Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải

26 82 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:11

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ ÁNH HOA HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế , Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thông tin chi phí kế toán quản trị cung cấp có vai trò quan trọng doanh nghiệp Nó mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý, sở để nhà quản lý đưa định đắn Ở nước phát triển, kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp vận dụng để giúp nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch, từ đưa phương án kinh doanh tối ưu Còn nước ta, khái niệm kế toán quản trị kế toán quản trị chi phí xuất từ đầu năm 1990 Đến ngày 12 tháng năm 2006 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán quản trị, hiểu biết kế toán quản trị nước ta mẻ, áp dụng cụ thể vào loại hình doanh nghiệp nhiều hạn chế Ngành gỗ số ngành có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, để đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, đòi hỏi sản phẩm ngành gỗ phải đa dạng kiểu dáng, có chất lượng sức cạnh tranh cao Đứng trước xu hội nhập quốc tế, doanh nghiệp gỗ nói chung Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải nói riêng muốn xây dựng doanh nghiệp có thương hiệu, có khả cạnh tranh cao; xây dựng điểm đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng … Nhiều vấn đề đặt cho Công ty cần phải giải quyết, làm để kiểm soát chi phí vấn đề Công ty đặt lên hàng đầu Kế toán quản trị Footer Page of 126 Header Page of 126 chi phí với vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra định Hiện tại, Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải tổ chức kế toán quản trị tập trung vào kế toán quản trị chi phí nhằm cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh, song kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng Công ty chưa tổ chức cách khoa học Hiện nhu cầu sử dụng thông tin chi phí tự phát, công việc kế toán quản trị chi phí thực đan xen phận, chưa có phận chuyên trách Điều làm cho thông tin chi phí cung cấp cho nhà quản trị chưa hợp lý, kịp thời xác Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn, chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Về lý luận: Luận văn làm rõ chất, vai trò nội dung kế toán quản trị chi phí quản trị doanh nghiệp - Về thực tiễn: Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải để tìm vấn đề hạn chế Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phù hợp với yêu cầu chế thị trường đặc thù Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Footer Page of 126 Header Page of 126 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề kế toán quản trị chi phí lý luận thực tiễn Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn sâu nghiên cứu kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải, bao gồm toàn đơn vị tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh văn phòng Công ty Phương pháp nghiên cứu Để thực việc nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh, kiểm chứng… để trình bày vấn đề tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Từ tìm tồn Công ty, tổng hợp đưa kết luận từ thực tiễn đề xuất giải pháp tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Tổng quan tài liệu Tại Việt Nam, số doanh nghiệp bước đầu vận dụng xây dựng máy kế toán quản trị riêng biệt có nhiều nghiên cứu vấn đề Điển hình công trình nghiên cứu Phạm Văn Dược (1997) với “Phương hướng xây dựng nội dung tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả trình bày phương hướng giải pháp xây dựng hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam, nhiên nghiên cứu mang tính chất chung cho tất loại hình doanh nghiệp Trong thời gian gần đây, việc nghiên cứu kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Điển hình công trình nghiên cứu: “Tổ chức kế toán quản trị chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh du lịch” tác giả Phạm Thị Kim Văn (2002), “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam” tác giả Phạm Thị Thuỷ (2007), “Kế toán quản trị chi phí đánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí bưu điện thành phố Đà Nẵng” tác giả Phạm Thị Thúy Hằng (2007), “Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí Công ty cà phê Nhà nước địa bàn tỉnh Đăk Lăk” tác giả Nguyễn Thanh Trúc (2007), “Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Dệt Đà Nẵng, thực trạng giải pháp hoàn thiện” tác giả Đoàn Thị Lành Footer Page of 126 Header Page of 126 (2008), “Tổ chức báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất” tác giả Nguyễn Thị Tố Vy (2010) Tất nghiên cứu khái quát vấn đề lý luận chung kế toán quản trị chi phí, thấy tầm quan trọng kế toán quản trị chi phí việc cung cấp thông tin chi phí cho quản trị doanh nghiệp Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu kế toán quản trị chi phí công bố chưa nghiên cứu chuyên sâu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho Công ty cụ thể ngành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty Vào năm 2010, năm 2011 tác giả vào nghiên cứu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho Công ty Tác giả Trần Thị Kim Loan (2010) nghiên cứu “Kế toán quản trị chi phí Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng”, tác giả Đinh Tuyết Diệu (2011) nghiên cứu “Kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập Lam Sơn” Nhìn chung đề tài góp phần lớn cho Công ty việc xây dựng vận hành hệ thống kế toán quản trị chi phí để cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy, kịp thời cho nhà quản trị để định tối ưu Thế đề tài sâu nghiên cứu tình hình kế toán quản trị chi phí nói chung, kế toán quản trị chi phí sản xuất nói riêng Công ty thuộc ngành in, ngành chế biến thủy sản Tất công trình nghiên cứu kế toán quản trị công bố chưa nghiên cứu chuyên sâu kế toán quản trị chi phí áp dụng cho doanh nghiệp gỗ nước nói chung tỉnh Bình Footer Page of 126 Header Page of 126 Định nói riêng, vậy, luận văn mà tác giả tập trung nghiên cứu là: “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KTQT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất, vai trò KTQT chi phí a Bản chất KTQT chi phí Về chất, KTQT chi phí phận kế toán quản trị KTQT chi phí cung cấp thông tin chi phí phạm vi yêu cầu quản lý nội doanh nghiệp Mục đích KTQT chi phí cung cấp thông tin cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp KTQT chi phí phục vụ chủ yếu cho việc quản trị chi phí, định quản trị KTQT chi phí không thu nhận, xử lý cung cấp thông tin nghiệp vụ kinh tế tài thực phát sinh hoàn thành mà cung cấp thông tin phục vụ cho việc định tương lai hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp b Vai trò kế toán quản trị chi phí Để thực vai trò mình, kế toán quản trị chi phí tiến hành lập dự toán chi phí để trợ giúp nhà quản trị doanh nghiệp thực chức lập kế hoạch Ngoài ra, trình thực mục tiêu mà kế hoạch đề ra, kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin cho việc quản lý đến công việc cụ thể Kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 quản trị chi phí coi công cụ để đánh giá trình thực mục tiêu kế hoạch - thông qua việc phân tích chi phí, từ có định hợp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày đạt hiệu cao Có thể nói, kế toán quản trị chi phí đóng vai trò kiểm soát toàn khâu hoạt động kinh doanh cách cụ thể, chi tiết thường xuyên Ngoài ra, số tình đặc biệt, thông tin chi phí đóng vai trò vô quan trọng việc xác định giá bán sản phẩm, trường hợp sản xuất theo yêu cầu khách hàng mà chưa có giá thị trường 1.1.2 Sự phát triển KTQT chi phí nước vận dụng Việt Nam - Sự phát triển KTQT chi phí diễn vào đầu kỷ XIX Cuối kỷ XIX, KTQT chi phí sử dụng rộng rãi sở sản xuất Hầu hết cách thức kế toán chi phí kế toán nội thực kỷ XX bắt đầu phát triển giai đoạn 1880 – 1925 - Sau năm cuối thập niên 1920, KTQT chi phí bước phát triển Những năm 1950 – 1960 có số nỗ lực nhằm nâng cao tính hữu ích mặt quản lý hệ thống kế toán chi phí truyền thống - Trong năm cuối kỷ XX có nhiều đổi hệ thống KTQT chi phí thực nước Mỹ, Âu, Á Các phương pháp KTQT chi phí đời áp dụng nhiều nước giới Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Ở Việt Nam, trước năm 1990, với kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đơn vị chịu sức ép cạnh tranh nên không thấy nhu cầu cần phải có hệ thống KTQT chi phí Khái niệm KTQT chi phí không tồn ý niệm nhà quản lý thực tế Cùng với đổi kinh tế sang chế thị trường, khái niệm KTQT KTQT chi phí xuất Việt Nam từ đầu năm 1990 nghiên cứu có hệ thống từ năm 1999, nhiên thực tế áp dụng KTQT doanh nghiệp Việt Nam hạn chế 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO YÊU CẦU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Chi phí phân thành loại sau: Phân loại chi phí theo chức hoạt động, phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, cách phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.3.1 Lập dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất Lập dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất bao gồm: Lập dự toán chi phí sản xuất, lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, lập dự toán chi phí linh hoạt 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm a Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Phân tích thông tin chi phí thích hợp để định kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả trình bày vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất Trước hết, trình bày khái quát KTQT chi phí, xác định vai trò KTQT chi phí, tiếp phân tích nội dung chủ yếu KTQT chi phí Đây sở lý luận làm tiền đề cho việc nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải, từ tìm giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Tiền thân Công ty Cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Công ty TNHH thương mại sản xuất Duyên Hải thành lập vào ngày 07/09/1998 Ngày 03/01/2011, giấy phép kinh doanh số 4100288540 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Định, “Công ty Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 TNHH thương mại sản xuất Duyên Hải” đổi tên thành “Công ty Cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải” Cho đến nay, Công ty Cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Công ty chế biến hàng lâm sản xuất có mặt rộng khắp giới 2.1.2 Quy trình công nghệ tổ chức sản xuất Công ty a Quy trình công nghệ Công ty Để tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng, trình sản xuất thực theo sau: Qui trình hoạt động xẻ, qui trình hoạt động sấy, qui trình hoạt động sơ chế, qui trình hoạt động tinh chế, qui trình hoạt động lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm b Tổ chức sản xuất Công ty Cơ cấu tổ chức sản xuất Công ty bao gồm hai phận: Bộ phận sản xuất: Gồm hai phân xưởng chuyên sản xuất sản phẩm Công ty phân xưởng I phân xưởng II Bộ phận phục vụ sản xuất: Gồm hai tổ: tổ phụ trợ tổ kỹ thuật 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải thiết lập mô hình tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức với phận: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc; Phó giám đốc; Phòng vật tư; Phòng tở chức hành chính; Phòng kế toán; Phòng kỹ thuật; Phòng kế hoạch; Phân xưởng I; Phân xưởng II Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Công ty Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo kiểu trực tuyến chức Kế toán trưởng trực tiếp điều hành công tác kế toán phần hành kế toán phần hành có kiểm tra đối chiếu lẫn 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 2.2.1 Phân loại chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Ở Công ty có hai cách phân loại: Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế phân loại chi phí theo công dụng kinh tế 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải a Lập dự toán chi phí sản xuất Công việc lập dự toán chi phí sản xuất Phòng kỹ thuật Công ty tiến hành lập - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hiện nay, dự toán chi phí nguyên vật liệu Công ty lập dựa vào số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán định mức chi phí nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Định mức chi phí NVL để sản xuất đơn vị sản phẩm: xây dựng dựa định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm đơn giá loại nguyên vật liệu Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Công ty lập dựa vào số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán, định mức chi phí nhân công trực tiếp cho sản phẩm Định mức chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm: xác định tổng định mức chi phí nhân công trực tiếp công đoạn quy trình công nghệ - Dự toán chi phí sản xuất chung + Đối với chi phí khấu hao, Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Sau đó, tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán + Các chi phí lại dự toán dựa vào số liệu tháng trước dự kiến biến động tăng giảm tháng kế hoạch, sau tiến hành phân bổ cho đơn hàng theo khối lượng sản xuất dự toán b Lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp lập tương tự dự toán chi phí sản xuất chung 2.2.3 Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Công ty xác định đơn đặt hàng đối tượng tính giá thành loại sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng b Tổ chức kế toán chi phí sản xuất Công ty - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Mỗi có đơn đặt hàng, Phòng kế hoạch tiến hành phân tích làm lệnh sản xuất Căn vào Lệnh sản xuất, Phòng kế hoạch lập phiếu cấp vật tư định mức giao cho phân xưởng Căn vào phiếu cấp vật tư này, Phòng kỹ thuật vật tư tiến hành xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm Dựa vào phiếu xuất kho, kế toán lập bảng kê chứng từ xuất vật tư Cuối tháng, kế toán tập hợp bảng kê chứng từ xuất vật tư để ghi vào sổ chi phí NVLTT Ngoài ra, kế toán Công ty theo dõi chi tiết nguyên vật liệu xuất dùng theo loại sản phẩm theo đơn đặt hàng Bảng tổng hợp chi phí NVLTT - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tiền lương công nhân trực tiếp hạch toán vào TK 622 “chi phí nhân công trực tiếp” Căn vào bảng toán tiền lương bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế toán ghi vào sổ chi phí nhân công trực tiếp Đồng thời, vào bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế toán tổng hợp chi phí NCTT theo loại sản phẩm - Kế toán chi phí sản xuất chung Để hạch toán chi phí sản xuất chung Công ty sử dụng TK 627 “chi phí sản xuất chung” theo dõi riêng chi tiết cho loại Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chi phí sở sổ chi tiết TK 6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278 Chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đơn đặt hàng nên tập hợp trực tiếp cho đơn đặt hàng mà phải tập hợp chung cho toàn phân xưởng Cuối tháng, phân bổ chi phí sản xuất chung cho đơn hàng theo khối lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho c Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm - Đánh giá sản phẩm dở dang Việc tính giá thành Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải tiến hành đơn đặt hàng hoàn thành nên sản phẩm dở dang - Tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành Công ty loại sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng Giá thành sản phẩm Công ty xác định theo phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 2.2.4 Lập báo cáo chi phí phân tích phục vụ kiểm soát chi phí Công ty a Báo cáo tình hình thực chi phí NVLTT Cuối tháng, phận kế toán lập báo cáo tình hình thực chi phí NVLTT Báo cáo chi phí NVLTT Công ty so sánh chi phí NVLTT thực tế phát sinh với dự toán đơn hàng chưa sâu phân tích nguyên nhân biến động chi phí chưa gắn kết trách nhiệm với phận có liên quan b Báo cáo tình hình thực chi phí nhân công trực tiếp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Cuối tháng, phận kế toán lập báo cáo tình hình thực chi phí NCTT Báo cáo chi phí NCTT Công ty so sánh chi phí nhân công trực tiếp thực tế với dự toán chưa sâu phân tích biến động chi phí chưa gắn kết trách nhiệm với phận có liên quan c Báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung Cuối tháng, phận kế toán lập báo cáo tình hình thực chi phí SXC để so sánh với dự toán Báo cáo chi phí SXC Công ty so sánh chi phí thực tế phát sinh với dự toán chưa sâu phân tích biến động chi phí chưa gắn kết trách nhiệm với phận có liên quan d Báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng chi phí QLDN Cuối tháng, Công ty lập báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng chi phí QLDN Tuy nhiên, báo cáo lập để so sánh chi phí thực tế so với dự toán chưa phân tích nguyên nhân biến động chi phí trách nhiệm thuộc phận 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 2.3.1 Ưu điểm KTQT chi phí Công ty thông qua công tác lập dự toán chi phí giúp Công ty có kế hoạch nguồn lực, nhờ mà đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Bên cạnh đó, Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 công tác lập dự toán chi phí Công ty sở để kiểm tra, kiểm soát định nhà quản trị Công ty Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Công ty hoàn toàn hợp lý Công tác kế toán Công ty thực cách khoa học, đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm nhiệt tình nên công tác quản lý tài tương đối hiệu Sự phân công, phân nhiệm hợp lý, rõ ràng phần hành máy kế toán có tác dụng nâng cao lực làm việc khả chuyên môn nhân viên kế toán 2.3.2 Nhược điểm Thứ nhất, Công ty chưa quan tâm đến việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí nhằm phục vụ cho công tác KTQT chi phí Thứ hai, việc lập dự toán chi phí Công ty chủ yếu dựa vào số liệu thống kê chưa giúp cho nhà quản trị phân tích để đưa định trường hợp cần thiết phải chấp nhận giảm giá để trúng thầu Bên cạnh đó, Công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt để giúp nhà quản trị so sánh chi phí thực tế mức độ hoạt động khác có thay đổi quy mô sản xuất, khả gia tăng đơn đặt hàng có thay đổi giá bán Thứ ba, báo cáo chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với việc kiểm soát chi phí chặt chẽ Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Thứ tư, việc phân tích chi phí Công ty dừng lại việc so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán mà chưa sâu vào thông tin chi tiết tương ứng chi phí để việc đánh giá đầy đủ, đắn KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, luận văn phản ánh thực trạng KTQT chi phí Công ty Cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Qua đó, Luận văn đánh giá ưu điểm tập trung phân tích hạn chế công tác KTQT chi phí Công ty Phần nghiên cứu thực tiễn cho việc đưa giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí Công ty cách hợp lý khoa học CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 3.2.1 Phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí Công ty Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Theo cách phân loại này, toàn chi phí Công ty chia thành loại: Biến phí, định phí chi phí hỗn hợp Tác giả sử dụng phần mềm Excel để tách chi phí hỗn hợp thành biến phí định phí 3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Công ty Khi Công ty có số lượng đơn đặt hàng tăng lên, dự toán lập mức sản lượng định dự toán không phù hợp cho việc đánh giá định Lúc này, Công ty nên lập dự toán linh hoạt, từ có định giá bán sản phẩm điều kiện mức sản lượng khác nhau, đảm bảo cho Công ty có lãi đưa mức giá cạnh tranh với đối thủ Chẳng hạn, Công ty lập dự toán cho đơn hàng sản xuất vào tháng 12/2011 theo Hợp đồng kinh tế số 36/2011 ngày 19/11/2011 sản xuất 1.848 bàn tròn xếp 65 cm, thực tế sản lượng bàn tròn xếp 65 cm tăng lên trình đàm phán với đối tác Lúc so sánh số liệu chi phí dự toán với số liệu chi phí thực tế phát sinh Để phân tích, đánh giá, dự toán linh hoạt lập đáp ứng yêu cầu 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung Theo tác giả Công ty nên phân bổ chi phí sản xuất chung cho loại sản phẩm sau: - Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí điện, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị phân bổ cho loại sản phẩm theo số máy chạy tương ứng, số máy chạy có liên quan đến số Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 lượng sản phẩm sản xuất Tuy nhiên Công ty không theo dõi chi tiết số máy chạy, thống kê số máy chạy cách nhân viên phòng kỹ thuật tiến hành thống kê số máy chạy ca trực Tuy nhiên để theo dõi số máy chạy tương ứng với loại sản phẩm Công ty công việc tốn nhiều công sức chi phí Bởi vậy, tính dựa vào định mức thiết kế - Đối với chi phí SXC lại phân bổ theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, hầu hết chi phí có liên quan đến trình lao động công nhân, trình lao động công nhân phức tạp kéo dài tốn nhiều chi phí sản xuất chung 3.2.4 Tổ chức phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí Công ty a Tổ chức phân tích báo cáo chi phí NVLTT Hiện báo cáo Công ty phản ánh tình hình sử dụng NVL, chưa thể tình hình biến động NVL, chưa có sở để gắn trách nhiệm với phận sử dụng Các biến động chi phí NVL liên quan đến nhiều phận khác Vì vậy, báo cáo phân tích chi phí NVL cần thiết lập để nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí NVL, sở tìm hiểu nguyên nhân hướng khắc phục cụ thể Do đó, cần bổ sung thêm “Bảng phân tích chi phí NVLTT” b Tổ chức phân tích báo cáo chi phí nhân công trực tiếp Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp Công ty dừng lại việc so sánh chi phí NCTT thực tế với dự toán, chưa sâu vào phân tích biến động theo hướng có lợi hay bất lợi Để đáp ứng nhu cầu trên, Công ty lập “Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp” c Tổ chức phân tích báo cáo chi phí sản xuất chung Báo cáo chi phí SXC cần chi tiết theo yếu tố chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Từ đó, so sánh yếu tố chi phí thực tế với dự toán để thấy quy mô tốc độ tăng, giảm yếu tố chi phí ảnh hưởng tới khoản mục chi phí sản xuất chung Thông qua phân tích để có biện pháp kiểm soát chi phí SXC, góp phần làm giảm chi phí sản xuất cho Công ty Công ty nên lập “Bảng phân tích chi phí SXC” d Tổ chức phân tích báo cáo chi phí bán hàng chi phí QLDN Trong báo cáo chi phí bán hàng chi phí QLDN chia chi phí bán hàng chi phí QLDN theo yếu tố, từ so sánh yếu tố chi phí thực với dự toán để thấy quy mô tốc độ tăng, giảm yếu tố ảnh hưởng tới khoản mục chi phí bán hàng chi phí QLDN tương tự phân tích báo cáo chi phí SXC Thông qua phân tích để có biện pháp kiểm soát chi phí bán hàng QLDN Công ty, góp phần giảm chi phí cho Công ty 3.2.5 Phương pháp định giá bán tình khác Công ty Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 a Những tình cần đặt Công ty cần định giá bán phù hợp - Công ty nhân lực nhàn rỗi muốn mở rộng sản xuất để nâng cao lợi nhuận - Công ty phải đương đầu với đối thủ cạnh tranh: Công ty nên tham gia đấu thầu; để trúng thầu đòi hỏi phải có mềm dẻo linh hoạt việc định giá bỏ thầu b Xây dựng chi phí làm sở định giá bán phù hợp Có hai phương pháp định giá định giá theo chi phí toàn định giá theo chi phí trực tiếp Tuy nhiên, tác giả giới thiệu phương pháp định giá theo chi phí trực tiếp, lí sau: - Phương pháp cung cấp cho nhà quản trị nhiều thông tin chi tiết biến phí sản xuất chung, biến phí bán hàng biến phí quản lý doanh nghiệp nên hữu hiệu cho người quản lý việc dự đoán xác định mức giá điều kiện cạnh tranh - Phương pháp định giá theo chi phí trực tiếp nhấn mạnh đến số dư đảm phí, cung cấp cho nhà quản trị sườn linh hoạt định giá, thích nghi vấn đề mà không cần phải tiến hành vấn đề phụ trợ nghiên cứu tài liệu chi phí để có thêm thông tin phương pháp toàn Với phương pháp định giá theo chi phí trực tiếp, người ta xây dựng chi phí chi phí cận trình định giá Công ty giảm giá bán chi phí để đạt mục Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 tiêu định Chi phí tăng thêm khoản bù đắp định phí sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận mong muốn Chi phí tăng thêm phạm vi linh hoạt giúp cho nhà quản lý động linh hoạt điều chỉnh giá KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, luận văn đề cập đến cần thiết hoàn thiện KTQT chi phí yêu cầu việc hoàn thiện KTQT chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty Qua giải pháp góp phần giúp nhà quản lý việc lập kế hoạch, tìm hiểu nguyên nhân biến động loại chi phí để có biện pháp kiểm soát chi phí định nhanh giá để nhận đơn đặt hàng, giúp Công ty xác định xác chi phí phát sinh loại sản phẩm nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện KTQT chi phí Công ty KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam có nhiều hội phát triển phải đối mặt với nhiều thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế Để nâng cao lực cạnh tranh, điều kiện sống đơn vị kinh doanh phải kiểm soát tốt chi phí có định kinh doanh đắn, điều có thông qua hệ thống KTQT chi phí Chính vậy, luận văn nghiên cứu hoàn thiện KTQT chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Qua đó, giúp máy kế tóan Công ty phát huy Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 tốt vai trò việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Qua nghiên cứu lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất tìm hiểu thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hoá phát triển lý luận chung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất phục vụ hiệu cho quản trị nội - Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty, mặt làm vấn đề tồn công tác kế toán quản trị chi phí - Luận văn phân tích cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty: Đề xuất cách phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí để đáp ứng nhu cầu thông tin KTQT; lập báo cáo phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí Công ty; hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Công ty Để thực giải pháp đó, Công ty cần phải có phận kế toán quản trị nhận thông tin chi phí kinh doanh từ phận Tài - Kế hoạch để thống kê, phân loại phân tích chi phí kinh doanh Với trợ giúp phần mềm kế toán phận kế toán quản trị, tác giả tin tưởng Công ty thực giải pháp Footer Page 26 of 126 ... CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 3.2.1... đề kế toán quản trị chi phí lý luận thực tiễn Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải. .. TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI 2.2.1 Phân loại chi phí Công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải Ở Công ty có hai cách phân loại: Phân loại chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Duyên Hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay