Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại một số tỉnh ven biển miền Trun

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:15

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUỐC KHÁNH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI MỘT SỐ TỈNH VEN BIỂN MIỀN TRUNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HUY TRỌNG Phản biện 1: TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 2: TS HỒ KỲ MINH Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 05 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Ngân sách nhà nước kế hoạch tài tập trung Nhà nước, việc thực ñược diễn sở kinh tế, ñịa phương cấp tỉnh, cấp huyện xã Ngân sách nhà nước ñã trở thành công cụ tài quan trọng, góp phần to lớn việc thúc ñẩy kinh tế xã hội phát triển Điều ñó cho thấy, ñể ñảm bảo thực tốt kế hoạch ngân sách nhà nước, quản lý NSNN quản lý NSĐP cấp vùng cần thiết Tuy nhiên, quản lý chi NSĐP ñịa bàn số tỉnh, thành phố ven biển Miền Trung có hạn chế ñịnh, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn nhằm quản lý tốt chi NSĐP số tỉnh ven biển Miền Trung cần thiết Từ lý trên, tác giả ñã chọn vấn ñề: “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách ñịa phương số tỉnh ven biển Miền Trung” làm ñề tài nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu Hệ thống hoá vấn ñề lý luận quản lý chi ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách ñịa phương, nhân tố ảnh hưởng Phân tích thực trạng quản lý chi NSĐP tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ, ñánh giá kết ñã ñạt ñược, hạn chế nguyên nhân hạn chế Đề xuất giải pháp nhằm ñổi quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ thời gian ñến từ ñến 2020 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý chi NS ñịa phương Footer Page of 126 Header Page of 126 Phạm vi nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu phân tích, tác giả tập trung nghiên cứu quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ Thời gian nghiên cứu tập trung vào giai ñoạn năm từ năm 2006 ñến năm 2010 Phương pháp nghiên cứu Tác giả áp dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng; vật lịch sử, phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, phương pháp phân kỳ so sánh nhằm xác ñịnh vấn ñề có tính quy luật, nét ñặc thù phục vụ cho trình nghiên cứu Luận văn Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu sơ ñồ, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu Luận văn gồm Chương: Chương 1: Những vấn ñề quản lý chi ngân sách ñịa phương Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm ñặc ñiểm ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước phạm trù kinh tế, lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Nhà nước hàng hóa, tiền tệ Tại Việt Nam, "Ngân sách nhà nước toàn khoản thu chi Nhà nước ñã ñược quan nhà nước có thẩm quyền ñịnh ñược thực năm ñể ñảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà nước" 1.1.2 Vai trò ngân sách nhà nước - Ngân sách nhà nước có vai trò huy ñộng nguồn tài ñể ñảm bảo chi tiêu Nhà nước - NSNN giữ vai trò ñiều chỉnh kinh tế phát triển cân ñối ngành, vùng, lãnh thổ, hạn chế khuyết tật chế thị trường - NSNN có vai trò quan trọng việc thực bình ổn giá cả, việc sử dụng nguồn quỹ tài chính, sách chi tiêu tài 1.1.3 Tổ chức ngân sách nhà nước Ngân sách cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung ngân sách tỉnh) Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung ngân sách huyện) Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách xã) Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.2.1 Khái niệm ñặc ñiểm ngân sách ñịa phương Chi NSĐP trình phân bổ sử dụng quỹ NSĐP nhằm trì hoạt ñộng quyền ñịa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội ñịa phương Chi thường xuyên từ ngân sách ñịa phương khoản chi không tạo cải vật chất trực tiếp diễn thường xuyên 1.2.2 Tổ chức ngân sách ñịa phương Theo mô hình chung, ngân sách ñịa phương thường bao gồm ngân sách tỉnh; ngân sách huyện; ngân sách xã 1.2.3 Mục tiêu quản lý chi ngân sách ñịa phương - Được quản lý pháp luật theo dự toán chi tiết hạng mục chi - Sử dụng tổng hợp biện pháp, biện pháp quan trọng biện pháp tổ chức hành 1.2.4 Nguyên tắc quản lý chi ngân sách - Nguyên tắc tập trung thống - Đầy ñủ, toàn vẹn tính kỷ luật chặt chẽ - Có thể dự báo ñược - Đảm bảo tính trung thực - Thông tin, công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình - Đảm bảo cân ñối, ổn ñịnh tài chính, ngân sách - Đảm bảo tính chủ ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.5 Nội dung quản lý chi ngân sách a Chuẩn bị lập ngân sách b Thực (chấp hành) ngân sách c Kiểm tra, ñánh giá, giám sát, kiểm toán toán chi ngân sách 1.2.6 Một số hạn chế quản lý chi ngân sách ñịa phương - Thiếu gắn kết nguồn lực với tiêu kinh tế xã hội - Các cấp quyền ñịa phương không chủ ñộng quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách - Thời gian lập ngân sách ngắn - Chưa thực giúp quyền ñịa phương có tầm nhìn mang tính chiến lược, trung hạn - Nguồn ngân sách chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển KTXH, mang tính hình thức, phù hợp với ñịa phương có nguồn thu lớn, ổn ñịnh 1.2.7 Mục tiêu hoàn thiện phương thức quản lý chi ngân sách ñịa phương - Có nhìn tổng thể trung hạn nguồn lực ñịa phương; Nâng cao tính chủ ñộng, minh bạch quản lý KT-XH tài - ngân sách - Có sở khoa học chắn xây dựng kế hoạch phát triển, tiêu kinh tế - xã hội - Tiếp cận ñược phương pháp quản lý ñiều hành ngân sách tiên tiến, ñại, có hiệu thuận lợi nhất, góp phần tạo nên tài lành mạnh cho tỉnh - Mở ñược tầm nhìn cho quan quản lý nhà nước Footer Page of 126 Header Page of 126 - Cải thiện ñược tình trạng thiếu thời gian lập thực ngân sách - Góp phần nâng cao lực quản lý nhà lãnh ñạo - Các nguồn lực ñược sử dụng có hiệu cao - Gắn kết công tác tài với công tác kế hoạch - Đổi ñược công tác quản lý kế hoạch - Nâng cao lực cán ñịa phương lý luận, phương pháp luận thực tiễn Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 2.1 HIỆN TRẠNG PHÂN VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM * Mục tiêu việc phân vùng - Tạo ñiều kiện cho vùng có ñiều kiện phát huy truyền thống, tiếp xúc nhanh nhạy, sinh ñộng thành tựu văn minh, văn hoá nhân loại theo ñặc ñiểm riêng có, tạo ñiều kiện củng cố, hoà bình hữu nghị dân tộc - Xây dựng giải pháp cụ thể hỗ trợ vùng khai thác có hiệu lợi - Góp phần ñổi cấu kinh tế, từ việc phân vùng quản lý theo mục tiêu, chủ thể quản lý ñặc ñiểm kinh tế vùng, yếu ñiểm lợi kinh tế - Xây dựng giải pháp cụ thể hỗ trợ vùng giải khó khăn, thiếu hụt ñiều kiện phát triển kinh tế - Thống hành ñộng phục vụ cộng ñồng dân Footer Page of 126 Header Page of 126 cư theo lãnh thổ cho sách kinh tế, sách xã hội * Phương thức quản lý kinh tế thường áp dụng chung cho vùng + Phương thức kích thích, dùng lợi ích làm ñộng lực ñể quản lý ñối tượng + Phương thức thuyết phục, tạo giác ngộ ñối tượng quản lý, ñể họ tự thân vận ñộng theo quản lý + Phương thức cưỡng chế, thực chất phương thức dùng thiệt hại vật chất kinh tế làm áp lực ñể buộc ñối tượng phải tuân theo quản lý nhà nước * Hiện trạng phân vùng Việt Nam Nhà nước ñã chia lãnh thổ quốc gia thành vùng: + Trung du Miền núi phía Bắc (gồm 14 tỉnh); + Đồng Sông Hồng (gồm 12 tỉnh); + Bắc Trung Bộ (gồm 06 tỉnh); + Ven biển Nam Trung Bộ (gồm 08 tỉnh); + Tây Nguyên (gồm 05 tỉnh); + Đông Nam Bộ (gồm 06 tỉnh); + Đồng Sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh) Mỗi vùng ñều có mạnh tiềm khác từ ñó chế chung, Nhà nước có chế quản lý ñặc thù thích ứng nhằm phát huy truyền thống, sắc văn hoá dân tộc, khai thác có hiệu mạnh tiềm Vốn ñầu tư toàn xã hội vùng ven biển Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng tổng vốn ñầu tư toàn quốc Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Bảng 2.1: Cơ cấu ñầu tư giai ñoạn 2006 - 2010 Vốn ñầu tư Nội dung Vốn ñầu tư thực thời thời kỳ 2001 - 2005 2006 – 2010 1.976 2.796 +Vùng Miền núi phía Bắc (% tổng số) 7,6 8,3 +Vùng Đồng Sông Hồng (% tổng số) 25,5 24,5 +Vùng Bắc Trung Bộ (% tổng số) 7,7 7,7 +Vùng ven biển Nam Trung Bộ (% tổng số) 11,6 12,4 +Vùng Tây Nguyên (% tổng số) 4,8 5,3 +Vùng Đông Nam Bộ (% tổng số) 28 26,4 14,8 15,2 Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội (nghìn tỷ, giá năm 2006) +Vùng ĐB Sông Cửu Long (% tổng số) (Nguồn số liệu công khai ngân sách Bộ Tài chính) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ Sau Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán ngân sách hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực phân bổ giao dự toán ngân sách năm cho quận, huyện ñơn vị trực thuộc Các ñơn vị sử dụng ngân sách ñều lập dự toán chi tiết có Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Tổng chi cân ñối NSĐP Tỷ trọng chi cân ñối STT Chỉ tiêu Các tỉnh, Các tỉnh ven thành phố biển Nam nước Trung Bộ ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ so với tỉnh nước V Năm 2008 277.859.731 31.910.757 11,5% Tự cân ñối 183.000.000 22.614.513 12,4% 94.859.731 9.296.244 9,8% 65,9% 70,9% Năm 2009 312.877.562 41.313.624 13,2% Tự cân ñối 233.935.855 33.460.690 14,3% 78.941.707 7.852.934 9,9% 74,8% 81,0% Năm 2010 357.899.656 42.553.033 11,9% Tự cân ñối 292.364.350 33.256.789 11,4% 94.859.731 9.296.244 9,8% 81,7% 78,2% NSTW bổ sung Tỷ lệ tự cân ñối IV NSTW bổ sung Tỷ lệ tự cân ñối V NSTW bổ sung Tỷ lệ tự cân ñối (Tính toán tác giả dựa nguồn số liệu công khai ngân sách Bộ Tài chính) Chi cân ñối NSĐP tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ tổng hợp năm từ 2006-2010: 160.464 tỷ ñồng chiếm 12% số chi cân ñối NSĐP tỉnh nước Số chi cân ñối NS có xu hướng tăng qua năm: Năm 2006 chi 20.048 tỷ ñồng; Năm 2007 chi 24.638 tỷ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 ñồng; năm 2008 chi 31.910 tỷ ñồng; năm 2009 chi 41.313 tỷ ñồng; năm 2010 42.553 tỷ ñồng so sánh số chi năm 2010 với số chi năm 2006 số chi năm 2010 ñã 2,12 lần năm 2006 * Qua số liệu chi tiết chi ngân sách ñịa phương theo số lĩnh vực tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ giai ñoạn 2006-2010 cho thấy: Tổng số chi ñầu tư phát triển vùng ven biển Nam Trung Bộ thực năm là: 48.390 tỷ ñồng chiếm 30,2% số chi cân ñối NSĐP Số chi cho ñầu tư phát triển ñược thực tăng hàng năm, tỷ trọng lại giảm qua năm Số chi thường xuyên có xu hướng tăng qua năm chủ yếu giai ñoạn 2006-2010 thực cải cách tiền lương theo lộ trình Chính phủ tăng chi mục tiêu phục vụ an sinh xã hội Việc ñể số chi chuyển nguồn tăng qua năm cho thấy việc ñiều hành chi ngân sách chưa thực hiệu việc sử dụng NSNN, chi chuyển nguồn lớn ñầu tư XDCB ñiều kiện hầu hết nguồn vốn sử dụng vốn vay lãng phí lớn * Phân tích so sánh chi ngân sách với số vùng cho thấy: Chi thường xuyên vùng ñều có xu hướng tiết kiệm so với năm trước số tương ñối biện pháp quản lý, kiểm soát chi nhà nước dần ñược hoàn thiện, chế ñiều hành ngân sách ñược ñịa phương phân ñịnh rõ ràng ñịa phương ñều tập trung thúc ñẩy phát triển kinh tế thông qua chi ñầu tư phát triển Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NSĐP CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 2.3.1 Kết Quản lý chi NSĐP tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ ñã ñạt ñược số kết ñáng ghi nhận: Dự toán ngân sách ñịa phương ñã ñược HĐND cấp ñịnh bảo ñảm theo quy ñịnh Luật NSNN (sửa ñổi) văn hướng dẫn, phù hợp với ñịnh hướng phân bổ ngân sách Quốc hội dự toán ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao Qua tổng hợp năm 2006 ñến 2010 cho thấy, chất lượng phân bổ giao dự toán ñã tốt ñảm bảo theo ñịnh mức mục tiêu ưu tiên Việc cấp phát chi ngân sách theo mục, theo dự toán năm ñã thực tương ñối nghiêm túc Kho bạc Nhà nước ñịa phương ñã khẳng ñịnh tốt vai trò việc thực kiểm soát chi ngân sách quản lý quỹ NSNN, giám sát ñơn vị thực chấp hành dự toán ngân sách Các tỉnh ñã có số văn cụ thể công khai hóa kế hoạch, dự toán công khai hoá thực chi tiêu kinh phí từ nguồn ngân sách Việc triển khai chế khoán chi hành ñối với ñơn vị hành nghiệp thực khoán chi ñối với ñơn vị nghiệp có thu, mở rộng chế tự chủ ñối với ñơn vị công lập ñã làm cho gánh nặng chi ngân sách nhà nước lâu ñược san sẻ Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Quản lý NSĐP tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ chưa ñược ñổi mới,; phương pháp quản lý mang tính thủ công, nặng mệnh lệnh hành chính, thủ tục chưa ñược cải tiến, kiểm tra giám sát ngân sách thiếu chặt chẽ; thất thoát lãng phí lớn, hiệu quản lý ngân sách chưa cao Việc lập dự toán chi NSNN cấp chưa ñảm bảo chất lượng cao, chưa phù hợp với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tình hình thực kế hoạch năm trước chế sách Lĩnh vực ñầu tư xây dựng có chế sách lại chưa ổn ñịnh, trình ñộ tổ chức, lực cán Ban quản lý dự án hạn chế chưa ñồng ñều Việc xây dựng dự toán chi ñơn vị chưa ñược coi trọng phải ñiều chỉnh nhiều năm, chưa tạo ñiều kiện cho KBNN thực kiểm soát chi, chủ ñộng ñiều hành ngân sách quan quản lý Sau thực ñiều tiết cấp NSNN theo quy ñịnh phủ, toàn tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ sau thực ñiều tiết cấp ngân sách theo quy ñịnh, NSĐP ñều không ñủ ñể ñảm bảo nhiệm vụ chi ñịa phương, NSTW phải trợ cấp cân ñối 2.3.2.2 Nguyên nhân a Nguyên nhân chủ quan - Chất lượng quy hoạch quản lý kinh tế chưa bám sát quy hoạch chung vùng, thu ngân sách chưa ngang tầm phù hợp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Một số ñịa phương nhận thức chưa ñúng tầm quan trọng, trách nhiệm quản lý chi ngân sách ñịa phương - Việc thực chu trình quản lý ngân sách nhiều bất cập - Hệ thống kiểm soát, tra chưa thực phát huy hiệu b Nguyên nhân khách quan - Hệ thống pháp luật thể chế tài chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ñịa phương, chưa tạo hành lang pháp lý vững quản lý kinh tế - Phân công, phân cấp quản lý ngân sách chưa triệt ñể - Một số sách vĩ mô thiếu, chưa theo kịp yêu cầu phát triển - Công nghệ quản lý cấp ngành từ trung ương ñến ñịa phương lạc hậu, chưa ñáp ứng yêu cầu tích hợp thông tin ñạo quản lý Những kết quả; hạn chế nguyên nhân hạn chế tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ ñược phân tích, nêu ñã ñặt yêu cầu nghiên cứu nghiêm túc ñể tìm số giải pháp ñổi mà tác giả trình bày chương nhằm mục ñích tạo tăng trưởng bền vững kinh tế, ñổi phương thức biện pháp ñể thực tốt việc quản lý ngân sách ñịa phương Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 3.1 MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ - Rà soát lại toàn hệ thống chế, sách tài phân bổ sử dụng nguồn vốn NSĐP - Hoàn thiện sách phân phối nguồn quỹ ngân sách nhằm thúc ñẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế; tăng mức tỷ trọng NSĐP ñầu tư cho người xoá ñói giảm nghèo, giải vấn ñề xã hội, môi trường - Tăng cường vai trò Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước - Có giải pháp phù hợp xây dựng chế xếp cấu chi nhằm ñẩy mạnh tiến trình xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá, y tế, thể dục thể thao - Chú trọng ñẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách, thúc ñẩy phân cấp quản lý kinh tế - xã hội ngày hoàn thiện - Phấn ñấu cân ñối ngân sách cách tích cực, tiết kiệm bố trí hợp lý chi tiêu ngân sách tiêu dùng dân cư, gia tăng nguồn tích luỹ cho ñầu tư phát triển 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp quản lý chi ngân sách - Hoàn thiện phân bổ, bố trí chi NSĐP - Đổi ñạo, giao trách nhiệm cho ñơn vị tham gia quản lý NSĐP - Nâng cao chất lượng quản lý, giám sát khoản chi ngân sách 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý chi ngân sách ñịa phương - Nâng cao chất lượng cán + Thực tiêu chuẩn hoá chuyên môn hoá ñội ngũ cán quản lý chi NSNN + Tăng cường ñào tạo ñào tạo lại kiến thức quản lý tài ngân sách Nhà nước cho ñội ngũ cán làm công tài chính, kế toán ñơn vị sở nói chung + Tiếp tục công tác tập huấn, ñào tạo nội dung quan trọng chủ yếu Luật NSNN văn hướng dẫn, có kế hoạch chuẩn bị tập huấn, ñào tạo ñối với ñại biểu HĐND, số thành viên UBND cấp ñược giao nhiệm vụ liên quan ñến công tác tài - ngân sách nhà nước Tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin ñại chúng quy ñịnh Luật NSNN + Thực luân phiên, luân chuyển cán nhằm nâng cao tính ñộng, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán + Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng lực lượng cán tin học chuyên nghiệp, ñược tổ chức tốt yên tâm Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 công tác lâu dài cần thiết mục tiêu quan trọng hệ thống quản lý 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin, phương tiện quản lý - Hoàn thiện hệ thống thông tin - Hiện ñại hoá phương tiện quản lý + Xây dựng hoàn thiện quy chế, quy trình + Hoàn thiện tiêu chuẩn, ñịnh mức chi tiêu NSNN 3.2.4 Nâng cao chất lượng, hiệu tra, kiểm tra giám sát cấp Tổ chức thực nghiêm quy ñịnh hành công tác tra kiểm tra ñể phát huy cao hiệu công tác tra kiểm tra Thực phân cấp, phân công công tác tra, kiểm tra tài theo nguyên tắc phù hợp với phân cấp quản lý Đổi công tác kiểm toán ñối với quan hành chính, ñơn vị nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xoá bỏ tình trạng nhiều ñầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán ñối với quan hành chính, ñơn vị nghiệp Thực dân chủ công khai, minh bạch tài công, tất tiêu tài ñều ñược công bố công khai nhằm phát ñối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn ñể tham ô, tham nhũng, gây lãng phí tài sản, tiền vốn nguồn quỹ NS Nhà nước ñể xử lý nghiêm minh theo luật pháp qui ñịnh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật Cần tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, trước hết thể chế kinh tế kinh tế thị trường ñịnh hướng xã Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 hội chủ nghĩa, thể chế tổ chức hoạt ñộng hệ thống hành nhà nước; Đổi quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật; tạo tuân thủ tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh quan nhà nước cán bộ, công chức nhân tố có ảnh hưởng tác ñộng lớn ñến hiệu kinh tế, hiệu xã hội Sớm tập trung nghiên cứu ñiều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Chính phủ, Bộ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quyền ñịa phương cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tình hình 3.3.2 Hoàn thiện sách vĩ mô - Đổi sách phân phối tài - ngân sách + Cần nghiên cứu ñể ñiều chỉnh cấu sách chi NSNN cho sát thực phù hợp với mục tiêu khai thác huy ñộng có hiệu tối ña nguồn lực nước nước, thúc ñẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế Tuy không coi nhẹ việc ñảm bảo chi hợp lý cho việc ổn ñịnh giữ vững sức mạnh máy quản lý nhà nước + Cân ñối hợp lý chi ñầu tư kinh tế với chi ñầu tư xã hội; chi ñầu tư chi bảo dưỡng Thực phân phối NSNN theo nguyên tắc thị trường, xoá bao biện, bao cấp, xoá chế xin cho tăng cường kiểm soát chi NSNN, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ quản lý tài – NSNN + Cần ñiều chỉnh theo hướng giảm tỷ trọng chi ñầu tư từ NSNN ñồng thời với việc huy ñộng nguồn lực xã hội cho ñầu tư phát triển Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 + Nhà nước cần có thêm chế tài quy ñịnh quản lý ñầu tư công bao gồm dự án ñầu tư từ ngân sách nhà nước dự án ñầu tư doanh nghiệp nhà nước ñể từ ñó sở toàn cục, có xếp ưu tiên cho danh mục dự án ñem lại hiệu thiết thực nhất, tránh ñầu tư trùng lắp theo chủ quan doanh nghiệp + Động viên thu hút rộng rãi nguồn vốn xã hội ñể ñầu tư phát triển mạnh dịch vụ công Giao quyền tự chủ ñầy ñủ cho ñơn vị nghiệp tổ chức, biên chế, công việc thu - chi tài chính, ñồng thời với việc ñẩy mạnh tiến trình xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá, y tế, thể dục thể thao nhằm huy ñộng nguồn nội lực quan trọng cho ñầu tư phát triển; chuyển ñổi việc cung cấp phần dịch vụ công từ Nhà nước cho thành phần kinh tế khác thực + Dứt bỏ quan ñiểm dùng NSNN ñể ñầu tư mà cần có nhiều chế sách ổn ñịnh ñể khơi nguồn vốn ñầu tư toàn xã hội, thành phần kinh tế nước ñầu tư nước - Thực biện pháp quản lí chặt chẽ toàn khâu chu trình ngân sách + Hoàn thiện công tác lập phân bổ dự toán NS Xây dựng dự toán NSNN gắn với kế hoạch ngân sách trung, dài hạn mang tính khả thi gắn với kết ñầu Về kế hoạch tài trung hạn kế hoạch chi tiêu trung hạn: Luật NSNN hành chưa có quy ñịnh lập dự toán ngân sách hàng năm gắn với xây dựng khuôn khổ tài trung hạn khuôn khổ chi tiêu trung hạn Tuy nhiên thực tế ñã có số nhiệm vụ chi ngân sách ñã ñược xác ñịnh thực chi Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 số năm Việc thảo luận dự toán thu, chi NSNN nên thực năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh (các năm khác tổ chức thảo luận thấy cần thiết) Qui trình lập dự toán thu NSNN nên theo hướng: thực lập dự toán NSNN cấp NSTW NSĐP + Giám sát chặt chẽ việc chấp hành ngân sách Từng bước thực quản lý, kiểm soát sử dụng ngân sách gắn với kết thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội ngành, ñịa phương, ñơn vị, gắn với sản phẩm kết ñầu ra; Phát huy vai trò Quốc hội HĐND cấp việc ñịnh giám sát ngân sách + Nâng cao chất lượng công tác toán ngân sách Soát xét lại toàn chế ñộ hành kế toán toán ngân sách nhà nước, bảo ñảm cho toán nhanh gọn, xác, trung thực Đổi trình lập, báo cáo, phê chuẩn toán tổng toán ngân sách nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm ñơn vị, quan, ñịa phương, nâng cao vai trò quan tài chính, Chính phủ quyền lực Quốc hội Thực việc toán từ sở lên - Đổi mối quan hệ ngân sách trung ương với ngân sách ñịa phương thông qua việc phân công, phân cấp thẩm quyền trách nhiệm Đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách, bảo ñảm tính thống hệ thống tài quốc gia vai trò ñạo ngân sách Trung ương, ñồng thời phát huy tính chủ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 ñộng, sáng tạo trách nhiệm ñịa phương ngành việc ñiều hành tài ngân sách Bảo ñảm quyền ñịnh ngân sách ñịa phương HĐND cấp, tạo ñiều kiện cho quyền ñịa phương chủ ñộng xử lý công việc ñịa phương, quyền ñịnh Bộ, Sở ban ngành phân bổ ngân sách cho ñơn vị trực thuộc, quyền chủ ñộng ñơn vị sử dụng ngân sách phạm vi dự toán ñược duyệt phù hợp với chế ñộ, sách Trước mắt ñể tăng thẩm quyền trách nhiệm cho sở, tăng thêm hiệu lực, hiệu quản lý ngân sách nhà nước Theo tác giả, cần kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ñể thống ñạo mạnh dạn phân cấp quản lý kinh tế, phân cấp quản lý thu chi NSNN cho cấp quyền ñịa phương sở thống sách chế ñộ theo số nội dung sau: Phân ñịnh nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách; Trao quyền tự chủ tài rộng cho ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, chế tài ñối với ñơn vị nghiệp có thu; Phân công quản lý Ngân sách - Tăng cường ñầu tư phát triển hệ thống thông tin, Phát triển hệ thống toán Chỉ ñạo Bộ ngành liên quan thực ñầu tư phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin ñồng từ trung ương tới ñịa phương Coi trọng ñánh giá ñúng mức vai trò công tác phân tích, dự báo kinh tế phục vụ cho việc hoạch ñịnh sách kinh tế vĩ mô sách tài chính, ngân sách Có thể nghiên cứu ñể hình Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thành quan dự báo biến ñộng kinh tế vĩ mô phân tích sách chuyên nghiệp ñộc lập trực thuộc quốc hội phủ, tăng thêm chế tiếng nói phản biện ñội ngũ chuyên gia cán nghiên cứu khoa học cao cấp ñể có dự báo sát thực lựa chọn giải pháp phù hợp Tiếp tục ñạo Bộ ngành ñó có Bộ Tài cấp quyền ñịa phương sớm tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc tích hợp (TABMIS -Treasury and budget Management Infomation System) Tạo ñiều kiện mặt pháp lý ñể tăng cường ñạo thực toán ñiện tử diện rộng phương thức ñảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, an toàn xác Không dừng ñó, chương trình toán ñiện tử tạo ñiều kiện kỹ thuật cần thiết, sẵn sàng cho việc kết nối với ngân hàng thương mại, tiến tới hình thành kênh toán song phương hệ thống KBNN với hệ thống NHTM Khuyến khích tiến tới bắt buộc thực giao dịch toán chi ngân sách không dùng tiền mặt vừa kiểm soát ñược doanh thu chịu thuế doanh nghiệp vừa hạn chế thao tác chi phí vận chuyển, kiểm ñếm thao tác kiểm soát tiền mặt tổ chức ngân hàng với kho bạc nhà nước lưu thông Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN quản lý chi NSĐP vấn ñề ñược Chính phủ cấp quyền ñịa phương quan tâm coi trọng Quản lý chi NSNN, NSĐP cấp quyền quốc gia phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: Hiến pháp; pháp luật; sách vĩ mô Nhà nước Việt Nam trường hợp ngoại lệ Trên thực tế, Việt Nam quản lý chi ngân sách ñịa phương nói chung quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ nói riêng ñang vấn ñề thời cần ñược nghiên cứu cách có hệ thống Đề tài luận văn "Hoàn thiện quản lý ngân sách ñịa phương số tỉnh ven biển Miền Trung" ñược nghiên cứu nhằm góp phần ñáp ứng ñòi hỏi thực tiễn Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tác giả ñã sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê trình thực luận văn Đối chiếu với mục ñích nghiên cứu luận văn ñã ñạt ñược kết sau: Hệ thống hóa ñược số vấn ñề lý luận liên quan ñến chi NSNN, NSĐP; vai trò NSNN, NSĐP; nội dung quản lý chi NSĐP; Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi NSĐP Phân tích ñánh giá thực trạng quản lý chi NSĐP tỉnh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 vùng ven biển Nam Trung Bộ, nêu bật thành công quản lý chi NSĐP; phân tích nguyên nhân dẫn ñến hạn chế quản lý chi NSĐP tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ Khẳng ñịnh quan ñiểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương vùng ven biển Nam Trung Bộ Từ ñó, tác giả ñề xuất nhóm giải pháp cụ thể lĩnh vực nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách ñịa phương tỉnh ven biển Nam Trung Bộ bao gồm: Hoàn thiện trách nhiệm phương pháp quản lý chi ngân sách; Đổi tổ chức máy quản lý chi ngân sách ñịa phương; Hoàn thiện hệ thống thông tin, phương tiện quản lý; Nâng cao chất lượng, hiệu tra, kiểm tra giám sát cấp; tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm ñối tượng quản lý…; Đồng thời tác giả ñề xuất nhóm kiến nghị với Chính phủ cấp có thẩm quyền gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật; Hoàn thiện sách vĩ mô ñể tạo ñiều kiện cho việc thực giải pháp ñược ñề xuất Footer Page 26 of 126 ... Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ 3.1 MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC TỈNH VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ - Rà... vấn ñề quản lý chi ngân sách ñịa phương Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh vùng ven biển Nam Trung Bộ Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách ñịa phương tỉnh. .. thực tiễn nhằm quản lý tốt chi NSĐP số tỉnh ven biển Miền Trung cần thiết Từ lý trên, tác giả ñã chọn vấn ñề: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách ñịa phương số tỉnh ven biển Miền Trung” làm ñề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại một số tỉnh ven biển miền Trun, Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại một số tỉnh ven biển miền Trun, Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại một số tỉnh ven biển miền Trun

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay