Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - kinh tế và thủy lợi miền Trung

13 100 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:16

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Header Page of 126 HOÀNG LÊ UYÊN THẢO Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG - KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG Phản biện 2: GS.TS ĐẶNG THỊ LOAN Chuyên ngành : Kế toán Mã ngành : 60.34.30 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH * Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT có ý nghĩa thiết thực góp Header Page of 126 phần nâng cao chất lượng quản lý tài phục vụ nghiệp giáo dục TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ñào tạo Trong năm qua, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, Qua nghiên cứu lý luận tổ chức hạch toán kế toán ñơn sách ñối với hoạt ñộng sở giáo dục nhằm thực vị nghiệp ñồng thời tổng kết thực tiễn hoạt ñộng tổ chức hạch toán kế xã hội hóa GD&ĐT, ñã tạo hành lang pháp lý cho ñơn vị toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT, ñã lựa chọn ñề tài “ nghiệp nói chung sở giáo dục nói riêng việc phát huy HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG quyền tự chủ ñể phát triển ñơn vị, tăng thu nhập cho công chức, viên CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN chức giảm dần phụ thuộc vào NSNN TRUNG” làm ñề tài nghiên cứu Trường CĐ Công nghệ – Kinh tế Thủy lợi Miền Trung TỔNG QUAN TÀI LIỆU trường ñào tạo nguồn lực lao ñộng chỗ chủ yếu cho tỉnh Trong nghiên cứu trước ñây tổ chức công tác kế toán, Miền Trung Tây Nguyên Xuất phát ñiểm Trường Trung học Thủy tác giả chủ yếu ñề cập ñến nguyên lý nguyên tắc chung ñặc lợi 2, ñược nâng cấp lên bậc cao ñẳng với qui mô lớn hơn, mở rộng ñiểm tổ chức hạch toán kế toán số loại hình doanh nghiệp ñặc thêm nhiều ngành nghề ñào tạo Thực chủ trương ñổi nâng thù Riêng lĩnh vực hạch toán kế toán ñơn vị nghiệp, cao hướng hoạt ñộng, Nhà trường ñã chủ ñộng cấu lại máy tổ giới có số tác giả nghiên cứu chức, tăng cường công tác quản lý ñó trọng ñến việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Về tổ chức công tác kế toán ñơn vị HCSN, Vụ chế ñộ kế toán- BTC ñã ban hành chế ñộ cụ thể hướng dẫn thực hành kế toán Thực tế cho thấy, công tác tổ chức kế toán Trường CĐ CN – ñơn vị HCSN nói chung Tuy nhiên cho ñến nay, quy ñịnh KT Thủy lợi MT ñang bước hoàn thiện ñược dùng chung cho ñơn vị HCSN, không phân biệt lĩnh vực, nhiều bất cập, bị ñộng chuyển ñổi sang chế tài mới, không tính ñến ñặc thù ngành khác chưa xây dựng ñược ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ñể ñáp ứng yêu Thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung chế cầu thực tiễn Do ñó, thông tin kế toán mang lại chủ yếu mang ñộ kế toán hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết ñịnh Số tính chất báo cáo hành chính, có tác dụng thiết thực việc phân 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Mặc dù ñã ñược ban hành qua tích tình hình tài ñơn vị, tình hình tiếp nhận sử dụng kinh năm ñơn vị nghiệp ñều chưa tiến hành sửa ñổi, bổ phí Nhà nước Với yêu cầu vừa phát triển qui mô, vừa ñảm bảo sung theo quy ñịnh có sửa ñổi sơ sài nâng cao chất lượng ñào tạo, vừa phải huy ñộng sử dụng cách có Bên cạnh ñó tất luận văn nghiên cứu tổ chức kế toán hiệu nguồn lực từ NSNN nguồn thu nghiệp ñòi hỏi tổ ñơn vị nghiệp chưa có công trình nghiên cứu giải chức công tác kế toán nhà trường phải khoa học phù hợp với thực pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN – KT tiễn hoạt ñộng ñơn vị Vì vậy, vấn ñề hoàn thiện công tác tổ chức kế Thủy lợi MT Vì vậy, tác giả ñã thực ñề tài “Hoàn thiện tổ chức Footer Page of 126 5 công tác kế toán Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế Thủy lợi Miền tài Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT Các liệu Trung” Xuất phát từ trình tìm hiểu ñề tài nghiên cứu, luận văn ñược phân tích, tổng hợp ñể ñưa ñánh giá tổng hợp ý kiến ñề tập trung vào vấn ñề vai trò, ý nghĩa tổ chức hạch xuất công tác kế toán trường toán kế toán ñối với ñơn vị nghiệp, thực tế tổ chức công tác kế Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Header Page of 126 toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT Luận văn phân - Về lý luận: Luận văn trình bày hệ thống toàn diện công tác tổ tích ưu ñiểm tồn từ ñó ñưa số giải pháp cụ thể nhằm chức hạch toán kế toán ñơn vị nghiệp Trong ñó cần ý ñến tiếp tục hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN – KT vấn ñề tổ chức hạch toán kế toán phải phù hợp với chế tự chủ tài Thủy lợi MT thời gian tới ñơn vị nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cách có hệ thống vấn ñề tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp - Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT - Thông qua nghiên cứu thực tiễn ñề xuất phương hướng số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường thời gian tới ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu công tác kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT - Phạm vi nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT giai ñoạn 2010-2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để ñạt ñược mục ñích ñã nêu trên, trình thực ñề tài, tác giả ñã sử dụng số phương pháp tổng hợp, phân tích, tư logic phương pháp kỹ thuật cụ thể so sánh ñối chiếu, vấn ñể giải mục tiêu nghiên cứu Nguồn liệu sơ cấp cho luận văn có ñược qua vấn nhân viên kế toán thu thập liệu thứ cấp chế ñộ tài chính, qui ñịnh tổ chức công tác kế toán ñơn vị trường học, chứng từ, sổ sách, báo cáo Footer Page of 126 - Về thực tiễn: Luận văn phân tích, ñánh giá thực trạng công tác tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT cách có hệ thống Trên sở ñó, ñánh giá xem xét nguyên nhân chủ quan khách quan kết tồn Luận văn trình bày ñịnh hướng ñề xuất số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trường thời gian tới BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN- KT Thủy lợi MT Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường CĐ CN- KT Thủy lợi MT Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp tổ chức thu nhận, hệ thống hóa cung cấp toàn thông tin tình hình sử dụng tài sản, kinh phí ñơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý tài công tác nghiệp vụ ñơn vị ñó Bao gồm: 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm ñơn vị nghiệp 1.4.1.1 Tổ chức chứng từ kế toán Những nội dung cụ thể tổ chức chứng từ kế toán ñơn vị Đơn vị nghiệp ñơn vị quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệp bao gồm bước sau: Xác ñịnh danh mục chứng từ kế toán; ñịnh thành lập hoạt ñộng lĩnh vực nghiệp Giáo dục - Tổ chức lập chứng từ kế toán; Tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán; Tổ Đào tạo Dạy nghề; nghiệp y tế, ñảm bảo xã hội; nghiệp văn chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán; Tổ chức bảo quản, lưu hóa - thông tin (bao gồm ñơn vị phát truyền hình ñịa trữ hủy chứng từ kế toán phương); nghiệp thể dục- thể thao; nghiệp kinh tế nghiệp 1.4.1.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán khác Nội dung cụ thể xây dựng hệ thống tài khoản kế toán khoa học 1.1.2 Đặc ñiểm ñơn vị nghiệp có tính thực tiễn: Xây dựng hệ thống tài khoản phục vụ kế toán tài 1.1.3 Phân loại ñơn vị nghiệp ñó cần xác ñịnh danh mục tài khoản kế toán ñơn vị sử dụng; 1.2 VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Xây dựng hệ thống tài khoản phục vụ kế toán quản trị; Xây dựng nội TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP dung, kết cấu cho tài khoản Tổ chức công tác kế toán khoa học cung cấp thông tin ñầy ñủ 1.4.1.3 Lựa chọn hình thức sổ kế toán kịp thời, xác cho hoạt ñộng quản lý nói chung, ñiều Hiện nay, ñơn vị nghiệp ñều phải mở sổ kế toán, ghi kiện tự chủ tài theo tinh thần NĐ 43; Tổ chức công tác kế toán chép, quản lý, bảo quản lưu trữ sổ kế toán theo quy ñịnh Luật kế khoa học sở quan trọng ñể quản lý TC hiệu toán ñịnh số 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 Bộ 1.3 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG trưởng BTC Tùy vào ñiều kiện ñặc ñiểm ñơn vị lựa chọn ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP hình thức kế toán: Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái ; Đảm bảo tính thống kế toán với yêu cầu quản lý nhà nước ñơn vị; Đảm bảo thống nội dung, phương pháp kế toán với chế ñộ kế toán hành Nhà nước; Đảm bảo phù hợp với Hình thức kế toán Nhật ký chung; Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 1.4.1.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo tài cung cấp thông tin cho ñặc thù ñơn vị; Đảm bảo tiết kiệm hiệu ñối tượng sử dụng bên ñơn vị hệ thống báo cáo kế toán quản 1.4 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN trị phục vụ yêu cầu quản trị ñiều hành hoạt ñộng ñơn vị VỊ SỰ NGHIỆP 1.4.1 Tổ chức qui trình kế toán Footer Page of 126 9 10 Header Page of 126 1.4.1.5 Tổ chức kiểm tra kế toán Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế tài phát khả năng, trình ñộ người giúp cho trình thu thập, xử lý thông tin diễn nhanh chóng sinh; Kiểm tra, kiểm soát chất lượng ñộ tin cậy thông tin KẾT LUẬN CHƯƠNG kinh tế tài ñơn vị; Kiểm tra tuân thủ chế, chế ñộ sách Nhà nước, Kiểm tra ñánh giá hiệu việc chi tiêu ngân sách Nhà nước việc thực nhiệm vụ ñược giao Tổ chức công tác kế toán thiết lập mối quan hệ qua lại ñơn vị; Xây dựng báo cáo kết kiểm tra, tình hình xử lý vi yếu tố cấu thành chất hạch toán kế toán ñể phát huy tối ña phạm ñã ñược phát vai trò kế toán công tác quản lý nói chung quản lý tài 1.4.2 Ứng dụng CNTT tổ chức công tác kế toán nói riêng Như vậy, tổ chức công tác kế toán khoa học góp phần quan Trong thời ñại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng trọng vào trình thu thập, xử lý thông tin phục vụ ñịnh ñúng ñại việc áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế ñắn, kịp thời có ảnh hưởng trực tiếp ñến kết sử dụng nguồn toán ñòi hỏi cấp bách quan trọng lực nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ ñược giao 1.4.3 Tổ chức máy kế toán ñơn vị nghiệp Để thực ñược chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán Trong chương này, tác giả ñã phân tích ñặc trưng ñơn vị hạch toán cần tổ chức máy kế toán hợp lý Bộ máy hoạt ñộng nghiệp ñơn vị nghiệp ñể khẳng ñịnh vai trò, vị trí ñược xây dựng sở ñịnh hình ñược khối lượng công tác kế tầm quan trọng ñơn vị nghiệp hoạt ñộng kinh tế xã hội toán tổ chức hệ thống thông tin kế toán ñạt chất lượng Thông Tác giả phân tích, khái quát phát triển vấn ñề lý luận, nêu lên thường vào ñặc ñiểm ñơn vị nghiệp qui mô, ñịa bàn nguyên tắc hệ thống hóa nội dung tổ chức công tác kế hoạt ñộng; mức ñộ phân cấp quản lý tài chính; trình ñộ trang thiết bị, sử toán ñơn vị nghiệp Đây tảng lý luận tác giả dụng phương tiện kỹ thuật ñại yêu cầu, trình ñộ quản lý ñi vào phân tích thực trạng ñưa giải pháp hoàn thiện trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ máy quản lý kế cho tổ chức công tác kế toán Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế toán, mô hình tổ chức máy kế toán ñơn vị nghiệp lựa Thủy lợi Miền Trung chọn ba mô hình ñây: - Mô hình tổ chức máy kế toán tập trung - Mô hình tổ chức máy kế toán phân tán - Mô hình tổ chức máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Sau xác ñịnh ñược mô hình tổ chức phù hợp, ñơn vị nghiệp tiến hành phân công công việc cụ thể máy phù hợp với Footer Page of 126 11 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ -KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG trưởng hiệu phó) với 12 phòng ban chức năng; khoa chuyên Header Page of 126 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG ngành tổ môn trực thuộc 2.1.3 Đặc ñiểm công tác tài Trường 2.1.3.1 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí Trường ñược hình thành từ hai nguồn chủ yếu: CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG Nguồn kinh phí NSNN cấp nguồn kinh phí NSNN 2.1.1 Sự hình thành chức năng, nhiệm vụ Trường Cao ñẳng 2.1.3.2 Nội dung chi Công nghệ – Kinh tế Thủy lợi Miền Trung Các khoản chi Trường gồm: Chi thường xuyên cho hoạt Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT ñược thành lập theo ñịnh số 291/QĐ- GD&ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục ñào tạo sở Trường trung học Thủy lợi ñộng ñào tạo, khoa học - công nghệ; chi hoạt ñộng sản xuất, cung ứng Trường thực ñào tạo trình ñộ cao ñẳng trình ñộ thấp gồm chi ñầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm TSCĐ, trang thiết bị, chi thuộc lĩnh vực: kỹ thuật, quản lý kinh tế công nhân kỹ thuật thực dự án ñầu tư khác theo quy ñịnh Nhà nước; chi trả vốn cho ngành nông nghiệp nông thôn, nhằm ñào tạo nguồn nhân lực có vay, vốn góp; khoản chi khác trình ñộ cho tỉnh duyên hải Miền Trung Tây Nguyên 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI Nhiệm vụ Trường ñào tạo bồi dưỡng cán trung học kỹ dịch vụ, thực nghĩa vụ với NSNN; chi chương trình mục tiêu quốc gia; chi thực nhiệm vụ ñột xuất ñược giao; chi ñầu tư phát triển TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – KINH TẾ VÀ THỦY LỢI thuật, kinh tế; ñào tạo công nhân kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng MIỀN TRUNG tiến khoa học kỹ thuật liên quan ñến nội dung ñào tạo trường; 2.2.1 Tổ chức máy kế toán liên kết với tổ chức ñào tạo, nghiên cứu khoa học sản xuất kinh Để thực chức năng, nhiệm vụ ñã ñược qui ñịnh cụ thể doanh nước ñể kết hợp ñào tạo với phục vụ sản xuất Bên cạnh qui chế tổ chức hoạt ñộng Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT, ñó, nhà trường ñã bám sát phát triển kinh tế ñất nước, ngành Trường ñã tổ chức máy kế toán theo mô hình tập trung qui mô, ñể phục vụ chương trình ñào tạo, bồi dưỡng, thi nâng bậc công nhân, khối lượng công tác kế toán nhìn chung không nhiều, không phức tạp, bồi dưỡng ñội ngũ cán công nhân kỹ thuật ñể chuyển giao công không theo mùa vụ mà phân bổ ñều năm tác quản lý vận hành công trình thủy lợi hạ tầng sở 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Trường Với mô hình này, ñơn vị tổ chức phòng Tài Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực toàn công tác kế toán tài Cơ cấu máy tổ chức ñược Nhà trường xây dựng theo ñiều lệ thống kê ñơn vị Hình thức giúp cho máy kế toán trường cao ñẳng công lập theo thông tư số 14/2009/BGD&ĐT ngày có lãnh ñạo tập trung, thống phối hợp nhịp nhàng Hiện 28/5/2009 Bộ trưởng Bộ giáo dục, gồm: Ban giám hiệu (hiệu máy kế toán Nhà trường gồm nhân viên với trình ñộ khác từ trung cấp (kế toán tiền mặt, thủ quỹ), ñại học (kế toán tổng hợp, kế Footer Page of 126 13 14 toán trưởng) Căn vào khối lượng công việc kế toán trình ñộ Bên cạnh ñó, trình tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản, lao ñộng kế toán, kế toán trưởng phân công cho nhân viên kế toán Trường ñã bổ sung thêm số tài khoản chi tiết cho phù hợp với ñảm nhiệm phần hành kế toán Nhân viên kế toán chất nội dung hoạt ñộng ñơn vị ñể ñáp ứng cho yêu cầu quản lý, chuyên môn nghiệp vụ sử dụng phương tiện ghi chép, tính kiểm tra, kiểm soát cung cấp thông tin cách ñầy ñủ, chi tiết toán ñể thu thập xử lý thông tin phục vụ kịp thời cho quản lý tài tình hình huy ñộng sử dụng nguồn kinh phí có ñơn vị Header Page of 126 ñơn vị Tuy nhiên số tồn tổ chức vận dụng hệ thống tài 2.2.2 Tổ chức qui trình kế toán khoản làm cho việc xác lập mô hình thông tin cho quản lý bị hạn chế 2.2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán ghi chép ban ñầu ảnh hưởng ñến việc ñánh giá phân tích nguồn huy ñộng kinh Trường ñã xây dựng hệ thống chứng từ khoa học làm phí Trường Bên cạnh ñó, hệ thống tài khoản Trường ñang sử dụng ñể ghi sổ kế toán Dù trình lập xử lý chứng từ mang ñặc ñiểm chủ yếu phục vụ thông tin kế toán tài mà chưa quan tâm nhiều nội ñều tuân thủ qui trình luân chuyển chứng từ kế toán gồm ñến nhu cầu thông tin phục vụ quản trị nội bước sau: 2.2.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán - Tổ chức lập chứng từ Hiện nay, hình thức kế toán ñang áp dụng Trường CĐ CN – - Tổ chức kiểm tra chứng từ KT Thủy lợi MT hình thức Chứng từ ghi sổ Trên sở hình thức - Tổ chức sử dụng chứng từ kế toán ñã lựa chọn, nhìn chung Trường ñã tổ chức hệ thống sổ kế - Tổ chức bảo quản, lưu trữ hủy chứng từ toán tương ñối ñầy ñủ, hợp lệ theo ñúng qui ñịnh chế ñộ kế toán Từ việc khái quát trình tự luân chuyển chứng từ chung ñã trình Trong ñó, sổ kế toán tổng hợp ñược in trực tiếp từ phần mềm kế bày trên, thực tế khảo sát Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT toán, sổ kế toán chi tiết ñược ghi chép kết xuất từ phần mềm có quy trình luân chuyển chứng từ chủ yếu sau: kế toán Tuy nhiên cho ñến nay, phòng Tài kế toán Trường Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền có kế toán tổng hợp sử dụng phần mềm kế toán việc Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền kiểm tra, ñối chiếu số liệu chưa ñược thực thường xuyên, liên tục Từ hệ thống chứng từ ghi nhận ban ñầu, nhà trường ñã tổ chức mà chủ yếu tập trung vào kỳ toán nên số liệu cung cấp cho xây dựng hệ thống tài khoản nhằm ghi chép, hệ thống hóa nghiệp nhu cầu quản trị chưa kịp thời, chưa thật xác vụ kinh tế phát sinh 2.2.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo tài 2.2.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Định kỳ hàng quý, hàng năm theo qui ñịnh chế ñộ kế toán, Kết khảo sát thực tế cho thấy, Trường ñã vào hệ Trường ñã tiến hành lập hệ thống BCTC gửi quan cấp Hiện thống tài khoản kế toán ñược qui ñịnh chế ñộ kế toán HCSN ban nay, hệ thống báo cáo Trường ñược xây dựng sở qui ñịnh theo Quyết ñịnh Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ chế ñộ kế toán HCSN ban hành theo ñịnh số 19/QĐ-BTC ngày hành Tài ñể xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ñơn vị Footer Page of 126 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 15 16 Header Page of 126 Ngoài hệ thống BCTC bắt buộc trên, hệ thống báo cáo nhà Bên cạnh hình thức tự kiểm tra, việc kiểm tra kế toán ñược Trường có số báo cáo mang tính chất quản trị phục vụ yêu cầu tiến hành hàng quý, hàng năm ñược thực quan chủ quản cung cấp thông tin quản lý nội – Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, quan tra, phận Trường chưa thật trọng ñến việc lập Thuyết minh BCTC kiểm tra nội Trường ñây phận hợp thành hệ thống BCTC ñơn 2.2.3 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức công vị nghiệp Các tiêu phân tích mang tính chất chung chung, tác kế toán hình thức tiêu ñánh giá tình hình thực dự toán; tình hình Hiện nay, Trường ñã ứng dụng CNTT vào công tác kế toán, chấp hành ñịnh mức tiêu, sách, chế ñộ qui ñịnh; chưa ñưa phần mềm kế toán ñã giải tốt khâu công tác kế ñược giải pháp cụ thể nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao toán, từ khâu lập chứng từ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp, xử lý nghiệp hiệu sử dụng nguồn kinh phí vụ ñưa BCTC Tuy nhiên, phần mềm kế toán nhà trường ñang Trường ñã tiến hành thực công tác công khai tình hình tài áp dụng phần mềm kế toán Bộ Nông nghiệp Phát theo qui ñịnh triển nông thôn áp dụng chung cho ñơn vị nghiệp thuộc Bộ nên 2.2.2.5 Thực trạng tổ chức kiểm tra kế toán chưa phù hợp với ñặc thù riêng ñơn vị Nhà trường không tổ chức phận kiểm tra kế toán riêng mà Ngoài ra, bắt ñầu tư năm 2008 thực thị 20/2007/CT- nhân viên kế toán tự kiểm tra trước ghi sổ, kế toán trưởng ñảm TTg ngày 24/8/2007 trả lương qua tài khoản cho ñối tượng nhiệm kiểm tra chung, ñịnh kỳ trước lập báo cáo tài Trường hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, Trường ñã triển khai trả lương ñã thực tốt công tác kiểm tra chứng từ ñể phát chứng từ cho cán viên chức qua tài khoản toán cá nhân (ATM) Qui bất hợp lệ, bất hợp pháp trình ñược áp dụng ñể chi trả tiền lương tăng thêm, khoản Tuy nhiên, nhà trường chủ yếu kiểm tra chứng từ mà tiền thưởng, khoản phúc lợi, toán tiền vượt cán bộ, chưa thường xuyên ñối chiếu chứng từ với hạch toán sổ sách, giảng viên, người lao ñộng Nhà trường nên có nhầm lẫn gây nhiều khó khăn thời gian ñối 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI chiếu, tổng hợp, cân ñối, toán Bên cạnh ñó, tình trạng TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – KINH TẾ VÀ THỦY LỢI chứng từ ñược phận thực chuyển trực tiếp cho lãnh ñạo nhà MIỀN TRUNG trường phê duyệt trước chuyển ñến phận kế toán, bỏ qua chức 2.3.1 Những kết ñạt ñược kiểm soát kế toán Thứ nhất, Nhà trường ñã xây dựng hệ thống biểu mẫu chứng từ Kế toán tổng hợp kiêm theo dõi công nợ theo dõi TSCĐ nên tương ñối ñầy ñủ, sử dụng theo ñúng qui ñịnh chế ñộ kế toán kiểm tra ñối chiếu lẫn ñối với phần việc này, nên dễ hành Trong trình hoạt ñộng Trường ñã cải tiến, bổ sung chứng có tượng che dấu hành vi sai sót có ñối chiếu công nợ với bên từ cần thiết ñể ghi nhận nghiệp vụ phát sinh phục vụ yêu cầu cung nhầm lẫn mà không phát ñược Footer Page of 126 17 18 cấp thông tin Một vấn ñề cần ghi nhận công tác tổ chức hệ thống ñáp ứng công tác hạch toán Kho lưu trữ chứng từ chật hẹp nên số chứng từ thời gian qua ñó vấn ñề tổ chức chứng từ ñiện tử chứng từ không ñược bảo quản cẩn thận, gây tình trạng ẩm mốc Header Page of 126 Thứ hai, Trường ñã bước nghiên cứu xác ñịnh tài khoản tổng hợp tài khoản chi tiết phù hợp với ñiều kiện, ñặc ñiểm mối mọt Nhiều chứng từ ñã thời hạn lưu trữ theo quy ñịnh chưa ñược tiêu hủy yêu cầu quản lý Trường Về ñã vận dụng chuẩn xác ñúng qui Thứ hai, Hệ thống tài khoản ñược vận dụng thống theo qui ñịnh chế ñộ kế toán hành ñể phản ánh nghiệp vụ kinh tế ñịnh hành Tuy nhiên, việc thiết kế tài khoản chi tiết chưa ñược phát sinh quan tâm ñúng mức nên cần thông tin chi tiết khó cung cấp kịp Thứ ba, Trường ñã vận dụng qui ñịnh hệ thống sổ sách kế thời xác toán phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng ñơn vị theo hình thức CTGS, Thứ ba, Hệ thống báo cáo kế toán bao gồm BCTC ñược ghi nhận vào máy tính nên in vào bất ký thời ñiểm toán ngân sách nên mang tính pháp lệnh, tuân thủ cao Một số báo có hình thức ñẹp, không tẩy xóa cáo chưa phát huy ñược hiệu cung cấp thông tin tình hình hoạt Thứ tư, Nhà trường ñã lập ñầy ñủ báo cáo tài ñộng tài Trường Nội dung, chất lượng Thuyết minh toán ngân sách theo qui ñịnh chế ñộ kế toán hành Thực báo cáo tài sơ sài, chưa ñược kết ñạt ñược tốt công tác công khai tài góp phần ñưa công tác kế toán công tác kế toán chưa nêu ñược khó khăn, Trường ñi vào nề nếp, hạn chế ñược sai sót tình trạng tham ô, vướng mắc trường trình ñiều hành, sử dụng kinh phí Mặt lãng phí khác, việc công khai tài thực chiếu lệ, qua loa, hình thức Thứ năm, Trường ñã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, Trong khâu tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán, công tác tổ chức công tác kế toán Phần lớn chứng từ kế toán, sổ sách kế kiểm tra chứng từ chậm, chưa có phân công hợp lý (kế toán tổng toán ñã ñược thực máy vi tính có tác dụng hỗ trợ tích cực cho hợp kiêm nhiều phần hành) nên thông tin thu nhận xử lý cán kế toán thực hành công việc chậm, ảnh hưởng ñến thời hạn lập báo cáo kế toán Bên cạnh ñó, việc Thứ sáu, Bộ máy kế toán Trường ñược tổ chức theo mô hình tập trung phù hợp với máy quản lý, góp phần thực tốt chức kiểm tra, ñối chiếu số liệu chưa ñược thực thường xuyên, liên tục mà chủ yếu tập trung vào kỳ toán ñơn vị Nhân máy kế toán ñược bố trí tương ñối Thứ năm, Trường chưa áp dụng CNTT cách ñúng mức, phù hợp với lực trình ñộ, giúp cho tổ chức công tác kế toán chưa có chương trình kế toán máy riêng Đội ngũ cán kế toán Trường ñạt hiệu ñơn vị ñã ñược ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ khả 2.3.2 Những tồn trình ñộ tin học yếu nên hạn chế hiệu việc tin học Thứ nhất, Chưa thống sử dụng biểu mẫu chứng từ theo qui hóa công tác kế toán Bên cạnh ñó, phần mềm quản lý Trường chưa ñịnh Nhà trường ñang giai ñoạn chuyển ñổi từ trung cấp sang cao có liên kết, thống với tạo lãng phí thời gian ñẳng nên hệ thống chứng từ sử dụng Trường chưa ñầy ñủ ñể công sức Footer Page of 126 19 20 Header Page 10 of 126 Thứ sáu, Về tổ chức máy kế toán: hạn chế số lượng chế tổ chức công tác kế toán cần phải khắc phục ñể ñáp ñội ngũ nhân viên kế toán nên việc tổ chức phần hành ứng ngày tốt với chế tự chủ tài ñòi hỏi tổ chức công máy chưa hợp lý, khoa học Bên cạnh ñó, phận kế toán tập trung tác kế toán phải có thay ñổi ñể không ngừng nâng cao hiệu Qua làm công tác kế toán tài mà không quan tâm ñến công tác phân nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả xin ñưa phương hướng tích kinh tế, kế toán quản trị nên khả tham mưu cho lãnh ñạo giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ chức tài kế toán khai thác, quản lý tài hạn chế Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT thời gian tới 2.3.3 Những nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Nhận thức, quan ñiểm ñến môi trường pháp lý, chủ trương, sách tổ chức thực Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT có bước chuyển biến ñộ CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG ñịnh, phải hoàn thiện bước theo xu hướng hội nhập; Chế ñộ kế toán ñơn vị HCSN nhiều ñiểm chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ thực tiễn CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG Chưa có quan tâm ñúng mức lãnh ñạo nhà trường lĩnh 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức tổ chức công tác kế toán Trường Cao ñẳng Công nghệ – Kinh tế Thủy lợi Miền Trung vực tài kế toán KẾT LUẬN CHƯƠNG Tổ chức công tác kế toán có vai trò ñặc biệt quan trọng tổ 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Trường Cao ñẳng Công nghệ – Kinh tế Thủy lợi Miền Trung chức hệ thống thông tin số liệu ñáp ứng yêu cầu quản lý tài 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC ñơn vị Trong chương này, tác giả ñã phản ánh thực tế công tác KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT bao gồm tổ chức nội VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG dung công việc kế toán cụ thể tổ chức chứng từ, sổ sách, tài khoản 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán hệ thống báo cáo tài chính, tổ chức kiểm tra, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế toán ñến tổ chức máy kế toán Có thể thấy trình hoạt ñộng, tổ chức công tác kế toán Thứ nhất, Thống sử dụng mẫu “Giấy ñề nghị toán” (Mẫu C37-HD) Thứ hai, Để có chứng từ ñầy ñủ làm làm hạch toán, Nhà Trường ñã phần ñáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tài trường cần sửa ñổi, bổ sung thêm số chứng từ sau: trung thực có tác ñộng tích cực ñến công tác quản lý tài ñơn a “Bảng chấm công”: bổ sung thêm cột “Mã số công chức, viên chức” vị Tuy nhiên, bên cạnh ưu ñiểm ñạt ñược hạn (phụ lục 10) Footer Page 10 of 126 21 22 Header Page 11 of 126 b Bổ sung “Bảng theo dõi giảng” ñể quản lý lên lớp giảng viên 3.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán a.Việc vận dụng hệ thống tài khoản, Trường nên mở thêm c Bổ sung “Bảng kê toán công tác phí” (Mẫu số C12-HD) d Trong chiến lược hợp tác quốc tế Trường giai ñoạn 2012-2015, số tài khoản chi tiết ñáp ứng yêu cầu quản lý b Cập nhật chế ñộ kế toán ñể công tác hạch toán tuân thủ, phản Nhà trường tiến ñến tổ chức hội nghị, hội thảo nước ánh ñúng với chế ñộ kế toán lĩnh vực khai thác quản lý tài nguyên nước, cần bổ sung: “Bảng kê chi 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn” (Mẫu số C40a-HD mẫu Hiện nay, nhà trường thực theo hình thức kế toán chứng từ số C40b-HD); “Bảng kê ñề nghị toán” (Mẫu số C41-HD) ghi sổ Hình thức phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng, phù hợp với mô ñ Trong giai ñoạn chuyển ñổi (Chiến lược phát triển trường CĐ CN – hình tố chức, quản lý ñơn vị Nhà trường cần có giải pháp cụ thể KT Thủy lợi MT), nhà trường tiến hành thực số ñề tài việc hoàn thiện hình thức kế toán CTGS ñiều kiện có ứng nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, cấp tỉnh cấp Bộ Nông dụng CNTT nghiệp Phát triển nông thôn, bổ sung: “Giấy xin tạm ứng tiền mặt”; “Giấy xin toán phụ cấp chủ nhiệm ñề tài” Thứ ba, Trường cần xây dựng mẫu chứng từ có sẵn Để phù hợp với việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết ñã trình bày trên, nhà trường cần thiết kế bổ sung mẫu sổ chi tiết phản ánh khoản thu, chi ñơn vị phục vụ trình lập BCTC phần mềm ñang sử dụng cho loại nghiệp vụ sở mã hóa báo cáo quản trị nội khác loại nghiệp vụ kinh tế tạo mối liên hệ chặt chẽ phận phát 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán sinh khoản thu, chi với việc tổng hợp số liệu xác, kịp thời Cần phải hoàn thiện chất lượng BCTC, cần Bên cạnh ñó, việc bảo vệ chương trình chống virut, chống sửa chữa ñầu tư thời gian công tác lập BCTC, báo cáo toán, ñể từ ñó lưu trữ chứng từ máy tính cần quan tâm ñể ñảm bảo tính pháp hoàn chỉnh hệ thống báo cáo phản ánh ñúng tình hình tài lý chứng từ Trường Thứ tư, Nhà trường cần bố trí kho lưu trữ ñể bảo quản chứng từ, Nâng cao chất lượng thông tin Thuyết minh báo cáo tài sổ sách tài liệu kế toán nhằm ñảm bảo an toàn Ngoài ra, sử dụng cách công bố thêm số thông tin hoạt ñộng SXKD chương trình kế toán máy, Trường nên lưu trữ toàn thông tin trên Thuyết minh báo cáo tài ñể làm phong phú thêm nội dung chứng từ thiết bị lưu trữ khác ñĩa CD-ROM thực chế báo cáo ñộ bảo quản Việc quản lý, bảo quản số liệu kế toán phải ñảm bảo Nhà trường cần quan tâm xây dựng hệ thống báo cáo nội tính an toàn, tính bảo mật trình sử dụng, thuận lợi cho việc sở tổng hợp thông tin từ sổ sách kế toán chi tiết tổng hợp, kiểm tra cần thiết cụ thể: Lập Dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học (phụ lục 14); Báo cáo chi tiết kinh phí ñề tài (Phụ lục 15); Báo cáo khoản thu sản xuất kinh doanh; Báo cáo khoản chi sản xuất kinh doanh Footer Page 11 of 126 23 24 Header Page 12 of 126 3.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toán Trong công tác kiểm tra kế toán, nhà trường cần trọng số vấn ñề sau: - Chứng từ phải ñầy ñủ, hợp lệ, hợp pháp phản ánh trung thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy - Kế toán cần có kiểm tra thường xuyên theo ñịnh kỳ ngắn công lại công việc cho hợp lý Nhà trường cần tổ chức tuyển chọn nhân viên kế toán thông qua thi tuyển ñể tuyển dụng cán ñảm bảo lực trình ñộ chuyên môn Bên cạnh ñó, Nhà trường cần có kế hoạch ñầu tư thích ñáng ñể cán kế toán nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Khuyến khích cán kế toán học tin học, ngoại ngữ ñể ñáp ứng yêu cầu thực tiến ngày cao - Về tổ chức luân chuyển kiểm soát chứng từ, phải ñược thực KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp qua cấp - Việc kiểm tra, ñối chiếu trình ghi chép sổ sách kế toán cần phải ñược thực thường xuyên - Nhà trường cần xây dựng quy chế kiểm tra, kiểm soát nói chung sở giáo dục nói riêng yêu cầu cấp thiết trình chuyển ñổi sang chế tự chủ tài ñặc biệt ñối với Trường CĐ Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi Miền Trung thống nội Trên sở quy chế ñó, phòng TCKT nhà Trên sở nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán trường tiến hành lập kế hoạch kiểm tra ñịnh kỳ tổ chức thực kế trường, tác giả ñã ñưa quan ñiểm ñịnh hướng ñề xuất giải hoạch kiểm tra pháp khả thi hoàn thiện tổ chức tài kế toán trường, nhằm khắc 3.2.6 Tăng cường ứng dụng CNTT vào tổ chức công tác kế toán phục tồn công tác kế toán tài trường thời Nhà trường cần có kế hoạch bố trí thời gian có kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng trình ñộ tin học cho nhân viên kế toán Việc ứng dụng CNTT công tác kế toán cần ñược thực gian qua, ñể huy ñộng tối ña nguồn thu sử dụng tiết kiệm khoản chi, tăng thu nhập cho công chức viên chức trường thời gian ñến Các ý kiến ñề xuất gồm: ñồng phần hành kế toán ñảm bảo khai thác tối ña hiệu ứng dụng Cần có kế hoạch bảo trì máy tính diệt vi rút, kế hoạch ñịnh kỳ chép liệu ñĩa mềm ñể cất giữ… - Hoàn thiện nội dung công tác kế toán từ việc tổ chức chứng từ kế toán, tài khoản, hệ thống sổ ñến báo cáo tài phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng Nhà trường sở tôn trọng qui ñịnh chung ứng dụng CNTT ñại - Để thực tốt công tác kế toán phải nói ñến Tận dụng tiện ích công nghệ ngân hàng ñại 3.2.7 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán Hiệu công tác kế toán ñơn vị phụ thuộc vào tổ chức máy kế toán Từ hạn chế khâu bố trí nhân viên kế toán với gia tăng nhu cầu quy mô công tác ñào tạo, nhà trường cần phải tăng số lượng nhân viên kế toán tiến hành phân Footer Page 12 of 126 máy kế toán hoạt ñộng hiệu quả, phù hợp với cấu tổ chức quản lý trường 25 26 KẾT LUẬN CHUNG ñược vấn ñề tồn cần hoàn thiện lý giải Header Page 13 of 126 nguyên nhân khách quan chủ quan tình trạng Tổ chức công tác kế toán khoa học góp phần quan trọng Từ nghiên cứu lý thuyết thực trạng hoạt ñộng khả việc cung cấp thông tin kịp thời hiệu cho trình quản lý Nội vận dụng vào thực tiễn, luận văn ñã nêu quan ñiểm ñịnh dung quan trọng ñơn vị nghiệp nói chung Trường CĐ hướng ñể từ ñó ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi Miền Trung nói riêng ñổi tác hạch toán kế toán trường CĐ Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi nâng cao hiệu hoạt ñộng, tăng cường công tác quản lý ñó có Miền Trung, ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý Trường giai ñoạn việc xây dựng, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Đây vừa nội dung quán triệt tinh thần Đảng Nhà nước công xã hội hoá Hy vọng kết nghiên cứu ñề tài góp phần hoàn thiện giáo dục, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức máy, biên chế tài ñối với ñơn vị nghiệp công hiệu hoạt ñộng chất lượng ñào tạo Trường lập, ñồng thời bước ñi công ñổi tư hành ñộng công tác quản lý nói chung công tác quản lý tài nói riêng Trường, nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng, ñưa Trường CĐ Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi Miền Trung nhanh chóng trở nên vững mạnh, xứng tầm với qui mô trường cao ñẳng tiến ñến trỏ thành trường ñại học tương lai Tổ chức công tác kế toán Trường CĐ Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi Miền Trung ñã ñược quan tâm vài năm trở lại ñây Tuy nhiên, với ñổi nhanh chóng kinh tế, mở rộng qui mô ngành nghề ñào tạo, Trường lại ñược nâng lên từ trường trung cấp, ñã khiến cho công tác tổ chức kế toán Trường nhiều hạn chế Qua nghiên cứu, tác giả ñã hệ thống hóa phát triển vấn ñề lý luận tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp Trên sở ñó, khảo sát thực trạng tổ chức công tác kế toán Trường CĐ Công nghệ-Kinh tế Thủy lợi Miền Trung cách hệ thống Luận văn phản ánh cách khách quan kết ñã ñạt Footer Page 13 of 126 ... thiết hoàn thiện tổ chức tổ chức công tác kế toán Trường Cao ñẳng Công nghệ – Kinh tế Thủy lợi Miền Trung vực tài kế toán KẾT LUẬN CHƯƠNG Tổ chức công tác kế toán có vai trò ñặc biệt quan trọng tổ. .. CHỨC CÔNG TÁC ñơn vị Trong chương này, tác giả ñã phản ánh thực tế công tác KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ kế toán Trường CĐ CN – KT Thủy lợi MT bao gồm tổ chức nội VÀ THỦY LỢI MIỀN... toán Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế toán, mô hình tổ chức máy kế toán ñơn vị nghiệp lựa Thủy lợi Miền Trung chọn ba mô hình ñây: - Mô hình tổ chức máy kế toán tập trung - Mô hình tổ chức máy kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - kinh tế và thủy lợi miền Trung, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - kinh tế và thủy lợi miền Trung, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - kinh tế và thủy lợi miền Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay