Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHƯƠNG THÚY OANH HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR Chuyên ngành : Kế toán Mã ngành : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn Phản biện 1: PGS TS Hoàng Tùng Phản biện 2: TS Chúc Anh Tú Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới Trong trình đó, hội mở nhiều thách thức lớn, đòi hỏi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách để tồn phát triển Để thực điều hệ thống thông tin kịp thời, xác có hiệu yêu cầu bắt buộc Ở Việt Nam, kế toán quản trị mẻ, việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp chưa quan tâm mức Ngành dược phẩm ngành sản xuất kinh doanh đặc thù kinh tế quốc dân với sản phẩm mang tính định sống sức khỏe người Chính vậy, có ảnh hưởng xã hội rộng lớn Trong xu hướng hội nhập mở cửa nay, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có nhiều hội để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết nước để sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt phù hợp nhu cầu người tiêu dùng, hạn chế nhập tiến tới xuất Tuy nhiên, ngành dược phẩm gặp khó khăn, việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nghiên cứu sản xuất loại dược phẩm đặc trị mà lâu Việt Nam phải nhập từ nước Để khắc phục khó khăn, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất, đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ, mua quyền sáng chế việc tăng cường công tác quản lý yêu cầu thật cần thiết ngành dược phẩm Footer Page of 126 Header Page of 126 Hệ thống kế toán chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar tập trung vào kế toán tài (để lập báo cáo tài chủ yếu) Trong năm qua, nhận thức hiểu biết kế toán quản trị chi phí mẻ, chưa thực cách có khoa học như: - Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, chưa quan tâm đến việc lập dự toán linh hoạt - Lập báo cáo chi phí phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí chưa quan tâm - Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc định chưa thực - Việc tổ chức máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí chưa quan tâm mức Để khắc phục hạn chế trên, đem lại hiệu cao trình kinh doanh cho Công ty hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar cần thiết Chính lý đó, vấn đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar thực vấn đề cấp thiết cần sớm nghiên cứu đưa vào thực Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận: Hệ thống hoá làm rõ chất, vai trò nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Về thực tế: Khảo sát thực tế công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1, nêu mặt hạn chế phân tích nguyên nhân Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty mặt như: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập dự toán chi phí linh hoạt, lập báo cáo phân tích chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề kế toán quản trị chi phí lý luận thực tiễn Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1, lập dự toán chi phí sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành, phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí định, nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu kế toán quản trị chi phí phạm vi Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh, kiểm chứng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp dược phẩm - Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, bảo đảm thông tin kế toán cho yêu cầu quản trị Công ty điều kiện chế thị trường Kết cấu đề tài Luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp dược phẩm Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu Đã có nghiên cứu số tác giả việc áp dụng kế toán quản trị chi phí cho loại hình doanh nghiệp cụ thể xây lắp, bia, dược … Tuy nhiên chưa có nghiên cứu hệ thống kế toán quản trị chi phí áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất dược phẩm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin chi phí phục vụ chức quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động định hợp lý 1.1.2.Vai trò kế toán quản trị chi phí Cung cấp thông tin chi phí để giúp nhà quản lý thực chức quản trị doanh nghiệp lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra – đánh giá việc thực kế hoạch định 1.1.3 Sự vận dụng kế toán quản trị chi phí Việt Nam Ngày 12/6/2006, Thông tư số 53/2006/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thức đời nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp thực kế toán quản trị 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO YÊU CẦU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 a Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung b Chi phí sản xuất Đây chi phí phát sinh trình sản xuất sản phẩm liên quan đến trình tiêu thụ sản phẩm phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp Thuộc loại chi phí gồm có hai khoản mục chi phí: chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.2 Phân loại chi phí dựa vào phương pháp tập hợp chi phí vào đối tượng chịu chi phí Theo cách phân loại chi phí sản xuất chia thành hai loại: Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.2.3 Phân loại theo cách ứng xử chi phí Theo cách ứng xử chi phí, chia chi phí thành ba loại: chi phí khả biến, chi phí bất biến chi phí hỗn hợp 1.2.4 Phân loại chi phí phục vụ trình kiểm soát định a Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát b Chi phí lặn c Chi phí chênh lệch d Chi phí hội 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh a Xây dựng định mức - Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Định mức chi phí NVLTT Footer Page of 126 = Định mức lượng NVL x Định mức giá NVL (1.1) Header Page of 126 Định mức chi phí nhân công trực tiếp: Định mức chi Định phí = mức Định mức giá lượng thời gian x NCTT - (1.2) công lao động hao phí Định mức chi phí chung Xây dựng định mức cho chi phí sản xuất bao gồm xây dựng định mức lượng định mức giá b Lập dự toán chi phí - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Dự Dự toán chi phí = NVLTT - toán lượng sản phẩm sản Định Định mức x tiêu giá hao x đơn NVLTT xuất mức vị (1.3) NVLTT Chi phí nhân công trực tiếp: Đơn Dự toán chi Dự toán Định mức phí nhân lượng sản thời gian lao công trực = tiếp phẩm sản x động sản xuất giá tiển x lương (1.4) lao phẩm động - Chi phí sản xuất chung: Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm dự toán biến phí sản xuất chung dự toán định phí sản xuất chung Dự toán biến phí sản xuất chung: Dự toán biến phí sản xuất chung Footer Page of 126 Dự toán lượng = sản phẩm sản x xuất Dự toán biến phí đơn vị sản xuất chung (1.5) Header Page of 126 -Dự toán định phí sản xuất chung: Tỷ Dự toán định phí sản xuất chung = lệ % Định phí sản xuất tăng chung thực tế kỳ x định phí sản (1.6) trước xuất chung giảm theo dự toán Căn vào dự toán biến phí dự toán định phí sản xuất chung, tổng hợp thành dự toán chi phí sản xuất chung Dự toán chi phí SXC Dự toán biến phí = SXC Dự + toán định phí (1.7) SXC - Chi phí bán hàng: Dự toán chi phí bán hàng nhằm xác định tổng chi phí dự kiến chi phí bán hàng Dự toán biến phí bán hàng: Dự biến toán phí = bán hàng Dự toán lượng Định số sản x phẩm tiêu thụ mức biến phí (1.8) bán hàng Dự toán định phí bán hàng: Tương tự lập dự toán định phí sản xuất chung Dự toán chi phí bán hàng Dự toán biến = phí bán hàng Dự + toán định phí (1.9) bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp: Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp Footer Page of 126 Dự = lượng toán số Định mức biến sản x phí phẩm tiêu thụ quản doanh nghiệp lý (1.10) Header Page 10 of 126 Dự toán định phí quản lý doanh nghiệp: Thường không thay đổi theo mức độ hoạt động Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán biến = phí quản Dự lý + phí doanh nghiệp toán định quản lý doanh nghiệp 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành a Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành - Đối tượng tập hợp chi phí: Là phạm vi xác định trước để tập hợp chi phí Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất xác định giới hạn phận chịu chi phí đối tượng chịu chi phí làm sở cho việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí phục vụ cho tính giá thành - Đối tượng tính giá thành: Là kết trình sản xuất trình cung cấp dịch vụ cần tính giá thành để phục vụ yêu cầu quản lý Xác định đối tượng tính giá thành thường gắn với yêu cầu nhà quản trị kiểm soát chi phí, định giá bán xác định kết kinh doanh đối tượng, hoạt động b Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Tùy thuộc vào yêu cầu thông tin để lập báo cáo phục vụ quản lý mà kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành thực theo phương pháp: Phương pháp toàn phương pháp trực tiếp 1.3.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh a Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Footer Page 10 of 126 (1.11) Header Page 12 of 126 10 d Phân tích biến động chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Phân tích biến phí bán hàng biến phí quản lý doanh nghiệp - Phân tích định phí bán hàng định phí quản lý doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế toán quản trị công cụ cung cấp thông tin kịp thời cho việc thực chức quản trị doanh nghiệp Kế toán quản trị chi phí nội dung quan trọng kế toán quản trị, thực xử lý cung cấp thông tin chi phí cho nhà quản trị định kinh doanh, hầu hết định kinh doanh doanh nghiệp liên quan đến chi phí Chương luận văn sâu nghiên cứu chất, vai trò nội dung kế toán quản trị chi phí Đây tiền đề làm sở cho việc nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí định hướng nhằm đưa giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty a Chức năng, nhiệm vụ Công ty Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 b Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Sản phẩm cuả Công ty sản xuất chủ yếu thuốc tân dược phục vụ sức khỏe người Hiện Công ty có khoảng 200 sản phẩm phép lưu hành toàn quốc… sản phẩm sản xuất đa dạng, phong phú, mặt hàng thuốc bột kháng sinh, thuốc viên thuốc kem mặt hàng chiến lược Công ty Tính chất đặc thù sản phẩm thuốc chữa bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người, sản phẩm Công ty sản phẩm hỏng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.4 Tổ chức kế toán Công ty a Tổ chức máy kế toán b Hình thức kế toán Công ty áp dụng 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1: 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Hiện Công ty thực phân loại chi phí theo nội dung kinh tế theo chức chi phí Vẫn chưa thực phân loại tập hợp chi phí theo cách ứng xử chi phí 2.2.2 Lập dự toán chi phí kinh doanh Công ty Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar sản xuất theo đơn đặt hàng, tức có đơn đặt hàng với số lượng Công ty tiến hành sản xuất, nên số lượng sản phẩm tiêu thụ số lượng sản xuất giống nhau, tồn đầu kỳ tồn cuối kỳ Trong quý I/2011, Công ty sản xuất nhiều đơn đặt hàng, với sản phẩm như: thuốc viên, thuốc kem thuốc bột kháng sinh, Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Tuy nhiên, tác giả tập trung lập dự toán cho đơn hàng thuốc Zolgyl quý I/2011 khách hàng Công ty Dược TTBYT Bình Định, đơn hàng lại với quy trình tương tự a Lập dự toán chi phí sản xuất - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:Dựa định mức tiêu hao NVL, định mức nguyên vật liệu sử dụng định mức giá nguyên vật liệu - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công bao gồm tiền lương theo sản phẩm khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ) Đơn giá Tiền lương theo đơn giá sản phẩm = Số lượng sản phẩm x sản xuất tiền lương đơn vị sản phẩm Dự toán chi phí khoản trích theo lương: tính 22% tiền lương thực nhận làm dự toán chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ BHTN - Dự toán chi phí sản xuất chung Theo kinh nghiệm thực tế, chi phí nguyên vật liệu đưa vào từ đầu trình sản xuất chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% Còn lại chi phí nhân công trực tiếp chiếm khoảng 10% chi phí sản xuất chung chiếm khoảng 20% tổng chi phí Tổng chi phí sản xuất năm 2011 làm tính chi phí SXC Gía thành = đơn vị năm 2010 Số lượng x sản phẩm b Lập dự toán chi phí sản xuất - Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Theo quy định Hội đồng quản trị hợp đồng phân phối với nhà phân phối Công ty Dược TTBYT Bình Định Tỷ lệ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty tính theo %/doanh thu Trên sở dự toán chi phí lập trên, kế toán tiến hành lập bảng dự toán giá thành sản phẩm 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty a Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Mỗi có đơn đặt hàng, Phòng kế hoạch tiến hành phân tích làm lệnh sản xuất Lượng vật tư tiêu hao cho hợp đồng xác định trước dựa định mức kinh tế kỹ thuật định sẵn Công ty Căn vào Lệnh sản xuất, Phòng kế hoạch lập phiếu cấp vật tư giao cho phân xưởng Căn vào phiếu cấp vật tư này, Thủ kho tiến hành xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm Dựa vào phiếu xuất kho, thủ kho theo dõi mặt số lượng, kế toán ghi vào sổ chi tiết vật tư theo dõi mặt số lượng giá trị Đồng thời, kế toán lập bảng kê xuất vật tư Cuối kỳ, kế toán tập hợp bảng kê xuất vật tư để lập bảng chi tiết chi phí NVLTT sau ghi vào sổ chi phí NVLTT b Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí lương theo đơn giá sản phẩm: Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Căn vào trình độ chuyên môn công nhân, Công ty chia nội dung công việc người cho phù hợp, Công ty sản xuất dược phẩm nên công đoạn dây chuyền liên tục Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 không gián đoạn, gián đoạn sản phẩm thuốc bị hỏng, nên đơn giá tiền lương công đoạn Cuối tháng, dựa theo số lượng thành phẩm nhập kho, kế toán tính lương cho công nhân vào bảng chấm công phân xưởng sản xuất lập (Bảng chấm công thể số công lao động mà người công nhân làm tháng) Căn vào phiếu nhập kho sản phẩm hoàn thành đơn giá lương duyệt, kế toán lập bảng tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất hạch toán vào chi phí NCTT tháng Quy trình tính lương tháng sau: Tổng số lượng thành phẩm nhập kho Đơn giá lương cho ca SX Lương cho CNSX = = Đơn giá x tiền lương Tổng tiền lương phải trả cho CNSX = sản phẩm Tổng tiền lương phải trả cho CNSX tháng Tổng số ca SX Số ca CN làm tháng x Đơn giá lương cho ca SX - Chi phí BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ: Kế toán trích lập khoản trích theo lương: tính 22% tiền lương thực nhận làm chi phí BHXH (16%), BHYT (3%), KPCĐ (2%) BHTN (1%) Sau đó, kế toán tiến hành ghi vào sổ chi phí nhân công trực tiếp c Tập hợp chi phí sản xuất chung Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Chi phí sản xuất chung Công ty bao gồm nhiều loại như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí nhiên liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí điện cho sản xuất, chi phí sửa chữa nhỏ phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài… Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627 “chi phí sản xuất chung” với tài khoản cấp để theo dõi chi tiết cho loại chi phí - Chi phí nhân viên (TK 6271): vào bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCD, BHTN - Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ (TK 6272): vào Phiếu xuất kho vật tư, bảng phân bổ chi phí trả trước - Chi phí dụng cụ sản xuất (TK 6273): Căn bảng phân bổ công cụ dụng cụ sản xuất - Chi phí khấu hao TSCĐ (TK 6274): Công ty trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng thể Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Công ty - Các chi phí dich vụ mua ngoài, chi phí sửa chữa,… (TK 6277): vào chứng từ: hóa đơn toán, phiếu chi, … Trên cở sở chứng từ gốc phiếu chi, phiếu xuất kho, bảng phân bổ tiền lương, bảng tính khấu hao TSCĐ,… kế toán ghi sổ TK 627 theo phân xưởng Cuối quý, kế toán lập báo cáo chi phí sản xuất chung phát sinh lập bảng tập hợp chi phí sản xuất chung cho toàn phân xưởng Kế toán tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Để tập hợp hai khoản chi phí này, kế toán vào chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp để ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 641 Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 642 Cuối quý, vào sổ chi phí sản xuất chung TK 641 TK 642 Kế toán lập bảng tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.4 Phân tích biến động chi phí Công ty: Công ty có tiến hành phân tích chi phí trọng công tác phân tích Báo cáo tài chính, Công ty không tiến hành phân tích chi tiết cụ thể khoản mục chi phí nhằm cho thấy rõ mức độ chênh lệch số liệu thực tế so với số liệu dự toán để tìm nguyên nhân gây chênh lệch tiến hành điều chỉnh phù hợp Hiện Công ty dừng lại việc so sánh kết thực khoản mục chi phí so với dự toán, Công ty chưa có phân tích tìm nguyên nhân chênh lệch Công ty lập Báo cáo thực giá thành 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.3.1 Ưu điểm: Trên sở đơn đặt hàng, Công ty tiến hành lập dự toán sản xuất sản phẩm cho đơn đặt hàng Việc xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu Công ty thực tốt, làm sở để lập dự toán Với quy trình công nghệ sản xuất yêu cầu công tác quản lý, đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Công ty hợp lý Với lại, việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho phần đảm bảo tính giá thành sản phẩm Công ty tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo nội dung theo chức chi phí Việc xếp chi phí Công ty thành khoản mục chi phí sản xuất, việc theo dõi chi Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 tiết chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế toán tài tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3.2 Nhược điểm : - Về cách phân loại chi phí Công ty: Trên góc độ KTQT chi phí, Công ty chưa quan tâm tới cách phân loại chi phí khác, chẳng hạn phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Điều gây khó khăn cho việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, chưa đáp ứng việc tăng cường công tác kiểm soát chi phí phân tích thông tin chi phí để làm sở cho việc định quản lý - Về công tác xây dựng định mức, lập dự toán chi phí Công ty: Khâu lập dự toán khâu quan trọng, Công ty, công tác lập dự toán chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu dựa sở số liệu năm trước dựa theo kinh nghiệm thực tế Công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt để dự báo mức chi phí mức độ hoạt động khác giúp nhà quản trị linh hoạt việc đưa định kinh doanh - Về công tác phân tích phục vụ kiểm soát chi phí: Công ty chưa phân tích biến động chi phí, khoản mục chi phí chưa phân tích nên chưa đáp ứng nhu cầu kiểm soát chi phí cách có hiệu Với nhu cầu thông tin KTQT ngày cao, công tác phân tích chi phí Công ty chưa đáp ứng Cần phải thực việc phân tích nguyên nhân theo nhân tố ảnh Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 hưởng đến tình hình thực dự toán chi phí để đánh giá chi phí phát sinh gắn với trách nhiệm đơn vị cách đầy đủ hơn, phục vụ yêu cầu kiểm soát chi phí cấp quản trị Những tồn nêu KTQT chi phí Công ty nguyên nhân chủ yếu sau: - Công ty quan tâm đến kế toán tài chính, chưa quan tâm thực cách đầy đủ KTQT chi phí Có thể tính pháp lý nên Công ty trọng đến việc đáp ứng yêu cầu tình hình thực chế độ tài chính, xét duyệt toán xác định thuế Công ty - Một vấn đề thực quan trọng trình độ lực chuyên môn nhà quản lý nhân viên kế toán Mặc dù đào tạo, công tác lâu năm thành thạo nghiệp vụ, vấn đề triển khai vận dụng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn KTQT Công ty chưa thật quan tâm đầu tư phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar quan tâm thực công tác kế toán quản trị chi phí, thể qua việc phân loại chi phí; xây dựng định mức lập kế hoạch chi phí, giá thành sản phẩm; công tác tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Tuy nhiên công việc chưa tổ chức cách bản, khoa học rõ ràng, chẳng hạn: - Phân loại chi phí chưa áp dụng cách phân loại theo cách ứng xử để đáp ứng yêu cầu thông tin cho quản trị - Hạch toán tập hợp chi phí phục vụ cho kế toán tài chính, chưa phân thành định phí biến phí Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar 1, cho thấy nguyên nhân yếu tố người Khi chuyển sang chế thị trường, nhận thức cần thiết KTQT hoạt động quản lý điều hành, áp dụng vào thực tiễn nhiều lúng túng CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Thông tin có vai trò vô quan trọng giúp cho nhà quản lý lựa chọn giải pháp tối ưu hàng loạt phương án Để giúp cho nhà quản lý đưa định đắn thông tin cung cấp phải bảo đảm phù hợp, tin cậy kịp thời Đây điều kiện tiên giúp cho nhà quản lý đứng vững chiến thắng điều kiện kinh doanh Trong tất thông tin phải kể đến vai trò quan trọng thông tin kế toán đặc biệt thông tin KTQT chi phí Dược phẩm hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng Chính vậy, có ảnh hưởng xã hội rộng lớn Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm đáp ứng mục tiêu lợi nhuận mà phải đáp ứng mục tiêu y tế xã hội Trong xu hướng toàn cầu hoá nay, Công ty muốn tồn đòi hỏi phải có vốn lớn, có uy tín thị trường, sản phẩm sản xuất không người tiêu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 dùng cần mà phải luôn đảm bảo giá thành đơn vị sản phẩm mức thấp so với giá sản phẩm loại thị trường Để đạt mục tiêu trên, trình sản xuất Công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tận dụng tối đa nguồn lực phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm nhằm giảm chi phí tới mức thấp Tuy nhiên, kế toán quản trị chi phí Công ty vấn đề mẻ, chưa thực quan tâm, việc nhận thức chất, nội dung vai trò kế toán quản trị chi phí nhiều quan điểm khác nhau, việc tổ chức KTQT chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar chưa quan tâm mức Cụ thể như: Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí; lập báo cáo chi phí phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí chưa quan tâm; sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc định chưa thực Từ phân tích cho thấy việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí để cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy kịp thời cho nhà quản trị Công ty điều cần thiết khách quan 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Hoàn thiện KTQT chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar phải dựa thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty định hướng phát triển tương lai Công ty Bên cạnh đó, đặc điểm sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức sản xuất, trình độ lực hoạt động cán quản lý đặc biệt nhân viên phận kế toán phải quan tâm xem xét đầy đủ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Dược phẩm ngành sản xuất kinh doanh đặc thù kinh tế quốc dân, sản phẩm có khác Nội dung kế toán quản trị chi phí dung lượng chi phí, với trình độ cán quản lý, nhân viên kế toán nhân tố tác động trực tiếp đến công tác kế toán quản trị chi phí Do hoàn thiện KTQT chi phí phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm giải pháp đưa có tính khả thi Thông tin KTQT chi phí Công ty nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị Để khắc phục hạn chế nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty hoàn thiện KTQT chi phí Công ty phải hướng đến nội dung sau: Một là, tổ chức công tác KTQT chi phí, cần: + Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí + Lập dự toán linh hoạt + Phân tích biến động chi phí phục vụ kiểm soát chi phí Hai là, tổ chức máy kế toán, phân định công việc rõ ràng KTTC KTQT 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Công ty Trên thực tế, Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar phân loại chi phí theo nội dung công dụng kinh tế theo mục đích công dụng chi phí Để tăng cường giá trị thông tin chi phí, nhằm phục vụ tốt cho quản trị việc lập kế hoạch, kiểm soát chi phí định kinh doanh, Công ty cần áp dụng tiêu thức phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí hay mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động 3.2.2 Xây dựng dự toán linh hoạt Công ty Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Công ty lập dự toán chi phí dựa số lượng sản phẩm cần thực theo đơn đặt hàng, Công ty có số lượng đơn đặt hàng tăng lên, dự toán lập mức sản lượng định dự toán không phù hợp cho việc đánh giá định mức sản lượng thay đổi Vì vậy, Công ty nên lập dự toán linh hoạt - dự toán chi phí lập cho quy mô hoạt động khác nhau, qua nhà quản trị so sánh chi phí thực tế mức độ hoạt động thay đổi, từ xác định mức giá ký kết hợp đồng (giá bán) phù hợp với sản lượng tiêu thụ khác nhau, đảm bảo Công ty có lợi nhuận đưa mức giá cạnh tranh với đối thủ Khi có đơn đặt hàng, Công ty tiến hành lập dự toán chi phí SXC cho đơn hàng Căn vào tình hình thực tế thực năm trước làm cho dự toán chi phí năm sau Dự toán loại chi phí xây dựng chủ yếu theo kinh nghiệm thực tế 3.2.3 Hoàn thiện phân tích biến động chi phí sản xuất Công ty a Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí NVL chịu tác động trực tiếp lượng NVL tiêu hao đơn giá nguyên vật liệu mua vào Để kiểm soát chi phí NVL, phận quản lý phân xưởng cần lập báo cáo thực định mức NVL phân xưởng Báo cáo quản đốc phân xưởng lập sở tình hình thực nộp lên cho phòng kế toán Sau đó, kế toán vào bảng định mức NVL để lập bảng phân tích chi phí NVL, xác định mức biến động nhân tố ảnh hưởng Biến động chi phí NVLTT ảnh hưởng hai nhân tố: lượng nguyên vật liệu tiêu hao giá nguyên vật liệu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 b Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp Cuối kỳ, Công ty cần tiến hành phân tích chi phí nhân công trực tiếp thực tế so với dự toán c Phân tích biến động chi phí sản xuất chung Để kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất chung, kế toán cần tiến hành phân tích, đánh giá chi phí thực tế phát sinh với dự toán Bảng phân tích chi phí sản xuất chung cho thấy chi phí sản xuất chung biến động theo chiều hướng có lợi hay bất lợi, qua tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến biến động đề giải pháp nhằm kiểm soát tốt chi phí sản xuất chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế toán quản trị chi phí coi công cụ quản lý hữu hiệu kinh tế thị trường có cạnh tranh, tính linh hoạt, hữu ích kịp thời thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội Công ty Việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí hoạt động quản lý mẻ, chưa triển khai cách đồng khoa học KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa định kịp thời, xác hiệu Để tồn nâng cao lực cạnh tranh, Công ty cần thiết phải kiểm soát tốt chi phí, từ có định kinh doanh đắn, điều có thông qua hệ thống kế toán quản trị chi phí, nhiên công tác KTQT chi phí Công ty nhiều hạn chế Chính luận văn nghiên cứu hoàn thiện công tác kế Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 toán quản trị chi phí Công ty Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận thực tiễn, luận văn giải nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận kế toán quản trị chi phí, làm sở cho việc phân tích đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Thứ hai, phản ánh thực trạng KTQT chi phí Công ty, bao gồm: phân loại chi phí, công tác xây dựng định mức, lập dự toán chi phí giá thành sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất phân tích chi phí Từ hạn chế cần phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Thứ ba, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty, bao gồm: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập dự toán chi phí linh hoạt phân tích biến động chi phí Việc áp dụng KTQT vào doanh nghiệp Việt Nam tương đối mẻ, nội dung thực tương đối rộng, với tài liệu thời gian có hạn nên luận văn nghiên cứu đưa giải pháp áp dụng Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar Chính vậy, đề tài nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, chẳng hạn: xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công Footer Page 26 of 126 ... doanh cho Công ty hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar cần thiết Chính lý đó, vấn đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar thực... trạng công tác kế toán quản trị chi phí định hướng nhằm đưa giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY. .. phẩm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1. 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1. 1 .1 Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay