Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát

26 76 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:11

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ TUYẾT SƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: TS LÊ THỊ THÚY LOAN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam, kế toán quản trị mẻ, việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp chưa quan tâm mức Hơn nữa, mặt luật pháp, Nhà nước ban hành văn pháp quy, chế độ hướng dẫn hệ thống kế toán tài áp dụng bắt buộc cho doanh nghiệp, kế toán quản trị đề cập vận dụng không bắt buộc doanh nghiệp thời gian gần Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát quản lý tốt chi phí sở để nhà quản trị đưa định kinh doanh hợp lý, hiệu nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Chính vậy, việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cần thiết doanh nghiệp muốn đứng vững thương trường Ngành chế biến gỗ ngành sản xuất vật chất đóng vai trò quan trọng toàn kinh tế quốc dân Việc triển khai ứng dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp chế biến gỗ nói riêng chưa quan tâm mức Qua trình nghiên cứu thực tế cho thấy Công ty TNHH Hoàng Phát không nằm thực tế đó, công tác kế toán quản trị bộc lộ mặt hạn chế định cần phải hoàn thiện Việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán quản trị chi phí nói riêng Công ty TNHH Hoàng Phát cần thiết, điều hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả hội nhập canh tranh kinh tế thị trường Footer Page of 126 Header Page of 126 Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác kế toán nói chung, kế toán quản trị chi phí nói riêng phương diện lý luận thực tiễn, tác giả chọn nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát” nhằm góp phần vào việc nâng cao lực, hiệu quản lý Công ty TNHH Hoàng Phát điều kiện Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá, làm sáng tỏ vấn đề lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp chế biến gỗ nói riêng - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát, từ nêu ưu nhược điểm phân tích nguyên nhân - Trên sở lý luận thực trạng nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát, góp phần phục vụ công tác quản lý Công ty hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Với mục tiêu xác định, đề tài nghiên cứu sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Đề tài chủ yếu khảo sát sử dụng tài liệu Công ty TNHH Hoàng Phát năm 2011 để minh họa Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập liệu cách sử dụng nguồn sơ cấp thức cấp Công ty TNHH Hoàng Phát, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp khác để làm rõ đối tượng nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán công cụ quản lý kinh tế, tất yếu có đổi không phương diện ghi chép phản ánh, lưu trữ mà quan trọng thiết lập hệ thống thông tin nhằm cung cấp trình định quản lý Kế toán quản trị tất yếu chế thị trường Đặc biệt kế toán quản trị chi phí nội dung quan trọng chủ yếu kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Trong việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Việt Nam vào hoạt động quản lý vấn đề mẻ chưa triển khai cách đồng bộ, khoa học chưa khai thác, phát huy hết ưu công cụ quản lý khoa học Do vậy, việc nghiên cứu vận dụng hoàn thiện kế toán quản trị Footer Page of 126 Header Page of 126 chi phí để cung cấp thông tin toàn diện đầy đủ chi phí cho nhà quản trị doanh nghiệp trình thực chức quản trị việc làm cần thiết giai đoạn Các vấn đề kế toán quản trị, có kế toán quản trị chi phí tác giả Việt Nam bắt đầu nghiên cứu từ đầu năm 1990 Có số công trình nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị ngành cụ thể, tác giả Phạm Thị Kim Vân (năm 2002) nghiên cứu “Tổ chức kế toán quản trị chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh du lịch”, tác giả Nguyễn Văn Bảo (năm 2002) với luận án “Nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý tài kế toán quản trị doanh nghiệp nhà nước xây dựng”, tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga (năm 2004) nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp dầu khí Việt Nam” Trong công trình này, tác giả hệ thống nội dung kế toán quản trị đề xuất phương hướng ứng dụng kế toán quản trị vào ngành cụ thể theo phạm vi nghiên cứu đề tài Mặc dù vậy, tất công trình nghiên cứu kế toán quản trị công bố chưa nghiên cứu chuyên sâu hệ thống kế toán quản trị chi phí áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất chế biến đồ gỗ, ngành chế biến gỗ ngành cần thông tin kế toán quản chi phí việc vận dụng từ lý thuyết kế toán quản trị chi phí vào thực tiễn hoạt động kinh doanh ngành hoàn cảnh kinh tế pháp lý cụ thể đơn giản Trong nghiên cứu này, tác giả dùng phương pháp khảo sát thực tế, tổng hợp, phân tích kiểm chứng để làm rõ chất kế toán quản trị chi phí Các công trình nghiên cứu trước Footer Page of 126 Header Page of 126 hệ thống hoá sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp, tiền đề để tác giả luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Bên cạnh đó, luận văn chủ yếu khảo sát sử dụng tài liệu Công ty TNHH Hoàng Phát năm 2011 để minh họa Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp thu thập liệu cách sử dụng nguồn sơ cấp thức cấp Công ty TNHH Hoàng Phát, kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để làm rõ đối tượng nghiên cứu Trên sở đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân chủ yếu kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát như: Cách phân loại chi phí, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị chi phí, định mức chi phí lập dự toán chi phí, công tác lập báo cáo kế toán quản trị chi phí, phân tích thông tin chi phí để định giá bán Từ tác giả nêu số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí như: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, tổ chức vận dụng phương pháp kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí, xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí phù hợp, phân tích biến động chi phí để thu thập xử lý thông tin nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí Bản chất kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị chuyên thực việc xử lý, phân tích cung cấp thông tin chi phí nhằm phục vụ cho việc thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra định 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế - Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu - Yếu tố chi phí nhân công - Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định - Yếu tố chi phí dịch vụ mua - Yếu tố chi phí tiền khác 1.2.2 Phân loại chi phí theo chức hoạt động Chi phí phát sinh doanh nghiệp sản xuất chia thành hai loại: chi phí sản xuất chi phí sản xuất a Chi phí sản xuất b Chi phí sản xuất 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận a Chi phí sản phẩm (product costs) Footer Page of 126 Header Page of 126 b Chi phí thời kỳ (period costs) 1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí a Chi phí trực tiếp b Chi phí gián tiếp 1.2.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí a Biến phí (Chi phí khả biến/chi phí biến đổi) b Định phí (Chi phí bất biến/chi phí cố định) c Chi phí hỗn hợp 1.2.6 Phân loại chi phí kiểm tra định a Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát - Chi phí kiểm soát - Chi phí không kiểm soát b Chi phí lặn (sunk costs) c Chi phí chênh lệch (differential costs) d Chi phí hội (Opportunity costs) 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh a Xây dựng định mức chi phí sản xuất  Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Định mức chi phí nhân công trực tiếp  Định mức chi phí sản xuất chung b Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh  Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Dự toán chi phí nhân công trực tiếp  Dự toán chi phí sản xuất chung Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm dự toán biến phí sản xuất chung dự toán định phí sản xuất chung  Dự toán chi phí bán hàng  Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành a Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm b Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất - Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp - Phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp c Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành SP  Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phương pháp toàn  Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 1.3.3 Tổ chức phân tích phục vụ kiểm soát chi phí doanh nghiệp a Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Phân tích chi phí nhân công trực tiếp c Phân tích chi phí sản xuất chung 1.3.4 Các định giá bán dựa chi phí a Vai trò chi phí định giá b Định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt - Phương pháp tính toàn Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 043993 ngày 28/10/1998 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn cấp giấy phép chế biến gỗ lâm sản khác số 176 ngày 14/11/1998  Tên giao dịch thương mại: Công ty TNHH Hoàng Phát  Tên giao dịch quốc tế: HOANG PHAT CO; LTD  Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  Mã số thuế: 4100298468  Tài khoản: 055.100.0000 968 ngân hàng Vietcombank Phú Tài Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến hàng nông lâm sản xuất Sản phẩm: Bàn ghế nhà trời; sản phẩm trang trí nội thất mặt hàng gỗ dân dụng 2.1.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty xuất sản phẩm 2.1.2.Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Phát 2.1.3.Tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH Hoàng Phát 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Công ty a Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm tất nguyên vật liệu phát sinh kỳ dùng cho trình sản xuất nguyên liệu gỗ, đinh vít, lề, hóa màu, bao bì, Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Chi phí nhân công: Bao gồm tất tiền lương, tiền thưởng, khoản trích theo quy định phận sản xuất phận văn phòng Chi phí khấu hao tài sản cố định: Máy móc thiết bị tổ sản xuất máy sấy, máy tiện, máy khoan, máy bào, hệ thống hút bụi….; máy photo, xe ôtô,… phận văn phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài: Các khoản chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí điện, nước, điện thoại, chi tiếp khách, Khi phân loại chi phí theo tính chất kinh tế, Công ty nhận biết chi phí dùng vào trình sản xuất kinh doanh tỷ trọng loại chi phí tổng số chi phí b Phân loại chi phí theo chức Dựa theo chức hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh Công ty bao gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất, cụ thể sau: * Chi phí sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm có nguyên vật liệu gỗ tròn Kapur, gỗ tròn Kêrung, gỗ xẻ loại…; nguyên vật liệu phụ bảng lề, đinh vít, ván ép, keo, hóa màu, bao bì, phát sinh trình sản xuất, tất chi phí nói chiếm tỷ trọng lớn trình sản xuất sản phẩm - Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương (lương sản phẩm, lương thời gian) phụ cấp (chức vụ, phụ cấp làm đêm, làm thêm ) công nhân trực tiếp tham gia sản xuất - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí phục vụ quản lý bao gồm: + Chi phí nhân viên Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 + Chi phí vật liệu + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí dịch vụ mua + Chi phí khác tiền * Chi phí sản xuất - Chi phí bán hàng: Bao gồm chi phí nhân viên bán hàng, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác - Chi phí tài chính: Bao gồm chi phí lãi vay ngắn hạn chi phí lãi vay dài hạn - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm: + Chi phí nhân viên quản lý + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí dịch vụ mua + Chi phí tiền khác hội nghị, tiếp khách, Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Phát phân loại theo chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ chủ yếu cho việc tính giá thành sản phẩm xác định lợi nhuận Do đó, việc xử lý phân tích thông tin chi phí kế toán quản trị Công ty chưa cụ thể 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Công ty lập với phối hợp Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Kho gỗ Phòng Hành tổ chức Công việc lập dự toán chi phí sản xuất Công ty lập theo đơn hàng Khách hàng gặp Giám đốc để đàm phán mẫu mã, quy cách, cách tiến hành Sau nhận Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 thông tin đặt hàng, Giám đốc Công ty triệu tập họp để bàn bạc thống kế hoạch sản xuất Trong quý 3/2011, Công ty sản xuất nhiều đơn đặt hàng, với sản phẩm như: bàn tròn oval, bàn chess, ghế tựa, ghế dài, Tuy nhiên, tác giả tập trung lập dự toán cho đơn hàng theo hợp đồng số 38/2011 quý 3/2011 khách hàng M-USA, đơn hàng lại với quy trình tương tự Thông tin đơn hàng số 38/2011 quý 3/2011 khách hàng M-USA sau: - Bàn chess: 4.000 sản phẩm - Ghế tựa Petter armchair: 2.400 sản phẩm - Ghế dài Bench seater: 2.000 sản phẩm Công ty TNHH Hoàng Phát sản xuất theo đơn đặt hàng nên số lượng sản phẩm tiêu thụ số lượng sản phẩm sản xuất giống nhau, tồn đầu kỳ tồn cuối kỳ Căn vào số lượng sản phẩm sản xuất, công tác lập dự toán chi phí sản xuất Công ty TNHH Hoàng Phát sau: a Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên liệu gỗ, vật tư phụ, hóa màu bao bì b Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty lập vào số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán định mức chi phí nhân công trực tiếp cho sản phẩm Số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán số lượng sản phẩm cần sản xuất theo đơn đặt hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Định mức chi phí nhân công trực tiếp cho sản phẩm xác định tổng định mức chi phí nhân công trực tiếp công đoạn quy trình sản xuất c Dự toán chi phí sản xuất chung Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm dự toán chi phí: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền Đối với chi phí khấu hao, Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Sau đó, tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán Các chi phí lại dự toán dựa vào số liệu quý trước dự kiến biến động tăng giảm năm kế hoạch Sau đó, tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Phát lập dự toán chi phí sản xuất chung quý 3/2011 theo tỷ lệ tăng 20% so với chi phí sản xuất chung thực tế quý 2/2011 Sau đó, Công ty tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn hàng số 38/2011 khách hàng M-USA theo khối lượng sản xuất dự toán d Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý Công ty Công ty TNHH Hoàng Phát lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý Công ty dựa vào số liệu kỳ trước biến động tăng giảm kỳ kế hoạch Sau tiến hàng phân bổ cho đơn hàng năm theo khối lượng sản xuất dự toán Cụ thể, Công ty lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý Công ty quý 3/2011 theo tỷ lệ tăng 20% so với chi phí bán Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 hàng chi phí quản lý Công ty thực tế quý 2/2011 Sau đó, tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý Công ty cho đơn hàng số 38/2011 khách hàng M-USA với tỷ lệ phân bổ (tương tự chi phí sản xuất chung) 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Công ty TNHH Hoàng Phát Công ty TNHH Hoàng Phát hoạt động sản xuất kinh doanh theo đơn đặt hàng, nên Công ty áp dụng phương pháp xác định chi phí theo công việc hay đơn đặt hàng Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty đơn đặt hàng Đối tượng tính giá thành đơn hàng hoàn thành quy định thiết kế kỹ thuật Để tập hợp chi phí sản xuất cho đơn đặt hàng, Công ty áp dụng phương pháp tập hợp trực tiếp khoản chi phí phát sinh liên quan đến đơn hàng, chi phí liên quan đến nhiều đơn hàng, Công ty áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp a Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Kế toán chi phí nhân công trực tiếp c Kế toán chi phí sản xuất chung d Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành 2.2.4 Lập báo cáo chi phí phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát a Báo cáo tình hình thực chi phí NVLTT b Báo cáo tình hình thực chi phí NCTT c Báo cáo tình hình thực chi phí SXC d Báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng chi phí QLDN Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 2.3.1 Những kết đạt - Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo hình thức tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho công việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán số liệu xử lý kịp thời, tập trung thống toàn Công ty - Việc phân loại chi phí theo chức hoạt động, theo yêu tố chi phí đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chi phí cho việc lập báo cáo tài theo quy định Nhà nước - Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí đơn hàng sử dụng chủ yếu phương pháp tập hợp chi phí theo phương pháp trực tiếp cho đơn hàng nên công tác tập hợp chi phí có tính xác cao, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí - Các sổ chi phí lập định kỳ như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, góp phần cung cấp số thông tin chi phí cần thiết, kịp thời cho nhà quản trị Công ty 2.3.2 Một số tồn nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất: Về phân loại chi phí Việc phân loại chi phí Công ty chủ yếu theo chức hoạt động theo yếu tố chi phí Công ty chưa có hệ thống thu thập, nhận diện chi phí theo yêu cầu quản trị phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí theo cách phân loại khác nhằm phục vụ cho việc định kinh doanh nhà quản trị Thứ hai: Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Công ty chưa xây dựng hệ thống định mức, dự toán chi phí linh hoạt Việc xây dựng định mức dự toán chi phí Công ty chủ yếu phận kế hoạch kỹ thuật mà chưa có tham gia có hiệu phận kế toán Công tác lập dự toán Công ty chưa quan tâm chưa linh hoạt phục vụ cho việc định kinh doanh Thứ ba: Về công tác lập báo cáo chi phí Các báo cáo chi phí Công ty phần đáp ứng yêu cầu cho kiểm soát chi phí Tuy nhiên báo cáo chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với việc kiểm soát chi phí chặt chẽ Thứ tư: Về công tác phân tích chi phí Công tác phân tích chi phí Công ty dừng lại việc so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán, mà chưa sâu vào thông tin chi tiết tương ứng chi phí để việc đánh giá đầy đủ đắn KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn trình bày khái quát đặc điểm phản ánh thực trạng Kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Tình hình Kế toán quản trị chi phí Công ty thể thông qua việc nhận diện cách phân loại chi phí, công tác lập dự toán chi phí, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo chi phí sản xuất phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Qua đó, luận văn đánh giá kết đạt Công ty việc lập dự toán, xác định hợp lý đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 giá thành; Và luận văn tập trung phân tích hạn chế công tác Kế toán quản trị chi phí Công ty cách phân loại chi phí Công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt, báo cáo chi phí chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với việc kiểm soát chi phí Công ty CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Để tồn phát triển kinh tế thị trường doanh nghiệp cần nhu cầu thông tin ngày lớn nhằm phục vụ cho quản lý điều hành tổ chức cách có hiệu Hiện nay, kế toán quản trị chi phí chưa ứng dụng cách phổ biến, chưa thực quan tâm mức Việc nhận thức chất, nội dung, vai trò kế toán quản trị chi phí nhiều quan điểm khác Tại Công ty TNHH Hoàng Phát, kế toán quản trị chi phí chưa quan tâm, lúng túng việc xác định mô hình, cách thức tổ chức nội dung kế toán quản trị, chưa có phận chuyên trách tổ chức thực kế toán quản trị chi phí cách khoa học Cho nên, việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí yêu cầu cấp bách doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Hoàng Phát Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 nói riêng nhằm nâng cao khả cạnh tranh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng, xác nhà quản trị, kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát cần phải thực yêu cầu sau: Thứ nhất, phải đảm bảo dựa văn hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 Bộ Tài Thứ hai, phải tiếp tục hoàn thiện máy quản lý Thứ ba, phải đảm bảo tính khả thi tính hiệu Thứ tư, phải hướng tới phát triển bền vững Công ty nhằm tạo lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu không làm tổn hại đến trình phát triển tương lai 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 3.2.1 Hoàn thiện việc phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị Theo cách phân loại này, chi phí Công ty chia thành ba loại: chi phí cố định (định phí), chi phí biến đổi (biến phí) chi phí hỗn hợp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty bao gồm loại vật liệu sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm như: gỗ, vật tư phụ đinh vít, hóa màu, bao bì,… Khoản mục biến phí, phụ thuộc vào sản lượng sản xuất thực Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Chi phí nhân công bao gồm khoản tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân Công ty thực thực trả lương theo sản phẩm hay sản lượng thực phí nhân công biến phí Chi phí sản xuất chung gồm nhiều yếu tố, yếu tố có tính chất biến phí chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu; yếu tố có tính chất định phí là: chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sửa chữa, chi phí tiền khác Yếu tố có tính chất hỗn hợp gồm biến phí định phí chi phí điện, chi phí nước Chi phí bán hàng gồm nhiều yếu tố, yếu tố có tính chất định phí là: chi phí tiền lương, chi phí đồ dùng, chi phí khấu hao chi phí tiền khác Yếu tố có tính chất biến phí chi phí mua Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm nhiều yếu tố, yếu tố có tính chất định phí là: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định Yếu tố có tính chất biến phí chi phí mua Đối với chi phí hỗn hợp sử dụng hàm hồi quy phần mềm Excel (Tools/Data Analysis/Regression) để xử lý số liệu 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Công ty Công tác lập dự toán Công ty dừng lại mức độ hoạt động cho sản phẩm (định mức chi phí nguyên liệu gỗ số lượng sản phẩm tiêu thụ) đơn hàng, mức độ hoạt động thay đổi khó dự toán chi phí kịp thời Do đó, cần hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí linh hoạt Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị, việc lập dự toán chi phí linh hoạt Công ty thực sau: - Đối với biến phí NVLTT: Căn vào định mức tiêu hao đơn giá dự kiến nguyên vật liệu mua vào - Đối với biến phí NCTT: Căn vào đơn giá lương cho sản phẩm tỷ lệ khoản trích theo lương - Đối với biến phí sản xuất chung, biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp xác định dựa vào công thức sau: Biến phí đơn vị dự toán = Tổng biến phí dự toán Mức hoạt động dự toán Đối với định phí: Dự toán sở số liệu quý trước nhận định nhà quản lý 3.2.3 Tổ chức phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí Công ty a Tổ chức phân tích báo cáo chi phí NVLTT Công ty cần bổ sung thêm bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Tổ chức phân tích báo cáo chi phí NCTT Công ty cần lập thêm bảng phân tích chi phí NCTT c Tổ chức phân tích báo cáo chi phí sản xuất chung Công ty cần lập thêm bảng phân tích chi phí sản xuất chung d Tổ chức phân tích báo cáo chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cần lập thêm bảng phân tích chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.4 Phân tích chi phí làm sở để định giá bán sản phẩm Công ty Trong điều kiện cạnh tranh nay, Công ty cần phải đưa định nhanh để nhận đơn đặt hàng, là: - Công ty có lực nhàn rỗi muốn mở rộng sản xuất để nâng cao lợi nhuận Công ty vận dụng vấn đề vào việc thực đơn hàng sản phẩm mà Công ty sản xuất cho khách hàng không thường xuyên thực đơn hàng mà Công ty chưa sản xuất - Công ty phải đương đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường giá đầu vào ngày tăng cao Chính vậy, Công ty cần phải có phương pháp xác định giá bán phù hợp thay cho phương pháp định giá bán theo chi phí toàn (theo quan điểm kế toán tài chính) Tác giả đề xuất phương pháp định giá bán theo chi phí trực tiếp Giá bán đơn vị sản phẩm xác định theo công thức sau: Giá bán = Chi phí + Chi phí tăng thêm Chi phí tăng thêm khoản bù đắp định phí sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận mong muốn Chi phí tăng thêm phạm vi linh hoạt giúp cho nhà quản lý linh hoạt định giá bán Để minh họa cho tính thích nghi cách định giá bán theo chi phí trực tiếp, tác giả đưa tình trường hợp Công ty dư thừa lực sản xuất Công ty nhận đơn hàng đặt mua ghế tựa Petter armchair với số lượng 1.000 với mức giá 250.000 đồng/cái Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty, nêu mặt tồn tại, chương trình bày cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí đưa yêu cầu nội dung hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện: Phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị, hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí linh hoạt Công ty, hoàn thiện báo cáo phân tích thông tin chi phí, phương pháp định giá bán sản phẩm Công ty TNHH Hoàng Phát Qua giải pháp góp phần giúp nhà quản lý việc lập kế hoạch, tìm hiểu nguyên nhân biến động loại chi phí để có biện pháp kiểm soát chi phí định nhanh giá để nhận đơn đặt hàng, giúp Công ty đạt mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Hoàng Phát nói riêng Kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin chi phí cách hiệu cho trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, góp phần hoàn thiện tổ chức, cải tiến công tác quản lý Công ty Qua trình nghiên cứu lý luận quản trị chi phí tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát” giải vấn đề sau: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Thứ nhất: Hệ thống hoá sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Những vần đề lý luận sở để xem xét, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Thứ hai: Luận văn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Thứ ba: Luận văn khẳng định cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí phục vụ quản trị nội Công ty TNHH Hoàng Phát Đề xuất giải pháp kế toán quản trị chi phí như: phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, báo cáo kiểm soát phân tích chi phí, phân tích thông tin thích hợp định giá bán nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Với nội dung nêu, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên, giải pháp luận văn rút từ thục tế, với phát triển không ngừng kinh tế, chắn nhiều vấn đề phát sinh cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Trong trình nghiên cứu tác giả luận văn gặp khó khăn lý luận thực tiễn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp cá nhân quan tâm khác để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... công tác kế toán quản trị chi phí định hướng nhằm đưa giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT... luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát. .. luận quản trị chi phí tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng Phát, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay