Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀM TRUYỀN UYÊN LY HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỊ MÙI Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 02 năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Hoạt ñộng tín dụng hoạt ñộng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu ñồng thời lĩnh vực có nhiều rủi ro cho ngân hàng thương mại Chính hoàn thiện công cụ quản trị rủi ro tín dụng vấn ñề quan trọng hàng ñầu cần ñược giải cách rốt XHTD khách hàng công cụ quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học hiệu mà ngân hàng thương mại ñang triển khai áp dụng Bản chất ñều Hệ tống XHTD nội nhằm ñánh giá mức ñộ tín nhiệm, khả trả nợ tương lai khách hàng dựa hệ thống xếp hạng Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng XHTD nội bộ, ñồng thời ñể bước sử dụng công cụ quản trị tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng, BIDV ñã xây dựng Hệ thống XHTD nội ñể thực XHTD làm sở cho ñịnh cấp tín dụng, thực sách khách hàng Hệ thống XHTD nội BIDV ñã thể rõ tầm quan trọng ý nghĩa thực tiễn số hạn chế ñịnh Hệ thống sử dụng tiêu chưa thực sát thực tế, quy trình xếp hạng thiếu tính khách quan, việc sử dụng kết hệ thống xếp hạng ñể áp dụng sách khách hàng nhằm hạn chế tối ña rủi ro hoạt ñộng tín dụng chưa triệt ñể… Đây lý tác giả chọn ñề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” làm luận văn nghiên cứu thạc sỹ Tài Ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận rủi ro tín dụng, ño lường rủi ro tín dụng; Nghiên cứu hệ thống XHTD Việt Nam, số nước Footer Page of 126 Header Page of 126 tiêu biểu giới từ ñó rút học kinh nghiệm ñối với Việt Nam - Nghiên cứu thực trạng hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp BIDV, ñưa mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế hệ thống xếp hạng - Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD nội hành mà BIDV ñang áp dụng Đối tượng phạm vị nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ñối với khách hàng tổ chức kinh tế Phương pháp nghiên cứu Dựa vào lý thuyết chuyên ngành kinh tế Tài Ngân hàng, với phương pháp toán học, phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh ñối chiếu hệ thống XHTD doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam với kinh nghiệm nước tổ chức xếp hạng chuyên nghiệp ñể làm rõ ưu ñiểm hạn chế hệ thống XHTD nội BIDV, qua ñó ñề xuất giải pháp nâng cao hiệu XHTD nội doanh nghiệp BIDV Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Trên sở khái quát lý luận, nghiên cứu thực trạng hệ thống XHTD nội BIDV, kinh nghiệm xếp hạng tổ chức khác nước luận văn ñã kiến nghị giải pháp ñể hoàn thiện hệ thống xếp hạng, sở ñó ñưa hệ thống xếp hạng doanh nghiệp Đây hệ thống xếp hạng theo luận văn hoàn thiện ñầy ñủ, thực triển khai áp dụng toàn hệ thống BIDV tổ chức tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở ñầu, mục lục, tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, kết cấu luận văn bao gồm chương : Chương 1: Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng - Khách hàng cam kết hoàn trả vốn (gốc) lãi với thời gian xác ñịnh - Khách hàng cam kết sử dụng tín dụng ñúng mục ñích, không trái với quy ñịnh pháp luật - Ngân hàng tài trợ dựa phương án/dự án có hiệu 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 “Rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2.2 Dấu hiệu rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ñề phòng, hạn chế loại trừ Rủi ro tín dụng thường có biểu như: Chất lượng tín dụng suy giảm; tình hình tài chính, phương án kinh doanh, môi trường kinh doanh thay ñổi theo chiều hướng xấu; tài sản ñảm bảo tiền vay thay ñổi theo chiều hướng xấu; doanh nghiệp sụt hạng xếp hạng tín dụng; tính ña dạng hoá tài sản ngân hàng hạn chế 1.1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ñem ñến hậu xấu ảnh hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng thân ngân hàng ñồng thời ảnh hưởng lớn ñến kinh tế 1.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Khái niệm ý nghĩa Đo lường rủi ro (Risk Measurement) nói chung công việc xác ñịnh nhân tố (biến số) ảnh hưởng ñến loại rủi ro ñịnh hoặc/và cách thức xác ñịnh mức ñộ tổn thất loại rủi ro ñặc thù Đo lường rủi ro tín dụng, nói riêng, việc sử dụng phương pháp phù hợp, tin cậy ñịnh ñể xác ñịnh khả phát sinh rủi ro tín dụng người vay nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro tín dụng ñó Đo lường rủi ro tín dụng nhằm: Sàng lọc người vay; xác ñịnh phí rủi ro; xác ñịnh tỷ lệ cho vay giới hạn cam kết cho vay; yêu cầu tài sản bảo ñảm; ñiều khoản hợp ñồng, ñặc biệt ñiều khoản hạn chế (Covenants); ña dạng hoá hợp lý danh mục cho vay; giám sát người vay 1.1.3.2 Các mô hình ño lường rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Các mô hình ño lường rủi ro tín dụng ñược phát triển theo hướng: Đo lường rủi ro tín dụng riêng biệt Đo lường rủi ro danh mục cho vay Theo Basel có hai phương pháp tiếp cận ñể tính toán rủi ro tín dụng ngân hàng Đo lường theo phương pháp tiếp cận chuẩn hoá ñược hỗ trợ ñánh giá bên tín dụng ño lường sử dụng hệ thống ñánh giá xếp hạng tín dụng nội Việc ño lường rủi ro theo phương pháp XHTD nội phù hợp với thông lệ giới XHTD ñược minh chứng công cụ hữu hiệu, ñáp ứng tốt yêu cầu ñòi hỏi hệ thống cảnh báo, nhận diện, ño lường rủi ro tín dụng 1.2 XHTD NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG VỀ DOANH NGHIỆP VAY VỐN 1.2.1 Định nghĩa xếp hạng tín dụng XHTD doanh nghiệp ñánh giá lực tài chính, tình hình hoạt ñộng triển vọng phát triển tương lai doanh nghiệp ñược xếp hạng từ ñó xác ñịnh ñược mức ñộ rủi ro không trả ñược nợ khả trả nợ tương lai 1.2.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn XHTD khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại việc ngân hàng thương mại sử dụng hệ thống XHTD nội ñể ñánh giá khả trả nợ khách hàng vay, mức ñộ rủi ro khoản vay, làm sở ñể ñưa ñịnh cấp tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng sách khách hàng ñối với hạng khách hàng theo kết xếp hạng cho phù hợp Ngoài XHTD khách hàng nhằm mục ñích phân loại giám sát danh mục tín dụng 1.2.3 Sự cần thiết phải xếp hạng tín dụng doanh nghiệp hoạt ñộng tín dụng ngân hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3.1.Đối với ngân hàng XHTD doanh nghiệp giúp hạn chế rủi ro tín dụng, ñảm bảo yêu cầu lựa chọn, sàng lọc khách hàng cấp tín dụng, phân loại nợ trích dự phòng rủi ro, ñồng thời xây dựng sách khách hàng 1.2.3.2 Đối với phủ, thị trường tài XHTD cung cấp thông tin cho thị tường, xóa tan khoảng tối thông tin, giúp thị trường tài minh bạch, nâng cao hiệu giám sát thị trường Chính phủ 1.2.3.3 Đối với doanh nghiệp ñược xếp hạng Thông tin XHTD quảng bá thương hiệu, nâng cao niềm tin nhà ñầu tư vào doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có ñiều kiện mở rộng thị trường vốn, giảm lệ thuộc vào vốn vay NH 1.3 NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHỈ TIÊU XHTD DN 1.3.1.Nguyên tắc xếp hạng tín dụng - Phân tích yếu tố ñịnh tính ñịnh lượng -Việc phân tích ñược tiến hành phương pháp “trên xuống” - Xây dựng thang ñiểm tiêu ñơn giản, dễ so sánh 1.3.2 Các tiêu thường dùng ñể XHTD doanh nghiệp Việc XHTD doanh nghiệp thường ñược vào tiêu tài tiêu phi tài doanh nghiệp 1.3.2.1.Các tiêu tài Đây tiêu ñịnh lượng, ñược lấy trực tiếp kết tính toán dựa báo cáo tài doanh nghiệp Các tiêu thông thường bao gồm: Các tỷ số khả toán, số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh, tỷ số phản ánh kết cấu tài chính, tỷ số phản ánh khả sinh lời Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2.2.Các tiêu (tiêu chí) phi tài Đây tiêu ñịnh tính ñược thu thập từ nhiều nguồn, bên bên doanh nghiệp, thường gồm nhóm tiêu chí lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh, uy tín quan hệ với tổ chức tín dụng, khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ, trình ñộ quản lý lãnh ñạo doanh nghiệp số tiêu khác 1.4 ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XHTD 1.4.1 Đối với tổ chức xếp hạng 1.4.2 Đối với ñơn vị ñược xếp hạng 1.5 NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN VỀ XHTD TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 1.5.1 Sơ lược XHTD giới 1.5.1.1 Xếp hạng tín dụng Mỹ 1.5.1.2 Xếp hạng tín dụng Nhật Bản 1.5.1.3 Xếp hạng tín dụng Thái Lan 1.5.1.4 Xếp hạng tín dụng Malaysia 1.5.2 Bài học kinh nghiệm XHTD DN cho Việt Nam 1.5.2.1 Tổng quan XHTD DN VN Tại Việt Nam có tổ chức thực XHTD DN Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC), doanh nghiệp kinh doanh thông tin tín dụng ngân hàng thương mại 1.5.2.2 Bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam Từ hiểu biết XHTD giới thực trạng XHTD Việt Nam, học kinh nghiệm ñược rút là: Các NHTM cần xây dựng hệ thống XHTD riêng mình, Việt Nam cần thiết phải xây dựng tổ chức XHTD ñộc lập, xây dựng hệ thống ñánh giá gồm ñầy ñủ tiêu, tổ chức, cá nhân cần tham khảo kết xếp hạng ñể ñịnh ñầu tư Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XHTD DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA BIDV ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG 2.1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển BIDV 2.1.1.1 Tóm tắt trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ñược thành lập theo nghị ñịnh số 177/TTg ngày 26/4/1957 Thủ tướng CP 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức - Hội sở - Chi nhánh cấp tỉnh, thành phố: Trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh NH, hạch toán phụ thuộc Tại chi nhánh phòng ban ñược phân chia theo khối: Khối QHKH, Khối tác nghiệp Khối hỗ trợ 2.1.2 Tình hình hoạt ñộng BIDV 2.1.2.1 Tình hình tài hoạt ñộng kinh doanh Từ năm 2006 ñến cuối năm 2010 tiêu Tổng tài sản tăng gấp 2,2 lần, Vốn Chủ sở hữu tăng gấp 3,2 lần, Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4,1 lần 2.1.2.2 Tình hình hoạt ñộng tín dụng Tốc ñộ tăng trưởng tín dụng bình quân BIDV năm cao (khoảng 25%), tỷ lệ nợ xấu bình quân 2,5% ngày giảm 2.1.2.3 Cơ cấu thu nhập từ hoạt ñộng ngân hàng Cơ cấu thu nhập BIDV bao gồm: Thu lãi 77,4%, thu từ dịch vụ 17,5%, từ kinh doanh ngoại hối 2,8%, từ góp vốn 1%, thu khác 1,3% Từ cấu nguồn thu nhập BIDV ñã ñặc biệt trọng công tác phòng ngừa nhận diện rủi ro tín dụng BIDV ñã triển khai Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 Mỗi ngành kinh tế khác tiêu chuẩn ñánh giá tốt xấu tiêu tài khác BIDV chia doanh nghiệp theo ngành nghề kinh tế làm nhóm bản: Ngành thương mại dịch vụ; Ngành xây dựng; Ngành công nghiệp; Ngành Nông lâm ngư nghiệp Bước 2: Xác ñịnh quy mô Trong ngành kinh tế, tiêu tài tốt xấu bị ảnh hưởng lớn quy mô hoạt ñộng doanh nghiệp vào quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu thuần, số lượng lao ñộng tổng dư nợ vay khách hàng BIDV phân khách hàng doanh nghiệp thành nhóm quy mô lớn, vừa nhỏ Bước 3: Chấm ñiểm tiêu tài Thông tin tài gồm 14 tiêu chia làm nhóm: Nhóm tiêu khoản (3 tiêu): Khả toán hành, khả toán nhanh, khả toán tức thời; Nhóm tiêu hoạt ñộng (4 tiêu): Vòng quay vốn lưu ñộng, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố ñịnh; Nhóm tiêu cân nợ (2 tiêu): Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu; Nhóm tiêu thu nhập (5 tiêu): Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần, Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh/ Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân, Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân, (Lợi nhuận trước thuế Chi phí lãi vay)/ Chi phí Sau tính toán tiêu tài chính, ñối chiếu với ñiểm chuẩn quy ñịnh theo bảng ñiểm phân theo ngành nghề kinh tế, quy mô doanh nghiệp ñể tính ñiểm tuyệt ñối tiêu tài Căn vào mức ñộ quan trọng tiêu tài BIDV xây dựng tỷ trọng ñiểm số cụ thể cho tiêu Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 Điểm tiêu tài ñược nhân với tỷ trọng ñiểm số Bước 4: Chấm ñiểm tiêu phi tài Thông tin phi tài gồm 40 tiêu ñược xếp thành nhóm: Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ (2 tiêu); Trình ñộ quản lý môi trường nội (9 tiêu); Quan hệ với Ngân hàng (11 tiêu); Các nhân tố bên (7 tiêu); Các ñặc ñiểm hoạt ñộng khác (11 tiêu) Căn vào mức ñộ quan trọng tiêu mà BIDV xây dựng tỷ trọng ñiểm số cụ thể cho tiêu phi tài Điểm tiêu phi tài ñược nhân với tỷ trọng ñiểm số Bước 5: Tổng hợp ñiểm xếp hạng * Tổng hợp ñiểm Điểm KH = Điểm tiêu tài *Trọng số phần tài + Điểm tiêu phi tài chính* Trọng số phần phi tài Trong ñó Trọng số phần tài phi tài phụ thuộc vào Báo cáo tài khách hàng có ñược kiểm toán hay không ñược kiểm toán Cụ thể BCTC BCTC không ñược kiểm toán ñược kiểm toán Các tiêu tài 35% 30% Các tiêu phi tài 65% 65% , * Xếp hạng tín dụng khách hàng - Dựa ñiểm ñạt ñược, Hệ thống XHTD nội BIDV phân chia khách hàng vào 10 nhóm từ AAA, AA…D theo thang ñiểm - Một số trường hợp ñược xếp vào nhóm khách hàng có rủi ro cao (Nhóm D) khách hàng ñã ñược BIDV xử lý nợ Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 quỹ dự phòng rủi ro khách hàng bị âm VCSH, kinh doanh tiếp tục thua lỗ năm tài gần 2.2.2.3.Ví dụ minh họa XHTD doanh nghiệp 2.2.3 So sánh Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV với hệ thống xếp hạng tín dụng số tổ chức khác 2.2.3.1 Với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Về Hệ thống XHTD nội Ngân hàng Công thương tương ñồng với hệ thống XHTD nội BIDV 2.2.3.2 Với ngân hàng nhà nước Việt Nam (Trung tâm CIC) So với CIC hệ thống XHTD nội BIDV tiêu tài sử dụng XHTD phức tạp hơn, chi tiết hơn; Các tiêu phi tài hệ thống CIC không xem xét 2.2.4 Sử dụng kết XHTD doanh nghiệp BIDV Sử dụng kết XHTD doanh nghiệp nội dung quan trọng Hệ thống XHTD DN BIDV 2.2.4.1 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Căn Điều ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN, BIDV sử dụng kết XHTD doanh nghiệp ñể phân loại nợ (5 nhóm nợ) trích lập dự phòng rủi ro Theo hệ thống khách hàng xếp hạng AAA, AA, A phân loại nợ nhóm 1, khách hàng xếp hạng BBB , BB phân loại nợ nhóm 2, khách hàng xếp hạng B , CCC , CC phân loại nợ nhóm 3, khách hàng xếp hạng C phân loại nợ nhóm 4, khách hàng xếp hạng D phân loại nợ nhóm 2.2.4.2 Ban hành sách cấp tín dụng Căn vào kết XHTD doanh nghiệp, BIDV ban hành sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp thuộc hệ thống XHTD doanh nghiệp bao gồm ba sách lớn: Chính sách tiếp thị khách hàng, sách cấp tín dụng, Chính sách tài sản bảo ñảm Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 2.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XHTD KHÁCH HÀNG D OANH NGHIỆP 2.3.1.Kết ñạt ñược Hệ thống XHTD nội BIDV ñã ñạt ñược kết tốt “ngoài mong ñợi” 2.3.1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng khách hàng doanh nghiệp quan hệ với BIDV Chất lượng tín dụng BIDV sau áp dụng hệ thống XHTD ñã ñược nâng cao Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ñã chọn lọc có hiệu khách hàng quan hệ tín dụng theo hướng: khách hàng ñược xếp hạng cao phát triển, trì khách hàng có kết xếp hạng trung bình hạn chế, giảm dần quan hệ tín dụng với khách hàng xếp hạng yếu 2.3.1.2 Nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Với hệ thống XHTD DN việc phòng ngừa rủi ro tín dụng BIDV ñược nâng lên Hàng quý BIDV thực xếp hạng tín dụng lại khách hàng từ ñó ñưa cách ứng xử thích hợp, phòng ngừa rủi ro 2.3.1.3 Dựa vào kết XHTD ñể ñịnh cấp tín dụng 2.3.1.4 Đưa sách khách hàng sở XHTD Căn loại XHTD KH ñể có CSKH phù hợp 2.3.1.5 Hỗ trợ ñịnh cho vay trở nên nhanh chóng Kết XHTD hỗ trợ ñịnh cho vay hay từ chối 2.3.1.6 Phương pháp xếp hạng ñơn giản, dễ thực áp dụng 2.3.1.7 Phương pháp xếp hạng ñã bao gồm nhiều tiêu quan trọng 2.3.1.8 Tính trích dự phòng rủi ro 2.3.2 Những mặt hạn chế 2.3.2.1 Chỉ tiêu ñể ñánh giá xếp hạng chưa phù hợp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 Để xác ñịnh quy mô doanh nghiệp hệ thống sử dụng tiêu : Vốn chủ sở hữu, Số lượng lao ñộng, Doanh thu Tổng dư nợ tín dụng tiêu Tổng dư nợ tín dụng sử dụng không phù hợp 2.3.2.2 Quy trình xếp hạng chưa rõ ràng Việc XHTD khách hàng BIDV CB QHKH thực toàn bộ, dẫn ñến kết xếp hạng phụ thuộc nhiều vào ý chủ quan CB QHKH, kết xếp hạng không thực xác, khách quan 2.3.2.3 Đối tượng xếp hạng chưa phù hợp Hiện nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, thông tin phản ánh báo cáo tài thiếu xác 2.3.2.4 Chính sách khách hàng sau xếp hạng tín dụng nội ñược áp dụng chưa triệt ñể Hệ thống ñã áp dụng sách khách hàng tài sản ñảm bảo, sách cấp tín dụng, sách khách hàng nhiên số ñiểm thiếu hợp lý, chưa có sách rõ ràng lãi suất tiền vay 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Để chấm ñiểm khách hàng xác ñòi hỏi phải có ñầy ñủ thông tin xác nhiên thông tin phục vụ cho xếp hạng không ñầy ñủ Thêm vào ñó thị trường chưa có nhiều tổ chức XHTD ñể cung cấp kết cho ngân hàng tham khảo 2.3.3.2.Nguyên nhân chủ quan Một số nguyên nhân chủ quan kể ñến sau: Nhận thức XHTD CB chưa cao, Trình ñộ cán QHKH chưa ñồng ñều, Ngân hàng chưa có sở liệu riêng phục vụ công tác XHTD, Nhiều trường hợp xếp hạng mang tính hình thức Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XHTD DOANH NGHIỆP TẠI BIDV 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Các ñịnh hướng Xây dựng ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam trở thành tập ñoàn tài ngân hàng ña sở hữu, kinh doanh ña dạng lĩnh vực tài ngân hàng, hoạt ñộng theo thông lệ quốc tế, chất lượng hiệu hàng ñầu ñịnh chế tài Việt Nam 3.1.1.1 Định hướng tín dụng Xây dựng khách hàng vững chắc, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ; nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức thông lệ, thực tốt phân loại nợ xấu trích dự phòng rủi ro tín dụng 3.1.1.2 Định hướng nguồn vốn Đáp ứng ñủ vốn cho nhu cầu tín dụng ñầu tư, ñẩy mạnh kinh doanh vốn thu lợi nhuận; ñảm bảo an toàn vốn, tăng cường huy ñộng vốn trung dài hạn 3.1.1.3 Định hướng dịch vụ Phát triển dịch vụ ñể tăng tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu Gắn tăng trưởng dịch vụ với công nghệ ñại 3.1.2 Các tiêu giai ñoạn 2011- 2015 - Tăng trưởng bình quân Tổng tài sản 21% - 23%/năm - Tăng trưởng bình quân Tổng dư nợ tín dụng 20% 22%/năm - ROA ñạt khoảng từ 1,1 - 1,3% - ROE ñạt khoảng từ 17 -20% 3.1.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 Hệ thống XHTD tiếp tục ñược áp dụng nâng cao hiệu ñảm bảo ñánh giá xác chất lượng khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tín dụng Nâng cao hiệu sử dụng kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp từ ñó ñưa sách khách hàng chi tiết, cụ thể Tăng khả cạnh tranh ñảm bảo ao toàn hoạt ñộng tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XHTD 3.2.1 Giải pháp quản trị ñiều hành 3.2.1.1 Nâng cao nhận thức XHTD CB BIDV cần phải nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tác dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để thực ñiều BIDV cần tăng cường bồi dưỡng, ñào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán có liên quan ñến việc xếp hạng tín dụng 3.2.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin riêng BIDV BIDV mạnh có hệ thống chi nhánh rải ñều khắp toàn quốc BIDV cần thành lập hệ thống thông tin trung tâm, Chi nhánh phải có nghĩa vụ báo cáo ñịnh kỳ thông tin doanh nghiệp ñang quan hệ chi nhánh trung tâm lưu trữ Khi cần thông tin, chi nhánh truy cập hệ thống tra cứu thông tin 3.2.1.3 Tăng cường công tác giáo dục, ñào tạo cán Chất lượng cán thực XHTD ñịnh chất lượng kết xếp hạng, ñể kết xếp hạng phản ánh ñúng thực chất tình hình doanh nghiệp, BIDV phải tăng cường công tác giáo dục ñào tạo cán chuyên môn ñạo ñức nghề nghiệp 3.2.1.4 Bố trí cán bộ, phòng ban thực công tác xếp hạng tín dụng phù hợp, ñảm bảo khách quan Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 Với cách phân công công việc quy trình xếp hạng tín dụng nội BIDV, CB QHKH người trực tiếp quan hệ với khách hàng việc thu thập thông tin, ñàm phán, hướng dẫn khách hàng ñến lập hồ sơ, trình duyệt cho vay, người trực tiếp chấm ñiểm xếp hạng tín dụng kết xếp hạng tín dụng hoàn toàn bị thay ñổi theo hướng chủ quan, tiêu cực (nếu có) CB QHKH cần thay ñổi theo hướng nhiều CB thuộc phòng tham gia XHTD 3.2.1.5 Đẩy mạnh thực thi XHTD hoạt ñộng tín dụng BIDV phải kiên việc áp dụng thực thi hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng Để thực ñược ñiều BIDV thường xuyên kiểm tra việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng chi nhánh hoạt ñộng tín dụng, phát sai phạm phải kiên xử lý 3.2.1.6 Định kỳ ñột xuất kiểm tra thực XHTD Tác dụng kiểm tra nhằm ngăn ngừa sai sót dù vô tình hay cố ý xảy ra, nhằm phát sai sót ñể sửa chữa, khắc phục kịp thời 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện phương pháp xếp hạng 3.2.2.1 Thay ñổi tiêu ñánh giá phù hợp Để xác ñịnh quy mô doanh nghiệp hệ thống sử dụng tiêu: Vốn chủ sở hữu, Số lượng lao ñộng, Doanh thu thuần, Tổng dư nợ tín dụng tiêu tổng dư nợ tín dụng không phù hợp Để ñánh giá quy mô doanh nghiệp ta sử dụng tiêu Tổng tài sản thay cho Tổng dư nợ tín dụng Hiện xác ñịnh quy mô doanh nghiệp hệ thống ñưa tiêu chuẩn ñịnh lượng chấm ñiểm hoàn toàn ñối với nhóm ngành kinh tế thiếu sát thực Thực tế ngành kinh Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 tế khác yếu tố ñể xem xét quy mô doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu, Số lượng lao ñộng, Doanh thu thuần, Tổng tài sản hoạt ñộng khác 3.2.2.2 Quy trình xếp hạng a Mô hình Mô hình quy trình cần bổ sung bước xếp hạng từ bước thành bước Bước bổ sung bước xác ñịnh loại hình sở hữu khách hàng Căn vào quyền sở hữu, khách hàng ñược chia làm loại ñặc trưng: Khách hàng doanh nghiệp nhà nước; Khách hàng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài; Khách hàng thuộc loại Doanh nghiệp khác b Các bước thực Bước 1: Xác ñịnh ngành nghề kinh tế Thực làm Bước 2: Xác ñịnh quy mô Việc xác ñịnh quy mô hoạt ñộng doanh nghiệp phụ thuộc vào ngành kinh tế mà doanh nghiệp hoạt ñộng dựa vào chấm ñiểm tiêu: Vốn chủ sở hữu, Số lượng lao ñộng, Doanh thu thuần, Tổng tài sản Mỗi tiêu có 10 khoảng giá trị chuẩn tương ứng thang ñiểm từ -10 ñiểm Tổng hợp ñiểm tiêu ñược dùng ñể xác ñịnh quy mô khách hàng theo nguyên tắc: Khách hàng có tổng hợp ñiểm lớn quy mô khách hàng lớn Trong hệ thống quy mô khách hàng ñược chia làm ba loại: - Khách hàng có quy mô lớn: Có tổng ñiểm ñạt ñược từ 30 ñiểm ñến 40 ñiểm - Khách hàng có quy mô vừa: Có tổng ñiểm ñạt ñược từ 16 ñiểm ñến 29 ñiểm - Khách hàng có quy mô nhỏ: Có tổng ñiểm ñạt ñược 16 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 ñiểm Bước 3: Xác ñịnh loại hình sở hữu khách hàng - Căn vào ñối tượng sở hữu, khách hàng ñược chia thành loại khác nhau: Khách hàng doanh nghiệp nhà nước, Khách hàng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, Khách hàng khác - Trong loại khách hàng quy ñịnh cách chấm ñiểm riêng tiêu phi tài Xác ñịnh loại hình sở hữu khách hàng nhằm mục ñích phân biệt trọng số nhóm tiêu phi tài khách hàng thuộc loại hình doanh nghiệp khác DN CÓ S T CÁC CHỈ TIÊU T DNN VỐN ĐẦU DN N TƯ NƯỚC KHÁC NGOÀI Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ 6% 7% 5% Trình ñộ quản lý 28% 26% 28% Quan hệ với ngân hàng 37% 37% 37% Các nhân tố bên 10% 10% 11% Các ñặc ñiểm hoạt ñộng 19% 20% 19% CỘNG 100% 100% 100% Bước 4: Chấm ñiểm tiêu tài Các tiêu tài xác ñịnh theo Hệ thống xếp hạng tín dụng hành xác, sát thực Bộ giá trị tiêu phụ thuộc vào quy mô doang nghiệp (lớn, trung bình, nhỏ) Bước 5: Chấm ñiểm tiêu phi tài Căn vào loại hình sở hữu khách hàng ñể xác ñịnh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 trọng số tiêu phi tài ñã trình bày Bước Các tiêu phi tài ñược tính ñiểm ñang thực Các tiêu phi tài ñược chia làm nhóm tiêu, tỷ trọng tiêu phụ thuộc vào loại hình sở hữu doanh nghiệp Bước 6: Tổng hợp ñiểm xếp hạng: Thực hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV hành c Các quy ñịnh thực xếp hạng tín dụng - Bộ phận chấm ñiểm xếp hạng: Rủi ro yếu tố chủ quan xếp hạng tín dụng lớn Theo phân công nhiệm vụ người chịu trách nhiệm thu thập thông tin khách hàng, tiếp xúc với khách hàng, ñề xuất cấp tín dụng cán quan hệ khách hàng, cán quan hệ khách hàng người trực tiếp chấm ñiểm, phân loại khách hàng, ñiều dẫn ñến kết xếp hạng tín dụng dễ mắc sai sót chủ quan, tiêu cực cán quan hệ khách hàng Để hạn chế rủi ro người chịu trách nhiệm chấm ñiểm xếp hạng khách hàng cần phải hai cán hai phòng khác nhau: + CB QHKH: Là người trực tiếp làm việc với khách hàng thu thập thông tin chịu trách nhiệm chấm ñiểm tiêu phi tài + CB QTRR: Là người không trực tiếp làm việc với khách hàng, thẩm ñịnh khách hàng hồ sơ làm nhiệm vụ tính tiêu tài CB QTRR làm nhiệm vụ tập hợp ñiểm XHTD khách hàng - Trưởng phòng QHKH QLRR chịu trách nhiệm kiểm soát việc chấm ñiểm phân loại khách hàng cán thuộc phòng thực - Giám ñốc, Hội ñồng tín dụng chi nhánh phê duyệt kết Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 chấm ñiểm, XHTD doanh nghiệp ñịnh kết cuối 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng sử dụng kết XHTD doanh nghiệp BIDV Kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp mục tiêu mang tính quản trị rủi ro tín dụng mục tiêu lớn ñó làm thực thi triệt ñể sách cấp tín dụng Sử dụng kết XHTD doanh nghiệp nội dung quan trọng ñược xác ñịnh, xây dựng hệ thống XHTD doanh nghiệp BIDV BIDV cần xây dựng bổ sung sách ñịnh giá khoản vay kiện toàn sách khách hàng ñang áp dụng a Chính sách chung áp dụng ñối với khách hàng Khách hàng doanh nghiệp ñã, ñang có quan hệ tín dụng BIDV ñược BIDV áp dụng tổng thể bốn (4) sách: (1) Chính sách tiếp thị khách hàng; (2) Chính sách cấp tín dụng; (3) Chính sách tài sản bảo ñảm; (4) Chính sách ñịnh giá b Chính sách theo nhóm khách hàng Xây dựng sách khách hàng chi tiết cho 10 nhóm khách hàng từ AAA, AA…D 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 3.3.1 Xây dựng tổ chức xếp hạng tín dụng ñộc lập Từ kinh nghiệm nước có kinh tế thị trường cho thấy quốc gia thường xây dựng tổ chức ñịnh mức tín dụng ñộc lập, không nhà nước quản lý, thuộc sở hữu cổ ñông ñể XHTD tổ chức Việc hình thành tổ chức có vai trò to lớn việc minh bạch hoá thông tin kinh tế Học tập kinh nghiệm nước có kinh tế thị Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 trường, Việt Nam cần phải xây dựng tổ chức XHTD ñộc lập, có uy tín ñể thực ñánh giá tín dụng doanh nghiệp Tổ chức XHTD ñộc lập hoạt ñộng theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, không tổ chức hay cá nhân chi phối, ñiều làm cho kết XHTD trở nên khách quan hơn, từ ñó tạo ñược niềm tin với người sử dụng 3.3.2 Tạo môi trường cho hoạt ñộng kinh doanh tín dụng phát triển Ngày vấn ñề tìm hiểu thẩm ñịnh khách hàng ñã trở thành nhu cầu thiếu kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế ñòi hỏi phải có minh bạch hoá cao thông tin doanh nghiệp Chính thời gian tới cần phải ban hành văn quy phạm pháp luật, tạo chế, môi trường cho hoạt ñộng kinh doanh thông tin tín dụng phát triển 3.3.3 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng CIC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có lợi ñược ngân hàng thương mại cung cấp ñầu ñủ tài liệu nên có ñiều kiện ñể ñánh giá tín dụng khách hàng xác.Trong thời gian tới ñòi hỏi CIC phải ñược cải tiến nhiều theo hướng: Cung cấp thông tin nhanh chóng; nguồn thông tin cập nhật, xác; thông tin tài thông tin cần bổ sung tiêu phi tài 3.3.4 Xây dựng hệ thống liệu ñể cung cấp thông tin doanh nghiệp nhanh chóng, ñầy ñủ, xác Để minh bạch hoá thông tin kinh tế, tạo nguồn thông tin cung cấp công khai cho ñối tượng có nhu cầu ñòi hỏi nhà nước xây dựng hệ thống cung cấp thông tin nhanh chóng, ñầy ñủ xác 3.4 VÍ DỤ MINH HỌA XHTD MỘT DOANH NGHIỆP THEO HỆ THỐNG SAU KHI HOÀN THIỆN Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 KẾT LUẬN Với mục tiêu hoàn thiện Hệ thống XHTD doanh nghiệp BIDV hành, mà theo ñánh giá luận văn số hạn chế, làm cho kết XHTD phản ánh thực chất mức ñộ rủi ro cho vay, ñể từ ñó nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, thực sách khách hàng BIDV, ñề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” ñã giải ñược vấn ñề sau: - Hệ thống hoá rủi ro tín dụng, ño lường rủi ro tín dụng, từ ñó cho thấy việc XHTD khách hàng cần thiết công tác quản trị rủi ro tín dụng - Hệ thống hoá sở lý luận XHTD doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, nguyên tắc tiêu thường dùng ñể xếp hạng, kinh nghiệm xếp hạng giới từ ñó ñưa học cho Việt Nam - Phân tích ñánh giá thực trạng hệ thống XHTD BIDV, nghiên cứu hệ thống XHTD tổ chức khác CIC, Vietcombank … kết hợp với kinh nghiệm xếp hạng tổ chức lớn, có uy tín nước giới ñể từ ñó ñưa kiến nghị hoàn thiện hệ thống xếp hạng - Các kiến nghị ñể hoàn thiện hệ thống xếp hạng bao gồm ñối với nhà nước ñối với BIDV Các kiến nghị ñối với nhà nước có tính tổng quát, vĩ mô, có tác dụng hỗ trợ cho việc thực thi XHTD hoạt ñộng hiệu Các giải pháp ñối với BIDV cụ thể, chi tiết vào hạn chế hệ thống XHTD hành - Từ kiến nghị ñể hoàn thiện hệ thống XHTD, luận văn ñã xây dựng hệ thống XHTD thay cho hệ thống XHTD hành Khi XHTD theo phương pháp XHTD chắn kết Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 xếp hạng phản ánh xác tình hình hoạt ñộng khách hàng - Từ kết XHTD ñạt ñược luận văn ñã xây dựng sách cấp tín dụng ñồng bộ, ñầy ñủ, rõ ràng, chi tiết ,dễ áp dụng, ñảm bảo tính cạnh tranh ñể áp dụng BIDV Trong khuôn khổ ñề tài, luận văn hạn chế chưa xem xét ñến hệ thống XHTD cá nhân tổ chức tín dụng… Để hệ thống XHTD nội BIDV hoàn thiện hơn, áp dụng ñược cho ñối tượng khách hàng có quan hệ tín dụng với BIDV thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu vấn ñề chưa giải triệt ñể phạm vi luận văn Footer Page 26 of 126 ... quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng. .. nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng. .. rủi ro tín dụng, thực sách khách hàng BIDV, ñề tài Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ñã giải ñược vấn ñề sau: - Hệ thống hoá rủi ro tín dụng, ño lường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay