Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phầm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:09

Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thanh Liêm LÊ VĂN DẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG Phản biện 1: TS Nguyễn Xuân Lãn TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK NÔNG Phản biện 2: PGSTS Thái Thanh Hà Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Luận văn ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Mã số: 60.34.05 thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết ñề tài Trong kinh tế thị trường phát triển, cạnh tranh gay Phương pháp tiếp cận hệ thống - Phương pháp cụ thể sử dụng luận văn là: + Phương pháp phân tích ñánh giá so sánh lý luận với thực tiễn gắt, vấn ñề khó khăn ñối với doanh nghiệp + Điều tra khảo sát ñó khâu tiêu thụ sản phẩm ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống + Phương pháp chuyên gia phân phối sản phẩm ñường công ty cổ phần mía ñường Đắk + Các phương pháp xử lý liệu Nông” với mục ñích vận dụng kiến thức ñã học, hiểu Ý nghĩa thực tiễn ñề tài biết thân vào ñiều kiện thực tế Công ty giúp Công ty hoàn Đề ñịnh hướng chiến lược hoàn thiện hệ thống phân phối thiện công việc phân phối, tạo lợi cạnh tranh dài hạn, góp sản phẩm phù hợp với thay ñổi môi trường kinh doanh thị phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trường Công ty tương lai Mục ñích nghiên cứu ñề tài Trên cở sở hoạt ñông sản xuất kinh doanh Công ty, vận dụng lý luận hệ thống phân phối sản phẩm ñã ñược nghiên cứu Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cao lợi cạnh tranh cho Công ty Kết cấu luận văn vào ñiệu kiện thực tiễn công ty nhằm hoàn thiện hệ thông phân Ngoài Phần mở ñầu Kết luận, luận văn có chương: phối tạo lợi cạnh tranh cho Công ty Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống phân phối công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu ñề tài Chương 2: phân tích thực trạng tổ chức hệ thống phân phối Luận văn nghiên cứu tổ chức hoạt ñộng hệ thống phân phối sản phẩm ñường( sản phẩm công ty) công tác quản lý hệ thống phân phối ñó Phương pháp nghiên cứu Thông qua thu thập, nghiên cứu thực tế Công ty, thị trường ñối thủ cạnh tranh luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp phương pháp cụ thể: - Phương pháp sử dụng luận văn là: + Phương pháp luận vật biện chứng Footer Page of 126 sản phẩm ñường Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông thị trường nội ñịa Chương 3: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ñường Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông thị trường nội ñịa Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CÁC - Phân phối ñảm bảo tất khách hàng thị trường mục tiêu có hội mua sản phẩm họ muốn mua CÔNG TY 1.1.2.2- Các hoạt ñộng phân phối kinh doanh 1.1 VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI ñại 1.1.1 Vai trò trung gian phân phối kinh tế thị * Phân loại xếp hàng hóa trường * Làm gần không gian 1.1.1.1- Khái niệm: Kênh phân phối nhóm tổ chức, cá nhân tham gia vào trình ñưa sản phẩm từ nhà sản xuất ñến người tiêu dùng Các kênh phân phối tạo nên dòng chảy sản phẩm từ người sản xuất ñến Phân phối tạo nên ăn khớp không gian sản xuất nhu cầu, giải cho vấn ñề ñịa lý cho hàng hóa * Làm gần thời gian Thời gian sản xuất loại sản phẩm không xẩy người mua cuối Tất tổ chức, cá nhân tham gia vào với thời gian chúng ñược yêu cầu kênh phân phối ñược gọi thành viên kênh Những thành 1.1.1- Hệ thống phân phối viên nằm nhà sản xuất người tiêu dùng cuối (nếu có) 1.1.3.1- Qúa trình phát triển hệ thống phân phối xuất ñược gọi trung gian phân phối trung gian tạo nên hệ thống phân phối 1.1.1.2- Vai trò phân phối hoạt ñộng kinh doanh Vai trò trung gian kênh phân phối không trước Hoạt ñộng phân phối ñã phát triển trải qua giai ñoạn từ phân phối trực tiếp ñến phân phối qua thị trường trung tâm cuối ñây, người ta quan niệm trung gian gây tốn phí thời qua nhiêu giai ñoạn với trung gian chuyên môn hóa gian, thực tế cho thấy trung gian kênh phân phối có vai trò 1.1.3.2- Các nhân tố tham gia vào hệ thống phân phối quan trọng giúp cho bên bán bên mua Nhờ mối quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, chuyên môn hoá , trung gian mang lại cho nhà sản xuất nhiều lợi ích 1.1.2- Mục tiêu hoạt ñộng phân phối 1.1.2.1- Mục tiêu phân phối: Phân phối cần tiến ñến hai mục tiêu: - Phân phối ñảm bảo thị trường mục tiêu có mặt hàng tiêu thụ Công ty Footer Page of 126 - Nhóm người cung ứng tiêu thụ cuối ñại biểu tập trung người bán người mua - Nhóm trung gian tham gia trực tiếp vào hoạt ñộng lưu thông hàng hóa với chức mức ñộ chi phối thị trường khác - Hệ thống kho tàng, phương tiện vận chuyển làm nhiệm vụ bảo quản, dự trữ lưu thông hàng hóa, ñược liên kết với hệ thống loại cửa hàng hiệu trưng bày bán hàng Header Page of 126 - Hệ thống thông tin thị trường hoạt ñộng dịch vụ mua 1.2.2.2- Các loại trung gian phân phối Trung gian phân phối doanh nghiệp ñộc lập, họ tham bán hỗ trợ 1.2- KÊNH TRUNG GIAN VÀ CÁC TRUNG GIAN TRONG gia vào dòng chảy ñàm phán quyền sở hữu, hoạc cấp ñộ KÊNH PHÂN PHỐI bán buôn bán lẻ 1.2.1- Kênh phân phối chức kênh phân phối * Trung gian bán lẻ 1.2.1.1- Kênh phân phối Nhà sản xuất phân phối ñến người bán lẻ từ ñó người bán Trong hệ thống phân phối ñại, phần lớn người lẻ bán sản phẩm trực tiếp ñến người tiêu dùng sau ñể họ sử cung cấp sản phẩm cho thị trường thông qua trung gian dụng vào mục ñích cá nhân hoạc tổ chức mà không nhằm mục ñích phân phối Những trung gian phân phối hợp thành hệ thống kênh kinh doanh phân phối ( gọi kênh Marketing hay kênh thương mại) * Trung gian bán buôn: Bán buôn gồm tất hoạt ñộng nhằm bán hàng hóa dịch vụ 1.2.1.2- Các chức kênh phân phối cho người mua hoạc ñể bán lại hoạc kinh doanh Kênh phân phối thực công việc luân chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất ñến người tiêu dùng Những thành viên kênh phân 1.2.3- Các dạng kênh phân phối Kênh phân phối ñối với sản phẩm cho tiêu dùng cá nhân Đối phối thực số chức chủ yếu sau: Nghiên cứu thị trường: với sản phẩm cho tiêu dùng cá nhân, có loại kênh phân phối với - Thông tin: cấu trúc tương ứng sau: - Cổ ñông: 1.2.2.- Các trung gian vào kênh phân phối 1.2.2.1- Vai trò trung gian phân phối Trung gian phân phối người hoạt ñộng kinh doanh hàng hóa làm chức cầu nối người sản xuất người tiêu dùng, giúp dịch chuyển quyền sở hữu từ người sản xuất ñến người tiêu dùng thông qua hoạt ñộng mua bán hàng thị trường Hệ thống trung gian ñã thực trở thành lực lượng hùng hậu xã hội Kênh khôn g cấp Kênh câp Kênh hai câp nhờ tác ñộng tích cực ñối với trình phân phối Footer Page of 126 Kênh ba câp Nhà sản xuất Người Tiêu dùng Nhà sản xuất Người Bán lẻ Người Tiêu dùng Nhà sản xuất Người Bán buôn Người Bán lẻ Người Tiêu dùng Nhà sản xuất Người Bán buôn Người Bán sỉ nhỏ Người Tiêu dùng Header Page of 126 10 1.2.4- Tổ chức hoạt ñộng kênh phân phối 1.2.4.1- Tổ chức kênh phân phối Khái quát tổ chức hoạt ñộng kênh Một kênh phân phối thường bao gồm nhiều thành viên với ñộng quyền lợi riêng, gắn bó với ñể thực mục tiêu phân phối chung Sự thành công thành viên phụ thuộc vào thành công toàn kênh 1.2.4.2- Hoạt ñộng kênh phân phối Một số kênh phân phối liên kết sở khác lại lợi ích chung, thành viên kênh ñều dựa vào thành viên khác Mỗi thành viên kênh giữ vai trò riêng chuyên thực hay nhiều chức Kênh khôn g cấp Kênh câp Kênh hai câp Kênh ba câp Nhà sản xuất Nhà sản xuất khách hàng, xác ñịnh mục tiêu yêu cầu bắt buộc Người Bán lẻ Người Tiêu dùng Nhà sản xuất Người Bán buôn Người Bán lẻ Người Tiêu dùng Nhà sản xuất Người Bán buôn Người Bán sỉ nhỏ Người Tiêu dùng 1.3- THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI Thiết kế hệ thống phân phối ñòi hỏi phải phân tích nhu cầu Người Tiêu dùng Sơ ñồ 1.1: Các kênh phân phối 1.2.4- Tổ chức hoạt ñộng kênh phân phối 1.2.4.1- Tổ chức kênh phân phối kênh, xây dựng ñánh giá phương án kênh lựa Khái quát tổ chức hoạt ñộng kênh Một kênh phân chọn kênh phân phối ñể áp dụng vào hoạt ñộng phân phối sản phẩm phối thường bao gồm nhiều thành viên với ñộng quyền lợi 1.3.1- Phân tích yêu cầu khách hàng mức ñộ bảo ñảm dịch vụ riêng, gắn bó với ñể thực mục tiêu phân phối chung Sự Việc ñầu tiên thiết kế kênh phải tìm hiểu khách hàng mục thành công thành viên phụ thuộc vào thành công toàn tiêu mua sản phẩm nào, mua ñâu, mua Mua nào? kênh Để trả lời câu hỏi ñó ta dựa vào phân tích tiêu: 1.3.2- Xác ñịnh mục tiêu ràng buộc kênh Muốn thiết kế kênh phân phối hiệu bắt ñầu việc xác Nhà sản xuất Người Bán buôn Người Bán lẻ ñịnh rõ cần vươn tới thị trường nào, mục tiêu nào, mức phục vụ khách hàng tới ñâu trung gian phải hoạt ñộng Footer Page of 126 Sơ ñồ 1.2: Kênh marketing truyền thống Khách hàng Header Page of 126 11 12 1.3.1- Phân tích yêu cầu khách hàng mức ñộ bảo ñảm dịch vụ Việc ñầu tiên thiết kế kênh phải tìm hiểu khách hàng mục Người bán tiêu mua sản phẩm nào, mua ñâu, mua Mua nào? Để trả lời câu hỏi ñó ta dựa vào phân tích tiêu: Người bán KHÁCH HÀNG 1.3.2- Xác ñịnh mục tiêu ràng buộc kênh Muốn thiết kế kênh phân phối hiệu bắt ñầu việc xác ñịnh rõ cần vươn tới thị trường nào, mục tiêu nào, mức phục vụ Người sản khách hàng tới ñâu trung gian phải hoạt ñộng 1.3.3- Thiết kế số phương án kênh phân phối Khi doanh nghiệp ñã xác ñịnh ñược thị trường mục tiêu ñịnh Sơ ñồ 1.3: Hệ thống marketing dọc 1.2.4.2- Hoạt ñộng kênh phân phối Một số kênh phân phối liên kết sở khác lại vị trí cho sản phẩm mình, công việc phải xác ñịnh phương án kênh phân phối Mỗi phương án kênh ñược mô tả ba yếu tố: Các loại trung gian, số lượng trung gian, lợi ích chung, thành viên kênh ñều dựa vào thành ñiều kiện trách nhiệm thành viên kênh phân phối viên khác Mỗi thành viên kênh giữ vai trò riêng chuyên 1.3.3.1- Lựa chọn loại trung gian thực hay nhiều chức Vì thế, phải có phối hợp mục Ngoài lực lượng bán hàng trực tiếp doanh nghiệp, tiêu hoạt ñộng với hoạt ñộng mục tiêu hoạt ñộng xem xét ñưa vào kênh phân phối trung gian ñại lý thành viên khác ñể phối hợp ñể hoàn thành mục tiêu kênh nhà sản xuất khác, người phân phối ñộc quyền, ñại lý bán lẻ hợp tác, họ nắm bắt nhu cầu, cung ứng thỏa mãn phụ tùng người bán lẻ thị trường ñặt hàng quan bưu ñiện thị trường mục tiêu tốt hay internet vv 1.3- THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 1.3.3.2- Xác ñịnh số lượng trung gian Thiết kế hệ thống phân phối ñòi hỏi phải phân tích nhu cầu khách hàng, xác ñịnh mục tiêu yêu cầu bắt buộc kênh, xây dựng ñánh giá phương án kênh lựa chọn kênh phân phối ñể áp dụng vào hoạt ñộng phân phối sản phẩm Doanh nghiệp phải xác ñịnh ñược số lượng nhà trung gian cần có cấp, có ba phương thức phân phối sau: - Đại lý ñộc quyền: - Phân phối chọn lọc: - Phân phối rông rãi: Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 1.3.3.3- Quy ñịnh ñiều kiện trách nhiệm thành viên nghĩ minh không bán hàng thông qua trung gian, mà bán kênh hàng cho trung gian Nhà sản xuất phải xác ñịnh rõ ñiều kiện trách nhiệm 1.3.5.3- Đánh giá thành viên kênh phân phối thành viên tham gia kênh phân phố, bao gồm yếu tố: Nhà sản xuất phải ñịnh kỳ ñánh giá hoạt ñộng Chính sách, giá cả, ñiều kiện bán hàng quyền hạn lãnh thổ trách trung gian theo tiêu chuẩn: Doanh số ñạt ñược, mức dự trữ nhiệm dịch vụ hỗ trợ mà, thành viên kênh phải thực bình quân, thời gian giao hàng, xử lý hư hỏng mát, mức ñộ 1.3.4- Đánh giá lựa chọn kênh phân phối tối ưu hợp tác chương trình quảng cáo huấn luyện doanh Sau ñã xây dựng ñược số phương án kênh phân phối, nhà nghiệp dịch vụ dành cho khách hàng sản xuất chọn kênh phân phói thỏa mãn mục tiêu dài hạn Kết luận : Hệ thống phân phối cầu nối doanh nghiệp với thị Mỗi kênh phân phối cần ñược ñánh giá theo số tiêu chuẩn trường, người tiêu dùng Tổ chức kênh phân phối phù hợp nâng sau: Tiêu chuẩn kinh tế, tiêu chuẩn kiểm soát, tiêu chuẩn thích nghi cao hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3.5- Xây dựng sách quản trị kênh phân phối lựa chọn kinh tế thị trường hội nhập kinh tế Quốc Tế Kênh phân phối Sau ñã lựa chọn ñược kênh phân phối mình, doanh có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp giải kho khăn nghiệp phải tiến hành việc quản trị hoạt ñộng kênh có hiệu tài nhân sự, ñẩy mạnh tốc ñộ tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt Mục tiêu quản trị kênh: Bảo ñảm cung cấp hàng hóa cho khách ñầu mối giao dịch Thông qua việc thực thi chức năng, thông tin, hàng nhanh nhất, gần nhất, hiệu cổ ñộng, tiếp xúc, cân ñối thương lượng, phân phối vật phẩm tài trợ 1.3.5.1- Lựa chọn thành viên kênh phân phối chia rủi ro, lấp ñược khoảng cách thời gian, không gian Mỗi nhà sản xuất ñều có khả khác việc thu quyền sở hữu người tiêu dùng ñối với sản phẩm dịch vụ hút trung gian ñủ tiêu chuẩn cho kênh phân phối ñã chọn CHƯƠNG Một nhà sản xuất không gặp khó khăn việc tuyển chọn trung PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG PHÂN gian phân phối, không nhà sản xuất lại kho khăn PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA tìm ñược ñủ số trung gian ñáp ứng tiêu chuẩn mong muốn ĐƯỜNG ĐẮK NÔNG 1.3.5.2- Kích thích thành viên kênh phân phối 2.1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG Các trung gian phân phối thường ñược khích lệ thường xuyên, ñể họ làm tốt công việc ñược giao Nhà sản xuất phải ĐẮK NÔNG 2.1.1- Khái quát Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông 2.1.1.1- Qúa trình hình thành phát triển công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 * Hoàn cảnh ñời công ty Tiền thân Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông công II hạch toán ñộc lập Công ty hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tổng hợp chuyên ngành mía ñường Để thực chức trên, Công ty có nhiệm vụ cụ thể sau: 2.1.1.3- Đặc ñiểm tài Công ty 2009 2010 68.972 76.325 77.526 7.352 1.202 TSCĐ 67.315 74.676 76.133 7.360 1.458 TSCĐ 1.135 937 531 -198 -305 XDCB 552 711 761 189 55 dở dang 107.266 113.241 116.077 5.974 2.836 42.848 50.365 52.371 7.517 2.006 34.895 40.668 32.677 5.772 -7.990 7.289 8.709 9.652 1.420 944 664 989 10.045 325 9.056 62.875 63.705 -1543 830 SẢN ĐVT: Triệu ñồng 2008 Tài sản TỔNG TÀI Bảng 2.2: Bảng cân ñối kể toán TIÊU -140 vô hình TÌNH HÌNH THỰC HIỆN -140 hữu hình Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông doanh nghiệp CHỈ 1.140 cố ñịnh 2.1.1.2- Chức nhiệm vụ Công ty STT 1.280 khác cây/trên ngày Sau năm xây dựng nhà máy ñã ñi vào hoạt ñộng thức vào ngày 08 tháng 12 năm 1998 1.420 lưu ñộng ty mía ñường Đắk Lắk thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ñược thành lập ngày 28 tháng 02 năm 1996 có công suất thiết kế 1000t mía Tài sản I CHÊNH LỆCH(+/-) 2009/2008 2010/2009 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn I Tài sản 38.294 36.916 38.550 -1.377 1.634 lưu hạn ñộng Tiền 5.710 5.570 5.140 -140 -430 Khoản 17.430 16.987 17.008 -443 21 phải thu Hàng Nợ dài Nợ khác II NGUỒN 64.418 VỐN CHSH 20.857 tồn kho Footer Page of 126 19.923 21.536 -934 1.613 TỔNG NGUỒN VỐN 107.266 113.241 116.077 5.974 2.836 Header Page of 126 17 18 Trên ñây tình hình tài Công ty, cách phân 2.2.1.3- Kênh cấp: tích theo chiều ngang ta so sánh phản ánh biến ñộng chi tiết sau: Bán lẻ Bảng 2.3: Nguồn vốn Chỉ tiêu Năm 2008 Chênh lệch(+/-) Tỷ Giá Tỷ Giá trị Tỷ 2009/2 2010/ (trñ) trọng trị trọng( (trñ) trọng 008 2009 (%) (trñ) %) 39 50.36 44 7.517 2.006 34.895 32 40.66 52.371 45 36 32.677 58 5.772 7.990 7.289 8.709 9.652 1.420 944 Nợ khác 664 0,6 989 0,8 10.045 325 9.056 II 64.418 60 62.87 56 63.705 54 -1543 830 100 116.077 100 5.974 2.836 Nợ dài Bán buôn Công ty bán hàng cho trung gian Đại lý ñể họ bán cho trung gian người bán buôn, bán lẻ, trung gian bán buôn, bán lẻ bán cho khách hạn Khách hàng Đại lý Công ty (%) phải trả Nợ ngắn Năm 2010 Giá trị 42.848 I Nợ Năm 2009 hàng sử dụng Các trung gian phân phối kênh 2.2.1.4- Kênh cấp hạn Đại lý Bán buôn Khách hàng NVCSH TỔNG Công ty 107.266 100 NGUỒN 113.2 41 Công ty bán hàng cho trung gian Đại lý ñể họ bán cho trung gian bán buôn, trung gan bán buôn bán cho người bán lẻ, người bán VỐN lẻ bán cho khách hàng cuối 2.2.1.2- Kênh ñại lý Công ty sử dụng ñại lý làm trung gian phân phối sản phẩm, ñây mạng lưới phân phối sản phẩm quan trọng Footer Page of 126 2.2.2- Thực trạng công tác quản trị hệ thống phân phối Công ty Sau kênh phân phối ñược chọn tổ chức vấn ñề quan trọng phải quản lý ñiều hành hoạt ñộng Header Page 10 of 126 19 2.2.2.1- Chính sách lựa chọn thành viên hệ thống phân phối * Những tiêu chuẩn chung ñể tuyển chọn: Phải thỏa mãn ñiều kiện bắt buộc Nhà nước: giấy phép kinh doanh, giấy phép môi trường Các ñiều kiện phương tiện kinh doanh: Phải ñủ vốn, kho 20 2.2.2.6- Khuyến khích thành viên hệ thống phân phối Trong công tác quản lý kênh phân phối mình, Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông tìm hiểu nhu cầu mong muốn thành viên kênh; trung gian kinh doanh ñộc lập, thị trường ñộc lập, có sức mạnh riêng, mục tiêu riêng, chiến lược chứa hàng, nhân viên… kinh doanh riêng… trung gian hoạt ñộng người mua cho 2.2.2.2- Trách nhiệm trung gian hệ thống phân phối công ty * Trách nhiệm chung - Thủ tục mua hàng: Người phương tiện nhận hàng Kết luận: Hệ thống phận phối công ty có phù hợp với khách hàng Trong công tác quản trị hoạt ñộng kênh công ty phải có giấy tờ hợp lệ, chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh ñã xây dựng ñược chế ñộ thưởng phạt nghiêm minh, chưa 2.2.2.3- Những hạn chế công tác tổ chức Công ty cổ thực ñược phần mía ñường Đắk Nông Trong kinh tế thị trương hội nhập kinh tế quốc tế có Công tác tổ chức quản lý Công ty cổ phần mía ñường cạnh tranh gay gắt từ ñối thủ, khó khăn chung ñối Đắk Nông, bên cạnh thành tựu ñã ñạt ñược bộc lộ không với doanh nghiệp nước nói chung công ty cổ phần mía hạn chế ñường Đắk Nông nói riêng Nhưng nhờ có lãnh ñạo sáng suốt 2.2.2.4- Phương pháp ñánh giá thành viên hệ thống giám ñốc với cố gắng vượt bậc tập thể CBCNV phân phối công ty Nhờ ñó mà công ty ñã vượt qua khó khăn hoành Công tác ñánh giá thành viên kênh ñược công ty trọng thông qua ñó cải tiến hoạt ñộng phân phối, nhằm làm cho phân phối ñạt hiệu cao 2.2.2.5- Những mâu thuẫn phát sinh hệ thống phân phối Hệ thống phân phối công ty ñang sử dụng giúp công ty bao quát thị trường nhanh chóng thành chi tiêu kế hoạch ñề Tuy nhiên bên cạnh ñó công ty gặp số khó khăn ñịnh trình sản xuất kinh doanh như: CHƯƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK NÔNG 3.1- CÁC CĂN CỨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 3.1.1- Môi trường kinh doanh 3.1.1.1- Những hội thách thức Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 * Những hội: 22 3.1.3- Những mục tiêu yêu cầu hệ thống phân phối Nước ta ñã hội nhập AFTA, WTO thu hút vốn ñầu tư nước Qua trình ñánh giá phân ñoạn thị trường chủ yếu ngoài, tạo ñiều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển với tốc ñộ công ty Miền Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Trong ñó thị nhanh hơn, kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ñường ngày trường Miền Nam Tây Nguyên thị trường mục tiêu, thị tăng trường sản phẩm công ty ñã tạo ñược uy tín, có lợi vận 3.1.1.2- Những thuận lợi khó khăn Công ty chuyển hệ thống phân phối ñã có sằn từ lâu * Những thuận lợi 3.1.3.1- Về thị phần tiêu thụ Do công ty ñang sản xuất kinh doanh thị trường nước, nên công ty có lợi khoảng cách vận chuyển mà loại Phấn ñấu chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ phạm vi nước, ñó: sản phẩm ñường nhập ñược - Thị phần miền Nam Tây Nguyên chiếm khoảng từ 5%-8% 3.1.1.3- Môi trường vĩ mô - Thị trường miền Trung chiếm khoảng từ 1%-3% Như ñặt vấn ñề trên, kinh tế ñều có hệ thống kênh phân phối vĩ mô hoạt ñộng phức tạp Hoạt ñộng thương mại ñất nước thực chất ñược thể hoạt ñộng kênh phân - Thị trường miền Bắc chiếm khoảng từ 0,5%-1% 3.1.3.2- Mục tiêu giải pháp Tập trung xây dựng Công ty bước vững mạnh kinh phối vĩ mô tế, ñử mạnh ñể cạnh tranh thị trường nước khu 3.1.1.4 - Môi trường ngành mía ñường vực ASEAN Hiện doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 3.2- MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN ngành mía ñường, áp lực cạnh tranh khâu phân phối PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI gia tăng tính theo hiệp hội mía ñường lượng cung ñã vượt 3.2.1- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường cầu khoảng 1800.000 3.1.2.2- Những phương hướng kinh doanh thời gian tới Rà soát lại chi phí thực tế ñể có kế hoạch tiết kiệm giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh lợi nhuận Footer Page 11 of 126 Nghiên cứu thị trường mục tiêu ñầu tiên công việc tiêu ñể làm thiết lập chiến lược phát triển hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 3.2.2- Mở rộng kênh phân phối ñến thị miền Trung miền Bắc Header Page 12 of 126 23 Hiện nay, hệ thống phân phối Công ty thị trường Miền Trung Miền Bắc yếu Nên công ty cần phải mở rộng thị 24 3.3.3- Biệt pháp kích thích thành viên kênh - Các trung gian phân phối cần phải ñược khích lệ thường trường Miền Bắc Bắc Trung xuyên ñể họ làm tốt công việc ñược giao Các ñiều khoản mà họ chấp 3.2.3- Xác ñịnh dạng kênh phân phối phù hợp thuận tham gia kênh phân phối tạo ñộng viên Mặc dầu ñã kết hợp biến số thị trường, ñối thủ cạnh ñó, cần ñược bổ sung thêm việc huấn luyện, giám sát tranh, biến số sản phẩm Chủ yếu công ty kinh doanh ñịa bàn khuyến khích Tây Nguyên Miền Nam 3.3.4- Giải pháp phân phối vật chất 3.3- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG PHÂN Giải pháp phân phối vật chất mục tiêu phân phối vật chất cung cấp ñúng chủng loại mặt hàng, ñúng số lượng, ñúng chất PHỐI Chọn lựa thành viên kênh phân phối Việc chọn lựa lượng, ñúng ñịa ñiểm, ñúng lúc với chi phí thấp thành viên kênh phân phối Công ty thị trường theo 3.3.5- Hoàn thiện sách tiêu chuẩn sau: 3.3.5.1- Chính sách quản lý cửa hàng chi nhánh 3.3.1- Xác ñịnh ñiều khoản ràng buộc ñối với thành viên kênh Cửa hàng: Cách quản trị cửa hàng sản phẩm bán theo giá quy ñịnh Công ty theo chế ñộ hạch toán báo sổ, số Muốn kênh phân phối vận hành trôi chảy, hạn chế lượng khoán theo doanh thu, lãi lỗ ñêu Công ty gánh chịu, xung ñốt xẩy công ty cần xây dựng ñiều khoản quy ñịnh dẫn ñến tình trạng cửa hàng chạy theo sản lượng bán rõ ràng quyền lợi trách nhiệm thành viên kênh không quan tâm ñến tiết kiệm chi phí, không trọng ñến phát triển 3.3.2- Giải xung ñột kênh phân phối thêm khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Sự xung ñột thành viên kênh làm giảm khả 3.3.5.2- Chính sách sản phẩm hoạt ñộng hiệu toàn kênh Vấn ñề Với mục tiêu tạo sản phẩm có chất lượng trở lên nghiêm trọng khó khăn công ty không tìm cao, mẫu mã ñẹp, phù hợp với thị hiếu tâm lý người tiêu dùng cách tháo gỡ từ ñầu Công ty nên sử dụng khéo léo tiềm thị trường vùng khác sức mạnh 3.3.5.3- Chính sách giá Giá yếu tố cạnh tranh hàng ñầu ñược coi yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 khách hàng ñặc biệt thị trường mà thu nhập dân cư Đã phân tích ñánh giá tương ñối toàn diện tình hình tiêu thụ sản thấp phẩm ñường công ty, qua ñó phát ñược hạn chế 3.3.5.4- Chính sách phân phối trình tiêu thụ sản phẩm công ty sử dụng Nhằm mục ñích không ngừng xây dựng, hoàn thiện phát sách marketing vào hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm công ty triển hệ thống phân phối, việc thực ñúng cam Từ ñó ñề xuất giải pháp marketing có tính khả thi cao góp kết Công Ty ñối với hệ thống phối phần nâng cao hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm nâng cao 3.3.5.5- Chính sách cổ ñông, khuếch trương lực cạnh tranh công ty thị trường nước hội Quảng cáo hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin sản nhập kinh tế quốc tế phẩm, dịch vụ công ty hay ý tưởng Quảng cáo dịch vụ, công ty hay ý tưởng • Kiến nghị: Đối với Nhà nước Kết luận: Hệ thống kênh phân phối cầu nối doanh Hiện tình hình kinh tế giới nước ñang gặp nhiều nghiệp với người tiêu dung Nó huyết mạch thể khó khăn giá thị trường ñang tăng cao ñặc biệt giá xăng sống, thiếu hệ thống phân phối doanh nghiệp khó tồn dầu, ñiện, phân bón, làm cho chi phí sản xuât sản phẩm ñường tăng cao phát triển Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh phân Tình hinh cung cầu cân ñối ngành mía ñường, ñường nhập lậu phối giúp doanh nghiệp tạo lập trì lợi cạnh tranh thị vào nước diễn biến phức tạp gây nạn bán phá giá trường Một kênh phân phối hiệu mạng lại cho doanh nghiệp nhiều giá trị gia tăng với chi phí hợp lý Vì vậy, Nhà nước nên ngăn chặn hữu hiệu nạn nhập lậu ñường vào nước, có sách ñiều giá xăng dầu, ñiện, phân bón linh hoạt hiểu Tao môi trường kinh doanh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • Kết luận: Qúa trình nghiện cứu lý thuyết marketing tiếp bình ñẵng cho doanh nghiệp nước nước Đối với công ty cận tình hình thực tế công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông, Trong thời ñiểm công ty có lợi cạnh tranh luận văn ñã ñạt ñược kết sau: hội quan trọng, phải ñối mặt với thách thức lớn từ Hệ thống hóa sở lý luận hệ thống phân phối trước ñến Để ñứng vững phát triển lớn mạnh công ty sách marketing nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm cần có nhũng thay ñổi cách kinh doanh mình, phải có nhìn ñường công ty hướng khách hàng Footer Page 13 of 126 ... trình sản xuất kinh doanh như: CHƯƠNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK NÔNG 3.1- CÁC CĂN CỨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 3.1.1- Môi trường kinh doanh... Footer Page of 126 sản phẩm ñường Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông thị trường nội ñịa Chương 3: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm ñường Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông thị trường nội... Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông 2.1.1.1- Qúa trình hình thành phát triển công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 * Hoàn cảnh ñời công ty Tiền thân Công ty cổ phần mía ñường Đắk Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phầm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông, Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phầm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông, Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phầm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay