ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

2 195 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:50

ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL. Kết quả bàn luận thí nghiệm. Lý thuyết và tính toán kết quả dựa trên thí nghiệm khảo sát nước mắm tính hàm lượng đạm trong nước mắm. Bàn luận về các sai số khi thực nghiệm Bài số 3: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL I Nguyên tắc Được tiến hành qua giai đoạn: Giai đoạn vô hóa: Nito tổng số tất dạng nito có mẫu Khi đốt nóng mẫu, cần phân tích với H2SO4 đậm đặc có mặt xúc tác, nito tất dạng đạm có mẫu biến thành dạng dung dịch (NH4)2SO4 tan dung dịch Xúc tác N (NH4)2SO4 Nhiệt độ Giai đoạn cất đạm: Sau vô hóa, đuổi NH3 khỏi dung dịch NaOH Lượng NH3 lôi máy Parnas đcượ dẫn đến erlen có chứa lượng thừa H2SO4 biết xác nồng độ định lượng lại H2SO4 lại NaOH qua tính lượng nito có mẫu II Tiến Hành Vô hóa: - Đem mẫu đac vô hóa sẵn định mức bình định mức 100mL - Lắc để nguội Cất đạm: a Rửa bình parnas: - Cho nước vào bình A, thêm vào metyl đỏ dung dịch H2SO4 2N nước bình hóa đỏ, khóa van (1) - Cho nucows qua ống sinh hàn, khóa van (2) (3) - Đun cho nước sôi đều, thêm vào C nước cất cho nucows chảy nito xuống B( giữ lại phễu để hệ thống kín) b Cất đạm: - Lấy vào E 10mL dd H2SO4 0.1N thêm giọt phenolphtalein, lắp vào hệ thống - Hút 10mL dd vô hóa nito từ bình định mức cho vào phễu C - Cho vào 10mL dung dịch NaOH( dung dịch đậm đặc 40%) - Giữ kín hệ thống, tiếp tục đun bình A, đợi đến phản ứng xảy hoàn toàn( khoảng 25 phút) - Thu hồi sản phẩm bình E( bình e chứa H2SO4 0.1N vài giọt phenolphtalein) + Đem chuẩn độ NaOH 0.1N + Chuẩn độ với H2SO4 0.1N để tìm CNaOH - Thu kết - Rửa hệ thống nước cất, sau rửa lại H2SO4 0.1N III Kết quả: - Lượng NaOH 0.1N dùng chuẩn độ H2SO4 dư là: b=6.4mL - Lượng H2SO4 đem hấp thụ NH3: a=10mL - Số mẫu đem vô hóa: V=10mL - Hệ số hiệu chỉnh nồng độ dung dịch NaOH 0.1N Lấy 10mL H2SO4 0,1N chuẩn cho vào erlen, định phân NaOH 0,1N + Nồng độ thực tế NaOH đem định phân là: CNaOHtt =(0.1 x 10)/13,4= 0.074N + Nồng độ lý thuyết: 0.1N F= = = 0,74 - Hàm lượng Nitơ mẫu: X== ... 0,1N chuẩn cho vào erlen, định phân NaOH 0,1N + Nồng độ thực tế NaOH đem định phân là: CNaOHtt =(0.1 x 10)/13,4= 0.074N + Nồng độ lý thuyết: 0.1N F= = = 0,74 - Hàm lượng Nitơ mẫu: X==
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL, ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL, ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay