Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh Quảng Nam

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:12

Header Page of 126 Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ LÊ BẢO TRÂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Quang Quynh Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài: Trong thị trường, thành công doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào ñịnh quản trị thực tế, ñịnh quản trị thường ñược xác lập dựa sở thông tin kế toán, kế toán quản trị Kế toán quản trị cung cấp nhiều thông tin quan trọng làm cho ñịnh quản trị, ñó thông tin kế toán gắn với trách nhiệm nhà quản trị cấp ñược doanh nghiệp quan tâm Kế toán trách nhiệm phương pháp thu thập báo cáo thông tin dự toán thực tế ñầu vào ñầu trung tâm trách nhiệm, nội dung kế toán quản trị hạt nhân quan trọng hệ thống kiểm soát quản trị doanh nghiệp Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam doanh nghiệp có quy mô lớn, với phạm vi hoạt ñộng rộng chế quản lý tài ñối với ñơn vị trực thuộc ña dạng ñặt yêu cầu cấp bách xây dựng giải pháp quản lý tài toàn diện Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam ñã thực việc phân cấp quản lý, nhiên trách nhiệm quyền hạn ñược giao cho cấp chưa thật rõ ràng, chưa gắn kết trách nhiệm cụ thể nên ñã không tạo ñược ñộng lực phát triển thời gian qua Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả ñã ñịnh chọn ñề tài: “Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Tìm ưu ñiểm tồn công tác kế tóan phục vụ ñánh giá trách nhiệm ñơn vị, phận cấu tổ chức Bưu ñiện Quảng Nam - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo ñặc thù Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, giúp nhà quản lý có sở ñể ñánh giá cách ñúng ñắn thành ñơn vị, phận việc hướng tới mục tiêu chung Bưu ñiện Quảng Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam nào? Ưu nhược ñiểm sao? Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang - Công tác kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam ñã hình thành, phục vụ tốt cho quản trị nội Bưu ñiện chưa? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung kế toán trách nhiệm theo cấp quản lý phục vụ ñánh giá trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, bao gồm ñơn vị trực thuộc tham gia họat ñộng sản xuất kinh doanh thuộc Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu cụ thể ñề tài xây dựng sở lý luận kế toán trách nhiệm từ kết nghiên cứu nước, từ ñó nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Đề tài sử dụng phương pháp thu thập phân tích số liệu thực tế, phương pháp tổng hợp, so sánh ñối chiếu, kỹ thuật phân tích dự báo tiêu kinh tế Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa vấn ñề lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp - Về mặt thực tiễn: + Phân tích, ñánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam + Xác ñịnh phân tích nguyên nhân tồn việc tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam + Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ ñánh giá trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chất kế toán trách nhiệm 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm ñược hiểu hệ thống thu thập báo cáo thông tin họat ñộng nhóm trách nhiệm Các cấp quản lý phải chịu trách nhiệm lĩnh vực hoạt ñộng mình, thuộc cấp tất hoạt ñộng khác thuộc trách nhiệm họ Kế toán trách nhiệm tổ chức việc thiết lập quyền hạn, trách nhiệm phận, thành viên hệ thống tiêu, báo cáo thành phận thành viên 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm 1.1.2.1 Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Kế toán quản trị doanh nghiệp phận tách rời hệ thống kế toán doanh nghiệp Kế toán quản trị biểu trách nhiệm nhà quản lý cấp bên doanh nghiệp thông qua kế toán trách nhiệm, kế toán tài biểu trách nhiệm nhà quản trị cấp cao Có nhiều quan ñiểm khác kế toán trách nhiệm, nhiên thấy khác quan ñiểm ñược thể cách thức nhìn nhận tác giả ñặc ñiểm, ý nghĩa chế tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp, khác ñó không mang tính ñối nghịch mà chúng bổ sung cho nhằm giúp có nhìn toàn diện kế toán trách nhiệm Từ ñó rút vấn ñề thuộc chất kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị 1.1.2.2 Kế toán trách nhiệm – nhân tố hệ thống kiểm soát quản lý Để xây dựng hệ thống kiểm soát quản lý nhằm ñạt ñược mục tiêu tổ chức, trước tiên nhà quản lý phải xây dựng chiến lược lâu Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang dài cho ñơn vị Dựa chiến lược ñơn vị phận kinh doanh, ñơn vị ñề mục tiêu cụ thể, mục tiêu phải có mối liên quan chặt chẽ với hỗ trợ hướng ñến mục ñích chung ñơn vị Như vậy, người ta áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm ñể nhận rõ phận tổ chức có trách nhiệm với mục tiêu, phát triển ño lường việc thực tiêu cần ñạt ñược, thiết kế báo cáo ño lường phận tổ chức trung tâm trách nhiệm 1.1.2.3 Tính hai mặt kế toán trách nhiệm ảnh hưởng ñến thái ñộ nhà quản lý Kế toán trách nhiệm bao gồm hai mặt: thông tin trách nhiệm Trong ñó, mặt thông tin có nghĩa tập hợp, báo cáo, ñánh giá thông tin mang tính nội hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ cấp quản lý thấp ñến cấp quản lý cao Mặt trách nhiệm nghĩa việc quy trách nhiệm kiện tài xảy 1.2 Phân cấp quản lý sở hình thành kế toán trách nhiệm 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý phân cấp quyền cho cấp dưới, dẫn ñến phân ñịnh rõ ràng quyền lợi trách nhiệm quản lý cho cấp dựa sở cấu trúc phân quyền mà nhà quản trị ñã lựa chọn 1.2.2 Vai trò phân cấp quản lý ñối với việc hình thành kế toán trách nhiệm Phân cấp quản lý gắn liền với nội dung kế toán trách nhiệm Qua phân cấp quản lý xác ñịnh ñược quyền hạn trách nhiệm cấp rõ ràng, nên có sở cho việc ñánh giá kết hoạt ñộng phận, tìm nguyên nhân hướng khắc phục Phân cấp quản lý vừa tiền ñề vừa ñộng lực thúc ñẩy hình thành kế toán trách nhiệm 1.3 Nội dung kế toán trách nhiệm doanh nghiệp 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang 1.3.1.1 Khái niệm chất trung tâm trách nhiệm a/ Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm ñược ñịnh nghĩa phận tổ chức, nơi mà nhà quản trị phận chịu trách nhiệm ñối với kết hoạt ñộng ñơn vị b/ Bản chất trung tâm trách nhiệm Mức ñộ hoàn thành trung tâm trách nhiệm thường ñược ñánh giá dựa hai tiêu chí: hiệu hiệu suất Như vậy, ñể xác ñịnh ñược hiệu hiệu suất trung tâm trách nhiệm, vấn ñề ñặt phải lượng hóa ñược ñầu vào ñầu trung tâm trách nhiệm Trên sở ñó xác ñịnh ñược tiêu cụ thể ñể ñánh giá kết hoạt ñộng trung tâm cụ thể 1.3.1.2 Các loại trung tâm trách nhiệm Căn vào khác biệt việc lượng hóa giưa “ñầu vào” “ñầu ra” trung tâm trách nhiệm mức ñộ trách nhiệm người quản trị trung tâm, chia thành loại trung tâm trách nhiệm: a/ Trung tâm chi phí b/ Trung tâm doanh thu c/ Trung tâm lợi nhuận d/ Trung tâm ñầu tư 1.3.2 Tổ chức hệ thống báo cáo trách nhiệm 1.3.2.1 Đặc ñiểm báo cáo kế toán trách nhiệm a/ Mức ñộ chi tiết báo cáo giảm dần cấp ñộ nhà quản trị nhận báo cáo tăng dần b/ Báo cáo cho nhà quản lý cấp cao không dùng ñể “cộng thêm vào”: nghĩa tổng chi phí báo cáo nhà quản trị tổng số chi phí báo cáo cấp 1.3.2.2 Nội dung tổ chức báo cáo trách nhiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang - Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí: bao gồm tất chi phí kiểm soát trung tâm theo dự toán thực tế Mỗi cấp ñộ trung tâm chi phí ñều gắn liền với người kiểm soát người quản ñốc phân xưởng, giám ñốc nhà máy, giám ñốc công ty… - Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu: bao gồm tất doanh thu phát sinh theo dự toán thực tế trung tâm doanh thu ñó - Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận: báo cáo thường ñược tổ chức tùy theo hệ thống trung tâm trách nhiệm ñã ñược xây dựng ñơn vị - Báo cáo trách nhiệm trung tâm ñầu tư: báo cáo trình bày thu nhập tình hình ñầu tư theo dự toán theo thực tế 1.3.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 1.3.3.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí Quyền hạn trách nhiệm trung tâm chi phí ñược thể qua hai tiêu: - Tổng chi phí Chỉ tiêu cho thấy quy mô tài hoạt ñộng phạm vi trách nhiệm trung tâm chi phí - Tỷ lệ chi phí doanh thu Chỉ tiêu cho thấy hiệu suất tài trung tâm chi phí Trung tâm chi phí ñược xem kiểm soát ñáp ứng tốt ñược mục tiêu tổ chức ñạt ñược dấu hiệu chênh lệch chi phí, tỷ lệ chi phí doanh thu nhỏ không Và ngược lại, xuất chênh lệch dương dấu hiệu bất lợi 1.3.3.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu Trung tâm doanh thu ñược xem ñạt ñược thành tài việc ñóng góp vào mục tiêu chung tổ chức ñạt ñược mức chênh lệch doanh thu, chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận doanh thu dương Ngược lại, thành trung tâm doanh thu dấu hiệu chênh lệch âm ñây ñiều bất lợi Dấu hiệu thể số biến cố bất thường Footer Page of 126 Header Page of 126 Trang tình hình kiểm soát, thực trình tiêu thụ mặt số lượng sản phẩm, giá cả, sách tiêu thụ trung tâm 1.3.3.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận tổng hợp trung tâm doanh thu trung tâm chi phí, nên tiêu ñược sử dụng hai trung tâm sử dụng tiêu sau: - Tổng lợi nhuận Chỉ tiêu ño lường quy mô phạm vi trách nhiệm trung tâm lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận vốn phân cấp Chỉ tiêu thể hiệu suất trung tâm doanh thu 1.3.3.4 Đánh giá thành trung tâm ñầu tư Trung tâm ñầu tư với quyền hạn trách nhiệm hiệu vốn ñầu tư Để ñánh giá trách nhiệm hiệu vốn ñầu tư nhà kinh tế dùng nhiều tiêu khác kết hợp hai tiêu sau: - Lợi nhuận lại (RI) - Tỷ lệ hoàn vốn ñầu tư (ROI) 1.4 Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh bưu ñiện liên quan ñến kế toán trách nhiệm 1.4.1 Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh ngành bưu ñiện - Tính vô hình sản phẩm dịch vụ bưu ñiện - Quá trình sản xuất kinh doanh bưu ñiện mang tính dây chuyền - Quá trình sản xuất gắn liền với trình tiêu dùng sản phẩm - Tải trọng không ñồng ñều theo thời gian không gian - Đối tượng lao ñộng tin tức 1.4.2 Đặc ñiểm kế toán trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh bưu ñiện Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu ñiện doanh nghiệp Nhà nước công ty cổ phần Nhà nước chiếm cổ phần chi phối cổ phần ñặc biệt, ñược Thủ tướng Chính phủ ñịnh thành lập cho phép thành lập ñể cung cấp dịch vụ bưu ñiện nước quốc tế Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Trang 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu ñiện phải có hệ thống mạng lưới thiết bị phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới bưu ñiện công cộng, có ñội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật khai thác phù hợp với trình ñộ công nghệ quy mô hoạt ñộng Với doanh nghiệp bưu ñiện có quy mô lớn bố trí ñịa bàn rộng, ñược hình thành từ nhiều phận có chức nhiệm vụ khác nhau, nhà quản lý phận có ñộc lập tương ñối việc ñiều hành công việc phải hoàn thành nhiệm vụ ñược ñặt Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước phận quản lý cấp cao kết ñiều hành công việc Hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp bưu ñiện muốn hoạt ñộng có hiệu ñòi hỏi phải có phân quyền, ñó quyền ñịnh ñược trải rộng toàn doanh nghiệp Nhà quản lý phận có quyền ñịnh liên quan ñến phạm vi trách nhiệm họ Như hệ thống kế toán trách nhiệm doanh nghiệp bưu ñiện gắn liền với phân cấp quản lý ñịnh Vấn ñề phải xác ñịnh ñược phạm vi, trách nhiệm người ñứng ñầu phận Người ñứng ñầu phận ñó chịu trách nhiệm kiểm soát, tiến hành hoạt ñộng phận ñó, họ phải xác ñịnh, ñánh giá báo cáo cách cụ thể, chi tiết tiêu kinh tế tài diễn phận quản lý, thông qua ñó chịu trách nhiệm việc dự toán vốn ñầu tư quản lý việc sử dụng trang thiết bị ñó Chi phí phát sinh nhiều phức tạp, việc kiểm soát chi phí phận chịu kiểm soát, báo cáo Mặt khác, doanh thu tiêu thụ sản phẩm bưu ñiện phận ñảm nhận, chịu trách nhiệm ñối với kế hoạch doanh thu doanh nghiệp, báo cáo lên cấp dự báo doanh thu kỳ kế toán… Tất vấn ñề ñặt cho ngành bưu ñiện phải xây dựng ñược trách nhiệm phận, lĩnh vực ñể từ ñó quản lý hoạt ñộng doanh nghiệp bưu ñiện ñạt hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG I Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 Trang 12 2.2.1 Công tác lập dự toán Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 2.2.1.1 Căn ñể lập dự toán Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 2.2.1.2 Lập dự toán ñơn vị trực thuộc a/ Dự toán sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu ñiện Căn vào chức nhiệm vụ ñơn vị trực thuộc mà Bưu ñiện tỉnh giao tiêu sản lượng doanh thu dịch vụ bưu ñiện Tại ñơn vị trực thuộc xây dựng dự toán sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu ñiện, ñơn vị vào kết thực năm trước, hợp ñồng ñã ký kết dự kiến sản lượng sản xuất năm ñến Minh họa sau ñây bảng dự toán sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu ñiện Bưu ñiện khu vực Tam Kỳ (Bảng 2.1 Dự toán sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu ñiện) b/ Dự toán chi phí dịch vụ bưu ñiện - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, ñộng lực giá trị vật tư ñã sử dụng cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñơn vị trực thuộc có trách nhiệm quản lý chi phí vật tư theo mức tiêu hao ñơn giá (Bảng 2.2 Dự toán chi phí vật liệu trực tiếp) - Chi phí tiền lương, khoản phụ cấp có tính chất lương, tiền ăn ca: Chi phí tiền lương ñơn vị trực thuộc bao gồm tiền lương bản, phụ cấp có tính chất lương, phân phối thu nhập trả cho người lao ñộng theo chế ñộ hành Tiền lương, phân phối thu nhập phải quản lý chặt chẽ thực chi ñủ, chi ñúng mục ñích, gắn kết với kết hoạt ñộng SXKD sở ñịnh mức lao ñộng, ñơn giá tiền lương ñã ñược BĐT Quảng Nam duyệt (Bảng 2.3 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp) - Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí sửa chữa tài sản thuê ngoài, thuê thu cước, thuê thu nợ khó ñòi, ñiện nước, bốc xếp, vận chuyển, hoa hồng ñại lý, môi giới, kiểm toán, tiền mua bảo hiểm, thuê tư vấn, chi phí giao dịch ngân hàng, chi phí cho khoản nợ thu hồi ñã xoá dịch vụ thuê khác Số liệu dựa vào chi phí thực tế phát sinh năm trước (Bảng 2.4 Dự toán chi phí dịch vụ mua ngoài) - Chi phí tiền khác: khoản chi (ngoài nội dung trên) bao gồm: Thuế , lệ phí, tiếp tân, khánh tiết, quảng cáo, khuyến mại Các Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 Trang 13 khoản chi phải gắn liền với kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñược xác ñịnh dựa vào chi phí thực tế phát sinh năm trước Số liệu khoản chi phí nêu ñược xác ñịnh tập hợp bảng 2.5 Dự toán chi phí kinh doanh dịch vụ bưu ñiện c/ Dự toán sản xuất kinh doanh Trên sở dự toán chi phí, doanh thu, Bưu ñiện trực thuộc hình thành nên kế hoạch sản xuất kinh doanh cho ñơn vị gửi cho Bưu ñiện tỉnh xem xét, phê duyệt Giám ñốc với trưởng phòng kinh doanh ñơn vị chịu trách nhiệm số liệu dự toán Căn dự toán sản xuất kinh doanh ñơn vị ñã ñược phê duyệt, phòng kinh doanh Bưu ñiện tỉnh tiến hành tổng hợp số liệu lập dự toán sản xuất kinh doanh cho toàn Bưu ñiện tỉnh trình Giám ñốc bưu ñiện tỉnh phê duyệt 2.2.1.3 Công tác lập dự toán Văn phòng Bưu ñiện tỉnh a/ Dự toán chi phí: Tại Trung tâm kinh doanh vận chuyển, dự toán chi phí Văn phòng Bưu ñiện tỉnh lập giao cho Trung tâm kinh doanh vận chuyển thực Vào thời ñiểm cuối quý, cuối năm, bưu ñiện trực thuộc lập gửi cho ban lãnh ñạo Bưu ñiện tỉnh dự toán chi phí Chịu trách nhiệm cho việc lập dự toán chi phí Giám ñốc ñơn vị trực thuộc Trên sở dự toán chi phí ñơn vị trực thuộc, Bưu ñiện tỉnh tổng hợp bổ sung thêm chi phí hoạt ñộng phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh ñể hình thành nên dự toán chi phí tổng thể toàn Bưu ñiện tỉnh thời gian ñến (Xem phụ lục số 1) b/ Dự toán doanh thu: Phòng Kế hoạch Bưu ñiện tỉnh có nhiệm vụ lập dự toán doanh thu cho việc tiêu thụ sản phẩm Trung tâm kinh doanh vận chuyển tạo Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh người chịu trách nhiệm lập dự toán doanh thu (Bảng 2.6) Đối với Bưu ñiện khu vực, huyện, Phòng kinh doanh ñơn vị vào kết tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 Trang 14 ñã thực năm trước ñể tiến hành lập dự toán doanh thu gởi Bưu ñiện tỉnh xem xét phê duyệt Sau ñó, Phòng kế hoạch - kinh doanh Bưu ñiện tỉnh lập dự toán doanh thu tiêu thụ toàn Bưu ñiện tỉnh c/ Dự toán kết sản xuất kinh doanh: Trên sở dự toán chi phí, doanh thu dự kiến cho năm tới, ñơn vị trực thuộc hình thành nên dự toán sản xuất kinh doanh cho ñơn vị gửi cho Bưu ñiện tỉnh xem xét, phê duyệt Giám ñốc với Trưởng phòng kinh doanh ñơn vị chịu trách nhiệm số liệu dự toán Căn dự toán sản xuất kinh doanh ñơn vị ñã ñược phê duyệt, Phòng kế hoạch - kinh doanh Bưu ñiện tỉnh tiến hành tổng hợp số liệu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Bưu ñiện tỉnh, sau ñó trình Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh phê duyệt 2.2.2 Tổ chức công tác kế toán Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 2.2.2.1 Tổ chức kế toán Bưu ñiện trực thuộc a/ Kế toán chi phí Bưu ñiện trực thuộc: a1/ Đối với chi phí sản xuất trực tiếp - Chi phí vật liệu, vật tư trực tiếp: Trưởng phận kế toán Bưu ñiện trực thuộc tiến hành lập báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực quý theo hoạt ñộng Bưu ñiện gửi phòng Tài kế toán Bưu ñiện tỉnh Sau ñây minh họa báo cáo chi phí vật liệu trực tiếp Bưu ñiện khu vực Tam Kỳ (Bảng 2.7) Các ñơn vị lại tiến hành theo dõi tương tự lập báo cáo chi phí vật liệu trực quý - Chi phí dụng cụ sản xuất trực tiếp: Chi phí công cụ dụng cụ ñược tính toán dựa mức tiêu hao thực tế phát sinh ñơn vị ñược hạch toán chi tiết tương tự ñối với chi phí vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp: Căn vào chi phí phát sinh ñã ñược hạch toán lên chứng từ ghi sổ, kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp chi phí có liên quan ñến chi phí nhân công trực tiếp lập bảng báo cáo theo quý (Bảng 2.8) - Chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp khác: Đối với chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp khác (chi phí mua chi phí khác Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 Trang 15 tiền), ñơn vị mở sổ chi tiết cho loại chi phí theo nhóm dịch vụ Cuối quý, kế toán tổng hợp số liệu sổ chi tiết ñể báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh ñơn vị a2/ Đối với chi phí sản xuất chung - Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh ñơn vị (Bảng 2.9) Sau tập hợp chi phí sản xuất Bưu ñiện trực thuộc, kế toán ñơn vị tiến hành lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh kết chuyển tất chi phí sản xuất ñơn vị (gồm chi phí sản xuất trực tiếp chi phí sản xuất chung) Bưu ñiện tỉnh (Bảng 2.10) Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh thể tất chi phí phát sinh liên quan ñến tình hình sản xuất kinh doanh Bưu ñiện Khu vực Tam Kỳ quý I/2011 Tương tự cách tập hợp chi phí sản xuất ñể báo cáo lên cấp Bưu ñiện khu vực Tam Kỳ, kế toán Bưu ñiện trực thuộc khác tiến hành lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh cho ñơn vị b/ Kế toán doanh thu Bưu ñiện trực thuộc: Cuối quý, năm, kế toán Bưu ñiện trực thuộc có nhiệm vụ lập báo cáo tình hình doanh thu lên Bưu ñiện tỉnh Kế toán ñơn vị xác ñịnh ñầy ñủ, xác, kịp thời khoản doanh thu phát sinh ñơn vị theo loại sản phảm, dịch vụ hoạt ñộng SXKD hoạt ñộng khác (Bảng 2.11) Các Bưu ñiện trực thuộc khác lập báo cáo tương tự tình hình thực kế hoạch sản lượng, doanh thu dịch vụ gửi Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng Tài kế toán Bưu ñiện tỉnh Đối với Trung tâm kinh doanh vận chuyển, sau thực hợp ñồng kinh doanh, Trung tâm có nhiệm vụ gởi báo cáo tình hình thực hợp ñồng lên Văn phòng Bưu ñiện tỉnh Trên sở ñó, kế toán Bưu ñiện tỉnh lập báo cáo doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển, sau ñó lập báo cáo tổng hợp doanh thu cho toàn Bưu ñiện tỉnh (Bảng 2.12) 2.2.2.2 Tổ chức kế toán Văn phòng Bưu ñiện tỉnh a/ Kế toán chi phí Văn phòng Bưu ñiện tỉnh: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 Trang 16 Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam vừa ñơn vị quản lý, vừa bưu ñiện sở trực tiếp tiến hành cung cấp dịch vụ bưu ñiện Do ñó, kế toán Bưu ñiện tỉnh có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất, dịch vụ theo lĩnh vực hoạt ñộng phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh giống ñơn vị trực thuộc Định kỳ cuối quý, cuối năm ñơn vị trực thuộc lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh gửi lên Bưu ñiện tỉnh (thể Bảng 2.10) Riêng báo cáo chi phí Trung tâm kinh doanh vận chuyển phòng Tài - kế toán Bưu ñiện tỉnh lập chịu trách nhiệm Từ số liệu báo cáo ñơn vị trực thuộc, kết hợp với chi phí thực tế phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh, phận kế toán Bưu ñiện tỉnh tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn Bưu ñiện tỉnh b/ Kế toán doanh thu kết kinh doanh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh: Trên sở báo cáo ñơn vị trực thuộc gửi lên (Bảng 2.11), kết hợp với doanh thu phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh, kế toán Bưu ñiện tỉnh tiến hành lập bảng báo cáo tổng hợp theo quý(Bảng 2.12) Từ báo cáo thực chi phí, doanh thu ñã tổng hợp Bưu ñiện tỉnh, cuối quý kế toán Bưu ñiện tỉnh tiến hành lập báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh toàn Bưu ñiện tỉnh (Bảng 2.13) 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 2.3.1 Về phân cấp quản lý ñánh giá trách nhiệm Hiện nay, phân cấp quản lý toàn Bưu ñiện tỉnh tương ñối hợp lý Các ñơn vị thành viên ñược quyền tự chủ ñịnh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, bảo ñảm hệ thống quản lý ñem lại hiệu ñịnh Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam chưa hình thành nên trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho ñơn vị, phận Vì thế, kết luận lãnh ñạo Bưu ñiện tỉnh ñơn vị trực thuộc thường chung chung, chưa nhằm vào khắc phục nhược ñiểm cụ thể ñể tạo ñộng lực phát triển thực nội Bưu ñiện tỉnh Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 Trang 17 2.3.2 Về công tác lập dự toán Công tác lập dự toán toàn Bưu ñiện tỉnh nói chung ñơn vị trực thuộc nói riêng mang tính chất chung, theo quy ñịnh chưa ñi vào cụ thể, chi tiết cho phận ñảm nhiệm công tác… Vì vậy, dự toán ñược lập chưa ñóng góp nhiều việc làm sở ñể ñánh giá hiệu hoạt ñộng ñơn vị, phận, trực thuộc toàn Bưu ñiện tỉnh Do ñó, cần thiết phải xây dựng hệ thống dự toán từ cấp thấp ñến cấp cao toàn Bưu ñiện tỉnh ñể việc ñánh giá tình hình thực gắn với ñơn vị cụ thể 2.3.3 Về hệ thống báo cáo kế toán Qua thực tế Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, tác giả nhận thấy hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm chưa ñược tổ chức ñầy ñủ Các báo cáo chưa cung cấp ñầy ñủ thông tin phục vụ ñánh giá trách nhiệm mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ cấp quản lý, cá nhân Các báo cáo mang tính chất giúp cho việc tổng hợp theo quy ñịnh, chưa giúp cho nhà quản lý phận ñiều hành kiểm soát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñánh giá thành ñơn vị, phận Cần phải nhận thức rằng, xu quản lý nay, vấn ñề ñặt cho nhà quản lý cấp phải nắm rõ kiểm soát tốt hoạt ñộng ñể ñiều hành quản lý phạm vi trách nhiệm ñược giao Để làm ñược ñiều này, lãnh ñạo Bưu ñiện tỉnh cần hướng phận, ñơn vị trực thuộc Bưu ñiện tỉnh bên cạnh việc thực nhiệm vụ phải hướng ñến mục tiêu, lợi ích chung toàn tổ chức Kế toán quản trị nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng công cụ hữu hiệu giúp nhà quản lý thực ñược nhiệm vụ ñó KẾT LUẬN CHƯƠNG II Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 Trang 18 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 3.1.1 Xây dựng mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Sự hình thành trung tâm trách nhiệm dựa vào chất ñầu ñầu vào phận, phòng ban, ñơn vị trực thuộc Mô hình trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam ñược thiết lập gồm cấp (Sơ ñồ 3.1 Sơ ñồ trung tâm trách nhiệm) - Cấp thứ nhất: Bao gồm phòng ban chức Bưu ñiện tỉnh phòng ban chức ñơn vị trực thuộc, Tổ sản xuất, Tổ giao dịch Người ñứng ñầu chịu trách nhiệm trưởng phòng ban, tổ trưởng tổ sản xuất - Cấp thứ hai: Là Bưu ñiện khu vực, huyện Trung tâm kinh doanh vận chuyển trực thuộc Bưu ñiện tỉnh, chịu trách nhiệm hoạt ñộng ñơn vị Giám ñốc Bưu ñiện khu vực, huyện, Giám ñốc Trung tâm kinh doanh vận chuyển - Cấp cao nhất: Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, trung tâm trách nhiệm chịu trách nhiệm toàn diện hoạt ñộng Bưu ñiện tỉnh, nhà quản trị cấp cao Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh 3.1.2 Xác ñịnh mục tiêu nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh 3.1.2.1 Đối với trung tâm chi phí (các tổ sản xuất phận văn phòng) Mục tiêu: kiểm soát chi phí có liên quan, giảm thiểu chi phí phát sinh, ñảm bảo lợi ích mang lại lớn chi phí phát sinh Trung tâm chi phí có nhiệm vụ lập báo cáo kế toán phản ánh chi phí (chi phí dự toán thực tế), ñánh giá tình hình thực dự toán chi phí, nguyên nhân chênh lệch so với dự toán trách nhiệm phận, cá nhân liên quan Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 Trang 19 3.1.2.2 Đối với trung tâm doanh thu (Trung tâm kinh doanh vận chuyển tổ giao dịch thuộc Bưu ñiện khu vực, huyện) Mục tiêu trung tâm doanh thu ñảm bảo hoàn thành vượt mức tiêu doanh thu ñã xây dựng kế hoạch Nhiệm vụ trung tâm doanh thu: cần tích cực việc tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu tiêu thụ 3.1.2.3 Đối với trung tâm lợi nhuận (Bưu ñiện trực thuộc Văn phòng Bưu ñiện tỉnh) Mục tiêu trung tâm nhằm ñảm bảo tỷ lệ tăng lợi nhuận doanh thu, ñảm bảo tốc ñộ tăng doanh thu nhanh tốc ñộ tăng chi phí nhằm mục ñích tăng lợi nhuận Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống báo cáo dự toán từ sản lượng, doanh thu; dự toán chi phí, ñến dự toán kết kinh doanh Về báo cáo thực hiện, báo cáo chi phí, phải lập Báo cáo thu nhập phản ánh tình hình lợi nhuận ñơn vị Trong ñiều kiện kinh doanh nay, Báo cáo thu nhập ñược lập dạng Báo cáo thu nhập theo số dư ñảm phí 3.1.2.4 Đối với trung tâm ñầu tư (Văn phòng Bưu ñiện tỉnh) Mục tiêu trung tâm ñầu tư làm ñể sử dụng vốn có hiệu nhất, ñạt mục tiêu ñã ñề hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ nhà quản trị cấp cao thuộc trung tâm ñầu tư phải nắm ñược doanh thu chi phí tất hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, lợi nhuận ñể lại (RI) nổ lực thúc ñẩy hiệu hoạt ñộng ñầu tư toàn Bưu ñiện tỉnh 3.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán gắn với trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Đối với trung tâm chi phí Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 Trang 20 3.2.1.1 Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất Bưu ñiện trực thuộc Các ñơn vị Bưu ñiện trực thuộc tỉnh lập kế hoạch chi phí sản xuất cho toàn ñơn vị chưa ñược chi tiết cụ thể cho tổ sản xuất, ñó chưa xác ñịnh ñược cách rõ ràng trách nhiệm tổ sản xuất Công tác lập dự toán chi phí lập báo cáo chưa ñược chi tiết cụ thể Đây hạn chế trình kiểm tra, kiểm soát chi phí hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Bưu ñiện Vì vậy, cần xây dựng dự toán chi phí sản xuất cho tổ sản xuất Căn vào ñịnh mức chi phí nguyên vật liệu nhân công, sản lượng sản xuất, ñể lập dự toán chi phí cho tổ sản xuất (Bảng 3.1) 3.2.1.2 Đối với trung tâm chi phí phòng ban (tại Bưu ñiện trực thuộc Văn phòng Bưu ñiện tỉnh) Bộ phận văn phòng xây dựng dự toán chi phí cách vào chi phí thực tế phát sinh năm trước ñể xây dựng dự toán chi phí cho phòng ban.(Bảng 3.2) Trên sở xây dựng dự toán chi phí vậy, cấp ñộ phận ñều tự kiểm tra, phân tích, từ ñó lập báo cáo tổng hợp từ cấp lên cấp cách ñầy ñủ cụ thể Báo cáo dự toán chi phí sản xuất trung tâm chi phí ñơn vị trực thuộc lập Kế toán Bưu ñiện tỉnh tổng hợp thành báo cáo tổng quát hơn.(Bảng 3.3) 3.2.2 Đối với trung tâm doanh thu 3.2.2.1 Đối với trung tâm doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển Qua nghiên cứu thực tế công tác lập dự toán doanh thu Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam, tác giả nhận thấy dự toán doanh thu ñều Bưu ñiện tỉnh lập giao cho Trung tâm kinh doanh vận chuyển Tuy nhiên, ñể tăng tính chủ ñộng nên giao cho Trung tâm kinh doanh vận chuyển lập dự toán tiêu thụ ñể phản ánh tình hình kinh doanh ñơn vị mình, sau ñó chuyển ñể Bưu ñiện tỉnh phê duyệt Minh họa dự toán Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 Trang 21 doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải.(Bảng 3.4) 3.2.2.2 Đối với trung tâm doanh thu tổ giao dịch Tổ giao dịch nơi thực việc nhận gửi phát bưu phẩm bưu kiện trực tiếp với khách hàng sử dụng dịch vụ Tiền thu cước dịch vụ từ tổ giao dịch góp phần hình thành nên doanh thu kinh doanh dịch vụ bưu ñiện Bưu ñiện khu vực (huyện) (Bảng 3.5) 3.2.3 Đối với trung tâm lợi nhuận 3.2.3.1 Trung tâm lợi nhuận Bưu ñiện khu vực, huyện Trên sở dự toán doanh thu, dự toán chi phí, kế toán lập báo cáo kết kinh doanh theo dự toán nhằm phản ảnh lợi nhuận dự kiến thu ñược, ñồng thời sở ñể so sánh, ñánh giá trình hoạt ñộng kinh doanh ñơn vị kết thúc dự toán, chịu trách nhiệm báo cáo Giám ñốc Bưu ñiện trực thuộc (Bảng 3.6) 3.2.3.2 Trung tâm lợi nhuận Văn phòng Bưu ñiện tỉnh Đối với chi phí phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh, khoản chi phí không thuộc quyền kiểm soát ñơn vị trực thuộc Do ñó, lợi nhuận toàn Bưu ñiện tỉnh hiệu số tổng lợi nhuận ñơn vị chi phí phát sinh Văn phòng Bưu ñiện tỉnh (Bảng 3.7) 3.2.4 Đối với trung tâm ñầu tư (Văn phòng Bưu ñiện tỉnh) Theo phân cấp quản lý Tổng công ty Bưu Việt Nam, Bưu ñiện tỉnh kiểm soát ñược ñịnh ñầu tư phạm vi quyền hạn Do vậy, ñể có sở ñánh giá hiệu ñầu tư, Bưu ñiện tỉnh cần thiết phải lập báo cáo dự toán hiệu ñầu tư Báo cáo dự toán trung tâm ñầu tư ñược lập cấp cao Bưu ñiện tỉnh, chịu trách nhiệm báo cáo Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam (Bảng 3.8) Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 Trang 22 3.3 Hoàn thiện báo cáo thực trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí 3.3.1.1 Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất - Báo cáo nguyên vật liệu - Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất: Định kỳ, Tổ sản xuất tập hợp tất chi phí kỳ, so sánh với kế hoạch chi phí xác ñịnh nguyên nhân sai lệch (Bảng 3.10) 3.3.1.2 Đối với trung tâm chi phí phòng ban Báo cáo chi phí trung tâm ñược lập dựa chi phí thực tế phát sinh phòng Căn vào chi phí thực tế phát sinh ñể so sánh với dự toán chi phí Bưu ñiện tỉnh nên giao khoán chi phí cho phòng ñể việc quản lý kiểm soát chi phí ñược chặt chẽ 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển báo cáo doanh thu phát sinh phận lên văn phòng Bưu ñiện tỉnh, Tổ giao dịch ñịnh kỳ báo cáo tình hình doanh thu lên Bưu ñiện khu vực, huyện quản lý phận Sau ñó, kế toán lập báo cáo doanh thu tiêu thụ toàn Bưu ñiện tỉnh (Bảng 3.11) Bưu ñiện tỉnh vào báo cáo doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển Bưu ñiện trực thuộc lập báo cáo doanh thu tiêu thụ chung cho toàn Bưu ñiện tỉnh (Bảng 3.12) 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận Từ báo cáo chi phí trung tâm chi phí, kết hợp với tiêu doanh thu, ñơn vị trực thuộc tiến hành lập báo cáo thực với tư cách trung tâm lợi nhuận ñể ñánh giá kết hoạt ñộng gửi báo cáo Bưu ñiện tỉnh Báo cáo thể chênh lệch lợi nhuận thực tế với lợi nhuận theo dự toán trung tâm Minh họa Bưu ñiện khu vực Tam Kỳ - Trung tâm lợi nhuận (Bảng 3.13) 3.3.4 Đối với trung tâm ñầu tư Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 Trang 23 Báo cáo thực trung tâm ñầu tư ñược lập Bưu ñiện tỉnh ñể theo dõi, phân tích, ñánh giá hiệu quả, chất lượng ñầu tư Báo cáo không giúp Ban Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh có nhìn tổng thể tình hình ñầu tư ñơn vị mà giúp Ban Giám ñốc có thông tin cần thiết cho việc ñịnh Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam (Bảng 3.14) 3.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 3.4.1 Đối với trung tâm chi phí 3.4.1.1 Trung tâm chi phí tổ sản xuất Mục tiêu trung tâm chi phí tối ña hóa sản lượng sản phẩm, tối thiểu hóa chi phí sử dụng Đánh giá trung tâm chi phí dựa sở so sánh dự toán thực ñể xác ñịnh mức ñộ thực kế hoạch sản lượng chi phí trung tâm (Bảng 3.15) Qua bảng ta thấy chi phí thực tế quý I/2011 tổ sản xuất thuộc Bưu ñiện khu vực Tam Kỳ tăng so với dự toán 2.889.575ñ Do hầu hết khoản mục chi phí thực tế ñều tăng so với dự toán tăng với mức thấp Vì ñơn vị cần tìm hiểu nguyên nhân khoản mục chi phí tăng giá tăng hay lãng phí? 3.4.1.2 Trung tâm chi phí phòng ban (Bảng 3.16) 3.4.2 Đối với trung tâm doanh thu Tác giả xin ñánh giá tình hình doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải (Bảng 3.17) Qua báo cáo trên, nhận thấy doanh thu quý I/2011 trung tâm kinh doanh vận chuyển tình hình cho thuê phương tiện vận tải tăng 7.200.000ñ Phân tích nhân tố ảnh hưởng ta có: - Chênh lệch doanh thu chênh lệch số lượng thực tế cho thuê so với dự toán không Điều này, chứng tỏ công tác lập dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ tốt Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 Trang 24 - Chênh lệch doanh thu chênh lệch ñơn giá: Xe Toyota 16 chỗ: (4.200.000-4.000.000) x = 1.200.000 Xe Daihatsu chỗ: (3.500.000-3.000.000) x 12 = 6.000.000 Giá cho thuê thực tế tăng so với dự toán, chứng tỏ người lập dự toán trung tâm doanh thu chưa dự báo ñược nhu cầu thuê dịch vụ vận tải khách hàng Số lượng sản phẩm ít, nhu cầu thuê dịch vụ tăng, ñó làm cho giá thuê sản phẩm tăng Với phương pháp ñánh trên, nhà quản lý thấy ñược biến ñộng doanh thu dự toán số lượng, ñơn giá cao hay thấp so với thực tế, ñể có sách tiêu thụ sản phẩm hợp lý hơn, nhằm tăng doanh thu 3.4.3 Đối với trung tâm lợi nhuận Báo cáo thành trung tâm lợi nhuận cần ñược xây dựng theo hình thức số dư ñảm phí ñể phục vụ yêu cầu phân tích kế toán trách nhiệm Cần tiến hành so sánh lợi nhuận ñạt ñược thực tế với dự toán ñồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí ñể từ ñó thấy ñược mức ñộ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí … ñến lợi nhuận (Bảng 3.18) Trên sở báo cáo kết hoạt ñộng trung tâm lợi nhuận, kế toán Bưu ñiện tỉnh tiến hành lập báo cáo tổng hợp kết hoạt ñộng trung tâm lợi nhuận Bưu ñiện tỉnh ñể thấy ñược mức ñộ ñóng góp trung tâm lợi nhuận vào lợi nhuận chung toàn Bưu ñiện tỉnh, thể qua bảng 3.19 3.4.4 Đối với trung tâm ñầu tư Ban Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh người chịu trách nhiệm trung tâm ñầu tư, Bưu ñiện tỉnh cần thiết lập báo cáo ñể ñánh giá trách nhiệm quản lý Ban Giám ñốc Để ñánh giá thành trung tâm ñầu tư ta so sánh tiêu bảng báo cáo hiệu ñầu tư thực tế so với dự toán giá trị tỷ lệ ñể ñánh giá việc tăng giảm thông qua ñộ lệch (Bảng 3.20) Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 Trang 25 Quý I/2011, lợi nhuận giảm 413 triệu ñồng tương ứng với tỷ lệ giảm 1,8%, vốn ñầu tư tăng 2.489 triệu ñồng tương ứng với tỷ lệ tăng 3,1% nên ROI giảm so với dự toán 0,3% tương ứng với tỷ lệ giảm 1,09% Chỉ tiêu lợi nhuận ñể lại (RI) lợi nhuận cuối mà trung tâm ñầu tư ñạt ñược sau trừ chi phí vốn sử dụng Quý I/2011, lợi nhuận ñể lại Bưu ñiện tỉnh giảm so với dự toán 662 triệu ñồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,4% Vì vậy, ñể ñạt ñược tiêu lợi nhuận ñể lại theo dự toán Bưu ñiện tỉnh cần có biện pháp làm tăng doanh thu tiêu thụ, ñồng thời kiểm soát tốt chi phí trung tâm chi phí Như vậy, kết luận việc thực dự toán hiệu ñầu tư Bưu ñiện tỉnh chưa tốt Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn Bưu ñiện tỉnh chưa cao Bưu ñiện tỉnh cần có chiến lược ñầu tư phù hợp hiệu thời gian tới KẾT LUẬN CHƯƠNG III Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 Trang 26 KẾT LUẬN CHUNG Kế toán trách nhiệm công cụ ñể kiểm soát ñánh giá công ty phân quyền, tinh thần này, luận văn ñã giải số vấn ñề sau: Hệ thống hóa vấn ñề lý luận kế toán trách nhiệm, ñưa cách nhìn toàn diện lĩnh vực kế toán trách nhiệm, làm sở ñể ñánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm nghiên cứu ñưa giải pháp cho việc hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Luận văn ñã ñề xuất ñược giải pháp thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm xây dựng hệ thống báo cáo cho nhà quản trị, xây dựng hệ thống tiêu ñánh giá thành trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Luận văn ñã ñáp ứng ñược yêu cầu mục tiêu ñề Tuy nhiên, ñể triển khai thành công thực tế phụ thuộc vào nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực kế toán trách nhiệm Ban lãnh ñạo Bưu ñiện tỉnh ñơn vị trực thuộc Footer Page 26 of 126 ... HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam 3.1.1 Xây dựng mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam. .. luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu ñiện tỉnh Quảng Nam Footer Page... máy kế toán Bưu ñiện tỉnh ñược phân thành kế toán Văn phòng Bưu ñiện tỉnh kế toán ñơn vị trực thuộc 2.1.4.2 Bộ máy kế toán Văn phòng Bưu ñiện tỉnh (Sơ ñồ 2.2 Sơ ñồ máy kế toán Bưu ñiện tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay