Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành HÀ THỊ HỒNG NGA Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Khôi Nguyên HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Quang Quynh CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU triển loại kế toán lâu dài Chính lý trên, ñã Tính cấp thiết ñề tài Kế toán quản trị phận kế toán nhằm thu thập, xử ñịnh chọn ñề tài: “ Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ” làm luận văn tốt lý cung cấp thông tin có ích cho người sử dụng cấp nghiệp doanh nghiệp Kế toán quản trị hình thành ñáp ứng nhu cầu quản lý Mục tiêu nghiên cứu bối cảnh cạnh tranh, yêu cầu nâng cao hiệu hoạt ñộng Trên sở hệ thống hóa ñặc trưng chất báo cáo kế ñơn vị không ngừng ñược ñòi hỏi Ở góc ñộ ñầu trình toán quản trị doanh nghiệp tìm hiểu thực trạng hệ thống báo xử lý thông tin, xem báo cáo kế toán quản trị biểu cáo kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhu cầu sản phẩm kế toán, công cụ ñể nhà quản trị sử dụng thông tin cho quản lý, qua ñó hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trình ñịnh Do ñơn vị có quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu quản lý riêng biệt, lực cán kế toán không ñồng ñều Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu nên việc tổ chức báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp thực Đối tượng nghiên cứu nội dung báo cáo có tính ña dạng Ở góc ñộ vĩ mô, nhà nước qui ñịnh mẫu kế toán quản trị vận dụng báo cáo kế toán quản trị doanh biểu thống báo cáo tài công khai bên Vì vậy, nghiệp nghiên cứu phát triển báo cáo kế toán quản trị yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn ñối với doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung (MAC) trước ñây Để xây dựng ñược khoa học cho phương Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng (DIA) trung pháp giải ñược ñưa ra, trước hết cần tập trung vào nghiên cứu tâm kinh doanh dịch vụ hàng không lớn nước Là chất báo cáo kế toán quản trị, từ ñó có sở ñể khảo sát thực tế, doanh nghiệp nhà nước với nhiệm vụ khai thác kết cấu hạ tầng, trang ñối chiếu với lý thuyết bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay; cung ứng dịch vụ Luận văn kết hợp phương pháp quan sát tự nhiên sân bay nên yêu cầu sử dụng hiệu nguồn lực ñặt phương pháp ñiều tra vấn trình khảo sát Cảng Cảng hàng không miền Trung lớn, việc cạnh hàng không quốc tế Đà Nẵng báo cáo kế toán quản trị, từ ñó tổng tranh cung cấp dịch vụ chưa phải vấn ñề chủ yếu ñơn vị hợp rút vấn ñề tồn cần giải ñề yêu Công tác kế toán quản trị biểu manh nha, nên việc tìm hiểu cầu cải tiến hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần thiết ñể có ñịnh hướng phát Footer Page of 126 Header Page of 126 Ý nghĩ khoa học thực tiễn ñề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Thông qua hệ thống hóa nội dung lý luận báo cáo kế toán quản trị phân tích thực trạng báo cáo kế toán quản trị Cảng TRONG DOANH NGHIỆP hàng không quốc tế Đà Nẵng, ñánh giá ưu nhược ñiểm báo 1.1 Khái quát kế toán quản trị cáo kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ ñó ñề 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản Kế toán quản trị khoa học thu nhận, xử lý cung cấp trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ñược tốt thông tin ñịnh lượng hoạt ñộng ñơn vị cách cụ thể, Kết cấu luận văn giúp nhà quản trị trình ñịnh liên quan ñến Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn ñược thiết kế gồm chương việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát ñánh giá tình hình thực hoạt ñộng ñơn vị Chương 1: Cơ sở lý luận báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị Với chức cung cấp thông tin, thấy báo cáo kế toán quản trị ñầu trình kế toán quản trị doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị - Cung cấp thông tin cho nhà quản lý ñể lập kế hoạch ñịnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Trợ giúp nhà quản lý việc ñiều hành kiểm soát hoạt ñộng tổ chức - Thúc ñẩy nhà quản lý ñạt ñược mục tiêu tổ chức - Đo lường hiệu hoạt ñộng nhà quản lý phận, ñơn vị trực thuộc tổ chức 1.1.3 Vai trò báo cáo kế toán quản trị - Đối với chức hoạch ñịnh hệ thống báo cáo dự toán - Đối với chức tổ chức thực báo cáo thực - Đối với chức kiểm tra, ñánh giá báo cáo ñánh giá thành quả, mức ñộ thực Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đối với chức ñịnh báo cáo theo 1.1.4 Đặc ñiểm thông tin kế toán quản trị 1.2.2.2 Tác dụng dự toán - Cung cấp phương tiện thông tin cách có hệ thống toàn kế hoạch doanh nghiệp - Thông tin hướng tương lai - Làm ñể ñánh giá việc thực mục tiêu sau - Thông tin có tính chi tiết - Dự ñoán trước ñược khó khăn, rủi ro chưa xảy ñể có - Thông tin có tính linh hoạt cách ñối phó thích hợp kịp thời - Thông tin có tính bảo mật 1.2.2.3 Hệ thống báo cáo dự toán - Thông tin ña dạng kiểu ño lường - Dự toán doanh thu 1.2 Hệ thống báo cáo quản trị doanh nghiệp - Dự toán thu tiền bán hàng 1.2.1 Nội dung yêu cầu báo cáo kế toán quản trị - Dự toán mua hàng tồn kho - Hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần ñược xây dựng phù - Dự toán giá vốn hàng bán hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội - Dự toán toán tiền mua hàng doanh nghiệp cụ thể - Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Nội dung hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần ñảm bảo cung + Chi phí bán hàng cấp ñầy ñủ ñảm bảo tính so sánh ñược thông tin phục vụ + Chi phí quản lý doanh yêu cầu quản lý, ñiều hành ñịnh kinh tế doanh - Dự toán cân ñối thu chi tiền nghiệp - Dự toán kết kinh doanh - Các tiêu báo cáo kế toán quản trị cần phải ñược thiết - Dự toán bảng cân ñối kế toán kế phù hợp với tiêu kế hoạch, dự toán báo cáo tài 1.2.3 Hệ thống báo cáo thực thay ñổi theo yêu cầu quản lý cấp 1.2.3.1 Đặc ñiểm chức tổ chức thực 1.2.2 Hệ thống báo cáo dự toán 1.2.2.1 Khái niệm dự toán Dự toán kế hoạch hành ñộng ñược tính toán cách chi tiết, ñịnh lượng mục tiêu hoạt ñộng doanh nghiệp Chức tổ chức thực khâu trình quản lý, thể hoạt ñộng sử dụng nguồn lực lao ñộng, vật tư, thiết bị nguồn lực khác trình kinh doanh doanh nghiệp Thể qua giai ñoạn sau: thời kỳ ñược xây dựng cho khoảng thời gian năm - Đối với trình cung ứng chia thành quý, tháng - Đối với trình sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 10 - Đối với trình tiêu thụ - Báo cáo kiểm soát chi phí - Đối với kết tài - Báo cáo kiểm soát lợi nhuận Do vậy, thông tin trình tổ chức thực khâu 1.2.4.4 Trung tâm trách nhiệm hệ thống báo cáo kiểm soát thiếu ñể người quản lý nắm bắt ñược kết thực tế * Khái niệm trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp ñể có biện pháp chấn chỉnh kịp thời Là phận (phân xưởng, dây chuyền sản xuất; phòng, 1.2.3.2 Hệ thống báo cáo thực ban; công ty toàn công ty) tổ chức mà người - Báo cáo tình hình mua hàng quản lý phận ñó có quyền ñiều hành có trách nhiệm ñối với - Báo cáo sản lượng sản xuất số chi phí, thu nhập phát sinh số vốn ñầu tư sử dụng vào hoạt - Báo cáo tình hình chi phí ñộng kinh doanh - Báo cáo tình hình tiêu thụ * Các loại trung tâm trách nhiệm - Báo cáo tình hình lợi nhuận - Trung tâm chi phí 1.2.4 Hệ thống báo cáo kiểm soát ñánh giá - Trung tâm doanh thu 1.2.4.1 Đặc ñiểm công tác kiểm soát ñánh giá - Trung tâm lợi nhuận bước công việc cần thiết ñể ñảm bảo cho phận tổ chức - Trung tâm ñầu tư * Hệ thống báo cáo trách nhiệm ñi theo ñúng kế hoạch ñã vạch Trong trình kiểm soát, nhà Tương ứng với loại trung tâm trách nhiệm ñã kể trên, hệ Để thực chức kiểm tra, nhà quản lý sử dụng quản lý so sánh thực tiễn với kế hoạch ñã thiết lập So sánh ñể thống báo cáo trách nhiệm bao gồm: khâu công việc thực chưa ñạt yêu cầu, cần hiệu a Báo cáo ñánh giá trách nhiệm trung tâm chi phí chỉnh ñể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu ñã thiết lập Báo cáo trách nhiệm chi phí phận giúp xác ñịnh 1.2.4.2 Nguyên tắc phương pháp ñược mức ñộ hoàn thành dự toán chi phí cách xác nhằm - Phải thể biến ñộng thực tế dự toán giúp cho nhà quản trị có sở ñánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ - Vận dụng phương pháp so sánh ñể ñánh giá phận ñề biện pháp tiết kiệm chi phí - Vận dụng phương pháp loại trừ ñể xác ñịnh nhân tố ảnh hoạt ñộng kinh doanh hưởng b Báo cáo ñánh giá trách nhiệm trung tâm doanh thu 1.2.4.3 Hệ thống báo cáo kiểm soát Báo cáo trách nhiệm doanh thu phận ñược lập - Báo cáo kiểm soát doanh thu Footer Page of 126 sở số liệu doanh thu bán hàng phận có liên Header Page of 126 11 12 quan, qua ñó ñánh giá ñược mức ñộ hoàn thành trách nhiệm 1.2.5 Hệ thống báo cáo liên quan ñến ñịnh Ra ñịnh việc thực lựa chọn hợp lý phận c Báo cáo ñánh giá trách nhiệm trung tâm lợi nhuận số phương án khác Ra ñịnh chức Báo cáo kế toán trách nhiệm lợi nhuận phận riêng biệt, chức quan trọng, xuyên suốt khâu gọi báo cáo thu nhập phận hay báo cáo kết kinh doanh cung trình quản lý tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức cấp cho nhà quản trị sở ñể ñánh giá hoạt ñộng phận thực cho ñến kiểm tra ñánh giá Chức ñịnh ñược toàn doanh nghiệp cách xác thông qua vận dụng liên tục suốt trình hoạt ñộng doanh nghiệp tiêu lợi nhuận thực hiện, từ ñó nhằm giúp doanh nghiệp ñưa 1.2.5.1 Báo cáo liên quan ñến ñịnh ngắn hạn ñịnh phù hợp cho phận cụ thể doanh 1.2.5.2 Báo cáo liên quan ñến ñịnh dài hạn nghiệp d Báo cáo ñánh giá trách nhiệm trung tâm ñầu tư Báo cáo trách nhiệm ñầu tư trung tâm việc xác ñịnh ñược mức lợi nhuận thực ñược cung cấp sở ñể ñánh giá hiệu sử dụng vốn ñầu tư vào trung tâm thường ñược ñánh giá việc sử dụng thước ño: Thể qua tiêu: -Tỷ suất sinh lời vốn ñầu tư (ROI) Lợi nhuận ROI = x 100% Vốn ñầu tư - Thu nhập thặng dư (RI) RI = Lợi nhuận Trung tâm ñầu tư - Chi phí sử dụng vốn Như vậy, báo cáo trách nhiệm cần thiết cho nhà quản trị phân tích hoạt ñộng phận tổ chức, ñánh giá thành phận người quản lý phận phạm vi hoạt ñộng toàn doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 CHƯƠNG gồm tiêu ñó là: Số lượng hành khách qua nhà ga; số THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ lượng phục vụ máy bay hạ cất cánh; khối lượng hàng hóa, bưu kiện TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG Phương pháp lập dựa kết thực năm trước, kết hợp dự 2.1 Giới thiệu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (DIA) báo tăng trưởng sản lượng vận chuyển hãng hàng không, kế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển DIA hoạch mở ñường bay Báo cáo Phòng Khai thác cảng 2.1.2 Chức hoạt ñộng DIA lập.(Bảng 2.1) 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý DIA + Dự toán chi tiết doanh thu: Dự toán doanh thu ñược xây dựng 2.1.4 Tổ chức máy kế toán DIA chi tiết cho loại sản phẩm dịch vụ hàng không phi hàng 2.2 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị DIA không Trung tâm Văn phòng DIA.(Bảng 2.2) 2.2.1 Công tác lập dự toán DIA 2.2.1.1 Nguyên tắc chung lập dự toán - Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao so với năm trước, Dự toán doanh thu = dự toán sản lượng tiêu thụ x ñơn giá bán dự toán b Dự toán chi phí sản xuất ñảm bảo cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát triển bền vững Chi phí năm kế hoạch ñược tính vào ñịnh mức cho - Xây dựng dự toán chi phí mức thấp phải ñảm khoản mục chi phí Các khoản mục chi phí ñịnh mức bảo mục tiêu an toàn, hiệu ñược tính toán mức chi phí năm trước mức ñộ tăng 2.2.1.2 Yêu cầu xây dựng dự toán trưởng doanh thu năm kế hoạch - Các ñơn vị xây dựng dự toán phải vào qui ñịnh Nhà nước DIA , nguồn lực ñơn vị, tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm ñịnh hướng phát triển năm DIA - Chỉ danh mục thật cần thiết ñưa vào kế hoạch 2.2.1.3 Quy trình lập dự toán 2.2.1.4 Hệ thống báo cáo dự toán a Dự toán tiêu thụ + Dự toán sản lượng tiêu thụ: Dự toán sản lượng tiêu thụ số liệu ñể xây dựng kế hoạch tài Kế hoạch sản lượng bao Footer Page of 126 * Chi phí nhân viên: Căn vào số lượng nhân viên ñơn giá lương dự tính, bao gồm: Chi phí lương, phụ cấp: Căn vào ñơn giá tiền lương theo doanh thu ñể tính tổng chi phí tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp, chi phí tiền làm thêm, làm ñêm) Chi phí BHYT,BHXH,KPCĐ ñược tính sở mức lương người lao ñộng ñược hưởng Chi phí tiền làm thêm, làm ñêm: Dự báo số làm thêm, số nhân công ñơn giá tiền lương làm thêm Header Page of 126 15 * Chi phí lượng ñộng lực: Bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí ñiện nước 16 Thu phục vụ thương mại Thu cho thuê mặt Chi phí ñiện nước: ñược xây dựng vào số lượng ñiện nước tiêu thụ ước tính (dựa ñịnh mức tiêu thụ ñiện nước, số lượng ñiện nước tiêu thụ hàng kỳ vào công suất tiêu thụ thiết bị sử dụng ñiện nước sân bay) ñơn giá ñiện, nước Thu bến bãi ………………………… -Tổng chi phí: Chi phí nhân viên Chi phí nhiên liệu: Căn vào ñịnh mức nhiên liệu ñược xây Chi phí lượng ñộng lực dựng cho loại xe số phục vụ cho chuyến bay ñể xác ñịnh Chi phí sửa chữa bảo dưỡng nhu cầu nhiên liệu cho ñơn vị .Chi phí khác tiền * Chi phí bảo dưỡng sửa chữa: dựa theo nguyên giá tài sản cố ñịnh, tỷ lệ chi phí sửa chữa hàng năm tính nguyên giá * Chi phí khác tiền: Tổng hợp khoản mục chi tiền nhằm ñáp ứng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñơn vị ……………………… Dự toán vốn tiền ñược lập vào dự toán thu, dự toán chi Dự toán vốn ñầu tư ñược tách riêng biệt không nằm dự toán vốn tiền Phòng Kế hoạch kinh doanh sở c Dự toán ñầu tư báo cáo Trung tâm Văn phòng lập dự toán ñã nêu Xác ñịnh danh mục ñầu tư ước tính vốn ñầu tư thực mục cho năm kế hoạch.(Bảng 2.4) năm cho danh mục ñầu tư Dự toán ñầu tư ñược lập chủ 2.2.2 Hệ thống báo cáo thực yếu dựa nhu cầu ñầu tư trang bị cho hoạt ñộng kinh doanh Các báo cáo thực DIA chủ yếu báo cáo chi tiết ñơn vị Các chuyên gia kế hoạch cân ñối với kế hoạch vốn ñầu tư phân hệ kế toán tài cung cấp thông tin cho nhà quản trị năm kế hoạch ñể chọn lựa danh mục ñầu tư theo mức ñộ ñối tượng mà phân hệ ñó theo dõi Do DIA sử dụng phần mềm kế cấp thiết Phòng Kế hoạch kinh doanh lập bảng này.(Bảng 2.3) toán BRAVO nên trình cung cấp thông tin trở nên ñơn giản hơn, d Dự toán vốn tiền cần nhập liệu ban ñầu vào phần mềm, kế toán kết xuất Là dự toán tiền khoản thu chi tài ñơn vị ñược báo cáo cung cấp thông tin theo yêu cầu nhà quản trị năm Nó bao gồm tiêu sau: -Tổng doanh thu: Footer Page of 126 Để ghi nhận thông tin trình thực sản xuất kinh doanh, DIA có báo cáo thực sau: Thu hạ cất cánh a Báo cáo sản lượng thực Thu phục vụ hành khách Hàng quý, phòng Khai thác cảng cung cấp số liệu sản lượng Header Page of 126 17 18 chi tiết theo hãng hàng không khối lượng dịch vụ phục vụ ñể - Báo cáo chi phí hoạt ñộng (Bảng 2.11) làm tính doanh thu thực kỳ.(Bảng 2.5) d Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh b Báo cáo doanh thu thực Báo cáo ñược lập hàng quý, vào báo cáo doanh thu Hàng quý Trung tâm báo cáo doanh thu thực hiện, thực báo cáo chi phí hoạt ñộng kỳ ñể lập báo cáo hoạt vào sản lượng thực nhân với ñơn giá Báo cáo cung cấp ñộng kết kinh doanh Báo cáo nhằm cung cấp thông tin lợi thông tin doanh thu cho nhà quản trị chi tiết loại doanh thu nhuận kỳ Trung tâm, Văn phòng DIA.(Bảng 2.12) ñạt ñược kỳ Sau nhận báo cáo thực doanh thu 2.2.3 Đánh giá tổng quát thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản Trung tâm, kết hợp với báo cáo doanh thu Văn phòng thành báo trị DIA cáo doanh thu DIA.(Bảng 2.6) Các báo cáo kế toán quản trị phần ñó ñã giúp cho nhà c Báo cáo chi phí thực quản trị quản lý sản lượng, doanh thu chi phí theo Phòng ban, Tại DIA không sử dụng tài khoản 621(chi phí nguyên vật liêu Trung tâm yêu cầu tổng hợp thông tin phục vụ cho quản lý trực tiếp), tài khoản 622 (chi phí nhân công trực tiếp), tài khoản 641 Từ kết giúp ban lãnh ñạo nắm bắt ñược tiến trình thực (chi phí bán hàng), tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp), tất mục tiêu chiến lược DIA Các kết báo cáo giúp ban lãnh khoản chi phí ñều ñược tập hợp vào tài khoản 627- chi tiết cho ñạo ñánh giá ñược hiệu ứng từ sách mà DIA ñã ñề khoản mục chi phí Cuối kỳ, kế toán tổng hợp kết chuyển số liệu thực kỳ Thông qua ñó, ban lãnh ñạo có sách từ tài khoản 627 sang tài khoản 911 mà không qua tài khoản 632 ñiều chỉnh kịp thời nhằm mục tiêu ñiều hành hoạt ñộng ñơn vị Hàng quý, Trung tâm báo cáo chi phí thực kỳ, kết hợp với báo cáo chi phí Văn phòng thành báo cáo chi phí Bên cạnh ưu ñiểm nêu trên, báo cáo kế toán quản trị DIA có hạn chế sau: Về dự toán sản lượng tiêu thụ: Hiện dự toán sản DIA Cơ sở ñể lập báo cáo vào sổ chi tiết chi phí cho khoản mục ñể lập lượng tiêu thụ ñược xây dựng lần vào cuối năm, ñó sản lượng tiêu thụ thay ñổi (tùy thuộc vào mùa cao ñiểm thấp ñiểm, Gồm có báo cáo sau: vào tình hình kinh tế giới…), dự toán nên lập cho - Báo cáo chi phí nhiên liệu sử dụng (Bảng 2.7) năm chia thành quý Vì dự toán sản lượng tiêu thụ quan - Báo cáo chi phí ñiện nước (Bảng 2.8) trọng cứ, tiền ñề ñể xây dựng dự toán doanh thu, dự toán - Báo cáo chi sửa chữa thường xuyên (Bảng 2.9) chi phí dự toán khác - Báo cáo chi ñảm bảo hoạt ñộng (Bảng 2.10) Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 Về dự toán chi phí DIA ñã chi tiết hóa khoản chi phí 20 CHƯƠNG chưa tách ñược khoản chi phí theo ñịnh phí biến phí.Vì HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ vậy, cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí (biến phí, ñịnh TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG phí, chi phí hỗn hợp) Các phân loại trình bày giúp nhà 3.1 Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị DIA quản trị dễ dàng quản lý chi phí hơn, theo dõi ñược khoản biến Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, báo cáo kế toán ñộng chi phí không kiểm soát ñược, ñồng thời có kế hoạch giảm quản trị ñáp ứng ñược phần yêu cầu cung chi phí kiểm soát ñược cấp thông tin nên báo cáo chưa hoàn chỉnh, toàn diện Hầu hết báo cáo DIA chưa có yêu cầu chặt chẽ ñó yêu cầu báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin cách thời gian báo cáo, nội dung biểu mẫu báo cáo chưa thống tổng hợp trực quan ñối với nhóm lãnh ñạo nhu ñối với trung tâm phòng ban Do ñó, khó khăn việc cầu cụ thể Các thông tin hệ thống báo cáo kế toán quản trị tổng hợp phân tích thông tin báo cáo Các báo cáo thực thể cung cấp nhìn tổng thể tình hình tài – kinh tế nội số thực kỳ so sánh số thực tế so với Trung tâm Phòng ban thời ñiểm khứ tại, dự toán nên khó khăn việc kiểm tra, theo dõi tình hình thực thể so sánh thời ñiểm với thời kế hoạch ñánh giá mức ñộ hoàn thành mục tiêu ñề ñể có ñiểm với số kế hoạch Qua ñó, giúp cho cấp lãnh ñạo ñưa biện pháp ñiều chỉnh kịp thời ñịnh ñiều hành hoạt ñộng ñơn vị cách phù hợp Một số báo cáo quan trọng, cần thiết chưa ñược lập, ñiều làm ảnh hưởng ñến việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị nhằm giúp cho nhà quản trị có nhìn tổng quát sâu từ ñó ñề sách kịp thời, có hiệu dự toán mua sắm vật tư dự phòng báo cáo phân tích doanh thu, báo cáo phân tích tình hình thực sửa chữa thường xuyên, báo cáo phân tích tình hình chi huấn luyện ñào tạo… với nguồn lực xu hướng khả ñảm bảo tài có 3.2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán DIA 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán Các báo cáo dự toán phục vụ chức hoạch ñịnh DIA ñáp ứng ñược phần theo yêu cầu thông tin phục vụ cho nhà quản lý Tuy nhiên, mặt nội dung báo cáo nhiều ñiểm chưa phù hợp cần phải sửa ñổi Bên cạnh ñó, số báo cáo dự toán phục vụ cho công tác quản trị chưa ñược lập Vì vậy, phần này, ñể hệ thống báo cáo dự toán ñược hoàn thiện cần thay ñổi số nội dung báo cáo báo cáo dự toán sản lượng tiêu thụ, báo cáo chi phí sản xuất bổ sung thêm báo cáo dự toán mua sắm vật tư dự phòng ñể ñáp ứng ñược yêu cầu quản trị công tác lập dự toán Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 22 21 3.2.1.1 Dự toán sản lượng tiêu thụ Trung tâm Văn phòng phải lập kế hoạch chi tiết loại vật tư Đây mục tiêu ñiều kiện ñể DIA ñạt ñược mục ñích cần mua sắm dự phòng năm gởi phòng Kỹ thuật Công nghệ hoạt ñộng kinh doanh Hơn tiêu dự toán sản lượng tổng hợp ñể có kế hoạch mua sắm nhằm ñáp ứng cho hoạt ñộng sản tiêu thụ quan trọng ñể xây dựng dự toán khác xuất kinh doanh liên tục không bị ngừng trệ Cách lập báo cáo dự toán chi phí, dự toán doanh thu nhiều dự toán khác bắt vào số lượng vật tư tồn kho ñể ñề xuất số lượng vật tư cần nguồn từ thông tin dự toán sản lượng tiêu thụ mua dự phòng, ghi chi tiết loại vật tư cần mua dự phòng theo Dự toán sản lượng tiêu thụ ñược lập cho năm, tên thiết bị, ñơn giá, lý mua dự phòng, mua nước, nhập năm chia cho quý Khi thực dự toán vào ñầu năm lập hay ñặt hàng gia công, mức ñộ ưu tiên ñơn vị thực hiện.(Bảng 3.4) kế hoạch cụ thể cho tháng quý Khi kết thúc quý Trên ñây, phần trình bày chung báo cáo dự toán phục vụ tiến hành lập dự toán chi tiết cho tháng quý tương tự cho chức hoạch ñịnh DIA Mặt khác, xây dựng trung cho quý quý Mặt khác, ñặc ñiểm ngành vận tải hàng tâm trách nhiệm công việc lập dự toán ñược tiến hành không liên quan ñến du lịch nên lập dự toán tiêu thụ phải ý trung tâm, dự toán ñược lập sát với thực cụ thể ñến mùa cao ñiểm thấp ñiểm ñể lập dự toán cho xác phù trung tâm theo cách thức cho kết xác hợp.(Bảng 3.1) 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo thực thông qua báo cáo 3.2.1.2 Dự toán chi phí sản xuất trách nhiệm Hiện nay, dự toán chi phí sản xuất DIA ñã chi tiết hóa Các báo cáo tình hình thực có ý nghĩa quan trọng, giúp khoản mục chi phí chưa tách ñược khoản chi phí theo ñịnh nhà quản trị nắm bắt ñược tình hình thực sản xuất kinh phí biến phí.Vì vậy, cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi doanh ñơn vị, khó khăn vướng mắc phát sinh, kịp phí, cách phân loại trình bày giúp nhà quản trị dễ dàng thời ñưa chủ trương, giải pháp ñể hoạt ñộng sản xuất kinh quản lý chi phí hơn, theo dõi ñược khoản biến ñộng chi phí doanh ñạt kết tốt mục tiêu ñã ñề không kiểm soát ñược, ñồng thời có kế hoạch giảm chi phí Khi thu thập, xử lý ñánh giá thông tin kế toán quản kiểm soát ñược (Bảng 3.2) (Bảng 3.3) trị trước hết phải xác ñịnh ñược cách rõ ràng phận 3.2.1.3 Dự toán mua sắm vật tư dự phòng cung cấp thông tin, liệu cần thiết Muốn vậy, cần Ngành hàng không ngành ñặc thù, yêu cầu cao an phải xây dựng trung tâm trách nhiệm cho ñơn vị toàn an ninh nên hầu hết vật tư ñều bắt buộc phải có dự Việc xây dựng hệ thống trung tâm trách nhiệm Cảng hàng phòng ñể thay có cố xảy Các vật tự dự phòng có giá trị không quốc tế Đà Nẵng nhằm thiết kế hệ thống báo cáo trách nhiệm lớn, có tính ñặc thù cao chủ yếu hàng nhập khẩu, từ cấp lên cấp nhằm ñáp ứng ñầy ñủ lượng thông tin Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 24 23 toàn ñơn vị cho nhà quản trị cấp cao Thông qua hệ thống báo cáo ñây b Trung tâm lợi nhuận trở thành kênh thông tin tổng hợp ñể ñánh giá thành hoạt ñộng Các Trung tâm , Văn phòng DIA xem trung tâm lợi trung tâm trách nhiệm trách nhiệm người quản lý nhuận Với trung tâm , thông tin kế toán quản trị ñược trình Số cấp bậc báo cáo thực tùy thuộc vào cấu tổ bày tập trung vào vấn ñề doanh thu, chi phí lợi nhuận, chức DIA nhu cầu thông tin cấp quản lý Trường hợp ñó chi phí ñược phân tích theo biến phí ñịnh phí.Việc trình DIA xây dựng báo cáo thực theo trung tâm sau: bày thông tin sở ñánh giá mức ñóng góp lợi nhuận a Trung tâm chi phí Trung tâm ñối với lợi nhuận DIA, qua ñó giúp nhà quản Gồm phận : tổ, ñội, trưởng phòng, người trưởng trị có ñịnh phù hợp (Bảng 3.9) (Bảng 3.10) phận trung tâm ñó phải chịu trách nhiệm chi phí phát sinh 3.2.3 Bổ sung báo cáo phân tích phận Báo cáo cấp phải trình bày rõ loại chi phí Hiện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chưa có phải phân biệt ñược chi phí kiểm soát ñược kiểm báo cáo phân tích, ñể hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán soát ñược ñể có sở ñánh giá ñúng ñắn Do trung tâm chi phí quản trị cần phải bổ sung báo cáo phân tích sau: hạch toán riêng, nên Trung tâm phải thu thập số liệu 3.2.3.1 Báo cáo phân tích doanh thu từ phận có nhiệm vụ xử lý ñể giám sát tốt tình hình hoạt ñộng phận Tại Trung tâm Văn phòng lập báo cáo hàng quý theo Báo cáo việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị ñóng góp doanh thu mặt hàng theo khách hàng thể tình hình toán khách hàng trả tiền hay nợ Báo phân loại chi phí biến phí ñịnh phí, số dự toán số thực từ cáo ñược lập hàng tháng.(Bảng 3.11) ñó tính số chênh lệch Căn vào báo cáo nhà quản trị thấy 3.2.3.2 Các báo cáo phân tích chi phí ñược khoản mục chi phí tăng, khoản mục chi phí giảm, Chi phí nhân tố quan trọng góp phần ñáng kể vào kết nguyên nhân dẫn ñến phần chênh lệch ñó giá thị trường cuối ñơn vị Hiệu hoạt ñộng ñơn vị làm biến ñộng, sử dụng chi phí lãng phí, sở nhà chi phí chi nhỏ kết mang lại cao Chính quản trị có ñịnh ñiều chỉnh, ñánh giá xác phù hợp cần bổ sung báo cáo phân tích chi phí sau ñể phục vụ Gồm báo cáo sau: công tác quản trị chi phí hiệu - Báo cáo chi phí nhiên liệu (Bảng 3.5) a Báo cáo phân tích tình hình sửa chữa thường xuyên - Báo cáo chi bảo ñảm hoạt ñộng (Bảng 3.6) Tại DIA, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất - Báo cáo chi phí hoạt ñộng (Bảng 3.7) kinh doanh nhiều nên tình hình sửa chữa thường xuyên cần ñược - Báo cáo tổng hợp chi phí hoạt ñộng (Bảng 3.8) báo cáo hàng quý chi tiết theo thiết bị sửa chữa tương ứng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 với loại tài sản ñể cung cấp thông tin cho nhà quản trị tình KẾT LUẬN trạng hoạt ñộng tài sản ñó cần thay hay tiếp tục sửa chữa ñể phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.(Bảng 3.12) Kế toán quản trị ngày ñóng vai trò quan trọng quản b Báo cáo phân tích tình hình chi huấn luyện ñào tạo lý hoạt ñộng doanh nghiệp Nó ñã trở thành phận Các thông tin phục vụ bay ngành hàng không thông tin tách rời quản trị doanh nghiệp Với yêu cầu thông mang tính thông lệ quốc tế tổ chức hàng không giới bắt tin kế toán ñã ñặt cần thiết phải có hệ thống báo cáo kế toán buộc thực nên nhân viên DIA phải cập nhật quản trị nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho trình xây thông tin Hơn ñể vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết dựng kế hoạch, trình tổ chức thực hiện, trình kiểm tra ñánh bị phục vụ bay yêu cầu phải có nhân viên kỹ thuật có tay nghề giá ñịnh góp phần hoàn thiện tổ chức, cải tiến công tác cao Chính vậy, DIA thường xuyên tổ chức khóa học ñể ñáp quản lý doanh nghiệp ứng yêu cầu Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết cho nhà Việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị nội doanh quản trị tình hình huấn luyện ñào tạo thực tế quý, nghiệp ñược thực thông qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị sở báo cáo ñó nhà quản trị lập ñược dự toán huấn luyện ñào tạo Các báo cáo cần thiết cho hầu hết doanh nghiệp mà không cho giai ñoạn cụ thể phù hợp với thời gian sản xuất kinh doanh phân biệt hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực hoạt ñộng quy mô năm.(Bảng 3.13) hoạt ñộng 3.2.3.3 Báo cáo phân tích tình hình mua sắm vật tư dự phòng Qua nghiên cứu lý luận báo cáo kế toán quản trị doanh Báo cáo lập hàng quý, thể ñơn giá mua, giá trị mua nghiệp, luận văn ñã phân tích ñược thực trạng hệ thống báo cáo kế tăng giảm so với kế hoạch ñặc biệt thể số vật tư tồn kho ñến toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ñó ñánh giá thời ñiểm báo cáo Căn vào báo cáo nhà quản trị biết ñược số mặt tồn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Thông qua ñó lượng tồn kho tất loại vật tư dự phòng Và ñã luận văn ñã ñề xuất biện pháp hoàn thiện lập báo cáo thực trình bày phần dự toán mua sắm vật tư dự phòng loại vật tư thông qua báo cáo trách nhiệm, hoàn thiện mẫu biểu báo cáo có tính ñặc thù có giá trị lớn, ñó chiếm dụng vốn bổ sung báo cáo phân tích ñể từ ñó cung cấp thông tin thiết thực nhiều, nên nhà quản trị phải tính toán, cân nhắc, xem xét nên mua cho nhà quản trị việc ñưa sách kịp thời có vật tư trước, vật tư sau ñể giảm thiểu tình hình ứ ñộng vốn hiệu gây lãng phí cho ñơn vị.(Bảng 3.14) Footer Page 13 of 126 ... ñiểm báo 1.1 Khái quát kế toán quản trị cáo kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ ñó ñề 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản Kế. .. trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị Với chức cung cấp thông tin, thấy báo cáo kế toán quản trị ñầu trình kế toán quản trị doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu kế toán quản trị Cảng hàng không quốc tế Đà. .. LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Thông qua hệ thống hóa nội dung lý luận báo cáo kế toán quản trị phân tích thực trạng báo cáo kế toán quản trị Cảng TRONG DOANH NGHIỆP hàng không quốc tế Đà Nẵng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay