Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵ

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:06

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THÂN ÁI VÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VP BANK –ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 05 năm 2012 Có thể tìm Luận văn tại: Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Cùng với tiến trình ñổi kinh tế ñặc biệt nước ta ñã gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), hệ thống tài chính- tiền tệ Việt Nam ñã ñang phát triển mạnh mẽ Và hệ thống tài chính-tiền tệ ñó ngân hàng thương mại mắt xích quan trọng với tư cách kênh dẫn vốn cho kinh tế Đối với ngân hàng, cho vay dự án hoạt ñộng mang lại lợi nhuận cao song chứa ñựng nhiều rủi ro Để hạn chế rủi ro, hướng tới mục tiêu an toàn sinh lời, ngân hàng thương mại tiến hành việc thẩm ñịnh dự án thông qua hoạt ñộng thực tiễn Thẩm ñịnh dự án có nhiều nội dung ñó thẩm ñịnh dự án mặt tài ñược coi trọng tâm, có lẽ gần với lĩnh vực chuyên môn Ngân hàng trả lời câu hỏi mà Ngân hàng quan tâm khả trả nợ khách hàng Xuất phát từ thực tiễn trên, ñã ñịnh chọn ñề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – chi nhánh Đà Nẵng” làm ñề tài tốt nghiệp Mục ñích nghiên cứu ñề tài: Phân tích ñánh giá công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VP bank) - Đà Nẵng thời gian qua Rút ñược kết ñạt ñược; hạn chế công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay nguyên nhân chủ yếu Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VPBank-Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt ñộng thẩm ñịnh tài dự án hoạt ñộng cho vay ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Ngân hàng Vpbank - Đà Nẵng; Thời gian: Số liệu từ năm 2009–2011 Phương pháp nghiên cứu + Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp logic nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa số liệu phân tích + Số liệu báo cáo ñề tài nghiên cứu ñã công bố thức ngân hàng VP Bank Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài: Tập trung nghiên cứu phản ánh thực trạng qui trình thẩm ñịnh tài dự án cho vay cho ngân hàng VP Bank – Đà Nẵng Xác ñịnh mặt ưu ñiểm, mặt hạn chế nguyên nhân tồn ñể từ ñó ñưa số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay Nội dung luận văn Luận văn phần mở ñầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, gồm có chương Chương 1: Lý luận chung thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VP Bank - Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VPBank - Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỰ ÁN CHO VAY 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại “ Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng ñược thực toàn hoạt ñộng ngân hàng hoạt ñộng kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt ñộng, loại hình ngân hàng gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ñầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác.” 1.1.1.2 Hoạt ñộng Ngân hàng thương mại * Trung gian tài * Trung gian toán * Chức tạo tiền 1.1.2 Dự án phân loại dự án 1.1.2.1 Khái niệm dự án “Dự án” tập hợp ñề xuất có liên quan ñến việc bỏ vốn ñể tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất ñịnh, nhằm ñạt ñược tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác ñịnh Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2.2 Phân loại dự án 1.2 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm thẩm ñịnh tài dự án cho vay NHTM Thẩm ñịnh tài Dự án cho vay bao gồm hoạt ñộng xem xét, ñánh giá, dự toán luồng CP tài chính, lợi ích tài dự án Từ ñó xác ñịnh giá trị ròng ròng tài ñiều kiện giá trị ñồng tiền thay ñổi theo thời gian Và cuối ñánh giá xem xét giá trị tài ròng ñó so với CP ñầu tư ban ñầu có thỏa ñáng không 1.2.2 Mục ñích cần thiết phải thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Mục ñích 1.2.2.2 Sự cần thiết phải thẩm ñịnh tài dự án cho vay 1.2.3 Nội dung thẩm ñịnh tài dự án cho vay NHTM 1.2.3.1 Thẩm ñịnh tổng vốn ñầu tư cho dự án Thành phần vốn ñầu tư: Vốn ñầu tư dự án bao gồm toàn số vốn cần thiết ñể thiết lập ñưa dự án vào hoạt ñộng Khi ước tính thành phần chi phí ñược chia thành hai loại: vốn ñầu tư cố ñịnh vốn ñầu tư lưu ñộng Phương án nguồn vốn: Xem xét khía cạnh nguồn vốn, chuyên viên tín dụng cần kiểm tra kĩ nguồn vốn phù hợp với sách chế ñộ Nhà Nước 1.2.3.2 Thẩm ñịnh DT CP, LN hàng năm dự án * Doanh thu DA Footer Page of 126 Header Page of 126 * Chi phí DA * Thẩm ñịnh lợi nhuận hàng năm 1.2.3.3 Thẩm ñịnh dòng tiền dự án Dòng tiền DA bảng dự toán thu chi suốt thời gian tuổi thọ DA, gồm khoản thực thu (dòng tiền vào) thực chi (dòng tiền ra) DA tính theo năm 1.2.3.4 Thẩm ñịnh lãi suât chiết khấu Lãi suất chiết khấu lãi suất sinh lời cần thiết mà nhà ñầu tư yêu cầu ñối với DA, sở ñể chiết khấu dòng tiền việc xác ñịnh giá trị ròng DA WACC = Wd * Kd + Wc * Ks 1.2.3.5 Xem xét báo cáo tài dự toán 1.2.3.6 Phân tích tỷ lệ tài dự án Trên sở thẩm ñịnh xác, hợp lí DT, CP, luồng tiền vào, DA, NH tiền hành phân tích tài DA qua năm ñể thấy ñược tình hình tài DA thời gian hoạt ñộng DA 1.2.3.7 Thẩm ñịnh tiêu ñánh giá hiệu tài DA * Thẩm ñịnh tiêu giá ròng (NPV) Công thức: * Thẩm ñịnh tiêu suât sinh lợi nội (IRR) Công thức: Footer Page of 126 Header Page of 126 * Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn không chiết khấu (PP) Công thức : * Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP) Công thức: * Chỉ tiêu cân ñối lợi ích-chi phí (B/C) Công thức: * Điều hòa vốn (BP): Điều hòa vốn mức sản lượng mà ñó nhà ñầu tư thu hồi ñủ vốn ñầu tư Chỉ tiêu giúp NH có nhìn trực quan khả hoàn vốn DA 1.3.2.8 Phân tích kiểm soát rủi ro dự án *Phân tích ñộ nhạy: Phân tích ñộ nhạy DA xem xét thay ñổi tiêu hiệu tài DA yếu tố có liên quan ñến tiêu ñó thay ñổi *Phân tích tình huống: Phân tích tình kỹ thuật phân tích tác ñộng ñồng thời nhiều biến hay nhiều yếu tố ñến biến phụ thuộc * Phân tích mô phỏng: Phân tích mô phòng kỹ thuật phân tích phức tạp ñại hơn, cho phép khắc phục hạn chế phân tích ñộ nhạy phân tích tình Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 NHÂN TỐ ÁNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nhân tố chủ quan 1.3.1.1 Năng lực, kiến thức, kinh nghiệm ñội ngũ chuyên viên tín dụng 1.3.1.2 Thông tin thu thập phục vụ cho trình thẩm ñịnh 1.3.1.3 Phương pháp tiêu chuẩn thẩm ñịnh 1.3.1.4 Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho trình thẩm ñịnh 1.3.1.5 Tổ chức công tác thẩm ñịnh 1.3.2 Nhân tố khách quan Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VP BANK-ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VP BANK- ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng VP Bank Đà Nẵng ñược thành lập theo giấy phép số 0026/GCT ngày 22/07/1995 thống ñốc NHNN Việt nam cấp Ngày 14/09/1995, chi nhánh VP Bank Đà Nẵng thức ñi vào hoạt ñộng, nhằm thực hoạt ñộng kinh doanh tiếp nhận nguồn vốn nhàn rỗi tổ chức cá nhân, cho vay ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân hộ gia ñình, ñặc biệt tài trợ tín dụng ñối với thành phần kinh tế dân doanh 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh Vpbank – Đà nẵng 2.1.4.1 Đặc ñiểm môi trường kinh doanh 2.1.4.2 Kết hoạt ñộng kinh doanh a Hoạt ñộng huy ñộng vốn: Hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh ngân hàng chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy ñộng bên ñể cho vay, quy mô nguồn vốn huy ñộng lớn hay nhỏ ñịnh quy mô kinh doanh lợi nhuận mang lại cho ngân hàng Sau ñây tình hình huy ñộng vốn chi nhánh ngân hàng VP Bank Đà Nẵng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 - TDH 10 168,876 44,43 165,143 33,54 -3,733 -2.21 1,498 100 1,647 100 149 9.95 - NH 596 39,78 405 24,59 -191 -32.04 - TDH 902 60,21 1242 75,40 340 37.69 4.Nợ xấu 5.Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ 0.39% 0.33% -0.06% - NH 0.28% 0.12% -0.16% - TDH 0.53% 0.75% 0.22% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh) c Kết hoạt ñộng kinh doanh VP Bank chi nhánh Đà Nẵng Bảng 2.3: Kết hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh (2010-2011) Đơn vị tính: Triệu ñồng Năm 2010 Năm 2011 Tỷ Chỉ tiêu Số tiền trọng Chênh lệch Tỷ Số tiền (%) trọng Tỷ Số tiền (%) trọng (%) Tổng thu nhập 193,365 100 210,712 100 17,347 8.97 -Thu lãi cho vay 182,972 94.63 190,090 90.21 7,118 3.89 -Thu lãi tiền gửi 4,969 2.57 10,197 4.84 5,228 105.21 -Thu từ hoạt ñộng dịch vụ 1,772 0.92 6,278 2.98 4,506 254.29 -Thu từ ñầu tư kinh doanh 1,384 0.72 2,401 1.14 1,017 73.48 -Thu khác 2,268 1.16 1,746 0.83 -522 -23.02 2.Tổng chi phí 178,628 100 193,949 100 15,321 8.58 -Trả lãi tiền gửi 87,147 48.79 98,547 50.81 11,400 13.08 -Trả lãi cho vay 37,165 20.81 42,137 21.73 4,972 13.38 -Phải trả khác 54,316 30.40 53,265 27.46 -1,051 -1.93 3.Chênh lệch 14,737 2,026 13.75 16,763 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh) Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.2 TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VP BANK ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hoạt ñộng cho vay theo dự án Vpbank – Đà Nẵng Bảng 2.4: Tình hình chung cho vay trung dài hạn Đơn vị tính: Triệu ñồng 2010 2011 Tăng (+)/Giảm (-) Số tiền Số tiền Số tiền % Doanh số cho vay 162,563 172,346 9,753 Doanh số thu nợ 152,809 165,033 12,224 Dư nợ bình quân 48,768 56,081 7,313 15 Nợ xấu bình quân 50 29 -21 -42 0.10 0.06 -0.04 Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu bình quân 2.2.2 Quy trình thẩm ñịnh tài dự án cho vay Vpbank – Đà Nẵng 2.2.2.1 Qui trình thẩm ñịnh tài dự án cho vay 2.2.2.2 Căn thẩm ñịnh tài dự án cho vay Tiếp nhận thông tin từ khách hàng Phân tích yếu tố liên quan 2.2.3 Thực trạng công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VP Bank – chi nhánh Nẵng 2.2.3.1 Thẩm ñịnh tổng vốn ñầu tư nguồn tài trợ dự án Xác ñịnh tổng vốn ñầu tư cho dự án cho vay nội dung ñầu tiên ñóng vai trò quan trọng mà chuyên viên tín dụng cần thẩm ñịnh Trong phần này, Cán tín dụng làm rõ vấn ñề: Thứ nhất, tính toán tổng nhu cầu vốn ñầu tư cho dự án gồm: vốn ñầu tư cho tài sản cố ñịnh vốn ñầu tư cho tài sản lưu ñộng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Thứ hai, xác ñịnh cấu vốn, việc xác ñịnh cấu vốn không nhằm mục ñích tính lãi suất chiết khấu hay xác ñịnh mức ñộ tự chủ tài dự án ñầu tư mà ñể thấy ñược thành phần vốn xác ñịnh lượng vốn vay ngân hàng Thứ ba, xem xét ñánh giá tiến ñộ thực dự án nhu cầu vốn cho giai ñoạn Thứ tư, rà soát tính tỉ trọng nguồn vốn tham gia tài trợ cho dự án, ñánh giá khả tham gia loại vốn Ví dụ minh họa: Dự án mở rộng sản xuất săm lốp ôtô, nâng công suất sản xuất từ 200.000 bộ/năm lên 500.000 bộ/năm Khách hàng: Công ty cao su Đà Nẵng Mục ñích ñầu tư: Mở rộng sản xuất săm lốp ôtô, nâng công suất sản xuất * Thẩm ñịnh vốn ñầu tư dự án: - Đối với VLĐ: xác ñịnh vốn lưu ñộng cho sản xuất ñầu tư vốn tự có vốn vay giai ñoạn, DA hoạt ñộng VLĐ cho sản xuất giai ñoạn trước ñã ñược ñầu tư vốn vay vốn tự có ñược tiếp tục luân chuyển sang giai ñoạn sau - Đối với vốn cố ñịnh: Tổng vốn ñầu tư theo dự án công ty lập 893.400 triệu ñồng Căn vào hạng mục xây dựng bản, thiết bị chi phí thực tế theo dự án công ty qua giai ñoạn, sau thẩm ñịnh lại vốn ñầu tư cố ñịnh DA giảm 802.442 triệu ñồng so với DA giảm 90.958 triệu ñồng Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 * Thẩm ñịnh nguồn tài trợ cho DA: Trên sở tổng mức vốn ñầu tư cho DA, CBTD tính tỷ trọng nguồn vốn tham gia tài trợ cho DA theo giai ñoạn cụ thể: + Giai ñoạn 1: Nguồn vốn tự có chiếm 220 tỷ ñồng, chiếm 35,37% ñó VCĐ 208 tỷ ñồng, VLĐ 12 tỷ ñồng, NV vay chi nhánh 402 tỷ ñồng chiếm tỷ trọng 64,63%, ñó VCĐ chiếm 100 tỷ, VLĐ 302 tỷ + Giai ñoạn 2: NV tự có 280 tỷ, chiếm 37,39% ñó VCĐ 193 tỷ, VLĐ 87 tỷ, NV vay chi nhánh 461 tỷ, chiếm tỷ trọng 62,21% ñó VCĐ 301 tỷ, VLĐ 60 tỷ 2.2.3.2 Thẩm ñịnh SL, DT CP, khấu hao dự án Dự án “Mở rộng sản xuất săm lốp ôtô, nâng công suất sản xuất từ 200.000 bộ/năm lên 500.000 bộ/năm” dự trù sau: Công suất thiết kế 500.000 bộ/năm dự kiến sản lượng sản xuất ñược tiêu thụ 100% công suất * Sản lượng doanh thu Thời gian ñưa vào tính toán bảng thường ñược chọn ñể tính toán bảng tính sau (trừ bảng tính khấu hao) Trong bảng công suất hoạt ñộng nhân tố quan trọng sở ñể tính toán nhân tố sau sản lượng, doanh thu… Việc xác ñịnh công suất hoạt ñộng cho năm dự án khó khăn lớn Trên sở ñó, CBTD thẩm ñịnh tính hợp lý yếu tố DT, CP hiệu tài mà KH ñã xây dựng kế hoạch SXKD DA Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Với công suất thiết kế 500.000 bộ/năm ñiều kiện sản xuất bình thương thực tế DA chưa thể hoàn thiện từ lúc ñầu mà ñầu tư dần dần, năm ñầu công suất không ñạt ñược mong ñợi năm sau hoàn thiện phần ñầu tư bản, DA ñạt công suất 100%, bên cạnh ñó CNTD ñiều chỉnh số lượng sản phẩm năm ñầu DA, sản lượng lại ñược sản xuất ñúng số lượng theo DA * Chi phí hoạt ñộng dự án Đối với lọai chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng lên với sản lượng Còn loại chi phí quản lý thường ổn ñịnh không thay ñổi nhiều qua năm Để thuyết minh rõ cho bảng tính chi phí hoạt ñộng chuyên viên tín dụng thường ñưa kèm vào bảng tính chi tiết cho loại chi phí, chi phí nguyên vật liệu, tiền lương, BHYT, BHXH, chi phí quản lý… + Về NVL: CP NVL chủ yếu CP nguyên liệu cao su nội ñịa + CP vật tư, lượng tính theo ñịnh mức CP vật tư + Chi BHYT, BHXH ñược tính 17% quĩ lương + CP bán hàng: ñịnh mức 2% DT năm + CP Quản lý doanh nghiệp + CP khấu hao: khấu hao theo ñường thẳng thời gian khấu hao năm + Lãi suất: Lãi suất vay VLĐ 10,8%/năm; VCĐ 12,6%/năm 2.2.3.3 Thẩm ñịnh dòng tiền lãi vay, LSCK dự án Trên sở bảng tính tài tổng hợp , CBTD thẩm ñịnh dòng tiền dự án, bao gồm dòng tiền dòng tiền vào Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Tiếp theo ñó, CBTD xác ñịnh lãi vay lãi suất chiết khấu Tỷ lệ lãi suất chiết khấu chi nhán áp dụng tương ứng với DA, thời kỳ Thông thường lãi suất chiết khấu thường ñược tính lãi suất cho vay trung dài hạn Với Dự án “Mở rộng sản xuất săm lốp ôtô, nâng công suất sản xuất từ 200.000 bộ/năm lên 500.000 bộ/năm” dòng tiền DA bao gồm: Dòng tiền ra: chi cho ñầu tư giai ñoạn giai ñoạn 2, không tính ñến VLĐ ròng; Dòng tiền vào: LN sau thế, khấu hao, thu hồi từ lí TSCĐ Lãi suất chiết khấu 12,6%/năm 2.2.3.4 Thẩm ñịnh HQTC khả trả nợ dự án * Phương pháp 1: Từ bảng báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh Với Dự án “Mở rộng sản xuất săm lốp ôtô, nâng công suất sản xuất từ 200.000 bộ/năm lên 500.000 bộ/năm” dự án phức tạp nên CBTD có ñiều chỉnh công suất sản xuất, thời gian khấu hao, bổ sung thêm CP bảo dưỡng, lãi suất chiết khấu, phần thu hồi từ lý tài sản cố ñịnh nên CBTD tính toán lại toàn tiêu trên: - Lợi nhuận dự án - Hiện giá dự án NPV - Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Qua bảng ñã ñược trình bày ñây, thấy ñược kết sau: NPV dự án > (NPV = 195.406.060.000) IRR dự án > lãi suất vay dài hạn thời ñiểm ñó chi nhánh (IRR= 32,09%) Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 => Ta thấy ñược ñối với dự án hai tiêu ñều ñạt ñược yêu cầu ñặt dự án muốn ñược xem khả thi Chính mà dự án ñã ñược chi nhánh xét duyệt cho vay Tuy nhiên, ta phải hiểu chi nhánh không dựa vào hai tiêu ñể ñịnh có xét duyệt dự án hay không mà dựa vào nhiều tiêu khác doanh thu hòa vốn, ñiểm hòa vốn,… * Phương pháp 2: Từ bảng lưu chuyển tiền tệ: Các tiêu NPV, IRR ñược ñưa vào tính toán hiệu tài chính, theo thứ tự NPV ñược tính trước Một dự án ñược xem khả thi ñồng thời ñáp ứng ñược hai tiêu Đây hai tiêu ñược xem quan trọng nhất, chúng ñược sử dụng ñi kèm bổ sung cho Trong trường hợp xác ñịnh hiệu tài dự án từ bảng lưu chuyển tiền tệ chi nhánh ñưa thêm vào vào bảng cân ñối kế toán dự kiến dự án 2.2.3.5 Đánh giá mức ñộ rủi ro dự án cho vay Xuyên suốt trình tính toán tiêu tài phương pháp sở chuyên viên tín dụng xác ñịnh nhân tố nhân tố làm cho phương án sở không bền vững, ñó dự án gặp nhiều rủi ro Hiện chi nhánh phương pháp phân tích ñộ nhạy ñược chọn ñể loại trừ rủi ro thẩm ñịnh tài Kết luận ñề xuất tổ thẩm ñịnh: Cho vay trung dài hạn ñầu tư giai ñoạn dự án: Số tiền cho vay 100 tỷ ñồng, chiếm tỷ trọng 32,36% VCĐ giai ñoạn DA Lãi suất cho vay trung hạn bên cho vay thời ñiểm nhận nợ ñược ñiều chỉnh tháng/lần kể Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 từ ngày nhận nợ ñầu tiên Thời hạn vay 36 tháng Thời gian ân hạn tháng Thời gian rút vốn 12 tháng Trả nợ gốc: theo lịch trả nợ ñược qui ñịnh hợp ñồng TD Trên sở báo cáo thẩm ñịnh ñược lập, trình báo cáo lên Vpbank Việt Nam tái thẩm ñịnh 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - ĐÀ NẴNG 2.3.1.Những mặt ñạt ñược Qua phân tích nội dung thẩm ñịnh tài chi nhánh cho thấy mặt ñạt ñược sau: * Thời gian thẩm ñịnh dự án: - Do có ñội ngũ cán trẻ ñộng, chuyên môn tốt nên DA ñược thẩm ñịnh với thời gian phù hợp, ñáp ứng yêu cầu khách hàng, ñảm bảo ñúng qui trình thẩm ñịnh chung * Về Báo cáo thẩm ñịnh dự án: - Các mẫu báo cáo thẩm ñịnh DA ñược bổ sung, chỉnh sữa nhiều lần nhằm ñảm bảo tính khoa học, quán thể ñầy ñủ ñánh giá cần thiết * Về chi phí thẩm ñịnh dự án: - Mặc dù chưa có tính toán cụ thể ñối với CP thẩm ñịnh dự án ñộ lớn tăng trưởng từ lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh ñặc biệt lợi nhuận ñược tạo từ tiền lãi cho vay theo dự án năm qua phần ñó thể ñược CP thẩm ñịnh DA không cao * Về chất lượng ñịnh cho vay DA Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Nhờ có nỗ lực công tác thẩm ñịnh tài DA cho vay nhánh ñã ñưa nhiều ñịnh tài trợ cho DA, DA ñã ñược giải ngân ñúng tiến ñộ ñi vào hoạt ñộng có hiệu - Nhận thức rõ mục tiêu thẩm ñịnh tài DA nên CBTD cố gắng làm tốt công tác ñể ñịnh cho vay ñúng ñắn, hạn chế tối ña rủi ro cho chi nhánh 2.3.2 Những mặt tồn Bên cạnh mặt ñạt ñược, nội dung thẩm ñịnh tài Vpbank – Đà Nẵng số vấn ñề tồn sau: * Thời gian thẩm ñịnh dự án cho vay - Do số nguyên nhân chủ quan khách quan, thời gian thẩm ñịnh ñịnh cho vay ñối với số dự án chậm so với yêu cầu khách hàng * Về chi phí thẩm ñịnh dự án - Hiện tất DA ñều chưa ñược ñánh giá cụ thể CP thẩm ñịnh, bên cạnh ñó việc không thu khoản phí khó khăn cho chi nhánh * Về báo cáo thẩm ñịnh DA - Mặc dù ñã có hướng dẫn việc lập trình bày báo cáo thẩm ñịnh DA báo cáo thẩm ñịnh chi nhánh chưa hoàn toàn thống * Về báo cáo thẩm ñịnh DA - Mặc dù ñã có kết khả quan hoạt ñộng cho vay DA thể chất lượng tốt ñịnh cho vay DA Tuy nhiên, tính Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 ñầy ñủ ñúng ñắn ñịnh có hạn chế ñịnh Nguyên nhân tồn công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay chi nhánh - Nguyên nhân xuất phát từ công tác tổ chức thẩm ñịnh - Nguyên nhân xuất phát từ phương pháp thẩm ñịnh + Thứ nhất, thẩm ñịnh tổng vốn ban ñầu chưa hiệu + Thứ hai, thẩm ñịnh tính hợp lý yếu tố doanh thu chi phí + Thứ ba, tính toán số liệu xảy tình trạng sai sót + Thứ tư, thẩm ñịnh dòng lưu chuyển tiền tệ dự án nhiều ñiểm chưa hợp lý + Thứ năm, Lãi suất cho vay trung dài hạn ngân hàng lấy làm lãi suất chiết khấu tiêu NPV, IRR + Thứ sáu, ñối với tiêu ñánh giá hiệu tài dự án vay vốn Vpbank – Đà Nẵng sử dụng hệ thống tiêu NPV, IRR, Lợi nhuận bình quân, ñiểm hòa vốn, thời gian hòa vốn +Thứ bảy, Các bảng dự trù tài chưa ñầy ñủ + Thứ tám, Đối với ñánh giá rủi ro dự án cho vay Việc phân tích rủi ro dự án chưa ñầy ñủ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)-ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐƯA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển chung chi nhánh 3.1.2 Đối với công tác thẩm ñịnh dự án nói chung thẩm ñịnh tài dự án vay vốn nói riêng Ngân hàng VPbank - Đà Nẵng 3.1.3 Thuận lợi khó khăn ñối với Ngân hàng Vpbank 3.1.3.1 Thuận lợi - Đất nước ñang bước vào giai ñoạn công nghệ hóa, ñại hóa với chủ trương tăng cường, phát huy nội lực phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhu cầu tiêu dùng ngày tăng cao - Môi trường pháp lí ngày ñược hoàn thiện, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế Việc ñời CIC ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc khai thác thông tin góp phần ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ñảm bảo an toàn hệ thống kinh tế thị trường - Qui trình thẩm ñịnh xét duyệt cho vay có hướng dẫn rõ ràng ñược bổ sung thường xuyên tạo thuận lợi cho việc thẩm ñịnh nhanh chóng, tránh vướng mắc không cần thiết trình lựa chọn tiêu tài ñể ñưa vào tính toán Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Nguồn vốn nhàn rỗi dân cư lớn, lượng kiều hối chuyển tăng mạnh qua năm - Đội ngũ nhân viên chi nhánh trẻ, có trình ñộ tốt, ñộng nhiệt tình công việc Chi nhánh không ngừng ñại ñổi công nghệ, ñổi qui trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm ñáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ ngày cao khách hàng Sự ñạo kịp thời, sát Ban lãnh ñạo chi nhánh thuận lợi lớn Đây tiền ñề cho hoạt ñộng chi nhánh nói chung hoạt ñộng thẩm ñịnh tín dụng nói riêng 3.1.3.2 Khó khăn - Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt lĩnh vực tài Công tác khách hàng, hoạt ñộng tiếp thị, quảng bá nhiều hạn chế, chi phí cho công tác khách hàng, quảng cáo tiếp thị chưa tương xứng Nhân viên huy ñộng chưa ñảm bảo tính ổn ñịnh chưa tương xứng với dư nợ - Mức thu nhập người dân ñịa bàn thành phố ñã có nhiều cải thiện thấp so với ñầu ñất nước nên khó khăn việc huy ñộng vốn từ dân cư Đội ngũ làm công tác Marketing chưa thực ñược ñào tạo chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công tác nên hiệu mang lại chưa cao 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VPBANK – ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức ñiều hành thẩm ñịnh dự án cách khoa học có hiệu Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Cần thành lập phận thẩm ñịnh dự án ñầu tư hoạt ñộng chuyên biệt không nên thực kiêm nhiệm - Để phục vụ tốt cho công tác thẩm ñịnh dự án, chi nhánh nên thành lập tổ tư vấn kỹ thuật Có thể thành lập tổ theo phương án sau: - Phương án 1: Hoạt ñộng theo chế kiêm nhiệm với thành viên từ phận không làm công tác tín dụng Tin học, xây dựng vv - Phương án 2: Hoạt ñộng dạng cộng tác viên với cán có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật từ ñơn vị khác - Phương án 3: Hoạt ñộng dạng thuê số nhân viên với hình thức hợp ñồng, làm việc theo lịch ñịnh làm công tác tư vấn theo công tác thẩm ñịnh 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp phân tích 3.2.3 Hoàn thiện nội dung phương pháp thẩm ñịnh tài 3.2.3.1 Hoàn thiện thẩm ñịnh mức vốn ñầu tư nguồn tài trợ Cần thẩm ñịnh xác vốn ñầu tư chi phí liên quan dự án dự án ñược phê duyệt tổng ñầu tư cấp có thẩm quyền, tránh tình trạng chủ ñầu tư tính toán mức vốn cao ñể tranh thủ vốn hay chủ ñầu tư lập dự án tính mức vốn thấp ñể tăng hiệu ñầu tư giả tạo dẫn ñến ñịnh ñầu tư sai lệch Về thẩm ñịnh nguồn tài trợ dự án, chi nhánh cần phải ñánh giá kỹ tính khả thi nguồn tài trợ, ñặc biệt phải thẩm ñịnh kỹ Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 nguồn vốn tự có sở thẩm ñịnh tình hình tài báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh khách 3.2.3.2 Thẩm ñịnh DT – CP cách xác khách quan 3.2.3.3 Chú trọng ñặc biệt ñến tiêu hiệu dự án 3.2.3.4 Xác ñịnh lãi chiết khấu hợp lý ñối với dự án cho vay 3.2.3.5 Tính toán xác vòng ñời dự án cho vay 3.2.4 Phân tích rủi ro dự án Khi phân tích ñộ nhạy, chuyên viên tín dụng không phân tích ảnh hưởng yếu tố ñến tiêu NPV, IRR mà cần xem xét tác ñộng ñồng thời nhiều yếu tố Điều mang lại ñánh giá rủi ro xác thực tế yếu rố thay ñổi Bên cạnh ñó, chuyên viên tín dụng cần nghiên cứu ñể dùng thêm phương pháp phân tích mô ñể nhằm ñánh giá rủi ro dự án cách toàn diện xác 3.2.5 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin 3.2.6 Tăng cường ñào tạo nguồn nhân lực 3.2.7 Tăng cường mối quan hệ với khách hàng quan chuyên môn liên quan 3.2.8 Một số giải pháp bổ trợ 3.2.8.1 Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ thẩm ñịnh 3.2.8.2 Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, hợp lý Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu hoạt ñộng mục tiêu ñặt với tổ chức kinh tế, với Ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, mà tỷ trọng doanh thu từ hoạt ñộng tín dụng ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ cao mức ñộ cạnh tranh ngân hàng ngày khốc liệt hiệu hoạt ñộng tín dụng ngân hàng thương mại Kết thẩm ñịnh tài nội dung ñưa ñến ñịnh dự án có ñược duyệt vay hay không Trong trình thẩm ñịnh tài ñòi hỏi phải tính toán xác, tiêu phải thực phản ánh ñược hiệu tài dự án Quy trình thẩm ñịnh chi nhánh nên thường xuyên bổ sung, sửa chữa nội dung ñể kết thẩm ñịnh tài ñược xác Tác giả mong luận văn ñược sử dụng tham khảo ñể ñi sâu vào việc phân tích tiêu tài ñưa ñề xuất có giá trị giúp cho ñề tài ñược hoàn thiện Mặc dù ñã có nhiều cố gắng thời gian hạn hẹp, kiến thức, kinh nghiệm nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm Kính mong nhận ñược ñóng góp ý kiến Quý Thầy, Cô ñể ñề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VP Bank - Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài dự án cho vay ngân hàng VPBank - Đà... CHƯƠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VP BANK- ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VP BANK- ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng VP Bank Đà... ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VP BANK ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hoạt ñộng cho vay theo dự án Vpbank – Đà Nẵng Bảng 2.4: Tình hình chung cho vay trung dài hạn Đơn vị tính: Triệu ñồng 2010 2011 Tăng (+)/Giảm (-)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵ, Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵ, Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay của Ngân hàng VP Bank - Đà Nẵ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay