Hoàn thiện tổ chức kế toán tại liên đoàn địa chất Trung Trung bộ

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:16

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU THỪA HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ Chuyên ngành Mã số : Kế toán : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Liên đoàn Địa chất Trung Trung đơn vị nghiệp công lập (tự đảm bảo kinh phí hoạt động) Kinh phí thực theo đơn đặt hàng Nhà nước nguồn thu từ hoạt động sản xuất dịch vụ địa chất sản xuất khác Do đó, công tác kế toán cần phải tổ chức tốt để đảm bảo tồn cạnh tranh với đơn vị khác ngành phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, có nhiều bất cập tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung Trong có ba vấn đề lên cần giải quyết, là: (1) Việc ghi nhận doanh thu, phân bổ chi phí đơn đặt hàng Nhà nước hợp đồng sản xuất kinh doanh dịch vụ cho bên chưa đúng, (2) Báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn đơn vị trực thuộc (Các đoàn Địa chất) chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, (3) Liên đoàn chưa có phân cấp quản lý tài Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Những bất cập làm cho thông tin kế toán không đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đặt Liên đoàn Địa chất Trung Trung Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức kế toán nói chung tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc - Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung đề xuất giải pháp nhằm giải ba vấn đề tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ, là: + Tổ chức lại công tác kế toán doanh thu chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 + Tổ chức lập báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc Cơ quan Liên đoàn để bảo đảm thông tin kế + Xem xét phân cấp quản lý tài Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Ngoài ra, nghiên cứu tổ chức lại máy kế toán xem điều kiện để thực giải pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nội dung thuộc tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung Trong đó, sâu nghiên cứu tổ chức kế toán doanh thu, chi phí; tổ chức kế toán điều kiện phân cấp quản lý tài cho đơn vị trực thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung * Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nội dung thuộc tổ chức kế toán phạm vi Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ, bao gồm Cơ quan Liên đoàn đơn vị trực thuộc Đoàn Địa chất trực thuộc Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp điều tra chọn mẫu để nghiên cứu phân tích vấn đề thực tiễn Đưa phương hướng giải pháp phù hợp để giải vấn đề hoàn thiện tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức kế toán nói chung tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Footer Page of 126 Header Page of 126 Trung Trung Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 1.1.1 Khái niệm cần thiết tổ chức kế toán a Khái niệm tổ chức kế toán Tổ chức kế toán cần hiểu việc thu nhận, hệ thống hóa cung cấp thông tin hoạt động SXKD phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài đơn vị Như vậy, tổ chức kế toán phải hiểu việc tổ chức công tác kế toán (tổ chức thực phương pháp kế toán) theo mô hình định gắn liền với tổ chức máy kế toán để thực khối lượng công tác kế toán đặt đơn vị b Sự cần thiết tổ chức kế toán Tổ chức kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng việc cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý đơn vị Kế toán không ghi chép, tính toán, phản ánh cung cấp số liệu để kiểm tra, giám đốc hoạt động kinh doanh DN mà cung cấp thông tin bên DN cho người có liên quan lợi ích với DN 1.1.2 Những nguyên tắc tổ chức kế toán - Bảo đảm tuân theo vấn đề lý luận tổ chức, đặc biệt tính hệ thống tổ chức - Bảo đảm tính thống kế toán quản lý - Bảo đảm thống nội dung, phương pháp kế Footer Page of 126 Header Page of 126 toán với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán hành Nhà nước - Bảo đảm phù hợp với đặc thù đơn vị - Bảo đảm tính tiết kiệm hiệu 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN 1.2.1 Xác định mô hình tổ chức kế toán a Khái niệm mô hình tổ chức kế toán Mô hình tổ chức kế toán quan hệ phân phối công tác kế toán (phân công trách nhiệm xử lý thông tin kế toán) cấp quản lý, dựa sở quy hoạch thông tin cấp (cấp công ty, cấp đơn vị trực thuộc,…) b.Các mô hình tổ chức kế toán * Mô hình tổ chức kế toán tập trung * Mô hình tổ chức kế toán phân tán * Mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán (hỗn hợp) c Căn xác lập mô hình tổ chức kế toán Việc xác lập mô hình tổ chức kế toán phụ thuộc vào yếu tố như: qui mô đặc điểm SXKD, địa bàn bố trí đơn vị trực thuộc, trình độ quản lý đơn vị trực thuộc,… Tuy nhiên, yếu tố trước hết ảnh hưởng đến PCQLTC cấp tổ chức, PCQLTC ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác lập mô hình tổ chức kê toán 1.2.2 Tổ chức công tác kế toán a Tổ chức chứng từ kế toán Để tiến hành tổ chức chứng từ kế toán phải dựa sở chế độ chứng từ Nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng thời phải ý tính đặc thù loại hình kinh doanh DN đặc thù trình hình thành loại nghiệp vụ kinh tế Footer Page of 126 Header Page of 126 trường hợp cụ thể b Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản việc xác định số tài khoản cần sử dụng hệ thống tài khoản Từ tài khoản sử dụng này, ta tiếp tục thực mở tài khoản chi tiết thành tài khoản khoản cấp 2, 3, … tài khoản cần thiết, từ hình thành hệ thống tài khoản riêng DN Hệ thống tài khoản phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD yêu cầu thông tin cho quản lý DN Đồng thời phải phận thống với hệ thống tài khoản hành c Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán Để tổ chức hệ thống sổ kế toán trước hết phải xem xét hình thức kế toán Nhà nước ban hành để lựa chọn hình thức kế toán phù hợp Từ triển khai sổ kế toán từ hình thức cho phù hợp với hệ thống tài khoản vận dụng, đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản lý, phù hợp với đặc điểm DN Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết d Tổ chức lập báo cáo kế toán Báo cáo kế toán chia thành báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị Tổ chức lập báo cáo tài dựa vào quy định biểu mẫu, phương pháp lập Nhà nước để tiến hành phân công hướng dẫn phận liên quan thực theo quy định Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị dựa vào đặc điểm ngành kinh doanh yêu cầu thông tin cho quản lý phận toàn DN để xác định thông tin cần thiết 1.2.3 Tổ chức máy kế toán Khi tiến hành tổ chức máy kế toán, cần phải dựa vào khối Footer Page of 126 Header Page of 126 lượng công tác kế toán xác định yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý để xác định số lượng thành viên máy kế toán cho phù hợp phải phân công công việc cụ thể cho thành viên Tổ chức máy kế toán phải gắn chặt chẽ với mô hình tổ chức kế toán Với tinh thần này, máy kế toán hình thành máy kế toán theo mô hình tập trung (một cấp), máy kế toán theo mô hình phân tán (nhiều cấp), máy kế toán theo mô hình hỗn hợp (vừa tập trung vừa phân tán) 1.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1.3.1 Mô hình tổ chức kế toán máy kế toán a Phân cấp quản lý tài - sở xác định mô hình tổ chức kế toán Phân cấp quản lý tài đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc phân chia quyền nghĩa vụ lĩnh vực tài đơn vị cấp cho đơn vị cấp (đơn vị trực thuộc) Nội dung PCQLTC gồm mặt sau: - Phân cấp quản lý vốn - Phân cấp quản lý sử dụng tài sản - Phân cấp lập kế hoạch tài báo cáo kế toán Trên sở PCQLTC, đơn vị xác định mô hình tổ chức kế toán phù hợp b Xác định mô hình tổ chức kế toán * Đối với đơn vị nghiệp công lập có trình độ quản lý đơn vị trực thuộc cao PCQLTC cách hoàn chỉnh cho đơn vị trực thuộc * Đối với đơn vị nghiệp công lập có trình độ quản lý đơn vị trực thuộc (cấp dưới) đạt mức độ định, Footer Page of 126 Header Page of 126 PCQLTC, không hoàn chỉnh không đồng đơn vị trực thuộc áp dụng mô hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán 1.3.2 Tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc a Về chứng từ kế toán đơn vị nghiệp Chứng từ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập thực theo quy định Luật kế toán Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính Phủ Tổ chức chứng từ kế toán thông qua giai đoạn sau: - Tổ chức lập tiếp nhận chứng từ kế toán - Tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán - Tổ chức sử dụng chứng từ - Tổ chức lưu trữ bảo quản chứng từ b.Về vận dụng hệthốngtài khoảnkế toántrongđơn vịsự nghiệp Hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 sửa đổi, bổ sung định 19 c Về vận dụng hệ thống sổ kế toán đơn vị nghiệp Các hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập gồm bốn hình thức hình thức kế toán Nhật ký chung, hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái, hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ hình thức kế toán máy vi tính d Về tổ chức lập báo cáo kế toán * Về hệ thống báo cáo tài - Báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ; Báo cáo thu – chi hoạt động nghiệp hoạt động SXKD; Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; Thuyết minh báo cáo tài Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Báo cáo toán ngân sách gồm: Tổng hợp tình hình kinh phí toán kinh phí sử dụng; Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; Báo cáo chi tiết kinh phí dự án; Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách KBNN; Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng toán tạm ứng kinh phí ngân sách KBNN; Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán năm trước chuyển sang * Tổ chức lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị Ngoài hệ thống báo cáo tài chính, phận kế toán phải tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ cho cấp quản lý theo yêu cầu quản lý Các thông tin cung cấp phải tổng hợp theo cấp quản lý đơn vị thể qua báo cáo gọi báo cáo kế toán quản trị Thông tin báo cáo vừa bảo đảm phục vụ quản lý cấp, phận theo mức độ phân cấp quản lý để đảm bảo tiết kiệm nguồn lực, đem lại hiệu cao 1.3.3 Tổ chức máy kế toán đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc a Bộ máy kế toán theo mô hình phân tán Theo mô hình này, máy kế toán phân thành hai cấp kế toán cấp kế toán đơn vị trực thuộc Tại hai cấp hình thành hệ thống sổ kế toán nhân lực kế toán riêng b Bộ máy kế toán theo mô hình hỗn hợp (vừa tập trung vừa phân tán) Các đơn vị nghiệp công lập áp dụng mô hình tổ chức máy đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc đơn vị trực thuộc có PCQLTC khác Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 đoàn Phòng kế toán Đoàn trực thuộc 2.2.2 Tổ chức kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc a Khái quát công tác kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc Phòng kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc thực toàn công tác kế toán Đoàn bao gồm: tiếp nhận chứng từ kế toán, phân loại, kiểm tra chứng từ ghi sổ kế toán; cuối quý, lập báo cáo kế toán gửi Phòng Kế toán - Thống kê Liên đoàn để tổng hợp lập báo cáo kế toán toàn Liên đoàn b Tổ chức kế toán hoạt động Đoàn Địa chất trực thuộc b1 Tổ chức kế toán chi phí Đoàn Địa chất trực thuộc Chi phí phát sinh Đoàn Địa chất trực thuộc bao gồm: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Để theo dõi tập hợp chi phí, Đoàn Địa chất trực thuộc phân loại chi phí thành khoản mục dựa vào loại chi phí trên, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho phận trực tiếp; Chi phí quản lý chung Chi phí khác b2 Tổ chức kế toán doanh thu Đoàn Địa chất trực thuộc * Đối với hoạt động Nhà nước đặt hàng: Ở Đoàn Địa chất trực thuộc, doanh thu không ghi nhận vào tài khoản 5112 - Thu theo đơn đặt hàng Nhà nước, mà theo dõi phần giá trị toán TK 342 - Thanh toán nội Phần doanh thu theo đơn đặt hàng Nhà nước ghi nhận Cơ quan Liên đoàn Các đơn đặt hàng nghiệm thu theo đợt Tuy nhiện, doanh thu ghi nhận lần vào cuối năm vào giá trị đơn đặt hàng nghiệm thu tổng thể năm * Đối với hoạt động dịch vụ cho bên mang tính chất SXKD: Trong trình thực hợp đồng, hai bên tiến hành nghiệm thu khối lượng, giá trị thực đợt Căn vào giá trị Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 thực hai bên tiến hành nghiệm thu toán, kế toán ghi nhận doanh thu cho hợp đồng Để theo dõi doanh thu hợp đồng, kế toán mở sổ chi tiết doanh thu, chi tiết cho loại hoạt động cho nhiệm vụ b3 Kế toán xác định kết hoạt động Đoàn Địa chất trực thuộc * Đối với hoạt động Nhà nước đặt hàng: Cuối năm, vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh tập hợp sổ chi tiết doanh thu đơn đặt hàng hoạt động Nhà nước đặt hàng, kế toán xác định phần chênh lệch thu, chi Nhà nước đặt hàng đơn đặt hàng * Đối với hoạt động dịch vụ cho bên mang tính chất SXKD: Kết hoạt động SXKD dịch vụ cho bên xác định vào thời điểm báo cáo quý có phát sinh doanh thu SXKD dịch vụ Cuối quý, vào sổ chi phí sản xuất, kinh doanh tập hợp sổ chi tiết doanh thu hợp đồng có phát sinh doanh thu quý, kế toán xác định chênh lệch thu, chi hoạt động SXKD c Tổ chức lập báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc Báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc bao gồm báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu quản lý * Các báo cáo kế toán nộp lên Liên đoàn: - Về báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ; Thuyết minh báo cáo tài - Về báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho quản lý: Tổng hợp chi phí tình hình toán Đơn đặt hàng Nhà nước; Tổng hợp chi phí SXKD tình hình tiêu thụ * Ngoài ra, kế toán lập báo cáo kế toán quản trị khác Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 phục vụ cho quản lý Đoàn có yêu cầu 2.2.3 Tổ chức kế toán Cơ quan Liên đoàn Địa chất Trung Trung a Khái quát công tác kế toán Cơ quan Liên đoàn Phòng Kế toán - Thống kê Cơ quan Liên đoàn thực công việc bao gồm: tiếp nhận chứng từ kế toán Cơ quan Liên đoàn (bao gồm Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm Dịch vụ Địa chất Khoáng sản Trung Trung bộ), phân loại, kiểm tra chứng từ ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn Kết hợp với báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc lập báo cáo kế toán chung toàn Liên đoàn Ngoài ra, kiểm tra, giám sát việc thực kế toán Đoàn trực thuộc b Tổ chức kế toán hoạt động Cơ quan Liên đoàn b1 Tổ chức kế toán chi phí Các chi phí phát sinh Cơ quan Liên đoàn giống chi phí phát sinh Đoàn Địa chất trực thuộc Vì thế, bước công việc tổ chức tập hợp khoản mục chi phí hoạt động Cơ quan Liên đoàn tương tự tổ chức kế toán chi phí hoạt động Đoàn Địa chất trực thuộc Tuy nhiên, việc tập hợp chi phí Cơ quan Liên đoàn, phận kế toán Cơ quan Liên đoàn tập hợp chi phí tổng hợp toàn Liên đoàn chi phí tập hợp Cơ quan Liên đoàn Đoàn Địa chất trực thuộc gửi lên b2 Tổ chức kế toán doanh thu * Đối với hoạt động Nhà nước đặt hàng: Ở Cơ quan Liên đoàn, giá trị ghi nhận doanh thu tổng số doanh thu toàn Liên đoàn thực Đơn đặt hàng Nhà nước (bao gồm doanh thu Cơ quan Liên đoàn Đoàn Địa chất Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 trực thuộc) Trong trình thực đơn đặt hàng Nhà nước, kế toán Cơ quan Liên đoàn không ghi nhận doanh thu Nhà nước đặt hàng theo đợt nghiệm thu mà kế toán ghi nhận doanh thu Nhà nước đặt hàng vào cuối năm vào biên nghiệm thu tổng hợp năm thực * Đối với hoạt động dịch vụ cho bên mang tính chất SXKD: Cách tổ chức tập hợp doanh thu hoạt động SXKD dịch vụ cho bên Cơ quan Liên đoàn tương tự trình tự tổ chức tập hợp doanh thu Đoàn Địa chất trực thuộc Tuy nhiên, việc tập hợp ghi nhận doanh thu, phận kế toán Cơ quan Liên đoàn tổng hợp doanh thu toàn Liên đoàn hoạt động SXKD dịch vụ vào sổ chi tiết doanh thu Cơ quan Liên đoàn Đoàn Địa chất trực thuộc gửi b3 Kế toán xác định kết hoạt động Cơ quan Liên đoàn * Đối với hoạt động Nhà nước đặt hàng: Cuối năm, vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh tập hợp sổ chi tiết doanh thu đơn đặt hàng Nhà nước, kế toán xác định phần chênh lệch thu, chi Nhà nước đặt hàng theo đơn đặt hàng * Đối với hoạt động dịch vụ cho bên mang tính chất SXKD: Đối với Hợp đồng Cơ quan Liên đoàn ký tự thực (không giao cho Đoàn), chênh lệch thu, chi xác định tương tự Hợp đồng Đoàn trực thuộc tự ký thực Đối với Hợp đồng Cơ quan Liên đoàn ký giao phần công việc xuống cho Đoàn trực thuộc; chênh lệch thu, chi xác định giống Đoàn Địa chất trực thuộc, có thêm phần tổng hợp chênh lệch thu chi Hợp đồng vào doanh thu chi phí tổng hợp Đoàn Địa chất trực thuộc Cơ quan Liên đoàn c Tổ chức lập báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 c1 Lập báo cáo kế toán riêng Cơ quan Liên đoàn Báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn gồm báo cáo giống Đoàn trực thuộc, bao gồm: Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo thu – chi hoạt động nghiệp hoạt động SXKD; Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ; Thuyết minh báo cáo tài Các bước lập báo cáo tài Cơ quan Liên đoàn tương tự Đoàn Địa chất trực thuộc c2 Tổng hợp lập báo cáo kế toán toàn Liên đoàn * Báo cáo tài báo cáo toán toàn Liên đoàn: - Tổng hợp báo cáo Cơ quan Liên đoàn Đoàn: + Bảng cân đối tài khoản: + Báo cáo thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh: cộng khoản mục doanh thu, chi phí báo cáo Đoàn Địa chất trực thuộc Cơ quan Liên đoàn Khi tổng hợp báo cáo toàn Liên đoàn, doanh thu chi phí kế toán Liên đoàn không loại trừ mà cộng dồn vào làm trùng lắp phần doanh thu chi phí nội + Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ: + Thuyết minh báo cáo tài chính: mẫu B05 – H - Ngoài ra, Báo cáo tài báo cáo toán toàn Liên đoàn có thêm mẫu báo cáo sau: Tổng hợp tình hình kinh phí toán kinh phí sử dụng’ Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; Báo cáo chi tiết kinh phí dự án; Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán KBNN; Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng toán tạm ứng kinh phí ngân sách KBNN; Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi; Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán năm trước chuyển sang * Báo cáo phục vụ quản lý toàn Liên đoàn: Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Tổng hợp báo cáo Cơ quan Liên đoàn Đoàn: Tổng hợp chi phí tình hình toán Đơn đặt hàng Nhà nước; Tổng hợp chi phí SXKD tình hình tiêu thụ 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 2.3.1.Ưu điểm Liên đoàn tiến hành phân loại chi phí theo khoản mục chi phí tập hợp chi phí theo khoản mục Sổ kế toán theo dõi phần mềm chặt chẽ, rút ngắn thời gian làm việc kế toán Các mẫu báo cáo tài lập theo quy định Ngoài hệ thống báo cáo tài chính, Liên đoàn lập báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu Lãnh đạo Liên đoàn 2.3.2 Nhược điểm a Về kế toán doanh thu chi phí * Về kế toán doanh thu Chỉ ghi sổ tập hợp doanh thu lần vào cuối năm, chưa ghi sổ tập hợp doanh thu Nhà nước đặt hàng cho đợt * Về kế toán chi phí - Người lao động năm tham gia nhiều đơn hàng khác nhau, kế toán phân bổ chi phí BHLĐ cho đơn hàng mà người lao động tham gia - Trong năm, TSCĐ sử dụng cho nhiều đơn hàng khác chi phí sửa chữa TSCĐ trình sản xuất, kế toán phân bổ vào đơn hàng mà TSCĐ sử dụng - Các vật tư, dụng cụ có giá trị lớn hao mòn theo khối lượng thực sử dụng cho nhiều đơn hàng cần khoan, ống khoan, … Khi phát sinh chi phí mua vật tư, dụng cụ này, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 kế toán tập hợp chi phí vào đơn hàng mà vật tư, dụng cụ sử dụng lần năm - Đối với phận trực tiếp sản xuất, TSCĐ theo dõi thời gian sử dụng cho đơn hàng Tuy nhiên, khấu hao TSCĐ dùng cho phận trực tiếp sản xuất hợp đồng SXKD dịch vụ, kế toán phân bổ theo giá trị thực - Tiền ăn ca phận quản lý, phục vụ khoản chi phí hoạt động SXKD dịch vụ, chi phí không tính trực tiếp cho hợp đồng mà kế toán hạch toán tập hợp cho hợp đồng có giá trị lớn b Về tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin cho nhà quản lý - Về báo cáo Đoàn trực thuộc: + Chưa lập báo cáo tình hình theo dõi công nợ + Chưa lập báo cáo chi phí sản xuất theo giao khoán + Đối với báo cáo nộp cho Liên đoàn Hiện Liên đoàn, báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất lập vào cuối năm, chưa có báo cáo theo hàng tháng Bên cạnh đó, chưa lập cáo tổng hợp chi phí sản xuất -Về báo cáo Cơ quan Liên đoàn: Khi tổng hợp báo cáo từ Cơ quan Liên đoàn từ Đoàn Địa chất trực thuộc, kế toán Liên đoàn chưa loại trừ phần doanh thu chi phí nội Tại Cơ quan Liên đoàn, cần bổ sung báo cáo tương tự Đoàn trực thuộc, cụ thể: Bổ sung báo cáo tình hình theo dõi công nợ; báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất Ở Cơ quan Liên đoàn có phận trực tiếp sản xuất Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản, nên cần bổ sung báo cáo chi phí sản xuất theo giao khoán, báo cáo tình hình thực kế Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 hoạch sản xuất Bên cạnh đó, Cơ quan Liên đoàn cần tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý toàn Liên đoàn dựa vào báo cáo từ Đoàn Địa chất trực thuộc gửi lên báo cáo Cơ quan Liên đoàn, báo cáo là: Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất - Ngoài ra, Liên đoàn chưa có phân cấp quản lý tài Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Trung Trung (Trung tâm) làm hạn chế tự chủ, động sáng tạo hai phận CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí doanh thu, bảo đảm xác định đắn kết hoạt động a Về tổ chức kế toán chi phí a1 Đối với chi phí trang bị bảo hộ lao động Trong năm, người lao động thực nhiều đơn hàng khác Căn vào thời gian mà người lao động thực đối tượng năm để lập bảng phân bổ chi phí trang bị BHLĐ cho phù hợp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 a2 Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ Các TSCĐ dùng phận sản xuất, phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, tài khoản chi phí sản xuất chung, nên hạch toán vào TK 643 – chi phí trả trước đặt mã riêng để theo dõi Một TSCĐ sử dụng cho nhiều đơn hàng khác năm Do đó, chi phí sửa chữa TSCĐ cần phân bổ cho đơn hàng mà TSCĐ sử dụng a3 Đối với chi phí mua sắm vật tư, dụng cụ có giá trị lớn Khi mua vật tư, dụng cụ có giá trị lớn hao mòn theo khối lượng thực hiện, như: cần khoan, ống khoan, … kế toán tập hợp chi phí vào đơn hàng mà vật tư, dụng cụ sử dụng lần năm không Trong trường hợp này, kế toán nên hạch toán vào tài khoản 643 – Chi phí trả trước đặt mã chi phí riêng để theo dõi Cuối kỳ, kế toán tính phân bổ chi phí mua sắm vật tư, dụng cụ cho đơn hàng vào khối lượng thực thời gian sử dụng vật tư, dụng cụ a4 Đối với chi phí ăn ca cho phận quản lý, phục vụ: Bộ phận quản lý, phục vụ làm công tác quản lý, phục vụ chung đơn vị Vì thế, chi phí ăn ca không nên phân bổ vào chi phí hợp đồng hoạt động sản xuất dịch vụ có giá trị lớn mà cần phân bổ cho tất hợp đồng hoạt động sản xuất dịch vụ đơn vị a5 Đối với chi phí khấu hao TSCĐ: - Đối với TSCĐ dùng cho phận trực tiếp sản xuất: kế toán theo dõi thời gian sử dụng TSCĐ cho đơn hàng lập sổ theo dõi TSCĐ có sử dụng Cuối quý, tính khấu hao TSCĐ, kế toán tập hợp vào khoản mục chi phí khấu hao TSCĐ đơn hàng mà TSCĐ sử dụng kỳ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Đối với TSCĐ dùng cho phận gián tiếp (quản lý, phục vụ), kế toán tính khấu hao TSCĐ dựa vào giá trị thực hoạt động Khi tính chi phí khấu hao TSCĐ phận quản lý phục vụ, kế toán tiến hành lập bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho phận gián giá trị thực hợp đồng SXKD dịch vụ b Về tổ chức kế toán doanh thu xác định kết Về tổ chức kế toán doanh thu: Cần theo dõi tập hợp doanh thu đơn hàng theo quý báo cáo Về tổ chức kế toán xác định kết quả: Với việc phân bổ lại chi phí, kế toán tập hợp theo dõi chi phí theo khoản mục cho đơn hàng Cùng với việc tập hợp doanh thu theo thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động Nhà nước đặt hàng, kế toán tiến hành xác định lại kết hoạt động Căn vào sổ chi phí sổ chi tiết doanh thu đơn hàng sau phân bổ lại chi phí theo dõi doanh thu, kế toán xác định kết đơn hàng hoạt động cách xác 3.2.2 Hoàn thiện báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc Cơ quan Liên đoàn a Đối với báo cáo kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc a1 Về báo cáo tình hình theo dõi công nợ Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý công nợ Đoàn để có hướng thu hồi nợ hợp lý Hàng tháng, kế toán công nợ có trách nhiệm theo dõi tập hợp tình hình công nợ lập báo cáo tình hình theo dõi công nợ Báo cáo lập tổng hợp theo Hợp đồng, bao gồm số liệu: tồn nợ đầu kỳ, số phải thu kỳ, lũy kế số phải thu tồn nợ cuối kỳ Báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 công nợ phải thu theo Hợp đồng Đoàn trực thuộc nên không nộp lên Liên đoàn a2 Về báo cáo chi phí sản xuất theo giao khoán Để thực đơn đặt hàng (hợp đồng), Đoàn Địa chất trực thuộc thành lập tổ (bộ phận) sản xuất Để theo dõi kịp thời chi phí sản xuất thực so với giao khoán, hàng tháng kế toán cần lập báo cáo chi phí sản xuất theo giao khoán phận trực tiếp sản xuất a3 Về báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất Trong trình sản xuất, tiến độ sản xuất yếu tố quan trọng để nhà quản lý điều hành hợp lý Để đáp ứng yêu cầu này, hàng tháng kế toán cần lập báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất so với kế hoạch giao, chi tiết cho hạng mục công việc cụ thể Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất nhằm phục vụ quản lý cho Đoàn trực thuộc có tổng hợp, quản lý toàn Liên đoàn nên hàng tháng Đoàn cần lập để phục vụ quản lý Đoàn nộp lên Liên đoàn để theo dõi, tổng hợp a4 Về báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất Để nắm bắt kịp thời tình hình thực sản xuất chi phí tiêu hao để có định kịp thời, kế toán cần lập báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất cho nhiệm vụ, có chi tiết cho khoản mục chi phí Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất lập theo quý, dựa sổ theo dõi chi phí sản xuất đơn vị Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất lập nhằm tổng hợp khoản mục chi phí theo hàng quý, giúp Lãnh đạo kiểm tra xem có phù hợp với định mức chi phí giá trị dự toán hay không để có biện pháp kiểm soát chi phí hợp lý Báo cáo phục vụ quản lý Đoàn trực thuộc có kiểm tra, tổng hợp toàn Liên đoàn nên kế toán lập để báo cáo Lãnh đạo Đoàn nộp lên Liên đoàn Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 b Đối với báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn * Khi tổng hợp báo cáo từ báo cáo Cơ quan Liên đoàn Các Đoàn Địa chất trực thuộc, cần loại trừ doanh thu chi phí nội * Về bổ sung báo cáo phục vụ quản lý Cơ quan Liên đoàn - Đối với báo cáo Cơ quan Liên đoàn: Tại Cơ quan Liên đoàn, có hai phận trực tiếp sản xuất Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Vì thế, báo cáo phục vụ cho quản lý Cơ quan Liên đoàn (bao gồm hai đơn vị trên) Báo cáo tình hình theo dõi công nợ phải thu, Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất; Cơ quan Liên đoàn cần lập báo cáo phục vụ quản lý hai phận Báo cáo chi phí sản xuất theo giao khoán, Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất - Đối với báo cáo tổng hợp toàn Liên đoàn: + Tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất: Đối với Hợp đồng Đoàn tự ký thực hiện, Đoàn theo dõi lập báo cáo cho hợp đồng, Liên đoàn tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất cho đơn hàng mà Liên đoàn giao lại phần việc xuống cho Đoàn Cơ quan Liên đoàn bao gồm: đơn đặt hàng Nhà nước hợp đồng SXKD dịch vụ Liên đoàn giao cho Cơ quan Liên đoàn Đoàn thực Ngoài ra, Cơ quan Liên đoàn cần bổ sung Báo cáo thực kế hoạch dự toán Ngân sách 3.2.3 Xem xét hoàn thiện Phân cấp quản lý tài công tác kế toán cho hai đơn vị trực thuộc (Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản) Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 a Phân cấp quản lý tài - Về quản lý, sử dụng tài sản: Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm cần Liên đoàn giao quản lý sử dụng tài sản mặt vật, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo quy định Liên đoàn; có trách nhiệm sử dụng tài sản cách hiệu quả, mục đích, mang lại lợi ích kinh tế, quản lý tài sản theo quy trình, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng để nâng cao hiệu sử dụng tài sản Cơ quan Liên đoàn quản lý mặt giá trị, thực tính trích khấu hao, duyệt toán chi phí sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng có phát sinh - Về quản lý, sử dụng lao động: Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm cần Liên đoàn giao quản lý sử dụng lao động mục đích, đạt hiệu quả, xếp công việc hợp lý Được ký kết hợp đồng lao động có thời hạn ngắn (không 03 tháng) để thực nhiệm vụ cần thiết, phải có báo cáo Liên đoàn để Liên đoàn nắm bắt Việc ký kết hợp đồng dài hạn không thời hạn phải Liên đoàn ký kết thông qua hội đồng tuyển dụng Các chức danh quản lý hai đơn vị Liên đoàn xem xét bổ nhiệm b Về công tác kế toán: b1 Công tác kế toán Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoán sản: Mỗi đơn vị cần có nhân viên kế toán theo dõi công tác kế toán lập báo cáo phục vụ quản lý đơn vị b2 Công tác kế toán Cơ quan Liên đoàn: - Ở Cơ quan Liên đoàn, thực toàn công tác kế toán bao gồm Phòng Phân tích Thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Khoáng sản chứng từ, hồ sơ từ Phòng Phân tích Trung tâm gửi - Đối với việc tổng hợp lập báo cáo chung toàn Liên đoàn từ báo cáo Trung tâm Phòng Phân tích gửi về: Báo cáo tổng hợp chung toàn Liên đoàn lập bình thường chưa có phân cấp quản lý tài Trung tâm Phòng Phân tích Tuy nhiên, có khác biệt Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất, số liệu báo cáo tổng hợp từ Đoàn trực thuộc, Phòng Phân tích Trung tâm 3.3 ĐIỀU KIỆN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ Giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý tài không hoàn chỉnh Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản nêu làm cho mô hình tổ chức máy kế toán theo kiểu phân tán không phù hợp Theo đó, Liên đoàn Địa chất Trung trung lúc có 04 Đoàn Địa chất trực thuộc có PCQLTC cách hoàn chỉnh 02 đơn vị trực thuộc có PCQLTC không hoàn chỉnh Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Do đó, mô hình tổ chức máy kế toán phù hợp áp dụng cho Liên đoàn lúc mô hình tổ chức máy kế toán kiểu hỗn hợp (vừa tập trung, vừa phân tán) Với việc Liên đoàn áp dụng mô hình tổ chức máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán nên máy kế toán hình thành gồm phòng Kế toán - Thống kê Liên đoàn, Phòng kế toán Đoàn Địa chất trực thuộc nhân viên kế toán Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tổ chức kế toán nói chung tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập có đơn vị trực thuộc kết hợp với tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ, Luận văn với đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ” giải số vấn đề sau: - Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ, nhận thấy với điều kiện Liên đoàn: việc ghi nhận doanh thu hoạt động Nhà nước đặt hàng, phân bổ chi phí chưa bảo đảm xác, công tác kế toán Cơ quan Liên đoàn đơn vị trực thuộc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, cần xem xét hoàn thiện cho phù hợp - Nhằm giải hạn chế ghi nhận doanh thu hoạt động Nhà nước đặt hàng, tập hợp phân bổ chi phí đơn hàng, tác giả đề xuất, đưa thời điểm ghi nhận doanh thu hoạt động Nhà nước đặt hàng theo biên nghiệm thu toán đợt xác định kết kinh doanh hoạt động Nhà nước đặt hàng theo quý Bên cạnh đó, tác giả đưa cách tập hợp, tính, phân bổ chi phí xác định kết kinh doanh xác để cung cấp thông tin cho nhà quản lý - Để giải hạn chế báo cáo kế toán Cơ quan Liên đoàn Đoàn Địa chất trực thuộc, sở phân tích điều kiện nay, tác giả đề xuất, đưa giải pháp loại trừ khoản doanh thu, chi phí nội trước lập báo cáo tổng hợp toàn Liên đoàn; bổ sung báo cáo kế toán cần thiết phục vụ cho quản lý Đoàn toàn Liên đoàn; đề xuất phương hướng PCQLTC Phòng Phân tích thí nghiệm Trung tâm dịch vụ Địa chất Khoáng sản công tác kế toán hoàn thiện Cuối tác giả đề cập đến việc hoàn thiện máy kế toán điều kiện thực giải pháp Liên đoàn Địa chất Trung Trung Footer Page 26 of 126 ... 2.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 2.2.1 Mô hình tổ chức kế toán máy kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung a Mô hình tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ: Mô... CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán Liên đoàn Địa chất Trung Trung 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN... cáo kế toán gửi Phòng Kế toán - Thống kê Liên đoàn để tổng hợp lập báo cáo kế toán toàn Liên đoàn b Tổ chức kế toán hoạt động Đoàn Địa chất trực thuộc b1 Tổ chức kế toán chi phí Đoàn Địa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại liên đoàn địa chất Trung Trung bộ, Hoàn thiện tổ chức kế toán tại liên đoàn địa chất Trung Trung bộ, Hoàn thiện tổ chức kế toán tại liên đoàn địa chất Trung Trung bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay