Hoàn thiện hệ thống trả lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái An

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:09

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO HỮU HÒA HỒ LỘC BÌNH Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG Phản biện 2: PGS.TS Bùi Dũng Thể TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI AN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 Luận văn ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Về mức ñộ chi tiết: Đề tài hướng vào việc nhận thức quy luật chung công tác trả lương cho người lao ñộng ngành chế Theo xu hướng phát triển ngành chế biến thủy sản, biến thủy sản Phương hướng giải pháp chủ yếu ñứng tầm vi mô doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam hội nhập kinh tế nhằm phục vụ cho Công ty TNHH Thái An áp dụng trình khu vực quốc tế ñang diễn cạnh tranh gay gắt, thực tốt chế hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñộ tiền lương kết hợp ñược nghĩa vụ quyền lợi, nêu cao ý thức Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận ñược sử dụng luận văn phương trách nhiệm người lao ñộng, nâng cao suất lao ñộng, góp phần tăng lợi nhuận khả cạnh tranh công ty Nhằm phát huy tốt vai trò ñòn bẩy tiền lương, chuyên môn hoá hoạt ñộng chế biến thuỷ sản, góp phần thu hút trì lực pháp tiếp cận thông tin, phương pháp phân tích tiếp cận hệ thống, dự báo, so sánh, ñịnh lượng nhằm phát quy luật nội Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Đánh giá, phân tích hoạt ñộng kinh doanh ñánh giá khách quan lượng lao ñộng, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, ñã ñịnh chọn ñề tài nghiên cứu ‘Hoàn thiện hệ thống trả lương công tác trả lương lao ñộng công ty Công ty TNHH Thái An’ nhằm ứng dụng kiến thức lý luận vào Trên sở phân tích, dựa quy trình xây dựng hệ thống trả thực tiễn sản xuất kinh doanh ñơn vị lương ñể ñưa giải pháp hoàn thiện hệ thống trả lương áp dụng Mục tiêu nghiên cứu công ty Làm rõ lý luận khái niệm, nội dung yếu tố ảnh Kết cấu luận văn hưởng ñến việc trả lương cho người lao ñộng Nội dung luận văn gồm phần mở ñầu, kết luận ba chương: Sử dụng quy trình xây dựng hệ thống trả lương ñể phân tích thực trạng công tác trả lương, ñánh giá thành công, hạn chế Chương 1: Một số vấn ñề lý luận công tác trả lương cho người lao ñộng nguyên nhân Từ ñó, ñề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trả lương Công ty TNHH Thái An Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về không gian: Các nghiên cứu tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công tác trả lương Công ty TNHH Thái An Về thời gian: Các phương hướng giải pháp chủ yếu ñược ñặt tầm năm Footer Page of 126 Chương 2: Thực trạng công tác trả lương Công ty TNHH Thái An Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống trả lương Công ty TNHH Thái An Header Page of 126 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm liên quan ñến tiền lương Tiền lương số tiền mà người ta trả cho người lao ñộng vào số lượng chất lượng lao ñộng mà người ñó ñóng góp cho họ phù hợp với pháp luật nhà nước Thù lao lao ñộng bao gồm hai phần: Thù lao vật chất phi vật chất Tiền lương có loại tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Doanh nghiệp trả công lao ñộng thường hướng tới bốn mục tiêu sau: Kích thích ñộng viên nhân viên Duy trì nhân viên giỏi 1.1.3 Vai trò công tác trả lương 1.1.3.1 Đối với xã hội Chính sách tiền lương thể quan ñiểm nhà nước ñối với người lao ñộng doanh nghiệp, phản ảnh cung cầu sức lao ñộng thị trường, chế ñộ ưu ñãi khuyến khích theo vùng ñịa lý 1.1.3.2 Đối với người lao ñộng Tiền lương bù ñắp hao phí lao ñộng mà họ ñã bỏ ra, ñó nguồn thu nhập họ 1.1.3.3 Đối với chủ doanh nghiệp Tiền lương vừa yếu tố chi phí cần ñược kiểm soát, song tiền lương lại phương tiện kinh doanh nên cần ñược mở rộng 1.1.4 Các hình thức trả lương 1.1.4.1 Lương theo thời gian Tiền lương tính trả cho người lao ñộng theo thời gian làm việc, Thu hút nhân viên cấp bậc công việc thang lương người lao ñộng Đáp ứng yêu cầu pháp luật 1.1.4.2 Lương theo sản phẩm 1.1.2 Quỹ tiền lương nguyên tắc trả lương cho người lao ñộng Tiền lương tính trả cho người lao ñộng theo kết lao ñộng khối Quỹ tiền lương tổng số tiền dùng ñể trả lương cho người lao lượng sản phẩm, công việc ñã hoàn thành, bảo ñảm ñúng tiêu chuẩn, ñộng quan, doanh nghiệp thời kỳ ñịnh kỹ thuật, chất lượng ñã quy ñịnh ñơn giá tiền lương tính cho Quỹ tiền lương gồm có quỹ lương cố ñịnh quỹ lương biến ñổi ñơn vị sản phẩm, công việc ñó Cơ cấu tiền lương gồm phận: Tiền lương bản, phụ cấp 1.1.4.3 Lương khoán theo khối lượng công việc lương, tiền thưởng, phúc lợi Các nguyên tắc trả lương: Trả lương ngang cho lao Là hình thức trả lương tính cho người lao ñộng tập thể người lao ñộng nhận khoán ñộng nhau; Căn vào kết sản xuất kinh doanh, ñảm bảo 1.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG suất lao ñộng tăng nhanh tiền lương bình quân; Đảm bảo 1.2.1 Phân tích, ñịnh giá công việc mối quan hệ hợp lý tiền lương người lao ñộng làm nghề khác Footer Page of 126 Đánh giá công việc thủ tục có tính cách hệ thống nhằm ño lường giá trị tầm quan trọng công việc dựa yếu tố Header Page of 126 thông thường kỹ năng, trình ñộ chuyên môn, cố gắng, ñiều mức thăng trầm xu hướng kinh tế, theo mức lương ñang thịnh kiện làm việc…Đánh giá công việc nhằm mục tiêu sau: Xác ñịnh hành, theo chi phí sinh hoạt, theo khả chi trả công ty: cấu trúc công việc quan; Mang lại bình ñẳng trật tự 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC TRẢ LUƠNG mối tương quan công việc; Triển khai thứ bậc giá trị công Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc trả lương ña dạng, phong phú việc ñược sử dụng ñể thiết kế cấu lương bổng; Đạt ñược phân thành bốn nhóm: yếu tố thuộc bên ngoài, yếu trí cấp quản trị nhân viên liên quan ñến công việc tố thuộc tổ chức, yếu tố thuộc công việc yếu tố thuộc Bốn phương pháp ñịnh giá công việc thường ñược sử dụng phổ biến sau: Phương pháp xếp hạng công việc; Phương pháp phân loại công việc; Phương pháp tính ñiểm; Phương pháp so sánh nhân cá nhân người lao ñộng 1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả ñề cập ñến số vấn ñề lý luận tố công tác trả lương, quỹ tiền lương, nguyên tắc, vai trò 1.2.2 Xây dựng hệ thống thang bậc lương hình thức trả lương Giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống trả lương Xác ñịnh hệ thống thang bậc lương, chuyển dịch kết khảo sát ñịnh giá công việc sang tỷ lệ lương cho công việc 1.2.3 Lựa chọn phương pháp trả lương Nhà quản trị lựa chọn áp dụng phương pháp trả lương Có ba phương pháp trả lương cho nhân viên thâm niên, thành tích, kỹ nhân viên 1.2.4 Duy trì quản trị hệ thống lương Khi ñã thiết lập ñược hệ thống tiền lương, phải ñược văn phòng quản trị tiền lương trì Cơ cấu tiền lương thay ñổi ñiều chỉnh cho phù hợp với ñiều kiện mới, hệ thống tiền lương không ñược thay ñổi 1.2.5 Nghiên cứu, ñiều chỉnh sách trả lương So sánh mức thang lương, mức phụ cấp ñối chiếu với mức lương ñang thịnh hành, cấu lương giữ mức ñộ ñứng yên ñược Cơ cấu lương cần phải ñiều chỉnh theo mức ñộ kinh doanh, Footer Page of 126 tóm tắc số nhân tố ảnh hưởng ñến công tác trả lương cho người lao ñộng Header Page of 126 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI AN 10 2.1.3.3 Cơ sở vật chất Công ty ñã ñang tiếp tục ñầy ñủ trang máy móc, thiết bị, 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THÁI AN phương tiện ñể ñáp ứng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 2.1.1 Hình thành phát triển năm tới Tên Công ty : Công ty TNHH Thái An 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Địa 2.1.4.1 Phân tích kết hoạt ñộng kinh doanh : Lô B2-4 KCN Thủy Sản Thọ Quang, Đà Nẵng Lĩnh vực hoạt ñộng Công ty: Chế biến hải sản Sản phẩm chủ yếu công ty chế biến hải sản ñông lạnh loại Thị trường xuất chủ yếu Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu Năm 2008, doanh thu ñạt gần 27 tỷ ñồng ñến năm 2010 ñạt 31 tỷ ñồng Công ty ñảm bảo quản lý vốn an toàn, thực ñầy ñủ số nước Châu Đại Dương Châu Mỹ khoản thu, chi tài năm, sử dụng hiệu tài sản 2.1.2 Tổ chức quản lý nguồn vốn, có ý thức tiết kiệm ñơn vị Công ty hoạt ñộng theo mô hình công ty TNHH, có cấu tổ chức gồm Ban giám ñốc, phòng chuyên môn phân xưởng chế 2.1.4.2 Đánh giá chung Công ty ñã giữ vững ñược mối quan hệ hợp tác, mỏ rộng thị biến trường tiêu thụ Thực chế ñộ sách ñối với người lao ñộng 2.1.3 Các nguồn lực hoạt ñộng công ty cách kịp thời nên ñã tạo ổn ñịnh tư tưởng tạo dựng 2.1.3.1 Nhân lực ñược niềm tin phần lớn người lao ñộng ñối với công ty Hiện tổng số cán công nhân viên Công ty 400 người, lực lượng lao ñộng tăng ổn ñịnh qua năm, tỉ lệ lao ñộng ổn ñịnh, ñảm bảo ñủ nguồn lao ñộng ñể phục vụ cho trình sản xuất 2.1.3.2 Tài Nguồn vốn công ty năm 2008 23 tỷ ñồng, ñến năm 2010 Sự ổn ñịnh sở vật chất kỹ thuật sau di dời ñịa ñiểm, làm cho công ty giảm số lượng ñơn hàng chế biến chất lượng cao Nguồn nguyên liệu không ñủ ñáp ứng nhu cầu nên làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí thu mua, công chế biến Nguồn vốn kinh doanh chủ yếu vốn vay nên công ty phải ñạt 24 tỷ ñồng Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2008 ñạt 2,7 tỷ chịu áp lực lớn lãi suất hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñồng, ñến năm 2010 ñạt 4,7 tỷ ñồng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG LAO ĐỘNG Nguồn vốn thuộc sở hữu công ty chiếm tỉ lệ nhỏ, hoạt ñộng công ty chủ yếu nhờ vào nguồn vốn vay từ bên ñể ñảm bảo cho hoạt ñộng kinh doanh ngày tăng TẠI CÔNG TY TNHH THÁI AN 2.2.1 Phân tích, ñịnh giá công việc xác ñịnh quỹ lương Công tác thực phân tích ñịnh giá cho phận, công việc chưa ñược công ty quan tâm, tính toán cụ thể công việc Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 tổ chức Bộ phận lao ñộng gián tiếp ñược mô tả số công Phương pháp trả lương cho cán quản lý, phục vụ phân việc ñể quản lý, ñiều hành công ty Bộ phận trực tiếp chưa ñược phân xưởng ñang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, làm giảm loại công việc chung cho quy trình chế biến thủy sản bước phấn ñấu, nhiệt tình công việc thực chi tiết ñể chế biến cho loại sản phẩm, ñơn hàng Quỹ tiền lương công ty ñược xác ñịnh theo công thức sau: QLkh = [ Lñb xTLmindn x (Hcb + Hpc) ] x 12 tháng (2.1) Quỹ lương không phát huy cao mức ñộ, phấn ñấu hoàn thành Phương pháp trả lương cho lao ñộng trực tiếp: Lương = Lương sản phẩm + Lương thời gian + Lương phép (2.5) 2.2.4 Quản trị sách trả lương Công tác quản lý trì hoạt ñộng tiền lương ñược giao cho phòng Tổ chức- Hành chủ trì phối hợp, ñôn ñốc công việc Cơ cấu tiền lương bao gồm: tiền lương bản, khoản phụ cấp, tiền thưởng khoản phúc lợi, ñó tiền lương nguồn thu nhập người lao ñộng, khoản mức phụ cấp, phận liên quan Chưa xây dựng ñược quy chế trả lương hoàn chỉnh 2.2.5 Điều chỉnh lương Tiền lương bình quân công ty thấp doanh nghiệp mức phúc lợi tiền thưởng chưa ñược trọng ngành chế biến xuất thuỷ sản thành phố, 2.2.2 Xây dựng hệ thống thang bậc lương Công ty ñang áp dụng trả lương cho người lao ñộng dựa vào hệ số cấp bậc chức danh theo quy ñịnh nhà nước Tiền lương tối thiểu (TLmindn) mà công ty áp dụng ñể xây dựng khoảng cách thấp không nhiều Thiếu nghiên cứu, ñiều chỉnh giá công ñoạn chế biến, chi khen thưởng chăm lo khoản phúc lợi xã hội ñơn giá tiền lương có giới hạn tiền lương tối thiểu chung Chưa ñẩy mạnh áp dụng chương trình sản xuất (TLmin) Nhà nước quy ñịnh (880.000ñ/tháng) giới hạn công nghiệp Chương trình sử dụng lượng tiết kiệm hiệu TLminñc ñược tính sau: TLminñc = TLmin x (1 + Kñc ) (2.3) Tiền lương tối thiểu ñiều chỉnh tối ña ñược phép áp dụng là: TLminñc = 880.000 x (1 + 1,2) = 1.936.000 ñồng Công ty lựa chọn mức lương tối thiểu TLmindn 2.3 THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ 2.3.1 Thành công Trả lương ñúng thời gian qui ñịnh công ty ñã giải ñược tương ñối nhu cầu nhân viên tạo ñộng lực khuyến khích nhân nằm giới hạn 880.000 ñồng ñến 1.936.000 ñồng viên làm việc nhằm nâng cao suất hiệu công việc, góp 2.2.3 Phương pháp trả lương phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sách Phương pháp trả lương cho lao ñộng gián tiếp khối văn phòng: Lương = Lương thời gian – Bảo hiểm + Lương trách nhiệm (2.4) Footer Page of 126 tiền lương, giá hàng hoá thay ñổi theo xu hướng tăng lên Header Page of 126 13 Việc trì quản trị tiền lương thông qua hình thức ñóng góp ý kiến ñại ñiện người lao ñộng lãnh ñạo công ty ñã bước ñầu tạo thống ñể thực hiện, phù hợp với ñặc ñiểm sản xuất chế biến thuỷ 14 lương chung thị trường sức lao ñộng, thay ñổi tăng lên giá hàng hoá dịch vụ ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Các phương pháp trả lương mang tính chất chủ quan, chưa sản công ty ñánh giá ñến yếu tố mà người lao ñộng hao phí ñể tiết kiệm chi 2.3.2 Hạn chế phí sản xuất, xây dựng hình thức trả lương chưa tính ñến tính cạnh Hình thức trả lương khối lao ñộng gián tiếp văn phòng tranh, thúc ñẩy ñộng lực làm việc người lao ñộng ñiều kiện mang tính bình quân, mức chênh lệch lương khối lao ñộng kinh doanh ngày khó khăn gián tiếp văn phòng theo hệ số cấp bậc không cao, hình thức trả 2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG lương chưa kích thích hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Trong chương tác giả giới thiệu phân tích nguồn lực hoạt Các phận quản lý, phục vụ phân xưởng sơ chế, chế biến, ñộng ñơn vị, phân tích thực trạng quy trình trả lương ñánh giá bảo quản áp dụng hình thức trả lương theo ngày công làm việc, số thành công hạn chế trình trả lương Từ ñó, làm ñánh giá mức ñộ hoàn thành, xếp loại mức ñộ hoàn thành sở ñề xuất cho việc hoàn thiện hệ thống trả lương công ty nhiệm vụ nhân viên không ñược chia thành loại A, B, C, D, gây TNHH Thái An lãng phí thời gian làm việc, nguyên liệu sản xuất số yếu tố ñầu vào khác, không nâng cao kỹ năng, suất lao ñộng Cơ cấu tiền lương cố gắng ñảm bảo tiền lương cho người lao ñộng, thời gian qua công tác xác ñịnh cấu tiền lương không ñược thực ñã gây nhiều khó khăn công tác trả lương 2.3.3 Nguyên nhân Xây dựng ñơn giá tiền lương cho công ñoạn sản phẩm dựa nhu cầu công việc, mặt tiền lương khu vực, nghành nghề, dựa kinh nghiệm thân nhân viên làm công tác ñịnh mức quan sát hành vi lưu trữ ñánh giá Quỹ lương ñược xây dựng dựa việc lựa chọn mức lương tối thiểu mà chưa quan tâm ñầy ñủ ñến nhân tố ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận, suất lao ñộng ñặc biệt mức tiền Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG chất ñặc thù công việc mức ñộ ưu tiên ñối với vị trí chức danh; TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THÁI AN Quan ñiểm ý kiến người lao ñộng 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRẢ 3.1.1 Căn vào phương hướng phát triển ngành LƯƠNG Thủy sản ngành kinh tế ñem lại kim ngạch xuất cao cho Việt Nam, với tốc ñộ tăng trưởng bình quân 18%/năm Ngành thủy sản ñặt mục tiêu ñến năm 2015 xuất thủy sản ñạt 6,7 tỷ USD, giữ vững thị trường trụ cột EU, Nhật Bản Mỹ 3.2.1 Phân tích, ñịnh giá công việc Khi bắt ñầu sản xuất công ty dựa vào qui trình quản lý ñể bố trí lao ñộng phù hợp với trình ñộ họ (cấp bậc nghề nghiệp) Bên cạnh ñó cán ñịnh mức tiến hành bấm thực tế giai ñoạn công việc, xây dựng bảng ñịnh mức thực tế Đồng thời, phát triển mạnh thị trường khác Đông Âu, Đối chiếu, so sánh bảng ñịnh mức ñể ñưa bảng ñịnh mức dự kiến ASEAN, Nam Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tổ chức lấy ý kiến ñóng góp ñể ñưa bảng ñịnh mức hoàn chỉnh Australia… Bảng ñịnh mức hoàn chỉnh phổ biến rộng rãi công nhân ñể 3.1.2 Căn vào phương hướng phát triển công ty công nhân tính ñược tiền lương Đồng thời công Phát triển ñi kèm với bền vững, phấn ñấu xây dựng với thương hiệu Thái An có uy tín, sản phẩm ñạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Lấy hoạt ñộng chế biến xuất ñồng thời trọng mở rộng phát triển thị trường nội ñịa Không ngừng ñổi áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất, mở rộng nâng cao công suất chế biến Tôn trọng lắng nghe ý kiến khách hàng ñể ñảm bảo chất lượng tốt nhân bày tỏ thắc mắc họ, từ ñó có biện pháp ñiều chỉnh giải kịp thời Những nội dung cần ý khảo sát xây dựng ñịnh mức lao ñộng Phân công lao ñộng phải phù hợp với trình ñộ lành nghề Phải xác ñịnh xác thời gian hao phí ñể hoàn thành giai ñoạn Tăng trưởng hàng năm từ 14-16% Chú ý ñến tình trạng máy móc thiết bị phân xưởng Tăng trưởng xuất hàng năm từ 10 -12% Sử dụng mức trung bình tiên tiến ñể xây dựng ñịnh mức lao ñộng Tăng trưởng doanh thu nội ñịa hàng năm 5% Phải thường xuyên kiểm tra giám sát ñể kịp thời phát 3.1.3 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc ñề xuất giải pháp Tuân thủ pháp luật; Phù hợp với ñiều kiện công ty; Khả chi trả doanh nghiệp; Phù hợp với lý luận công tác trả lương; Tính Footer Page of 126 bất hợp lý không phù hợp ñể ñiều chỉnh lại Xây dựng nhân tố sử dụng ñể ñịnh giá với số ñiểm tối ña cho yêu cầu hệ số ưu tiên nhân tố Header Page of 126 17 18 Các nhóm nhân tố sử dụng kiến thức kỹ chuyên môn, nỗ lực trí óc, nổ lực thể lực, ñiều kiện làm việc, trách nhiệm Xác ñịnh thang ñiểm tối ña, ñiểm tối thiểu bậc thang lương Để thuận tiện cho việc ñịnh giá công việc Công ty TNHH Thái Trên sở hệ thống thang bậc lương ñã xây dựng, ta tiến hành An, phân chia toàn công việc toàn ñơn vị thành chuyển ñiểm số công việc ñã ñược ñịnh giá phần ñịnh giá công 02 khối ñó công việc thuộc khối quản lý, phục vụ việc sang ñể xác ñịnh bậc hệ số lương công việc phận quản lý công việc thuộc khối lao ñộng trực tiếp phục vụ, bậc hệ số lương công việc chế biến thuỷ sản Sử dụng bảng tiêu chuẩn nhân tố ñể ñịnh giá công việc Xác ñịnh số lượng lao ñộng hưởng lương bậc lương thuộc cho phận quản lý phục vụ, ñịnh giá công việc chế biến thuỷ phận quản lý phục vụ, phận chế biến thuỷ sản sản 3.2.3.Lựa chọn phương pháp trả lương 3.2.2 Xây dựng hệ thống thang bậc lương 3.2.3.1 Hoàn thiện hình thức trả lương thời gian cho khối lao ñộng Sử dụng kết ñịnh giá công việc cho phận quản lý phục vụ, ñịnh giá công việc chế biến thuỷ sản ñể chuyển ñiểm ñánh giá sang hệ thống thang bậc cho công việc Xác ñịnh khoảng cách thứ bậc ñược tính sau: (3.1) K= M −m N −1 quản lý phục vụ Áp dụng hình thức trả lương thời gian kết hợp với việc ñánh giá kết hoàn thành công việc ñược chia thành loại A, B, C, D với bước sau: Bước 1: Tính tiền lương thời gian nhận ñược nhân viên Bước 2: Xây dựng bảng tiêu chuẩn cho ñiểm tối ña tiêu Trong ñó: chuẩn theo thang ñiểm tối ña 100 ñiểm ñể ñánh giá chất lượng M: ñiểm tối ña hoàn thành nhiệm vụ m: số ñiểm tối thiểu Tổng hợp ñiểm ñánh giá ñể phân loại kết hoàn thành nhiệm N: số thứ bậc vụ tháng với loại A, B, C, D K: khoảng cách ñiểm bậc Để tiện cho việc quản lý tạo công bằng, hệ thống thang lương thường có từ 12 - 24 bậc ñược xếp vào hạng lương Đối với Phân loại hệ số kết hoàn thành nhiệm vụ ñể làm tính tiền lương hoàn thành Công ty TNHH Thái An, tác giả lựa chọn hệ thống thang xếp hạng Xác ñịnh ñơn giá lương kết công việc công việc có 24 bậc Khoảng cách ñiểm bậc sau: Tính lương theo kết hoàn thành công việc K= 100 – 10 24 – = 3,90 ñiểm Bước 3: Tính tổng lương nhân viên nhận tháng Hình thức kích thích nhân viên tập trung lao ñộng, ñóng góp xây dựng ñơn vị ñạt doanh thu ngày cao Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 3.2.5 Nghiên cứu, ñiều chỉnh sách trả lương 3.2.3.2 Hoàn thiện hình thức trả lương cho lao ñộng phân xưởng chế biến thủy sản theo phương pháp trả lương sản phẩm Áp dụng phương pháp trả lương sản phẩm theo công ñoạn trực tiếp Phương pháp ñược tiến hành sau: Căn ñơn giá công ñoạn sản phẩm chế biến hoàn Xem xét, ñánh giá hiệu công việc, tình hình kinh doanh chung công ty So sánh tiền lương thực tế với thay ñổi giá hàng hoá tiêu dùng ñịa bàn, mức lương ñơn vị ngành chế biến thuỷ sản chỉnh thống kê số lượng công ñoạn mà công nhân ñạt Áp dụng quy ñịnh phủ quy ñịnh tiền lương ñược ñảm bảo chất lượng yêu cầu ngày Đánh giá kết người lao ñộng ñể có sách tăng Tính tiền lương cho công nhân phân xưởng chế biến Hình thức kích thích nhân viên tăng cường lao ñộng, nâng cao suất, sản lượng, ñảm bảo hoàn thành ñúng thời gian ñơn hàng chế biến thuỷ sản 3.2.4 Duy trì quản trị hệ thống lương Có nhiều phương pháp ñể áp dụng xây dựng quỹ tiền lương, luận giảm lương thưởng hàng năm Thương thảo, ñàm phán khách hàng tăng giá trị ñơn hàng ñể hỗ trợ tiền lương theo trượt giá năm Liên tục xem xét, ñánh giá sửa ñổi cho phù hợp với tình hình thực tế ñơn vị, bối cảnh kinh doanh yêu cầu Ban hành quy chế trả lương cho người lao ñộng ñể chế trả văn ñề cập ñến việc xác ñịnh quỹ tiền lương dựa yếu tố cấu thành lương ñược rõ ràng, minh bạch nên sử dụng phương pháp phần trăm doanh thu 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ khác Xây dựng cấu tiền lương năm 2011 công ty theo tỉ lệ % ñảm bảo cấu gồm tiền lương bản, phụ cấp, phúc lợi, tiền thưởng Sử dụng mẫu thống kê tổng hợp tiền lương toàn công ty Giao phòng chuyên môn chủ trì phối hợp, ñôn ñốc phận 3.2.6.1 Áp dụng hình thức tiền thưởng tiết kiệm nguyên liệu thưởng vượt doanh thu Áp dụng hình thức thưởng tiết kiệm nguyên liệu, chế biến, bảo quản ñúng kỹ thuật, ñảm bảo chất lượng hình thức sản phẩm Áp dụng hình thức thưởng vượt mức doanh thu năm cho liên quan thực hiện, áp dụng bảng lương ñối với công việc số phận tìm kiếm ñơn hàng, mở rộng thị thường tiêu thụ hành thường xuyên cập nhập hóa cấu tiền lương ñể ñáp ứng 3.2.6.2 Hoàn thiện công tác kiểm tra, ñánh giá thực công thay ñổi công việc tác trả lương Sử dụng thành tựu công nghệ, hình thức toán lương hàng tháng cho nhân viên Tìm hiểu, áp dụng ñảm bảo quy ñịnh pháp luật Phổ biến quy ñịnh pháp luật, nội dung, quy chế quan ñến toàn nhân viên Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY Đinh kỳ kiểm trả công tác trả lương ñể khắc phục việc chưa làm ñúng, bổ sung phương pháp thực kiểm tra hợp lý Định mức công ñoạn ngành chế biến thủy 3.2.6.3 Chính sách trợ cấp, phúc lợi Tổ chức, tham gia hoạt ñộng vui chơi giải trí sản, từ ñó ñịnh giá cho ñược loại sản phẩm chế biến khác Tăng cường hoàn thiện phận y tế chăm sóc sức khỏe, phòng chế biến tôm, mực, cá chống cháy nổ, tai nạn lao ñộng 3.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả vào phương hướng phát triển ngành chế biến thuỷ sản, phương hướng mục tiêu phát triển Cần có sách khuyến khích thưởng, trích hoa hồng môi giới nhằm giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập gắn trách nhiệm quyền lợi việc khai thác hợp ñồng ñối với cán công nhân viên công ty, số quan ñiểm công tác trả lương, số Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình sử dụng lượng nhận ñịnh khách quan thực trạng công tác trả lương ñã phân tích tiết kiệm hiệu quả, chương trình áp dụng sản xuất chương Trên sở ñó, ñề giải pháp ñể hoàn thiện quy công nghiệp, áp dụng quy trình quản lý nội vi sản xuất theo quy trình phân tích, ñịnh giá, xây dựng thang bậc lương, áp dụng tắc 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) toàn ñơn phương pháp trả lương, quản trị trì, kiểm tra, nghiên cứu vị ñiều chỉnh tiền lương ñề xuất số giải pháp bổ trợ khác ñể hoàn Thực việc công khai ñịnh giá chế biến thủy sản giao thiện hệ thống trả lương cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, khoán sản phẩm chế biến, phân bổ ñịnh biên lao ñộng cho phân tình hình sản xuất kinh doanh công ty xưởng chế biến thủy sản Xây dựng, quản lý sử dụng quỹ khen thưởng ñể thưởng ñịnh kỳ cho người lao ñộng với nhiều hình thức thích hợp ñể tạo ñộng lực kích thích người lao ñộng hăng say, nhiệt tình lao ñộng, thi ñua sản xuất Tiếp tục xây dựng nội quy công ty, quy chế trả lương phận triển khai toàn công ty, lao ñộng ñến làm việc cần phải triển khai tự tìm hiểu nội dung trước nhận vào làm việc Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 KẾT LUẬN Luận văn ñã làm rõ số khái niệm liên quan ñến công tác trả lương, quỹ tiền lương, cấu tiền lương, hình thức trả lương quy trình xây dựng hệ thống trả lương, nhân tố tác ñộng ñến công tác trả lương cho người lao ñộng Luận văn ñã phản ánh ñánh giá tình hình trả lương cho người lao ñộng Qua ñề tài em muốn ñề cập ñến “Hoàn thiện hệ thống trả lương Công ty TNHH Thái An” với mục ñích ñưa giải pháp, kiến nghị ñể công ty nghiên cứu, áp dụng việc ñịnh giá công việc, xây dựng thang bảng lương, áp dụng hình thức trả lương cho phù hợp, quản lý ñiều chỉnh lương trình hoạt ñộng sản xuất chế biến thuỷ sản Song, hạn chế thời gian, khó khăn vấn ñề thu thập số liệu trình ñộ nghiên cứu không tránh khỏi sai sót nhận ñịnh ñánh giá Tôi mong Thầy (Cô), nhà quản lý công nhân ngành chế biến thuỷ sản, người quan tâm ñến ñề tài có ý kiến phê bình, ñóng góp ñể ñề tài ñược hoàn thiện có ñóng góp ñịnh cho phát triển Công ty TNHH Thái An nói riêng doanh nghiệp chế biến thuỷ sản nói chung Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp ñỡ Quý thầy cô giáo Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng trình học tập nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn Xin chân thành biết ơn Thầy TS Đào Hữu Hoà ñã tận tình, bảo hướng dẫn suốt thời gian qua ñể hoàn thành luận văn Footer Page 12 of 126 ... trạng công tác trả lương Công ty TNHH Thái An Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống trả lương Công ty TNHH Thái An Header Page of 126 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG... dựng hệ thống thang bậc lương hình thức trả lương Giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống trả lương Xác ñịnh hệ thống thang bậc lương, chuyển dịch kết khảo sát ñịnh giá công việc sang tỷ lệ lương. .. ñộng, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, ñã ñịnh chọn ñề tài nghiên cứu Hoàn thiện hệ thống trả lương công tác trả lương lao ñộng công ty Công ty TNHH Thái An nhằm ứng dụng kiến thức lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống trả lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái An, Hoàn thiện hệ thống trả lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái An, Hoàn thiện hệ thống trả lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thái An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay