Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần May Hòa Thọ, Hội An

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀ THỌ, HỘI AN Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN HỮU ÁNH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 06 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để đáp ứng yêu cầu nhà quản lý, đòi hỏi kế toán cung cấp thông tin cách thường xuyên, liên tục hữu ích phục vụ kịp thời định nhà nhà quản trị nhiều cấp độ khác Chính yêu cầu tính tốc độ, linh hoạt, hữu ích thông tin mà kế toán tài đảm trách được, kế toán quản trị đời tất yếu khách quan chế thị trường Kế toán quản trị nước phát triển ứng dụng cách rộng rãi công tác quản lý điều hành nội doanh nghiệp Ngành dệt may nói chung Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An nói riêng chịu áp lực cạnh tranh lớn Do để tồn phát triển có sản phẩm có sức cạnh tranh cao, giá phù hợp có may chiếm lĩnh thị trường Vấn đề trước mắt cần đặt cho Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An phải tiết kiệm chi phí Tuy nhiên thực tế, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An, kế toán quản trị, đặc biệt kế toán quản trị chi phí chưa quan tâm mức Kế toán quản trị chi phí chưa tổ chức khoa học, quy củ, mang nặng nội dung kế toán tài hay nói cách khác chưa vận dụng tổ chức thực công ty với tư cách công cụ quản lý kinh tế cung cấp thông tin kinh tế tài Các nội dung kế toán quản trị chi phí thực đan xen nhiều phận chưa có phận chuyên trách Vì xuất phát từ nhu cầu khách quan mặt lý luận thực Footer Page of 126 Header Page of 126 tiễn trình nghiên cứu, tác giả chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất nhằm ứng dụng lý thuyết vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An - Trên sở khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hoà Thọ, Hội An đề xuất phương hướng, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An - Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho hoạt động sản xuất hàng may mặc công ty Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn bao gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Tác giả Đoàn Thị Lành (năm 2007) nghiên cứu “Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp dệt Đà Nẵng, thực trạng giải pháp thực hiện”, luận văn trình bày nội dung thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng, đánh giá thực trạng chung công tác kế toán quản trị doanh nghiệp từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp địa bàn thành phố Về phương pháp, tác giả Đoàn Thị Lành sử dụng phương pháp: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, khảo sát thực tế để đưa giải pháp tốt nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Ngoài luận văn tham khảo số tạp chí khoa học công nghệ số luận văn khác như: Th.S Phạm Thị Thủy (năm 2007) “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam”; PGS.TS Trương Bá Thanh, Nguyễn Thanh Trúc (2008) (Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng), “Kế toán quản trị chi phí công ty cà phê Nhà nước địa bàn Tỉnh Đăk Lăk”; Th.S Trần Thị Kim Loan (năm 2010), “Kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV sổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng”; Th.S Phạm Xuân Thư (năm 2010), “Kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần Dược TW III”; Th.S Trần Lê Uyên Phương (năm 2010) “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 công ty kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế”; Th.S Ngô Thị Hường (năm 2010) “Hoàn Thiện kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần bia Phú Minh”; Th.S Nguyễn Xuân Diệu (năm 2011) “Kế toán quản trị chi phí công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Minh”; Th.S Nguyễn Thị Ngọc Anh (năm 2011) “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty bia Huế” Dựa sở nghiên cứu lý thuyết KTQT chi phí thực tiễn ngành may mặc công ty Cổ phần May Hòa Thọ, Hội An số ngành có tính chất tương đồng, vấn đề luận văn cần tập trung nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An” Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí Khái niệm kế toán quản trị chi phí hiểu trình thu thập, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin chi phí cho nhà quản trị thực chức phân tích cách ứng xử chi phí, hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá tình hình thực chi phí hỗ trợ định 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí - KTQT chi phí phận hệ thống thông tin kế toán, công cụ quản lý thông qua việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh, hoàn thành thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, định theo yêu cầu quản lý nội tổ chức - KTQT chi phí quan tâm đến loại chi phí phát sinh hay biến động trách nhiệm quản lý gắn với trung tâm chi phí - Thông tin chi phí thường mang tính dự báo phục vụ quản trị tài sản doanh nghiệp định sản xuất kinh doanh 1.1.3 Vai trò kế toán quản trị chi phí Theo chức quản lý, kế toán quản trị chi phí có vai trò sau: - Cung cấp thông tin cho trình hoạch định - Cung cấp thông tin cho trình tổ chức thực Footer Page of 126 Header Page of 126 - Cung cấp thông tin cho kiểm tra - Cung cấp thông tin cho trình định 1.1.4 Các kỹ thuật nghiệp vụ kế toán quản trị chi phí Thứ nhất: thiết kế thông tin thành dạng so sánh Thứ hai: nhận diện cách phân loại chi phí cho hữu ích thích hợp Thứ ba: phân tích thông tin Thứ tư: thể thông tin dạng mô hình, phương pháp, đồ thị 1.2 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất a Phân loại chi phí theo chức hoạt động: gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất b Phân loại chi phí mối quan hệ với lợi nhuận xác định kỳ: gồm chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ c Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí: gồm biến phí, định phí chi phí hỗn hợp d Phân loại chi phí theo thẩm quyền định: gồm chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát e Phân loại chi phí sử dụng lựa chọn phương án: gồm chi phí hội, chi phí chênh lệch chi phí lặn f Phân loại chi phí theo quan hệ với trình sản xuất: gồm chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Lập dự toán chi phí doanh nghiệp sản xuất a Khái niệm, ý nghĩa dự toán * Khái niệm: dự toán hiểu dự kiến công việc, nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu tổ chức * Ý nghĩa dự toán - Dự toán tiên liệu tương lai có hệ thống nhằm cung cấp cho nhà quản lý mục tiêu hoạt động thực tiễn, sở kết thực tế so sánh đánh giá - Dự toán sở để nhà quản lý tổ chức thực nhiệm vụ doanh nghiệp - Dự toán phương thức truyền thông để nhà quản trị trao đổi vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm kết đạt b Lập dự toán chi phí sản xuất * Dự toán chi phí NVLTT: tính vào định mức tiêu hao NVL đơn giá dự toán NVL * Dự toán chi phí NCTT: vào đơn giá lương xây dựng cho sản phẩm sản lượng sản phẩm sản xuất dự kiến * Dự toán chi phí SXC: gồm chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý hoạt động sản xuất phát sinh phân xưởng có tính đến cách ứng xử chi phí c Lập dự toán chi phí sản xuất Cần xem xét khía cạnh ứng xử chi phí bao gồm biến phí định phí Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.2.3 Xác định giá thành sản phẩm sản xuất a Xác định giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn Tất chi phí tham gia vào trình sản xuất (chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC) tính vào giá thành sản phẩm sản xuất, phân biệt chi phí SXC cố định chi phí SXC biến đổi b Xác định giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp trực tiếp giá thành sản phẩm sản xuất bao gồm chi phí biến đổi, chi phí SXC cố định coi chi phí thời kỳ tính vào chi phí kinh doanh phát sinh c Xác định giá thành sản xuất theo hoạt động Phương pháp ABC xác định đối tượng tập hợp chi phí hoạt động Mỗi hoạt động theo phương pháp hiểu nơi có yếu tố làm phát sinh chi phí doanh nghiệp Chi phí liên quan đến hoạt động biến phí gồm định phí biến phí 1.2.4 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất a Kiểm soát biến động chi phí Khi biến động cần kiểm soát, bỏ qua, lúc nhà quản lý xem xét: độ lớn biến động, tần suất xuất biến động, xu hướng biến động, khả kiểm soát biến động, biến động thuận lợi, lợi ích chi phí việc kiểm soát Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 tích ảnh hưởng kết cấu mặt hàng thay đổi lợi nhuận, phân tích ảnh hưởng giá bán lợi tức với thay đổi dự tính biến phí định phí Để phân tích CVP, KTQT thường sử dụng công cụ phân tích như: số dư đảm phí tỷ lệ số dư đảm phí c Phân tích thông tin chi phí thích hợp để định kinh doanh - Tập hợp chi phí liên quan đến phương án kinh doanh.Loại bỏ khoản chi phí chìm - Các chi phí lại thông tin chi phí thích hợp cho việc lựa chọn phương án 1.3 MÔ HÌNH KẾ TOÁN PHỤC VỤ CHO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Có ba kiểu tổ chức mô hình kế toán quản trị là: mô hình kết hợp, mô hình tách biệt mô hình hỗn hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn phân tích nội dung chủ yếu kế toán quản trị chi phí bao gồm: chất, vai trò KTQT chi phí nội dung chủ yếu kế toán quản trị chi phí như: phân loại chi phí, dự toán chi phí sản xuất dự toán chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm sản xuất phục vụ cho kiểm soát chi phí Bên cạnh đó, luận văn trình bày tổ chức mô hình kế toán phục vụ quản trị chi phí Đây sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng kế toán quản trị chi phí tìm giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN Lúc thành lập, xí nghiệp may Hội An có chuyền may với 446 công nhân Xí nghiệp may Hội An thành lập tiếp nhận sở vật chất từ Trường trung cấp xây dựng số thuộc Bộ xây dựng Tháng năm 2007, theo định số 59/QĐ/VP/HT ngày 01/02/2007 Xí nghiệp may Hội An chuyển sang hình thức cổ phần hóa thuộc Tổng công ty dệt may Hòa Thọ Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 công ty cổ phần may Hòa Thọ, Hội An; tổ chức hạch toán độc lập, không phụ thuộc vào Tổng công ty dệt may Hòa Thọ 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 2.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.2 Đặc điểm qui trình công nghệ 2.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 2.2.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Bộ máy kế toán công ty tổ chức mô hình trực tuyến chức Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.5 Hình thức kế toán áp dụng Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Hiện nay, công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 2.3.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An a Chi phí sản xuất - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí NVL giá trị thực tế loại vải dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm may mặc; chi phí NVL phụ giá trị thực tế phụ liệu dùng sản xuất sản phẩm: nút, may, đăng ten, dây kéo, nhãn hiệu, Riêng sản phẩm may gia công chi phí NVL có NVL phụ, NVL vải phụ liệu khác đơn vị giao gia công chuyển giao, công ty theo dõi mặt số lượng - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm khoản chi phí lương sản phẩm, tiền thưởng, phụ cấp, khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) cho công nhân trực tiếp sản xuất hàng may mặc - Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí phục vụ chung cho trình sản xuất như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ (công cụ phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động), chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua (điện thoại, nước, điện, internet, nước uống ), chi phí tiền khác Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Chi phí sản xuất - Chi phí bán hàng: công ty không tổ chức phận bán hàng độc lập phí bán hàng đơn giản, bao gồm chi phí phát sinh phục vụ khâu tiêu thụ sản phẩm như: chi phí vật liệu, bao bì (thùng carton đựng sản phẩm), chi phí bốc xếp, chi phí dịch vụ mua khác - Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm + Chi phí nhân viên quản lý: lương, phụ cấp, khoản trích theo lương + Chi phí vật liệu quản lý: chi phí văn phòng phẩm, xăng dầu xe + Chi phí đồ dùng văn phòng: phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng + Chi phí khấu hao TSCĐ + Thuế, phí lệ phí: thuế nhà đất, lệ phí giao thông, lệ phí ngân hàng, + Chi phí dự phòng: dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp việc làm + Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, fax, internet, + Chi phí tiền khác: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, đào tạo, bồi dưỡng, 2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An a Đối tượng hạch toán chi phí Đối tượng hạch toán chi phí Công ty cổ phần May Hòa Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Thọ, Hội An sản phẩm hàng may mặc b Kế toán tập hợp chi phí sản xuất * Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Trên sở kế hoạch, lệnh sản xuất định mức kinh tế kỷ thuật NVL, phận sản xuất nhận NVL kho công ty theo giấy đề nghị thủ trưởng phê duyệt Căn vào phiếu đề nghị xuất vật tư, phiếu xuất kho, kế toán vật tư xác định giá trị NVL xuất kho để ghi vào sổ chi tiết NVL, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn, bảng kê xuất vật liệu Từ bảng kê, cuối tháng kế toán ghi vào CTGS, sổ TK 621 * Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Sau nhận bảng chấm công, kế toán tiền lương tính lương cho công nhân, lập bảng phân bổ tiền lương BHXH Sau tiến hành lập chứng từ ghi sổ, cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu chứng từ ghi sổ lập Sổ Cái TK 622 tháng để theo dõi * Kế toán chi phí sản xuất chung Căn vào chứng từ chi phí phiếu xuất kho, bảng chấm công, bảng toán lương, bảng khấu hao TSCĐ, kế toán lấy số liệu ghi vào sổ chi tiết chi phí SXC hạch toán vào TK 627 chi tiết theo khoản chi phí Các chi phí này, tập hợp trực tiếp hạch toán trực tiếp cho đối tượng, liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp vào sổ chi tiết, đến cuối kỳ phân bổ theo chi phí NCTT c Tính giá thành sản phẩm - Đối tượng tính giá thành: sản phẩm hàng may mặc - Tổng hợp chi phí sản xuất: cuối kỳ, toàn chi phí sản xuất Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 phát sinh tập hợp TK 621, TK622, TK627 kết chuyển sang TK154 - Đánh giá sản phẩm dở dang: chu kỳ sản xuất sản phẩm công ty thường gói gọn tháng nên sản phẩm dở dang, tất chi phí tính cho sản phẩm hoàn thành - Tính giá thành sản phẩm: theo phương pháp giản đơn Căn vào số liệu sổ TK 621, TK 622, TK 627 kế toán tiến hành tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành Trong chi phí SXC phân bổ cho sản phẩm hoàn thành theo chi phí NCTT 2.3.3 Công tác lập dự toán chi phí Công ty cổ Phần May Hòa Thọ, Hội An a Lập dự toán chi phí sản xuất * Dự toán chi phí NVLTT: xác định số sản phẩm cần sản xuất, đơn giá mua định mức tiêu hao sản xuất đơn vị sản phẩm Trong đó, định mức NVL phòng kỹ thuật xây dựng cho loại sản phẩm giai đoạn công nghệ loại sản phẩm Định mức tiêu hao dựa định mức tiêu hao trung bình theo tài liệu thống kê kỳ trước Vì công ty nhận gia công hàng may mặc cho công ty nước chủ yếu phí NVLTT (vải) khách hàng mang đến, nên công ty không lập dự toán chi phí NVLTT cho loại vải mà có lập dự toán cho loại * Dự toán chi phí NCTT: công ty lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm vào số lượng sản phẩm cần sản xuất, định mức hao phí lao động đơn giá công * Dự toán chi phí SXC: dự toán chi phí sản xuất chung gồm Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 dự toán chi phí vật liệu, tiền lương, chi phí khấu hao, chi phí mua Căn vào tình hình thực tế thực năm trước làm cho dự toán năm sau Dự toán loại chi phí xây dựng chủ yếu từ thống kê ước tính Riêng chi phí khấu hao TSCĐ, vào giá trị TSCĐ có kỳ tình hình biến động TSCĐ năm kế hoạch, kế toán xác định mức khấu hao năm dự kiến theo chế độ quy định b Lập dự toán chi phí sản xuất * Dự toán chi phí bán hàng: Căn vào chi phí bán hàng thực tế phát sinh năm 2011 kế hoạch sản xuất năm 2012 công ty lập dự toán chi phí bán hàng cho năm 2012 * Dự toán chi phí QLDN: tương tự chi phí bán hàng, để lập dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp công ty vào kết thực năm 2011 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo khoản mục chi phí 2.3.4 Tổ chức phân tích thông tin chi phí sản xuất kinh doanh Nhìn chung việc phân tích dừng lại mức độ khái quát, đánh giá chung, mang tính so sánh chủ yếu 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 2.4.1 Về phân loại chi phí Ưu điểm: tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo chức hoạt động chi phí Nhược điểm: chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 quản trị nội bộ, với cách phân loại chi phí chưa phục vụ cho việc xác định giá phí sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 2.4.2 Về công tác kế toán chi phí sản xuất Kế toán chi phí sản xuất tiến hành theo trình tự hợp lý, khoa học kịp thời Trong trình phản ánh chi phí sản xuất, công ty dừng lại tài khoản cấp 2, cấp 3, việc hạch toán chưa cung cấp thông tin chi tiết chi phí sản xuất cụ thể theo yêu cầu quản trị Kế toán chi phí sản xuất dừng lại mức độ phục vụ công tác tính giá thành, xác định kết kinh doanh cho tất hoạt động Công ty chưa quan tâm đến việc ứng xử chi phí mối quan hệ với mức độ hoạt động, công suất hoạt động để lập kế hoạch phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm 2.4.3 Về xây dựng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh Công ty chủ yếu tập trung vào lập dự toán cho khoản chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí QLDN Riêng dự toán chi phí SXC, chi phí bán hàng chi phí QLDN lập chủ yếu dựa sở số liệu năm trước nên mang tính báo cáo, không mang tính khả thi Đồng thời công ty chưa lập dự toán linh hoạt để dự báo mức chi phí mức hoạt động khác giúp nhà quản trị linh hoạt việc định giá bán tình khác 2.4.4 Về tổ chức phân tích thông tin để định kinh doanh ngắn hạn Công ty tiến hành phân tích thông tin báo cáo tài chính, sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá mức độ biến Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 động chi phí, chưa khai thác kỷ thuật phân tích thông tin KTQT để đánh giá nhân tố ảnh hưởng, không thực phân tích điểm hòa vốn, phân tích CVP, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc định sản xuất kinh doanh ngắn hạn, gây tình trạng thụ động sản xuất kinh doanh 2.4.5 Tổ chức máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí Tại công ty có kế toán tổng hợp kiêm kế toán trưởng kế toán phần hành khác Chỉ yêu cầu, kế toán thu thập, xử lý, phân tích số liệu phục vụ cho mục đích quản trị 2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 2.5.1 Nguyên nhân khách quan Hệ thống kế toán Việt Nam hệ thống bao gồm KTTC KTQT mà thành phần chủ yếu KTTC, nên việc tổ chức máy kế toán công ty đặt trọng tâm vào việc thu thập thông tin cho KTTC, việc đặt vấn đề để thu thập, hệ thống hóa thông tin cho KTQT chưa thực 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan + Chưa phân định rõ ranh giới hai phận KTTC KTQT + Chưa nhận định tầm quan trọng KTQT + Chưa thực thấu hiểu nguyên tắc, nội dung, phạm vi, phương pháp kế toán quản trị + Việc triển khai, bồi dưỡng kiến thức KTQT cho Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 người làm quản lý chưa thực công ty quan đào tạo quan tâm đầu tư mức KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương này, luận văn giới thiệu tổng quát đặc điểm hoạt động SXKD, cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An; tìm hiểu thực trạng công tác KTQT nói chung KTQT chi phí nói riêng Công tác KTQT chi phí công ty thể qua việc nhận diện phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, báo cáo phận để theo dõi kiểm soát chi phí, tính giá thành sản phẩm tổ chức máy kế toán để phục vụ cho kế toán quản trị chi phí Đồng thời qua công tác này, luận văn đưa ưu điểm tập trung phân tích hạn chế công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Phần nghiên cứu làm sở để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An chương Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN Qua khảo sát Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An, công tác KTQT nói chung, quản trị chi phí nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Do Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An nhận thấy cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán để đảm bảo thực kế toán quản trị chi phí Theo tác giả, Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An nên chọn mô hình tổ chức công tác KTQT kết hợp Với mô hình này, nhân viên KTTC vừa đảm nhiệm KTTC vừa đảm nhiệm KTQT 3.2.2 Hoàn thiện phân loại chi phí Công ty nên phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 3.2.3 Hoàn thiện công tác lập báo cáo chi phí phục vụ công tác kiểm soát chi phí a Hoàn thiện báo cáo chi phí nguyên vật liệu Biến động chi phí NVLTT thực tế so với dự toán gắn với hai nhân tố đơn giá NVLTT khối lượng NVLTT sử dụng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 (số lượng sản phẩm sản xuất x định mức tiêu hao vật liệu) b Hoàn thiện báo cáo chi phí nhân công Biến động chi phí NCTT thực tế so với dự toán gắn với hai nhân tố đơn giá nhân công hao phí lao động bình quân c Hoàn thiện báo cáo chi phí sản xuất chung Để kiểm soát chi phí SXC nhằm đánh giá mức tiết kiệm hay lãng phí, công ty cần lập bảng phân tích chi phí SXC theo khoản mục 3.2.4 Tổ chức phân tích thông tin phục vụ kế toán quản trị chi phí - Đối với thông tin khứ: sở số liệu chi tiết chi phí sản xuất, kế toán lập báo cáo phân tích chi phí thành biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp, sau lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo cách ứng xử chi phí Từ tiến hành phân tích điểm hòa vốn kinh doanh để xác định sản lượng hòa vốn doanh thu hòa vốn, xây dựng công thức dự toán chi phí sản xuất nhằm giúp công ty xây dựng kế hoạch linh hoạt, dự toán chi phí sản xuất cần thiết cho hoạt động sản xuất có biến động khối lượng tiêu thụ - Đối với thông tin tương lai: sở thông tin phận kế hoạch, phận sản xuất cung cấp, KTQT đưa phương án sản xuất kinh doanh cho kỳ thời tiến hành phân tích, lập báo cáo kết phân tích thông tin, từ tư vấn cho nhà quản trị định sản xuất kinh doanh Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.5 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Công ty cần lập dự toán chi phí linh hoạt 3.2.6 Phân tích điểm hòa vốn Căn vào số liệu chi phí phân loại theo cách ứng xử, ta có biến phí đơn vị sản phẩm, giá bán dự kiến sản phẩm từ xác định số dư đảm phí đơn vị, có tổng định phí định phí phân bổ cho mặt hàng ta tính sản lượng hòa vốn doanh thu hòa vốn mặt hàng 3.3 ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN - Nhận thức rỏ vai trò quan trọng cần thiết kế toán quản trị kinh tế thị trường - Việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp có kết phụ thuộc vào nhận thức, lực trình độ chuyên môn thân nhà quản trị doanh nghiệp - Hoàn thiện máy tổ chức quản lý sản xuất khoa học, hợp lý Đặc biệt, hoàn thiện máy kế toán, phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài - Phải khai thác tối đa tiện ích phần mềm kế toán sử dụng - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường - Giao lưu, học tập kinh nghiệm quản lý, tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp ngành khu phạm vi toàn quốc Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở thực trạng công tác KTQT chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Trong chương 3, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện khắc phục hạn chế tồn công tác kế toán quản trị chi phí đơn vị Các giải pháp tập trung vào vấn đề: tổ chức theo dõi, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí để xây dựng dự toán linh hoạt giúp nhà quản trị đưa định xác trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí công ty Những giải pháp nhằm giải hạn chế kế toán quản trị chi phí đơn vị, góp phần tăng cường vai trò kế toán quản trị chi phí việc cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích định kinh doanh nhà quản trị doanh nghiệp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN CHUNG Để tồn phát triển thích ứng với kinh tế thị trường, doanh nghiệp luôn phải tìm cách đối phó với cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp khác, giai đoạn kinh tế Việt Nam tiến trình bước vào hội nhập với kinh tế giới Do vậy, nhu cầu thông tin cho quản lý trình kinh doanh doanh nghiệp điều thiếu Kế toán - phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính, có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Một hệ thống kế toán đáp ứng tốt nhu cầu thông tin phải hệ thống bao gồm hai phân hệ: kế toán tài kế toán quản trị Đối với phân hệ kế toán quản trị, thông tin phải theo mục đích quản trị nội doanh nghiệp để dự báo kiện xảy dự toán ảnh hưởng tài kinh tế chúng tổ chức Các thông tin không cần phải tuân thủ chuẩn mực kế toán tài Thay vào đó, nhấn mạnh đến tính thích hợp - nghĩa khả hữu dụng việc dự đoán tương lai, tính linh hoạt nghĩa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Luận văn “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An” hệ thống lại làm rỏ vai trò, mục đích, chức kế toán quản trị trình quản lý doanh nghiệp từ nêu lên cần thiết phải tổ chức kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng doanh nghiệp, cụ thể Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An Thông qua nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí công ty, luận văn đưa hệ thống giải pháp mang tính đồng nhằm phục vụ mục đích hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Footer Page 26 of 126 ... PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN Qua khảo sát Công. .. tác kế toán quản trị chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ, HỘI AN 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán. .. thuyết vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hòa Thọ, Hội An - Trên sở khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần May Hoà Thọ, Hội An đề xuất phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần May Hòa Thọ, Hội An, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần May Hòa Thọ, Hội An, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần May Hòa Thọ, Hội An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay