hành mà đảm nhiệm Đến cuối kỳ, Kế toán tổng hợp sử dụng phần mềm kế toán thực bút toán kết chuyển tự động tự động cập nhật số liệu vào Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ nhật ký chung… Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, tác giả sâu nghiên cứu thực trạng tổ chức doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Mô hình kế toán mà công ty áp dụng mô hình kế toán kiểu phân tán Trong trình tổ chức kế toán doanh thu, công ty ghi nhận tập hợp doanh thu lần vào cuối năm Trong trình tổ chức kế toán chi phí, công ty phân loại chi phí thành khoản mục chi phí, tổ chức tập hợp, phân bổ chi phí để theo dõi hợp đồng riêng Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty xác định vào cuối năm tài Tác giảcũng trình bày cách tổ chức lập áo cáo kế toán công tychưng chưa đề cập đến báo cáo kế toán quản trị phục vụ quản lý CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH Đối với doanh nghiệp, kế toán doanh thu chi phí đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí cần thiết Công tác kế toán nói chung giúp cho nhà quản lý phân tích hoạt động kinh tế để đưa định đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Đặc biệt công tác kế toán doanh thu chi phí phải rõ ràng, kịp thời xác Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ quy định, chế độ hành, điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp quản lý Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 tốt tình hình tài mình, để quan nhà nước kiểm tra kiểm soát dễ dàng Hơn nữa, hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp có lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, tổ chức công tác kế toán nói chung kế toán doanh thu chi phí phải phù hợp với cấu máy quản lý ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Hoàn thiện sở biện pháp khả thi, tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công việc đảm bảo chất lượng công việc cao, bảo đảm mục tiêu doanh nghiệp, nhiệm vụ phận kế toán Về mặt kế toán doanh thu công ty không theo dõi khoản giảm trừ doanh thu, chi phí thất thoát không thu tiền công trình Công ty áp dụng phương pháp trừ trực tiếp chi phí trước xác định doanh thu cung cấp dịch vụ công ty thể chứng từ gốc mà sổ sách báo cáo Vì thế, công ty theo dõi chi phí thất thoát công ty Công ty nên lập dự toán khoản phải thu khó đòi Hàng tháng báo cáo để cấp Để cấp định phù hợp cho việc kinh doanh Vì mà công ty tránh thất thoát doanh thu TK 511 chi tiết thành TK 5113 – Doanh thu dịch vụ khác TK 5114 – Doanh thu dịch vụ thiết kế, nhiên phần giá vốn hàng bán công ty không chi tiết thành nhóm nên nhà quản trị quản lý chi tiết doanh thu nhóm dịch vụ mà quản lý chi tiết chi phí bỏ thuộc nhóm dịch vụ Về mặt kế toán chi phí không phân loại rõ ràng chi phí cho hạng mục, công trình Vì vậy, cần tập hợp chi phí hạch toán chi tiết theo hạng mục công trình Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Về công tác quản lý doanh thu, chi phí Về kinh tế mục đích cao doanh nghiệp lợi nhuận Cho dù lợi nhuận phân phối, sử dụng doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận đương nhiên không tồn Để có lợi nhuận, chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp phải tính đến việc tăng cường quản lý chi phí nâng cao khả cạnh tranh thị trường thực chất quản lý doanh thu chi phí nội dung chiến lược kinh doanh Công tác quản lý doanh thu chi phí cần tổ chức hợp lý hơn, công ty thực công việc kế toán doanh thu chi phí vào cuối kỳ nên công việc dồn vào ngày cuối kỳ, làm hiệu công việc không cao Do đó, công ty cần thực công việc kế toán vào ngày kỳ tránh tập trung nhiều công việc vào cuối kỳ Quá trình xác định khách hàng mục tiêu cần phải tính toán khoa học, cân nhắc vào nguồn lực sẵn có vốn, mạng lưới tiêu thụ Đồng thời, doanh nghiệp cần làm tốt công tác marketing kinh doanh, có sách khuyến mại nhằm kích thích hành vi khách hàng tiêu thụ thường xuyên, giúp công ty có thị trường bền vững, lâu dài sâu rộng Doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ tới việc lập kế hoạch thực kế hoạch doanh thu chi phí giúp công ty sử dụng vốn linh hoạt, nâng cao hiệu kinh doanh Các doanh nghiệp cần phải có báo cáo doanh thu chi phí định kỳ hàng tháng theo loại hình dịch vụ để giúp cho ban lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 doanh doanh nghiệp, từ đưa biện pháp, định quản trị phù hợp Doanh nghiệp cần quản lý doanh thu chi phí theo hướng tiết kiệm chi phí, doanh thu tăng Doanh nghiệp thực cách tìm nguồn nguyên liệu đầu vào rẻ, nhằm giảm giá thành, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tiết kiệm chi phí phát sinh trình bán hàng cách kiểm soát chặt chẽ Hơn nữa, doanh nghiệp cần có biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát doanh thu hiệu Doanh thu thước đo thiếu rõ ràng, khó quản lý thường hay bị bỏ qua kinh doanh Vì vậy, định doanh thu, Giám đốc Điều hành thường dựa vào cảm giác nhiều dựa vào liệu thực tế giấy tờ 3.2.2 Về phƣơng pháp hạch toán chi tiết Về chứng từ luân chuyển chứng từ Công tác luân chuyển chứng từ phải thực theo trình tự, cần có quy định rõ ràng, tránh trường hợp chứng từ bị mất, không đủ pháp lý Doanh nghiệp cần kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng chứng từ, kiểm tra chặt chẽ việc ghi chép chứng từ vào sổ, phản ánh đúng, hợp lý, hợp pháp Về hệ thống báo cáo kế toán doanh thu Các báo cáo quản trị ngày có vai trò quan trọng việc giúp nhà quản trị đưa định đắn kịp thời ngắn hạn dài hạn Phân bổ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty tư vấn thiết kế xây dựng có nhiều loại dịch vụ, loại dịch vụ lại lợi nhuận khác Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp cần trọng nâng cao doanh thu cho loại hình dịch Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 vụ Do đó, doanh nghiệp cần xác định kết tiêu thụ mặt hàng từ xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hiệu sử dụng dịch vụ Vì vậy, doanh nghiệp cần tiến hành phân bổ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại hình dịch vụ sau kỳ báo cáo Vấn đề quan trọng kế toán phải lựa chọn tiêu thức phân bổ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng Theo em, nên tiến hành phân bổ Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp: - Chi phí bán hàng Chí phí QLDN chung cho toàn doanh nghiệp tiến hành phân bổ theo tiêu thức sau: Chi phí phân bổ theo công thức sau: Chi phí SXKD = dịch vụ khác Chi phí SXKD = DV thiết k Tổng Chi phí x SXKD dịch vụ Tổng Chi phí SXKD dịch vụ x Doanh thu dịch vụ khác Tổng doanh thu dịch vụ Doanh thu dịch vụ thiết kế Tổng doanh thu dịch vụ Biểu 3.1: Bảng phân bổ Chi phí BH Chi phí QLDN BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP năm Tháng TT Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Tổng số phân bổ A B C Loại chi phí Chi phí bán Chi phí hàng QLDN D E Kế toán trƣởng Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.3 Về hình thức ghi sổ kế toán Các công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định áp dụng hình thức ghi sổ nhật ký chung Hình thức ghi sổ thuận tiện cho việc chi tiết theo chứng gốc, tiện cho việc sử dụng Hình thức áp dụng phổ biến doanh nghiệp Về sổ kế toán chi tiết Sổ kế toán chi tiết doanh nghiệp thực theo biểu mẫu Bộ tài Các công ty có sổ kế toán chi tiết riêng biệt, công ty cần thiết kế mẫu sổ phù hợp với công việc hạch toán nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán, đơn giản hoá Về sổ kế toán tổng hợp Với hình thức kế toán, Nhật ký chung tương đối hợp lý Hình thức ghi sổ Nhật ký chung giúp việc ghi chép nghiệp vụ phát sinh đơn giản, tiết kiệm chi phí, phân công lao động kế toán hợp lý Do đó, yêu cầu đặt với phận kế toán phải tiến hành ghi sổ đầy đủ, kịp thời, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu số Nhật ký chung công ty nên thiết kế cột số tiền bên Nợ bên Có thành cột hợp lý, đơn giản cho việc ghi chép 3.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 3.3.1 Những hạn chế nghiên cứu đề tài Bên cạnh đóng góp đạt được, Luận văn tồn số hạn chế định sau: - Luận văn tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu chi phí khía cạnh kế toán tài mà chưa đề cập nhiều đến kế Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 toán quản trị việc sử dụng thông tin kế toán việc phân tích hiệu qủa kinh doanh - Do phạm vi Luận văn, tác giả tập trung sâu nghiên cứu kế toán doanh thu phương diện kế toán tài nên phần thực trạng kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, tác giả tập trung tìm hiểu đánh giá công tác kế toán doanh thu chi phí Công ty khía cạnh kế toán tài mà chưa đánh giá công tác phân tích tình hình bán hàng, sử dụng chi phí phục vụ nhu cầu quản trị doanh nghiệp nên chưa thể đưa đánh giá xác tình hình quản trị doanh thu chi phí doanh nghiệp - Lý luận kế toán nói chung kế toán doanh thu nói riêng luôn phát triển với thay đổi nhận thức, kinh tế giới phương pháp quản lý doanh thu quốc gia, doanh nghiệp Vì vậy, tính đến xu hướng tương lai có vấn đề phát sinh không lường trước cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 3.3.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Luận văn cần nghiên cứu vai trò doanh thu doanh nghiệp, từ nêu lên cần thiết phải quản lý doanh thu chi phí Trong đó, kế toán doanh thu chi phí công cụ quản lý hữu hiệu giúp nhà quản lý có thông tin kịp thời, xác Chính vậy, Luận văn sâu nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận chung kế toán doanh thu chi phí doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng Để đạt mục tiêu nghiên cứu nêu trên, tác giả tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống sở lý luận kế toán doanh Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thu thực trạng kế toán doanh thu công ty Tư vấn thiết kế xây dựng nhằm trả lời số câu hỏi nghiên cứu sau: + Vai trò ý nghĩa doanh thu chi phí doanh nghiệp nói chung công ty tư vấn thiết kế xây dựng nói riêng? + Kế toán doanh thu chi phí doanh nghiệp thực nào? + Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định + Kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định tiến hành nào? + Các giải pháp cần phải áp dụng vào thực tế để hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định + Những điều kiện cần phải thực để nâng cao tính khả thi hiệu cho giải pháp hoàn thiện đó? Luận văn trả lời câu hỏi việc ứng quản lý doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế chưa giải triệt để Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề nhằm đưa giải pháp hỗ trợ công ty tư vấn thiết kế xây dựng quản lý doanh thu chi phí hiệu quả, nâng cao lợi nhuận Trong luận văn mình, đưa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí số công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Nếu tiếp tục nghiên cứu đề tài này, mở rộng phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp nói chungvà khắc phục hạn chế Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 luận văn Trên sở đó, muốn nghiên cứu phạm vi rộng tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí nói chung KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác hạch toán kế toán công tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, nhận thấy: “Bất kể doanh nghiệp muốn hoạt động tốt cần có máy kế toán tốt” máy kế toán số công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định góp phần không nhỏ vào thành công công ty Bộ máy kế toán công ty sâu, sát, hướng dẫn phổ biến kịp thời sách, chế độ tài kế toán, kiểm tra uốn nắn kiến thức nghiệp vụ, phương pháp hạch toán, giải nhu cầu vốn cho công ty đảm bảo cho hoạt động kinh doanh Hệ thống quản lý tài công ty bước kiện toàn, thực nghiêm túc chế độ quản lý tài hạch toán kế toán lĩnh vực như: Chế độ hoá đơn chứng từ, chế độ thu nộp ngân sách sách thuế… Công ty chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quy định tài kế toán, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính, thực tốt chế độ thu nộp với ngân sách Nhà nước, phân công việc thành viên Phòng kế toán hợp lý, chồng chéo, không để xảy tượng tiêu cực công tác quản lý tài hạch toán kế toán Footer Page 26 of 126 ... THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CÁC CÔNG TY TƢ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI BÌNH... nghiên cứu kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định Từ lấy số liệu hai công ty là: công ty cổ phần tư vấ thiết kế xây dựng Bình Định công ty tư vấn xây dựng Kim Tín để... doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định? Những đề xuất cần thiết kế toán doanh thu chi phí công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định? Bố cục đề tài Luận văn kết cấu thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định, Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định, Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay