Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng

26 17 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:06

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HÀ GIANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: TS Nguyễn Xuân Lãn Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống kênh phân phối cầu nối doanh nghiệp với người tiêu dùng Nó huyết mạch thể sống, thiếu hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp khó tồn phát triển Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập trì lợi canh tranh dài hạn thị trường Vì vậy, Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng phát triển hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm hướng đến hiệu tăng khả cạnh tranh công ty thị trường Xuất phát từ tầm quan trọng kênh phân phối tính cấp thiết vấn đề công ty, chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa công ty thời gian qua Từ đó, sở lý luận kênh phân phối mà đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa công ty Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản trị kênh phân phối Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Tôi sâu vào nghiên cứu công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa Sở dĩ có giới hạn hạt nhựa sản phẩm mà công ty kinh doanh doanh thu từ việc kinh doanh sản phẩm đóng góp phần lớn cho tổng doanh thu công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu khác phương pháp thu thập, tổng hợp phân tích liệu; phương pháp thống kê, phương pháp khái quát hoá; hệ thống hoá, phương pháp so sánh dự báo nghiên cứu Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lí luận kênh phân phối Chương 2: Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua tìm hiểu, tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học ngành thương mại, người viết nhận thấy vấn đề quản trị kênh phân phối chưa nghiên cứu chuyên sâu Nhằm giúp cho nội dung nghiên cứu sát với thực tế, tác giả kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu thu thập, đọc tài liệu tổng hợp, sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp so sánh Sau dẫn chứng số viết: - “Hoàn thiện hệ thống quản trị kênh phân phối – tất yếu khách quan” trang web http://doanhnhan360.com - “Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống phân phối” trang web http://marketing.com - "Quản trị kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng Công ty Cổ phần Thép Việt - Nhật" Nguyễn Tôn Văn năm 2007 - “Quản trị hệ thống phân phối công ty LiOA khu vực Miền Trung” Hồ Như Khoa năm 2010 Nhìn chung, đề tài nghiên cứu đề cập đến phần phân Footer Page of 126 Header Page of 126 tích thực trạng chưa thật trọng đến giải pháp, giải pháp chung chung, tập chung vào vài khía cạnh công tác quản trị kênh phân phối Để khắc phục tình trạng nêu tác giả luận văn phải vào mục tiêu công ty biến động môi trường thời kỳ công ty để việc hoàn thành công tác quản trị kênh phân phối thiết thực CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 1.1.1 Khái niệm kênh phân phối Kênh phân phối tập hợp cá nhân hay công ty tự gánh vác hay giúp đỡ chuyển giao cho quyền sở hữu hàng hóa cụ thể hay dịch vụ đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng (Philip Kotler) 1.1.2 Vai trò kênh phân phối hoạt động kinh doanh 1.1.3 Chức kênh phân phối 1.1.4 Các dòng lưu chuyển hệ thống phân phối - Dòng thông tin: Giữa thành viên kênh với phải trao đổi thông tin với khối lượng, chất lượng, giá sản phẩm, thời gian địa điểm giao nhận, toán - Dòng đàm phán: Các thành viên kênh tác động qua lại lẫn để phân chia công việc phân phối trách nhiệm quyền lợi thành viên - Dòng sản phẩm: Đây di chuyển hàng hoá vật phẩm thật không gian từ địa điểm sản xuất đến địa điểm tiêu dùng qua hệ thống kho hàng phương tiện vận tải - Dòng sở hữu: Mô tả việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm từ Footer Page of 126 Header Page of 126 thành viên sang thành viên khác kênh - Dòng xúc tiến: Mô tả hoạt động xúc tiến hỗn hợp hỗ trợ lẫn thành viên kênh Ngoài ra, có dòng toán, dòng đặt hàng, dòng chia sẻ rủi ro, dòng tài chính, dòng thu hồi, tái sử dụng lại bao gói 1.2 CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI 1.2.1 Khái niệm cấu trúc kênh phân phối Cấu trúc kênh nhóm thành viên kênh mà tập hợp công việc phân phối phân chia cho họ[3, tr 40] 1.2.2 Các thành viên kênh Những người tham gia đàm phán phân chia công việc phân phối kênh, nối với dòng đàm phán sở hữu coi thành viên thức kênh Có ba loại thành viên kênh phân phối: Người sản xuất, người trung gian người tiêu dùng cuối 1.2.3 Các cấp bậc hệ thống kênh phân phối a Kênh cấp ( kênh trực tiếp): Doanh nghiệp thương mại không sử dụng người mua trung gian để phân phối hàng hoá b Kênh cấp 1: Doanh nghiệp sử dụng trung gian để phân phối hàng hóa c Kênh cấp 2: Doanh nghiệp sử dụng trung gian để phân phối hàng hóa d Kênh cấp 3: Doanh nghiệp sử dụng trung gian để phân phối hàng hóa 1.2.4 Thiết kế hệ thống kênh phân phối a Nhận dạng nhu cầu phải thiết kế hệ thống kênh phân phối Một số trường hợp cần phải thiết kế kênh là: Phát triển dòng sản phẩm dòng sản phẩm mới, có thay đổi Footer Page of 126 Header Page of 126 số biến số marketing – mix, thay đổi khả sẵn sàng hiệu kinh doanh loại trung gian thương mại cụ thể… b Nội dung thiết kế kênh phân phối Các bước thiết kế kênh phân phối bao gồm: Xác định phối hợp mục tiêu phân phối, phân loại công việc phân phối, phân tích biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh thay thế, lựa chọn cấu trúc kênh hiệu nhất, lựa chọn kiểu tổ chức kênh phân phối, lựa chọn thành viên kênh phân phối 1.3 QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 1.3.1 Bản chất quản trị kênh a Khái niệm quản trị kênh Quản trị kênh phân phối toàn công việc quản lý điều hành hoạt động hệ thống kênh, nhằm đảm bảo cho hợp tác gắn bó thành viên kênh để thực mục tiêu phân phối doanh nghiệp [16, tr 95] b Những nội dung đặc điểm quản trị kênh Phạm vi quản trị kênh phân phối bao trùm toàn hoạt động kênh, liên quan đến tất thành viên kênh từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối Quản trị kênh phân phối quản trị toàn dòng chảy kênh Một hệ thống kênh hoạt động có hiệu hay không phụ thuộc vào dòng chảy có điều hành thông suốt không 1.3.2 Nhận diện tiềm tàng thực xung đột kênh a Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột kênh Xung đột khác biệt mục đích Xung đột vai trò quyền hạn không rõ ràng Xung đột khác biệt nhận thức Footer Page of 126 Header Page of 126 Xung đột người trung gian phụ thuộc nhiều vào người sản xuất b Các kiểu xung đột thực kênh * Xung đột dọc kênh Xung đột dọc kênh nảy sinh có mâu thuẫn cấp khác kênh - Xung đột dọc nhà sản xuất với người bán sỉ - Xung đột nhà sản xuất với người bán lẻ hàng tiêu dùng đóng gói * Xung đột ngang kênh: Xung đột ngang kênh tồn có mâu thuẫn thành viên cấp kênh * Xung đột đa kênh: Xung đột đa kênh tồn nhà sản xuất thiết lập hai hay nhiều kênh cạnh tranh với việc bán hàng thị trường 1.3.3 Đánh giá thành viên điều chỉnh hệ thống kênh phân phối a Các nhân tố ảnh hưởng tới phạm vi tần suất đánh giá Bốn nhân tố gồm: Mức độ kiểm soát người sản xuất thành viên, tầm quan trọng tương đối thành viên, chất số lượng thành viên kênh b Kiểm tra hoạt động thành viên kênh * Phát triển tiêu chuẩn Hầu hết nhà sản xuất đưa tiêu chuẩn sở kết hợp yếu tố: Kết hoạt động bán thành viên, lực hoạt động thành viên hệ thống phân phối, thái độ thành viên, biểu cạnh tranh thành viên, tương lai tăng trưởng thành viên kênh Footer Page of 126 Header Page of 126 * Đánh giá thành viên theo tiêu chuẩn 1.3.4 Hoạt động xúc tiến thương mại quản trị kênh phân phối Hoạt động xúc tiến bao gồm hai loại: Chiến lược kéo chiến lược đẩy 1.3.5 Động viên khuyến khích thành viên kênh phân phối Nhà quản trị kênh phải xem xét vấn đề sau: - Tìm nhu cầu trở ngại thành viên kênh - Đưa trợ giúp thành viên kênh - Lãnh đạo kênh thông qua việc sử dụng quyền lực cách hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sơ sở lý luận việc tổ chức quản trị kênh phân phối tảng sở lý luận cho việc tiếp cận, phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kênh công tác quản trị kênh phân phối công ty Cổ Phần Hoá Chất Vật Liệu Điện Đà Nẵng sau CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng thành lập theo định số 567/VT-QĐ ngày 13/06/1976 Bộ Thương mại Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Tên giao dịch quốc tế: DANANG CHEMICAL AND ELECTRICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt CEMACO Đà Nẵng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 2.1.4 Nguồn nhân lực 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật 2.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng việc xác định phối hợp mục tiêu phân phối Công ty xác định mục tiêu phân phối cho sản phẩm hạt nhựa không ngừng gia tăng mức độ bao phủ thị trường hệ thống kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa, thúc đẩy việc phân phối trực tiếp sản phẩm hạt nhựa đến khách hàng người sử dụng công nghiệp 2.2.2 Thực trạng phân loại công việc phân phối Những công việc phân phối chia thành: Nhập hàng, dự trữ tồn kho, thực quy trình đặt hàng, vận chuyển hạt nhựa, giải vấn đề giao hàng toán, cung cấp tín dụng 2.2.3 Thực trạng phân tích biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh a Phân tích đặc điểm thị trường mục tiêu Công ty kinh doanh hạt nhựa miền: miền Bắc, miền Trung miền Nam Trong đó, miền Trung có doanh số tiêu thụ đứng đầu b Phân tích đặc tính sản phẩm hạt nhựa Hạt nhựa sản phẩm sản xuất từ dầu mỏ khí đốt, Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Hà Nội, trung tâm kinh doanh hoá chất nhựa Đà Nẵng - Kênh cấp 1: Số lượng trung gian tham gia vào kênh hoàn toàn nằm tầm kiểm soát công ty c Các loại trung gian tham gia vào kênh Do thiếu ràng buộc công ty trung gian họ tự tham gia vào kênh tự huỷ bỏ mối quan hệ mua bán với công ty cách dễ dàng 2.2.5 Kiểu cấu trúc kênh lựa chọn Mối quan hệ tập trung quan hệ công ty với đại lý phân phối lớn đại lý phân phối với khách hàng lớn mà chưa có liên kết chặc chẽ toàn hệ thống kênh phân phối 2.2.6 Thực trạng lựa chọn thành viên kênh phân phối Công tác lựa chọn thành viên cho kênh cấp hệ thống kênh phân phối không công ty thực mà diễn ngẫu nhiên 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.3.1 Nhận diện tiềm tàng thực xung đột hệ thống kênh phân phối a Những nguyên nhân gây xung đột Nguyên nhân gây xung đột hệ thống kênh phân phối công ty bao gồm: Sự khác biệt mục đích, xung đột vai trò quyền hạn không rõ ràng, xung đột nhận thức Nhưng thực chất xung đột xuất phát từ việc quản trị dòng chảy kênh chưa tốt.Cụ thể: Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Dòng chuyển quyền sở hữu: Sản phẩm thường phải trải qua nhiều lần chuyển quyền sở hữu có nhiều lần chuyển quyền sở hữu thừa qua nhiều trung gian thương mại, đặc biệt kênh cấp - Dòng đàm phán: Việc đàm phán chủ yếu diễn thành viên kênh phân phối - Dòng vận động vật chất sản phẩm: Sản phẩm vận chuyển đến khu vực thị trường dựa hợp đồng mua bán đơn lẻ, theo khâu phân phối, trình vận chuyển ngắt đoạn, qua nhiều lần bốc dỡ làm tăng chi phí phân phối Bên cạnh đó, công tác lưu kho dự trữ công ty chưa hiệu quả, lượng dự trữ tồn kho bình quân cao - Dòng thông tin: Công ty quan tâm quản lý thông tin để đạo hoạt động phân phối ngày Tốc độ truyền tin chậm, chưa kịp thời, xác, thông tin bị ngắt đoạn theo khâu lưu thông - Dòng toán: Thanh toán chủ yếu tiền mặt - Dòng xúc tiến hỗn hợp: Công ty chủ yếu thực nỗ lực “marketing kéo” quan hệ công chúng, quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng truyền thống công ty - Dòng tài chính: Công ty không quản lý hoạt động tạo hỗ trợ vốn - Dòng chia sẻ rủi ro: Rủi ro tồn kho dự báo nhu cầu thị trường công ty chịu - Dòng đặt hàng: Công ty chưa có dòng đặt hàng thiết kế quản lý khoa học b Các xung đột thực hệ thống phân phối * Xung đột dọc hệ thống phân phối - Các trung gian phân phối không hăng hái kích thích tiêu thụ Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 hàng hóa công ty mà hành động người tiếp nhận đơn đặt hàng - Các trung gian không đảm bảo đủ hàng tồn kho không đáp ứng kịp nhu cầu khách hàng - Các trung gian không cung cấp thông tin cập nhật thị trường tình hình cạnh tranh cho công ty * Xung đột ngang hệ thống phân phối - Các trung gian thương mại công ty cấp tính chất độc lập với nên số trường hợp thực sách quảng cáo định giá cạnh tranh lẫn - Một số đại lý/bán sỉ triển khai không đến người bán lẻ/ khách hàng chương trình khuyến của công ty gây ảnh hưởng đến uy tín trung gian thương mại cấp khác * Xung đột đa kênh Công ty thiết lập hai hay nhiều hệ thống phân phối cạnh tranh với việc bán hàng thị trường, với loại khách hàng 2.3.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại quản trị kênh phân phối công ty Có đến 70% doanh thu hạt nhựa tạo việc phân phối trực tiếp cho khách hàng truyền thống Nhưng năm qua công ty dành khoảng 0,02% doanh thu cho hoạt động xúc tiến 2.3.3 Chính sách động viên khuyến khích thành viên kênh phân phối công ty Công ty có số ưu đãi nhỏ chi nhánh trung tâm phân phối hóa chất nhựa công ty, đại lý lớn, khách hàng lớn Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Chính sách bán tín dụng: Chỉ cho phép đại lý phân phối lớn, khách hàng lớn nợ gối đầu thời gian 15-30 ngày 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị kênh phân phối công ty a Nguyên nhân khách quan - Sự phát triển khu vực thị trường không đồng đều, mức độ đô thị hoá thấp - Nhiều yếu tố môi trường kinh doanh biến động không ngừng gây nên khó khăn thách thức lớn cho công ty tổ chức quản trị kênh phân phối b Nguyên nhân chủ quan - Công ty tổ chức với quy mô nhỏ - Đội ngũ cán quản trị công ty nói chung chưa quan tâm đến công tác tổ chức quản trị kênh phân phối - Hiện công ty chưa tổ chức phận marketing riêng biệt đặc biệt phận quản trị kênh phân phối - Công ty chưa xác định mục tiêu chiến lược phân phối rõ ràng để làm sở cho tổ chức quản trị kênh phân phối KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích khách quan dựa số liệu thực tế luận văn nêu lên thực trạng, đặc điểm kênh phân phối ảnh hưởng đặc điểm tới kênh phân phối công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Và hạn chế mà kênh phân phối công ty cần khắc phục, chủ yếu tập trung vào vấn đề tổ chức quản trị kênh phân phối Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu chung công ty Mục tiêu cụ thể năm 2013 là: - Tăng doanh số năm tới lên đến 125% so với vừa qua, nhằm tăng lợi nhuận khả sinh lời lên 10% - 15% - Tăng suất lên 30% / năm ( bao gồm: suất lao động, suất sản xuất, suất bán hàng) - Tăng thị phần công ty lên 20% so với thị phần có nhằm tăng vị cạnh tranh thị trường - Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu chi phí bán hàng, phát huy nội lực tạo sức mạnh tổng thể công ty - Tạo quan hệ tốt đẹp công nhân viên toàn công ty - Xây dựng mối quan hệ lâu dài công ty khách hàng, đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng - Nâng cao trình độ chuyên môn cán công nhân viên - Xây dựng uy tín, hình ảnh công ty thị trường nước 3.1.2 Mục tiêu phân phối công ty - Không ngừng nâng cao mức độ bao phủ hệ thống kênh thị trường - Đẩy mạnh việc phân phối trực tiếp sản phẩm cho khách hàng công nghiệp - Phát triển hệ thống kênh phân phối cách khoa học vững Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chiều rộng lẫn chiều sâu 3.2 HOÀN THIỆN CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG Sơ đồ 3.1: Mô hình quy trình thiết kế cải tiến kênh Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3.2.1 Xác định phối hợp mục tiêu phân phối - Phát triển hệ thống kênh phân phối cách khoa học vững chiều rộng lẫn chiều sâu - Không ngừng nâng cao mức độ bao phủ thị trường mức độ kiểm soát công ty hệ thống kênh phân phối - Tăng cường hợp tác với thành viên kênh - Thúc đẩy việc phân phối trực tiếp sản phẩm cho khách hàng công nghiệp - Tăng cường công tác tiếp thị, marketing 3.2.2 Phân loại công việc phân phối Công việc phân phối phân loại sau: Nhập hàng, thu nhận thông tin thị trường, dự trữ tồn kho, thông tin, cạnh tranh, thực quy trình đặt hàng, đáp ứng đơn đặt hàng, vận chuyển, giải vấn đề giao hàng toán, cung cấp tín dụng 3.2.3 Phân tích biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối công ty a Phân tích đặc điểm thị trường mục tiêu * Địa lý thị trường: - Thị trường Miền Bắc: Các khách hàng công nghiệp thị trường tập trung phần lớn khu công nghiệp, Hải Dương Thái Nguyên - Thị trường Miền Trung: Đây hai thị trường chủ đạo công ty, tập trung nhiều sở sản xuất nhựa lớn nhỏ khu công nghiệp lân cận Phú Bài (Huế), Hoà Khánh (Đà Nẵng), Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam)… - Thị trường Miền Nam: Khách hàng mục tiêu công ty chủ yếu tập trung tập thành phố Hồ Chí Minh khu công nghiệp lớn Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu… Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 * Quy mô thị trường Bảng 3.1 : Quy mô thị trường Tên khu vực Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Số lượng khách hàng có 12 38 29 Số lượng khách hàng tiềm 119 57 186 Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập * Hành vi thị trường: Thực chất việc trả lời câu hỏi: Mua nào? Mua đâu? Ai mua? Mua nào? b Phân tích đặc tính sản phẩm Hạt nhựa hàng hóa công nghiệp, có trọng lượng thể tích nhỏ, nên thường đặt hàng với khối lượng lớn Từ ta thấy chi phí vận chuyển chiếm phần lớn chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ Giảm chi phí vận chuyển giúp giảm thiểu chi phí, góp phần nâng cao lực cạnh tranh công ty c Phân tích đặc điểm công ty - Khả tài chính: Vốn điều lệ công ty 2.950.000.000 đồng tương đương 29.000 cổ phiếu, cổ phiếu trị giá 100.000 đồng bán 100% cho người lao động - Kinh nghiệm quản trị: Công ty có đội ngũ cán lãnh đạo, đội ngũ nhân viên với trình độ cao dồi kinh nghiệm d Phân tích đặc điểm trung gian thương mại Loại trung gian phù hợp với việc thực công việc phân phối đại lý hoa hồng e Phân tích yếu tố vĩ mô * Môi trường kinh tế: Ngành nhựa Việt Nam phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng năm đạt từ 15% đến 25% Hằng Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 năm, ngành nhựa phải nhập từ triệu đến 2,5 triệu dòng nguyên liệu khác như: PE, PP, ABS, PC, PS * Sự ổn định tiền tệ: Nguồn nguyên vật liệu nhựa chủ yếu nhập từ nước ngoài, tình hình biến động tỷ giá ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh công ty * Môi trường cạnh tranh: Sự cạnh tranh ngày liệt thị trường nước lẫn thị trường giới * Môi trường công nghệ: Việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ góp phần cải tiến hệ thống phân phối 3.2.4 Xác định cấu trúc kênh phân phối hiệu a Chiều dài kênh: Công ty nên phân phối kết hợp cấp độ phân phối trực tiếp phân phối gián tiếp b Các loại trung gian tham gia vào kênh Kênh cấp 1: Loại trung gian phù hợp với việc đảm nhận công việc phân phối sản phẩm hạt nhựa đại lý hoa hồng c Chiều rộng kênh Bảng 3.4: Số lượng trung gian khu vực thị trường Khu vực thị Số lượng trung gian trường Đại lý hoa hồng Chi nhánh Trung tâm kinh doanh Miền Bắc Miền Trung 0 Miền Nam 3.2.5 Lựa chọn thành viên cho kênh phân phối cấp sản phẩm hạt nhựa a Tìm kiếm thành viên kênh có khả Từ nguồn liệu công ty, liệt kê nhà bán buôn truyền thống có khu vực địa lý cần tuyển chọn sau: Tỉnh Hải Dương: Công ty TNHH Hợp Tiến, công ty TNHH Kim Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Hợp Thành Tỉnh Thái Nguyên: Công ty TNHH Vân Nam, công ty TNHH Tấn Phát, DNTN Thành Đạt Tỉnh Đồng Nai: Công ty TNHH Minh Đức, DNTN Quang Mân Tỉnh Bình Dương: Công ty TNHH An Mỹ, công ty TNHH Ngọc Phong, DNTN Xuân Mai b Các tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên kênh Bảng 3.6: Các tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên kênh Các tiêu chuẩn để lựa chọn thành viên kênh Hệ số quan trọng (0-1) (1) Quan hệ lâu dài 1.0 (2) Cách thức tổ chức kênh phân phối hiệu 0.7 (3) Danh tiếng đối tác khách hàng họ 0.8 (4) Những sản phẩm mà đối tác kinh doanh 0.4 (5) Tình hình tài 0.6 (6) Quy mô phương tiện kinh doanh 0.8 (7) Sự ổn định mức giá bán 0.9 (8) Có lực lượng bán hàng vùng khu công 1.0 nghiệp lân cận (9) Thực hoạt động xúc tiến 0.6 c Đánh giá thành viên kênh có khả Căn vào bảng tiêu chuẩn để đánh giá thành viên có khả lựa chọn ứng viên khu vực với vai trò đại lý hoa hồng công ty: - Tại tỉnh Hải Dương, công ty TNHH Hợp Tiến - Tại tỉnh Thái Nguyên, công ty TNHH Tấn Phát - Tại tỉnh Đồng Nai, công ty TNHH Minh Đức - Tại tỉnh Bình Dương, công ty TNHH Ngọc Phong d Thuyết phục thành viên tham gia kênh - Đảm bảo dòng sản phẩm mà công ty kinh doanh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 mang lại lợi nhuận tốt - Giúp đỡ đại lý hoa hồng hoạt động quảng cáo xúc tiến - Giúp đỡ họ công tác quản trị - Đảm bảo sách bán buôn công ty công quan hệ hữu nghị - Đặc biệt định mức hoa hồng hấp dẫn công ty tuyển chọn 3.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 3.3.1 Nhận diện tiềm tàng giải xung đột hệ thống kênh phân phối a.Giải mâu thuẫn theo chiều ngang - Xây dựng hệ thống thông tin hoàn chỉnh kênh, đảm bảo thông tin thông suốt từ công ty người tiêu dùng cuối - Công ty cần sử dụng sức mạnh chủ thể phân phối giải thích điều tiết thông qua giá bán chiết khấu cho khu vực địa lý mức sản lượng Và chấp nhận tự lọc hệ thống - Công ty phải sử dụng sức mạnh thừa nhận, phải để thành viên nhận thấy mức ưu đãi cao hay thấp tuỳ thuộc công hiến họ Công ty đưa mức độ sau đánh giá hiệu hoạt động thành viên kỳ trước b Giải mâu thuẫn theo chiều dọc - Chiến lược sử dụng để đạt mục tiêu sử dụng chiến lược Đẩy Tập trung toàn ngân sách để đầu tư vào sách khuyến mãi, khen thưởng cho trung gian đầu từ phát triển nhân bán hàng công ty chất lượng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Xây dựng chương trình truyền thông, quảng cáo tạp chí chuyên ngành, panô, tờ rơi catalogue - Đảm bảo chất lượng dịch vụ mức cao, giao hàng kịp thời kể trường hợp đột xuất, tư vấn đẩy mạnh bán hàng, hỗ trợ quản lý hàng dự trữ… - Sử dụng sức mạnh uy tín, sức mạnh pháp lý, sức mạnh thông tin nghề nghiệp, sức mạnh khen thưởng tránh sử dụng sức mạnh cưỡng chế - Hỗ trợ người bán lẻ truyền thống tích cực phát triển phương án bán lẻ như: Bán kho, bán cho người buôn bán có chiết khấu marketing trực tiếp Ngoài công ty sử dụng sức mạnh để giải mâu thuẫn như: Sức mạnh tưởng thưởng, sức mạnh cưỡng chế Nên có kết hợp khéo léo sức mạnh tưởng thưởng với sức mạnh cưỡng chế, sức mạnh phải sử dụng thường xuyên c Giải mâu thuẫn đa kênh Công ty cần phải làm rõ với trung gian địa bàn phân phối, sách chiết khấu, sách hỗ trợ bán hàng chế tài việc vi phạm quy định công ty - Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại quản trị kênh phân phối: Thực marketing trực tiếp, tổ chức bán hàng trực tiếp lực lượng bán công ty, tham gia hội chợ chuyên ngành - Hoàn thiện sách động viên, khuyến khích thành viên kênh cách hỗ trợ bán hàng, đưa sách hỗ trợ tài chính, tồn kho…; có sách thưởng phạt rõ ràng đưa vào đầu năm, thực vào cuối năm tài Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.3.2 Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại quản trị kênh phân phối Công ty nên đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngân sách dành cho xúc tiến cần gia tăng lên 0,07% tổng doanh thu Công cụ xúc tiến tốt mà công ty nên áp dụng là: Marketing trực tiếp (gửi thư trực tiếp, điện thoại), bán hàng trực tiếp, ham gia hội chợ chuyên ngành 3.3.3 Hoàn thiện sách động viên khuyến khích thành viên a Chính sách khuyến khích thành viên hệ thống phân phối - Tăng cường biện pháp kích thích động thành viên + Cử người kiểm tra hàng tồn kho, vận chuyển giao hàng đến nơi + Cử người diễn thuyết giới thiệu sản phẩm + Đào tạo nhân viên bán hàng + Hỗ trợ chi phí cho hoạt động khuyếch trương, hợp tác quảng cáo + Hỗ trợ bán hàng lực lượng nhân công ty làm nhiệm vụ xây dựng lịch bán hàng giúp thành viên kênh phân phối hoạt động tối ưu - Khuyến khích thành viên hệ thống phân phối + Tăng cường hỗ trợ thành viên: Chính sách hỗ trợ phương tiện bán hàng Đối với đại lý lớn: Căn vào quy mô bán buôn, công ty hỗ trợ bán hàng: Đồng phục nhân viên bán hàng, chi phí mặt cửa hàng chuyên, hỗ trợ phần chi phí vận Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 chuyển, bốc xếp hàng hoá Đối với cửa hàng bán lẻ: Công ty hỗ trợ phương tiện bán hàng catalogue, bảng mẫu, hàng mẫu + Hỗ trợ trung gian chọn, đào tạo, huấn luyện nhân viên bán hàng b Xây dựng sách đánh giá thưởng phạt thành viên - Kiểm tra định kỳ đợt kiểm kê cuối tháng thực trạng hàng bán, tồn kho, đối chiếu với hệ thống chứng từ để đánh giá tiêu: Doanh số bán, tồn kho, toán, kiểm tra đột xuất * Hoàn thiện công tác khen thưởng, động viên: - Thưởng theo mức doanh thu năm Bảng 3.11: Bảng đề xuất mức thưởng năm theo kết kinh doanh Mức sản lượng thực tế/kỳ Mức thưởng (% doanh thu năm vọng tại) Dưới 80% 0,3% 80% - 100% 0,5% 100% - 120% 0,75% Trên 120% 1,00% Ngoài hình thức khen thưởng trên, công ty cần đưa thêm hình thức thưởng như: Ghi nhận cố gắng, thưởng cho hợp tác lâu dài,thể coi trọng KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua sở nghiên cứu sở lý luận, kết hợp phân tích đánh giá thực trạng kênh phân phối chương 2, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối Công ty Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Trải qua 30 năm đời phát triển, công ty Cổ Phần Hóa Chất Vật Liệu Điện Đà Nẵng phần khẳng định tầm quan trọng công ty kinh tế công xây dựng đất nước Ở thời kỳ, với chiến lược mục tiêu kinh tế khác nhau, công ty Cổ Phần Hóa Chất Vật Liệu Điện Đà Nẵng xứng đáng chim đầu đàn ngành hóa chất vật liệu điện nước ta nói chung khu vực Miền Trung nói riêng Hoạt động nền kinh tế với chế thị trường tự vừa hội vừa thách thức công ty Họ nhận rằng: “Không đường khác, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm thị trường, thăm dò thị trường để từ phát nhu cầu khách hàng thoả mãn tốt đối thủ cạnh tranh” Một công cụ góp phần vào thành công chiến lược hệ thống kênh phân phối sản phẩm Thấy rõ tầm quan trọng nó, vận dụng lý thuyết vào thực tế, sâu nghiên cứu hệ thống kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa công ty Cổ Phần Hóa Chất Vật Liệu Điện Đà Nẵng để tìm hạn chế cần khắc phục từ đưa số giải pháp cho hệ thống kênh phân phối Tôi hy vọng đóng góp nhỏ bé góp phần làm cho hệ thống phân phối công ty thị trường hoàn thiện nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường Ngoài ra, luận văn tài liệu tham khảo bổ ích doanh nghiệp kinh doanh ngành hạt nhựa Footer Page 26 of 126 ... trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm hạt nhựa Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân Công ty cổ phần hóa chất vật liệu. .. Liệu Điện Đà Nẵng sau CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN ĐÀ NẴNG 2.1.1... tài: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị hệ thống kênh phân phối sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Hóa chất vật liệu Điện Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay