Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán Nhà nước khu vực III

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:17

Header Page of 126 oBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM HUỲNH HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: GS.TS Đặng Thị Loan Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Sự cần thiết ñề tài nghiên cứu KTNN Khu vực III ñã triển khai hàng trăm kiểm toán thuộc nhiều lĩnh vực, ñó kiểm toán chi thường xuyên cấp ngân sách nhiệm vụ thường xuyên liên tục Thông qua ñó ñã góp phần lành mạnh hóa tài quốc gia, tăng thu, giảm chi cho NSNN hàng trăm tỷ ñồng bước ngăn chặn tình trạng chi sai mục ñích, lãng phí, thất thoát tiền nhà nước Tuy nhiên, trình thực kiểm toán chi thường xuyên ñối với ngân sách cấp gặp nhiều khó khăn, bất cập, trước hết quy trình ñịnh dự toán chi thường xuyên, chế ñộ, tiêu chuẩn ñịnh mức chi ngân sách nhiều bất cập, song nhận thức trách nhiệm Thủ trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách chưa cao, nhận thức vai trò quan Kiểm toán Nhà nước chưa ñược coi trọng, nên ñã làm cho hiệu hiệu lực quản lý NSNN thời gian qua nhiều tồn tại, hạn chế Chính việc nghiên cứu ñề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi ngân sách ñịa phương KTNN Khu vực III ” ñể góp phần nâng cao hiệu sử dụng NSNN nâng cao tính minh bạch trình quản lý sử dụng NSNN yêu cầu xúc hai mặt lý luận thực tiễn giai ñoạn nước ta Mục ñích nghiên cứu ñề tài Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn ñề xuất quan ñiểm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán chi thường xuyên ñối với NSĐP Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu chủ yếu khoản chi thường xuyên báo cáo toán NSĐP Đề tài tập trung nghiên cứu tổ chức kiểm toán chi thường xuyên báo cáo toán NSĐP, qua giai ñoạn quy trình NSNN KTNN Khu vực III thực Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng, phương pháp trừu tượng hoá làm phương pháp luận chung Ngoài sử dụng phương pháp hệ thống, phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê so sánh kết hợp nghiên cứu thực tiễn hoạt ñộng kiểm toán KTNN Khu vực III thời gian qua Những ñóng góp Đề tài Đề tài góp phần làm rõ thêm sở lý luận thực tiễn kiểm toán chi thường xuyên NSĐP, ñưa ñánh giá thực trạng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP Qua ñó, ñề xuất ñịnh hướng giải pháp ñể nâng cao chất lượng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP thời gian tới Kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo; ñề tài ñược kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP KTNN Khu vực III Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP KTNN Khu vực III Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn tổng số chi ngân sách ñịa phương Nhiệm vụ chi thường xuyên ñảm bảo hoạt ñộng quan nhà nước, Đảng, ñoàn thể; ñảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội, thực nhiệm vụ kinh tế - văn hoá - xã hội nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc lĩnh vực nhà nước phải ñảm bảo CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1 Khái niệm ngân sách ñịa phương Theo Luật NSNN Việt Nam ñược kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XI thông qua ngày 16/12/2002 quy ñịnh "NSĐP toàn khoản thu, chi quyền ñịa phương ñã ñược quan nhà nước có thẩm quyền ñịnh ñược thực năm ñể bảo ñảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước ñịa phương" 1.1.2 Chu trình ngân sách ñịa phương Một chu trình ngân sách phải có khâu: Lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách toán ngân sách Lập dự toán ngân sách trình phân tích ñánh giá khả năng, nhu cầu nguồn tài ñể tính toán ñưa dự toán khoản thu, chi cho năm ngân sách Chấp hành ngân sách trình sử dụng biện pháp kinh tế - tài biện pháp khác ñể thực dự toán thu, chi ngân sách Footer Page of 126 Header Page of 126 Quyết toán ngân sách khâu cuối chu trình ngân sách ñược thực sau năm ngân sách kết thúc 1.1.3 Các cấp ngân sách thuộc ngân sách ñịa phương Hiện nước ta có 03 cấp ngân sách thuộc NSĐP, ñó là: Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau ñây gọi tắt ngân sách tỉnh); Ngân sách thành phố, quận, thị xã, huyện thuộc tỉnh (sau ñây gọi tắt ngân sách huyện); Ngân sách xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi tắt ngân sách xã) 1.1.4 Đặc ñiểm chi NSĐP Chi NSĐP có ñặc ñiểm chung ñó là: Một là, Chi NSĐP gắn chặt với máy quyền ñịa phương nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội mà ñịa phương ñảm nhận thời kỳ Hai là, Cơ quan quyền ñịa phương chủ thể có quyền ñịnh cấu, nội dung, mức ñộ khoản chi NSĐP theo phân cấp quản lý ngân sách Trung ương Ba là, Hiệu khoản chi NSĐP thường ñược xem xét tầm vĩ mô Bốn là, Chi NSĐP khoản chi không mang tính chất hoàn trả trực tiếp Năm là, NSĐP phải ñáp ứng ñược lợi ích Chính quyền lợi ích người dân, lợi ích trước mắt lâu dài 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSĐP 1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên NSĐP Chi thường xuyên NSĐP trình phân phối, sử dụng NS ñể ñáp ứng nhu cầu chi tiêu gắn liền với việc thực Footer Page of 126 Header Page of 126 chức năng, nhiệm vụ thường xuyên máy quyền ñịa phương quản lý kinh tế - xã hội 1.2.2 Nội dung ñặc ñiểm chi thường xuyên NSĐP a Nội dung chi thường xuyên NSĐP bao gồm: - Các hoạt ñộng nghiệp kinh tế, giáo dục ñào tạo, y tế, xã hội, văn hóa thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, hoạt ñộng nghiệp khác ñịa phương quản lý; - Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; - Hoạt ñộng quan nhà nước, quan Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trị - xã hội ñịa phương; - Hỗ trợ cho tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñịa phương theo quy ñịnh pháp luật; - Thực sách xã hội ñối với ñối tượng ñịa phương quản lý; - Chương trình quốc gia Chính phủ giao cho ñịa phương quản lý; - Trợ giá theo sách Nhà nước; - Các khoản chi khác theo quy ñịnh pháp luật; b Đặc ñiểm chi thường xuyên (1) Hầu hết khoản chi thường xuyên ñều mang tính ổn ñịnh (2) Nếu xét theo cấu chi NS mục ñích sử dụng cuối cùng, ñại phận khoản chi thường xuyên NSĐP ñều mang tính chất tiêu dùng xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 (3) Phạm vi, mức ñộ, cấu khoản chi thường xuyên NSĐP gắn chặt với cấu tổ chức máy Nhà nước việc thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước thời kỳ (4) Trong quản lý chi thường xuyên NSĐP trước hết phải có ñịnh mức chi theo nhóm mục chi hay cho ñối tượng cụ thể, ñể làm sở cho cấp, ñơn vị có sở pháp lý ñể triển khai thực 1.2.3 Nguyên tắc tổ chức quản lý chi thường xuyên Chi NSĐP phải tuân thủ nguyên tắc chủ yếu sau: (1) Gắn chặt khả thu ñể bố trí khoản chi (2) Bảo ñảm yêu cầu tiết kiệm hiệu việc bố trí khoản chi tiêu NSNN (3) Tuân thủ nguyên tắc nhà nước nhân dân làm việc bố trí khoản chi NSĐP (4) Tập trung có trọng ñiểm (5) Phân biệt rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cấp theo pháp luật ñể bố trí khoản chi NSĐP cho phù hợp Ngoài việc tôn trọng nguyên tắc chung tuân thủ các nguyên tắc sau: Một là, Quản lý theo dự toán Hai là, Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu Ba là, Nguyên tắc trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước 1.3 KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN NSĐP 1.3.1 Vai trò tác dụng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chức nhiệm vụ, quyền hạn khả chuyên môn KTNN nói chung vai trò, Footer Page of 126 Header Page of 126 tác dụng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP nói riêng, KTNN có vai trò quan trọng, công cụ thiếu nhà nước việc xem xét, thẩm tra, giám sát phê chuẩn HĐND tỉnh, kết kiểm toán ñể UBND tỉnh quan quản lý nhà nước sử dụng công tác quản lý, ñiều hành thực thi nhiệm vụ 1.3.2 Phạm vi ñối tượng kiểm toán chi thường xuyên 1.3.3 Nội dung kiểm toán chi thường xuyên Nội dung kiểm toán chi thường xuyên NSĐP thường bao gồm: a Kiểm toán tổng hợp chi thường xuyên Kiểm toán việc lập dự toán chi thường xuyên; Kiểm toán việc chấp hành NS, ñể xác ñịnh việc phân bổ thực dự toán có phù hợp với dự toán cấp trên; Kiểm tra việc chấp hành công tác kế toán toán NSĐP; b Kiểm toán chi tiết ñơn vị dự toán, ñơn vị nghiệp Kiểm toán tài sản nguồn vốn ñơn vị dự toán c Những vấn ñề kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán NSĐP cần phải lưu ý (1) Đánh giá hệ thống kiểm soát nội (2) Xác ñịnh tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán (3) Lập kế hoạch kiểm toán 1.4 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 1.4.1 Nội dung tổ chức kiểm toán chi thường xuyên (1) Tính pháp lý cho việc thực kiểm toán chi thường xuyên (2) Bố trí lực lượng kiểm toán viên ñể kiểm toán chi thường xuyên (3) Điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt ñộng ñoàn kiểm toán 1.4.2 Cách thức tổ chức kiểm toán chi thường xuyên Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 Cách thức kiểm toán ñược áp dụng bao gồm giai ñoạn sau: (1) Chuẩn bị kiểm toán (2) Thực kiểm toán (3) Lập báo cáo kiểm toán (4) Kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị kiểm toán KẾT LUẬN CHƯƠNG I Trong chương I, Luận văn ñã hệ thống hóa số vấn ñề kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán NSĐP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NSĐP TẠI KTNN KHU VỰC III 2.1 NHIỆM VỤ CỦA KTNN KHU VỰC III TRONG KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP KTNN Khu vực III có nhiệm vụ kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán NSĐP ñối với cấp quyền ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (từ năm 2012) 2.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NSĐP TẠI KTNN KHU VỰC III 2.2.1 Về thực quy trình kiểm toán (1) Chuẩn bị kiểm toán (2) Thực kiểm toán (3) Lập gửi báo cáo kiểm toán (4) Kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị kiểm toán 2.2.2 Về kiểm toán chi thường chu trình NSĐP Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 kiểm toán ñơn vị thụ hưởng NSNN kiểm toán tình hình kinh phí toán kinh phí lại chưa ñược ñề cập ñến nội dung kiểm toán Công tác tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSĐP hạn chế ñịnh Có thể khái quát sau: (1) Tổ chức Đoàn Tổ Kiểm toán (2) Tổ chức kiểm toán b Về thực quy trình NSNN Những khó khăn bất cập ñược thể số khía cạnh sau: (1) Lập, thẩm tra, ñịnh dự toán NSĐP (2) Chấp hành NS ñịa phương bộc lộ nhiều vấn ñề bất cập, cụ thể HĐND cấp ñịnh NSĐP (về danh nghĩa), thực tế chưa thực tốt chức giám sát ñể thúc ñẩy chấp hành ngân sách có hiệu (3) Quyết toán nhiều bất cập, trước hết quy trình phê duyệt toán phức tạp, phiền phức 2.3.3 Những vấn ñề tồn tại, bất cập ñặt thực tiễn (1) Về hệ thống tiêu chuẩn, ñịnh mức chế ñộ chi thường xuyên - Dự toán chi NSĐP nói chung, chi thường xuyên nói riêng ñược lập ñịnh phức tạp - Cơ sở tính toán, dự báo số khoản chi thường xuyên thiếu khoa học vững - Công tác thẩm tra dự toán NSĐP cấp ngân sách mang tính hình thức, chủ yếu quan quản lý cấp áp ñặt cho quan cấp dưới, … - Tiêu chuẩn, ñịnh mức chi không phù hợp với thực tế Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 (2) Về chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ (3) Về tăng cường kiểm toán hoạt ñộng, kiểm toán tuân thủ mối quan hệ kết hợp với kiểm toán báo cáo tài (4) Về tổ chức máy, ñào tạo nâng cao trình ñộ kiểm toán viên (5) Về quản lý, kiểm soát chất lượng kiểm toán chi thường xuyên (6) Về công khai kết kiểm toán (7) Về ñịa vị pháp lý, sở vật chất mặt hoạt ñộng khác: Địa vị pháp lý, Về sở vật chất chế ñộ ñãi ngộ KẾT LUẬN CHƯƠNG II Sau 15 năm thành lập, KTNN khu vực III ñi vào hoạt ñộng ñã ñóng vai trò quan trọng việc kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán NSĐP tỉnh phụ trách, góp phần sử dụng hiệu NSĐP, cung cấp nhiều thông tin thiết thực cho UBND quan tổng hợp ñịa bàn quản lý, ñiều hành NSNN, HĐND tỉnh phê chuẩn giám sát ngân sách, quan có liên quan việc ñảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU VỰC III 3.1 CĂN CỨ ĐỊNH HƯỚNG VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NSĐP Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 3.1.1 Căn ñịnh hướng tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP KTNN Khu vực III phấn ñấu thực mục tiêu phát triển “Nâng cao lực hoạt ñộng, hiệu lực pháp lý, chất lượng hiệu kiểm toán nhà nước công cụ mạnh Nhà nước kiểm tra tài nhà nước tài sản nhà nước nói chung kiểm toán NSĐP nói riêng; phấn ñấu ñưa KTNN Khu vực III ñạt trình ñộ kiểm toán loại giỏi so với KTNN Khu vực khác ngành KTNN” 3.1.2 Nguyên tắc tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSĐP (1) Tuân thủ pháp luật, sách, chế ñộ quản lý thu - chi NSĐP; (2) Tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán quy trình Kiểm toán nhà nước ñã ban hành; (3) Bảo ñảm tính ñộc lập, trung thực, khách quan trình kiểm toán; (4) Gắn kiểm toán hoạt ñộng với kiểm toán tuân thủ kiểm toán báo cáo tài trình tổ chức kiểm toán kinh phí chi thường xuyên 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP 3.2.1 Hoàn thiện chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ a Về chuẩn mực, quy trình kiểm toán Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế; quy trình ñược xây dựng phải phù hợp Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 với 03 loại hình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ kiểm toán hoạt ñộng b Về phương pháp nghiệp vụ chuyên môn - Phương pháp cân ñối - Phương pháp ñối chiếu trực tiếp gián tiếp - Phương pháp kiểm kê - Phương pháp ñiều tra - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp chọn mẫu - Phương pháp phân tích 3.2.2 Tổ chức ñoàn kiểm toán chi thường xuyên NSĐP Theo việc tổ chức ñoàn kiểm toán chi thường xuyên ñược thiết kế chung với kiểm toán chi ñầu tư xây dựng kiểm toán thu ngân sách tiến hành kiểm toán NSĐP Vì thực tế, trình ñiều hành, sử dụng NSĐP ñều ñược lập toán theo quy ñịnh Luật Ngân sách nhà nước Thực trạng năm vừa qua cho thấy, ñoàn kiểm toán thường gặp khó khăn kiểm toán NSĐP chưa hoàn thành báo cáo toán NSĐP, ngân sách cấp tỉnh, thời ñiểm kiểm toán triển khai trước thời ñiểm quy ñịnh nộp báo cáo toán NSNN cấp (Luật Ngân sách nhà nước quy ñịnh thời ñiểm nộp toán NSNN muộn 1/10 hàng năm) Đây nguyên nhân dẫn tới ñoàn kiểm toán thường không phát hành báo cáo kiểm toán ñúng thời hạn theo quy ñịnh Luật Kiểm toán nhà nước Để khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng công tác kiểm toán ñoàn kiểm toán, theo kiểm toán NSĐP cần lưu ý tới số vấn ñề sau: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 - Thành lập ñoàn kiểm toán, ñó bố trí, phân công Tổ kiểm toán thực kiểm toán theo lĩnh vực (chi ñầu tư xây dựng, chi thường xuyên thu ngân sách) toàn ñoàn kiểm toán NSĐP thiết phải có Lãnh ñạo Đoàn phụ trách theo lĩnh vực (chi ñầu tư xây dựng, chi thường xuyên thu ngân sách), nhằm tăng cường công tác quản lý, ñạo ñiều hành hoạt ñộng tổ kiểm toán cho thống chuyên môn hoá - Phương thức triển khai kiểm toán: Các tổ kiểm toán chi thường xuyên phải ñược thực kiểm toán cấp ñộ: kiểm toán chi tiết (ñơn vị dự toán cấp III ) kiểm toán tổng hợp (ñơn vị dự toán cấp I cấp II) nhằm tạo nối kết ñánh giá tổng thể khâu ñiều hành, quản lý với khâu sử dụng kinh phí cấp ngân sách Trong ñó, ưu tiên thời gian ñầu triển khai kiểm toán, Tổ kiểm toán chi thường xuyên phải tiến hành kiểm toán tổng hợp, ñể qua ñó có phương pháp tiếp cận kỹ thuật kiểm toán phù hợp trình thực kiểm toán - Về thời gian tiến hành phương pháp kiểm toán: Tổ kiểm toán chi thường xuyên cần ñược thực lồng ghép thời gian kiểm toán tổng hợp kiểm toán chi tiết, ñó tập trung ñi sâu kiểm toán tổng hợp ñơn vị dự toán cấp I, II, ñể qua ñó ñánh giá thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp ñồng thời quán triệt vận dụng phương pháp chọn mẫu kiểm toán ñối với kiểm toán khoản mục, nội dung chi ñơn vị dự toán cấp III - Tạo phối kết hợp với ñơn vị ñược kiểm toán việc hoàn thành báo cáo toán NSĐP ñoàn kiểm toán tiến hành kiểm toán mà ñơn vị chưa có báo cáo toán NSĐP (do chưa ñến thời hạn Luật Ngân sách nhà nước quy ñịnh nộp) Đây Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 vấn ñề quan trọng ảnh hưởng ñến kết kiểm toán tiến ñộ phát hành báo cáo kiểm toán ñoàn kiểm toán 3.2.3 Tăng cường kiểm toán hoạt ñộng, kiểm toán tuân thủ mối quan hệ kết hợp với kiểm toán báo cáo tài Về thiết kế quy trình chung quy trình chi tiết cho loại hình kiểm toán hoạt ñộng cần tập trung theo hướng xây dựng tiêu chí hướng dẫn xem xét ñến tính kinh tế, hiệu hiệu lực việc sử dụng nguồn lực nhà nước cho mô hình, lĩnh vực ngành, nghề Các tiêu chí ñược thiết kế sở ñịnh mức kinh tế, kỹ thuật Nhà nước ban hành tổ chức, hiệp hội, thông lệ quốc tế ñược thừa nhận; Về phương thức thực hiện: Trong thời kỳ ñộ, KTNN Khu vực III nên kiến nghị với Tổng KTNN bố trí công tác kiểm toán theo chế thực lồng ghép kiểm toán hoạt ñộng mối quan hệ ñồng thời với kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài thực ñộc lập số kiểm toán hoạt ñộng theo chuyên ñề riêng ngành, lĩnh vực Theo chúng tôi, ñể phù hợp với thực trạng nhân lực, kỹ thuật KTNN Khu vực III việc ñưa loại hình kiểm toán hoạt ñộng vào kế hoạch kiểm toán hàng năm bước ñệm tạo ñà cho kiểm toán hoạt ñộng hoàn chỉnh sau thí ñiểm thực số nội dung kiểm toán ñịnh, như: kiểm toán chuyên ñề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, trang thiết bị trường học ñó xem xét quan hệ nhu cầu khả ñáp ứng NSĐP, hiệu khai thác, sử dụng thiết bị, kết (sản phẩm) ñầu với chi phí ñầu tư; kiểm toán chi phí quản lý hành nhà nước, ñó ñánh giá xem xét mối quan hệ nhiệm vụ thực với chi phí lương (nhân sự) ñảm bảo máy vận hành Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ kiểm toán viên Theo yêu cầu ngành KTNN ñưa ñiều kiện ñòi hỏi KTV nhà nước công chức thuộc quan KTNN Khu vực III phải có ñủ lực cần thiết trực ñạo ñức ñáp ứng nhiệm vụ ñược giao, ñồng thời coi trọng việc ñào tạo bồi dưỡng mặt lý luận thực tiễn thường xuyên cho tất KTV, công chức thuộc quan KTNN Khu vực III 3.2.5 Quản lý, kiểm soát chất lượng kiểm toán Vấn ñề có ý nghĩa quan trọng chất lượng kiểm soát chất lượng Đây vấn ñề cốt lõi ñể tạo lập nâng cao lòng tin công chúng minh bạch hoá công tác quản lý chi tiêu NS, trước yêu cầu ñòi hỏi công luận người dân; Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán phải ñược thực từ khâu chuẩn bị kiểm toán: Kiểm soát giai ñoạn tập trung vào khâu khảo sát; thu thập chứng kiểm toán ñể ñánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu rủi ro Từ ñó, xác ñịnh kế hoạch kiểm toán cho kiểm toán phù hợp ñạt ñược chất lượng; Công tác kiểm soát giai ñoạn thực kiểm toán: Soát xét công việc kiểm toán có ñược thực ñúng, ñầy ñủ, tuân thủ trình tự, phương pháp kiểm toán kế hoạch ñã lập; việc thu thập chứng kiểm toán có ñáp ứng ñược mục tiêu ñặt thời gian có ñảm bảo tiến ñộ kế hoạch không? Công tác kiểm soát giai ñoạn lập báo cáo: Soát xét việc lập báo cáo kiểm toán có phản ánh ñầy ñủ kết kiểm toán từ biển xác nhận số liệu tình hình kiểm toán KTV, biên kiểm toán Tổ kiểm toán? ñánh giá, nhận xét kiến Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 nghị có xác ñáng dựa chứng kiểm toán tin cậy không? Công tác kiểm soát giai ñoạn kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán: Xem xét việc kiểm tra thực kiến nghị có ñược thực theo trình tự có bám sát kiến nghị báo cáo ñề cập hay không Đồng thời, ñánh giá việc chấp hành qua ñó thấy ñược hiệu lực, phù hợp kiến nghị kiểm toán Do vậy, ñể thực công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN Khu vực III cần phải triển khai diện rộng việc ñánh giá chất lượng toàn kiểm toán theo tiêu chí ñã ñược ban hành, với thực quy ñịnh phân công, phân cấp kiểm soát chất lượng kiểm toán ngành KTNN 3.2.6 Công khai kết kiểm toán Luật KTNN quy ñịnh báo cáo kiểm toán năm báo cáo kết thực kết luận, kiến nghị kiểm toán ngành KTNN nói chung KTNN Khu vực III nói riêng theo hình thức: họp báo, công bố Công báo phương tiện thông tin ñại chúng ñăng trang thông tin ñiện tử ấn phẩm KTNN; Công khai kết kiểm toán cần thiết ñối với hoạt ñộng kiểm toán ñồng thời ñiều kiện ñể nâng cao trách nhiệm quản lý quan, ñơn vị ñược kiểm toán, ñiều kiện ñể nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường giám sát xã hội công chúng ñối với kết kiểm toán Mặt khác, việc công khai kết kiểm toán phải phù hợp với quy ñịnh pháp luật bí mật nhà nước ñơn vị ñược kiểm toán; 3.2.7 Một số giải pháp khác Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt ñộng kiểm toán kết luận kiến nghị kiểm toán, cần thiết gắn hoạt ñộng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 KTNN Khu vực III với hoạt ñộng quan tiến hành tố tụng Theo ñó, KTNN Khu vực III sớm xây dựng quy chế phối hợp với quan ñiều tra, tố tụng ñịa phương nhằm nâng cao hiệu chống tham nhũng, lãng phí sử dụng kinh phí thường xuyên NSĐP ngày tiết kiệm có hiệu hơn; Hoạt ñộng kiểm toán có phạm vi rộng liên quan ñến nhiều ñơn vị, cấp quyền ñịa phương Do ñó ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP phải triển khai nhiều giải pháp khác nhau, phía nhà nước, quan có thẩm quyền; Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật phù hợp với ñiều kiện phát triển ñịa phương, ñồng thời nâng cao chất lượng phổ biến ñến ñơn vị; tăng cường quản lý nhà nước kế toán, kiểm toán Bên cạnh ñó, cần phối hợp chặt chẽ với quan quản lý chức nhà nước ñể khai thác có hiệu thông tin, tài liệu mà ñơn vị ñó nắm giữ Đối với ngành Thanh tra cần phối hợp chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch kiểm toán ñể tránh chồng chéo, ñồng thời cung cấp, trao ñổi, sử dụng thông tin, tài liệu cần thiết với Đối với Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước việc ñối chiếu xác nhận số dư, tình hình dự toán, kinh phí thực nhận, giao dịch toán, chi trả Đối với quan chủ quản ñơn vị ñược kiểm toán việc ñối chiếu xác nhận quan hệ tài chính, ñịnh quản lý, mua bán tài sản Các quan Thanh tra, kiểm tra khác: KTNN Khu vực III cần có phối hợp từ lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán Để tránh trùng lắp KTNN Khu vực III quan tra, kiểm tra ñịa phương Mặt khác, KTNN Khu vực Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 III cần xem xét, sử dụng kết tra việc ñánh giá rủi ro ñơn vị ñược kiểm toán giai ñoạn lập kế hoạch phát tra giảm bớt công việc kiểm toán chi tiết 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.3.1 Những ñiều kiện vật chất Nhà nước cần ưu tiên trang bị ñiều kiện trang thiết bị kỹ thuật cho ngành KTNN nói chung, KTNN Khu vực III nói riêng Theo ñó, KTNN Khu vực III cần xây dựng hình thành phận chuyên thu thập trì hệ thống thông tin, liệu, hồ sơ ñịa phương, ñơn vị ñược kiểm toán, tích hợp lại thông tin phục vụ cho mục ñích tra cứu, xử lý nghiệp vụ chung cho hoạt ñộng kiểm toán KTNN Khu vực III 3.3.2 Chính sách, chế ñộ hệ thống ñịnh mức a Về chế ñộ báo cáo Để tổ chức tốt công tác kiểm toán chi thường xuyên NSĐP cần thiết phải thực tốt yêu cầu sau: (1) Phải lập ñầy ñủ loại báo cáo tài gửi cho quan thẩm quyền xét duyệt theo quy ñịnh (2) Báo cáo toán năm ñơn vị dự toán ngân sách cấp quyền trước trình quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn phải có xác nhận Kho bạc Nhà nước (tỉnh, huyện) ñồng cấp quan KTNN (3) Trình tự xây dựng thực dự toán chi NSĐP, mức ñộ sát thực việc lập phân bổ dự toán, tình hình thực dự toán, nguyên nhân khách quan chủ quan ảnh hưởng ñến thực dự toán chi NSĐP (4) Việc chấp hành Luật NSNN quản lý ñiều hành NSĐP, sách chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chi NSĐP Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 (5) Tính ñúng ñắn hợp pháp số liệu báo cáo toán chi NSĐP, khoản chi NS phải ñược phản ánh toán chi NSĐP Công tác xét duyệt, tổng hợp toán chi NSĐP phải ñược ñối chiếu với KBNN, yêu cầu phải ñảm bảo khớp ñúng, có chênh lệch phải giải thích nguyên nhân (6) Thực kiểm toán tổng hợp báo cáo toán chi ngân sách quan quản lý tài tổng hợp, báo cáo toán ñơn vị thụ hưởng NSĐP, toán chi ngân sách cấp b Về sách ñịnh mức Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống chế ñộ chi tiêu NSNN, quy ñịnh tiêu chuẩn chế ñộ trang thiết bị, phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức hành Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế khả NSNN Thực ñầy ñủ biện pháp triệt ñể tiết kiệm nguồn lực Nhà nước Đổi chế quản lý nghiệp công Đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực thu, chi tài chính, công khai thủ tục, quy trình, chế ñộ trách nhiệm thu, chi ngân sách, toán ngân sách, ñịnh kỳ tổ chức ñối thoại quan quản lý nhà nước có liên quan với doanh nghiệp ñơn vị sử dụng ngân sách ñể kịp thời phát hiện, giải khó khăn, vướng mắc Thực ñổi phương thức bố trí vốn ñầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản, thiết bị, ban hành chế ñổi quản lý chi tiêu công ñể góp phần ñấu tranh có hiệu với tình trạng ñầu tư xây dựng không ñúng quy hoạch, phân tán, lãng phí, thất thoát, dàn trải nhằm nâng cao hiệu ñầu tư, chống lãng phí, thất thoát vốn ñầu tư nhà nước Có hành ñộng cụ thể phối hợp ngành, Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 cấp tổ chức triển khai thực Luật ñầu tư, Luật ñấu thầu nhằm ñổi phương thức bố trí, quản lý vốn ñầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản KẾT LUẬN CHƯƠNG III Với thực mục tiêu phát triển nâng cao lực hoạt ñộng, hiệu lực pháp lý, chất lượng hiệu kiểm toán nhà nước, Đề tài ñưa số ñịnh hướng tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP, ñưa nguyên tắc tổ chức kiểm toán chi thường xuyên ñể có sở áp dụng thực kiểm toán, ñồng thời ñưa số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP ñiều kiện thực giải pháp nêu vật chất, sách chế ñộ, quy trình, ñịnh mức chi tiêu lĩnh vực chi thường xuyên NSNN KẾT LUẬN NSNN nói chung, NSĐP nói riêng khâu tài tập trung quan trọng nhất, kế hoạch tài bản, tổng hợp Nhà nước Nó giữ vai trò chủ ñạo hệ thống tài có tính chất ñịnh phát triển kinh tế quốc dân theo ñịnh hướng XHCN Với tầm quan trọng nên Luật NSNN ñã ñược Quốc hội khoá IX thông qua ngày 20/3/1996 nhằm quản lý thống tài quốc gia, xây dựng NSNN lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu tiền Nhà nước, tăng tích luỹ ñể thực công nghiệp hoá, ñại hoá ñất nước theo ñịnh hướng XHCN, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao ñời sống nhân dân, bảo ñảm quốc phòng, an ninh, ñối ngoại Do ñó ñối với NSNN nói chung, NSĐP nói riêng thiết phải tăng cường Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lập, chấp hành toán NSĐP tổ chức, cá nhân ñược giao nhiệm vụ thu, chi sử dụng ngân sách, nhằm nâng cao hiệu sử dụng NSĐP nói chung, chi thường xuyên nói riêng việc huy ñộng, phân phối sử dụng vốn cho trình phát triển kinh tế- xã hội ñịa bàn ñịa phương Để thực tốt chức kiểm tra, kiểm soát giai ñoạn nước ta công tác quản lý ngân sách chưa ñược chặt chẽ thống nhất; tình trạng thất thu ngân sách lớn phổ biến; việc sử dụng ngân sách lãng phí, chưa ñược tiết kiệm, hiệu Trước thực trạng ñó việc nghiên cứu ñể hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSĐP giai ñoạn nước ta, nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; góp phần làm lành mạnh hoá tài quốc gia, giữ vững kỷ cương, kỷ luật việc quản lý, ñiều hành, chi tiêu sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn lực tài Nhà nước cần thiết cấp bách Vì việc hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSĐP, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô Nhà nước ñối với việc sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản công ñất nước ñó có chi thường xuyên NSĐP Để thực mục tiêu trên, ñề tài ñã ñược nghiên cứu cách có hệ thống từ sở lý luận ñến ñánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán chi thường xuyên NSĐP ñể ñưa giải pháp hoàn thiện Qui trình kiểm toán chi thường xuyên NSĐP phận quan trọng thiếu quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán quan KTNN Khu vực III Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình ñể kịp thời ban hành ñưa vào áp dụng hoạt ñộng kiểm toán toán NSĐP nước ta Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 cần thiết cấp bách nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán, ñóng góp ñề tài thể số nội dung sau: (1) Đề tài ñã khái quát chu trình ngân sách tổ chức kiểm toán chi thường xuyên, ñó ñi sâu nghiên cứu trình tự, qui trình, nội dung kiểm toán chi thường xuyên ñể làm sở khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện Qui trình kiểm toán chi thường xuyên NSĐP; (2) Đề tài ñã ñề xuất giải pháp, kiến nghị yêu cầu, quan ñiểm hoàn thiện Qui trình kiểm toán tổng hợp chi tiết chi thường xuyên NSĐP; (3) Qua kết nghiên cứu có hệ thống từ sở lý luận chung ñến việc ñánh giá thực trạng tổ chức hoạt ñộng KTNN Khu vực III , ñánh giá thực trạng quy trình kiểm toán ngân sách, Đề tài ñã ñưa số giải pháp ñể nâng cao chất lượng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSĐP phận quan trọng thiếu ñược hệ thống văn pháp quy quan KTNN Vì việc nghiên cứu xây dựng, ñể kịp thời ban hành ñưa vào áp dụng hoạt ñộng kiểm toán chi thường xuyên NSĐP nước ta cần thiết cấp bách, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán Tuy nhiên ñể ñề tài áp dụng ñược thời gian tới ñối với hoạt ñộng kiểm toán chi thường xuyên, thiết phải có ñiều kiện sau: (1) Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước bố trí thời gian, kinh phí ñiều kiện cần thiết khác, ñể kiểm toán viên có ñiều kiện tổ chức học tập, hội thảo tập huấn quy trình này, trước Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 cho áp dụng ñối với kiểm toán chi thường xuyên NSĐP thời gian tới (2) Đề nghị Tổng KTNN cho thể chế hoá “Quy trình kiểm toán chi thường xuyên NSĐP” thành văn pháp quy, ñể thực thống toàn ngành, ñối với toàn kiểm toán chi thường xuyên thời gian tới Mặc dù ñã cố gắng ñiều kiện thời gian kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP vấn ñề nhiều ý kiến khác cần làm sáng tỏ ngành kiểm toán nhà nước, nên trình nghiên cứu không tránh khỏi sai sót, tác giả mong nhận ñược góp ý Thầy, Cô giáo bạn ñồng nghiệp ñể Luận văn ñược hoàn chỉnh hơn./ Footer Page 26 of 126 ... thường xuyên kiểm toán chi NSĐP Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán chi NSĐP KTNN Khu vực III Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán. .. kiểm toán chi thường xuyên kiểm toán NSĐP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN CHI NSĐP TẠI KTNN KHU VỰC III 2.1 NHIỆM VỤ CỦA KTNN KHU VỰC III TRONG KIỂM TOÁN... toán chi thường xuyên 1.3.3 Nội dung kiểm toán chi thường xuyên Nội dung kiểm toán chi thường xuyên NSĐP thường bao gồm: a Kiểm toán tổng hợp chi thường xuyên Kiểm toán việc lập dự toán chi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán Nhà nước khu vực III, Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán Nhà nước khu vực III, Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán Nhà nước khu vực III

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay