Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy An Hải - Công ty Cổ phần thủy sản Bình Địn

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:07

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NHƢ SƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI - CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 1: TS PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN ĐÌNH HƢƠNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng 03 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng kế hoạch khâu chu trình quản trị doanh nghiệp với việc phác thảo nhiệm vụ phương án thực góp phần quan trọng vào việc xác định mục tiêu, hướng đi, xác lập, đánh giá, lựa chọn phương án phối hợp nguồn lực bên bên ngồi để thực thành cơng mục tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch cho cơng tác tổ chức, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ cơng tác xây dựng kế hoạch hoạch định tác nghiệp kinh tế doanh nghiệp hướng tới cực tiểu hố chi phí, tối đa hố lợi nhuận mục tiêu doanh nhiệp Vì trọng vào hoạt động hiệu đảm bảo tính phù hợp Kế hoạch thay manh mún, khơng phối hợp nỗ lực chung, thay luồng hoạt động bất thường luồng đặn có tính ổn định cao thay phán xét vội vàng định có cân nhắc kỹ lưỡng Ở phạm vi doanh nghiệp, vai trò kế hoạch hoạt động tác nghiệp kinh tế rõ nét Q trình sản xuất sản phẩm dịch vụ thường chia thành nhiều cơng đoạn, nhiều chi tiết có liên quan chặt chẽ, mang tính dây chuyền với nhau, q trình cần phải phân chia thành tác nghiệp kinh tế, kỹ thuật chi tiết theo thời gian khơng gian Cơng tác xây dựng kế hoạch doanh nghiệp tạo sở cho việc nhìn nhận khoa học nội dung hoạt động có liên quan chặt chẽ với q trình tiến tới mục tiêu sản xuất sản phẩm dịch vụ cuối Trên tảng nhà quản trị thực việc phân cơng, điều độ, tổ chức hoạt động cụ thể, chi tiết theo trình tự, đảm bảo cho q trình sản xuất ổn định bị rối loạn bị tốn Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần Thủy Sản Bình Định đơn vị chun sản xuất chế biến hàng thủy sản Sản phẩm nhà máy Cá Ngừ Đại Dương, Cá Đen, Cá Dũa, Cá Cờ Gòn, Cá Thu Hủ… Với nhận thức tầm quan trọng cơng tác xây dựng kế hoạch Footer Page of 126 Header Page of 126 sản xuất việc xác định hội thách thức doanh nghiệp tiến trình nước ta hội nhập vào kinh tế khu vực giới mong muốn áp dụng kiến thức học tập, nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp góp phần vào cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần Thủy Sản Bình Định” để viết luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở hệ thống hố lý luận cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất, tiến hành phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp để từ đề xuất giải pháp hồn thiện Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm doanh nghiệp: Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định Phạm vi nghiên cứu: Kế hoạch sản xuất lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, để đáp ứng u cầu chun ngành quản trị kinh doanh phù hợp với thực tế doanh nghiệp, xác định lựa chọn phạm vi nghiên cứu đề tài cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần Thủy Sản Bình Định Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp: - Tổng hợp lý luận chung kế hoạch sản xuất doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định Trên sở lý luận chung, tổng hợp lại ưu nhược điểm để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy Những đóng góp Đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 Việc nghiên cứu thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty Cổ phần thủy sản Bình Định từ trước đến chưa có thực Vì vậy, đề tài “Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định” có đóng góp sau: - Hệ thống hố lý luận chung xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp có sâu vào đặc thù xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp chế biến thủy sản - Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định, ưu điểm hạn chế cơng tác xây dựng kế hoạch nhà máy - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải Kết cấu luận văn: Luận văn có kết cấu gồm chương: Chương 1: Lý luận chung cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhà máy An Hải Chương 3: Định hướng số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhà máy An Hải Tổng quan tài liệu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 HỆ THỐNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Phân loại kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Nếu lấy mốc thời gian theo lịch để xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất theo hình thức là: Kế hoạch sản xuất dài hạn, kế hoạch sản xuất trung hạn, kế hoạch sản xuất ngắn hạn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Kế hoạch sản xuất năm Khái niệm: Kế hoạch sản xuất hàng năm doanh nghiệp gọi kế hoạch sản xuất tổng hợp, thời gian kế hoạch thường năm,vì nhiều doanh nghiệp gọi kế hoạch sản xuất năm Các phận kế hoạch sản xuất hàng năm KẾ HOẠCH TIÊU THỤ DỰ BÁO HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG QUẢN L Ý NHU CẦU Kế hoạch sản xuất Kế hoạch lực sản xuất Kế hoạch tác nghiệp sản xuất Kế hoạch nhu cầu ngun vật liệu Sơ đồ 1.1 Kế hoạch sản xuất hàng năm doanh nghiệp 1.2 VỊ TRÍ CỦA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm kế hoạch sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, dịch vụ đáp ứng thoả mãn nhu cầu thị trường Cơng cụ quản lý hữu hiệu doanh nghiệp sử dụng để hồn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (trước gọi kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính) Kế hoạch sản xuất - kinh doanh hệ thống kế hoạch hàng năm doanh nghiệp, hệ thống tiêu, nhiệm vụ, chương trình cụ thể triển khai tồn mặt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với nguồn lực biện pháp bảo đảm thực 1.2.2 Các phận kế hoạch sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 Hệ thống kế hoạch sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp báo gồm phận kế hoạch sau hợp thành: - Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Kế hoạch khoa học cơng nghệ - Kế hoạch xây dựng sửa chữa lớn - Kế hoạch lao động tiền lương - Kế hoạch cung ứng vật tư - Kế hoạch giá thành sản phẩm - Kế hoạch tài 1.2.3 Vị trí kế hoạch sản xuất Mối quan hệ kế hoạch sản xuất kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Mối quan hệ kế hoạch sản xuất kế hoạch khác 1.3 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 1.3.1 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm 1.3.2 Một số phƣơng pháp xây dựng kế hoạch sản xuất Phương pháp dự báo nhu cầu Phương pháp xác định sản lượng tối ưu CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ NHÀ MÁY AN HẢI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Tên viết tắt: BIDIFISCO Đỉa chỉ: 02D Trần Hưng Đạo - TP Qui Nhơn - Tỉnh Bình Định Điện thoại: + 84 56 3892130 – 3892627 Fax:+84 56 3892355 Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, chế biến, kinh doanh thương mại, dịch vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngành nghề kinh doanh: ni trồng, chế biến, mua bán thủy sản, đóng tàu thuyền, mua bán xăng dầu Cơng ty CP thủy sản Bình Định thức vào hoạt động kể từ ngày 01/03/1999 sau đại hội cổ đơng ngày 11/02/1999 theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056954 Sở kế hoạch đầu tư cấp 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Nhà máy An Hải a Đặc điểm tổ chức sản xuất b.Tổ chức máy quản lý c Bộ máy quản trị Nhà máy d Mơ hình hệ thống sản xuất Nhà máy An Hải 2.1.4 Kết sản xuất kinh doanh Nhà máy năm gần Mặc dù hoạt động kinh doanh điều kiện thị trường biến động, cạnh tranh gay gắt cơng ty thực đường lối sách đắn nên đạt thành tựu định Ta thấy doanh thu qua năm tăng với tốc độ ổn định Năm 2012 tăng so với năm 2009 26,20% Về lợi nhuận cơng ty tăng qua năm a Kết sản phẩm thị trường b Kết doanh thu lợi nhuận c Kết nộp ngân sách thu nhập 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY AN HẢI 2.2.1 Hệ thống sản phẩm nhá máy An Hải a/ Tuna: Loin, chunk, saku, Slice, Steak, Cube b/ Marlin : Loin, Steak, Cube c/ Swordfish: Loin, Steak, Cube d/ Mahi: Whole, Fillet, loin, Slice, Steak, Cube e/ Oilfish: Whole, Fillet, loin, Slice, Steak, Cube f/ Wahoo: Whole, Fillet, loin, Slice, Steak, Cube g/ Blue Shark: Fillet, loin, Slice, Steak, Cube Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2.2 Đặc điểm thị trƣờng Hiện nhà nước có sách để hỗ trợ ngành thủy sản Nhà máy An Hải sản xuất hàng thủy sản nói chung Nhà máy An Hải có sản phẩm, đối thủ cạnh tranh ngành là: Các đơn vị sản xuất chế biến hàng thủy sản nước cơng ty nước ngồi 2.2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất trang thiết bị máy móc Sơ đồ Quy trình cơng nghệ sản xuất CÁ NGỪ /CÁ CỜ GÒN LOIN CÒN DA –RA DA ĐÔNG LẠNH Sơ đồ Quy trình cơng nghệ sản xuất hàng mặt hàng thủy sản 2.2.4 Ngun liệu dùng sản xuất nguồn cung ứng 2.2.5 Định mức tiêu hao ngun vật liệu 2.2.6 Đặc điểm nguồn nhân lực Nhà máy 2.3 HỆ THỐNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY Do đặc điểm sản phẩm Nhà máy An Hải sản xuất hàng năm theo nguồn cung ứng ngun liệu nhập từ nhiều nước, Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 hệ thống kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhà máy gồm có kế hoạch sản xuất kinh doanh theo thời gian 2.3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn Nhà máy Căn vào mục tiêu phát triển Cơng ty nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua,Nhà máy xây dựng tiêu kế hoạch dài hạn trình Cơng ty phê duyệt, nội dung gồm: - Giá trị sản xuất thủy sản tăng trưởng đạt tối thiểu 15%/năm - Sản phẩm: Nghiên cứu sản xuất chủng loại sản phẩm nước chưa sản xuất - Khoa học cơng nghệ: Nghiên cứu cải tiến, phục hồi máy móc trang thiết bị có để tăng cường lực sản xuất đáp ứng mức độ tăng trưởng nâng cao suất người lao động - Đầu tư cho mở rộng phát triển sản xuất: Xây dựng triển khai phương án đầu tư theo chiều sâu cho phát triển sản xuất, tập trung vào khâu yếu Nhà máy - Thu nhập cho người lao động: Tăng từ 5-8%/năm - Chi trả cổ tức cho cổ đơng Nhà máy tối thiểu lãi suất ngân hàng 2.3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn Nhà máy Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm gồm: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm; Tổng sản lượng; Khấu hao; Lợi nhuận; Nộp ngân sách; Đơn giá tiền lương 2.4 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất: Bước 1: phân tích, đánh giá việc thực kế hoạch đầu năm cơng tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm tới Bước 2: xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Thứ năm: Thơng tin phục vụ cho cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất phòng kinh doanh cập nhật tương đối đầy đủ, có hệ thống qua năm thể chi tiết chi tiết tiêu thụ sản phẩm chủng loại sản phẩm, khách hàng, khu vực cụ thể Ngồi phòng kinh doanh thu thập số liệu nhu cầu khách hàng xuất thị trường để Nhà máy có kế hoạch bước đáp ứng nhu cầu 2.5.2 Những hạn chế cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Thứ nhất: Nhà máy chưa xây dựng chiến lược phát triển chi tiết cụ thể để làm sở, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tối đa hố lợi nhuận (ròng) Đối với kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch năm) mục tiêu khơng phải tối đa hố lợi nhuận ròng mà thường tận dụng tốt lực sản xuất có nhằm tối đa hố mức lãi thơ Các cán xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy qua loa, đại khái, thiếu cứ, khơng có tính chun nghiệp Thứ hai: Hoạt động nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường Nhà máy chưa quan tâm mức, yếu, nặng kinh nghiệm Nhà máy khơng có Phòng Marketing, cơng tác nghiên cứu dự báo thị trường Phòng kinh doanh đảm nhiệm, thực chưa có hệ thống, nên kết khơng cao chưa đáp ứng u cầu Việc dự báo nhu cầu thị trường chủ yếu dựa vào kết sản xuất kinh doanh năm trước Kế hoạch sản xuất Nhà máy khơng sát với nhu cầu thực tế thị trường, khơng tận dụng triệt để lợi sản xuất kết khơng mong muốn Thứ ba: Nhà máy chưa xây dựng sách sản xuất sản phẩm chi tiết sản phẩm truyền thống Trong năm qua, tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy chưa phân tích hiệu kinh tế sản phẩm Vì vậy, Nhà máy bị động đưa Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 định việc xây dựng kế hoạch sản xuất cho tồn Nhà máy Thứ tư: Nhà máy An Hải tiến hành cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất theo phương pháp áp dụng từ thời quản lý kinh tế kế hoạch hố tập trung Căn chủ yếu vào kết sản xuất thực năm trước đạo Cơng ty nhân thêm 15 – 20% để xây dựng cho kế hoạch sản xuất năm tới Phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất hồn tồn mang tính chủ quan, đối phó, thiếu thực tế, khoa học khơng đáp ứng u cầu phát triển doanh nghiệp nhu cầu thị trường Thứ năm: Chất lượng kế hoạch sản xuất phụ thuộc nhiều vào trình độ đội ngũ cán làm cơng tác kế hoạch, chưa đáp ứng u cầu ngày cao thị trường Sản phẩm nhà máy chủ yếu sản phẩm truyền thống bị cạnh tranh nhiều hiệu sản xuất kinh doanh nhà máy khơng cao, cán phụ trách cơng tác xây dựng kế hoạch nhà máy khơng đưa đánh giá, phân tích có khoa học phương án sản xuất lựa chọn Nhà máy bị động việc triển khai nhu cầu thị trường khơng nắm bắt, dự báo trước nhu cầu CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY AN HẢI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH - Định hƣớng chung: Nhà máy phấn đấu đạt mục tiêu chung Đại hội đồng cổ đơng thơng qua mức tăng trưởng, thu nhập việc làm cho người lao động, chi trả cổ tức - Định hƣớng hoạt động sản xuất: Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 + Tập trung nguồn lực cho sản xuất sản phẩm truyền thống mà Nhà máy mạnh để củng cố giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống Đây vấn đề có tính chất sống Nhà máy khách hàng thị trường truyền thống + Nâng cao chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng cường khả cạnh tranh sản phẩm thị trường + Nghiên cứu, phát triển số sản phẩm điều kiện cơng nghệ kỹ thuật Nhà máy + Nhà máy đẩy mạnh khuyến khích áp dụng sáng kiến, cải tiến làm tăng suất lao động Nhà máy 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI 3.2.1 Lập kế hoạch nhu cầu ngun vật liệu hàng năm Nhà máy * Cơ sở giải pháp * Nội dung giải pháp - Cơng tác hoạch định nhu cầu ngun vật liệu nhà máy + Mở rộng thị trường tìm kiếm cung cấp ngun vật liệu sản xuất + Giảm chi phí liên quan đến vận chuyển, lưu kho cách tìm nhà cung cấp gần nhà máy + Củng cố mối quan hệ nhà cung cấp truyền thống, thiết lập mối quan hệ nhà cung cấp + Mạnh dạn vay vốn liên doanh, liên kết với đối tác nước nước ngồi có uy tín để đổi cơng nghệ, nâng cao xuất, lực sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản xuất chi phí lưu thơng + Phòng kỹ thuật phải thường xun theo dõi, giám sát hoạt động nhà máy, thấy khả năng, ưu nhược điểm hoạt động hệ thống máy móc Phù hợp loại ngun vật liệu nào? Sản xuất sản phẩm thời gian phú hợp, từ kết hợp với phòng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 kế hoạch để có kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất - Chủ động nguồn cung ứng sở sở ln ln hoạch định trước bước nhu cầu ngun vật liệu + Đây hoạt động cần thiết, khơng thể thiếu mà doanh nghiệp sản xuất phải chủ động thực hiện, nhiên cách thực khả thực lại khác + Đối với nhà máy nhu cầu sản xuất cung ứng diễn hàng ngày Đòi hỏi đội ngũ phòng ban cần chủ động cơng tác hoạch định + Hồn thiện cơng tác kho lạnh nhằm đẩy mạnh khả cung ứng - Điều kiện thực giải pháp Ƣu điểm - Trước hết nhà máy sở sản xuất có nhu cầu ngun vật liệu lớn Trong khả cung ứng đặc biệt trọng đến khả cung ứng theo chủng loại số lượng Thực hệ thống định mức ngun vật liệu để tiết kiện chi phí ngun vật liệu - Trong cơng tác thu mua ngun vật liệu, phận thu mua phòng vật tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ từ khâu chất lượng, số lượng trước nhập kho chế biến - Về bảo quản, dự trữ mức hợp lý, đủ đảm bảo cho sản xuất khơng gây ứ động vốn Bên cạnh nhà máy có hệ thống kho lạnh phù hợp với quy mơ sản xuất Nhƣợc điểm - Nhà máy chưa áp dụng hệ thống máy tính việc hoạch định nhu cầu ngun vật liệu - Trình độ đội ngũ cán quản lý nhà máy hạn chế nhiều lĩnh vực cơng tác hoạch định nhu cầu ngun vật liệu khơng mong muốn - Tuy chi phí, cơng sức bỏ cho việc hoạch định nhu cầu ngun vật liệu độ xác khơng cao ngun vật liệu thị Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 trường ln ln biến động 3.2.2 Xây dựng sách nghiên cứu mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm tạo điều kiện chủ động cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Cơ sở giải pháp Hiện Cơng ty chưa xây dựng cơng tác điều tra nghiên cứu thị trường hạn chế, chưa có phận chun trách Marketing riêng Cơng ty Bộ phận chun thực chiến lược góp phần đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ mang tính chất lâu dài nhằm cố lợi kinh doanh Cơng ty thị trường Để giữ vững thị trường cơng ty nên có chiến lược, sách phù hợp cụ thể sau: + Thực sách quảng cáo sản phẩm thơng tin cơng ty đến với khách hàng nhằm tạo quan tâm họ sản phẩm cơng ty Các phương tiện thơng tin đại chúng hội mà cơng ty vận dụng đa dạng + Xây dựng sách phân phối cho phù hợp dựa sở khoa học nhằm đảm bảo khả mục tiêu cơng ty Sản xuất sản phẩm nhằm mục đích đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, thị trường nhằm đạt mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hố lợi Nội dung giải pháp Để có sở loại bỏ sản phẩm cũ đưa vào sản phẩm , Phòng Kế tốn – Tài tiến hành phân loại, đánh giá mặt hàng theo tiêu chí chất lượng, giá trị doanh thu, lợi nhuận trọng đến sản phẩm mang lại hiệu cao, trì ổn định sản xuất kinh doanh loại bỏ số mặt hàng mang lại hiệu thấp khơng có hiệu để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy Khai thác tối ưu nguồn lực nhà máy vào hoạt động sản xuất đem lại hiệu cao Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Phòng kinh doanh kết hợp Phòng Tài - Kế tốn tiến hành phân tích đánh giá hiệu kinh tế sản phẩm Do đặc tính chất đặc thù sản phẩm hàng thủy sản, để khác biệt hố sản phẩm Nhà máy lựa chọn việc nâng cao chất lượng sản phẩm Để tạo khác biệt chất lượng phải có giải pháp cơng nghệ chế tạo ngun liệu đầu vào Điều kiện để thực giải pháp - Nhà máy phải tổ chức phân cơng nhiệm vụ rõ ràng cho đơn vị việc triển khai thực sách sản phẩm - Nguồn kinh phí tài trợ cho cơng tác nghiên cứu & phát triển, hoạt động marketing - Để thực thành cơng giải pháp Nhà máy cần phải có sách đồng , cụ thể : + Sản phẩm Nhà máy phải đảm bảo chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm, giá cạnh tranh với hàng hố nhập - Khả cơng nghệ kỹ thuật đảm bảo sản xuất hàng đạt chất lượng theo u cầu khách hàng - Tìm nguồn cung cấp ngun vật liệu đầu vào ổn định với giá cạnh tranh phù hợp với việc sản xuất cho chủng loại hàng hố có cấp bền khác Đánh giá giải pháp Ƣu điểm - Giải pháp có tính khả thi cao, mang lại lợi ích thiết thực - Tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, suất lao động, tiết kiệm chi phí dự trữ thành phẩm, tồn kho ngun vật liệu - Uy tín Nhà máy khẳng định Nhƣợc điểm - Có thể khách hàng phân đoạn thị trường cấp thấp, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 nhậy cảm giá - Kết phân tích để lựa chọn chủng loại sản phẩm cần giảm bớt chủ yếu dựa chi tiết tiêu thụ mang tính chủ quan Để khắc phục nhược điểm cần nghiên cứu nhu cầu thị trường cách kỹ lưỡng 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cơng tác dự báo nhu cầu thị trƣờng Cơ sở giải pháp Dự báo nghệ thuật mơn khoa học tiên đốn việc, tượng xảy tương lai, dự báo xác giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì nhu cầu thị trường khâu để xem xét, xây dựng tiêu kế hoạch sản xuất Nhà máy Kết cơng tác dự báo nhu cầu thị trường sở, để Nhà máy định mức tăng giảm sản lượng loại sản phẩm, đồng thời giúp Nhà máy đề giải pháp, phương hướng xây dựng thực thành cơng kế hoạch sản xuất Mặc dù, năm qua Nhà máy thực cơng tác dự báo nhu cầu thị trường cách có hệ thống, liên tục trước xây dựng kế hoạch sản xuất Tuy nhiên, kết dự báo nhu cầu thị trường chưa cao nhiều yếu kém, hạn chế ngun nhân: Việc thực dừng mức sơ lược chưa sâu thu thập, phân tích tất yếu tố có tác động tới thị trường sản phẩm Nhà máy cách tồn diện Mặt khác, việc xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy khơng phản ánh sát tình hình thực tế thị trường nên q trình thực phải điều chỉnh kế hoạch thị trường thay đổi, điều dẫn đến điều chỉnh hàng loạt kế hoạch khác có liên quan kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch cung ứng ngun vật liêu, kế hoạch tài v.v… Xuất phát từ vai trò quan trọng cơng tác dự báo nhu cầu thị Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 trường cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy Nhà máy An Hải cần nâng cao chất lượng cơng tác dự báo nhu cầu để có sở xác cho cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất, tránh tượng điều chỉnh, cân đối kế hoạch sản xuất q trình thực Đây sở giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác dự báo nhu cầu Nhà máy An Hải Nội dung giải pháp Trong năm vừa qua, cơng tác dự báo nhu cầu thị trường Nhà máy tiến hành mang nặng tính hình thức, phạm vi hẹp mang tính chủ quan Vì vậy, cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất thực kế hoạch nhiều hạn chế chưa đáp ứng u cầu thị trường phát triển bền vững doanh nghiệp Chính Nhà máy cần phải nâng cao chất lượng cơng tác dự báo nhu cầu thị trường, cụ thể sau: - Nhà máy cần phải triển khai thực thường xun, có hệ thống, phương pháp khoa học cơng tác dự báo nhu cầu thị trường để có cứ, sở xác cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất Các dự báo nhu cầu thị trường sử dụng làm cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất phải có chất lượng tốt: Chính xác, có độ tin cậy cao, dễ hiểu, dễ sử dụng vào cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy Nhà máy cần tập trung vào phân tích, nghiên cứu yếu tố có tác động mạnh nhất, trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Dự báo nhu cầu thị trường tiến hành cách khoa học giúp Nhà máy xác định tiên lượng hội, thách thức tương lai nhằm đảm bảo chủ động, linh hoạt cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất hoạt động sản xuất khinh doanh - Nhà máy cần phải triển khai thực cơng tác nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường khơng ngắn hạn mà phải triển khai trung hạn dài hạn nhằm tạo chủ động, nắm bắt Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 hội để phát triển có giải pháp đối phó với nguy - Để nâng cao chất lượng, độ xác kết dự báo nhu cầu thị trường, vấn đề có ý nghĩa quan trọng mang tính định việc lựa chọn phương pháp dự báo thích hợp phù hợp với điều kiện thực tế nước ta Như đề cập có hai phương pháp dự báo định tính định lượng, để đạt kết tốt đáp ứng u cầu cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất, Nhà máy cần lựa chọn, kết hợp sử dụng đồng thời hai phương pháp mang lại hiệu cao - Đẩy mạnh việc thu thập thơng tin sản phẩm từ khách hàng Nhà máy cần đẩy mạnh việc thu thập thơng tin từ khách hàng truyền thống số khách hàng tiềm nhu cầu, kế hoạch mua hàng tương lai Qua thơng tin thu thập giúp nhà máy hiểu rõ nhu cầu, kế hoạch mua hàng khách hàng ước lượng, dự báo thị trường tiềm cho kỳ Việc thu thập thơng tin từ khách hàng khơng phục vụ cho hoạt động dự báo nhu cầu sản phẩm thơng dụng mà cho biết nhu cầu, xu hướng phát triển sản phẩm khách hàng giúp nhà máy có kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Cơng tác dự báo nhu cầu Phòng kinh doanh tiến hành thực Sau có kết dự báo Phòng Kinh doanh Ban giám đốc Nhà máy tiến hành lấy ý kiến cán quản lý lâu năm có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng quy chế nhu cầu cho kỳ kế hoạch tới Kết tập hợp ý kiến đóng góp đưa đến ý kiến thống làm sở cho cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy Điều kiện để thực giải pháp - Nhà máy phải có đội ngũ nhân viên phụ trách cơng tác dự báo thực có lực, am hiểu thị trường, có trình độ, kỹ phân tích, xử lý thơng tin thu thập Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Lãnh đạo Nhà máy nhận thức tầm quan trọng cơng tác dự báo - Xây dựng hệ thống cập nhật thơng tin thị trường - Phải có kinh phí để trang bị thiết bị, chương trình phần mềm cần thiết cho việc xử lý thu thập thơng tin - Nhà máy phải có quan hệ tốt hợp tác từ phía khách hàng, đơn vị cung cấp thơng tin Đánh giá giải pháp Ƣu điểm - Phương pháp dự báo khơng q phức tạp dễ thực - Tạo dựng mối quan hệ lâu dài khách hàng đơn vị cung cấp thơng tin - Khi dự báo xác nhu cầu thị trường nhà máy lập kế hoạch sản xuất tốt đáp ứng nhu cầu thị trường, dự trữ nguồn ngun liệu, tiết kiệm nhiều nguồn lực tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Kết dự báo xác giúp lãnh đạo Nhà máy đưa định đắn, kịp thời Nhƣợc điểm - Để có kết phân tích nhanh, xác nhà máy cần th chun gia máy tính thiết kế phần mềm chun dụng - Nhà máy phải trả thêm chi phí cho cơng tác điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập thơng tin - Rất khó đánh giá hiệu quả, độ tin cậy cơng tác thu thập thơng tin 3.2.4 Hồn thiện hệ thống định mức xây dựng kế hoạch sản xuất Cơ sở giải pháp Khi xây dựng kế hoạch sản xuất tất doanh nghiệp phải sử dụng hệ thống định mức xây dựng riêng cho doanh nghiệp Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Hệ thống định mức sở để xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu định mức xây dựng xác chất lượng xây dựng kế hoạch sản xuất tốt nhiêu Các loại định mức sử dụng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp gồm: Định mức lao động, định mức tiêu thụ ngun vật liệu, định mức tiêu thụ dụng cụ, định mức sửa chữa , định mức tiêu thụ lượng - Định mức lao động Định mức lao động sở để xây dựng kế hoạch sản xuất thiết kế quy trình cơng nghệ Định mức lao động dùng để xác định cơng suất máy, suất phân xưởng nhà máy, đồng thời dùng để xác định số lượng cơng nhân cần thiết cho sản xuất Nhiệm vụ định mức lao động xác định : mức thời gian, có nghĩa chi phí thời gian cần thiết để thực đơn vị cơng việc; mức sản phẩm số đơn vị sản phẩm chế tạo đơn vị thời gian (giờ, ca v.v ) mức cơng nhân, có nghĩa số cơng nhân cần thiết để thực khối lượng cơng việc cụ thể Để xây dựng định mức lao động người ta sử dụng phương pháp là: phương pháp thống kê - kinh nghiệm phương pháp tính tốn có kỹ thuật - Định mức tiêu thụ ngun vật liệu Định mức tiêu thụ ngun vật liệu dùng để xác định nhu cầu ngun vật liệu cơng tác hoạch định nhu cầu ngun vật liệu cho sản xuất, để kiểm tra tính hợp lý việc sử dụng ngun vật liệu để tính tốn giá thành sản phẩm Nhiệm vụ định mức tiêu thụ ngun liệu xác định số lượng ngun liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm (loin, Fillet, steak v.v) theo quy trình cơng nghệ điều kiện tổ chức sản xuất định Phương pháp sử dụng để xác định định mức tiêu thụ ngun Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 vật liệu phương pháp tính tốn – phân tích phương pháp thống kê kinh nghiệm Định mức tiêu thụ ngun liệu ảnh hưởng lớn tới suất lao động Nếu định mức hợp lý làm giảm lượng dư gia cơng dẫn đến giảm bớt giá thành làm tăng suất ngược lại Nội dung giải pháp Để tiến hành cơng tác xác định lại định mức, Nhà máy phải thành lập Ban đạo thực cơng tác xác định định mức tồn Nhà máy Chịu trách nhiệm cơng tác xác định định mức Phòng Kỹ thuật - Sản xuất phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, nội dung cơng việc gồm: - Xác định định mức lao động - Xác định định mức tiêu thụ ngun vật liệu Xác định định mức cơng cụ 3.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Cơ sở giải pháp Nền sản xuất đại xác định người tài sản lớn doanh nghiệp Sự phát triển vũ bão của tiến khoa học kỹ thuật, mơ hình mơ tốn học ngày sử dụng rộng rãi để hỗ trợ cho cơng tác xây dựng kế hoạch kiểm sốt sản xuất chặt chẽ, u cầu ngày cao q trình sản xuất với trang thiết bị đại, Do u cầu thực tế khách quan, doanh nghiệp muốn phát triển phải có đội ngũ cán cơng nhân viên đào tạo có đủ lực , trình độ chun mơn đáp ứng u cầu cơng việc Hiện Phòng kinh doanh Nhà máy chịu trách nhiệm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Cán nhân viên Phòng kinh doanh phần lớn tốt nghiệp chun ngành kỹ thuật, Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 năm vừa qua chất lượng cơng tác xây dựng chưa cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy thiếu yếu chưa đào tạo chun sâu lĩnh vực chun mơn cần thiết cho cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Đây sở giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nội dung giải pháp Để có sở phân loại cán theo trình độ để tổ chức khố đào tạo gửi đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành Nhà máy vào hồ sơ cán lập danh sách trình độ chun mơn báo cáo Lãnh đạo nhà máy phương án cách thức tổ chức đào tạo tuyển dụng Kế hoạch đào tạo Kế hoạch tuyển dụng Điều kiện thực giải pháp - Phải có hỗ trợ ,sự ủng hộ Lãnh đạo nhà máy kinh phí, thời gian - Qn triệt tầm quan trọng cơng tác đào tạo có kế hoạch triển khai áp dụng kiến thức trang bị hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy - Sự nỗ lực, cố gắng cá nhân - Nhà máy có sách thu hút lao động có chất lượng cao Đánh giá giải pháp Ƣu điểm: - Giải pháp có tính khả thi cao dễ thực - Chi phí thực thấp - Nâng cao chất lượng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất - Sự cách biệt chun mơn cán quản lý thừa hành giảm - Tạo nguồn cán làm cơng tác kế hoạch Nhƣợc điểm: - Học ảnh hưởng tới cơng tác đạo điều hành sản Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 xuất - Nếu khơng tâm áp dụng kiến thức trang bị việc đào tạo mang tính hình thức - Nếu nhà máy khơng có sách sử dụng tốt nguồn nhân lực đào tạo gây tác động tiêu cực tới đội ngũ cán làm cơng tác kế hoạch 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nƣớc a Đẩy mạnh hoạt động sản xuất chế biến hàng thủy sản: b Trợ giúp cho cơng ty chế biến xuất hàng thủy sản * Làm tốt cơng tác hậu cần * Vấn đề tài trợ xuất * Về quỹ hỗ trợ sản xuất, xuất hàng thủy sản c Hồn thiện sách chế quản lý xuất * Hồn thiện hệ thống văn pháp lý * Hồn thiện chế quản lý xuất * Thiết lập chế độ tỷ giá hối đối thuận lợi cho hoạt động xuất 3.3.2 Kiến nghị với Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định - Hiện Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định cơng ty , Cơng ty cần có quy trình điều hành hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi để phát huy mạnh hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giao - Do điều kiện tài nhân hai nhà máy khơng có khả tổ chức mạng lưới bán hàng, thu thập thơng tin thị trường thị trường phía Bắc Vì vậy, đề nghị Cơng ty giao nhiệm vụ cho phòng kinh doanh Cơng ty phối hợp với nhà máy phát triển ngành hàng thủy sản thị trường - Nhà máy An Hải hoạt động cần ổn định sản xuất có sách đầu tư nâng cao lực sản xuất nhà máy Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Xây dựng kế hoạch sản xuất cơng việc cần thiết khơng thể thiếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất Chất lượng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định doanh nghiệp hoạt động sản xuất chế biến thủy sản Trong q trình tồn phát triển nhà máy trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, lãnh đạo nhà máy có nhận thức đắn vai trò tầm quan trọng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Đánh giá cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy thấy ưu điểm bật : cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhà máy tiến hành có khoa học phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm tồn số hạn chế cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhà máy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa chủ động, chưa áp dụng phương pháp xây dựng kế hoạch tiên tiến, đại, khả ứmg phó với điều kiện mơi trường kinh doanh khơng cao Trên sở phân tích ưu điểm hạn chế cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy, số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất nhà máy bao gồm: Hoạch định quản trị chiến lược kinh doanh làm sở cho việc lập kế hoạch sản xuất hàng năm Nhà máy; Xây dựng sách sản phẩm tạo điều kiện chủ động cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất; Nâng cao chất lượng cơng tác dự báo nhu cầu; Hồn thiện hệ thống định mức xây dựng kế hoạch sản xuất; Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Footer Page 26 of 126 ... CHUNG VỀ CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY AN HẢI 2.5.1 Những ƣu điểm cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Thứ nhất: Nhà máy xây dựng quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất tương đối... sâu vào đặc thù xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp chế biến thủy sản - Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty cổ phần thủy sản Bình Định, ưu điểm... Kế hoạch cung ứng vật tư - Kế hoạch giá thành sản phẩm - Kế hoạch tài 1.2.3 Vị trí kế hoạch sản xuất Mối quan hệ kế hoạch sản xuất kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Mối quan hệ kế hoạch sản xuất kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy An Hải - Công ty Cổ phần thủy sản Bình Địn, Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy An Hải - Công ty Cổ phần thủy sản Bình Địn, Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy An Hải - Công ty Cổ phần thủy sản Bình Địn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay