Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:06

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM ĐẮC PHƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 2: TS TRỊNH THỊ THÚY HỒNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: -Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng -Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển chung kinh tế, hệ thống NH Việt Nam ngày phát triển theo hướng đại, đa dạng hóa không ngừng cải cách để hội nhập với khu vực giới Đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững cuả NH toàn hệ thống NHTM mục tiêu quan trọng NHNN Việt Nam thực hoạt động TTNH Với phát triển chung hệ thống NH, năm gần hệ thống NH địa bàn TPĐN phát triển nhanh chóng qui mô số lượng với 58 CN TCTD 232 phòng giao dịch, hoạt động NH cung ứng dịch vụ NH đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế TP, đồng thời cạnh tranh tất mặt dịch vụ NH nhằm nâng cao thị phần diễn gay gắt Đặc biệt hoạt động tín dụng có mức tăng trưởng nhanh, lĩnh vực mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM địa bàn Tuy nhiên, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động NH Thời gian qua hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN góp phần đảm bảo cho hoạt động NHTM địa bàn an toàn hiệu Song, thực tế số CN NH hiệu hoạt động kinh doanh thấp, hoạt động cho vay nhiều bất cập, tồn tại, phát triển tín dụng qúa nhiều vào lĩnh vực có rủi ro cao Điều phần cho thấy hoạt động tra NHNN CN số bất cập cần phải xem xét hoàn thiện Để đảm bảo hoạt động NH địa bàn tăng trưởng bền vững, an toàn hiệu theo quy định pháp luật tiền tệ NH hoạt động TTNH NHNN CN NHTM địa bàn ngày phải hoàn thiện, lĩnh vực tín dụng Đây vấn đề học viên thực nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tra lĩnh vực Footer Page of 126 Header Page of 126 tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng ngân hàng thương mại địa bàn” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề sở lý luận hoạt động tra NHTWđối với NHTM - Phân tích, đánh giá để làm rõ thực trạng hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TPĐN NHTM địa bàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TPĐN NHTM địa bàn thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động tra NHNN Việt Nam CN TP Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung đề cập đến hoạt động tra NHNN NHTM lĩnh vực tín dụng; Về đánh giá thực trạng công tác tra NHNN Việt Nam CN TP Đà Nẵng giới hạn khoảng thời gian từ năm 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp để đưa nhận định, đánh giá cụ thể Bố cục đề tài Chương1: Cơ sở lý luận hoạt động tra NHTW NHTM Chương 2: Thực trạng công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Việt Nam CN TP Đà Nẵng NHTM địa bàn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN Việt Nam CN TP ĐN NHTM địa bàn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng trung ương NHTW NH phát hành tiền quốc gia, quan quản lý kiểm soát lĩnh vực tiền tệ NH phạm vi toàn quốc NHTW máy tài tổng hợp, thực chức quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động NH, đồng thời NH NH TCTD khác kinh tế 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng trung ương Xây dựng thực sách tiền tệ quốc gia; Phát hành tiền; Thực nghiệp vụ NH với NHTM; Thực dịch vụ tài cho Chính phủ; Thanh tra, giám sát hoạt động hệ thống NH 1.1.3 Đặc điểm mô hình Ngân hàng trung ương Việt Nam Đến nay, giới biết đến ba mô hình NHTW: (i) NHTW độc lập với Chính phủ; (ii) NHTW quan thuộc Chính phủ; (iii) NHTW thuộc Bộ Tài Trong đó, hai mô hình phổ biến Luật NHNN quy định: “NHNN Việt Nam quan ngang Chính phủ, NHTW nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” 1.2 HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm tra ngân hàng Luật Thanh tra 2010 nêu: “Thanh tra chuyên ngành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực quan, tổ chức, cá nhân việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó” Theo đó, TTNH hoạt động tra NHNN nhằm thực chức kiểm tra, giám sát TCTD việc chấp hành pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 luật tiền tệ NH nhằm đảm bảo an toàn hệ thống NH, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế rủi ro xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ NH, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền khách hàng TCTD Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, hoạt động TTNH NHNN Chi nhánh bao gồm phương thức GSTX TTTC 1.2.2 Sự cần thiết tra ngân hàng thương mại NHTM trước hết tổ chức kinh tế, hoạt động NH có tính chất đặc biệt, có tầm ảnh hưởng sâu rộng không đến cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, Chính phủ mà tạo ảnh hưởng lan truyền toàn kinh tế đó, tất nhiên tách rời quản lý Nhà nước Điều có nghĩa hoạt động NHTM phải chịu tra NHNN 1.2.3 Nội dung tra NHTW NHTM Luật NHNN năm 2010 qui định hoạt động TTNH cần thực với nội dung sau: - Thanh tra việc chấp hành pháp luật tiền tệ NH, việc thực quy định giấy phép NHNN cấp - Đánh giá tình hình chấp hành quy định an toàn hoạt động NH quy định khác pháp luật tiền tệ NH - Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động,quản trị, điều hành mức độ rủi ro TCTD;xếp hạng TCTD năm - Phát hiện, ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền ; cảnh báo rủi ro gây an toàn hoạt động NH nguy dẫn đến vi phạm pháp luật tiền tệ NH; đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật - Kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ NH; sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ ban hành văn quy Footer Page of 126 Header Page of 126 phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tiền tệ NH 1.2.4 Các phương thức tra ngân hàng a Giám sát từ xa (thanh tra gián tiếp) GSTX việc gián tiếp kiểm tra thông qua tổng hợp phân tích báo cáo để đánh giá nội dung hoạt động TCTD Về bản, giám sát từ xa việc TTNH tổ chức phân tích, đánh giá tình hình TCTD dựa sở bảng cân đối tài khoản kế toán, tiêu thống kê định kỳ TCTD gửi đến TTNH theo quy định, từ cảnh báo sớm cho TCTD vấn đề cần thiết kiến nghị biện pháp khắc phục kịp thời Mục tiêu GSTX đảm bảo tuân thủ pháp luật NHTM, cảnh báo sớm, ngăn ngừa rủi ro xảy ra; hoạt động định hướng cho hoạt động TTTC; giúp sử dụng hợp lý nguồn lực, ưu tiên tra NH có khó khăn Phương thức GSTX cần số điều kiện như: khuôn khổ luật pháp, quy chế an toàn, hạ tầng công nghệ, nhân lực, hệ thống kiểm toán, chế độ hạch toán, kỹ luật thông tin báo cáo Đặc điểm chung phương thức GSTX: (i) Việc giám sát quan TTGS thực tập trung; (ii) Dựa vào nguồn thông tin sở báo cáo NHTM, từ số liệu lịch sử nguồn thông tin khác; (iii) Việc giám sát thực liên tục theo định kỳ Hạn chế phương thức GSTX: (i) Không kiểm chứng tính đầy đủ trung thực thông tin; (ii) Cần có thông tin bổ sung từ bên trao đổi trực tiếp với NHTM hay qua công ty kiểm toán, thông tin tín dụng… * Các phương pháp giám sát - Phương pháp giám sát tuân thủ: Đây phương pháp mà NHTW thông qua báo cáo để kiểm tra theo dỏi việc tuân thủ NHTM việc chấp hành quy định hoạt động NH NHTW Footer Page of 126 Header Page of 126 ban hành - Phương pháp giám sát CAMELS: Được xây dựng dựa việc giám sát hoạt động chủ yếu NHTM bao gồm tiêu chí: Vốn NH; Chất lượng tài sản Có; Khả quản lý; Khả sinh lời; Khả toán; Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Trên sở giám sát hoạt động NHTM, NHTW đưa nhận xét, đánh giá xếp hạng cho hoạt động từ đưa kết luận chung cho hoạt động tổng thể NH b Thanh tra chỗ (thanh tra trực tiếp) Thanh tra chỗ việc tiến hành tra trực tiếp trụ sở hoạt động đối tượng tra sở xem xét, kiểm tra hồ sơ, tài liệu, chứng từ gốc liên quan đến nội dung cần tra, từ đánh giá mặt toàn hoạt động NHTM thời điểm tra Mục tiêu TTTC:(i)Đánh giá mức độ tin cậy thông tin, tài liệu mà NHTM cung cấp cho TTNH; (ii)Đánh giá tình hình chấp hành sách, pháp luật, quy trình, chế độ NHNN, phát vi phạm, sai sót kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, xử lý; (iii)Đánh giá, đo lường mức độ rủi ro khả chống đỡ rủi ro NHTM; (iv) Phát quy trình, quy định chưa hợp lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Đặc điểm TTTC: (i)Tiếp cận trực tiếp với hồ sơ, tài liệu người liên quan; (ii) Thực theo quy trình sẵn có Hạn chế phương thức TTTC: (i) Bị giới hạn thời gian chủ yếu kiểm tra, đánh giá xu hướng rủi ro thời điểm định; (ii) Việc phân tích thông tin theo mục tiêu, phạm vi tra định * Phương pháp tra -Thanh tra tuân thủ: Chủ yếu tập trung vào việc phát hiện, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, việc chấp hành quy định an toàn hoạt động NH quy định khác có liên quan đối tượng tra Footer Page of 126 Header Page of 126 Đặc điểm:Thanh tra tuân thủ kiểm tra thông tin, kiện xảy khứ Chỉ đánh giá, kết luận phạm vi nội dung, đối tượng, hành vi tra; không đánh giá chung cho tổng thể hệ thống -Thanh tra sở đánh giá rủi ro:Là phương pháp tra tập trung vào việc đánh giá NHTM mặt: (i)Mức độ xu hướng rủi ro; (ii) Hiệu quy trình quản lý rủi ro; (iii) Khả tài NHTM để chống đỡ rủi ro xảy ra; (iv) Sự tuân thủ pháp luật TCTD Đặc điểm: Cho phép định hướng tra vào lĩnh vực, NHTM có mức độ rủi ro cao Dựa nhiều vào báo cáo kiểm toán, KSNB NHTM Kết hợp đánh giá khách quan chủ quan tra viên c Quy trình tra NHTW NHTM Bước13: Thay đổi, chỉnh sửa hệ thống môi trường pháp lý cho phù hợp với thực tế hoạt động NHTM Bước12:Xác định yêu cầu phải thực NHTM bị tra, cam kết thực kế hoạch phát triển hoạt động NH Bước 11: Báo cáo kết tra chỗ đưa kết luận tra Bước 10: tra Xây dựng lên kế hoạch Bước 9: Tiếp tục cập nhật bổ sung thông tin cho báo cáo GSTX Bước1: Xây dựng môi trường pháp lý Bước 2: Bước đầu ban hành quy định quản lý rủi ro cho hoạt động NHTM Bước 3: Cấp phép hoạt động cho NHTM Bước 4: Xây dựng mẫu báo cáo mà NHTM phải thực cung cấp cho NHTW Bước 5: Thu thập liệu Bước 6: Tổng hợp xử lý liệu Bước 8: Xây dựng báo cáo GSTX rủi ro nhóm ngân hàng cụ thể Footer Page of 126 Bước 7: Phân tích số liệu Sơ đồ 1.1.QUY TRÌNH THANH TRA CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM Header Page 10 of 126 1.3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA NHNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.3.1 Tiêu chí đánh giá trực tiếp kết hoạt động tra NHNN hoạt động tín dụng NHTM - Tính xác việc đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng NHTM thời điểm tra - Số lượng sai phạm trọng yếu NHTM vấn đề cần phảikhắc phục,bổ sung,chỉnh sửa tra phát - Kết khắc phục tồn tại, sai phạm hoạt động tín dụng NHTM từ kiến nghị TTNH đưa - Những đề xuất, kiến nghị TTNH với quancó thẩm quyền chế, sách, pháp luật liên quan đếnlĩnh vực tiền tệ hoạt động NH 1.3.2 Tiêu chí đánh giá gián tiếp kết hoạt động tra NHNN hoạt động tín dụng NHTM - Kết tăng trưởng qui mô tín dụng NHTM thuộc đối tượng tra theo yêu cầu quản lý NHNN - Mức giảm rủi ro tín dụng thông qua tiêu: Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến 5;Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ; Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TTNH 1.4.1 Các nhân tố bên (i) Khung pháp lý hoạt động tra NH; (ii) Cơ chế phối hợp quan quản lý Nhà nước liên quantrong hoạt động tra NH; (iii)Nhận thức NHTM lợi ích hoạt động TTNH; (iv) Công tác kiểm tra, kiểm soát nội NHTM;(v) Hệ thống quản lý thông tin NHTM 1.4.2 Các nhân tố bên (i) Nguồn nhân lực; (ii) Cơ sở vật chất kỹ thuật; (iii) Việc lựa Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng so với năm trước Chỉ tiêu/năm Tốc độ tăng dư nợ cho vay so với năm trước (%) 2007 2008 2009 2010 2011 52,97 22,92 30,92 26,80 7,82 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước CN Đà Nẵng *Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu vào hoạt động tín dụng Bảng 2.3 Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng tổng thu nhập Chỉ tiêu/năm Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng tổng thu nhập (%) 2009 2010 2011 83,75 88,66 91,53 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước CN Đà Nẵng 2.2.2 Tình hình hoạt động TCTD địa bàn Bảng 2.4 Tình hình hoạt động NH địa bàn 2009-2011 Chỉ tiêu/Năm 2009 2010 2011 27.589 36.534 38.909 36,2 32,4 6,5 35.341 44.830 48.337 30,9 26,8 7,8 847 897 784 2,4 1,6 Kết KD (chênh lệch thu-chi, tỷ đồng) 781 1.189 1.564 Tốc độ tăng (giảm) so với năm trước (%) 41,2 52,2 31,5 Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng) Tốc độ tăng so với năm trước (%) Tổng dư nợ (tỷ đồng) Tốc độ tăng so với năm trước (%) Nợ xấu (tỷ đồng) Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (%) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước CN Đà Nẵng 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CN TP ĐÀ NẴNG 2.3.1 Cơ cấu tổ chức Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam Hệ thống TTNH tổ chức theo cấp: Cơ quan TTGS Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 NHNN Việt Nam Thanh tra NHNN CN tỉnh, TP Thanh tra NHNN CN chịu đạo mặt nghiệp vụ Chánh tra NHNN Việt Nam , đồng thời chịu đạo Giám đốc CN NHNN phạm vi trách nhiệm quản lý NHNN CN tỉnh, TP 2.3.2 Quy trình nội dung công tác tra lĩnh vực tín dụng áp dụng NHNN CN TP Đà Nẵng a Công tác giám sát từ xa * Quy trình thực công tác GSTX - Bước 1: Hàng tháng tiếp nhận Bảng cân đối tài khoản kế toán bậc quy đổi CN TCTD - Bước 2: Xử lý thông tin theo chương trình phần mềm - Bước 3: Từ số liệu tập hợp kết xuất theo bước tiến hành phân tích diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng, kết kinh doanh, việc chấp hành tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh - Bước 4: Xác định vấn đề cần trọng qua giám sát, thông báo kết giám sát đến CN TCTD kèm theo kiến nghị yêu cầu khắc phục qua giám sát - Bước 5: Chuyển kết GSTX cho TTTC, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi NHNN TW, Ban giám đốc NHNN TP Đà Nẵng * Nội dung GSTX Chi nhánh NHNN Chủ yếu lĩnh vực tín dụng nên nội dung giám sát tập trung vào việc phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng thông qua bảng phân tích dư nợ tiêu: tổng dư nợ cho vay; dư nợ từ nhóm đến 5; tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn; dư nợ cho vay ngắn, trung dài hạn; dư nợ cho vay ngoại tệ b Công tác tra chỗ * Quy trình tiến hành tra chỗ: gồm 3bước Bước 1:Chuẩn bị tra Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 Khảo sát, nắm tình hình để định tra; Ra định tra; Xây dựng phê duyệt kế hoạch tiến hành tra; Phổ biến kế hoạch tra; Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng tra báo cáo; Thông báo việc công bố định tra Bước 2: Tiến hành tra Công bố Quyết định tra;Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tra; Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; Kết thúc việc tra nơi tra Bước 3: Kết thúc tra Đánh giá chứng Đoàn tra; Xây dựng báo cáo kết tra; Xây dựng dự thảo kết luận tra; Công bố kết luận tra; Tổng kết hoạt động Đoàn tra; Lập, lưu trữ hồ sơ tra * Nội dung chủ yếu TTTC NHNN CN lĩnh vực tín dụng - Kiểm tra hoạt động cho vay, bảo lãnh khoản đầu tư +Xem xét văn bản, sách, quy định, quy trình nội bộ, phân cấp, ủy quyền cấp tín dụng TCTD + Kiểm tra việc tuân thủ sách quy chế tín dụng + Kiểm tra nội dung thẩm định trình tự cấp tín dụng + Kiểm tra việc thực hợp đồng tín dụng/bảo lãnh hợp đồng bảo đảm tiền vay +Xác minh thực tế khách hàng vay vốn đối tượng có liên quan vấn đề chưa rõ kiểm tra hồ sơ + Kiểm tra việc thực quy định thông tin tín dụng + Đánh giá công tác KSNB hoạt động cấp tín dụng CN - Kiểm tra tuân thủ luật pháp liên quan đến hoạt động cho vay * Đánh giá nhận xét sau tra Kết thu sau trình tra tiêu chí để đánh giá hiệu hoạt động tra Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 2.3.3 Kết công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TP Đà Nẵng NHTM địa bàn a Khái quát kết tra NHNN Chi nhánh Công tác GSTX thực theo dỏi thu thập thông tin 58/58 TCTD địa bàn hàng tháng có báo cáo đánh giá chung hoạt động CN TCTD đơn vị có tình hình biến động bất thường nợ xấu cao mức cho phép Cùng với hoạt động GSTX, hoạt động TTTC NHNN CN Đà Nẵng thời gian qua thực yêu cầu đặt chương trình kế hoạch tra năm Cụ thể : Bảng 2.6 Số tra chỗ từ năm 2009 – 2011 Chỉ tiêu / Năm Số tra Trong đó: theo chương trình Thanh tra NHTW Số kiến nghị sau tra 2009 2010 2011 10 15 11 36 18 46 57 47 150 Tổng cộng Nguồn: Báo cáo hoạt động tra NHNN CN ĐN 2009-2011 b Đánh giá kết hoạt động tra NHNN CN hoạt động tín dụng NHTM theo tiêu chí trực tiếp * Về tính xác việc đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng TCTD thời điểm tra Trong năm 2009 -2011, tra CN tra trực tiếp 32 CN TCTD Qua tra đánh giá xác thực trạng hoạt động tín dụng TCTD thời điểm tra kịp thời sai phạm kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định pháp luật * Về số lượng sai phạm trọng yếu TCTD vấn đề cần phải khắc phục, bổ sung, chỉnh sửa tra phát Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 Qua công tác tra năm 2009-2011, sai phạm lĩnh vực tín dụng tra phát đưa 150 kiến nghị yêu cầu CN TCTD chỉnh sửa, khắc phục, bổ sung chủ yếu tập trung vào nhóm hành vi sai phạm, cụ thể sau: Thứ nhất, thẩm định trước cho vay: chủ yếu thiếu chứng từ chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ chứng từ chưa hợp lệ Cụ thể 121 khách hàng, số tiền vay 223,490 triệu đồng, 18 CN TCTD; Thẩm định xét duyệt cho vay thiếu sở, chưa sát với thục tế dự án: 29 khách hàng, số tiền vay 253,633 triệu đồng, 29 CN TCTD Thứ hai, kiểm tra sau cho vay:sử dụng vốn sai mục đích Cụ thể: không đủ tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay: 139 khách hàng, số tiền vay 202,350 triệu đồng, 22 CN TCTD Cho vay hỗ trợ lãi suất: sai mục đích sử dụng vốn 14 khách hàng, số tiền lãi truy thu lại 203 triệu đồng, CN TCTD Thứ ba, chấp hành quy chế bảo đảm tiền vay: Chưa đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo theo Quy định; Chưa mua bảo hiểm tài sản chấp mà pháp luật quy chế Hội sở qui định; Khách hàng vay thuộc trường hợp hạn chế cho vay; Chưa thực quy định Hội sở bảo đảm tiền vay Cụ thể: 65 khách hàng, số tiền vay 376,697 triệu đồng, 15 CN TCTD Thứ tư, số tồn khác: liên quan đến tài sản đảm bảo tiền vay thông qua hợp đồng ủy quyền tài sảncủa bên thứ ba: 11 khách hàng, số tiền vay 363,313 triệu đồng, CN TCTD - Phân nhóm nợ chưa theo Quyết định số 493và Quyết định số 18/QĐ-NHNN Cụ thể: khách hàng, số tiền vay 1,200 triệu đồng, CN TCTD Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 - Nguồn trả nợ từ hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn tháng không qua công chứng theo Điều 492 Bộ luật dân năm 2005 qui định - Cho vay mua bất động sản mà nguồn trả nợ đến hạn việc bán bất động sản khác người vay dễ dẫn đến rủi ro * Về kết khắc phục tồn tại, sai phạm hoạt động TCTD từ kiến nghị TTNH đưa Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2011, theo báo cáo TCTD tra 24/150 kiến nghị chưa chỉnh sửa (đa phần thời hạn chỉnh sửa) * Về đề xuất, kiến nghị TTNH với quan có thẩm quyền chế, sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ hoạt động NH Qua công tác tra TCTD địa bàn, tra CN có số kiến nghị với cấp có thẩm quyền để ban hành, điều chỉnh, bổ sung số vấn đề chế, sách cho phù hợp với thực tiễn hoạt động NH c Đánh giá kết hoạt động tra NHNN CN hoạt động tín dụng NHTM theo tiêu chí gián tiếp Bảng 2.8 Số liệu tín dụng 03 năm 2009 – 2011 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu TỔNG DƯ NỢ -Trong : Nợ xấu -Tỷ lệ nợ xấu 1.Khối NHTM Quốc doanh Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Footer Page 17 of 126 Năm 2009 35.341.258 846.988 2,40% 15.654.859 13.388.291 1.859.003 Năm 2010 44.830.474 897.252 2,00% 19.854.817 17.600.829 1.862.780 124.048 105.305 Năm 2011 48.336.911 783.937 1,62% 22.531.492 20.760.141 1.487.331 54.324 Header Page 18 of 126 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 59.994 44.301 Nợ nhóm 223.523 241.602 Nợ nhóm Tỷ lệ nợ xấu 2,60% 1,97% 2.Khối NHTM Cổ phần 18.379.886 23.271.086 Nợ nhóm 17.595.120 22.228.633 Nợ nhóm 356.956 550.793 Nợ nhóm 78.838 166.140 Nợ nhóm 143.022 81.281 Nợ nhóm 205.950 244.239 Tỷ lệ nợ xấu 2,33% 2,11% 3.Khối Liên doanh &N.ngoài 1.306.513 1.704.571 Nợ nhóm 1.280.070 1.684.079 Nợ nhóm 14.830 6.108 Nợ nhóm 674 3.807 Nợ nhóm 1.549 4.888 Nợ nhóm 9.390 5.689 Tỷ lệ nợ xấu 0,89% 0,84% Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng Năm 2011 100.302 129.394 1,26% 23.828.192 22.566.694 777.220 64.256 223.368 196.654 2,03% 1.977.227 1.948.244 13.344 11.914 2.711 1.014 0,79% * Kết tăng trưởng qui mô tín dụng NHTM thuộc đối tượng tra, yêu cầu quản lý NHNN Đến 31/12/2011, tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 48.337 tỷ đồng, tăng 3.506 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,82% so với cuối năm 2010 (2010 tăng 26,9% so với 2009).Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống NH TP ĐN năm 2011 đạt thấp phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát theo Nghị 11 Chính phủ * Mức giảm rủi ro tín dụng thông qua tiêu: tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 5; tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ; cấu tín dụng Chất lượng tín dụng TCTD toàn địa bàn trì mức cho phép, tỷ lệ nợ xấu 03 năm 2009 -2011 có xu hướng giảm 2,4% , 2% 1,62% tổng dư nợ Đối với TCTD Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 có tỷ lệ nợ xấu >5%, tra CN có văn khuyến cáo Cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển theo hướng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực SX phương án có hiệu quả, kiểm soát tỷ trọng lĩnh vực cho vay không khuyến khích mức hợp lý Cụ thể: Bảng 2.9 Cơ cấu tín dụng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Dư nợ cho vay lĩnh vực SXKD Dư nợ cho vay lĩnh vực phi SX Trong đó: - Tiêu dùng - Bất động sản - Chứng khoán Phân theo kỳ hạn vay - Dư nợ ngắn hạn - Dư nợ trung, dài hạn Phân theo đồng tiền - Dư nợ VNĐ - Dư nợ Ngoại tệ Đvt: Tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 44.830 32.750 12.080 48.337 37.910 10.427 Năm 2011 so với năm 2010 7,82% 15,76% -13,68% 4.008 7.756 316 2.976 7.410 41 -25,75% -4,46% -87,03% 24.014 20.816 26.370 21.967 9,81% 5,53% 37.377 7.453 39.589 8.748 5,92% 17,38% Nguồn: Ngân hàng Nhà nước CN Đà Nẵng 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP ĐÀ NẴNG 2.4.1 Các mặt đạt - Thanh tra CN thực theo dõi NHTM địa bàn thông qua công tác GSTX Chú ý TCTD có biến động bất thường nợ xấu cao mức cho phép Kết giám sát báo cáo cho Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam, Giám đốc NHNN để phối hợp với công tác TTTC - Hoạt động tra CN thực hai nội dung GSTX TTTC - Chương trình nội dung, kế hoạch tra trực tiếp TCTD ngày vào trọng tâm, mang tính chủ động phù hợp với tình hình thực Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 tiễn địa bàn - Qua tra phát kịp thời sai phạm trọng yếu có nhiều kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm - Góp phần thay đổi theo hướng tích cực nhận thức hành vi TCTD việc chấp hành pháp luật sau sai phạm trọng yếu phát xử lý nghiêm TCTD khác tra - Qua công tác tra, phát bất cập chế sách có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh - Thời gian qua hoạt động tra CN đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm tuân thủ pháp luật lĩnh vực tiền tệ hoạt động NH TCTD địa bàn Cụ thể, năm 2011 CN TCTD địa bàn thực tốt Nghị số 11 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị 01 Thống đốc 2.4.2 Các hạn chế nguyên nhân hạn chế a Các hạn chế - Thứ nhất, hoạt động GSTX tra CN thực theo dõi, mang tính báo cáo nhiều giám sát - Thứ hai, tần suất TTTC TCTD thưa, thường chí năm lần với CN TCTD - Thứ ba, TTTC chủ yếu theo phương pháp tra tuân thủ, chưa kết hợp áp dụng tra đánh giá rủi ro nên hiệu không cao - Thứ tư, hiệu lực tra hạn chế, biểu việc theo dõi kiểm tra việc thực kết luận sau tra - Thứ năm, TTNH chưa xây dựng sổ tay TTNH - Thứ sáu, số lượng trình độ tra viên thiếu - Thứ bảy, hoạt động tra CN chưa trọng đến việc kiểm tra, đánh giá hoạt động KSNB TCTD Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 b Nguyên nhân * Nguyên nhân bên - Việc GSTX nhiều hạn chế, CN TCTD không hạch toán độc lập, số tiêu cần giám sát mang đầy đủ ý nghĩa chúng tổng hợp toàn hệ thống - Cơ chế phối hợp Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam với tra NHNN CN chưa thực hoàn toàn theo chế chiều dọc - Chưa xây dựng Số tay tra - Đội ngũ tra CN thiếu chuyên viên cao cấp, bất cập trình độ nghiệp vụ, chuyên môn vừa mỏng số lượng *Nguyên nhân bên - Hệ thống chế, sách an toàn hoạt động NH chưa hoàn thiện chuẩn hóa - Chế độ thông tin báo cáo bất cập không kịp thời - Mô hình KSNB nhiều TCTD chưa có độc lập thật - Nhận thức số NHTM TTNH phiếm diện KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP ĐÀ NẴNG Trong công tác tra, NHNN CN ĐN đề mục tiêu sau: - Đảm bảo hoạt động NH địa bàn tăng trưởng bền vững, an toàn hiệu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 - Nâng cao vai trò tham mưu, kiểm soát Thanh tra NHNN CN - Thực tốt kế hoạch tra năm sở chủ động rà soát để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhiệm vụ tình hình Để đạt mục tiêu trên, phương hướng là: - Nâng cao chất lượng, đổi nội dung, phương pháp, qui trình TTGS NHNN CN TP Đà Nẵng + Thực tra, kiểm tra theo hướng ưu tiên tra CN TCTD địa bàn có tỷ lệ nợ xấu lớn, có biểu an toàn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật TCTD chưa tra năm gần + Căn kết tra, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng TCTD thời điểm tra, lực quản trị rủi ro công tác KSNB nội dung tra + Trên sở kết tra đề xuất giải pháp phù hợp để xử lý chấn chỉnh kịp thời sai phạm vấn đề sinh, đảm bảo hoạt động TCTD an toàn hiệu 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tổ chức tốt việc kết hợp hai phương thức GSTX TTTC Hoạt động TTNH có hiệu có kết hợp chặt chẽ hai phương thức GSTX TTTC Cần thực theo hướng sau: - Cơ quan TTGS cần xây dựng tiêu giám sát phù hợp với đặc thù công tác GSTX NHNN CN tỉnh, TP nơi có CN TCTD Hội sở - Kết nối số liệu báo cáo thống kê CN TCTD có liên quan đến công tác GSTX theo quy định chương trình Báo cáo thống kê NHNN vào Chương trình GSTX CN - Cơ quan TTGS NHTW cần xây dựng kho thông tin liệu, cập nhật tình hình từ hoạt động TTTC, GSTX, kiểm toán độc lập, KSNB Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 TCTD nhằm đảm bảo đủ thông tin phục vụ công tác TTGS - Cơ quan TTGS NHTW cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ phương thức cho thông tin đầu phận đầu vào phận ngược lại 3.2.2 Kết hợp tra việc chấp hành sách, pháp luật tiền tệ NH với tra sở đánh giá rủi ro hoạt động đối tượng tra NH Thanh tra tuân thủ chủ yếu phát vi phạm pháp luật thực tế xảy tập trung xử lý vi phạm mà chưa đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro, đặc trưng gắn liền với hoạt động TCTD Thanh tra sở rủi ro đánh giá tốt rủi ro thông qua việc tách bạch mức độ rủi ro hệ thống quản trị rủi ro; tập trung tốt vào việc phát sớm rủi ro xuất TCTD toàn hệ thống; sử dụng nguồn lực hiệu thông qua việc tập trung vào lĩnh vực chứa đựng rủi ro cao, TTTC thời gian TCTD Do cần kết hợp hai phương pháp để nâng cao chất lượng công tác tra 3.2.3 Tăng cường phối hợp với đơn vị, quan chức có liên quan công tác tra NH Độ xác, đầy đủ nhận định, đánh giá rủi ro, vấn đề tồn tại, sai phạm việc chấp hành pháp luật tiền tệ NH quy định pháp luật có liên quan TCTD tra quan trọng, đòi hỏi hoạt động tra chủ quan nhận định, đánh cần có chủ động phối hợp với đơn vị, quan chức địa bàn, quan TW việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan trình TTNH 3.2.4 Hoàn thiện quy trình tra hoạt động cấp tín dụng Hiện NHNN Việt Nam chưa xây dựng Sổ tay TTNH, điều nhiều hạn chế công tác tra Chính giải pháp nhằm mục đích xây dụng quy trình tra hoạt động cấp tín dụng giúp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 cho việc tra lĩnh vực hoạt động cấp tín dụng hoàn thiện Quy trình tra hoạt động cấp tín dụng bao gồm giai đoạn sau: a Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch tra (1) Tập hợp tình hình, tài liệu phân tích, đánh giá (2) Chọn lựa TCTD cần tra (3) Lập kế hoạch tra xây dựng đề cương tra (4) Ra Quyết định tra b Giai đoạn thực tra (1) Những thủ tục ban đầu (2) Qui trình Thanh tra hoạt động cấp tín dụng (Phụ lục phần A) c Giai đoạn lập báo cáo tra: Phụ lục phần B 3.2.5 Phát triển đội ngũ cán tra đủ chất số lượng Chất lượng hiệu công tác TTNH, định nhân tố quan trọng chất lượng đội ngũ cán làm công tác tra 3.2.6 Tổ chức tốt việc thực kiến nghị sau tra Hiệu công tác tra thể hiệu lực tra Do vậy, để thực tốt kiến nghị sau tra, tra CN cần phải thực tốt công việc sau : - Nâng cao chất lượng kết luận tra - Thanh tra CN phân công cán thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chỉnh sửa sau tra - Yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc TCTD tra phải giao trách nhiệm cho phòng ban có liên quan lập kế hoạch có biện pháp chỉnh sửa cụ thể sau tra - Kiên xử lý nghiêm, pháp luật trường hợp đối tượng tra không nghiêm túc chỉnh sửa, chỉnh sửa thiếu trách nhiệm để tái phạm Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 3.2.7 Thanh tra định kỳ công tác kiểm tra, KSNB TCTD Thanh tra CN cần kết hợp thực tra, đánh giá công tác kiểm tra, KSNB CN TCTD mặt sau: - Về tổ chức kiểm tra, KSNB - Về hoạt động kiểm tra, KSNB - Đối chiếu kết kiểm tra, phát sai sót Thanh tra CN thời điểm tra với kết kiểm tra KSNB TCTD Để thực giải pháp này, kế hoạch tra năm, cần đưa nội dung vào chương trình tra định kỳ 3.2.8 Đổi mô hình tổ chức máy Thanh tra NHNN CN theo hướng độc lập với NHNN CN tỉnh, TP Việc nâng cao tính độc lập TTNH vấn đề quan trọng xóa bỏ tình trạng cục địa phương, thiếu quán đánh giá, phương pháp cách thức giám sát Vì vậy, dài hạn, Thanh tra NHNN CN tỉnh, TP cần độc lập với NHNN CN tỉnh, TP chịu quản lý Cơ quan TTGS NHTW nhằm nâng cao tính độc lập, mặt khác tổ chức hệ thống tra theo ngành dọc giúp cho việc phân bổ nguồn lực cách hợp lý chủ động 3.2.9 Các giải pháp hổ trợ 4.1 CÁC KIẾN NGHỊ 4.1.1 Kiến nghị Chính phủ 4.1.2 Kiến nghị NH Nhà nước Việt Nam Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ mà mục tiêu nghiên cứu đề Cụ thể, luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa số vấn đề sở lý luận hoạt động tra NHTW NHTM Trong đó, nội dung trọng tâm khẳng định vai trò quan trọng thiếu hoạt động tra NHNN NHTM, đồng thời cụ thể hóa nội dung hoạt động TTNH bao gồm hai phương thức GSTX TTTC, đề xuất tiêu chi đánh giá hoạt động tra NHNN hoạt động tín dụng NHTM Ngoài ra, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTNH - Phân tích, đánh giá để làm rõ thực trạng hoạt động tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TP ĐN NHTM địa bàn Qua đó, rút mặt ưu, nhược điểm công tác phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN - Đề xuất hệ thống gồm 09 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN TP ĐN NHTM địa bàn Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, với NHNN Việt nam Footer Page 26 of 126 ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC... hoàn thiện công tác tra NHNN Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CN TP ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNN VIỆT... động tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TPĐN NHTM địa bàn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tra lĩnh vực tín dụng NHNN CN TPĐN NHTM địa bàn thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn, Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn, Hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay