Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI VĨNH CHÍ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành : Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Trịnh Thị Thúy Hồng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, hoạt động cấp tín dụng chiếm vai trò quan trọng, đóng góp phần lớn tỷ trọng lợi nhuận ngân hàng Trên thực tế, ngân hàng có nhiều biện pháp để quản lý rủi ro tín dụng, có biện pháp quản lý rủi ro tín dụng thông qua kết công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Trong năm qua, với yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng ngày gia tăng, BIDV nỗ lực việc xây dựng quy trình thực công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp cho riêng gặt hái nhiều thành công định Tuy nhiên, công tác nhiều điểm hạn chế, việc thực công tác chi nhánh BIDV cần phải xem xét cách kỹ lưỡng, khoa học nhằm sửa đổi, bổ sung phù hợp Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác cấp thiết Đó lý em chọn thực đề tài tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề sở lý luận công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Trên sở đánh giá thực trạng, đưa đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác BIDV Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện Phạm vi nghiên cứu: Nội Footer Page of 126 Header Page of 126 dung công tác BIDV Bình Định, giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê phân tích tổng hợp,… thu thập số liệu khứ để phân tích vận động tượng nghiên cứu Nguồn thông tin liệu lấy từ nhiều nguồn bao gồm: Thông tin, số liệu BIDV Bình Định số đơn vị, cá nhân khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, bố cục đề tài bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Chương 3: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nghiên cứu gần vấn đề công tác xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, như: - Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam, Chi nhánh Kon Tum (BIDV Kon Tum)”, tác giả: Lê Minh Vương, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng (2012) - Đề tài: “Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam(BIDV)”, tác giả: Đàm truyền Uyên Ly, Luận Văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng (2012) Footer Page of 126 Header Page of 126 - Bài báo đăng trang Websites: Http://www.vietinbankschool.edu.vn: “Xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại Việt Nam-thực trạng giải pháp hoàn thiện”, tác giả: TS Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT- Vietinbank Các tác giả chủ yếu nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng nội (một chương trình chấm điểm tự động để phục vụ khâu chấm điểm, xếp hạng khách hàng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ) Qua đó, hệ thống hoá sở lý luận, thực trạng đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV Bình Định với tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đến 31/12/2011 4.654 tỷ đồng Từ đây, đặt yêu cầu cho công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp cần phải hoàn thiện hơn, để đảm bảo kết xếp hạng khách hàng doanh nghiệp xác, phục vụ tốt cho công tác quản trị rủi ro tín dụng Vì vậy, luận văn tiếp tục nghiên cứu thực trạng công tác BIDV Bình Định kế thừa nghiên cứu có tính thực tiễn cao tác giả trước, để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Định nghĩa hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Hệ thống XHTD nội khách hàng doanh nghiệp: Là chương trình ngân hàng xây dựng, thiết lập với tiêu chấm điểm xác định trước, để phục vụ việc chấm điểm, xếp hạng (một bước quan trọng thuộc nội dung chấm điểm, xếp hạng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp) khách hàng doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 1.2.3 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội mà ngân hàng Việt Nam xây dựng áp dụng thường bao gồm nội dung sau: Xác định ngành kinh tế; Xác định quy mô; Xác định loại hình sở hữu doanh nghiệp; Nội dung chấm điểm, gồm có hai phần là: phần tiêu tài phần tiêu phi tài chính, điểm khách hàng tổng điểm phần tài phi tài nhân với trọng số phần 1.3 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp a Tổ chức thực công tác xếp hạng Công tác tổ chức thực công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp gồm hai khâu chính, là: Ban Footer Page of 126 Header Page of 126 hành quy định, quy trình thực triển khai thực b Thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin Thông tin thu thập, bao gồm: Thông tin tài thông tin phi tài Sau thu thập thông tin, cán ngân hàng tiến hành sàng lọc, lựa chọn thông tin sau sàng lọc hoàn thiện cần đưa file thông tin vào lưu trữ để làm sở liệu lịch sử, phục vụ cho kỳ xếp hạng tương lai c Chấm điểm, xếp hạng khách hàng Chấm điểm, xếp hạng khách hàng: Trên sở thông tin thu thập được, cán ngân hàng tiến hành nhập liệu, thông tin vào tiêu chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội để thực việc chấm điểm, tính điểm, xếp hạng khách hàng Sau đó, trình cho người kiểm soát (phụ trách phận/phòng tín dụng) để xem xét định phê duyệt từ chối phê duyệt kết xếp hạng khách hàng d Sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Kết xếp hạng ngân hàng sử dụng phục vụ thực sách khách hàng, cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng Kết xếp hạng tín dụng nội để ngân hàng thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Ngân hàng Nhà nước Ngoài ra, kết xếp hạng để đánh giá, khen thưởng cán ngân hàng làm công tác tín dụng e Kiểm tra đánh giá, cập nhật công tác xếp hạng Công tác xếp hạng thường xuyên kiểm tra đánh giá phạm vi toàn ngân hàng toàn khách hàng xếp hạng, để có phát đề xuất chỉnh sửa kịp thời điểm không phù hợp công tác xếp hạng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp a Độ tin cậy thông tin, liệu đầu vào doanh nghiệp xếp hạng Thông tin, liệu thu thập bao gồm thông tin tài phi tài phải có độ tin cậy cao, có chất lượng để đảm bảo kết xếp hạng phản ánh thực trạng doanh nghiệp đưa vào xếp hạng b Khả đo lường rủi ro Kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp giúp ngân hàng đo lường rủi ro tín dụng Theo đó, tỷ lệ nợ xấu phát sinh nhóm khách hàng theo thứ hạng kết xếp hạng tín dụng nội tiêu cho phép đo lường rủi ro tín dụng Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu phát sinh kỳ xếp hạng nhóm AAA cao nhóm A BBB có nghĩa công tác xếp hạng, kết xếp hạng khách hàng ngân hàng đánh giá, đo lường không xác mức độ tín nhiệm, khả trả nợ khách hàng c Số lượng doanh nghiệp xếp hạng Một ngân hàng có công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp đánh giá thành công, công tác xếp hạng tín dụng nội ngân hàng phải xem xét qua nhiều kỳ xếp hạng với số lượng khách hàng (quy mô công việc) đưa vào xếp hạng không hạn chế, cho kết xếp hạng khách hàng đảm bảo đo lường rủi ro tín dụng xác 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 a Hoạt động doanh nghiệp nhân tố môi trường kinh doanh b Các nhân tố bên ngân hàng thực việc xếp hạng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương luận văn trình bày sở lý luận công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Bình Định 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Bình Định Nhìn chung BIDV Bình Định kinh doanh hiệu cao, từ năm 2009 đến năm 2011 lợi nhuận tăng hàng năm với tỷ lệ tương đối cao, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp tổng dư nợ vay 2.1.4 Khái quát tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng mạnh qua năm, đến năm 2011 tổng dư nợ vay doanh nghiệp đạt 4.654 tỷ đồng, tăng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 53,14% so với năm 2009 BIDV Bình Định chủ động điều chỉnh cấu cho vay theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp Nhà nước tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp quốc doanh Dư nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp tương đối thấp, tính đến cuối năm 2011 số dư nợ xấu cho vay doanh nghiệp 45,57 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 0,95%/tổng số dư nợ vay 1,02%/tổng dư nợ vay doanh nghiệp 2.2 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 8598/QĐBNC BIDV ngày 20/10/2006, có hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV a Những Quy định chung Những quy định chung hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV ban hành BIDV Bình Định thực hiện, bao gồm: Mục đích; Phạm vi; Đối tượng; Căn xây dựng-Xếp hạng; Phương pháp xếp hạng; Nguyên tắc xếp hạng; Xếp hạng khách hàng; Rà soát, chỉnh sửa hệ thống xếp hạng tín dụng b Quy trình thực vận hành hệ thống xếp hạng BIDV thực chấm điểm, xếp hạng khách hàng doanh nghiệp qua bước theo mô hình, sau: Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.3 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định a Tổ chức thực công tác xếp hạng Hiện nay, BIDV chưa có văn quy định riêng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Tuy công tác BIDV Bình Định thực tốt theo Quyết định số 8598/QĐ-BNC quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội Cụ thể: BIDV Bình Định ban hành văn triển khai kịp thời, thực tốt quy định công tác xếp hạng tín dụng nội bộ, tuân thủ quy định tần suất, kỳ xếp hạng khách hàng Tuy nhiên, tồn tại, như: Cán thực làm công tác xếp hạng tín dụng nội bộ, chưa ý thức rõ, đầy đủ công tác xếp hạng tín dụng nội mà nghĩ đơn giản chấm điểm, xếp hạng khách hàng Thời điểm hoàn thành công tác xếp hạng tín dụng nội vào ngày 03 của tháng đầu quý chưa thật hợp lý, kết xếp hạng không thực trạng doanh nghiệp phải xếp hạng theo nhóm nợ SIBS thời điểm cuối quý trước b.Thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin Đây nội dung quan trọng, có ý nghĩa định đến kết công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng BIDV Bình Định thực nội dung với mặt tích cực, sau: CB QHKH người trực tiếp thực việc thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin Do đó, có thuận lợi định, CB QHKH người trực tiếp quản lý khoản vay khách hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh khả trả nợ, nên việc thu thập thông tin, cập nhật thông tin nhanh chóng, liên tục, thường xuyên dễ dàng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Tuy nhiên, công tác thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin, hạn chế, việc thu thập lưu trữ thông tin chưa khoa học, chưa thể rõ nét qua việc tạo lập thành file chứng từ sau thực lưu trữ, thông tin trước nhập liệu chưa kiểm duyệt bỡi người có thẩm quyền,… Theo đó, thông tin thu thập để đưa vào chấm điểm, xếp hạng khách hàng khó tránh khỏi mang nặng tính chủ quan, trình độ CB QHKH trực tiếp thu thập thông tin c Chấm điểm, xếp hạng khách hàng Trên sở thông tin thu thập được, CB QHKH tiến hành nhập liệu vào tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp để chấm điểm, xếp hạng khách hàng Quá trình thực chấm điểm, xếp hạng tiến hành qua 03 phận sau: - Bộ phận 1-Quan hệ khách hàng (QHKH): Cán QHKH trực tiếp chấm điểm sau trình cho trưởng phòng QHKH/Phòng giao dịch phê duyệt kết xếp hạng khách hàng - Bộ phận 2-Quản lý rủi ro (QLRR): Cán QLRR tập hợp tất kết xếp hạng tín dụng nội tất khách hàng (doanh nghiệp) phận QHKH phê duyệt, tiến hành rà soát, đối chiếu khớp số liệu gốc với số liệu nhập theo tiêu hệ thống xếp hạng như: Số dư nợ, Nhóm nợ áp dụng,… Sau kết xếp hạng khách hàng xác trình trưởng phòng QLRR phê duyệt trình bảng tổng hợp kết xếp hạng cho Giám đốc/Hội đồng tín dụng chi nhánh - Bộ phận 3-Giám đốc/Hội đồng tín dụng chi nhánh: phê duyệt bảng tổng hợp kết xếp hạng khách hàng (nếu kết đúng) phận QLRR gửi báo cáo kết cho Hội sở BIDV Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Những mặt đạt được: BIDV Bình Định thực tốt việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng Quy trình thực chấm điểm qua 03 phận mặt hình thức tương đối khoa học tạo giám sát, kiểm tra, qua nhiều khâu kiểm duyệt Tuy nhiên, số hạn chế sau: Chưa tách bạch phận thu thập thông tin phận chấm điểm xếp hạng CBQHKH trực tiếp thu thập thông tin chấm điểm, xếp hạng Quy trình chấm điểm, xếp hạng qua 03 Bộ phận khác nhau, việc thực quy trình chấm điểm, xếp hạng khách hàng chưa đạt mục đích nhằm giám sát, kiểm tra, kiểm duyệt qua phận,…Do vậy, kết chấm điểm, xếp hạng khách hàng phụ thuộc nhiều vào Bộ phận QHKH d Sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Những mặt việc sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội BIDV Bình Định: Phục vụ tốt công tác cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, thực sách khách hàng Trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Những điểm hạn chế: Rủi ro có khả phát sinh thông qua việc cấp tín dụng dựa vào kết xếp hạng khách hàng chưa phản ánh đứng thực trạng khách hàng Trích lập dự phòng rủi ro chưa đúng, chưa đủ, ngân hàng phân loại nợ theo kết xếp hạng khách hàng với trường hợp kết xếp hạng khách hàng chưa thực chất e Kiểm tra, đánh giá cập nhật công tác xếp hạng BIDV quy định công tác kiểm tra, đánh giá, cập nhật công tác chủ yếu thực tập trung Hội sở với đầu mối Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Ban quản lý tín dụng Do vậy, chi nhánh chưa thực việc kiểm tra, đánh giá cập nhật công tác chi nhánh mà chủ yếu có ý kiến góp ý gửi Ban quản lý tín dụng Hội sở BIDV 2.3.2 Đánh giá kết công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV-Bình Định a Độ tin cậy thông tin, liệu đầu vào doanh nghiệp xếp hạng Thông tin phục vụ cho công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định có chất lượng, đạt độ tin cậy định thể qua kết xếp hạng khách hàng năm qua phản ánh tương đối xác Từ góp phần giúp cho công tác quản trị rủi ro tín dụng có quả, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ chi nhánh thấp Tuy nhiên, thông tin đầu vào số hạn chế, sau: Thông tin tài số doanh nghiệp thông qua báo cáo tài doanh nghiệp lập cung cấp cho ngân hàng có độ tin cậy thấp Thông tin phi tài số trường hợp chưa đáng tin cậy b Khả đo lường rủi ro Thời gian qua kết xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định tương đối xác, đo lường rủi ro tín dụng góp phần đưa lợi nhuận kinh doanh BIDV Bình Định đạt cao Có thể nhìn nhận khả đo lường rủi ro tín dụng qua tỷ lệ nợ xấu phát sinh tăng qua 02 kỳ xếp hạng liền kề nhóm khách hàng theo nhóm thứ hạng xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2009-2011 Cụ thể: - Tỷ lệ dư nợ xấu phát sinh từ thứ hạng: AAA, AA Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Tỷ lệ dư nợ xấu phát sinh từ thứ hạng A thấp, 12 kỳ xếp hạng từ 31/03/2009 đến 31/12/2011 nợ xấu phát sinh tăng từ nhóm xảy 02 kỳ xếp hạng, bao gồm: + Kỳ xếp hạng 30/06/2009 với tỷ lệ nợ xấu phát sinh 2,31%/tổng dư nợ vay xếp hạng A kỳ xếp hạng 31/03/2009 + Kỳ xếp hạng 31/12/2009 với tỷ lệ nợ xấu phát sinh 7,24%/tổng dư nợ vay xếp hạng A kỳ xếp hạng 30/09/2009 - Tỷ lệ dư nợ xấu phát sinh từ thứ hạng BBB, BB tương đối nhiều, xảy 50% số kỳ xếp hạng tỷ lệ nợ xấu nhìn chung phát sinh cao thứ hạng AAA, AA A Cụ thể như: + Đối với hạng BBB: Kỳ xếp hạng 30/09/2009 tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ nhóm BBB 15,27%/tổng dư nợ vay xếp hạng BBB kỳ xếp hạng 30/06/2009 + Đối với hạng BB: Kỳ xếp hạng 30/09/2010 tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ nhóm BB 19,23%/tổng dư nợ vay xếp hạng BB kỳ xếp hạng 30/06/2010 Kỳ xếp hạng 30/06/2011 tỷ lệ nợ xấu phát sinh từ nhóm BB 35,85%/tổng dư nợ vay xếp hạng BB kỳ xếp hạng 31/03/2011 Qua phân tích nêu trên, cho thấy khách hàng có kết xếp hạng tốt như: AAA, AA, A có tỷ lệ phát sinh nợ xấu thấp so với khách hàng có kết xếp hạng thấp BBB, BB (tương ứng với nợ nhóm 2) Như vậy, nói công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định với kết xếp hạng tương đối xác, đo lường tốt rủi ro tín dụng Tuy vậy, số hạn chế như: Nợ xấu phát sinh từ khách hàng có kết xếp hạng A, nêu Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 c Số lượng doanh nghiệp xếp hạng Kết công tác xếp hạng khách hàng BIDV Bình Định xác mà không phụ thuộc vào quy mô, số lượng khách hàng đưa vào xếp hạng kỳ hay nhiều Cụ thể, số lượng doanh nghiệp đưa vào xếp hạng tín dụng nội cho kỳ xếp hạng 31/12/2008 183 doanh nghiệp, đến kỳ xếp hạng 31/12/2011 257 doanh nghiệp, mức tăng 74 doanh nghiệp, tương ứng với tỷ lệ tăng 40,43% Như vậy, quy mô công việc công tác xếp hạng tín dụng nội tăng lên nhiều, chất lượng thực công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp đảm bảo, thể kết xếp hạng tín dụng đáp ứng tiêu chí quan trọng đo lường rủi ro tín dụng vừa nêu phần 2.3.3 Đánh giá chung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV-Bình Định Qua thực tế công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp vừa trình bày phần Có thể nhìn nhận cách tổng quát công tác BIDV Bình Định, sau: a Những mặt Nhìn chung, BIDV Bình Định thời gian qua thực tốt công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp b Những mặt hạn chế nguyên nhân Tuy nhiên, bên cạnh mặt công tác xếp hạng tín dụng nội BIDV Bình Định hạn chế, sau: - Đối với việc tổ chức thực công tác xếp hạng: Cán làm công tác xếp hạng tín dụng nội chưa thực ý thức rõ công tác Nguyên nhân BIDV chưa có quy định riêng công Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp với đầy đủ nội dung công tác - Công tác thu thập, sàng lọc, lưu trữ thông tin: Thông tin thu thập chịu ảnh hưởng nhiều thông tin chủ quan thu thập CB QHKH thông tin chưa lưu trữ file thông tin Nguyên nhân việc thu thập CB QHKH tự thu thập cấp kiểm tra, phê duyệt thông tin trước đưa vào chấm điểm, xếp hạng khách hàng - Công tác chấm điểm, xếp hạng khách hàng: + Kết xếp hạng khách hàng chịu ảnh hưởng nhiều ý chí chủ quan CB QHKH, chưa tách bạch phận thu thập thông tin phận chấm điểm, xếp hạng khách hàng + Quy trình chấm điểm, xếp hạng khách hàng thực chấm điểm, xếp hạng qua 03 Bộ phận khác nhau, chưa đạt mục đích nhằm giám sát, kiểm tra, kiểm duyệt qua phận,… Nguyên nhân sau phận QHKH chấm điểm, xếp hạng phận lại đối chiếu khớp số tiêu, không sâu phân tích tất yếu tố tạo nên kết qủa xếp hạng khách hàng + Thời điểm chấm điểm, xếp hạng chưa phù hợp, nguyên nhân vào ngày cuối Quý/kỳ cần xếp hạng (gồm: 31/3, 30/6, 30/9 31/12 năm) nhóm nợ SIBS nhóm khác, kết xếp hạng khách hàng hoàn thành vào ngày 03 tháng Quý (gồm: 03/4, 03/7, 03/10 ngày 03/01 năm) cho nhóm nợ khác ngân hàng buộc phải xếp hạng theo nhóm nợ SIBS thời điểm cuối quý trước - Công tác sử dụng kết xếp hạng khách hàng: Trích lập dự phòng rủi ro chưa đúng, chưa đủ Nguyên nhân ngân Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 hàng xếp hạng khách hàng phải theo nhóm nợ SIBS chốt vào ngày cuối quý trước, dẫn đến phân loại nợ chưa trích lập dự phòng khác Bên cạnh đó, rủi ro có khả phát sinh thông qua việc cấp tín dụng kết xếp hạng sở để thực sách khách hàng, có công tác cấp tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng - Công tác kiểm tra đánh giá cập nhật công tác xếp hạng tín dụng nội bộ: BIDV Bình Định chưa thực việc kiểm tra, đánh giá cập nhật công tác chi nhánh Do nay, công tác BIDV quy định chủ yếu thực tập trung Hội sở với đầu mối Ban quản lý tín dụng-Bộ phận rà soát độc lập KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương luận văn khái quát hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV áp dụng Luận văn sâu phân tích thực tế thực công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Từ đó, đưa mặt tốt, hạn chế, tồn nguyên nhân CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA BIDV BÌNH ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 3.1.1 Mục tiêu định hướng Một số mục tiêu định hướng BIDV Bình Định hoạt động tín dụng doanh nghiệp, sau: Thị phần tín dụng mức cao so với ngân hàng khác địa bàn Bình Định trọng phát Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 triển thêm số doanh nghiệp địa bàn Bình Định Tài trợ tín dụng tập trung số ngành khoáng sản, lượng, lương thực, cấu tín dụng theo hướng giảm dư nợ doanh nghiệp quốc doanh, tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Phấn đấu tỷ lệ nợ xấu mức thấp thấp tỷ lệ chung hệ thống BIDV 3.1.2 Định hướng tiêu hoạt động kinh doanh, tín dụng giai đoạn 2013-2015 BIDV Bình Định xác định đặt cho số tiêu kinh doanh, tín dụng giai đoạn 2013-2015 Trong đó, quy mô dư nợ tín dụng đến năm 2015 đạt 8.900 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng 43,5% so với năm 2011 Dư nợ cho vay doanh nghiệp đến cuối năm 2015 7.655 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2011 Tỷ lệ nợ xấu đến năm 2015 định hướng mức 0,4%/tổng dư nợ (tỷ lệ năm 2011 0,95%) Để đạt tiêu, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu thấp vậy, đòi hỏi công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp cần phải hoàn thiện để kết xếp hạng khách hàng xác nhằm phục vụ tốt cho công tác quản trị rủi ro tín dụng 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp a Tổ chức thực công tác xếp hạng Kỳ chấm điểm xếp hạng quý lần thực thời gian 03 ngày làm việc cuối tháng cuối quý Quy định mô hình tổ chức nhân thực công tác Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 xếp hạng tín dụng nội phù hợp với quy trình cấp tín dụng (theo mô hình TA2 bắt đấu áp dụng từ tháng 10/2008) quan trọng phải đảm bảo tách bạch phận thu thập liệu với phận nhập thông tin, liệu để chấm điểm, xếp hạng Theo đó, có 04 phận tham gia công tác xếp hạng tín dụng, gồm: Bộ phận QHKH thu thập thông tin, phận QTTD trực tiếp chấm điểm, xếp hạng khách hàng, phận QLRR rà soát, phê duyệt lại trình Giám đốc chi nhánh/Hội đồng tín dụng phê duyệt kết xếp hạng gửi báo cáo tổng hợp kết xếp hạng cho Hội sở BIDV b Thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin Công tác thu thập, sàng lọc lưu trữ thông tin sau áp dụng giải pháp hoàn thiện thực sau: - Bộ phận QHKH: + Lập phiếu thu thập thông tin gửi phiếu thu thập thông tin cho khách hàng vào ngày 15 tháng cuối Quý cần xếp hạng, gồm ngày 15/03, 15/06, 15/09 15/12 hàng năm Nhận lại Phiếu thu thập thông tin khách hàng hoàn thành chậm vào ngày 25/03, 25/06, 25/09 25/12 hàng năm + Kiểm tra, sàng lọc thông tin: CB QHKH kiểm tra tính xác, trung thực thông tin khách hàng cung cấp Sau đó, trình Trưởng phòng QHKH/Phòng Giao Dịch phê duyệt chuyển hồ sơ cho phận QTTD chậm ngày 27/03, 27/06, 27/09 27/12 - Bộ phận QTTD: Cán Quản trị tín dụng trực tiếp nhận hồ sơ thông tin từ phận QHKH, kiểm tra tính đầy đủ thông tin, đầy đủ theo quy định nhận chuẩn bị cho việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 c Chấm điểm, xếp hạng khách hàng Công tác chấm điểm xếp hạng khách hàng sau áp dụng giải pháp hoàn thiện, thực sau: - Bộ phận QTTD: + CB QTTD: Nhập liệu vào tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội để chấm điểm, xếp hạng khách hàng hoàn thành chấm vào ngày 31/03, 30/06, 30/09 31/12 hàng năm Trình cho Trưởng Phòng Quản trị tín dụng (Phòng QTTD) để xem xét phê duyệt kết xếp hạng (bao gồm file điện tử phiếu chấm điểm, xếp hạng khách hàng) + Trưởng phòng QTTD: Phê duyệt kết xếp hạng xác thông báo cho phận QLRR để phận QLRR thực bước - Bộ phận QLRR: + Cán QLRR: Tập hợp tất kết xếp hạng khách hàng (nếu kết đúng) trình lên Trưởng phòng QLRR phê duyệt (gồm file điện tử Phiếu trình phê duyệt kết xếp hạng) + Trưởng phòng QLRR: phê duyệt kết xếp hạng xác trình bảng tổng hợp kết xếp hạng khách hàng lên Giam đốc chi nhánh/Hội đồng tín dụng chi nhánh - Giám đốc chi nhánh/Hội đồng tín dụng chi nhánh: Phê duyệt kết xếp hạng từ chối phê duyệt kết xếp hạng khách hàng chưa - Báo cáo cho Hội Sở Chính BIDV: Kết xếp hạng tín dụng nội sau hoàn tất, Giám đốc/Hội đồng tín dụng chi nhánh phê duyệt Bộ phận QLRR gửi 01 Hội sở BIDV để báo cáo - Lưu trữ hồ sơ: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 + Bộ phận QTTD đầu mối để lưu trữ 01 đầy đủ, Bộ phận QHKH Bộ phận QLRR lưu trữ 01 copy để tham khảo + Hồ sơ lưu trữ công tác xếp hạng khách hàng, gồm: Các phiếu thu thập thông tin khách hàng phận QHKH; Phiếu trình chấm điểm, xếp hạng phận QTTD; Phiếu trình phê duyệt kết xếp hạng phận QLRR; Bảng kết xếp hạng khách hàng Bảng tổng hợp kết xếp hạng(đã Giám đốc chi nhánh/Hội đồng tín dụng chi nhánh ký phê duyệt gửi báo cáo cho BIDV); Báo cáo tài chính; Hồ sơ, chứng từ khác (nếu có) d Kiểm tra đánh giá cập nhật công tác xếp hạng khách hàng Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm đầu mối phận QHKH, QTTD thực kiểm tra, đánh giá định kỳ 06 tháng/lần Nội dung chủ yếu: tiến hành rà soát kết xếp hạng tất khách hàng để có đánh giá mức độ tuân thủ quy trình thực nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội bộ, kiểm tra khớp thông tin lưu trữ thông tin nhập liệu, chấm điểm xếp hạng khách hàng 3.2.2 Một số giải pháp hỗ trợ cho công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định a Hoàn thiện mô hình tổ chức nhân đào tạo cán b Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV nên sớm ban hành quy định chi tiết công tác xếp hạng tín dụng nội Bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội thêm tiêu giá trị tài sản bảo đảm tăng cường tự động hoá việc tính toán tiêu phi tài chính, tỷ trọng doanh thu qua tài khoản mở BIDV, tốc độ tăng doanh thu,… 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam a Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước nên thiết lập quy định chặt chẽ công tác xếp hạng ngân hàng thương mại kiểm tra, giám sát sâu sát hoạt động xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại Từ đó, giảm tối thiểu việc ngân hàng thương mại xếp hạng sai thứ hạng thực tế khách hàng nói chung khách hàng doanh nghiệp nói riêng b Nâng cao chất lượng thông tin Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) Để nâng cao chất lượng thông tin, CIC nên sử dụng thông tin tình hình tài doanh nghiệp với số liệu báo cáo tài phải kiểm toán tối thiểu phải quan thuế phê duyệt toán thuế năm báo cáo tài mà doanh nghiệp cung cấp cho CIC phải báo cáo tào thực bút toán điều chỉnh theo ý kiến (nếu có) quan thuế trình kiểm tra toán thuế năm doanh nghiệp Nhưng tốt ưu tiên báo cáo tài phải kiểm toán 3.3.3 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước Để giải pháp đề xuất nêu áp dụng có hiệu Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 vào thực tiễn hoạt động ngân hàng, cần có hỗ trợ mặt hành chính, sau: - Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật kế toán: Quy định hình thức xử phạt nghiêm, phạt nặng doanh nghiệp lập báo cáo tài không trung thực Báo cáo tài năm tất doanh nghiệp phải kiểm toán bỡi quan kiểm toán Nhà nước đơn vị kiểm toán độc lập - Kiến nghị với Chính phủ: Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán nhằm xử lý nghiêm, kịp thời hành vi gian lận báo cáo, đưa kết luận báo cáo kiểm toán mà bỏ qua lỗi mang tính trọng yếu báo cáo tài - Kiến nghị Bộ Tài Chính: Quy định chức năng, nhiệm vụ quan thuế việc thực công tác kiểm tra toán thuế doanh nghiệp qua xác nhận báo cáo tài doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh theo ý kiến quan thuế (nếu có) - Kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư: Thẩm định chặt chẽ khả đáp ứng vốn điều lệ doanh nghiệp trước sau đăng ký cấp phép thành lập doanh nghiệp Qua đó, tăng khớp vốn chủ sở hữu doanh nghiệp thực tế đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương 3, luận văn nêu cần thiết phải hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Đồng thời đưa đề xuất với giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Qua tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định Luận văn “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bình Định” giải vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam Đề tài phân tích đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định, qua nhận thấy thành tựu đạt được, hạn chế tồn cần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với yêu cầu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Từ thực trạng công tác BIDV Bình Định kết hợp đối chiếu với sở lý luận yêu cầu thực tế kinh doanh ngân hàng, luận văn đề giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định Nghiên cứu đưa thêm số kiến nghị với quan Nhà nước, biện pháp hỗ trợ cần thiết để công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Bình Định phát huy hiệu Footer Page 26 of 126 ... dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định Luận văn Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu. .. nhân với trọng số phần 1.3 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp a Tổ chức thực công tác xếp hạng. .. VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay