Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:16

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VÕ DIỆU TRÍ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 1:……………………………………… Phản biện 2: ……………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày …… tháng … năm …… Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để thực quản lý tài phải theo nguyên tắc, trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng trọng đến việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Xem xét đề tài tổ chức công tác kế toán trường học trước đây, thấy vấn đề tổ chức công tác kế toán chưa đề cập nhiều đến Qua nghiên cứu đúc kết từ thực tiễn hoạt động tổ chức hạch toán kế toán trường Cao đẳng Đức Trí, chọn đề tài : “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trƣờng Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng” cho Luận văn Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kế toán Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến mục tiêu cụ thể tổ chức công tác kế toán như: tổng hợp vấn đề tổ chức công tác trường học làm sáng tỏ việc vận dụng lý luận vào thực tế tổ chức công tác kế toán trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng Qua đánh giá thực tế tổ chức công tác kế toán phân tích cần thiết khách quan phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trường Cao đẳng Đức Trí Từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng đề tài công tác kế toán trường cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Cách tổ chức công tác kế toán với khối lượng công việc cách tổ chức số phần hành kế toán trường cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng giai đoạn Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, phương Footer Page of 126 Header Page of 126 pháp cụ thể sử dụng bao gồm: Phương pháp hệ thống hoá, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, tiếp cận thu thập thông tin… nhằm khái quát lý luận, tổng kết thực tiễn, để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện thực tiễn Bố cục đề tài Với đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trƣờng Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng”, phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, từ viết tắt phụ lục, Luận văn có kết cấu chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung tổ chức công tác kế toán trường học - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán trường Cao dẳng Đức Trí – Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu  Luận văn sử dụng nghiên cứu trước có liên quan mật thiết đến đề tài, Luận văn: "Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với tăng cường kiểm soát nội trường Đại học Hùng Vương” tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan, chuyên ngành Kế toán, Tài vụ Phân tích hoạt động kinh tế, thạc sỹ kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2007  Luận văn tham khảo số giáo trình nhƣ sau: - TS Lưu Đức Tuyên, TS Ngô Thị Thu Hồng (2011), Giáo trình Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, NXB Tài Chính - ThS Nguyễn Phước Bảo Ấn (2008), Tổ chức công tác kế toán điều kiện tin học hóa, NXB Lao động xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 - PGS TS Ngô Thế Chi, ThS Nguyễn Duy Liễu (2002), Kế toán – Kiểm toán trường học, NXB Thống Kê  Trong nghiên cứu này, tác giả tham khảo thêm số văn pháp luật có liên quan đến giáo dục đào tạo nhƣ: - Chính phủ (2008), Nghị định 69/2008/NĐ-CP, Nghị định sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường - Bộ giáo dục đào tạo (2009), TT 14/2009/TT- BGDĐT, Thông tư Ban hành điều lệ trường cao đẳng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG HỌC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 1.1.1 Đối tƣợng, ý nghĩa, nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán việc xác lập mối quan hệ đối tượng phương pháp hạch toán kế toán để ban hành chế độ, tổ chức vận dụng chế độ kế toán thực tế đơn vị hạch toán sở Tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý góp phần quan trọng việc cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp cách có hệ thống cho việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán đơn vị Các nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán: - Nguyên tắc hệ thống Footer Page of 126 Header Page of 126 - Nguyên tắc thống - Nguyên tắc đặc thù (nguyên tắc phù hợp) - Nguyên tắc hiệu 1.1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán đơn vị a Tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu Vận dụng hợp lý hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu đắn, khoa học có ý nghĩa quan trọng việc thu nhận thực tế hoạt động sử dụng tài sản, vật tư nguồn kinh phí trình hoạt động điều kiện thuận lợi cho việc xử lý cung cấp thông tin xác, phục vụ cho kiểm tra, giám sát, đôn đốc cá nhân, đơn vị thực tốt quy định quản lý, thực xử lý kịp thời sai sót, gian lận, tranh chấp quan hệ kinh tế b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán phương pháp ghi chép kế toán Khi tổ chức hệ thống tài khoản kế toán cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Nguyên tắc thống - Nguyên tắc chuẩn mực quán - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu c Tổ chức hệ thống sổ kế toán Tất đơn vị phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo quy định hành Theo quy định hành, có hình thức tổ chức sổ sau đây: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký Sổ Nhật ký- chứng từ d Tổ chức lập báo cáo kế toán, phân tích công khai tài Báo cáo kế toán gồm loại: báo cáo kế toán tài báo cáo kế toán quản trị Footer Page of 126 Header Page of 126 e Tổ chức kiểm tra kế toán Tổ chức kiểm tra kế toán công việc nhằm giúp đơn vị kế toán thực công tác kế toán CĐKT hành, đảm bảo thu nhận, xử lý cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực tình hình quản lý tài sản sử dụng nguồn kinh phí đơn vị f Tổ chức hạch toán kế toán phần hành - Kế toán toán - Kế toán vật tư, tài sản - Kế toán vốn tiền - Kế toán nguồn kinh phí - Kế toán khoản thu - Kế toán khoản chi - Kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài 1.2 ĐẶC ĐIỂM TRƢỜNG HỌC VÀ YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 1.2.1 Đặc điểm trƣờng học Hiện trường học chia thành loại với cách thức quản lý hoạt động khác nhau, là: - Trường công lập Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định thành lập - Trường tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân đầu tư Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định thành lập 1.2.2 Nội dung hoạt động tài – kinh tế trƣờng học - Hoạt động đầu tư sở vật chất trang thiết bị dạy học - Hoạt động tài – kinh tế liên quan đến đào tào như: thu học phí chi trả thù lao cho cán bộ, giảng viên Footer Page of 126 Header Page of 126 - Hoạt động cộng đồng doanh nghiệp khác liên kết đào tạo, liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh… - Các hoạt động tài – kinh tế khác 1.2.3 Yêu cầu quản lý tài trƣờng học Quản lý tài trường học mục đích tuân thủ pháp luật, sách, chế độ Nhà nước quy định, mà khai thác tối đa nguồn kinh phí, chi tiêu chế độ, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu Chính công tác quản lý tài trường học cần đặc biệt quan tâm a Yêu cầu quản lý tài trường công lập Trường công lập thực quản lý tài theo quy định pháp luật chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu b Yêu cầu quản lý tài trường tư thục - Nguồn thu: Thu phí, lệ phí Thu từ hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác Lãi chia từ hoạt động liên doanh, liên kết; lãi từ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu Kinh phí ngân sách nhà nước cấp Nguồn khác: viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng - Phân phối kết tài chính: Căn vào kết hoạt động tài hàng năm, thu nhập sở thực xã hội hóa sau trang trải khoản chi phí, chi trả lãi vay, nộp đủ thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật phân phối để trích lập quỹ chia lãi cho thành viên góp vốn Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối với sở công lập, sở thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xã hội hóa: việc trích lập quỹ, mức chi trả thu nhập cho người lao động chia lãi cho thành viên góp vốn Hội đồng Quản trị (hay Hội đồng trường) Thủ trưởng (đối với sở Hội đồng Quản trị) sở công lập, sở xã hội hóa thành lập theo luật doanh nghiệp định phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động sở (đối với sở công lập), với Luật Doanh nghiệp (đối với sở xã hội hóa thành lập theo Luật Doanh nghiệp) - Phần chi: bao gồm khoản chi thường xuyên trường học như: chi tiền lương cho cán bộ, giáo viên, chi đầu tư xây dựng bản, chi mua sắm trang thiết bị dạy học 1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở TRƢỜNG HỌC 1.3.1 Tổ chức máy kế toán Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, máy kế toán trường học tổ chức theo mô mô hình máy kế toán đơn vị hành nghiệp: - Mô hình máy kế toán tập trung - Mô hình máy kế toán phân tán - Mô hình máy kế toán hỗn hợp 1.3.2 Tổ chức hình thức sổ kế toán Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, hình thức sổ kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN, hình thức Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, chế độ đưa thêm hình thức ghi sổ máy vi tính để đơn vị vận dụng 1.3.3 Tổ chức trình hạch toán kế toán a Tổ chức hạch toán chứng từ kế toán Cơ sở để ghi vào tài khoản kế toán hay sổ kế toán Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 chứng từ hợp lệ, hợp pháp Các loại chứng từ cần tổ chức trường học: - Chứng từ liên quan đến thu – chi trường học - Chứng từ liên quan đến tiền lương, khoản trích theo lương khoản khác có liên quan đến cán giảng dạy hợp đồng thuê ngoài, phiếu toán tiền vượt chuẩn cho giáo viên - Chứng từ liên quan đến mua sắm trang thiết bị, sở vật chất trường học - Các chứng từ khác b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Đối với đơn vị hành nghiệp, đặc biệt trường học sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo định 19/2006/QĐBTC c Tổ chức hạch toán phần hành - Tổ chức hạch toán loại tiền - Tổ chức hạch toán khoản thu, chi - Tổ chức hạch toán vật liệu, dụng cụ - Tổ chức hạch toán TSCĐ - Tổ chức hạch toán tiền lương khoản trích theo lương - Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí d Tổ chức kiểm tra kế toán Công tác kiểm tra kế toán trường học tiến hành theo nội dung sau: Kiểm tra việc ghi chép, phản ánh chứng từ, tài khoản, sổ BCTC, đảm bảo việc thực chế độ, sách quản lý tài sản nguồn kinh phí; Kiểm tra trách nhiệm, kết công tác máy kế toán, mối quan hệ phận kế toán với phận chức khác trường học; Công tác kiểm tra kế toán nội trường học Hiệu trưởng Giám đốc kế toán trưởng (hay người phụ trách kế toán) chịu trách nhiệm tổ Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.2 Các ngành nghề đào tạo - Đối với ngành đào tạo thuộc bậc cao đẳng, đào tạo năm, bao gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, Xây dựng dân dụng công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ phần mềm, Kế toán doanh nghiệp, Ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Giáo dục thể chất - Các ngành đào tạo thuộc bậc THCN, đào tạo năm, bao gồm: Nông lâm nghiệp & thủy sản, Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Điện dân dụng & công nghiệp, Tin học, Kế toán - Các ngành đào tạo thuộc bậc liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đào tạo 1,5 năm, bao gồm: Xây dựng, Tin học, Kế toán, Tài ngân hàng, Quản trị kinh doanh 2.1.3 Chức nhiệm vụ trƣờng Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng - Thực nghiêm chỉnh quy trình đào tạo - Xây dựng đội ngũ giảng viên hữu đủ số lượng, đảm bảo chất lượng -Cơ sở vật chất: đầu tư xây dựng sở trị giá 50 tỷ đồng có khả phục vụ đào tạo gần 5000 sinh viên gồm phòng học, hội trường, có phòng thí nghiệm hoá, điện, phòng thực hành máy tính, thư viện kết nối mạng 2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân trƣờng Bộ máy tổ chức xây dựng sở chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ trường Cao đẳng đặc điểm tình hình Nhà trường 2.1.5 Cơ sở vật chất tổ chức quản lý trƣờng Cao đẳng Đức Trí – ĐN a Cơ sở vật chất - Trường Cao Đẳng Đức Trí – Đà Nẵng có diện tích 5014m2 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Trường có khu nhà, từ đến tầng với tổng số 50 Phòng học có Hội trường, Phòng thí nghiệm, Phòng máy vi tính, Thư viện có máy tính để truy cập thông tin b Tổ chức quản lý nhân Trường có 171 giảng viên /3500 sinh viên Trong đó: hữu: 73 người, thỉnh giảng: 98 người 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tổ chức máy kế toán Mô hình máy kế toán trường biểu qua sơ đồ: Kế toán trƣởng – Kế toán tổng hợp Kế toán khoản thu Kế toán toán Thủ quỹ Sơ đồ2.1: Mô hình máy kế toán trường CĐ Đức Trí 2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu Trường vận dụng Hệ thống Kế toán hành nghiệp ban hành theo Quyết định Số 19-TC/QĐ/CĐKT ngày 20/3/2006 Trình tự luân chuyển chung loại chứng từ kế toán trường gồm bước sau: Lập chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh vào chứng từ; kiểm tra chứng từ kế toán; phân loại, xếp chứng từ ghi sổ kế toán; lưu trữ bảo quản chứng từ Trường thực tốt công tác kiểm tra chứng từ để phát chứng từ bất hợp lệ, bất hợp pháp chủ yếu Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 kiểm tra chứng từ mà chưa thường xuyên đối chiếu chứng từ với hạch toán sổ sách Việc lưu trữ bảo quản chứng từ trường thực Tuy nhiên kho lưu trữ chứng từ chật hẹp nên số chứng từ không bảo quản cẩn thận, xếp lộn xộn Quy trình phê chuẩn chứng từ tình trạng chứng từ phận thực chuyển trực tiếp cho lãnh đạo phê duyệt trước chuyển đến phận kế toán, bỏ qua chức kiểm soát kế toán 2.2.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Trường sử dụng Hệ thống TK dùng cho đơn vị HCSN ban hành theo Quyết định Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài chính, bao gồm 42 tài khoản Bảng cân đối kế toán tài khoản bảng, nhiên, theo đặc điểm hoạt động trường với tự chủ mặc tài trường sử dụng 30 tài khoản Bảng cân đối kế toán tài khoản bảng Căn vào đặc điểm hoạt động cụ thể, trường mở tài khoản chi tiết số tài khoản chi phí để phản ánh, phân loại chi phí Việc mở tài khoản chi tiết chưa thực khoa học chưa đủ tài khoản cần thiết (chẳng hạn tài khoản vật tư, công cụ dụng cụ, tạm ứng) để thuận lợi cho báo cáo nội đảm bảo tránh nhầm lẫn trình sử dụng tài khoản định khoản kế toán Đối với tài khoản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trường chưa mở sổ chi tiết theo dõi loại Hiện trường có bậc đào tạo cao đẳng trung cấp, với khoản công nợ, khoản thu – chi, trường chưa mở sổ chi tiết theo dõi cho hệ đào tạo, dẫn đến việc phân loại doanh thu phân bổ chi phí cho hệ, ngành chưa rõ ràng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ Đăng ký CTGS Sổ, thẻ kế toán Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Sơ đồ2.2 : Hình thức kế toán áp dụng trường CĐ Đức Trí Ghi ngày Ghi cuối tháng định kỳ Đối chiếu, kiểm tra Ghi chú: Bảng 2.1:Danh mục sổ kế toán sử dụng trường CĐ Đức Trí STT Tên sổ Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Bảng cân đối số phát sinh Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Sổ kho (Hoặc thẻ kho) Footer Page 15 of 126 Mẫu sổ S02a- H S02b- H S02c- H S05-H S11- H S12- H S21- H Header Page 16 of 126 10 11 12 13 14 Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Sổ tài sản cố định Sổ chi tiết tài khoản Sổ chi tiết chi hoạt động (SXKD) S22- H S23- H S31 – H S33- H S61- H Vấn đề an toàn bảo mật thông tin kế toán chưa thực ý trường CĐ Đức Trí Chưa lưu liệu thư mục khác, sang máy tính riêng thiết bị nhớ đĩa từ, đĩa quang, máy tính bị hỏng hóc hay sở liệu khó khăn việc khôi phục lại liệu kế toán Do từ khâu tổ chức nhân máy kế toán có tồn nên việc ghi chép sổ có hạn chế: kế toán toán kiêm theo dõi công nợ theo dõi TSCĐ nên kiểm tra đối chiếu lẫn phần việc này, chủ yếu tự kiểm tra dễ có tượng che dấu hành vi sai sót có đối chiếu công nợ với bên nhầm lẫn mà không phát 2.2.5 Thực trạng tổ chức công tác kế toán số phần hành trƣờng cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng a Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ Bộ phận yêu cầu Nhà cung cấp Bộ phận mua, lập đề nghị trình lãnh đạo phê duyệt Kế toán Sơ đồ2.3: Trình tự mua vật liệu, dụng cụ Trường CĐ Đức Trí Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Trong trình kiểm soát vật liệu, dụng cụ cho thấy mua sắm vật liệu, dụng cụ thực theo yêu cầu thực tế, không lập kế hoạch chi tiết từ ban đầu Người thực người lập kế hoạch đề nghị phê duyệt Bên cạnh đó, khoản chi phí mua theo thực tế phát sinh khó kiểm soát mức độ sử dụng, tiết kiệm chi phí Các khoản chi văn phòng phẩm, CCDC chưa thực theo chế khoán Vật tư, CCDC cần phải lập kế hoạch trước tính toán cân đối trình thực để giảm thiểu khả vượt chi b Tổ chức hạch toán tài sản cố định Nội dung tổ chức hạch toán TSCĐ trường bao gồm: Phản ánh đầy đủ, kịp thời số lượng, chủng loại, giá trị trạng TSCĐ; phản ánh số có, tình hình tăng giảm, sửa chữa, hao mòn; phản ánh tiêu giá trị (nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị lại); phân loại TSCĐ theo nội dung kinh tế theo nơi sử dụng; vận dụng chế độ trích, tính giá trị hao mòn phân bổ khấu hao TSCĐ chế độ quy định, lập dự toán chi phí sửa chữa lớn, chi phí mua sắm, xây dựng TSCĐ toán công trình này, quản lý hồ sơ đấu thầu, mời thầu, nhận thầu Về hạch toán hao mòn trích khấu hao TSCĐ: Phương pháp tính hao mòn trích khấu hao TSCĐ thực theo quy định Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài Trường có kế hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa TSCĐ, lý TSCĐ; thủ tục mua sắm, xây dựng, lý… thực phê duyệt theo cấp có thẩm quyền; có hệ thống sổ kế toán TSCĐ chi tiết tổng hợp, thực thủ tục đấu thầu theo quy chế xây dựng; có chế độ kiểm kê TSCĐ theo qui định c Tổ chức hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Trường có quy định quản lý ngày công cho đơn Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 vị, phận; có tách biệt người chấm công với người tính lương người trả lương cho cán công nhân viên chức, trả học bổng xét duyệt chế độ ưu đãi cho học sinh, sinh viên Giai đoạn tính lương khoản trích theo lương: Nhà trường xây dựng quy định quản lý thời gian làm việc quy định chấm công, theo dõi thời gian lao động giờ, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm hoàn thành Đã có tách biệt cách độc lập phận chấm công, tính lương, nghiệm thu sản phẩm hoàn thành, phận giao việc trả lương nhằm hạn chế, ngăn chặn tiêu cực xảy Phòng Tổ chức có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đối chiếu danh sách cán giáo viên, chất lượng lao động, số ngày công, hạn chế việc kê khống danh sách chấm công Căn vào bảng chấm công Phòng Tổ chức chuyển đến quy chế chi trả tiền lương kế toán tiến hành tính khoản trích theo lương Chấm công đánh giá chất lƣợng phận trực tiếp quản lý Kiểm tra, đối chiếu ngày công thực tế, chất lƣợng lao động Căn quy chế tiền lƣơng, lập bảng toán lƣơng Sơ đồ 2.4: Trình tự tính lương trường CĐ Đức Trí d Tổ chức hạch toán khoản thu, chi Các khoản thu trường chủ yếu từ thu học phí sinh viên, thu lệ phí, thu khác lãi tiền gửi, thu lý, nhượng bán TSCĐ Các khoản chi bao gồm: chi lương cho cán bộ, giáo viên, chi hoạt động đào tạo, nghien cứu, chi đầu tư số khoản chi khác Hàng ngày phát sinh chứng từ thu, chi, kế toán kiểm tra tính hợp lý hợp pháp chứng từ, sau lập CTGS Các CTGS Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 lập đăng ký vào sổ đăng ký CTGS ghi Sổ Cái Nhìn chung trường chưa tổ chức theo dõi thu chi theo hoạt động, chưa tính toán chi phí cho hoạt động nhóm hoạt động, chưa phân bổ, tính toán xác chi phí cho hệ đào tạo, ngành đào tạo 2.2.6 Tổ chức lập báo cáo tài Các BCTC hành Trường CĐ Đức Trí thực theo Quyết định19/2006/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành ngày 30/3/2006 Bao gồm: Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo thu, chi; Bản thuyết minh báo cáo tài Ngoài BCTC theo mẫu quy định, phận kế toán trường thường xuyên lập báo cáo nội theo yêu cầu nhà quản lý cần thiết Trường thực đầy đủ tất báo cáo quy định CĐKT Hầu hết báo cáo thực nghiêm túc theo mẫu biểu, nội dung phản ánh báo cáo Tuy nhiên tồn số nhược điểm sau: - Phân tích BCTC gần chưa thực hiện, nên không đề giải pháp tốt để kiểm soát chi phí - Việc công khai tài thực cách chiếu lệ, qua loa chưa phát huy vai trò kiểm tra, giám sát cấp có thẩm quyền tập thể cán giáo viên, công nhân viên 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Ƣu điểm Tổ chức công tác kế toán trường nhìn chung tiến hành toàn diện mặt, phù hợp với tiến trình chung đổi giáo dục thời gian qua Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Ban giám hiệu trường có chuyển biến nhận thức công tác quan trọng Trong trình tổ chức kế toán, trường ý đến điểm đặc thù để tổ chức kế toán phù hợp với đặc điểm trường CĐ Do công tác tổ chức hạch toán kế toán trường nhìn chung đảm bảo tuân thủ chế độ, sách, thể lệ tài Nhà nước quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Do đạo quan tài quan chức nên việc tổ chức kế toán trường thống từ tổ chức vận dụng hệ thống TK, tổ chức vận dụng hình thức kế toán chế độ sổ sách kế toán, vận dụng chế độ chứng từ kế toán chế độ lập báo cáo kế toán Trường ý dựa vào mục tiêu hoạch định, dựa vào văn pháp luật để xây dựng hệ thống tiêu đạo hệ thống thông tin phản ánh trình thực hiện, tập trung vào quản lý kinh tế tài hai phương diện thu – chi; trường ý khai thác nguồn thu tiết kiệm khoản chi, ý đến kiểm soát tuân thủ văn pháp quy Nhà nước lấy kiểm soát thu chi, kiểm soát tuân thủ để kết hợp điều hành hoạt động nhằm đạt mục tiêu quản lý Trường thiết lập máy quản lý từ máy quản lý xây dựng kênh thông tin hệ thống thông tin đạo qua kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm mặt hoạt động, qua giao ban, hội thảo, tư vấn hội đồng 2.3.2 Nhƣợc điểm - Tổ chức hạch kế toán chưa phát huy cao độ vai trò hiệu trình đổi giáo dục đào tạo nước ta Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Tổ chức hạch toán kế toán chưa khoa học hợp lý để nhằm phát huy hiệu kiểm soát nội KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương này, tác giả khái quát chung trường CĐ Đức Trí – Đà Nẵng đồng thời trình bày đặc điểm cấu tổ chức công tác kế toán trường CĐ Đức Trí – Đà Nẵng Qua làm rõ ưu điểm nhược điểm việc tổ chức công tác kế toán trường, làm phương hướng cho việc đề giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán cho trường CĐ Đức Trí – Đà Nẵng CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG Đối với trường Cao đẳng Đức Trí, muốn khai thác triệt để sử dụng có hiệu nguồn thu, tổ chức hạch toán kế toán cần phải thực sau: Thực hạch toán kế toán trường doanh nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đại, kỹ thuật vi tính tổ chức hạch toán kế toán Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán phải sở phương hướng sau: Tiến hành toàn diện yếu tố tổ chức hạch toán kế toán; phải vào tình hình thực tế phương hướng phát triển trường tổ chức máy hoạt động, yêu cầu quản lý để tổ chức máy kế toán phân công, phân nhiệm hợp lý; quán triệt nguyên tắc chung kiểm soát, đặc thù giáo dục Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 đào tạo quy định Luật Kế toán, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế toán Chế độ kế toán 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán Vấn đề kiểm soát tình hình nhập, xuất vật tư suốt trình sử dụng vấn đề phức tạp, lẽ vật tư sử dụng nhà trường bao gồm nhiều loại, có nhiều phẩm cấp, chất lượng, số lượng khác Với Phiếu xuất kho nên bổ sung thêm nội dung định mức sử dụng giúp cho nhân viên kế toán, người duyệt chứng từ biết giá trị vật tư cần sử dụng theo định mức giá trị vật tư cần xuất dùng để kiểm soát trực tiếp nghiệp vụ kinh tế phát sinh (ký duyệt chứng từ) hàng tồn kho Vấn đề tổ chức luân chuyển kiểm soát chứng từ phải thực qua cấp 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán phải tổ chức lại hợp lý, tránh việc nhân viên phải sử dụng chồng chéo nhiều phần hành tạo kiểm soát lẫn nội bộ, với phận khác đơn vị, thực triệt để việc không bố trí nhân viên kế toán vừa thực mua bán hàng hóa vừa thực ghi chép sổ sách kế toán Trưởng Phòng Tài vụ phải quy định cụ thể văn công việc trách nhiệm người máy kế toán 3.2.3 Hoàn thiện hình thức ghi sổ kế toán Hiện trường vận dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ So với hình thức Nhật ký chung hình thức Chứng từ ghi sổ có nhiều hạn chế Do trường nên vận dụng hình thức kế toán Nhật Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 ký chung, quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức không phức tạp, dễ xây dựng phần mềm áp dụng đơn giản 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức hạch toán phần hành a Hoàn thiện tổ chức hạch toán nguyên vật liệu – CCDC Cần phải xây dựng thủ tục kiểm soát vật liệu, dụng cụ chặt chẽ để đảm bảo quản lý có hiệu ngăn ngừa việc mát tài sản sử dụng không mục đích Việc mua vật liệu, dụng cụ nên giao cho Phòng Vật tư; vật tư hàng hóa phải bảo vệ thông qua hệ thống kho bãi, đảm bảo thủ tục kiểm soát bảo quản an toàn; khoản chi phí văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ thực khoán vật khoán tiền sở mức khoán vật Cần phải mở thêm sổ chi tiết loại nguyên vật liệu để thuận lợi việc theo dõi, hạch toán nguyên vật liệu b Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định Hạch toán TSCĐ cần ý quy trình, thủ tục kiểm soát TSCĐ sau: thường xuyên phối hợp đối chiếu chuyên viên kế hoạch đầu tư phận kế toán chuyên trách; điều chuyển tài sản phận phải có giấy tờ bàn giao có đủ chữ ký Trưởng Phòng Vật tư Trưởng Phòng tài vụ Mở Sổ theo dõi TSCĐ nơi sử dụng để kịp thời phản ánh tình hình TSCĐ, phục vụ công tác sửa chữa, lý mua sắm TSCĐ c Hoàn thiện tổ chức hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Phòng Tài vụ cần vào bảng lương Phòng Tổ chức hành lập, vào hợp đồng lao động, bảng chấm công, chất Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 lượng công tác, quy định sách tiền lương để kiểm soát bảng toán lương trước trả lương cho cán nhân viên Thực chế độ trích nộp khoản trích theo lương theo quy định hành d Hoàn thiện tổ chức hạch toán khoản thu, chi Trường nên tổ chức kế toán theo hoạt động chẳng hạn như: Giảng dạy môn học; chấm thi, kiểm tra, khóa luận, chuyên đề; hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai thực nghiệm, tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, hội thảo khoa học… Việc tổ chức kế toán theo hoạt động không đạt mục tiêu xác định chi phí bậc đào tạo, mà Ban Giám hiệu trường giảm bớt chi phí cách bỏ bớt hoạt động không cần thiết tập trung vào hoạt động cần thiết Để giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán nghiệp vụ thu chi, lãnh đạo trường cần liên kết với ngân hàng để cung cấp dịch vụ toán 3.2.5 Hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính: Việc công khai tài thực cách chiếu lệ, chưa phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đối tượng có quan tâm đến tình hình tài Trường Để đáp ứng yêu cầu đối tượng có quan tâm, hàng quý, hàng năm cần phải tiến hành công tác công khai tài nhà trường Đối với công tác lập báo cáo quản trị: cần xây dựng hệ thống mẫu biểu thống nhất, phù hợp với mục đích sử dụng nhà quản lý trường học 3.2.6 Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán Trường phải xây dựng quy chế kiểm tra, kiểm soát Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thống nội bộ, tiếp đến phải hoàn thiện cấu tổ chức có kế hoạch phối hợp cách đồng phận Phải quy định trách nhiệm phận có liên quan Xây dựng quy định quy chế quản lý tài chính, bao gồm: quản lý tiền mặt, quản lý vật tư, quản lý TSCĐ, quản lý công nợ Về công tác kế hoạch, dự toán: tổ chức lập dự toán thực dự toán Xây dựng quy chế phân cấp hạch toán: nhiệm vụ hạch toán phận, phạm vi hạch toán đơn vị, chế độ luân chuyển chứng từ, ghi chép ban đầu KẾT LUẬN CHƢƠNG Sự phát triển giáo dục đại học, cao đẳng quy mô sinh viên, đội ngũ cán bộ, nguồn lực tài năm qua đòi hỏi việc tổ chức hạch toán kế toán trường đại học, cao đẳng nói chung Trường CĐ Đức Trí nói riêng cần phải đổi nhằm mục đích kiểm soát sử dụng hiệu nguồn kinh phí Qua chương này, tác giả cho thấy cần thiết việc hoàn thiện công tác kế toán trường CĐ Đức Trí Với việc tiếp cận công tác kế toán trường CĐ Đức Trí, tác giả đưa số phương pháp hoàn thiện công tác kế toán trường Hy vọng phương pháp giúp cho máy kế toán trương làm việc có hiệu công tác hạch toán kế toán Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Tổ chức kế toán khoa học góp phần quan trọng việc nâng cao vai trò KSNB quản lý Nội dung quan trọng trường học nói chung Trường CĐ Đức Trí nói riêng đổi nâng cao hiệu hoạt động, tăng cường công tác quản lý có việc xây dựng, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Tổ chức hạch toán kế toán Trường CĐ Đức Trí quan tâm vài năm trở lại Tuy nhiên, với đổi nhanh chóng kinh tế, mở rộng qui mô ngành nghề đào tạo khiến cho công tác tổ chức kế toán trường nhiều hạn chế Hy vọng kết nghiên cứu Đề tài góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán Trường CĐ Đức Trí, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hiệu hoạt động chất lượng đào tạo trường Footer Page 26 of 126 ... CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG Đối với trường Cao đẳng Đức Trí, ... tổ chức công tác kế toán trường học - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán trường Cao dẳng Đức Trí – Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trường Cao đẳng Đức. .. TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tổ chức máy kế toán Mô hình máy kế toán trường biểu qua sơ đồ: Kế toán trƣởng – Kế toán tổng hợp Kế toán khoản thu Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay