Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:16

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ BÍCH LOAN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Phản biện 1: TS NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 2: TS NGUYỄN ĐẠI PHONG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 -1MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, quan hệ lao động tổ chức ngày trở nên quan trọng Bất kỳ tổ chức mong muốn tạo dựng quan hệ lao động tốt đủ sức tin cậy, có người lao động yên tâm làm việc cống hiến cho tổ chức Tại Nhà máy đường thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai, có nhiều lao động địa phương khác đến làm việc, để đảm bảo người lao động làm việc cống hiến cho Nhà máy cần phải tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tránh để xảy bất đồng, xung đột người lao động với phía Nhà máy Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn này, chọn đề tài "Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai" Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng sở lý luận dựa vào thực trạng thực quy trình quan hệ lao động Nhà máy, tiến hành hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê – tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tóm gọn nội dung “Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động” Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp : thống kê, mô tả, so sánh phân tích Bố cục đề tài: gồm chương Chương Cơ sở lý luận chung Chương Thực trạng quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê – Tỉnh Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 -2- Chương Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê – Tỉnh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Michael Armstrong (2009), Armstrong’s Handbook Of Human Resource Management Practice George T.Milkovich and John W.Boudreau (2005), Human Resource Management David D.Dubois, William J.Rothwell with Deporah Jo King Stern and Linda K.Kemp (2004), Base Human Resource Management Một số viết tạp chí diễn đàn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm quan hệ lao động Quan hệ lao động mối quan hệ chủ thể quyền lợi nghĩa vụ bên trình lao động: việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc,… hình thành thông qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác tôn trọng lẫn 1.1.2 Khuôn khổ quan hệ lao động a Các bên tham gia quan hệ lao động b Các nguyên tắc chủ yếu xác lập vận hành quan hệ lao động 1.1.3 Nội dung quan hệ lao động a Quy trình quan hệ lao động Quy trình quan hệ lao động tập trung ba bước bản: đàm Footer Page of 126 Header Page of 126 -3- phán thương lượng; thiết lập thực sách quan hệ lao động; tranh chấp lao động giải tranh chấp b Tiếng nói nhân viên c Truyền thông nhân viên (Giao tiếp nhân viên) 1.2 QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1.2.1 Đàm phán thương lượng a Quá trình đàm phán Đàm phán diễn hai bên gặp để đạt thỏa thuận liên quan đến đề nghị mà hai bên có lợi Mỗi đàm phán diễn bốn giai đoạn: Bước khởi động; Mở đầu; Thương lượng; Kết thúc b Kỹ đàm phán thương lượng Các kỹ cần thiết đàm phán thương lượng: kỹ giao tiếp; kỹ quan sát; kỹ lắng nghe; kỹ đặt câu hỏi trả lời; kỹ trình bày lập luận; kỹ đưa đề xuất, nhượng bộ, từ chối, thoát khỏi tình bế tắc c Kết đàm phán thương lượng: thỏa thuận doanh nghiệp, thỏa thuận khung 1.2.2 Chính sách quan hệ lao động a Phương pháp tiếp cận quan hệ lao động: tổ chức đối lập; truyền thống; đối tác; chia quyền lực b Chính sách quan hệ lao động Bản chất mục tiêu sách quan hệ lao động: Bản chất: thể triết lý tổ chức xếp mối quan hệ quản lý – nhân viên – công đoàn vấn đề kiểm soát việc thương lượng tiền lương, điều khoản điều kiện làm việc Mục tiêu: trì mối quan hệ tốt đẹp với người lao động đoàn thể họ, phát triển lực lượng lao động tham gia cam Footer Page of 126 Header Page of 126 -4- kết gắn bó với tổ chức… Phạm vi sách: Thương lượng tập thể; Mức độ tham gia quản lý tổ chức mà người lao động phép (tham gia hay liên quan) Lựa chọn sách: Hiện thực mới; Chủ nghĩa tập thể truyền thống; Cá nhân hóa quản trị nhân ;Lỗ đen – quan hệ lao động c Mô hình cân sống-sự nghiệp (Linda K Kemp) Công việc Tài Quan hệ Giải trí Học tập Tinh thần Công dân Gia đình Hình 1.1 Mô hình cân sống – nghiệp Linda K.Kemp Mục đích mô hình: giúp người lao động tổ chức đánh giá hài lòng thân vị trí, làm sở để nhà quản lý cải thiện sách quan hệ lao động với nhân viên Cấu trúc bánh xe vào khía cạnh chính: công việc, giải trí, gia đình học tập Người lao động đánh giá mức độ hài lòng tình trạng khía cạnh cách đặt dấu chấm nan hoa Càng xa tâm điểm, độ hài lòng cao Footer Page of 126 Header Page of 126 -5- 1.2.3 Tranh chấp lao động giải tranh chấp a Tranh chấp lao động Khái niệm tranh chấp lao động Tranh chấp lao động tranh chấp quyền lợi ích bên liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập điều kiện lao động khác Các hình thức tranh chấp: bãi công, đình công, lãn công Đặc điểm tranh chấp lao động - Về bên tranh chấp lao động: người lao động người sử dụng lao động - Về nội dung vụ tranh chấp: Tranh chấp phát sinh từ việc thực quyền lợi ích bên Phân loại tranh chấp lao động: bao gồm tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể b Giải tranh chấp Trình tự giải tranh chấp sau: tự thương lượng, hòa giải, trọng tài, xét xử 1.3 ĐẶC THÙ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 1.3.1 Chủ thể quan hệ lao động Chính phủ: Tương quan quan hệ lao động Việt Nam phụ thuộc nhiều vào kết xây dựng phủ vững mạnh, nhà nước dân, dân, dân chịu chi phối Đảng, Nhà nước Công đoàn: Ở Việt Nam có tổ chức Công đoàn Công đoàn có ba nhiệm vụ: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng người lao động; tham gia vào quản lý doanh nghiệp, quản lý Nhà nước; giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực nghĩa vụ công dân, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Footer Page of 126 Header Page of 126 -6- 1.3.2 Quy trình quan hệ lao động a Đàm phán thương lượng Ở Việt Nam, thỏa thuận doanh nghiệp ký kết gọi Thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Hợp đồng lao động tồn hình thức: hợp đồng miệng; hợp đồng văn Hợp đồng lao động phải bao gồm nội dung chủ yếu sau: công việc phải làm; thời làm việc, nghỉ ngơi; địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng; điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; tiền lương; bảo hiểm xã hội người lao động Thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước lao động tập thể văn thoả thuận tập thể lao động người sử dụng lao động điều kiện lao động mà hai bên đạt thông qua thương lượng tập thể Đại diện ký thỏa ước tập thể tập thể người lao động Ban chấp hành Công đoàn, tổ chức Công đoàn ban đại diện cần có ba người tập thể lao động bầu Theo luật, nội dung chủ yếu thỏa ước lao động tập thể bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp nâng lương; thời làm việc, thời nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ ca; đảo đảm việc làm người lao động; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực nội quy lao động; nội dung khác mà hai bên quan tâm Footer Page of 126 Header Page of 126 -7- b Các sách Tiền lương: Luật quy định mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu phủ quy định, việc chi trả lương cho người lao động phải vào suất lao động phải đảm bảo tính công Đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động: Người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch năm dành kinh phí cho việc đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ nghề cho người lao động làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước chuyển làm nghề khác cho An toàn lao động, vệ sinh lao động: Theo luật, người sử dụng lao động phải lập phương án biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc người lao động môi trường; người lao động phải chấp hành quy định, nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ giao c Tranh chấp lao động giải tranh chấp Tranh chấp lao động: Tranh chấp lao động xảy cá nhân người lao động, tập thể người lao động với người sử dụng lao động quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập điều kiện lao động khác, thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể Giải tranh chấp lao động (phụ lục 2): bao gồm trình tự giải loại tranh chấp sau: - Trình tự giải tranh chấp lao động cá nhân - Trình tự giải tranh chấp lao động tập thể: bao gồm trình tự giải tranh chấp quyền tranh chấp lợi ích Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 -8CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên : Nhà máy đường An Khê Địa chỉ: Xã Thành An- Huyện An Khê- Tỉnh Gia Lai Điện thoại: 059-3532070-0913470394 Fax: +84(59)3532002 Website: duongankhe.thuonghieuviet.com Mã số thuế: 4300205943- 013 Ngày 29 tháng 11 năm 2001 Nhà máy bắt đầu vào sản xuất với mục tiêu đem lại lợi nhuận cao khai thác triệt để vùng nguyên liệu mía 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: Nhà máy áp dụng mô hình quản lý theo cấu trực tuyến – chức 2.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI Bảng 2.1 Thống kê lao động Nhà máy từ năm 2005-2011 Năm 2005 2006 2007 Đơn vị tính: người 2008 2009 2010 2011 Tổng số lao động 339 407 460 474 457 446 473 Nguồn: Phòng Hành tổ chức Tính đến năm 2011 toàn Nhà máy có 473 lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề khác Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 -10- 2.3.2 Thiết lập thực sách a Tiền lương Ở nước ta, mức lương tối thiểu theo quy định Nhà nước xem sở cho thương lượng tiền lương Mức lương tối thiểu Nhà máy áp dụng: 1.550.000 đồng (Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 Chính phủ) Nhà máy sử dụng hình thức trả lương, trả công cho người lao động là: lương thời gian lương sản phẩm Nhà máy thực việc trừ tiền mặt hạ bậc thưởng A, B, C hàng tháng Cán Bộ Công - Nhân Viên vi phạm b Phúc lợi, khen thưởng Cơ sở để xây dựng quỹ phúc lợi, khen thưởng Nhà máy vào kết sản xuất - kinh doanh hàng năm Về phúc lợi, phía Nhà máy tập trung vào giải sách Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội cho người lao động Căn vào mức độ hoàn thành công việc người lao động, Nhà máy có chế độ tiền thưởng áp dụng cho cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc Theo luật, chế độ khen thưởng thỏa thuận hợp đồng lao động Tuy nhiên, hợp đồng lao động, vấn đề khen thưởng nêu chung chung, vậy, khó cho người lao động có kiến nghị để giành quyền lợi đáng cho c Đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động Hàng năm Nhà máy tiến hành tuyển dụng lao động dài hạn lao động mùa vụ nghiêm ngặt Đa số công nhân sau tuyển dụng, không đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tổ chức đào tạo lại để phù hợp với công nghệ Khi thay đổi công nghệ, thay đổi chất lượng, số lượng sản phẩm, Nhà máy sử dụng chuyên gia Công ty điều động Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 -11- Nhà máy thuê đào tạo chỗ cho người lao động Bảng 2.2 Chi phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng chi phí đào tạo (triệu đồng) 75 60 92 102.24 168.791 84.701 95.955 lao động Chi phí đào tạo chuyên môn (triệu đồng) 60 51 87 98 100 60 90 Tỷ lệ (%) 80 85 94.57 95.85 59.24 70.84 93.79 Số lao động đào tạo (người) 109 100 121 197 270 250 267 Nguồn: Phòng Hành tổ chức Qua Bảng 2.2 ta thấy, tổng chi phí cho lĩnh vực đào tạo Nhà máy gia tăng qua năm, chi phí cho đào tạo chuyên môn chiếm tỷ lệ tương đối lớn (từ 70% trở lên) tổng số chi phí cho lĩnh vực đào tạo, số lượng lao động đào tạo gia tăng qua năm Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia khóa đào tạo, Nhà máy bố trí cho người lao động làm việc vào ca đêm để họ vừa hoàn thành công việc giao vừa tham gia học tập Mỗi năm lần, Nhà máy tổ chức thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật Hai năm lần xét nâng lương cho lao động quản lý Nhà máy có phối hợp với Công ty để tổ chức dạy nghề cho người lao động để sau họ làm việc cho Nhà máy, nhiên Nhà máy lại thu học phí người lao động này, xem bất cập vấn đề đào tạo cho người lao động Nhà máy Do kinh phí hạn hẹp nên Nhà máy chưa thể tiến hành đào Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 -12- tạo lao động quản lý thông qua hình thức cử học trường đại học, tham gia lớp học đào tạo từ xa d An toàn lao động – vệ sinh lao động Định kỳ năm lần Nhà máy xây dựng khám sức khỏe cho người lao động, từ có kế hoạch điều trị kịp thời, có kế hoạch bố trí lại lao động cho phù hợp Bảng 2.5 Phân loại sức khỏe Đơn vị tính: người (%) Chỉ tiêu Loại Loại Loại Loại 2009 45(10,0%) 243(54,1%) 140(31,2%) 21(4,7%) Năm 2010 63(14,25%) 270(61,1%) 91(20,6%) 18(4,05) 2011 55(11,8%) 257(54,9%) 112(23,9%) 44(9,4%) Nguồn: Phòng Hành tổ chức Qua bảng 2.5 ta thấy, so với năm 2009 năm 2010 sức khỏe người lao động có xu hướng cải thiện, nhiên, năm 2011 sức khỏe người lao động có xu hướng giảm sút Nhằm đảm bảo an toàn lao động, Nhà máy thành lập: Hội đồng Bảo hộ lao động; Mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Hội đồng kiểm tra công tác An toàn lao động – Vệ sinh lao động – Phòng cháy chữa cháy toàn Nhà máy Bên cạnh đó, chi phí cho bảo hộ lao động không ngừng tăng qua năm, nhiên, Nhà máy chưa tổ chức đợt huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động cho người lao động Môi trường làm việc Nhà máy chưa đảm bảo, chất thải xả thải sông Ba qua hồ xử lý hóa chất cho có lệ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe người lao động Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 -13- 2.3.3 Tranh chấp lao động - Tại Nhà máy chưa thành lập Hội đồng hòa giải lao động sở, sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi ích người lao động - Từ thành lập đến nay, Nhà máy xảy ba vụ tranh chấp lao động cá nhân, chưa xảy vụ tranh chấp lao động tập thể Cụ thể vụ việc sau: Vụ thứ xảy vào năm 2005, chị Lê Thị Hải Phương nhận vào làm việc Nhà máy cụ thể phòng kiểm tra chất lượng, theo quy định, sau hai lần ký hợp đồng năm năm, chị hoàn thành tốt công việc ký hợp đồng không xác định thời hạn, trình làm việc chị không vi phạm kỉ luật gì, nhiên, tháng 12 năm 2009, Nhà máy định chấm dứt hợp đồng lao động với chị mà không thông báo trước Sau đó, Nhà máy không toán tiền lương, khoản phụ cấp cho chị Sau nhiều lần đề nghị giải không thành, chị Phương kiện tòa án nhân dân thị xã An Khê Trong trình xử lý vụ việc, phía Nhà máy đưa lý sa thải bị tòa án bác bỏ buộc phải trả cho chị khoản bồi thường việc làm, lương, trợ cấp việc tiền bồi thường thêm chấm dứt hợp đồng lao động Rõ ràng, qua vụ việc Nhà máy hoàn toàn sai, sai quy định sa thải, sai quy trình giải tranh chấp lao động Đối với hai vụ tranh chấp lao động cá nhân lại xảy vào năm 2008 2010, lý hai trường hợp chưa chấp hành nội quy kỷ luật, nhiên, phía Nhà máy hai công nhân bị sa thải xếp tự thương lượng với ổn thỏa Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 -14- - Theo tìm hiểu tác giả, tháng năm 2012, họp mặt ban giám đốc, công đoàn toàn thể người lao động, số công nhân nêu quan điểm vấn đề tiền lương, theo họ, tồn bất công mà công nhân trực tiếp tham gia sản xuất hưởng mức lương trung bình 4,448 triệu đồng/tháng, phải chịu tác động trực tiếp bụi bặm, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đó, cấp bậc từ tổ trưởng trở lên lại hưởng lương cao - Tháng 10 năm 2012, 102 lao động, chủ yếu công nhân phân xưởng đường viết đơn kiến nghị tập hợp chữ ký trình lên Ban giám đốc Nhà máy với mong muốn lãnh đạo có kế hoạch giải ô nhiễm môi trường Tính đến thời điểm này, phía Nhà máy chưa có động tĩnh để giải - Ngoài ra, hiểu biết pháp luật tranh chấp lao động người lao động thấp, cán phụ trách mảng nhân không nắm quy trình giải vụ tranh chấp 2.3.4 Hoạt động công đoàn - Hoạt động công đoàn phần mang lại cho người lao động an tâm lao động sản xuất phục vụ cho Nhà máy, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động - Tuy nhiên, cán công đoàn rụt rè công tác, chuyên môn hoạt động yếu - Ban chấp hành công đoàn không đào tạo bản, số lượng cán công đoàn có trình độ, lực thiếu, kinh phí hoạt động hạn hẹp - Vai trò công đoàn Nhà máy mờ nhạt, chưa hỗ trợ nhiều cho người lao động Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 -15- 2.4 ĐIỀU TRA “QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG” 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 2.4.2 Thiết kế nghiên cứu 2.4.3 Kết nghiên cứu a Kết mô tả thống kê mẫu b Công tác thực quy trình quan hệ lao động Nhà máy - Về vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động cho điểm tương đối cao (mean = 4.40) - Các biến lại: phổ biến pháp luật lao động, thông tin công việc, vai trò người lao động Nhà máy có điểm số tương đối thấp (giá trị mean dao động từ 1.83 đến 2.26) c Cân sống – nghiệp Cán Bộ Công – Nhân Viên Nhà máy Kết thống kê toàn Nhà máy (phụ lục 3) Kết thống kê cho thấy đánh giá người lao động chia thành nhóm rõ ràng: CÔNG VIỆC QUAN HỆ 3.04 TÀI CHÍNH 2.64 3.49 HỌC TẬP 2.46 TINH THẦN 2.6 CÔNG DÂN 4.3 3.23 3.83 GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH Hình 2.10 Biểu đồ Cân sống – nghiệp Nhà máy đường - Nhóm 1: có giá trị trung bình mean tương đối cao (trên điểm), bao gồm biến: Tài chính, Giải trí, Gia đình, Công dân, Quan hệ Nhìn chung, người lao động hài lòng yếu tố Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 -16- - Nhóm 2: có giá trị trung bình mean tương đối thấp (dưới điểm), bao gồm biến: Công việc, Tinh thần Học tập Kết thống kê phòng ban (phụ lục 3) d Cam kết gắn bó với Nhà máy Cán Bộ Công – Nhân Viên (phụ lục 3) - Về Cam kết: yếu tố thuộc cam kết chưa nhận hài lòng từ phía người lao động, giá trị mean tương đối thấp (từ 1.95 đến 2.93) - Tuy nhiên, đa số người lao động lại có tư tưởng gắn bó với Nhà máy: 91.4 % người lao động tin tưởng vào tương lai tươi sáng Nhà máy, 87.1% người lao động có dự định tiếp tục lại Nhà máy làm việc CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI 3.1.1 Chiến lược phát triển Nhà máy Nhà máy kỳ vọng vào lớn mạnh nỗ lực lao động sáng tạo khoa học công nghệ; quý trọng quy tụ người giỏi, đem lại điều kiện phát triển tốt nhất, thu nhập phù hợp với cống hiến sống đầy đủ, phong phú tinh thần 3.1.2 Đánh giá thực trạng công tác thực quy trình quan hệ lao động Nhà máy Về thương lượng tập thể: - Ưu điểm: Người lao động đảm bảo quyền lợi theo thỏa thuận ban đầu hợp đồng lao động Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 -17- - Nhược điểm: + Đại diện công đoàn Nhà máy tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể mang tính hình thức, tiếng nói họ trọng lượng, thiệt thòi cho người lao động Nhà máy + Việc không tổ chức tuyên truyền pháp luật Nhà máy làm giảm khả thắc mắc đấu tranh đòi quyền lợi đáng người lao động Về sách quan hệ lao động: Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo, an toàn – vệ sinh lao động Nhà máy thực tốt, sách động viên người lao động có ưu điểm nhìn chung nhược điểm: - Ưu điểm: + Việc đánh giá đóng góp người lao động công bằng, cấp thiên vị + Lãnh đạo Nhà máy quan tâm tìm hiểu để thỏa mãn nhu cầu khác người lao động + Người lao động phép thảo luận với nhà quản lý số vấn đề công việc, có hội bình luận phản ứng trước thông tin mà nhà quản lý cung cấp - Nhược điểm: + Người lao động thiếu thông tin trình làm việc: việc trao đổi thông tin chưa kịp thời, mang tính chất chiều + Người lao động chưa thoải mái biểu quan điểm với lãnh đạo Nhà máy, ý kiến người lao động đề xuất đến lãnh đạo Nhà máy chậm thực + Người lao động chưa tạo điều kiện để tham gia quản lý Nhà máy Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 -18- Về tranh chấp lao động: + Chưa thành lập Hội đồng hòa giải lao động sở + Chưa thiết lập quy trình giải tranh chấp quy định pháp luật; Cán nhân chưa nắm pháp luật lao động + Chưa giải triệt để nguy gây tranh chấp, tổ chức lao động 3.1.3 Đánh giá người lao động vấn đề Cam kết – Gắn bó với Nhà máy - Người lao động lạc quan tương lai Nhà máy có dự định gắn bó lâu dài Tuy nhiên - Đa số người lao động cảm thấy thiếu tự việc định cách thức làm việc, gặp nhiều trở ngại cân công việc sống - Những người không gắn bó với Nhà máy cho công việc không ổn định, thu nhập thấp, hội thăng tiến, không hứng thú với công việc, môi trường làm việc không đảm bảo vệ sinh 3.2 MỤC TIÊU CỦA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI - Tăng cường tham gia người lao động vào trình quản lý - Cải thiện sách động viên người lao động - Gia tăng vai trò công đoàn quan hệ lao động - Hạn chế tranh chấp lao động phát sinh, hoàn thiện quy trình giải tranh chấp, giải tốt có mâu thuẫn tranh chấp xảy - Gia tăng gắn bó người lao động với Nhà máy Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 -19- 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY ĐƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI 3.3.1 Xác lập phổ biến nguyên tắc chung Quá trình quản lý cần phải có tham gia người lao động với mức độ ngày gia tăng, để làm điều thì: - Người lao động tham gia phải có hiểu biết đầy đủ vấn đề tham gia Phải làm cho người lao động thấy việc tham gia vừa nghĩa vụ, vừa trách nhiệm Nhà máy - Mọi người phải hiểu rõ nhận thức nguyên tắc ưu tiên lợi ích sách cụ thể - Nhà quản lý cần có kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nhiệt tình, hiểu tầm quan trọng quan hệ lao động, vai trò người lao động tổ chức, lôi kéo người lao động tham gia vào trình quản lý cách hiệu 3.3.2 Thiết kế sách hướng dẫn công tác thực quy trình quan hệ lao động a Gia tăng ảnh hưởng lợi ích người lao động trình đàm phán, thương lượng - Trong hợp đồng lao động, bên cạnh ghi chức danh công việc cần phải quy định rõ công việc phải làm, khối lượng, chất lượng công việc, thời gian cụ thể mà người lao động phải hoàn thành - Bản hợp đồng phải nêu rõ mức tiền lương mà người lao động hưởng Các nội dung như: bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, phúc lợi hưởng cần phải nêu chi tiết cụ thể - Nên đưa thêm vào thỏa ước lao động tập thể có nội dung thỏa thuận có lợi cho người lao động - Nên tổ chức hội nghị hàng quý Ban giám đốc đại Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 -20- diện người lao động; công đoàn tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Giám đốc đưa biện pháp hạn chế tranh chấp lao động - Kiến nghị lên Công ty để người lao động Nhà máy có hội nhiều tham gia vào trình ký kết thỏa ước lao động tập thể, sở bàn bạc thống nhất, hàng năm sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, mang lại lợi ích nhiều cho người lao động b Cải thiện sách quan hệ lao động Cải thiện đảm bảo tính công công tác trả lương: - Lập bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân người lao động để gia tăng trách nhiệm tính công đánh giá kết - Kiến nghị lên Công ty xem xét cải thiện chế độ tiền lương cho người lao động, người lao động làm việc môi trường độc hại phân xưởng đường… Gia tăng khoản khen thưởng, phúc lợi cho người lao động - Quan tâm nhiều đến sách phúc lợi cho người lao động: tổ chức chuyến tham quan, nghĩ dưỡng cho cán công nhân viên, quan tâm đến em người lao động vào dịp lễ tết - Ngoài chế độ thưởng hàng năm quy định, nên đưa sách thưởng khuyến khích người lao động như: đề phương pháp cải tiến sản xuất mang lại hiệu tốt, linh động giải cố, ngăn chặn giảm thiệt hại cho Nhà máy - Cần xác lập hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích - Lập quỹ hưu trí bổ sung hình thức đầu tư khoản phúc lợi nhàn rỗi người lao động - Cần quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người lao động như: đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người lao động Bệnh viện Đa khoa An Khê, chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa An Khê đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 -21- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động Lên kế hoạch bồi dưỡng thêm cho người lao động lớp học kỹ sống giúp người lao động dễ dàng vấn đề cân sống – nghiệp Xem xét bỏ quy định thu học phí trường hợp đào tạo nghề cho người lao động phục vụ cho Nhà máy Quan tâm đào tạo lao động quản lý thông qua hình thức cử học trường học, tham gia lớp đào tạo từ xa Gia tăng an toàn lao động, vệ sinh lao động Nhà máy: Khẩn trương xây dựng quy trình xử lý chất thải Nhà máy Tổ chức đợt huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động cho người lao động; phổ biến tiến hành thực tốt công tác vệ sinh lao động sau ca sản xuất Thực phong trào môi trường xanh đẹp toàn Nhà máy, trồng thêm xanh khuôn viên mà đặc biệt gần nơi sản xuất c Hạn chế tranh chấp thực quy trình giải tranh chấp lao động theo quy định pháp luật Phòng ngừa tranh chấp lao động - Tạo môi trường làm việc theo pháp luật Nhà máy - Phổ biến kiến thức pháp luật lao động, thủ tục sa thải người lao động cho phận nhân - Bộ phận nhân cần cử người chuyên trách tiến hành thu thập thông tin để viết ba bản: mô tả công việc, yêu cầu công việc với người thực tiêu chuẩn thực công việc làm sở để đưa định nhân gửi đến người lao động Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 -22- - Tạo nhiều hội để người lao động thảo luận với quản lý vấn đề ảnh hưởng đến thân; tạo không khí, môi trường thoải mái để họ biểu quan điểm với lãnh đạo - Tăng cường tham gia người lao động trình quản lý: nâng cao vai trò người lao động định quản trị, quản lý cần cởi mở ý định hành động cho cấp hiểu - Lãnh đạo cần ý đến phản ứng lắng nghe ý kiến người lao động cung cấp thông tin cho họ - Tăng cường đối thoại hiệu truyền thông Nhà máy, thường xuyên thu thập ý kiến người lao động vấn đề liên quan đến công việc, sống họ - Điều chỉnh sửa đổi kịp thời nội dung hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định Nhà nước - Tăng cường tham gia đại diện tập thể người lao động vào công việc giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức ký kết lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể điều kiện làm việc thay đổi Xây dựng quy trình giải tranh chấp cụ thể luật có tranh chấp lao động xảy - Trước hết, thành lập Hội đồng hòa giải lao động sở, trang bị kiến thức pháp luật lao động đầy đủ cho thành viên Hội đồng - Tiếp đó, có vụ tranh chấp lao động Nhà máy xảy Hội đồng hòa giải sở phải tiên phong đứng giải - Cuối cùng, hòa giải không thành đưa vụ việc pháp luật giải Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 -23- d Thực tốt sách động viên người lao động - Duy trì công tác đánh giá đóng góp người lao động khách quan công - Tạo điều kiện để người lao động tham gia quản lý Nhà máy: phổ biến hình thức nhóm chất lượng, làm việc theo nhóm - Thực trách nhiệm xã hội người lao động 3.3.3 Tạo lập môi trường làm việc cân sống – nghiệp Tạo cho người lao động hứng thú công việc + Bố trí cho người lao động làm việc phù hợp với ngành nghề đào tạo Tạo công việc ổn định, tăng tính đa dạng công việc cách luân chuyển công việc + Đưa nhiều biện pháp kích thích tổ chức thi nhỏ chuyên môn, cử người lao động học hỏi kinh nghiệm đơn vị khác, lập chương trình thi đua theo nhóm + Giúp người lao động có hội thăng tiến công việc Cần tạo cho người lao động môi trường làm việc thân thiện, quản lý người lao động, người lao động Nhà máy với cần có hỗ trợ, thông cảm, tôn trọng sẵn sàng giúp đỡ công việc Cần quan tâm việc tìm hiểu để thỏa mãn nhu cầu khác người lao động: xây dựng nhà ở, cung cấp phương tiện làm cho người lao động (xe đưa đón công nhân), … Cấp không nên gây áp lực cho nhân viên mình, người lao động tự việc định cách thức làm việc, họ linh hoạt làm việc hiệu hơn, sáng tạo Tạo điều kiện để người lao động có hội học tập nhiều hơn, không chuyên môn mà vấn đề Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 -24- sống kỹ sống, giao tiếp,… 3.3.4 Nâng cao vai trò công đoàn quan hệ lao động Nhà máy - Kiện toàn đội ngũ cán công đoàn Nhà máy - Cán công đoàn cần tích cực tham gia nâng cao chất lượng sống người lao động; củng cố mối quan hệ hợp tác với Nhà máy, làm cầu nối lãnh đạo Nhà máy người lao động - Công đoàn tạo điều kiện tăng cường đối thoại lãnh đạo Nhà máy người lao động; theo dõi, giám sát việc thực pháp luật lao động phía Nhà máy KẾT LUẬN Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa vấn đề quan hệ lao động quy trình quan hệ lao động bao gồm: đàm phán thương lượng, thiết lập thực sách, tranh chấp lao động giải tranh chấp Về mặt thực tiễn, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thực quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê đến thời điểm năm 2011 Trên sở điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng Nhà máy, luận văn đưa số nhận xét ưu, nhược điểm nguyên nhân Ở phần cuối luận văn, vận dụng hệ thống lý luận kết hợp với phân tích thông tin từ thực tiễn, khả điều kiện Nhà máy, tác giả đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy Đối với Nhà máy, việc vận hành quy trình quan hệ lao động hiệu vấn đề quan trọng tác động lớn đến sinh tồn thịnh vượng môi trường kinh doanh ngày Footer Page 26 of 126 ... khổ quan hệ lao động a Các bên tham gia quan hệ lao động b Các nguyên tắc chủ yếu xác lập vận hành quan hệ lao động 1.1.3 Nội dung quan hệ lao động a Quy trình quan hệ lao động Quy trình quan hệ. .. thực quy trình quan hệ lao động Nhà máy, tiến hành hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị. .. trạng quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường thị xã An Khê – Tỉnh Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 -2- Chương Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình quan hệ lao động Nhà máy đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện quy trình quan hệ lao động tại Nhà máy Đường thị xã An Khê tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay