Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỤY PHÚC TRẦM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế toán quản trị chi phí coi hoạt động thiết yếu Công ty để giúp lãnh đạo xem xét, đánh giá hoạt động đơn vị nhằm đưa định đắn hiệu Tại Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương công tác kế toán quản trị bộc lộ mặt hạn chế định mà cần phải hoàn thiện Xuất phát từ yêu cầu tính chất hoạt động xây lắp việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương góp phần vào việc nâng cao lực, hiệu quản lý lợi nhuận Công ty nói riêng ngành xây lắp nói chung Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Phân tích chi phí sản xuất để tìm nguyên nhân gây biến động loại chi phí - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất Công ty hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương hoạt động xây lắp có hoạt động sản xuất công nghiệp Tuy nhiên nay, giá trị sản xuất hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng chủ yếu, khoảng 90% Vì mà luận văn tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho hoạt động xây lắp Công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu - Phỏng vấn trực tiếp: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Chỉ huy trưởng công trường, nhân viên phòng kế toán để tìm hiểu việc áp dụng kế toán quản trị chi phí - Quan sát, tìm hiểu tồn tại, hạn chế việc áp dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất công ty trình hạch toán, kiểm soát chi phí - Vận dụng lý thuyết kế toán quản trị chi phí để mô tả, giải thích đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương Tổng quan tài liệu Tại Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng KTQT nhiên ngành xây lắp với đặc thù riêng đơn vị chưa có tác giả sâu nghiên cứu áp dụng KTQT Công ty cụ thể Trên sở nghiên cứu sở lý luận KTQT thực tiễn đặc thù ngành xây lắp, cụ thể Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương, từ tác giả đưa biện pháp hợp lý để hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất Công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm Kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị khoa học thu nhận, xử lý cung cấp thông tin định lượng kết hợp với định tính hoạt động đơn vị cụ thể, giúp nhà quản trị trình định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá tình hình thực hoạt động đơn vị 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí Bản chất kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị chuyên thực việc xử lý, phân tích cung cấp thông tin chi phí nhằm phục vụ cho việc thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra định 1.1.3 Vai trò kế toán quản trị chi phí quản trị doanh nghiệp Kế toán quản trị chi phí đóng vai trò kiểm soát toàn khâu hoạt động kinh doanh cách cụ thể, chi tiết thường xuyên Kế toán quản trị chi phí giúp thực chức kiểm tra quản lý cách hiệu thông qua việc thu thập cung cấp thông tin chi tiết tình hình thực kế hoạch, phát khoản chênh lệch so với kế hoạch nguyên nhân dẫn đến tình hình Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.2.1 Vai trò - Doanh nghiệp xây lắp tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm xây lắp thị trường xây dựng nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp - Sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ, sản phẩm sản xuất xây lắp sản phẩm giống sản phẩm - Sản phẩm XDCB có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời gian thi công tương đối dài - Thời gian sử dụng sản phẩm dài, sản xuất xây lắp thường diễn trời, chịu tác động trực tiếp điều kiện môi trường, thiên nhiên việc thi công xây dựng mức độ mang tính chất thời vụ 1.2.3 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp - Chi phí doanh nghiệp xây lắp phức tạp - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí máy thi công - Chi phí sản xuất chung 1.3 NỘI DUNG KTQT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.3.1 Lập dự toán chi phí sản xuất xây dựng Footer Page of 126 Header Page of 126 Để lập dự toán chi phí xây lắp cho công trình, hạng mục công trình cần dựa vào: - Bản vẽ thiết kế thi công - Định mức xây dựng phần xây dựng, lắp đặt khảo sát Bộ xây dựng (Quyết định số 24/2005/QĐ – BXD, ngày 29/7/2005 Bộ Xây Dựng) - Đơn giá xây dựng Tỉnh, Thành phố - Thông tư hướng dẫn lập dự toán (số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ trưởng Bộ xây dựnghướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình) - Thông tư điều chỉnh dự toán - Thông tư hướng dẫn áp dụng Luật thuế GTGT - Thông tư chế độ tiền lương, phụ cấp - Công bố giá nguyên vật liệu Sở Tài Trước vào lập dự toán cần phải xây dựng định mức cho khoản mục chi phí 1.3.2 Phương pháp tập hợp xác định chi phí sản xuất Tổng hợp chi phí có liên quan đến việc sản xuất sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí NVLTT, NCTT, CPSXC 1.3.3 Kiểm soát chi phí Kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp phân tích biến động mặt lượng chất loại chi phí trình sản xuất Ta xét: - Biến động nhân tố lượng Footer Page of 126 Header Page of 126 - Biến động nhân tố giá - Biến động nhân tố định mức tiêu hao Thông quan việc: Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Kiểm soát chi phí máy thi công Kiểm soát chi phí sản xuất chung 1.3.4 Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí Có ba kiểu tổ chức mô hình kế toán quản trị, bao gồm mô hình kết hợp, mô hình tách biệt mô hình hỗn hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn trình bày vấn đề KTQT chi phí lĩnh vực xây lắp, bao gồm phân loại chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp, dự toán chi phí sản xuất có việc xây dựng định mức, phân tích xác định chi phí phù hợp cho việc định kinh doanh, kiểm soát chi phí Đây sở lý luận cho việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí chương tìm giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 3503000092 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định cấp ngày 07/4/2006 Sau Đại hội đồng cổ đông lần thống thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động ngày 01/7/2009; Công ty CP Cơ điện Xây lắp Hùng Vương nâng vốn điều lệ lên 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định cấp Giấy phép kinh doanh lần 07 ngày 17/07/2009 Chức năng, nhiệm vụ Công ty CP Cơ điện Xây lắp Hùng Vương: nhận thầu thi công công trình xây dựng, Sản xuất cấu kiện kim loại, cấu kiện bê tông, đá thương phẩm loại, sản xuất đồ gỗ xây dựng, Sản xuất, sửa chữa phương tiện thi công; sản xuất dầm cầu thép, thiết bị, cấu kiện thép sản phẩm khí khác… 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương hoạt động sản xuất xây dựng công trình dân dụng, doanh thu từ hoạt động xây lắp Công ty chiếm tỷ trọng chủ yếu, khoảng gần 90% tổng doanh thu Công ty 2.1.3 Quy trình hoạt động xây lắp công ty Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP Cơ điện Xây lắp Hùng Vương Cơ cấu tổ chức quản lý công ty gồm có: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, phó giám đốc Kinh doanh Phó giám đốc kỹ thuật, phòng ban: phòng kinh doanh, phòng KT – tài vụ, phòng TC hành chính, phòng vật tư thiết bị, phòng kỹ thuật chất lượng, xưởng khí đội thi công 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương - Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương gồm: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán toán công nợ, kế toán vật tư tài sản cố định, Kế toán tiền lương,BHXH, Kế toán thuế, Thủ quỹ - Hình thức kế toán áp dụng Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương hình thức Chứng từ ghi sổ 2.2 THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Hiện công ty phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung 2.2.2 Thực trạng công tác lập dự toán chi phí Công ty CP Xây lắp Cơ điện Hùng Vương Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương sử dụng định mức ban hành theo định số 24/2005/QĐ-BXD ngày Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Kế toán chi phí sản xuất chung: Chi phí phát sinh liên quan đến công trình tập hợp hết cho công trình Khi hạng mục thi công hoàn thành, Ban huy công trình phải toán cho công trình Chứng từ kế toán bản: Bảng chấm công toán lương phận quản lý, công tác phí, điện thoại…Tài khoản kế toán sử dụng: 627, 111, 334,336… b Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Tài khoản kế toán sử dụng: Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cho công trình, hạng mục công trình kế toán sử dụng tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TK 154 mở chi tiết cho công trình, hạng mục công trình Trình tự hạch toán vào sổ kế toán: cuối niên độ, kế toán thực việc kết chuyển khoản mục chi phí sản xuất cho công trình c Tổng hợp chi phí sản xuất Cuối tháng kế toán tập hợp chi phí sản xuất để kết chuyển vào TK154 “chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” để tính giá thành cho công trình Nợ 154 - Chi tiết cho công trình Có TK 621 - Chi tiết cho công trình Có TK 622 - Chi tiết cho công trình Có TK 623 - Chi tiết cho công trình Có TK 627 - Chi tiết cho công trình Các bút toán kết chuyển chi phí phản ánh vào chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết TK 154 sổ TK 154 2.2.4 Thực kiểm soát chi phí Công ty khoán gọn chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 công cho đội thi công Công ty kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí chung 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 2.3.1 Những kết đạt - Công tác kế toán Công ty thực khoa học - Công ty trọng đến công tác lập dự toán kế hoạch thi công cho hạng mục công trình cụ thể - Sự phân công phân nhiệm hợp lý, rõ ràng phần hành máy kế toán có tác dụng nâng cao lực làm việc khả chuyên môn nhân viên kế toán địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi, khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều công ty thực kế toán máy 2.3.2 Tồn - Về tổ chức máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí: Công ty có nhân viên kế toán tổng hợp kế toán đội thực thêm chức kế toán quản trị, nhân viên phần hành kế toán khác chủ yếu thực chức kế toán tài Việc tổ chức thông tin kế toán quản trị chưa coi trọng tổ chức dẫn đến việc thu thập số liệu phục vụ cho việc phân tích, xử lý gặp khó khăn thiếu gắn kết phòng ban chức năng, cấp tổ chức - Về cách phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Công tác phân loại chi phí chưa đáp ứng yêu cầu kế toán quản trị chi phí, Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 thông tin chi phí kế toán tài cung cấp không đủ đáp ứng yêu cầu phân tích, đánh giá hoạt động doanh nghiệp - Về công tác lập dự toán chi phí Công tác dự toán chi phí thực vào định mức dự toán Nhà nước quy định có dựa vào biện pháp thi công, lực có Công ty, nhiên chưa xây dựng cho hệ thống định mức chi phí phù hợp, quán văn cụ thể tính hiệu công tác lập dự toán hiệu công tác lập dự toán chưa cao - Về phân tích kiểm soát chi phí Việc phân tích chi phí Công ty dừng lại việc so sánh giá thành sản xuất thực tế với giá thành dự toán sản phẩm xây lắp, nhằm mục đích đánh giá hiệu hoạt động xây lắp mà chưa phục vụ cho mục đích định KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2, luận văn giới thiệu tổng quan đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương Đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất công ty, cụ thể số nội dung thực lập dự toán, việc nhận diện phân loại chi phí, kiểm soát chi phí… Tuy nhiên việc tổ chức máy kế toán phục vụ cho kế toán quản trị chi phí chưa tổ chức bản, khoa học số bất cập, tồn Kế toán quản trị kế toán tài chưa tách biệt rõ ràng Từ thực tiễn luận văn đưa ưu điểm tập trung phân tích mặt hạn chế công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KTQT CP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG YÊU CẦU PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG - Phải đảm bảo dựa văn hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị, phù hợp sách quản lý tài nhà nước ban hành - Đảm bảo đáp ứng yêu cầu thông tin kinh tế tài cho nhà quản trị đơn vị cách kịp thời, đầy đủ - Phải phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý, phù hợp với lực trình độ đội ngũ kế toán điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật công ty - Phải tiếp tục hoàn thiện chế quản lý thân doanh nghiệp điều kiện - Phải đảm bảo tính khả thi tính hiệu - Phải hướng tới hội nhập phát triển kinh tế đất nước, thuận tiện cho việc cung cấp thông tin 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 3.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức Kế toán quản trị chi phí Để thuận tiện cho việc cung cấp thông tin kế toán quản trị chi phí tiết kiệm chi phí cho máy kế toán doanh nghiệp, tác giả đưa mô hình tổ chức máy kế toán quản trị chi phí hỗn hợp Theo mô hình nhân viên kế toán chi phí đồng thời thực Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 nhiệm vụ tổng hợp thông tin chi phí tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu kế toán tài Đồng thời thu thập tính toán chi phí, giá thành sản phẩm theo yêu cầu nhà quản trị cấp doanh nghiệp Mô hình khái quát qua sơ đồ sau: KẾ TOÁN TRƯỞNG Bộ phận Kế toán tài Bộ phận Kế toán quản trị Kế toán tổng hợp Bộ phận dự toán Kế toán chi phí Bộ phận phân tích đánh giá Kế toán toán Kế toán vật tư, tài sản Bộ phận tư vấn, định Kế toán nguồn vốn 3.2.2 Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất Công ty - Phân loại chi phí phải hướng tới nhu cầu thông tin nhà quản trị - Công ty cần hướng tới phân loại chi phí theo cách ứng xử Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chi phí phục vụ cho việc xác định giá phí sản phẩm theo phương pháp trực tiếp nhằm đánh giá đắn thực chất kết kinh doanh doanh nghiệp, lập dự toán chi phí theo phương pháp trực tiếp làm xác định giá dự thầu Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương TT Khoản mục chi phí Tài Theo cách ứng xử chi phí khoản Biến phí I Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 621 x II Chi phí nhân công trực tiếp 622 x III Chi phí sử dụng máy thi công 623 Nhiên liệu điện 62302 + Dầu, xăng 623021 x + Điện 623022 x Chi phí sửa chữa máy thi công 62303 x Khấu hao máy thi công 62304 Tiền lương công nhân vận hành máy thi công 62306 IV Chi phí sản xuất chung Định Chi phí phí hỗn hợp x x 627 A Chi phí phục vụ thi công: Lán trại, kho, bến bãi, đường công vụ 62701 Chi phí CCDC 62702 + VTLC, công cụ thuê công ty 627021 + VTLC, công cụ đội mua dùng nhiều 627022 lần Footer Page 17 of 126 x x x Header Page 18 of 126 TT 16 Khoản mục chi phí Tài Theo cách ứng xử chi phí khoản Biến phí + VTLC, công cụ đội mua dùng lần 627023 x Chi phí đo đạc, khảo sát, nghiệm thu, hoàn công 62703 x Chi phí bảo quản, xếp dỡ vật tư 62704 x Khởi công, khánh thành 62706 x Thuê đò, điều tiết, vận chuyển thiết bị nội 62707 x 62708 x Định Chi phí phí hỗn hợp Chi phục vụ khác B Chi phí phục vụ công nhân: Dụng cụ sinh hoạt (giường, bàn, bếp ăn) 62709 x Bảo hộ lao động (thang, quần áo) 62710 x Chi tai nạn, bảo hiểm, thuốc chữa bệnh 62711 x Tàu xe (về phép, tết) 62712 x Giữa ca, thưởng loại 62713 x Hội họp, học tập 62714 x Chi phí Ban huy 62715 x Điện, nước, điện thoại, fax,… 62716 x Giao dịch phí: quan hệ địa phương 62717 x Nhà làm việc Ban huy 62718 x Quản lý phí: VPP, dụng cụ quản lý 62719 x Chi khác 62720 x C Chi phí quản lý công trường Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 TT 17 Khoản mục chi phí Tài khoản Theo cách ứng xử chi phí Biến phí Định Chi phí phí hỗn hợp V Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý 64201 x Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện 64202 x Chi phí đồ dùng văn phòng 64203 x Khấu hao TCSĐ 64204 x Thuế, phí 64205 x Chi phí dịch vụ mua 64206 x Chi phí tiền khác 64207 x 3.2.3 Hoàn thiện việc hạch toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Tác giả đưa giải pháp quản lý chi phí theo định phí biến phí việc tập hợp chi phí Công ty cần phân tích theo định phí biến phí Để tập hợp chi phí Công ty cần phải xây dựng lại hệ thống tài khoản kế toán nhằm đảm bảo mục đích KTQT việc kiểm soát chi phí Công ty Công ty nên thiết kế hệ thống kế toán quản trị kết hợp với số tài khoản kế toán tài Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 Bảng 3.2 Kết hợp hệ thống tài khoản KTQT KTTC Nội dung TK cấp Nội dung phản ánh tài khoản chi tiết Cấp Theo TK 141 - Tạm ứng người nhận tạm ứng Cấp Cấp Cấp Theo công trình xây lắp TK 154 - Theo Theo hạng Theo khoản mục CPSXKD công trình TK 621 - Theo Theo hạng Theo nhóm, thứ CPNVLTT công trình TK 622 - Theo Theo hạng Theo công việc CPNCTT công trình mục công trình mục công trình mục công trình chi phí NVL cụ thể xây lắp cụ thể Theo TK 623 - CPMTC công trình, Từng hạng mục (đơn vị, địa công trình Từng yếu tố chi phí Theo dõi biến phí, định phí điểm) Theo TK 627 - CPSXC công trình, Từng hạng mục (đơn vị, địa công trình Theo dõi biến phí, Từng yếu tố chi phí điểm) định phí, chi phí hỗn hợp 3.2.4 Hoàn thiện lập báo cáo chi phí Ngoài báo cáo có, Ban huy công trường cần thiết kế thêm báo cáo phân tích chi phí có xác định mức ảnh hưởng yếu tố lượng giá để phục vụ cho kiểm soát chi phí phận có liên quan Ví dụ như: Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Báo cáo chi phí (dùng cho phận trực tiếp thi công) - Báo cáo giá thành - Báo cáo kế toán quản trị bao gồm: Chi tiết chi phí theo dự toán trúng thầu; Chi tiết chi phí theo dự toán trúng thầu; Giá trị khối lượng thực đến ngày báo cáo; Doanh thu xác định từ khởi công đến ngày báo cáo; Chi phí tập hợp từ khởi công đến ngày báo cáo; Chi phí tài đến ngày báo cáo 3.2.5 Hoàn thiện phân tích chi phí phục vụ công tác kiểm soát chi phí a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế so với tiêu chuẩn (dự toán) gắn với ba nhân tố đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp, khối lượng nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng định mức tiêu hao nguyên vật liệu Trên sở báo cáo tình hình thực dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phân tích chênh lệch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế so với dự toán, phân tích lượng giá nguyên nhân sau: - Về khối lượng tăng giảm: nguyên nhân gây - Về đơn giá tăng hay giảm: nguyên nhân gây b Chi phí nhân công trực tiếp Vì đơn vị thực công tác khoán nhân công ảnh hưởng chi phí nhân công khối lượng thi công thay đổi thay đổi thiết kế làm tăng hay giảm chi phí nhân công trực tiếp mà thay đổi không nhà quản trị dự Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 đoán xác tác giả không tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí nhân công c Chi phí sử dụng máy thi công Vì đơn vị thực công tác khoán chi phí sử dụng máy thi công ảnh hưởng chi phí sử dụng máy thi công khối lượng thi công thay đổi, số lượng ca máy thay đổi thời tiết, tình trạng máy thi công, không khảo sát kỹ địa hình, đơn giá máy thi công thay đổi chi phí bảo trì, bảo dưỡng thay đổi làm tăng hay giảm chi phí sử dụng máy thi công mà thay đổi không nhà quản trị dự đoán xác Tác giả không tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng máy thi công d Chi phí sản xuất chung Công ty thiết kế theo phụ lục 4, sau sử dụng phương pháp so sánh nhằm đánh giá kết thực so với dự toán Khoản mục có nhiều nội dung chi phí, biến động nguyên nhân thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ, giá vật tư, dịch vụ mua biến động Như vậy, qua phân tích biến động khoản mục chi phí hạng mục công trình, huy công trường cấp quản lý cao dễ dàng đánh giá trách nhiệm phận, cá nhân có liên quan trình thi công, thực nhiệm vụ giao 3.3 ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Để triển khai thực tốt giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp nói Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 chung Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương nói riêng cần phải thực yêu cầu sau: - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý cho nhà quản trị doanh nghiệp để tăng cường khả định linh hoạt nhằm nâng cao khả cạnh tranh hội nhập kinh tế giới - Đối với việc tổ chức máy kế toán công ty: cần xếp lại máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp phận kế toán tài phận kế toán quản trị, kế toán quản trị sử dụng nguồn thông tin đầu vào chủ yếu từ kế toán tài kênh thông tin khác để thu thập, xử lý lượng hoá thông tin theo chức riêng có Tuy nhiên, tổ chức máy kế toán quản trị cần trọng tính bảo mật thông tin kế toán quản trị - Đối với nguồn nhân lực thực kế toán quản trị: Cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên kế toán kiến thức chuyên sâu toàn diện kế toán tài kế toán quản trị Công việc quan trọng phận thực công việc kế toán theo nội dung công ty xác định, phận thu nhận xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu quản trị công ty Bên cạnh yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cần phải có chuẩn mực đạo đức cho việc hành nghề nhân viên kế toán quản trị Các chuẩn mực phải xem nội dung quan trọng chương trình đào tạo nhân viên kế toán phải nghiên cứu, ban hành tổ chức nghề nghiệp có uy tín - Cần phải ứng dụng công nghệ tin học, trang bị phương tiện kỹ thuật thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cách nhanh chóng, xác Đây điều kiện sở vật chất kỹ Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thuật tiền đề áp dụng kế toán quản trị kế toán quản trị áp dụng, tác động tích cực, hiệu với điều kiện xử lý thông tin đại - Đối với hệ thống tiêu thông tin: Cần xây dựng hệ thống tiêu thông tin nội Công ty cách đồng thống nhất, tránh trùng lắp đảm bảo cho việc truyền tải thông tin thông suốt, nhanh chóng kịp thời Công ty cần xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khoa học, tiên tiến thực nhằm cung cấp nguồn liệu đáng tin cậy cho kế toán quản trị việc dự báo kiểm soát chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đánh giá thực trạng kế toán quản trị Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương kết đạt mặt tồn cần khắc phục, chương trình bày cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương đưa yêu cầu nội dung hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Từ luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương theo nội dung: Phân loại chi phí, hoàn thiện tổ chức vận dụng phương pháp kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí Đồng thời, luận văn đưa yêu cầu, điều kiện để thực giải pháp cách có hiệu quả, góp phần tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương nói riêng doanh nghiệp xây lắp nói chung Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 KẾT LUẬN Kế toán quản trị coi công cụ quản lý hữu hiệu điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh, tính linh hoạt, hữu ích kịp thời thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp Công ty CP Cơ điện Xây lắp Hùng Vương sớm nhận thấy vai trò quan trọng công cụ quản lý, đặc biệt công cụ kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho việc định Vì vậy, Công ty vận dụng số nội dung công tác lập dự toán, xây dựng định mức, tổ chức trình thi công, vận dụng chế khoán việc tổ chức điều hành sản xuất thực kiểm soát chi phí Tuy nhiên công tác kế toán quản trị chi phí vấn đề mẻ, chưa triển khai cách đồng khoa học Công ty chưa khai thác phát huy hết ưu loại công cụ quản lý khoa học Qua nghiên cứu lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp tìm hiểu thực tế kế toán quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hoá phát triển lý luận chung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp phục vụ hiệu cho quản trị nội bộ: tìm hiểu chất, vai trò, nhiệm vụ kế toán quản trị chi phí; đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp; nội dung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Đánh giá thực trạng công tác kế toán trị chi phí Công ty, mặt làm vấn đề tồn tại, hạn chế công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí công ty: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành theo phương pháp trực tiếp nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho việc định Nhà quản trị, xây dựng dựng số định mức phù hợp với lực, kinh nghiệm, biện pháp thi công Công ty; lập báo cáo chi phí phân tích chi phí phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí; tổ chức máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí sản xuất Những giải pháp luận văn đưa xuất phát từ đặc thù tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty có mối quan hệ biện chứng, chi phối tác động lẫn phát huy hiệu vận dụng đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo phận Công ty Các giải pháp tác giả đề xuất có tính hợp lý, khả thi cao Để thực giải pháp đó, Công ty cần phải có phận kế toán quản trị nhận thông tin chi phí sản xuất từ phận Kế toán – tài vụ để thống kê, phân loại phân tích chi phí sản xuất kinh doanh Với trợ giúp phần mềm kế toán phận kế toán quản trị, tác giả tin tưởng Công ty thực giải pháp Footer Page 26 of 126 ... nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây Lắp Hùng Vương Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện. .. công 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương - Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương gồm: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán toán... phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ Phần Cơ điện Xây lắp Hùng Vương đưa yêu cầu nội dung hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Từ luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay