Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHAN DUY ĐẠI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: TS NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 2: GS TS HỒ ĐỨC HÙNG Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày: 01 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Như ñã biết, ñánh giá thành tích nhân viên ñóng vai trò quan trọng việc phát quản lý nguồn nhân lực tổ chức, ñơn vị Nhận thức ñược ñiều ñó, tổ chức, ñặc biệt tổ chức ñào tạo quan tâm ñến quản lý phát triển nguồn nhân lực Nhờ vậy, họ trì ñược phát triển ngày khẳng ñịnh vị trí, vai trò xã hội Trường Cao ñẳng Thương mại, sở ñào tạo trực thuộc Bộ Công Thương, năm qua quan tâm ñến phát triển nguồn nhân lực, ñặc biệt nâng cao kiến thức, ñộng ñối với ñội ngũ cán viên chức Nhờ ñó, ñã thúc ñẩy phát triển nhà trường với tốc ñộ ñáng kể Trong năm gần ñây việc ñánh giá thành tích công tác nhân viên trở nên cấp thiết Thực tế cho thấy, công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñơn vị nhiều ñiều bất cập cần phải tìm hiểu phân tích nguyên nhân ñể tìm hướng ñi phù hợp ñể ñơn vị ngày phát triển Được ñồng ý giảng viên hướng dẫn TS Đào Hữu Hòa ñơn vị thực tập nên chọn ñề tài “Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng” với hy vọng góp phần nâng cao hiệu công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñơn vị Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào mục tiêu - Xây dựng sở lý luận hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Footer Page of 126 Header Page of 126 - Làm rõ thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng; mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân công tác trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống qui trình, thủ tục sách công tác ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng ñảm bảo việc ñánh giá thành tích nhân viên toàn diện, khách quan hợp lý Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ñề tài: hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu ñề tài: - Nghiên cứu trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng - Thông tin, liệu phục vụ cho việc nghiên cứu ñược thu thập khoảng thời gian từ năm 2008 ñến 2010 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận “duy vật biện chứng”; “duy vật lịch sử” tiếp cận hệ thống Phương pháp nghiên cứu : Sử dụng phương pháp thống kê (phân tổ thống kê, ñồ thị thống kê, số tuyệt ñối, số tương ñối, so sánh, dãy số thời gian…); phương pháp ñiều tra xã hội học; phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình hóa, phương pháp ma trận Những ñóng góp ñề tài - Hệ thống hoá vấn ñề lý luận ñánh giá thành tích nhân viên trường cao ñẳng thuộc Bộ Công thương Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đánh giá ñúng thực trạng; phân tích mặt ñược tồn hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống qui trình, thủ tục sách ñánh giá thành tích nhân viên ñề xuất giải pháp phù hợp với hoàn cảnh trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Bố cục luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên sở tổ chức ñào tạo Chương 2: Thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm nhân viên ñánh giá thành tích nhân viên Người làm việc quan, tổ chức, phân biệt với thủ trưởng quan, tổ chức ñó 1.1.2 Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 1.1.2.1 Khái niệm hệ thống Footer Page of 126 Header Page of 126 Hệ thống tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn hoạt ñộng hướng tới mục tiêu chung 1.1.2.2 Quan ñiểm tiếp cận hệ thống nghiên cứu Quan ñiểm tiếp cận hệ thống từ khía cạnh bên hệ thống, nhằm trả lời câu hỏi: Mục tiêu hệ thống gì? Môi trường hệ thống gì? Đầu vào, ñầu hệ thống gì? 1.1.2.3 Khái niệm hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên hệ thống ñánh giá ñóng góp nhân viên cho tổ chức 1.1.2.4 Đặc ñiểm hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Là hệ thống mở; hệ thống bị ñiều khiển; hệ thống có mục tiêu thay ñổi; hệ thống phức tạp môi trường thay ñổi liên tục; hệ thống ñộng; hệ thống có cấu trúc mờ 1.1.3 Các lỗi thường gặp ñánh giá Lỗi bao dung; lỗi nghiêm khắc; lỗi xu hướng trung tâm 1.2 NỘI DUNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Môi trường hoạt ñộng ñánh giá thành tích 1.2.1.1 Các yếu tố môi trường bên - Quan ñiểm, sách Đảng; - Luật lao ñộng nhà nước; - Văn hóa – xã hội ; - Nền kinh tế ; Footer Page of 126 Header Page of 126 Nhìn chung, tổ chức khó thay ñổi ñược môi trường bên mà làm cho thích hợp với hoạt ñộng quản trị 1.2.1.2 Các yếu tố môi trường bên - Thái ñộ người lãnh ñạo: - Văn hóa tổ chức: văn hóa ảnh hưởng ñến quan ñiểm nhà quản trị ñối với ñánh giá hoàn thành công việc nhân viên - Công ñoàn ñoàn thể; - Cơ cấu tổ chức - Tính quán ñánh giá thành tích sử dụng sau ñánh giá 1.2.2 Đầu vào hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 1.2.2.1 Mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên a Mục tiêu hành Bao gồm mục tiêu cụ thể: - Làm sở xác ñịnh lương, thưởng ñịnh nhân nội khác; - Đánh giá sách chương trình nguồn nhân lực b Mục tiêu phát triển nhân viên Củng cố trì thành tích nhân viên;cải thiện thành tích ;xác ñịnh mục tiêu phát triển nghề nghiệp; xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 1.2.2.2 Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên - Các tố chất, ñặc ñiểm - Các hành vi - Kết thực công việc - Năng lực Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2.3 Đối tượng ñánh giá thành tích Người lao ñộng ñơn vị 1.2.2.4 Phương pháp ñánh giá hoàn thành công tác Tương ñối, tuyệt ñối 1.2.2.5 Thời ñiểm thời hạn ñánh giá thành tích Thường kỳ, ñột xuất 1.2.3 Cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Là hình thức cấu tạo bên hệ thống ñánh giá thành tích, bao gồm cấu tạo hệ thống chế vận hành hệ thống 1.2.3.1 Cấu tạo hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên a Các phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá Các phận cá nhân tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá ñược lập thành hội ñồng ñánh giá b Cách thức tổ chức hoạt ñộng ñánh giá 1.2.3.2 Cơ chế vận hành hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên a Tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên Các tổ chức thường áp dụng nhiều cách ñánh giá khác Tuy nhiên phần lớn tổ chức thường thực ñánh giá theo tiến trình sau ñây: Footer Page of 126 Header Page of 126 Môi trường bên Môi trường bên Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên (TTNV) Ấn ñịnh kỳ vọng công việc (Xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá TTNV) Xem xét công việc ñược thực Đánh giá hoàn thành công tác Thảo luận kết ñánh giá thành tích với nhân viên b Quy trình tổ chức ñánh giá c Thủ tục ñánh giá thành tích nhân viên d Chủ thể tham gia ñánh giá 1.2.4 Đầu hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 1.2.4.1 Thông tin kết ñánh giá thành tích Kết ñánh giá cuối sau ñược tổng hợp ñược gửi tới phận chức liên quan cần sử dụng thông tin; phản hồi cho nhân viên Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.2.4.2 Hồ sơ kết ñánh giá thành tích Bao gồm: - Bản ñề nghị thành tích hàng tháng - Biên mô tả thông tin ñiểm mạnh ñiểm yếu thực công việc - Biên tổng hợp, xếp loại kết ñánh giá hội ñồng ñánh giá (biểu mẫu ñánh giá, kết thành tích,…) 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC TRONG ĐƠN VỊ 1.3.1 Quan hệ với hệ thống lương bổng ñãi ngộ Trả lương theo kết ñánh giá 1.3.2 Quan hệ với hệ thống tuyển dụng nhân viên Tuyển dụng thêm cho vị trí yếu 1.3.3 Quan hệ với hệ thống ñào tạo phát triển Nâng cao chuyên môn cho vị trí chưa ñáp ứng với công việc thực tế 1.3.4 Quan hệ với hệ thống bố trí sử dụng nguồn nhân lực Bố trí, luân chuyển công việc thông qua kết ñánh giá 1.3.5 Quan hệ với hệ thống khen thưởng, kỷ luật Khen thưởng cho nhân viên có thành tích ñược ñánh giá xuất sắc kỷ luật nhân viên có thành tích Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Hiện nay, công tác ñánh giá thành tích nhân viên trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng ñược xác ñịnh gồm hai mục tiêu chính: - Đánh giá thành tích làm sở ñể trả lương cho cán giảng viên - Đánh giá thành tích ñể ñịnh khen thưởng nhân viên 2.2.2.2 Tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên Nội dung ñánh giá cán bộ, viên chức a Chấp hành sách pháp luật nhà nước: b Kiểm ñiểm lại công việc năm b1 Đối với giảng viên b2 Đối với cán quản lý, chuyên viên, nhân viên phòng, khoa (bộ môn, trung tâm) b3) Đối với giảng viên, chuyên viên, nhân viên ñang thời gian tập sự: c Những việc ñược giao chưa hoàn thành, lý do, biện pháp khắc phục Trình bày công việc ñược ñơn vị, nhà trường giao năm chưa hoàn thành biện pháp khắc phục d Tinh thần kỷ luật: ñ Tinh thần phối hợp công tác: e Tính trung thực công tác: f Đạo ñức, lối sống: g Tinh thần học tập nâng cao trình ñộ: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 h Tinh thần thái ñộ phục vụ nhân dân: 2.2.2.3 Đối tượng ñánh giá thành tích Đối tượng ñánh giá thành tích nhân viên trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng ñược chia làm hai nhóm: giảng viên chuyên viên văn phòng 2.2.2.4 Phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên Đối với mục tiêu ñánh giá thành tích ñể trả lương, khen thưởng ñơn vị, phương pháp sử dụng cá nhân tự ñánh giá ñồng nghiệp bỏ phiếu ñể ñánh giá Sau xem tự ñánh giá cán bộ, viên chức ñơn vị; ý kiến ñóng góp tập thể lãnh ñạo ñơn vị; 2.2.2.5 Thời ñiểm thời hạn ñánh giá thành tích Một năm lần vào thời ñiểm cuối năm dương lịch 2.2.3 Thực trạng cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích nv 2.2.3.1 Các phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá Các phận tham gia ñánh giá thành tích cán giảng viên trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng cán quản lý, cán quản trị trực tiếp ñơn vị hiệu trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa, môn 2.2.3.2 Chủ thể tham gia ñánh giá thành tích Tại trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng, việc ñánh giá ñược thực cấp trực tiếp ñánh giá thành tích công tác cấp 2.2.3.3 Quy trình tổ chức ñánh giá Quy trình ñánh giá không ñầy ñủ dẫn ñến ñánh giá thành tích không phát huy ñược ñiểm mạnh, khắc phục tồn nhằm phát triển cán giảng viên hữu ích ñối với mục tiêu ñánh giá khác Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.4 Thực trạng ñầu hệ thống ñánh giá thành tích nv 2.2.4.1 Thực trạng thông tin ñầu kết ñánh giá Thông tin kết việc ñánh giá thành tích chưa ñược dùng ñể xây dựng chương trình ñào tạo hay phát triển nhân viên cho phù hợp với nhu cầu thực tế 2.2.4.2 Thực trạng hồ sơ kết ñánh giá thành tích Hồ sơ kết ñánh giá thành tích chưa ñầy ñủ, biết ñược thông tin kết thành tích thông qua ñề nghị thành tích, lại thông tin khác không ñược ghi chép 2.2.4.3 Thực trạng thông tin phản hồi ñánh giá thành tích Kết ñánh giá thành tích cán giảng viên hàng tháng không ñược phản hồi thảo luận với cán giảng viên 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN KÌM HÃM SỰ PHÁT HUY TÁC DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành công - Xây dựng ñược hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích theo quy ñịnh ban hành làm sở cho cán giảng viên phòng, khoa, môn - Việc ñánh giá ñi từ tự giác ñến tập thể ñồng nghiệp ñánh giá Trưởng ñơn vị giám sát ñánh giá Điều giúp cho cá nhân kiểm ñiểm lại tháng nhiệm vụ ñã làm ñạt mức ñộ việc chưa hoàn thành - Nhờ vào thông tin, liệu có ñược thông qua việc ñánh lãnh ñạo ñơn vị biết ñược mặt tiêu cực, mặt tích cực cán công viên chức từ ñó họ hoạch ñịnh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 sách nhân dễ dàng xác hơn, lựa chọn ñược nhân viên có triển vọng cho chức vụ sau - Kết ñánh giá thành tích công tác nhân viên sở ñể lãnh ñạo nhà trường xem xét ñộng viên, khen thưởng hay kỷ luật, tính toán trả lương cho nhân viên cách công khách quan 2.3.2 Những hạn chế - Mặc dù có ñánh giá thành tích nhân viên, hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñơn vị rời rạc chưa thực hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñúng mực Như vậy, hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên cần ñược hoàn thiện Bởi không mang lại hiệu cho thân cán viên chức nhà trường mà ñem lại nhiều hiệu cho công việc - Mục tiêu ñánh giá trọng ñến lương thưởng, kết ñánh giá bình quân chủ nghĩa, hình thức, dẫn ñến không tạo ñộng lực cho nhân viên nâng cao hiệu công tác Công tác ñánh giá không ñáp ứng ñược yêu cầu hỗ trợ lẫn hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực - Đơn vị sử dụng phương pháp nhân viên tự ñánh giá thành tích ñể bình xét lao ñộng giỏi Với phương pháp ñánh giá nhân viên thường hay nêu mặt tốt nêu cách chung chung, chưa nêu rõ chưa tốt, hay né tránh việc tự ñánh giá không tốt Do ñó, chưa tìm ñược nguyên nhân nhân viên không hoàn thành tốt nhiệm vụ - Kết ñánh giá áp dụng ñể phân phối lương chủ yếu, chưa xây dựng sách khen thưởng, xử phạt kèm theo, chưa lập chương trình ñào tạo phát triển sau ñánh giá Đối Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 với khối văn phòng, chưa thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá ñặc thù phòng ban, ñể ñánh giá sát thực với nhiệm vụ chuyên môn người - Ngoài việc khen thưởng ñơn vị không diễn thường xuyên Do ñó, kết phấn ñấu nhân viên nhà trường thường bị bỏ quên Dần dần nhân viên không say sưa với công việc Một số nhân viên bỏ việc chuyển công tác hay ñi ñộng phấn ñấu 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan từ thực tế, ñánh giá thành tích công tác nhân viên việc khó khăn phức tạp ñối với tổ chức, doanh nghiệp Trong ñó hoạt ñộng ñào tạo trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng thời gian dài vận hành theo qui ñịnh, qui chế mang tính hành ñơn vị hành nghiệp nên việc ñánh giá thành tích khó khăn - Công tác ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñược cấp quản trị trọng, chưa ñược nhận thức ñầy ñủ vai trò ñối với hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực ñơn vị, thể việc xác ñịnh mục tiêu công tác ñánh giá - Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên chưa ñược nghiên cứu xây dựng phù hợp với ñặc thù ñơn vị: qui ñịnh ñánh giá ñược xác lập cách chủ quan dựa vào tiêu chí chung chung, nội dung ñánh giá phiếm diện; không kết phân tích mô tả công việc, nên chưa cụ thể với ñối tượng, phòng , khoa, môn, phương pháp ñánh giá chưa phù hợp; biểu mẫu ñánh giá chưa ñầy ñủ, chi tiết ñể hướng dẫn ñánh giá nên hồ sơ ñánh giá Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 không ñầy ñủ, ñược lưu giữ kết ñánh giá hệ số thành tích hàng tháng - Kết ñánh giá thành tích nhân viên hàng tháng không xác, dẫn ñến ñánh giá thành tích nhân viên cuối năm không xác; ñồng thời người hoàn thành nhiệm vụ bình thường có mức khen thưởng người làm việc xuất sắc Đánh giá thành tích không hướng tới mục ñích ñào tạo phát triển nhân viên - Tiến trình ñánh giá thiếu hụt, mang tính chủ quan người ñánh giá, không thực bước ñánh giá cách hệ thống dẫn ñến ñánh giá thành tích không hiệu - Xu hướng quản trị nguồn nhân lực ñại; việc ñáp ứng qui ñịnh pháp luật ñối với ñơn vị; ñặc trưng hoạt ñộng tổ chức ñào tạo; văn hóa tổ chức trọng ñến thành tích tập thể tổ chức công ñoàn quan tâm ñến thâm niên, kinh nghiệm người cán giảng viên thành tích, nhiều ảnh hưởng ñến công tác xây dựng áp dụng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên - Công tác ñánh giá thành tích nhân viên mang tính hình thức, không khuyến khích nhân viên cải thiện thành tích, phát huy lực nhằm phát triển công việc giảng dạy góp sức ñạt mục tiêu ñơn vị Do vậy, bối cảnh môi trường ñào tạo theo nhu cầu xã hội, ñể ñáp ứng mục tiêu chiến lược ñào tạo nhân lực cho miền trung tây nguyên ñòi hỏi trường cao ñẳng thương mại Đà Nẵng phải có phương hướng, biện pháp hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên ñể tăng hiệu sử dụng nguồn nhân lực ñược xem cốt lõi ñơn vị ñào tạo Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Chương HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 3.1.1 Xu hướng thay ñổi môi trường Thứ nhất, phát triển kinh tế tri thức Thứ hai, bùng nổ công nghệ thông tin 3.1.2 Chiến lược phát triển trường Đến 2015 nâng cấp lên trường Đại học tầm nhìn 2020 ñạt trường ñại học ñạt chuẩn quốc tế 3.1.3 Yêu cầu nguồn nhân lực trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng thời gian ñến Đến 2015 ñạt ñược 15% cán có trình ñộ tiến sĩ; 85% ñạt trình ñộ thạc sĩ 3.1.4 Quan ñiểm phương hướng ñánh giá thành tích nhân viên :Đánh giá thành tích nhân viên giữ vị trí ảnh hưởng quan trọng ñến chất lượng nguồn nhân lực, coi người yếu tố trung tâm 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện môi trường hoạt ñộng ñánh giá thành tích Đơn vị khó thay ñổi ñược môi trường bên mà làm cho thích hợp với hoạt ñộng quản trị Vì Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 ñơn vị hoàn thiện yếu tố môi trường bên hệ thống ñánh giá thành tích Hoàn thiện yếu tố môi trường bên trong: - Thay ñổi thái ñộ người lãnh ñạo Để việc ñánh giá thành tích nhân viên hiệu quả, yếu tố ñầu tiên mang tính ñịnh, ñó nhận thức ñúng ñắn việc ñánh giá thành tích nhân viên từ phía lãnh ñạo - Văn hóa tổ chức Đánh giá thành tích cán viên chức nên kết hợp cân ñối trách nhiệm cá nhân trách nhiệm tập thể, thành tích cá nhân thành tích tập thể Không nên trọng thành tích cá nhân hay thành tích tập thể - Vai trò ñoàn thể Đánh giá thành tích nhân viên ñể trả lương tưởng thưởng không dựa vào thâm niên nghề nghiệp mà cần phải dựa vào ñóng góp cá nhân, khuyến khích cho thành tích trội, hội cho nhân viên tham gia vào ñánh giá thành tích, khuyến khích nhân viên gắn bó với tổ chức Không nên trọng vào thâm niên nghề nghiệp mà quên ñi thành tích cá nhân 3.2.2 Hoàn thiện ñầu vào hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên 3.2.2.1 Hoàn thiện mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên mục tiêu ñể phục vụ cho việc trả lương, khen thưởng, ñơn vị cần phải trọng ñề cập ñến mục tiêu phục vụ ñào tạo phát triển cán viên chức, cải thiện thành tích nhân viên ñơn vị Công tác quy hoạch, ñề bạt Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 cán cần thiết phải vào trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm, tín nhiệm lực, sở trường cán viên chức 3.2.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn ñánh giá thành tích nhân viên Phạm vi hoàn thiện Đề tài hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cách thức ñánh giá thành tích ñối với cán quản lý phòng chức giảng viên trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng * Các xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá bao gồm nội dụng sau: + Bản mô tả tiêu chuẩn công việc nhằm xác ñịnh chức năng, nhiệm vụ cán giảng viên, tiêu chuẩn lực cán giảng viên cần có ñể ñáp ứng yêu cầu công việc + Xác ñịnh mục tiêu công việc giảng dạy kỳ cho cán quản lý khối văn phòng nhóm giảng viên thuộc khoa, môn nhằm lượng hóa tiêu chí ñánh giá * Hệ thống tiêu chí ñánh giá thành tích cán viên chức ñơn vị Hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá thành tích cho công việc ñơn vị ( có kèm theo phiếu ñánh giá phần phụ lục ) sau: Thứ là, xây dựng tiêu chuẩn chung ñối với toàn nhân viên ñơn vị Chấp hành kỷ luật, nội quy làm việc Tiến ñộ hoàn thành công việc Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Sự am hiểu chuyên môn: Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá cấp trực tiếp ñánh giá Khối lượng công việc hoàn thành: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Chất lượng thực công việc: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Thứ hai là, xây dựng tiêu chuẩn chung ñối với cán chuyên viên khối văn phòng ñơn vị Sáng kiến công việc: ñóng góp ý kiến sáng tạo cho ñơn vị Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá ñồng nghiệp ñánh giá Khả lập hoàn thành kế hoạch làm việc cá nhân Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá ñồng nghiệp ñánh giá Thứ ba là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân viên phòng ñào tạo – Trung tâm ñào tạo bồi dưỡng Khả nắm rỏ văn quy ñịnh, quy chế hành: Nắm rỏ quy ñịnh, quy chế ngành, bậc ñào tạo Chủ thể ñánh giá: ñồng nghiệp ñánh giá cấp ñánh giá Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin thời gian hoàn thành công việc ñược giao Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá Thứ tư là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân viên kế toán ñơn vị Sự cẩn thận công tác kế toán: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá tự ñánh giá Khả lập bảng dự toán: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Khả phân tích tài chính: khả phân tích thông số tài Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Thứi năm là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân viên kỹ thuật công nghệ thuộc phòng quản trị ñời sống ñơn vị Kiểm soát chất lượng sở vật chất trước sau ñầu tư mua sắm: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá tự ñánh giá Thứ sáu là, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân viên chức tổ chức hành ñơn vị Khả quản lý, xếp hồ sơ, liệu: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá ñồng nghiệp ñánh giá Sự thành thạo việc thao tác thủ tục hành chính: Chủ thể ñánh giá: tự ñánh giá Thứ bảy, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với nhân viên phòng công tác học sinh-sinh viên Khả quản lý học sinh-sinh viên Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Quản lý, giám sát, tổng hợp rèn luyện, học tập HSSV Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá Thứ tám, xây dựng tiêu chuẩn riêng ñối với giảng viên Công tác giảng dạy: Chủ thể ñánh giá: cấp ñồng nghiệp ñánh giá Sáng kiến nghiên cứu khoa học: Chủ thể ñánh giá: cấp ñánh giá 3.2.2.3 Hoàn thiện ñối tượng ñánh giá thành tích Bản thân nhân viên tự ñánh giá giám sát cấp trực tiếp ñồng nghiệp 3.2.2.4 Hoàn thiện phương pháp ñánh giá thành tích Phương pháp phân tích ñịnh lượng 3.2.2.5 Hoàn thiện chu kỳ ñánh giá thành tích Theo kết ñiều tra vấn CBCNV ñơn vị, số phiếu Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 ñề nghị ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nên thực theo kỳ học tập, có nghĩa tháng lần theo thời gian học tập sinh viên 3.2.3 Hoàn thiện cấu trúc hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức 3.2.3.1 Hoàn thiện cấu tạo hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức a Các phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá Các phận tham gia vào hoạt ñộng ñánh giá thành tích cán giảng viên ñơn vị phải ban giám hiệu, trưởng phòng, khoa, ñại diện công ñoàn, ñoàn niên, cán giảng viên… mời thêm số chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực ñánh giá thành tích b Cách thức ñánh giá thành tích cán viên chức Cách thức ñánh giá gồm hai nội dung chính: xác ñịnh ñược quy trình ñánh giá thành tích xác ñịnh ñược người thực ñánh giá cách hiệu 3.2.3.2 Hoàn thiện chế vận hành hệ thống ñánh giá thành tích a Tiến trình ñánh giá : Chuẩn bị ñánh giá; Hoạch ñịnh ñánh giá; Thu thập thông tin; Thực ñánh giá; Thảo luận ñánh giá b Quy trình ñánh giá thành tích Bước 1; Bước 2; Bước 3; Bước 4; Bước 3.2.4 Hoàn thiện ñầu hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức 3.2.4.1 Thông tin kết ñánh giá thành tích cán viên chức Thông tin ñầu kết ñánh giá thành tích cán giảng viên không ñơn kết thành tích cá nhân mà phải ñược ghi chép ñầy ñủ vào tổng hợp ñánh giá thành tích bao Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 gồm thông tin về: kết thành tích, ñiểm mạnh, ñiểm yếu thực công việc, giảng dạy nêu rõ thành tích ñã ñược thỏa thuận kỳ trước 3.2.4.2 Hồ sơ kết ñánh giá thành tích Hồ sơ kết ñánh giá thành tích phải ñầy ñủ loại biên bản, biểu mẫu: ñề nghị thành tích phận, tổng hợp ñánh giá thành tích, biểu mẫu ñánh giá, phiếu ñánh giá Qua ñánh giá thực tế cho thấy hồ sơ kết ñánh giá thành tích ñơn vị chưa ñầy ñủ, thiếu nhiều biên bản, mẫu phiếu Ở ñây hoàn thiện thêm số mẫu phiếu ñánh sau: (kèm theo phần phụ lục) 3.2.4.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin phản hồi - Xây dựng hệ thống phản hồi từ bên ngoài: + Từ cấp gián tiếp + Từ cấp trực tiếp + Từ ñồng nghiệp - Xây dựng hệ thống phản hồi từ người ñược ñánh giá Đơn vị nên thường xuyên khuyến khích người ñược ñánh giá nêu lên ý kiến Mỗi cá nhân nên mạnh dạn nêu lên vướng mắc thời gian ñánh giá 3.2.4.4 Tránh lỗi thường hay xảy trình ñánh giá ñề nghị số biện pháp khắc phục 3.3 HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 3.3.1 Chính sách trả lương, khen thưởng Chia mức ñộ ĐTB thành mức tương ứng với giá trị hệ số thành tích 3.3.2 Chính sách xử phạt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Bên cạnh việc khen thưởng cần răn ñe, xử phạt cán bộ, giảng viên có nhiều vi phạm, ñạt thành tích yếu với cán bộ, giảng viên không hoàn thành tốt công việc ñều bị xử phạt 3.3.3 Chính sách ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo phát Các cấp lãnh ñạo thảo luận với cán bộ, giảng viên kế hoạch phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ ñào tạo người ñã trình bày phần tiến trình ñánh giá 3.4 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC KẾT LUẬN Đề tài “Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức Trường cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng” ñã phân tích mặt tích cực hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức ñơn vị, ñồng thời hạn chế hệ thống ñánh giá thành tích cán bộ, giảng viên Trên sở ñó hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức, tạo ñiều kiện cho ñơn vị ñánh giá ñúng người, ñúng việc, ñồng thời xây dựng sách ñãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo phát triển cán hợp lý, tạo ñộng lực cho cán viên chức tham gia tích cực vào việc tạo uy tín chất lượng người ñáp ứng nhu cầu xã hội Để hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích cán viên chức ñạt kết tốt phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng kiểm tra, ñiều chỉnh suốt trình thực cho phù hợp với tình hình thực tế ñơn vị / Footer Page 26 of 126 ... THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG 3.1.1... ñánh giá thành tích nhân viên Hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên hệ thống ñánh giá ñóng góp nhân viên cho tổ chức 1.1.2.4 Đặc ñiểm hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Là hệ thống mở; hệ thống. .. 2: Thực trạng hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng Chương CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng, Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng, Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay