Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP Xi măng VLXD - Xây lắp Đà Nẵng

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:11

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD - XÂY LẮP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS TS Hoàng Tùng Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Quang Quynh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong xu hội nhập nay, với phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, việc quản lý, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận điều cần thiết Để đạt điều phải có thông tin kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin chi tiết theo yêu cầu quản lý như: lập dự toán chi phí, tính giá thành, phân tích thông tin chi phí…phục vụ yêu cầu kiểm soát chi phí, đánh giá trách nhiệm phận quản lý hỗ trợ cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng – xây lắp Đà Nẵng doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trải rộng khu vực miền Trung Tây Nguyên lĩnh vực kinh doanh xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng Với doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng lớn việc tổ chức tốt kế toán quản trị chi phí điều kiện cần thiết để thúc đẩy công tác quản lý, làm sở cho việc kiểm soát, sử dụng chi phí cách có hiệu quả, góp phần quan trọng công tác quản lý tài sử dụng nguồn lực Công ty Tuy nhiên, Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng – xây lắp Đà Nẵng, kế toán quản trị chi phí chưa quan tâm mức, chưa thực công cụ cung cấp thông tin giúp cho nhà quản trị xem xét, phân tích, làm sở để định Điều có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng hiệu định Footer Page of 126 Header Page of 126 quản trị nguyên nhân làm cho sức cạnh tranh Công ty hạn chế thị trường Nhằm khắc phục hạn chế để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin có chất lượng cao, xác, kịp thời cho nhà quản trị Công ty, vấn đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng vật liệu xây dựng – xây lắp Đà Nẵng thực vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Vận dụng lý luận kế toán quản trị chi phí làm sở cho việc nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị chi phí, tăng cường lực cạnh tranh Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn sâu nghiên cứu kế toán quản trị chi phí việc vận dụng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng, tập trung chủ yếu đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành thu thập thông tin, phân tích số liệu, tổng hợp, so sánh đối chiếu, thống kê phương pháp khác nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu Dữ liệu sử dụng số liệu sơ cấp Công ty kết hợp với chế độ tài kế toán, quy định ngành, hệ thống văn hướng dẫn công tác tài kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương : Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng Tổng quan tài liệu: Có nhiều công trình nghiên cứu kế toán quản trị chi phí, nhiên nghiên cứu mang tính chung chung cho loại hình doanh nghiệp tính linh hoạt kế toán quản trị lại cao phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh ngành Với doanh nghiệp Việt Nam, việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí hoạt động quản lý vấn đề mẻ, chưa triển khai cách đồng khoa học, mức độ định doanh nghiệp vận dụng số nội dung công tác lập dự toán, tính giá kiểm soát chi phí, chưa khai thác phát huy hết ưu loại công cụ quản lý khoa học Trên sở lý luận, vận dụng vào điều kiện thực tế nghiên cứu kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng, tác giả nêu lên nội dung kế toán quản trị ứng dụng vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng bao gồm: công tác lập dự toán chi phí, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm…phục vụ yêu cầu quản lý hỗ trợ cho việc định nhà quản trị Tác giả cụ thể phân tích biến động chi phí, sở làm rõ công tác kiểm soát chi phí phát sinh Công ty Qua đó, giúp cho công tác kế toán quản trị chi phí Công ty hoàn thiện Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Khái quát kế toán quản trị chi phí 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí Như vậy, kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị, thực việc xử lý cung cấp thông tin chi phí nhằm phục vụ cho việc thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra định 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí không nhận thức chi phí theo quan điểm kế toán tài mà phải nhận diện theo nhiều phương diện khác để đáp ứng nhu cầu thông tin hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát định Kế toán quản trị chi phí nhấn mạnh đến việc dự báo thông tin trách nhiệm nhà quản trị cấp nhằm gắn trách nhiệm họ với chi phí phát sinh qua hệ thống thông tin chi phí cung cấp theo trung tâm chi phí hình thành đơn vị 1.1.3 Mục đích kế toán quản trị chi phí: Với vai trò tư vấn cho nhà quản trị điều hành sản xuất kinh doanh lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu, kế toán quản trị nhận diện phân loại chi phí từ nhiều góc độ khác nhằm thiết kế thông tin chi phí thích hợp với mục đích sử dụng nhà quản trị Mục tiêu kế toán quản trị chi phí đo lường đầy đủ xác tất nguồn lực sử dụng để sản xuất sản phẩm hay thực cung cấp dịch vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Sự phát triển KTQT chi phí nước cần thiết vận dụng KTQT chi phí Việt Nam - Mô hình KTQT Pháp tách biệt độc lập hai hệ thống KTQT KTTC KTTC tuân thủ nguyên tắc, quy định chặt chẽ đặc biệt chịu chi phối quy định thuế Nhà nước; KTQT coi công việc riêng nhà quản trị doanh nghiệp, Nhà nước không can thiệp Thông tin KTQT thu thập, xử lý thông qua phương tiện kỹ thuật cao, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản trị - Ở Anh, Mỹ tách biệt thành hai hệ thống kế toán quản trị kế toán tài chính, chúng kết hợp với có ranh giới cụ thể: Kế toán Mỹ không quy định tài khoản dành cho kế toán chi phí, việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh kế toán quản trị chủ yếu theo định phí biến phí - Ở nước ta, từ trước đến khái niệm kế toán quản trị hoàn toàn mẻ Chuyển sang chế thị trường với điều tiết nhà nước, hình thành kế toán quản trị phận kế toán cần thiết Thêm vào đó, hệ thống kế toán Việt Nam có thay đổi đáng kể để phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế Theo đó, hệ thống kế toán với chuẩn mực kế toán hình thành, sở để bước xây dựng kế toán quản trị 1.2 Phân loại chi phí theo yêu cầu kế toán quản trị chi phí 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động a Chi phí sản xuất -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp -Chi phí nhân công trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 -Chi phí sản xuất chung b Chi phí sản xuất -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ a Chi phí sản phẩm b Chi phí thời kỳ 1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí a Chi phí khả biến b Chi phí bất biến c Chi phí hỗn hợp 1.2.4 Các cách phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định a Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát b Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp c Chi phí chìm d Chi phí chênh lệch e Chi phí hội 1.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.3.1 Lập dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dự toán chi phí bao gồm dự toán sau: a Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 thể dự toán khối lượng sản phẩm sản xuất b Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp xây dựng từ dự toán khối lượng sản xuất Dự toán cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến quy mô lực lượng lao động cần thiết cho kỳ dự toán c Dự toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí liên quan đến phục vụ quản lý hoạt động sản xuất, phát sinh phân xưởng chi phí nhân công trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm yếu tố chi phí biến đổi chi phí cố định d Dự toán chi phí bán hàng Dự toán chi phí bán hàng phản ánh chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm dự tính kỳ sau Dự toán nhằm mục đích tính trước tập hợp phương tiện chủ yếu trình bán hàng e Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán chi phí quản lý thường phụ thuộc vào cấu tổ chức doanh nghiệp Chi phí liên quan đến toàn doanh nghiệp mà không liên quan đến phận hoạt động 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh a Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành * Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm tất chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho trình sản xuất sản phẩm * Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm khoản chi phí liên quan đến phận lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, khoản trích BHXH, BHYT KPCĐ tính vào chi phí theo quy định * Đối với chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ quản lý sản xuất gắn liền với phân xưởng, phận sản xuất * Tính giá thành sản phẩm: - Đánh giá sản phẩm dở dang: Để đánh giá sản phẩm dở dang, doanh nghiệp sử dụng phương pháp: + Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương + Phương pháp đánh giá theo giá thành định mức - Phương pháp tính giá thành: + Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn): + Phương pháp đơn đặt hàng: + Phương pháp phân bước: + Phương pháp định mức: b Tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp * Đối với chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, bao gồm toàn chi phí cần thiết để thực đẩy mạnh trình lưu thông, phân phối hàng hóa đảm bảo việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng * Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp: Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD – XÂY LẮP ĐÀ NẴNG 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thực chủ trương đổi xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng định số 1615/QĐ – BXD việc cổ phần hóa Công ty xi măng VLXD - xây lắp Đà Nẵng Công ty thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/6/2007 với tên gọi Công ty cổ phẩn xi măng VLXD - xây lắp Đà Nẵng (viết tắt COXIVA) Các đơn vị trực thuộc Công ty: - Xí nghiệp gạch Lai Nghi - Nhà máy gạch An Hòa - Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng - Xí nghiệp kinh doanh xi măng – VLXD Đà Nẵng - Các chi nhánh kinh doanh trực thuộc Công ty - Trạm đầu nguồn Quá trình phát triển Công ty trải qua nhiều khó khăn Công ty bước tháo gỡ, vượt qua thử thách tìm chỗ đứng thị trường 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty cổ phần xi măng VLXD - xây lắp Đà Nẵng cổ phần hóa từ năm 2007, phần vốn Nhà nước chiếm 65,81% tổng vốn điều lệ Công ty đơn vị trực thuộc Tổng công Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, mở tài khoản ngân hàng nước nước ngoài, hoạt động theo pháp luật điều lệ hoạt động Công ty Hiện Công ty chủ yếu thực sản xuất kinh doanh hai lĩnh vực là: - Kinh doanh xi măng; - Sản xuất kinh doanh sản phẩm: vỏ bao xi măng, gạch nung Theo phạm vi nghiên cứu đề tài nêu phần Mở đầu, luận văn giới hạn nghiên cứu kế toán quản trị chi phí đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty, bao gồm: - Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng - Xí nghiệp gạch Lai Nghi - Nhà máy gạch An Hòa 2.1.3 Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty a Khái quát máy quản lý Công ty Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo mô hình trực tuyến chức Công ty có phòng chức 14 đơn vị trực thuộc b Chức năng, nhiệm vụ phận * Tại Văn phòng Công ty: - Giám đốc Công ty: - Phó Giám đốc sản xuất: - Phó Giám đốc kinh doanh: - Phó Giám đốc XDCB: - Phòng Kế hoạch tiêu thụ: - Phòng Tổ chức lao động tiền lương: - Phòng Tài kế toán: Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Phòng Kỹ thuật sản xuất: * Tại đơn vị trực thuộc: Đối với Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài có chức năng, nhiệm vụ quan hệ với Công ty sau: - Về chức năng, nhiệm vụ: Các đơn vị có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất đơn vị Lập kế hoạch sản xuất, xây dựng định mức chi phí để tiến hành hoạt động sản xuất Chủ động giao dịch với khách hàng để tìm thị trường tiêu thụ Quản lý sử dụng có hiệu toàn tài sản đơn vị theo quy định Công ty Quản lý sử dụng lao động đơn vị theo quy định Pháp luật - Về quan hệ với Công ty: Các Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất có dấu riêng, mở tài khoản giao dịch ngân hàng địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở theo đồng ý Giám đốc Công ty, giao vốn thành lập Vốn giao nguyên tắc giao quyền sử dụng, Công ty chủ sở hữu vốn Đơn vị chịu trách nhiệm trước Công ty hiệu sử dụng vốn tài sản giao 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Công ty a Tổ chức máy kế toán Văn phòng Công ty * Khái quát máy kế toán Công ty: Công ty áp dụng mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán Công ty có địa bàn hoạt động rộng lớn, trực tiếp quản lý 14 đơn vị trực thuộc Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Ở xí nghiệp sản xuất tổ chức kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc, riêng chi nhánh kinh doanh hạch toán báo sổ Vào cuối tháng, Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất gửi toàn báo cáo Văn phòng Công ty Trên sở đó, kế toán công ty tổng hợp lại lập báo cáo cho toàn Công ty theo tháng * Chức năng, nhiệm vụ phần hành kế toán - Kế toán trưởng: - Phó phòng: - Kế toán tổng hợp: - Kế toán tiền lương, toán nội bộ: - Kế toán toán: - Kế toán tiêu thụ: - Kế toán tài sản cố định: - Kế toán tổng hợp thống kê vật tư: - Kế toán chi nhánh: - Kế toán đơn vị sản xuất: b Tổ chức máy kế toán đơn vị trực thuộc: * Khái quát máy kế toán Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất: * Chức năng, nhiệm vụ phần hành kế toán Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất: - Phụ trách kế toán xủa Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất - Các kế toán phần hành 2.2 Kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD-Xây lắp Đà Nẵng 2.2.1 Nội dung, đặc điểm chi phí Công ty * Chi phí nguyên vật liệu Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 * Chi phí nhân công * Chi phí sản xuất chung * Chi phí bán hàng * Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.2 Lập dự toán chi phí Công ty Vào cuối năm, Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất vào tình hình thực tế, kết hoạt động sản xuất năm qua, hợp đồng bán hàng ký, nguồn lực nhu cầu đơn vị, kế hoạch Công ty để xây dựng dự toán cho năm tới Dự toán Xí nghiệp, Nhà máy bao gồm: Dự toán sản lượng sản xuất, dự toán giá thành, dự toán chi phí bán hàng… Các dự toán lập sở số liệu năm trước, sơ phân tích yếu tố môi trường kinh doanh, khả nguồn lực, tỷ lệ tăng trưởng dự kiến, định mức, điều kiện thời tiết khí hậu… 2.2.3 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất kinh doanh Công ty a Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành * Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Kế toán chi phí nhân công trực tiếp * Kế toán chi phí sản xuất chung * Phương pháp tính giá thành sản phẩm Kỳ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp, Nhà máy theo tháng Do đó, hàng tháng, sau tập hợp chi phí phát sinh kỳ, kế toán Xí nghiệp, Nhà máy tiến hành kết chuyển toàn chi phí phát sinh sang tài khoản tính giá thành để tính giá thành sản phẩm b Tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.4 Lập báo cáo phục vụ công tác kiểm soát chi phí Công ty Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 a Đối với Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất Kiểm soát chi phí chủ yếu kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, tiền lương khoản chi phí khác Kiểm soát chi phí nhân công kiểm soát đơn giá lương công đoạn sản xuất, kiểm soát thời gian làm việc người lao động thông qua bảng chấm công, kiểm soát suất lao động người thông qua báo cáo sản lượng thực Để có sở kiểm soát chi phí, Công ty dựa dự toán chi phí lập, kết hợp với báo cáo thực dự toán Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất gửi để đối chiếu b Đối với Văn phòng Công ty Kiểm soát chi phí chủ yếu kiểm soát khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động Bộ máy quản lý: tiền lương, chi phí công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, khấu hao, sửa chữa bảo trì tài sản, tiếp khách, chi phí hội họp, học tập, chi phí điện, nước, điện thoại… 2.2.5 Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty a Ưu điểm Công tác kế toán quản trị chi phí Công ty vận dụng thể qua dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất dự toán chi phí Bộ máy quản lý Văn phòng Công ty lập, qua giúp kiểm soát khoản chi phí liên quan đến hoạt động Công ty Việc theo dõi phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí Công ty phản ánh thường xuyên, liên tục để tập hợp phục vụ cho quản trị Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Công tác kiểm soát chi phí thực nhằm kiểm soát tình hình chi phí phát sinh Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất kiểm soát khoản chi phí liên quan đến hoạt động Bộ máy quản lý Văn phòng Công ty b Những mặt hạn chế - Công ty chưa thực việc phân loại chi phí thành biến phí định phí để phục vụ yêu cầu quản trị chi phí - Các dự toán lập chi phí dự toán tĩnh, đơn vị chưa xây dựng dự toán linh hoạt tương ứng với biến động, thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh - Các báo cáo tình hình sử dụng vật tư Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất mang tính chung chung, điều dẫn đến việc khó kiểm soát chi phí phát sinh cho phận sản xuất để gắn trách nhiệm cụ thể cho cá nhân xảy việc lãng phí chi phí - Việc phân tích chi phí Công ty dừng lại việc so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán, nhằm mục đích đánh giá hiệu hoạt động SXKD mà chưa phục vụ cho mục đích định Phương pháp sử dụng để phân tích chi phí đơn giản, chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh - Công tác kiểm soát chi phí Công ty thực chưa phát huy hết ứng dụng kế toán quản trị chi phí như: Lập dự toán chi phí, phân tích chi phí…nhằm kịp thời xử lý cung cấp thông tin cho nhà quản trị trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng cho thấy khoảng cách lý luận thực tiễn Để cho kế toán quản trị chi phí thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh thiết nghĩ cần có giải pháp thiết thực để kế toán chi phí phát huy công dụng dựa sở khoa học nhà quản trị xem kênh cung cấp thông tin quan trọng cho việc định CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VLXD – XÂY LẮP ĐÀ NẴNG 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty CP xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng Kế toán quản trị ngày thu hút quan tâm ý doanh nghiệp Ở mức độ vận dụng khác nhau, doanh nghiệp đưa kế toán quản trị vào hệ thống thông tin kế toán Tuy nhiên, Công ty CP xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng, kế toán quản trị chi phí vận dụng đơn giản sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ năm công tác kế toán thực theo truyền thống Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty CP xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng cho thấy việc vận dụng nội dung kế toán quản trị chi phí quản lý Công ty nhiều hạn chế nêu chương II Vì vậy, việc áp dụng kế toán quản trị đặc biệt kế toán quản trị chi phí vào công tác kế toán nói Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 chung Công ty thực cần thiết Mặt khác, để kế toán quản trị chi phí thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, kênh cung cấp thông tin quan trọng cho việc định nhà quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, thiết nghĩ cần phải có giải pháp thiết thực dựa sở khoa học để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty CP Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng 3.2.1 Tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán Công ty chủ yếu xây dựng nhằm thu thập, xử lý cung cấp thông tin kế toán tài Do đó, để phục vụ tốt cho công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cần phải xây dựng mô hình kế toán quản trị Với quy mô Công ty, với đội ngũ kế toán viên gắn bó lâu dài, hiểu rõ tình hình Công ty, theo tác giả, Công ty nên tổ chức hệ thống kế toán quản trị kết hợp với kế toán tài máy kế toán -Kế toán tài -Kế toán quản trị chi phí -Bộ phận lập dự toán -Bộ phận phân tích, đánh giá - Kế toán tiền lương, toán nội - Kế toán toán - Kế toán tiêu thụ - Kế toán tài sản cố định - Kế toán tổng hợp thống kê vật tư - Kế toán tổng hợp (Phó phòng Tài kế toán) Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Kế toán trưởng 3.2.2 Nhận diện chi phí theo cách ứng xử chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh Công ty chia thành loại sau: a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Đây loại biến phí b Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí tiền lương cho nhân viên trực tiếp sản xuất lương theo sản phẩm nên biến phí c Chi phí sản xuất chung: - Chi phí nhân viên phân xưởng: Tiền lương nhân viên phân xưởng đơn vị xem chi phí hỗn hợp - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Công ty thực phương pháp khấu hao theo đường thẳng phí định phí - Phí bảo trì, sửa chữa dụng cụ sản xuất: Đây khoản định phí - Chi phí điện sản xuất: Đây chi phí hỗn hợp - Chi phí khác tiền: Đây khoản chi phí phát sinh thường ổn định, xem khoản phí cố định năm d Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng thuộc biến phí bao gồm khoản chi phí : chi phí vận chuyển, bốc xếp, hoa hồng, tiền thưởng cho nhân viên bán hàng, đóng gói Các chi phí bán hàng sau xếp vào loại định phí bao gồm: Chi phí quảng cáo, triển lãm, chi phí khấu hao tài sản cố định, lương nhân viên bán hàng e Chi phí quản lý doanh nghiệp: Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Tiền lương nhân viên quản lý đơn vị, CP khấu hao TSCĐ, CP trả lãi vay, thuế môn bài, CP vật dụng văn phòng định phí 3.2.3 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Lập dự toán khâu quan trọng thiếu trình sản xuất kinh doanh, sở để xác định việc đơn vị có sử dụng hiệu nguồn lực hạn chế hay không Chính mà việc hoàn thiện công tác lập dự toán nói chung lập dự toán khoản mục chi phí sản xuất nói riêng cần phải thực cách cụ thể chi tiết để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh a Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp c Lập dự toán chi phí sản xuất chung 3.2.4 Lập dự toán chi phí linh hoạt Công ty Các Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất lập dự toán chi phí sản xuất hầu hết dự toán tĩnh, điều dẫn đến việc đánh giá tình hình thực chi phí gặp khó khăn mức độ hoạt động thực tế khác với mức độ hoạt động dự kiến Khi sản lượng tăng lên dự toán không phù hợp cho việc đánh giá định Lúc này, Công ty nên lập dự toán linh hoạt Để lập dự toán linh hoạt, cần tiến hành công việc sau: - Bước 1: Xác định phạm vi phù hợp cho đối tượng lập dự toán - Bước 2: Xác định chi phí theo cách ứng xử chi phí - Bước 3: Xác định biến phí đơn vị dự toán - Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.5 Hoàn thiện công tác lập báo cáo phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí Công ty Hiện nay, báo cáo nội Công ty phần đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí Công ty Tuy nhiên, báo cáo chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động này, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí Xuất phát từ thực trạng báo cáo kế toán Công ty, tác giả hoàn thiện báo cáo kế toán theo chức quản trị sau: - Tổ trưởng Tổ sản xuất lập báo cáo cụ thể Tổ như: báo cáo tình hình sử dụng vật tư, báo cáo tình hình sản xuất số người lao động Tổ ngày - Báo cáo tình hình thực chi phí: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hiện nay, báo cáo Công ty phản ánh tình hình sử dụng nguyên vật liệu chưa thể tình hình biến động nguyên vật liệu theo nguyên nhân khác Do đó, chưa có sở để gắn trách nhiệm với phận sử dụng + Chi phí nhân công trực tiếp: Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp Công ty tập trung vào cung cấp thông tin lương công nhân chưa sâu phân tích đánh giá nguyên nhân biến động chi phí + Chi phí sản xuất chung: Báo cáo chi phí sản xuất chung cần chi tiết theo yếu tố chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Từ đó, so sánh yếu tố chi phí thực tế với dự toán để thấy quy mô tốc độ tăng, giảm yếu tố chi phí ảnh hưởng đến khoản mục chi phí sản xuất chung + Chi phí chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Tương tự với báo cáo chi phí sản xuất chung, báo cáo chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chia chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố Từ đó, so sánh yếu tố chi phí thực tế với dự toán để thấy quy mô tốc độ tăng, giảm yếu tố chi phí ảnh hưởng đến khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu sở lý luận thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng, luận văn đưa giải pháp cần thiết để thực tốt kế toán quản trị chi phí Công ty Hoàn thiện phân loại chi phí theo yêu cầu KTQT chi phí, lập báo cáo phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí Công ty, lập dự toán chi phí linh hoạt giúp cho nhà quản lý có sở để định hoạt động sản xuất kinh doanh Qua đó, luận văn góp phần làm cho kế toán quản trị chi phí thực trở thành công cụ hữu hiệu giúp nhà quản trị thực tốt chức hoạch định, kiểm soát định Công ty Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí nội dung mô hình KTQT, đóng vai trò quan trọng công tác quản lý kinh tế tài chính, việc sử dụng nguồn lực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung Công ty cổ phần xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng nói riêng Vấn đề hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cần thiết KTQT coi công cụ quản lý hữu hiệu điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh, tính linh hoạt, hữu ích kịp thời thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp Với Công ty cổ phần xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng, việc ứng dụng KTQT chi phí hoạt động quản lý vấn đề mẻ, chưa triển khai cách đồng khoa học Ở mức độ định, Công ty vận dụng số nội dung công tác lập dự toán, tính giá kiểm soát chi phí chưa khai thác phát huy hết ưu loại công cụ quản lý khoa học Trên sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào điều kiện thực tế Công ty, viết nêu lên ứng dụng KTQT chi phí Công ty như: Phân loại chi phí theo yêu cầu quản trị, lập dự toán chi phí, phân tích, kiểm soát chi phí…nhằm kịp thời xử lý cung cấp thông tin cho việc định nhà quản trị, hỗ trợ việc nâng cao hiệu hoạt động quản lý Công ty Với đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng” , luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Trình bày, làm rõ vấn đề lý luận chung KTQT chi phí doanh nghiệp, sở khai thác làm rõ thực tiễn KTQT chi phí Công ty CP xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng - Luận văn đánh giá, nguyên nhân, hạn chế viêc tổ chức KTQT chi phí, đề xuất phương hướng hoàn thiện tổ chức vận dụng KTQT chi phí Công ty Với mục tiêu xây dựng, luận văn thực mục tiêu đề ra, bên cạnh số hạn chế như: chưa làm rõ điểm khác biệt KTQT chi phí công ty có quy mô lớn quy mô nhỏ Tuy nhiên, để giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí thực vào thực tiễn trở thành công cụ có ích tùy thuộc vào chủ động nhận thức Công ty Footer Page 26 of 126 ... hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty CP Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng 3.2.1 Tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán Công ty chủ yếu xây. .. Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Xi măng VLXD – Xây lắp Đà Nẵng Tổng quan... năm công tác kế toán thực theo truyền thống Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty CP xi măng VLXD – xây lắp Đà Nẵng cho thấy việc vận dụng nội dung kế toán quản trị chi phí quản lý Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP Xi măng VLXD - Xây lắp Đà Nẵng, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP Xi măng VLXD - Xây lắp Đà Nẵng, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP Xi măng VLXD - Xây lắp Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay