Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

27 87 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:15

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM VIỆT HÒA HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 2: TS Văn Thị Thái Thu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh đơn lẻ mà có quan hệ với nhà đầu tư, chủ nợ, quan quản lý nhà nước khách hàng Các nhà đầu tư hành hay tiềm định đầu tư vào doanh nghiệp quan tâm đến khả sinh lời đồng vốn đầu tư mức độ rủi ro đầu tư; ngân hàng lại quan tâm đến khả trả gốc lãi doanh nghiệp có quan hệ tín dụng Tất chủ thể muốn biết tình hình tài doanh nghiệp nào, cấu vốn, khả sinh lời, khả toán,… Để có câu trả lời cho vấn đề họ phải thực việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp BIDV Bình Định ngân hàng hoạt động thương mại địa bàn tỉnh Bình Định cho vay tín dụng đầu tư phát triển tín dụng xuất hoạt động quan trọng BIDV Bình Định Tuy nhiên hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro việc khả thu hồi vốn thu hồi vốn chậm Chính việc đánh giá mặt tài doanh nghiệp vay sát thực tế nâng cao chất lượng khoản vay BIDV Bình Định, giúp BIDV Bình Định lựa chọn khách hàng có khả vay trả tốt, góp phần giảm tỷ lệ nợ hạn nợ khả thu hồi Với thực tế đó, đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài khách hàng BIDVBình Định” lựa chọn để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Luận văn nhằm đến hai mục đích sau - Đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định, nhận diện mặt tồn công tác phân tích báo cáo tài khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 - Từ thực trạng công tác phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác phân tích báo cáo tài khách hàng phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng, bao gồm nội dung phân tích, công tác tổ chức phân tích Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, luận văn nghiên cứu BIDV Bình Định Về thời gian, luận văn sử dụng thông tin Ngân hàng liên quan đến phân tích báo cáo tài khách hàng, số liệu minh họa từ năm 2009 đến năm 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng cách tiếp cận thực tế, dạng nghiên cứu trường hợp Số liệu, tài liệu có liên quan thu thập trực tiếp Ngân hàng Các tài liệu, số liệu thu thập phân tích, diễn giải, đánh giá nhằm làm rõ công tác phân tích báo cáo tài khách hàng Ngân hàng Bố cục luận văn: Luận văn gồm ba chương - Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích báo cáo tài doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo khách hàng phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định - Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Việc nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài khách Footer Page of 126 Header Page of 126 hàng ngân hàng chưa quan tâm mức thời gian qua Một số số nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu T r ị nh T h ú y H n g ( 0 ) với đề tài “Mở rộng cho vay doanh nghiệp chế biến gỗ xuất Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định” Nghiên cứu c ủ a T r ầ n T hị P hư n g T h ả o ( 20 ) công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, với đề tài “Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5” Trong lĩnh vực phân tích báo cáo tài khách hàng phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng, đề tài “Hoàn thiện phân tích tài doanh nghiệp để phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam” (Trần Thị Thùy Trang, 2010) Ngoài ra, số văn pháp lý sau có liên quan đến đề tài: - Luật Kế toán số 03/2003/QH11, ngày 17/6/2003 - Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa - Quy định số 3999/QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 BIDV quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2009, 2010, 2011, BIDV Bình Định - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2009, năm 2010, năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài khách hàng Phân tích báo cáo tài khách hàng trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu kết tài hành so với khứ, nhằm đánh giá thực trạng tài khách hàng, đánh giá làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến xảy ra, sở để xem xét khách hàng có đủ điều kiện để cấp tín dụng, đầu tư hay không, có đáng tin cậy để cấp tín dụng, đầu tư không, có khả để thực trách nhiệm nghĩa vụ thực khoản tín dụng đầu tư không 1.1.2 Mục tiêu phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay Phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại hoạt động nằm quy trình tín dụng ngân hàng Để đến định cho vay hay không ngân hàng cần phải trải qua việc thẩm định khách hàng có việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay Các mục tiêu phân tích báo cáo tài khách hàng là: - Phân tích báo cáo tài khách hàng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho ngân hàng định cho vay hay không khách hàng, rủi ro xảy để định cho vay từ chối cách đắn - Phân tích báo cáo tài khách hàng nhằm cung cấp thông Footer Page of 126 Header Page of 126 tin giúp ngân hàng đánh giá số lượng, thời gian rủi ro khoản thu tiền lãi gốc từ hoạt động cho vay, hạn chế rủi ro đến mức thấp - Phân tích báo cáo tài khách hàng làm sở xác định số tiền cho vay, thời hạn cho vay, mức thu nợ hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu - Phân tích báo cáo tài khách hàng phải cung cấp thông tin nguồn lực kinh tế khách hàng, nghĩa vụ khách hàng nguồn lực tác động nghiệp vụ kinh tế, kiện tình làm thay đổi nguồn lực khách hàng 1.1.3.Vai trò phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Qua công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp khách hàng ngân hàng, thể số vai trò để phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng sau: Thứ nhất, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp giúp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Thứ hai, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp giúp ngân hàng đánh giá vị khách hàng lĩnh vực họ kinh doanh Thứ ba, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp giúp ngân hàng xếp loại khách hàng 1.2 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG 1.2.1 Thẩm định báo cáo tài khách hàng Nội dung thẩm định báo cáo tài khách hàng ngân hàng thực sau: - Chọn loại báo cáo để thẩm định Footer Page of 126 Header Page of 126 - Kiểm tra tính tuân thủ báo cáo tài - Kiểm tra tính trung thực báo cáo tài 1.2.2 Nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng Công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp khách hàng ngân hàng thực thông qua việc phân tích đánh giá nội dung sau: a Phân tích khả khoản Qua phân tích khả khoản khách hàng ngân hàng đo lường khả toán doanh nghiệp, thông thường ngân hàng dùng hệ số khả toán hành, khả toán nhanh khả toán ngắn hạn thường gắn bó chặt chẽ với vốn lưu động ròng, hàng tồn kho, phần chênh lệch tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn Thể qua tiêu: - Hệ số khả toán hành - Hệ số khả toán nhanh - Hệ số khả toán nợ ngắn hạn - Vòng quay vốn lưu động - Kỳ thu tiền bình quân - Số vòng quay hàng tồn kho b Phân tích cấu trúc tài khả toán dài hạn - Phân tích cấu trúc tài sản: cấu trúc tài sản doanh nghiệp thể qua tỷ xuất sau: + Tỷ trọng tài sản cố định + Tỷ trọng phải thu khách hàng - Phân tích cấu trúc nguồn vốn, bao gồm: + Phân tích tính tự chủ tài doanh nghiệp + Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phân tích cân tài (CBTC) doanh nghiệp: + Phân tích mối quan hệ VLĐ ròng cân tài + Phân tích mối quan hệ nhu cầu VLĐ ròng CBTC + Phân tích mối quan hệ ngân quỹ ròng CBTC c Phân tích kết khả sinh lời - Phân tích tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận: + Tốc độ tăng trưởng doanh thu + Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh + Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận + Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động KD - Phân tích hiệu suất khả sinh lời: + Hiệu suất sử dụng tài sản + Hệ số lợi nhuận doanh thu + Sức sinh lời tài sản + Sức sinh lời vốn chủ sở hữu + Khả toán lãi vay 1.3 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Thu thập tài liệu xử lý số liệu Để đạt hiệu cao phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, việc thu thập xử lý số liệu trước hết phải đảm bảo tính xác, toàn diện khách quan Những tài liệu làm phân tích thường bao gồm số liệu báo cáo tài năm liền kề trước thời điểm đề nghị vay vốn Chất lượng phân tích phụ thuộc nhiều vào chất lượng tài liệu thu thập Bởi vậy, sau thu thâp đầy đủ tài liệu, cán tín dụng cần phải tiến hành thẩm định độ tin cậy, hợp lý, Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 số liệu báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp 1.3.2 Tính toán số phục vụ cho việc phân tích báo cáo tài Các tín dụng lấy số liệu từ báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp lấy số liệu từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh nhập vào phần mềm Excell để nhận bảng số tài doanh nghiệp 1.3.3 Lập báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng Sau hoàn thành công việc thẩm định phân tích báo cáo tài khách hàng, cán tín dụng ngân hàng lập báo cáo thẩm định, phân tích hoàn chỉnh đưa ý kiến nhận xét tình hình tài khách hàng vay trình Lãnh đạo ngân hàng phê duyệt Sản phẩm cuối phân tích báo cáo tài doanh nghiệp báo cáo kết phân tích tài doanh nghiệp Báo cáo phân tích báo cáo tài doanh nghiệp bảng tổng hợp đánh giá thực trạng tiềm tình hình tài doanh nghiệp, sở đưa kết luận cụ thể tình hình tài doanh nghiệp, để từ đưa định cho vay hay không doanh nghiệp Như kết phân tích thẩm định báo cáo tài doanh nghiệp cộng với thông tin khác, sách tín dụng, mục tiêu ngân hàng, sở để ngân hàng định cho vay hay không khách hàng Footer Page 10 of 126 Header Page 13 of 126 11 đánh giá báo cáo tài khách hàng gửi cho ngân hàng, lập theo quy định (trong hai năm gần gần nhất) Dựa vào nội dung Phụ lục VI, Quy định số 3999/QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 BIDV hướng dẫn phân tích đánh giá tình hình tài khách hàng Căn vào số liệu thu thập khách hàng, hồ sơ vay khách hàng báo cáo tài khách hàng, ứng dụng phần mềm phân tích tình hình tài BIDV trang bị, cán tín dụng ngân hàng tiến hành phân tích báo cáo tài khách hàng, bao gồm nội dung chủ yếu: - Phân tích, đánh giá khả khoản khách hàng - Phân tích, đánh giá cấu trúc tài khách hàng - Phân tích, đánh giá kết SXKD khả sinh lời - Phân tích, đánh gía tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp Cán phòng Thẩm định quản lý tín dụng BIDV Bình Định, phân tích báo cáo tài khách hàng để đánh giá, không đưa tất tiêu, mà phân tích, đánh giá số tiêu then chốt dựa báo cáo tài khách hàng xem xét, đánh giá khách hàng cụ thể, sở cán thẩm định lựa chọn tiêu phù hợp với điều kiện thực tế khách hàng để phân tích a Nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng Nội dung phân tích báo cáo tài Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Phương Công ty cổ phần lương thực Bình Định cán tín dụng dựa vào báo cáo tài hai năm gần (năm 2010 năm 2011) thời điểm đề nghị vay vốn hai khách hàng để tính toán, phân tích tiêu đưa nhận xét, đánh giá hai khách hàng sử dụng vốn vay hiệu khả hoàn Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 trả lãi vay vốn gốc cho ngân hàng không, cụ thể: - Công tác phân tích báo cáo tài Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Phương để duyệt vay tín dụng đầu tư, Cán phòng Thẩm định quản lý tín dụng BIDV Bình Định tiến hành phân tích theo nội dung sau: + Phân tích khả toán + Phân tích cấu trúc tài + Phân tích kết SXKD khả sinh lời + Phân tích tốc độ tăng trưởng Tóm lại qua việc phân tích tiêu tài Công ty TNHH XD TH Minh Phương qua năm 2010, 2011 cho thấy Công ty hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi qua năm liên tục, doanh thu năm sau tăng doanh thu năm trước, lợi nhuận năm sau tăng lợi nhuận năm trước, số khả toán qua năm tốt Tuy nhiên số cấu trúc tài Công ty không tốt hệ số nợ hệ số nguồn vốn chủ sở hữu qua năm cao điều cho thấy khả tự chủ tài mức độ độc lập tài Công ty hoạt động SXKD qua năm thấp, điều chứng tỏ khả toán nợ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty chưa đảm bảo - Công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định để duyệt vay tín dụng xuất (TDXK), cán phòng Thẩm định quản lý tín dụng tiến hành theo nội dung sau: + Phân tích khả toán + Phân tích cấu trúc tài + Phân tích kết SXKD khả sinh lời Tóm lại Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có nhiều kinh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 nghiệm hoạt động xuất khẩu, quy mô hoạt động Công ty rộng khắp toàn tỉnh số tỉnh khác, Công ty hoạt động ổn định, có hiệu quả, tình hình tài lành mạnh, hoạt động có lãi qua nhiều năm liên tục, doanh thu năm sau cao năm trước, số khả toán, bố trí cấu tài tốt Đây khách hàng tiềm năng, có nhu cầu lưu động cao Bên cạnh năm 2011 BIDV Bình Định chấm điểm, xếp hạng nội Công ty CP Lương thực Bình Định đạt 95/100 điểm b Tổ thức phân tích báo cáo tài khách hàng Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định thực theo quy trình đây: - Khi khách hàng nộp hồ sơ xin vay vốn cán tín dụng tiến hành phân tích báo cáo tài khách hàng, trước trình duyệt cho khách hàng vay - Căn ngành nghề kinh doanh vòng quay vốn khách hàng, cán tín dụng tiến hành yêu cầu khách hàng nộp báo cáo tài khách hàng cho ngân hàng sáu tháng (hoặc năm tùy theo khách hàng) lần để phân tích - Dựa vào báo cáo kết kinh doanh số nguồn thông tin khác khách hàng, cán tín dụng tiến hành nhập liệu thông tin tài báo tài vào phần mền phân tích tài ngân hàng để phân tích đưa tiêu đánh giá - Sau phân tích báo cáo tài khách hàng, cán thẩm định quản lý tín dụng ngân hàng xác định điểm mạnh điểm yếu khách hàng vay Cán tín dụng cần phải tìm mối liên hệ tỷ số tính toán để đưa kết luận xác khách hàng Trong BIDV Bình Định hoàn toàn chuẩn mực cho phần phân Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 tích theo tỷ số Một số số tốt chưa thể kết luận công ty tình trạng tốt Do cán thẩm định quản lý tín dụng Ngân hàng xác định mối quan hệ tỷ số mục đích cuối phân tích báo cáo tài khách hàng đưa đánh giá, nhận xét khách hàng cho phù hợp - Lập hồ sơ báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng lưu trữ thành liệu thông tin phòng Thẩm định quản lý tín dụng ngân hàng 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Với phương châm chiến lược phát triển BIDV Bình Định “An toàn, hiệu quả, hội nhập quốc tế phát triển bền vững” nên Ban giám đốc với nhân viên quan tâm đến hoạt động cho vay ngân hàng đạt hiệu kế hoạch đề ra, công tác thu hồi nợ ngân hàng đạt kết cao, giảm thiểu số nợ xấu, làm cho tình hình tài ngân hàng lành mạnh, cần tăng cường nâng cao công tác phân tích báo cáo tài khách hàng chất lượng kiểm soát hoạt động cho vay Hiện qua công tác phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định, bên cạnh kết đạt số tồn hạn chế 2.3.1 Những kết đạt Công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp để phục vụ hoạt động cho vay BIDVBình Định đạt kết chủ yếu sau đây: - Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp BIDV Bình Định Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 thực theo quy trình thống từ khâu thẩm định báo cáo tài khách hàng đến khâu phân tích báo cáo tài khách hàng, lập báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng trình báo cáo phân tích cho người có thẩm quyền định cấp tín dụng Đây quy trình khép kín, bước công việc đáp ứng cho yêu cầu cụ thể Do cán thẩm định, phân tích báo cáo tài khách hàng ngân hàng bỏ qua bước quy trình ảnh hưởng đến hiệu việc thẩm định, phân tích khoản vốn cho vay Hơn bước quy trình phải dựa kết bước trước sở cho bước sau Mỗi bước quy trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp áp dụng phương pháp phân tích khác tổng hợp phương pháp khác - Trong trình phân tích báo cáo tài khách hàng yếu tố tài xem xét đề cập đến cách tổng hợp qua biểu mẫu đơn giản cụ thể giúp cán tín dụng BIDV Bình Định tiến hành thẩm định khoản vay khách hàng cách nhanh chóng - Nguồn thông tin sử dụng phân tích báo cáo tài doanh nghiệp BIDV Bình Định dựa vào hồ sơ vay khách hàng Bên cạnh việc thu thập thông tin từ bên ngoài, cán tín dụng cập nhập thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, từ đơn vị bạn từ mạng lưới Chi nhánh rộng khắp nước - BIDV Bình Định có bảng chấm điểm xếp hạng nội khách hàng nhằm đưa sách khác đối tượng khách hàng cụ thể - Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp cán tín dụng Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 BIDV Bình Định tiến hành phương pháp so sánh phương pháp chấm điểm Tại thời điểm nay, phương pháp thông dụng hiệu phân tích báo cáo tài nói chung, cho phép cán thẩm định tín dụng sử dụng số liệu lịch sử, đánh giá tình hình hoạt động khách hàng, xác định xu hướng phát triển tương lai Thông qua trình phân tích yếu tố tài cho phép cán thẩm định tín dụng đánh giá khả lãnh đạo, tổ chức, uy tín đội ngũ lãnh đạo công ty 2.3.2 Những tồn hạn chế Bên cạnh kết đạt từ công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định kể trên, dựa vào tiêu phân tích, ta thấy công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định tồn hạn chế, thể qua điểm sau: - Nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định chưa đầy đủ, tập trung chủ yếu vào yếu tố định lượng, chưa ý đến yếu tố định tính, đưa tiêu mà chưa sâu phân tích, đánh giá tiêu - Quy trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp khách hàng quy định đầy đủ công việc phải làm, hiệu công việc chưa cao dẫn đến chất lượng phân tích báo cáo tài khách hàng nhiều hạn chế thể tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu ngân hàng không giảm - Cán tín dụng ngân hàng chưa có phương pháp khai thác thông tin từ khách hàng cách có hiệu quả, làm cho khách hàng cảm thấy việc thẩm định hồ sơ vay phức tạp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 thời gian - Các thông tin mà cán tín dụng ngân hàng thu thập để tiến hành phân tích xảy tượng thiếu thông tin, thông tin chưa xác, kịp thời - Phương pháp chấm điểm xếp hạng nội doanh nghiệp BIDV Bình Định áp dụng cho lĩnh vực cho vay tín dụng xuất mà chưa áp dụng lĩnh vực cho vay tín dụng đầu tư - Cán BIDV Bình Định phân tích báo cáo tài khách hàng chưa thống nội dung phân tích báo cáo tài lĩnh vực cho vay tín dụng xuất cho vay tín dụng đầu tư - Cán BIDV Bình Định phân tích báo cáo tài khách hàng chưa tuân thủ theo Phụ lục VI, Quy định số 3999/QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 BIDV phân tích nội dung chi tiết tiêu bổ sung quy định - Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định quan tâm giao cho phòng Thẩm định quản lý tín dụng thực vào hoạt động thường xuyên ngân hàng nhiên hiệu phân tích chưa cao, cán chuyên môn phân tích báo cáo tài chưa đồng điều chưa phân định rõ trách nhiệm phòng Thẩm định quản lý tín dụng với phòng Giao dịch khách hàng công tác cho vay khách hàng để xảy nợ khó đòi, nợ xấu ngân hàng, số cán chuyên môn phân tích thường xuyên luân chuyển nên ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH Việc đánh giá mặt tài doanh nghiệp vay sát thực tế giúp BIDV Bình Định đưa định đắn sách cho vay doanh nghiệp mà giúp BIDV Bình Định nâng cao chất lượng khoản vay, giúp BIDV Bình Định lựa chọn khách hàng có khả vay trả tốt, góp phần giảm tỷ lệ nợ hạn nợ xấu khả thu hồi Do công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định cần hoàn thiện theo hướng sau: - Công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định cần tiến hành thường xuyên theo định kỳ BIDV Bình Định cần tổ chức lực lượng cán phương tiện để thực mục tiêu phân tích nêu - Nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định phải phù hợp với tiêu phân tích tài doanh nghiệp sách quản lý tài hành Việt Nam nhằm đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn tính pháp lý công tác phân tích - BIDV Bình Định nên áp dụng thống tiêu phân tích cho loại hình cho vay tín dụng đầu tư tín dụng xuất Các tiêu phân tích hệ thống phải có gắn kết, bổ sung cho Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 cách logic, chặt chẽ nhằm phản ánh thực trạng tài doanh nghiệp có tính thuyết phục cao - BIDV Bình Định cần sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích bao gồm phương pháp đồ thị, phương pháp loại trừ, phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ cân đối phương pháp Dupont, phương pháp truyền thống phương pháp đại - BIDV Bình Định cần hoàn thiện phương pháp chấm điểm xếp hạng khách hàng nội BIDV Bình Định 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài khách hàng BIDV Bình Định thực theo bước sau: - Lập kế hoạch phân tích báo cáo tài khách hàng bao gồm việc xác định mục tiêu, nội dung tiêu phân tích - Tiến hành phân tích báo cáo tài khách hàng theo trình tự: thu thập thông tin, tính toán tiêu phân tích, tổng hợp kết nhận xét đánh giá kết đạt - Lập báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng, trình báo cáo phân tích lên lãnh đạo thông qua báo cáo - Lưu hồ sơ phân tích báo cáo tài khách hàng 3.2.2 Hoàn thiện công tác thẩm định BCTC khách hàng Công tác thẩm định báo cáo tài khách hàng bước quan trọng để ngân hàng xác định báo cáo tài khách hàng có thực hay không, từ công tác phân tích báo cáo tài khách hàng có ý nghĩa Do BIDV Bình Định nên thẩm định thêm: Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Tính pháp lý doanh nghiệp vay, người đại diện pháp nhân doanh nghiệp theo quy định pháp luật, tính hợp pháp, hợp lý hồ sơ doanh nghiệp xin cấp tín dụng - BIDV Bình Định nên kiểm tra báo cáo tài khách hàng quan kiểm toán thực kiểm toán chưa (không bao gồm kiểm toán nội bộ) để kế thừa sử dụng thông tin báo cáo kiểm toán quan kiểm toán, có sử dụng báo cáo kiểm toán nên sử dụng cách có thận trọng - BIDV Bình Định kiểm tra thêm trình bày khai cáo số liệu báo cáo tài khách hàng có tuân thủ với quy định hành pháp luật, chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam Điều lệ quy định doanh nghiệp Thông lệ quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký giao ước 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Công tác phân tích BCTC doanh nghiệp để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định nên sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích để có thông tin sâu đa dạng nhằm nâng cao độ xác hữu ích thông tin Do BIDVBình Định nên sử dụng bổ sung thêm phương pháp Dupont phương pháp đồ thị Phương pháp Dupont xem xét tác động tương hỗ tỷ số tài cách biến tiêu tổng hợp thành hàm số loạt biến số Vì vậy, qua việc sử dụng phương pháp Dupont, BIDVBình Định đánh giá ảnh hưởng nhiều yếu tố đến biến động yếu tố tài phân tích, việc phân tích tiêu tài xác đầy đủ Phương pháp đồ thị cung cấp cho cán thẩm định tín dụng nhìn trực quan, rõ ràng biến động tiêu phân tích Cán Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 thẩm định tín dụng dễ dàng nhận điểm khác biệt, không theo xu hướng phát triển sơ đồ 3.2.4 Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Hiện cán BIDVBình Định phân tích, đánh giá tiêu báo cáo tài doanh nghiệp chưa đầy đủ chưa có thống việc sử dụng tiêu phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay tín dụng đầu tư tín dụng xuất Do BIDVBình Định cần xây dựng thống hệ thống tiêu phân tích báo cáo tài khách hàng loại hình cho vay theo hệ thống tiêu sau: - Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp - Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp - Phân tích khả toán tình hình công nợ - Phân tích KQKD khả sinh lời doanh nghiệp - Phân tích rủi ro tài doanh nghiệp - Phân tích tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp định giá doanh nghiệp thị trường a Xây dựng tiêu đánh giá khái quát tình hình tài khách hàng - Xây dựng tiêu đánh giá khái quát tình hình huy động vốn doanh nghiệp - Xây dựng tiêu đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính: + Hệ số tài trợ + Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn + Hệ số tự tài trợ tài sản cố định b Hoàn thiện tiêu phân tích cấu trúc tài khách hàng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Hoàn thiện tiêu phân tích cấu trúc tài sản - Hoàn thiện phân tích cấu trúc nguồn vốn Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 - Hoàn thiện phân tích cân tài c Xây dựng tiêu phân tích tình hình công nợ hoàn thiện tiêu khả toán khách hàng - Xây dựng tiêu phân tích tình hình công nợ - Hoàn thiện tiêu phân tích khả toán - Hệ số nợ so với tổng số tài sản - Hệ số nợ so với tổng vốn chủ sở hữu - Hệ số toán nợ dài hạn khái quát d Hoàn thiện tiêu phân tích kết sức sinh lời khách hàng Để đánh giá khái quát hiệu hoạt động kinh doanh sức sinh lời khách hàng, BIDV Bình Định cần xây dựng tiêu phân tích sau: + Hiệu suất sử dụng tài sản + Sức sinh lời tài sản + Sức sinh lời vốn chủ sở hữu + Hoàn thiện tiêu phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn e Xây dựng tiêu phân tích rủi ro tài khách hàng Để phản ánh rủi ro tài BIDV Bình Định sử dụng tiêu độ lớn đòn bẩy tài Đòn bẩy tài ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế lãi vay, hay lợi nhuận ròng sẵn có để chia cho chủ sở hữu % ê EAT DFL = % ê EBIT (1 chi phí lãi vay) Footer Page 25 of 126 % ê EPS = % ê EBIT EBIT = EBIT - Header Page 26 of 126 24 f Xây dựng tiêu định giá doanh nghiệp thị trường (áp dụng doanh nghiệp phát hành cổ phiếu Đối với doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thị trường BIDVBình Định cần tiến hành định giá doanh nghiệp thị trường theo tiêu sau: - Chỉ số giá thu nhập cổ phần - Tỷ lệ giá giá trị ghi sổ 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp chấm điểm xếp hạng khách hàng BIDV Bình Định sử dụng phương pháp chấm điểm, xếp hạng nội doanh nghiệp cho vay tín dụng xuất Chính BIDV Bình Định cần xây dựng lại hệ thống chấm điểm, xếp hạng nội doanh nghiệp để áp dụng cho cho vay tín dụng đầu tư Hệ thống chấm điểm, xếp hạng nội doanh nghiệp BIDV Bình Định cần xây dựng thành phần mềm chuyên dụng để bảo đảm tính khách quan xác trình chấm điểm doanh nghiệp Thang điểm xây dựng sở chia thành phần gồm hệ thống tiêu phi tài hệ thống tiêu tài Các tiêu xếp theo mức độ quan trọng Điểm tính theo tiêu, sau nhân với hệ số quan trọng tiêu để tính tổng điểm tín dụng mà khách hàng đạt được: M = ∑(hi x Ti), với: - hi hệ số quan trọng tiêu thứ i - Ti điểm số tiêu thứ i - M tổng số điểm khách hàng Footer Page 26 of 126 Header Page 27 of 126 25 KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định, phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài khách hàng, nêu thành tựu hạn chế công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Trên sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay, nhằm hạn chế phần tình hình nợ xấu ngân hàng, qua giúp cho ngân hàng xác định khách hàng có tài lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu để hình thành khoản cho vay tốt, làm cho ngân hàng phát triển biền vững hiệu an toàn, góp phần nhỏ nghiên cứu vào chiến lược phát triển BIDV Bình Định, góp phần phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế Việc thực Luận văn đạt mục tiêu đề ra, là: - Khái quát tình hình hoạt động cho vay BIDV Bình Định, đồng thời đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Qua việc phân tích thực trạng, nêu lên thành công mặt hạn chế, tồn công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định - Trên sở phân tích thực trạng công tác phân tích báo cáo tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay chiến lược hoạt động BIDV Bình Định đề xuất số giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay BIDV Bình Định Footer Page 27 of 126 ... ba, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp giúp ngân hàng xếp loại khách hàng 1.2 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG 1.2.1 Thẩm định báo cáo tài khách hàng Nội dung thẩm định báo cáo tài. .. từ khâu thẩm định báo cáo tài khách hàng đến khâu phân tích báo cáo tài khách hàng, lập báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng trình báo cáo phân tích cho người có thẩm quyền định cấp tín dụng... nghiệp 1.3.3 Lập báo cáo phân tích báo cáo tài khách hàng Sau hoàn thành công việc thẩm định phân tích báo cáo tài khách hàng, cán tín dụng ngân hàng lập báo cáo thẩm định, phân tích hoàn chỉnh đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay