Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Kon Tum

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ MIỀN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS NGUYỄN HOÀ NHÂN Phản biện 2: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Sự cấp thiết đề tài nghiên cứu Tín dụng đầu tư hoạt động nhằm tạo nguồn lực, tài sản cho kinh tế xã hội Hoạt động tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực theo mục tiêu cụ thể thời kỳ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, đầu tư xã hội đất nước Đây công cụ quan trọng Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô Chính vậy, sách tín dụng đầu tư (TDĐT) sửa đổi, bổ sung nhằm tạo môi trường thuận lợi khuyến khích phát triển thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh Đến nay, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO), lộ trình thực cam kết hội nhập Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến hoạt động TDĐT TDĐT nay, không góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho người lao động, mà góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, tạo cân cán cân thương mại, góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội Hoạt động TDĐT Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum năm qua, mặt lợi ích đạt bộc lộ nhiều tồn chế sách, quy trình cho vay, tài sản đảm bảo, quản lý, giám sát tiền vay Việc tập trung nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói chung, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum nói riêng; đồng thời kết hợp với nghiên cứu kinh nghiệm thực hoạt động tín dụng đầu tư số nước giới để có giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động có ý nghĩa quan trọng cần thiết Đó lý thực đề tài: "Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum" Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vai trò tín dụng đầu tư Nhà nước việc Footer Page of 126 Header Page of 126 thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, ngành - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh NHPT Kon Tum giai đoạn 2006 - 2011, tìm nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động TDĐT Nhà nước Chi nhánh NHPT Kon Tum đến năm 2015 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Hoạt động TDĐT Nhà nước, tổ chức thực hiện, sách TDĐT NHPT Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum từ năm 2006 đến năm 2011 (trừ hoạt động Bảo lãnh đầu tư nghiệp vụ chưa phát sinh Chi nhánh NHPT Kon Tum cho vay dự án thực theo Hiệp định Chính phủ) Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử sử dụng , kết hợp với phương pháp khác phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích để rút kết luận vấn đề xem xét Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG - LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƢ 1.1.1 Đầu tƣ phát triển nguồn vốn cho đầu tƣ * Đầu tư phát triển: Là trình thực chuyển hóa vốn tiền thành vốn sản xuất nhằm tạo sản phẩm cho kinh tế, làm tăng tiềm lực cho sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác Đầu tư phát triển có đặc điểm khác so với hình thức đầu tư khác đầu tư tài chính, đầu tư thương mại thể mục tiêu, thời gian, thành hoạt động đầu tư * Nguồn vốn cho dự án đầu tư Nguồn vốn đầu tư huy động từ nhiều nguồn như: NSNN, vốn tự có chủ đầu tư, nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước, nguồn vốn từ khu vực tư nhân, nguồn vốn tín dụng từ NHTM, Trong đó, vốn TDĐT nguồn chủ yếu 1.1.2 Khái niệm tín dụng đầu tƣ Trong đề tài hiểu: Tín dụng đầu tư hình thức tín dụng Nhà nước nhằm thực mục tiêu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, quan hệ vay - trả Nhà nước pháp nhân, thể nhân xã hội, Nhà nước quy định với chế ưu đãi định, nhằm thực mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng Nhà nước 1.1.3 Đặc điểm tín dụng đầu tƣ Thứ nhất, Hoạt động TDĐT không mục đích lợi nhuận Thứ hai, Nguồn vốn cấp TDĐT thuộc nguồn vốn tín dụng Nhà nước Chính phủ bố trí kế hoạch Thứ ba, TDĐT Nhà nước tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ mặt tài cho tổ chức kinh tế Thứ tư, đối tượng cấp TDĐT Nhà nước được chọn lọc và hạn chế Thứ năm, hình thức tín dụng đầu tư Nhà nước không hoạt Footer Page of 126 Header Page of 126 động cho vay mà thực số hoạt động tín dụng gián tiếp khác hỗ trợ sau đầu tư bảo lãnh tín dụng đầu tư 1.1.4 Vai trò tín dụng đầu tƣ - Tín dụng đầu tư Nhà nước góp phần điều chỉnh cấu kinh tế - Tín dụng đầu tư Nhà nước nâng cao hiệu đầu tư, xóa bao cấp đầu tư - Tín dụng đầu tư Nhà nước giúp doanh nghiệp mở rộng đầu tư đổi công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh - Tín dụng đầu tư Nhà nước góp phần tạo việc làm cho người lao động, giữ vững an ninh trị, ổn định trật tự xã hội 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.2.1 Ngân hàng Phát triển - tổ chức thực TDĐT Nhà nƣớc Với đặc điểm quan trọng công cụ nhằm thực mục tiêu phát triển KT - XH Nhà nước, TDĐT Nhà nước giao cho tổ chức cụ thể để triển khai nhằm đảm bảo quản lý, giám sát thực thi cách có hiệu để đạt mục tiêu đề Đa số nước giới thành lập tổ chức độc lập, hoạt động trung gian tài để thực nhiệm vụ với tên gọi phổ biến "Ngân hàng Phát triển" Ở Việt Nam nguồn vốn tín dụng đầu tư Nhà nước giao cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam quản lý Chức năng, nhiệm vụ hoạt động tín dụng đầu tư NHPT Việt Nam trình bày cụ thể phần sau 1.2.2 Hoạt động tín dụng đầu tƣ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Cũng hoạt động tín dụng nói chung, tín dụng đầu tư bao gồm mặt hoạt động: hoạt động huy động nguồn vốn hoạt động sử dụng vốn a Hoạt động huy động vốn * Nguyên tắc huy động vốn TDĐT Nguyên tắc bảo đảm cân đối tài tiền tệ quốc gia Footer Page of 126 Header Page of 126 Nguyên tắc cân đối thời hạn huy động nguồn vốn Nguyên tắc xác định lãi suất huy động vốn * Các hình thức huy động vốn Huy động vốn hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ Huy động vốn thông qua vay nợ, viện trợ nước Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Từ nguồn vốn thu hồi nợ hàng năm Huy động vốn thông qua việc vay Quỹ Huy động vốn thông qua nguồn vốn nhận ủy thác tổ chức, cá nhân nước a Hoạt động sử dụng nguồn vốn * Nguyên tắc quản lý sử dụng nguồn vốn - Sử dụng nguồn vốn phải mục tiêu định tiến độ đầu tư dự án - Quản lý sử dụng nguồn vốn phải đảm bảo việc truy hoàn trả nguồn vốn tín dụng - Lãi suất cho vay phải linh hoạt phải thấp thị trường - Phải đảm bảo bảo toàn phát triển nguồn vốn TDĐT * Các hình thức sử dụng nguồn vốn Nguyên tắc sách tín dụng đầu tư - Hỗ trợ cho dự án đầu tư có khả thu hồi vốn trực tiếp thuộc số ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn có hiệu kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn trả vốn vay - Một dự án đồng thời hỗ trợ theo nhiều hình thức - Chủ đầu tư phải sử dụng vốn vay mục đích; trả nợ theo HĐTD ký; thực đầy đủ cam kết hợp đồng - Dự án đầu tư phải Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định trước định đầu tư Tín dụng đầu tư Nhà nước bao gồm hình thức: Cho vay đầu tư: Cho vay đầu tư hình thức tín dụng đầu tư Nhà nước truyền thống, nguồn vốn tín dụng nhà nước trực tiếp tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển Ưu điểm hình thức tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 có khả thực quản lý, giám sát nguồn vốn chặt chẽ khâu trước cho vay Tuy nhiên, thực việc cho vay đầu tư phải có sẵn nguồn vốn theo tiến độ thực dự án đầu tư Hỗ trợ sau đầu tư: Hỗ trợ sau đầu tư việc Nhà nước sử dụng phần NSNN dành cho đầu tư phát triển để hỗ trợ phần lãi suất cho chủ đầu tư vay vốn tổ chức tín dụng để đầu tư vào dự án nằm danh mục điều tiết Nhà nước, sau dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trả nợ vay Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Bảo lãnh tín dụng đầu tư hình thức tín dụng đầu tư gián tiếp, quan quản lý tín dụng đầu tư Nhà nước với uy tín nguồn vốn thực việc bảo lãnh cho nhu cầu vay vốn đầu tư nằm danh mục điều tiết kinh tế Nhà nước 1.2.3 Quy trình cấp tín dụng đầu tƣ NHPT Việt Nam 1.2.4 Rủi ro hoạt động tín dụng đầu tƣ NHPT Việt Nam a Khái niệm rủi ro TDĐT Với phạm vi nghiên cứu hoạt động TDĐT của Nhà nước tại NHPT Việt Nam, khái niệm rủi ro hiểu khả xảy tổn thất người vay, người bảo lãnh không thực hiện, khả thực nghĩa vụ theo điều khoản cam kết với NHPT b Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư NHPT Việt nam thực hiện quản lý rủi ro TDĐT xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ đặc tính rủi ro hoạt động đầu tư Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu bảo toàn vốn, nâng cao lực tự chủ tài Thứ ba, xuất phát từ nguy xảy rủi ro TDĐT của Nhà nước cao 1.3 NỘI DUNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ 1.3.1 Quan niệm hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tƣ Quan niệm hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư thể phương diện sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư Footer Page of 126 Header Page of 126 Thứ hai, hạn chế thấp rủi ro tín dụng đầu tư nhằm bảo toàn nguồn vốn Thứ ba, bảo đảm qui mô tín dụng đầu tư phù hợp với yêu cầu giai đoạn phát triển KT – XH 3.2 CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN PHẢN ÁNH SỰ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ * Chính sách tín dụng đầu tư phù hợp Chính sách TDĐT phù hợp có tính ổn định tương đối, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế miền, vùng tiền đề để hoạt động TDĐT phát huy hiệu * Qui trình tín dụng đầu tư chặt chẽ Việc xây dựng qui trình tín dụng chặt chẽ có tác dụng sau: + Dựa qui trình, ngân hàng xây dựng máy phù hợp Nhiệm vụ phận xác định rõ ràng + Qui trình cụ thể hóa thành sổ tay nghiệp vụ, cẩm nang tài liệu để đào tạo cho nhân viên ngân hàng + Qui trình tín dụng sở để kiểm soát tất khâu hoạt động TDĐT * Mô hình tổ chức thực tín dụng đầu tư phù hợp Một tổ chức thực hoạt động nhịp nhàng, có phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ công việc, khách hàng gặp thuận lợi giao dịch * Hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro hoạt động tín dụng đầu tư phát huy hiệu Hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro hoạt động TDĐT thể nội dung chu trình xét duyệt, giám sát tín dụng ngăn ngừa rủi ro; cách thu thập liệu liên quan đến hoạt động tín dung; ngăn ngừa thất thoát vốn 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động TDĐT a Nhân tố thuộc Ngân hàng Phát triển - Tổ chức máy thực chức năng, nhiệm vụ; Quy trình thực nghiệp vụ; Cơ sở vật chất, nguồn vốn có khả để thực Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 nghiệp vụ; Nguồn nhân lực thực nghiệp vụ b Nhân tố bên Ngân hàng Phát triển - Cơ chế, sách quốc gia TDĐT; Năng lực nội chủ đầu tư nhận tài trợ vốn TDĐT; Môi trường rủi ro kinh doanh quốc gia giai đoạn phát triển 1.4 KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Thông qua kinh nghiệm số nước như: Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, tác giả rút học kinh nghiệm hạt động TDĐT Việt nam là: - Một là, tín dụng ĐTPT Nhà nước đòi hỏi khách quan kinh tế nước phát triển - Hai là, tổ chức thực sách TDĐT tổ chức theo Luật sắc lệnh riêng, tổ chức thuộc sở hữu Chính phủ Chính phủ có cổ phần đa số hoạt động không mục tiêu lợi nhuận - Ba là, nguồn vốn hoạt động ban đầu NHPT Chính phủ cấp; vay phủ ngân hàng Trung ương - Bốn là, hình thức TDĐT Nhà nước áp dụng rộng rãi điều chỉnh thời kỳ - Năm là, lãi suất, thời hạn cho vay ưu đãi so với tín dụng cảu NHTM CHƢƠNG - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHPT KON TUM 2.1.1 Giới thiệu chung NHPT Việt Nam Chi nhánh NHPT Kon Tum đơn vị trực thuộc NHPT Việt nam nên cần thiết giới thiệu khái quát tổ chức nhiệm vụ NHPT Việt Nam a Sự hình thành NHPT Việt Nam Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Phòng Tín dụng II: Thực TDXK - Phòng Tài - Kế toán: Tổ chức quản lý công tác tài chínhkế toán Chi nhánh - Phòng Kiểm tra: Công tác kiểm tra pháp chế Chi nhánh - Phòng Hành - Quản lý nhân sự: Công tác tổ chức cán bộ, sách tiền lương, hành 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 2.2.1 Chính sách hoạt động TDĐT NHPT Việt Nam Chính sách tín dụng đầu tư Chi nhánh tuân thủ theo sách tín dụng đầu tư Nhà nước qui định cụ thể hóa theo văn hướng dẫn chi tiết NHPT Việt Nam - Về đối tượng: Là tổ chức kinh tế có dự án đầu tư thuộc Danh mục vay vốn TDĐT qui định theo thời kỳ - Về điều kiện cho vay: Phải thuộc danh mục đối tượng vay vốn theo quy định; thực thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật; chủ đầu tư phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm trả nợ; đủ nguồn vốn để thực dự án; bảo đảm tiền vay theo qui định; chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc suốt thời hạn vay vốn - Mức vốn cho vay: Đối với dự án tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư dự án Từ tháng 10/2011 phải đảm bảo thêm điều kiện mức vốn vay cho chủ đầu tư không vượt 15% vốn điều lệ thực có NHPT Việt Nam - Thời hạn cho vay: Được xác định theo khả thu hồi vốn dự án khả trả nợ chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh dự án không 12 năm - Đồng tiền lãi suất cho vay: Đồng tiền cho vay đồng Việt Nam ngoại tệ tự chuyển đổi số dự án có nhu cầu - Lãi suất vay vốn đầu tư đồng Việt Nam lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn năm cộng 1%/năm Từ tháng 10/2011, lãi suất Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 cho vay đầu tư không thấp lãi suất bình quân nguồn vốn cộng với phí hoạt động NHPT Việt Nam - Bảo đảm tiền vay: chủ yếu giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (tài sản hình thành tương lai) - Hỗ trợ sau đầu tư: đối tượng dự án danh mục vay vốn TDĐT; hoàn thành đưa vào sử dụng, có định phê duyệt toán quan có thẩm quyền trả nợ vay; mức hỗ trợ sở chênh lệch lãi suất vay vốn đầu tư tổ chức tín dụng lãi suất vay vốn TDĐT nhà nước 2.2.2 Quy trình cấp TDĐT Chi nhánh Kon Tum Chi nhánh Kon Tum chưa có văn thức ban hành qui trình cấp TDĐT mà thực dựa phân công nhiệm vụ sổ tay nghiệp vụ NHPT Việt Nam Qua thực tế thực Chi nhánh, tóm tắt thành bước sau: Bƣớc 1: Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ Bƣớc 2: Phân tích tín dụng Bƣớc 3: Quyết định tài trợ Bƣớc 4: Giải ngân Bƣớc 5: Giám sát, thu hồi lý hợp đồng 2.2.3 Thực trạng hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum a Huy động vốn - Về số dư huy động: Số liệu thống kê hàng năm: Bảng 2.1 2.2: Số dƣ huy động vốn phân theo kỳ hạn Đơn vị: Tỷ đồng Năm kế hoạch Nội dung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bình quân Số dư huy động BQ 101 77 69 109 134 110 100 - Không kỳ hạn 58 32 12 12 15 23 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Có kỳ hạn 43 45 57 100 122 Kế hoạch giao 71 80 70 67 91 142,3% 96,3% 98,6% 162,7% 147,3% Đạt KH giao 95 77 Nguồn vốn huy động Chi nhánh năm qua hoàn thành vượt mức kế hoạch NHPT Việt Nam giao Tuy nhiên so sánh với số dư huy động vốn địa bàn nói thấp - Về kỳ hạn huy động: Về mặt số dư vốn huy động, Chi nhánh ngày nâng cao tỷ lệ huy động có kỳ hạn Nhưng phân tích kỹ thực tế Chi nhánh có 02 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn năm 10 năm đến năm 2014 đến hạn phải lý Từ năm 2004 đến nay, Chi nhánh thêm hợp đồng huy động dài hạn b Hoạt động cho vay đầu tư * Tình hình cho vay, thu nợ Tình hình cho vay, thu nợ vốn TDĐT từ năm 2006 đến năm 2011 thể cụ thể sau: - Về tình hình dư nợ: Đến nay, Chi nhánh NHPT quản lý cho vay 30 dự án với số vốn theo HĐTD 4.248 tỷ đồng Dư nợ Chi nhánh qua năm tăng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ Chi nhánh Bảng 2.3: Tình hình dƣ nợ cho vay TDĐT Đơn vị: Tỷ đồng Năm kế hoạch Nội dung 2007 2008 Số dư nợ TDĐT 1.018 1.077 1.134 1.206 1.474 1.421 1.222 Tổng dư nợ CN 1.092 1.275 1.472 1.542 1.849 1.824 1.509 Chiếm tỷ lệ (%) 93.2 84.5 77.0 78.2 79.7 77.9 80,95% 105.8 105.3 106.3 122.2 96.4 Tốc độ tăng dư nợ Footer Page 14 of 126 2009 2010 2011 Bình 2006 quân Header Page 15 of 126 13 Dư nợ TDĐT Chi nhánh chiếm tỷ trọng cao so với tổng dư địa bàn tỉnh Kon Tum - Về tình hình cho vay, thu nợ: Doanh số cho vay qua năm tăng, riêng năm 2007 2011 giảm thay đổi sách NHPT chưa cân đối nguồn vốn Giai đoạn năm 2006 - 2011, Chi nhánh đạt kế hoạch thu nợ cao, doanh số thu nợ có chiều hướng tăng lên Tuy nhiên, doanh số thu nợ cao hay thấp tùy thuộc vào HĐTD ký, chưa thể khẳng định chất lượng hoạt động TDĐT tốt hay xấu Thật vậy, từ năm 2006 - 2009, Chi nhánh luôn thu nợ đạt 100% kế hoạch giao, đến năm 2010 2011 tỷ lệ thu nợ thực so với kế hoạch giao có chiều hướng giảm Năm 2010 đạt 95.02% năm 2011 đạt 94.42% Đó chưa kể đến số dự án trình xử lý nợ, Chi nhánh NHPT đồng ý không tính vào kế hoạch thu nợ năm - Về chấp thuận cho vay dự án mới: Số lượng dự án chấp thuận cho vay năm nhiều, năm tính qui luật Trong năm, Chi nhánh chấp thuận cho vay 19 dự án với tổng số vốn ký hợp đồng tín dụng 2.153 tỷ đồng Mức vốn vay dự án có xu hướng tăng lên qua năm phản ánh qui mô hoạt động TDĐT cải thiện * Cơ cấu cho vay TDĐT theo ngành kinh tế Dư nợ cho vay vốn TDĐT tài trợ cho dự án đầu tư chiếm tỷ trọng 46,7% tổng dư nợ vay Chi nhánh vào cuối năm 2011 Phân theo cấu ngành vốn TDĐT giải ngân: Vốn đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp - thủy sản 34,27%, công nghiệp xây dựng 55,88%, thương mại dịch vụ 9,85% theo hướng phát triển cấu kinh tế địa bàn Kon Tum * Tình hình nợ hạn, nợ xấu - Tình hình nợ hạn giai đoạn năm 2006 - 2011 Tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh cao vào năm 2006 chiếm tỷ lệ 4.27% so với tổng dư nợ Nợ hạn chủ yếu rơi vào dự án trồng cà phê chờ xử lý nợ, dự án quốc lộ có nguồn trả nợ từ ngân sách, dự án may thêu xuất dự án nhà máy bột giấy Kon Tum Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Nợ hạn phân theo ngành kinh tế: Thời gian qua, ngành thương mại chưa có nợ hạn Từ năm 2006 - 2008 tỷ lệ nợ hạn ngành công nghiệp xây dựng tương đối cao sang năm 2009 nợ hạn nông lâm nghiệp lại chiếm chủ yếu Sở dĩ có chuyển đổi năm 2009 bàn giao số dự án có nợ hạn cao Sở Giao dịch I c Hoạt động hỗ trợ sau đầu tư Trong giai đoạn năm 2006 - 2011, Chi nhánh NHPT Kon Tum ký hợp đồng HTSĐT cho dự án với số vốn ký hợp đồng hỗ trợ cho dự án 24.308 triệu đồng, nâng tổng số dự án hỗ trợ theo hình thức từ năm 2000 đến lên 30 dự án với số vốn ký hợp đồng hỗ trợ 25.146 triệu đồng Số vốn HTSĐT thực cấp giai đoạn 2006 - 2011 6.966 triệu đồng Tuy nhiên, năm 2010 năm 2011 Chi nhánh dự án tăng thêm 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NHPT KON TUM 2.3.1 Kết đạt đƣợc Kết hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum thời gian qua đạt mức cao doanh số chất lượng Cụ thể: - Là ngân hàng có quy mô, vị trí đứng hàng đầu địa bàn tỉnh lĩnh vực ĐTPT Chi nhánh có quy mô hoạt động tương đối lớn hệ thống - Vốn TDĐT Chi nhánh tham gia tài trợ hầu hết dự án kinh tế lớn (nhóm A, nhóm B) dự án tạo nhiều công ăn việc làm có quy mô rộng - Tham gia phát triển sở hạ tầng đô thị, nông thôn, sở hạ tầng kinh tế thông qua nguồn vốn TDĐT - Đi đôi với tăng trưởng quy mô chất lượng tín dụng đầu tư không ngừng tăng lên - Hình thức hỗ trợ sau đầu tư cung ứng số “vốn mồi”, từ thu hút lượng vốn lớn tổ chức tín dụng cho đầu tư phát triển Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc - Quy mô tín dụng đầu tư chưa tương xứng, chất lượng tín dụng chưa cao - Tiềm ẩn rủi ro TDĐT ngày cao - Về công tác thẩm định vay vốn chưa đạt yêu cầu số mặt - Công tác kiểm tra, giám sát dự án, khoản vay chưa thực tốt - Công tác bố trí, đào tạo cán chưa thật hợp lý - Công tác marketing hạn chế - Công tác huy động vốn chưa khai thác hết tiềm lực sẵn có 2.3.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân chủ quan * Năng lực thẩm định dự án Chi nhánh hạn chế * Công tác quản lý rủi ro, kiểm tra giám sát vốn TDĐT nhiều bất cập * Việc theo dõi, quản lý, đánh giá tài sản đảm bảo tiền vay yếu * Chi nhánh chưa chủ động xử lý rủi ro * Hệ thống quản trị rủi ro chưa hình thành đồng bộ, công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu * Việc kiểm tra, kiểm soát nội chưa chặt chẽ b Nguyên nhân khách quan * Nhóm nguyên nhân từ sách TDĐT Nhà nước * Nhóm nguyên nhân từ phía NHPT Việt Nam Phương pháp điều hành; hướng dẫn nghiệp vụ * Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng - Thông tin doanh nghiệp không đầy đủ xác - Doanh nghiệp vay vốn đủ tài sản chấp - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thấp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƢƠNG - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 3.1 NHỮNG CĂN CỨ CHỦ YẾU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum vai trò Chi nhánh việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh a Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum Nghị Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ XIV Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum 2011 - 2015 xác định mục tiêu: “Quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, sớm thoát nghèo, phát triển nhanh bền vững” b Vai trò Chi nhánh NHPT Kon Tum Là ngân hàng thực sách TDĐT TDXK, bảo lãnh doanh nghiệp địa bàn, sở danh mục đối tượng vay vốn, bảo lãnh theo quy định, danh mục chương trình, dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động NHPT Việt Nam - Hoạt động NHPT Việt Nam theo sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tập trung vốn cho đầu tư chương trình, dự án phát triển nhằm góp phần chuyển đổi mạnh cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa, phát triển sở hạ tầng KT - XH nâng cao lực kinh tế, thúc đẩy xuất ngành hàng Việt Nam; hỗ trợ phát triển vùng miền Phương châm hoạt động NHPT là: An toàn hiệu - Hội nhập quốc tế - Phát triển bền vững 3.1.3 Cơ hội, thách thức hoạt động TDĐT NHPT Việt Nam * Cơ hội: Mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức tín dụng nước quốc tế; đa dạng hóa loại hình tín dụng đầu tư phù hợp với phát triển chung giới xu hội nhập vào kinh tế giới; chủ động việc thực nghiệp vụ chuyên môn * Thách thức: Chính sách TDĐT chịu tác động phải tuân thủ theo quy định WTO tổ chức khác mà Việt Nam tham Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 gia; hoạt động NHPT không mục đích lợi nhuận phải dựa nguyên tắc bảo đảm an toàn nguồn vốn vay; chế tài NHPT Việt Nam hướng dần đến tự chủ, giảm dần trợ cấp ngân sách nhà nước nên hoạt động tín dụng phải gắn liền với cân đối nguồn vốn huy động 3.1.4 Định hƣớng phát triển Chi nhánh NHPT Kon Tum Với phương châm hoạt động NHPT Việt Nam xác định: "An toàn hiệu - Hội nhập quốc tế - Tăng trưởng bền vững", từ định hướng chiến lược đắn xuyên suốt trình hoạt động Chi nhánh, làm kim nam cho hoạt động việc làm mang tính đặt móng cho nghiệp phát triển 3.1.5 Quan điểm xây dựng giải pháp hoàn thiện hoạt động TDĐT Chi nhánh - Các giải pháp xây dựng phải phù hợp với định hướng phát triển ngành, tỉnh Kon Tum mục tiêu phát triển Chi nhánh NHPT Kon Tum - Các giải pháp phải đảm bảo tính khả thi - Đảm bảo tính hội nhập - Tính kinh tế: đảm bảo tối thiểu hoá chi phí cho hoạt động TDĐT - Đảm bảo tính hiệu lực giải pháp 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDĐT 3.2.1 Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn cho hoạt động tín dụng đầu tƣ Để nâng cao hiệu hoạt động TDĐT, thiết thực nâng cao quỹ lương cho Chi nhánh, đòi hỏi Chi nhánh phải tăng cường huy động vốn Một số giải pháp áp dụng là: - Tranh thủ ủng hộ quyền địa phương cấp để khai thác nguồn vốn nhàn rỗi có nguồn gốc từ ngân sách - Tiếp tục khai thác có hiệu nguồn vốn bảo hành công trình, nguồn kinh phí tạm giữ chờ toán công trình, nguồn vốn tự có tham gia dự án dự án, chủ đầu tư vay vốn TDĐT Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Huy động vốn gắn liền với việc cung cấp dịch vụ toán thông qua chủ đầu tư, khách hàng có quan hệ với Chi nhánh - Gắn huy động vốn với hiệu hoạt động Chi nhánh.Có thể thực chế khoán đến phòng, cá nhân Chi nhánh 3.2.2 Xây dựng qui mô tăng trƣởng tín dụng phù hợp với định hƣớng phát triển KT - XH tỉnh Kon Tum - Tập trung vốn TDĐT khai thác tiềm năng, mạnh tỉnh - Hàng năm Chi nhánh NHPT Kon Tum tổ chức rà soát danh mục chương trình kinh tế, dự án đầu tư địa bàn có nhu cầu cấp TDĐT nhằm tư vấn cho chủ đầu tư - Chủ động đề xuất với địa phương tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn TDĐT - Chủ động phối hợp với ban ngành liên quan xác định dự án trọng tâm có hiệu để tập trung vốn đầu tư - Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá phương tiện đại chúng truyền hình, truyền thanh, báo chí - Định kỳ tháng hàng năm, tổ chức hội nghị khách hàng để giới thiệu sách TDĐT Nhà nước - Thông qua quyền địa phương Sở, Ban ngành có liên quan, Hiệp hội nghề nghiệp để tuyên truyền sách TDĐT Nhà nước - Chủ động tìm kiếm thông tin chủ đầu tư, dự án đầu tư 3.2.3 Hoàn thiện công tác tổ chức, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thực nhiệm vụ TDĐT * Về công tác tổ chức - Thực rà soát, xây dựng lại chức nhiệm vụ phòng, giảm thiểu trùng lắp, chồng chéo bỏ sót chức năng, nhiệm vụ - Đổi bước việc xây dựng kế hoạch chương trình, kế hoạch công tác theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phân tích làm rõ tồn cộm kéo dài, khắc phục tình trạng bỏ sót việc, quên việc Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Nghiêm túc đánh giá lại vai trò người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trình độ, lực, tinh thần trách nhiệm công vụ khả quy tụ; - Coi trọng đặt tầm ý nghĩa việc tự học tập tổ chức học tập chỗ - Đội ngũ cán cần phân loại kiến thức nghiệp vụ, sở có phương pháp đào tạo trực tiếp mảng nghiệp vụ yếu cán * Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Công tác tuyển dụng nhân phải trọng đặc biệt Xây dựng quy trình tuyển dụng công khai minh bạch Tuyển dụng phải sở đánh giá kỹ nhu cầu nhân - Thường xuyên thực đào tạo đào tạo lại - Xây dựng phong trào tự học đội ngũ cán nhân viên Chi nhánh - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán làm nghiệp vụ - Thường xuyên đánh giá công khai kết đánh giá buổi họp toàn thể Chi nhánh 3.2.4 Cải tiến quy trình cấp TDĐT công khai hóa quy trình Chi nhánh cần thực hiện: - Xây dựng quy trình cụ thể áp dụng cho Chi nhánh phải có văn ban hành - Công khai hóa quy trình cấp TDĐT đến tất đối tượng có liên quan - Quy trình tín dụng đầu tư phải đảm bảo việc giám sát tất khâu trình cấp TDĐT Việc xây dựng quy trình phân cho phận chịu trách nhiệm cụ thể, trách nhiệm cá nhân, phòng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án Một là, nâng cao nhận thức công tác thẩm định dự án Đổi nhận thức cần phải coi trọng công tác thẩm định dự án Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 đầu tư mạnh cạnh tranh hoạt động Chi nhánh, coi công việc góp phần nâng cao hiệu đầu tư, nâng cao uy tín Chi nhánh đồng thời hỗ trợ tối đa cho khách hàng nhằm thực có hiệu dự án Hai là, thiết lập hệ thống thông tin đảm bảo thông tin đầy đủ, xác, kịp thời cho công tác thẩm định dự án Ba là, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán thẩm định dự án đầu tư Cán thẩm định phải có trình độ, có kiến thức KT - XH, kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng, tài doanh nghiệp, tài dự án, có khả tính toán, phân tích tiêu kinh tế tài khả trả nợ dự án; am hiểu kiến thức, phương pháp thẩm định ứng dụng vào thực tế dự án cụ thể Bốn là, đảm bảo tính độc lập công tác thẩm định dự án Muốn làm việc cần thực số vấn đề chủ yếu là: Bản thân lãnh đạo Chi nhánh phải kiên định giữ vai trò độc lập xem xét thẩm định dự án đầu tư; Tránh can thiệp sâu quan quản lý Nhà nước vào hoạt động chuyên môn đơn vị sản xuất kinh doanh Năm là, chuyên môn hoá công tác thẩm định dự án Kiện toàn máy thẩm định; thí điểm áp dụng mô hình thẩm định rủi ro độc lập, định lượng tiêu phi tài công tác thẩm định 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động TDĐT a Đổi bước công tác kiểm tra, giám sát hoạt động TDĐT - Định kỳ hàng quý, cán tín dụng phải yêu cầu chủ đầu tư gửi báo cáo tình hình tài chính, hàng năm chủ đầu tư phải gửi báo cáo tài qua kiểm toán làm để làm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn - Thường xuyên bám sát địa bàn hoạt động khách hàng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Trong trình giám sát, chủ đầu tư gặp khó khăn việc trả nợ, thân cán tín dụng cần phải phân tích rõ nguyên nhân cụ thể đề xuất biện pháp xử lý b Phát huy vai trò kiểm tra nội - Nâng cao nhận thức vai trò kiểm tra nội - Công tác kiểm tra phải quan tâm mức - Cần phải có sở pháp lý qui định chức năng, quyền hạn cán kiểm tra, giám sát Chi nhánh c Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo tiền vay - Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ TSBĐ - Giá trị tài sản đảm bảo phải thường xuyên kiểm kê, đánh giá lại - Cần kịp thời xử lý tài sản có chấp thuận HSC 3.2.7 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, tăng cƣờng công tác xử lý nợ * Về phòng ngừa hạn chế nợ hạn - Tuân thủ thực nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng văn hướng dẫn NHPT Việt Nam - Thực đầy đủ quy định Chính phủ; văn hướng dẫn NHPT Việt Nam đảm bảo tiền vay TDĐT - Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng; bố trí, xếp, sử dụng cách hợp lý, có hiệu quả, áp dụng chế độ giao khoán, thưởng phạt nghiêm minh; - Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng để sớm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời xử lý sai phạm nhằm bảo đảm an toàn vốn, tài sản - Giám sát chặt chẽ khoản vay, có biện pháp xử lý linh hoạt * Về đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xử lý nợ Chi nhánh NHPT Kon Tum - Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt khoản nợ hạn - Khi phát doanh nghiệp gặp khó khăn cần làm rõ nguyên nhân Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 đề xuất giải pháp xử lý khó khăn yêu cầu chủ đầu tư triệt để áp dụng - Chi nhánh phải thành lập tổ thu nợ để thực nhiệm vụ thu nợ hạn - Xây dựng mối quan hệ với quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn kéo dài, - Đối với khoản nợ hạn kéo dài cần sớm có biện pháp lý để thu hồi vốn 3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ khác * Về công tác tin học Cán tin học cần bổ sung thêm nhân lực trình độ để phục vụ cho việc cung cấp lưu trữ thông tin đầu tư, giá thị trường, tài doanh nghiệp… cho hoạt động TDĐT cách khoa học nhanh * Về công tác đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm Chi nhánh cần nhận thức đầy đủ vai trò việc đánh giá, tổng kết rút học kinh nghiệm đạo, điều hành, tổ chức thực công tác TDĐT * Về công tác thi đua, khen thưởng Cần có qui định rõ mức độ khen thưởng cán thẩm định dự án sát với thực tế, chất lượng thẩm định cao, cán theo dõi, quản lý dự án tốt, không để xảy nợ hạn Những sáng kiến áp dụng có hiệu quản lý hoạt động TDĐT cần có khen thưởng kịp thời, đích đáng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDĐT 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lí có liên quan a Điều chỉnh chế, sách TDĐTcủa Nhà nước * Về đối tượng vay vốn: - Có tính ổn định tương đối, năm; - Có tính đến đặc điểm vùng miền Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 * Về mức vốn cho vay: Vùng đặc biệt khó khăn tăng lên khoảng 85% đến 90% * Về thời gian vay vốn: Đề nghị điều chỉnh quy định cụ thể cho phù hợp với đặc điểm loại hình dự án, đó chú ý đến thời gian ân hạn của dự án b Về chế xử lý rủi roTDĐT + Cần tăng cường tính chủ động, thẩm quyền NHPT VN + NHPT VN cần cải tiến cách trí ch lập DPRR theo hướng dẫn Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 Thống đốc NHNN Việt Nam c Tạo điều kiện nguồn vốn cho NHPT Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho NHPT Chính phủ cần quan tâm bố trí nguồn vốn để thực nhiệm vụ TDĐT 3.3.2 Kiến nghị với NHPT Việt Nam a Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ Đề nghị NHPT khẩn trương sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện, ban hành hệ thống quy chế, quy trình theo hướng nhanh gọn, không chồng chéo, gom thành đầu mối nghiệp vụ có tính ổn định tương đối b Thực phân cấp gắn với trách nhiệm - Định kỳ hàng năm, vào kết hoạt động Chi nhánh để điều chỉnh mức phân cấp thẩm định, định cho vay - Có quy định rõ ràng trách nhiệm người phân cấp c Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động TDĐT Xây dựng kho liệu hệ thống thông tin khách hàng, doanh nghiệp đảm bảo dễ khai thác, tiện ích d Đẩy mạnh công tác makerting sách khách hàng - Làm tốt sách khách hàng - Xây dựng, quảng bá hình ảnh, tạo dựng thương hiệu NHPT Việt Nam cách thông qua thực nhiệm vụ trị giao 3.3.3 Một số kiến nghị Chủ đầu tƣ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 a Chủ đầu tư phải có ý thức sử dụng vốn mục đích, thực tốt nghĩa vụ cam kết Hợp đồng tín dụng b Nâng cao lực quản lý thực dự án c Nâng cao lực tài 3.3.4 Với quyền địa phƣơng - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đạo thực có hiệu chủ trương nâng cao lực canh tranh tỉnh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư - Sở Kế hoạch-Đầu tư cần tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, qua phổ biến cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cập nhật kịp thời sách ưu đãi Nhà nước, giúp cho họ nắm bắt hội đầu tư KẾT LUẬN Với mục tiêu nâng cao đóng góp tín dụng đầu tư địa bàn việc nâng cao chất lượng hoạt động TDĐT Nhà nước Chi nhánh NHPT Kon Tum, từ nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư phù hợp với quy định NHPT Việt Nam, Nhà nước, theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế, phạm vi đề tài, luận văn trình bày số nội dung: Thứ nhất, lý luận hoạt động TDĐT Nhà nước, qua nhận thức vai trò TDĐT nghiệp phát triển kinh tế Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum từ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Cuối cùng, sở phân tích thực trạng, vấn đề tồn hoạt động TDĐT gắn với lý luận kinh nghiệm quản lý số Quốc gia , luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động TDĐT tại Chi nhánh NHPT Kon Tum NHPT Việt Nam Hy vọng rằng, giải pháp đề xuất luận văn Chi nhánh áp dụng thời gian tới./ Footer Page 26 of 126 ... luận tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Chi. .. nhiệm vụ hoạt động tín dụng đầu tư NHPT Việt Nam trình bày cụ thể phần sau 1.2.2 Hoạt động tín dụng đầu tƣ Ngân hàng Phát triển Việt Nam Cũng hoạt động tín dụng nói chung, tín dụng đầu tư bao gồm... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 2.2.1 Chính sách hoạt động TDĐT NHPT Việt Nam Chính sách tín dụng đầu tư Chi nhánh tuân thủ theo sách tín dụng đầu tư Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Kon Tum, Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Kon Tum, Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay