XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH KHẢO sát các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT TÍNH AMYLASE

7 211 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:32

XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH KHẢO sát các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT TÍNH AMYLASE. Hình ảnh mô tả các thí nghiệm, Kết quả bàn luận các thí nghiệm và tính toán kết quả. Lý thuyết thí nghiệm BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA SINH Bài số: TỂN BÀI: XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH & KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH AMYLASE I XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE Nguyên tắc - Enzym Amylase enzym thủy phân tinh bột Nó phân cắt amilose amilopectin tinh bột thành dextrin loại đường maltose, glucose… - Phương pháp Wohgemuth dựa vào việc tìm nồng độ enzym thấp để thủy phân tinh bột đến sản phẩm không màu với Iod - Đơn vị Wohgemuth lượng enzym cần thiết để thủy phân 1mg tinh bột sau 30 phút 370C có Cl- làm chất hóa Tiến hành - Chuẩn bị chiết Amylase - Chuẩn bị 10 ống nghiệm Thứ tự ống nghiệm Độ pha loãng Nồng độ enzym 10 16 32 64 128 256 512 1024 n/ n/ n/8 n/1 n/3 n/6 n/12 n/25 n/51 n/10 24 Kết Thứ tự ống nghiệm Độ pha loãng Nồng độ enzym Màu 10 16 32 64 128 256 512 1024 n/2 n/4 n/8 n/16 n/3 n/6 n/12 n/25 n/51 n/10 24 Vàn g Vàn g Vàn g Vàn g Đỏ xan h xan h xanh xan h xan h (Từ phải qua trái số thứ tự ống nghiệm từ đến 10) Tính toán kết - Lượng enzym cho vào ống [1] Trong đó: V1: thể tích dd amylase cho vào ống nghiệm [1] (1 mL) V2: thể tích dd amylase tổng (100 mL) m: lượng mẫu cân vật phẩm (malt) chứa enzym [mg] ( 9,8563 g) - Một đơn vị Wohgemuth (W) Với F độ pha loãng ống nghiệm có nồng độ enzym nhỏ thủy phân hoàn toàn tinh bột (ống nghiệm chọn từ bảng kết ống số nên độ pha loãng 16) - Số đơn vị Wohgemuth có mL dịch chiết enzym (N w) Bàn luận - Ống nghiệm có nồng độ enzyme nhỏ xảy thủy phân - II hoàn toàn tinh bột ống nghiệm số Vì dd chuyển từ màu vàng sang đỏ chuyển dần sang màu xanh gặp I2/KI Vai trò NaCl có gốc Cl- làm chất hoạt hóa enzyme Thí nghiệm dễ bị sai xót hóa chất bị hỏng trình lọc lấy enzym không lọc dd mà cặn KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH AMYLASE Ảnh hưởng nhiệt độ a Nguyên tắc - Nhiệt độ tá nhân vật lý ảnh hưởng đến vận tốc hóa học phản ứng enzym Đa số enzym có nhiệt độ tối thích (Topt) khoảng 40-500C, nhiệt độ vận tốc phản ứng lớn, số enzym có Topt khoảng 50-600C Khi nhiệt độ 800C hấu hết enzym bị biến tính không thuận nghịch b Tiến hành STT Dd Nhiệt độ ống Amyla cần đạt nghiệ se m mL 1 mL 900C 2 mL mL 650C mL mL T0 phòng mL mL 00C Giải thích tượng tìm Topt nhiệt STT ống nghiệm Tinh bột 1% Thời gian ủ Dd I2/KI phút phút phút phút độ khảo giọt giọt giọt giọt sát c Kết - - - Ống 1: 90oC, nhiệt độ cao amylase bị biến tính không thuận nghịch nên thủy phân tinh bột, màu tím màu Iot Ống 2: 65oC, dd có màu vàng nâu xảy phản ứng thủy phân tinh bột, nhiên chưa phải nhiệt độ tương thích để phản ứng xảy hoàn toàn Ống 3: nhiệt độ phòng, dd có màu xanh tím nhạt ống Ống 4: 0oC dd ban đầu có màu tím đậm nhạt dần môi trường nhiệt độ phòng (Từ phải qua trái số thứ tự ống nghiệm 1234) d Bàn luận - Ống nhiệt độ 65oC tương đối thích hợp để phản ứng xảy ổn định Đa số enzym có nhiệt độ tối thích (T opt) khoảng 50-600C Ảnh hưởng pH a Nguyên tắc - Hoạt tính enzym phụ thuộc nhiều vào pH môi trường, giảm hay tăng pH dẫn đến giảm hoạt tính enzym, pH thích hợp cho hoạt động enzym pH tối thích (pHopt) Mỗi enzym có pH tối thích, vùng pH tối thích hoạt động enzym giảm b Tiến hành STT Na2HPO 0,2M (mL) 1,34 1,54 1,74 1,94 Giải thích Acid nitric 0,1M (mL) pH đạt Amyla se (mL) Tinh bột 1% (mL) Thời gian ủ phút Lắc 0,46 6,6 0,5 2,0 phút 0,26 7,2 0,5 2,0 phút 0,06 8,0 0,5 2,0 phút tượng tìm pHopt pH khảo sát 0,66 5,6 0,5 2,0 Dd I2/KI giọt giọt giọt giọt c Kết - Ống 124 dường không xảy tượng pH không - thích hợp cho hoạt động enzyme Ống dd nhạt ống nghiệm lại pH tối thích (7,2) cho hoạt động enzyme (Từ trái qua phải số thứ tự ống nghiệm 1234) d Bàn luận - Tuy nhiên, ảnh hưởng nồng độ enzyme hoạt động không tốt làm ảnh hưởng đến kết thí nghiệm Chính xác pH đạt nằm khoảng từ 5,6-6,6 Ảnh hưởng chất hoạt hóa chất kìm hãm a Nguyên tắc - Chất hoạt hóa chất có vai trò làm tăng hoạt độ xúc tác enzym, mạnh ion, anion Cl-, Br-,I- làm tăng hoạt độ α amylase, ion kim loại Mn 2+, Zn2+… lại thúc đẩy hoạt độ protease Chất kìm hãm chất làm giảm tốc độ phản ứng enzym Chúng ion, phân tử hữu cơ, protein… b Tiến hành Nước NaCl CuSO4 Tinh Amyla cất 1% 1% bột 1% se (mL) (mL) (mL) (mL) (mL) 1,0 0,0 0,0 2,0 0,2 0,6 0,4 0,0 2,0 0,2 0,6 0,0 0,4 2,0 0,2 Giải thích tượng đánh giá ảnh hưởng STT Thời gian Dd I2/KI phút giọt phút giọt phút giọt dd muối c Kết - Ống 1: dd có màu xanh dùng làm mẫu để so sánh màu - chất hoạt hóa chất kìm hãm Ống 2: dd màu xanh dạt dần gốc Cl- làm tăng hoạt hóa enzyme - Ống 3: dd màu xanh đậm đặc so với ống có ion kim loại Cu2+ kìm hãm làm giảm tốc độ phản ứng enzyme (Từ phải qua trái số thứ tự ống nghiệm 123) d Bàn luận Anion Cl- làm tăng hoạt độ α amylase - Ion Cu2+ thúc đẩy hoạt độ protease kìm hãm làm giảm tốc độ phản ứng enzyme ... có gốc Cl- làm chất hoạt hóa enzyme Thí nghiệm dễ bị sai xót hóa chất bị hỏng trình lọc lấy enzym không lọc dd mà cặn KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH AMYLASE Ảnh hưởng nhiệt độ a Nguyên... Tuy nhiên, ảnh hưởng nồng độ enzyme hoạt động không tốt làm ảnh hưởng đến kết thí nghiệm Chính xác pH đạt nằm khoảng từ 5,6-6,6 Ảnh hưởng chất hoạt hóa chất kìm hãm a Nguyên tắc - Chất hoạt hóa... xảy ổn định Đa số enzym có nhiệt độ tối thích (T opt) khoảng 50-600C Ảnh hưởng pH a Nguyên tắc - Hoạt tính enzym phụ thuộc nhiều vào pH môi trường, giảm hay tăng pH dẫn đến giảm hoạt tính enzym,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH KHẢO sát các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT TÍNH AMYLASE, XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH KHẢO sát các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT TÍNH AMYLASE, XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH AMYLASE THEO WOHGEMUTH KHẢO sát các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT TÍNH AMYLASE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay