Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:28

Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI ÔNG THỊ THANH VÂN Phản biện 1:……………………………………………… HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Phản biện 2: ……………………………………………… CÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng … năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 toán chậm; chưa tuân thủ quy chế cấp phát vốn ngân sách; quy MỞ ĐẦU trình, thủ tục tiêu chí quản lý ñánh giá dự án thiếu chưa ñồng bộ; ñội ngũ cán quản lý chưa ñáp ứng chất lượng Tính cấp thiết ñề tài Vì vậy, ñề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Trong năm qua, với thành tựu bật Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Đà Nẵng ñược ñánh giá ñang có thành phố Đà Nẵng” phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân hệ thống sở hạ tầng giao thông phát triển hoàn chỉnh, ñại sách Nhà nước công trình giao thông công ñề xuất ñồng Hàng loạt tuyến giao thông quan trọng ñã ñược hoàn số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách thiện kết hợp cầu bắc qua sông Hàn, trình ñô thị hoá công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng thành phố hướng Nam hướng Tây, tạo nên nhiều cửa ngõ Mục tiêu nghiên cứu quan trọng ñi vào thành phố, kết nối liên thông với ñịa phương Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ mục tiêu sau: lân cận… Điều thật tạo nên ấn tượng ñặc biệt cho nhà ñầu tư, du khách lựa chọn Đà Nẵng ñiểm ñến hấp dẫn nhận thấy hình ảnh thành phố Đà Nẵng ñang thay ñổi tích cực, bước khẳng ñịnh vị ñầu tàu miền Trung Hoạt ñộng quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực ñáp yêu cầu quản lý Ngân sách nhà nước theo (1) Tổng hợp sở lý luận quản lý chi ngân sách Nhà nước lĩnh vực giao thông công (2) Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng (3) Đề giải pháp, kiến nghị, khuyến nghị sách Đối tượng phạm vi nghiên cứu: hướng hiệu quả, kịp thời tiết kiệm Theo ñó công tác lập, duyệt, Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Hệ thống văn pháp lý phân bổ dự toán dần ñi vào nề nếp, giúp cho ñơn vị dự toán liên quan ñến quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình quan Tài chính, có ñể quản lý ñiều hành Ngân sách nhà giao thông công chính; Các công trình, dự án giao thông công nước cách có hiệu hơn; nguồn kinh phí ngân sách ñược sử ñịa bàn thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2006-2011; Quy hoạch dụng ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng, chấp hành ñúng chế ñộ hoá ñơn chứng từ, ñịnh mức, tiêu chuẩn chi tiêu; tạo ñiều kiện cho thành phố Đà Nẵng quản lý ñiều hành ngân sách chủ ñộng hiệu Tuy nhiên, quản lý chi Ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng tồn số hạn chế như: tình trạng ñầu tư dàn trải; toán, Footer Page of 126 phát triển giao thông công thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020; Công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng số tỉnh, thành phố khác Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH phù hợp với chủ ñề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lịch sử, GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH phân tích so sánh, ñối chiếu phân tích thống kê 1.1 Lý luận chung quản lý chi ngân sách Nhà nước Nội dung nghiên cứu 1.1.1.Chi ngân sách Nhà nước (NSNN) Để ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu kết cấu ñề tài gồm 1.1.1.1 Khái niệm chi ngân sách Nhà nước (NSNN) Chi ngân sách nhà nước hoạt ñộng phân phối sử dụng chương sau: Chương 1: Tổng quan sở lý luận quản lý chi ngân sách quỹ NSNN theo trình tự thủ tục pháp luật quy ñịnh Nhà nước ñối với công trình giao thông công sở dự toán chi ngân sách nhà nước ñã ñược quan nhà nước có Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước thẩm quyền ñịnh nhằm thực chức nhiệm vụ ñối với công trình giao thông công ñịa bàn nhà nước thành phố Đà Nẵng 1.1.1.2 Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông 1.1.2 1.1.2.1 Quản lý chi Ngân sách Nhà nước Khái niệm quản lý chi Ngân sách Nhà nước Quản lý chi NSNN trình Nhà nước sử dụng nguồn tài công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Ý nghĩa thực tiễn khoa học ñề tài Phân loại chi NSNN ñã tập trung ñược vào NSNN ñể phân phối sử dụng Đề tài ñã tổng hợp hệ thống sở lý luận quản lý chi ngân hoạt ñộng thường xuyên, hoạt ñộng ñầu tư xây dựng sở hạ sách Nhà nước công trình giao thông công nói chung tầng kinh tế-xã hội, phát triển sản xuất nhằm thực mục tiêu ổn phạm vi cấp tỉnh/thành phố nói riêng làm sở ñể phân tích thực ñịnh kinh tế vĩ mô, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội trạng công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước công trình giao 1.1.2.2 Đặc ñiểm quản lý chi Ngân sách Nhà nước thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Đề tài góp phần - Chi NSNN ñược quản lý hệ thống pháp luật ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng quản lý chi - Quản lý chi NSNN sử dụng tổng hợp biện pháp quản lý Ngân sách công trình giao thông ñiều kiện thực tiễn thành phố Đà Nẵng mang tính tổng hợp - Mục tiêu quản lý chi NSNN sử dụng hiệu cao kinh tế- xã hội Đồng thời giải hài hoà mối quan hệ lợi ích kinh tế bên Nhà nước bên chủ thể khác xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2.3 Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước a Quản lý chi ñầu tư phát triển 1.3.1 giao thông công b Quản lý chi thường xuyên c Thanh tra, kiểm tra chi ngân sách Nhà nước Khái niệm ñặc ñiểm công trình giao thông công 1.2 Khái niệm phân loại kết cấu hạ tầng giao thông công 1.2.1 Mục tiêu quản lý chi ngân sách Nhà nước công trình Quản lý chặt chẽ khoản chi Ngân sách Nhà nước công trình giao thông công mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp, ngành, góp phần quan trọng việc giám sát phân phối sử dụng nguồn lực Tài cách ñúng mục ñích, có hiệu quả; ñồng thời biện pháp hữu hiệu ñể thực 1.2.1.1 Khái niệm kết cấu hạ tầng giao thông công Công trình giao thông công hệ thống công trình vật chất kỹ thuật, công trình kiến trúc phương tiện tổ hành tiết kiệm, chống lãng phí 1.3.2 chức sở hạ tầng mang tính móng cho phát triển ngành giao thông vận tải kinh tế Các công trình GTCC bao gồm hệ thống cầu, ñường, cảng biển, cảng sông, nhà ga, sân bay, bến bãi Nguyên tắc quản lý chi NSNN công trình giao thông công - Đảm bảo tính kế hoạch, cân ñối toàn kinh tế quốc dân, ngành, lĩnh vực ñịa phương Cấp phát vốn ñầu tư xây dựng công trình giao thông công - hệ thống trang thiết bị phụ trợ: thông tin tín hiệu, biển báo, ñèn phải tuân thủ theo ñúng kế hoạch vốn ñã ñược duyệt cho ñường công trình 1.2.1.2 Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông công - Mức vốn cấp phát toán cho công trình, hạng mục a Phân theo tính chất loại ñường công trình giao thông, khối lượng xây dựng công trình giao b Phân theo khu vực thông công hoàn thành nghiệm thu phải ñược xác ñịnh 1.2.2 1.2.2.1 Đặc ñiểm công trình giao thông công Công trình giao thông công có tính chất ñơn chiếc, riêng lẻ vào dự toán ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt ñược cấp phát toán phạm vi giá dự toán ñã duyệt 1.3.3 Nội dung quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công 1.2.2.2 Công trình giao thông công có tính chất cố ñịnh trình giao thông công 1.2.2.3 Chịu ảnh hưởng ñiều kiện ñịa lý, tự nhiên, KT - XH 1.3.3.1 1.2.2.4 Có thời gian sử dụng dài, trình ñộ kỹ thuật mỹ thuật cao 1.2.2.5 Chi phí ñầu tư lớn khác biệt theo công trình 1.3 Quản lý chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công Quản lý dự toán chi ngân sách ñối với công trình GTCC Dự toán xây dựng công trình ñược xác ñịnh theo công trình xây dựng bao gồm dự toán xây dựng hạng mục, dự toán công việc hạng mục thuộc công trình Dự toán xây dựng công trình ñược lập sở khối lượng xác ñịnh theo thiết kế từ yêu cầu Nhiệm vụ công việc cần thực công trình ñơn Footer Page of 126 Header Page of 126 10 giá, ñịnh mức chi phí cần thiết ñể thực khối lượng ñó Nội dung toán vốn ñầu tư gửi quan thẩm tra phê duyệt toán, dự toán xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết quan cấp trực tiếp chủ ñầu tư có, Kho bạc nhà nước bị, chi phí khác chi phí dự phòng Dự toán xây dựng công trình Quyết toán vốn ñầu tư phải xác ñịnh ñầy ñủ, xác số vốn ñầu tư ñược phê duyệt sở ñể ký kết hợp ñồng, toán chủ ñầu thực hàng năm tổng mức vốn ñã ñầu tư thực dự án, phân tư với nhà thầu trường hợp ñịnh thầu ñịnh rõ nguồn vốn ñầu tư, chi phí ñầu tư ñược phép không tính vào a Xác ñịnh giá trị dự toán chi phí xấy lắp giá trị tài sản hình thành qua ñầu tư, giá trị tài sản cố ñịnh, tài sản lưu b Xác ñịnh giá trị dự toán chi phí mua sắm thiết bị xây dựng ñộng hình thành qua ñầu tư, giá trị tài sản bàn giao sản xuất sử 1.3.3.2 dụng, quy ñổi vốn ñầu tư ñã thực mặt giá trị thời Quản lý cấp phát ngân sách ñối với công trình giao thông công ñiểm bàn giao ñưa dự án vào vận hành ñể xác ñịnh giá trị tài sản - Cấp phát toán theo giá trọn gói tăng giá trị tài sản bàn giao dự án ñầu tư kéo dài nhiều - Cấp phát toán theo ñơn giá cố ñịnh năm, xác ñịnh rõ trách nhiệm chủ ñầu tư , nhà thầu, quan - Cấp phát toán theo giá ñiều chỉnh tài chính, Kho bạc nhà nước, quan quản lý nhà nước có liên quan 1.3.3.3 Quản lý toán chi ngân sách công trình giao thông công a Quyết toán thực vốn ñầu tư năm trình ñầu tư dự án 1.3.3.4 Thẩm tra toán chi ngân sách nhà nước công trình giao thông Kết thúc năm kế hoạch, chủ ñầu tư phải lập bảng ñối chiếu số -Thẩm tra hồ sơ pháp lý bao gồm việc chấp hành trình tự thủ liệu kế hoạch toán ngân sách ñầu tư cho công trình số tục ñầu tư xây dựng, việc chấp hành quy chế ñấu thầu, tính pháp toán năm lũy kế số toán từ khởi công cho ñến lý hợp ñồng kinh tế chủ ñầu tư ký hết niên ñộ NSNN gửi Kho bạc nhà nước xác nhận Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm tra ñối chiếu, xác nhận số vốn ñã cấp phát -Thẩm tra nguồn vốn ñầu tư dự án theo cấu nguồn ñược xác ñịnh ñịnh ñầu tư cấp có thẩm quyền năm lũy kế từ khởi công ñến hết niên ñộ NSNN cho dự - Thẩm tra chi phí ñầu tư: ñối chiếu giá trị ñề nghị toán án chủ ñầu tư lập Đồng thời, chủ ñầu tư phải báo cáo thực với dự toán ñược duyệt, giá trúng thầu ñược duyệt, ñiều kiện nêu vốn ñầu tư năm dự án gửi cấp ñịnh ñầu tư, Kho hợp ñồng, giá trị phát sinh có, thẩm tra khoản phí khác bạc nhà nước, quan tài ñồng cấp (ñối với dự án ñịa tiết nhóm loại, khoản mục, khoản chi phí quản lý) - Thẩm tra chi phí ñầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản b Quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành - Thẩm tra việc xác ñịnh số lượng, giá trị tài sản hình thành Khi hạng mục công trình, tiểu dự án, dự án thành phần dự qua ñầu tư chi tiết theo nhóm, loại thuộc tài sản cố ñịnh tài sản lưu án ñầu tư hoàn thành, chủ ñầu tư có trách nhiệm lập báo cáo ñộng, nguyên giá (ñơn giá) nhóm (loại) tài sản theo chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 11 thực tế theo giá quy ñổi thời ñiểm bàn giao tài sản ñưa vào sản xuất, sử dụng - Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn ñọng - Nhận xét ñánh giá, kiến nghị việc chấp hành quy chế nhà nước quản lý ñầu tư xây dựng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.Thực trạng công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Mạng lưới chung a Đường b Đường sắt c Hàng không d Cảng & vận tải biển e Đường thủy nội ñịa 2.1.2.Mối liên hệ phát triển hệ thống công trình giao thông công ñối với phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng 2.2.Thực trạng chi Ngân sách nhà nước ñầu tư xây dựng công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2.1.Thực trạng chi ngân sách ñầu tư phát triển ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2.2.Thực trạng chi ngân sách ñầu tư xây dựng công trình giao thông công 2.2.2.1 Nguồn hình thành vốn Ngân sách ñầu tư xây dựng công trình giao thông công 2.2.2.2 Chi ngân sách ñầu tư xây dựng công trình giao thông công theo loại hình công trình 12 Bảng 2.1: Chi ngân sách ñầu tư xây dựng công trình giao thông công theo loại hình công trình ĐVT: Triệu ñồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 223.000 245.400 739.264 1.082.893 1.350.112 1.808.871 Đường 108.000 90.900 345.064 853.226 781.190 651.128 Công trình toán 69.800 50.300 35.927 42.235 139.285 142.178 Công trình chuyển tiếp 30.700 22.500 109.844 740.053 526.577 420.610 Công trình 7.500 18.100 199.293 70.938 115.328 88.340 115.000 154.500 394.200 229.667 568.922 1.146.193 Công trình toán - - 250 285 3.505 5.327 Công trình chuyển tiếp 115.000 154.500 257.500 224.382 564.262 1.112.342 - - 136.450 5.000 1.155 28.524 Chi NSNN ñầu tư xây dựng CT GTCC Cầu Công trình Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng 2.2.2.3 Chi ngân sách ñầu tư xây dựng công trình giao thông công theo lĩnh vực Bảng 2.1: Tỷ trọng chi ngân sách GTVT theo lĩnh vực giai ñoạn 2005-2010 ĐVT: Triệu ñồng, % Lĩnh vực ñầu tư GTVT Đường quốc lộ Đường giao thông ñô thị Đường giao thông nông thôn Tổng chi ngân sách Cơ cấu 5.107.004 100 327.870 6,42 3.906.858 76,5 872.366 17,08 Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 13 2.3 Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách ñối với công trình 14 Thứ ba, ñối với khoản toán theo hợp ñồng có giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng ñiều chỉnh giá: kiểm tra khối lượng thực thời ñiểm 2.3.1 Phương thức quản lý chi NSNN ñối với công trình giao kiểm tra ñiều kiện cụ thể có ghi hợp ñồng thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 2.3.1.1 Quản lý hồ sơ ban ñầu Hồ sơ ban ñầu bao gồm: tài liệu chủ ñầu tư gửi ñến tài liệu bổ sung hàng năm Khi nhận ñược tài liệu trên, thực kiểm tra sau: Sau kiểm tra, thống số liệu kết tính toán với chủ ñầu tư, xác ñịnh số vốn chấp nhận toán, số vốn tạm ứng cần phải thu hồi làm thủ tục toán tạm ứng chuyển tiền cho ñơn vị thụ hưởng Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ: phải kiểm tra ñầy ñủ, 2.3.1.3.Quản lý toán Chủ ñầu tư có trách nhiệm ñối chiếu xác nhận số vốn tính hợp pháp, hợp lệ tài liệu, trả lời cho chủ ñầu tư yêu cầu toán hàng năm luỹ kế từ khởi công ñến kỳ báo cáo dự lần nội dung phải bổ sung, hoàn thiện án nhằm ñảm bảo tính xác số liệu cấp phát Kiểm tra nội dung: Trong khoảng thời gian tối ña quy ñịnh Khi dự án hoàn thành ñưa vào sử dụng, quan cấp phát cho loại công việc, phải kiểm tra việc áp dụng ñịnh mức, ñơn kiểm tra, ñối chiếu, xác nhận số chi ngân sách ñã toán cho dự giá, phát lỗi số học dự toán; danh mục, tính thiết bị phù hợp với ñịnh ñầu tư dự toán ñược duyệt Sau ñó, thông báo kết kiểm tra (bằng văn bản) cho chủ ñầu tư biết 2.3.1.2.Quản lý lần toán Thứ nhất, ñối với chi phí toán theo dự toán: kiểm tra, ñối chiếu khối lượng hoàn thành với nội dung, khối lượng dự toán ñược duyệt; việc áp dụng ñịnh mức, ñơn giá theo ñúng thời ñiểm ñúng quy ñịnh cấp có thẩm quyền Thứ hai, ñối với khoản toán theo hợp ñồng án Đồng thời, có ý kiến nhận xét, ñánh giá, kiến nghị với quan phê duyệt toán chi ngân sách ñối với trình ñầu tư mặt sau: chấp hành trình tự XDCB, chấp hành ñịnh mức, ñơn giá, chấp hành sách theo quy ñịnh Nhà nước 2.3.1.4 Tổ chức quản lý thực Bộ máy trực tiếp thực quản lý vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm: khoán gọn: kiểm tra ñảm bảo mức vốn toán ñúng theo hợp - Cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban nhân dân thành phố ñồng ñã ký; chi phí phát sinh phải ñược cấp có thẩm quyền chấp - Cơ quan ñầu tư phát triển: Cục ñầu tư phát triển thành phố ( nhận; ñơn giá ñề nghị toán ñúng theo ñơn giá trúng thầu, trường hợp chưa có ñơn giá phải có ý kiến chấp thuận quan có thẩm quyền trực thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư) - Cơ quan tài chính: Cơ quan cấp phát vốn (Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng) - Chủ ñầu tư: Sở Giao thông thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 2.3.2.Thực trạng công tác quản lý dự toán chi ngân sách công hiệu ñầu tư chưa có tương ñồng Nguyên nhân trình giao thông công việc ñánh giá khối lượng thiết kế so với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ chưa hợp lý, áp dụng sai tính toán sai khối lượng ñịnh 2.3.2.1.Công trình hoàn thành Từ năm 2007 ñến nay, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà mức…Đây không hạn chế thuộc quan quản lý ñầu Nẵng với tư cách chủ ñầu tư ñã hoàn thành 109 dự án (trong ñó có tư, quản lý dự án mà quan quản lý cấp phát vốn 92 dự án hạ tầng giao thông ñô thị, 17 dự án hạ tầng giao thông nông 2.3.2.2.Công trình chuyển tiếp thôn) dự án từ nguồn vốn chi NSNN cho xây dựng Tất Việc lập phê duyệt tổng dự toán công trình giao thông dự án ñều UBND thành phố phê duyệt chủ trương ñầu chuyển tiếp thực nguồn vốn chi NSNN ñược công khai tư Sau chủ trương ñầu tư việc lập quản lý Tổng dự toán, dự toán, dự toán NSNN năm thành phố Đà Nẵng Số lượng dự dự án khâu vô quan trọng quản lý vốn NSNN án, công trình giao thông ñược UBND thành phố phê duyệt cấp Bảng 2.3: Tổng dự toán ñược duyệt công trình giao thông phát ngân sách 31 dự án, ñó có dự án hạ tầng giao hoàn thành thông nông thôn Từ năm 2007 ñến 2010, giá trị dự toán duyệt chi ĐVT: Triệu ñồng, % ngân sách công trình giao thông chuyển tiếp ñịa bàn thành Tỷ lệ dự toán ñược phố tăng bình quân 20,85%/năm ñó giá trị tổng ñầu tư tăng Tổng mức Tổng dự toán ñầu tư ñược duyệt 2007 1.233.826 514.585 41,71 2008 2.786.984 1.999.114 71,73 2009 2.210.938 1.872.334 84,69 2010 2.546.771 2.761.529 108,43 Năm 2011 3.188.142 2.759.798 duyệt/Tổng mức ñầu tư (%) bình quân 26,74%/năm Bảng 2.4 Tổng dự toán ñược duyệt công trình giao thông chuyển tiếp ĐVT: Triệu ñồng, % Tỷ lệ dự toán ñược Tổng mức Tổng dự toán ñược ñầu tư duyệt Năm 86,56 duyệt/Tổng mức ñầu tư (%) Nguồn: Báo cáo xây dựng bản-Sở Giao Thông 2007 2.103.421 1.910.431 90,82 Lập quản lý tổng dự toán, dự toán công trình, dự án giao 2008 3.725.264 2.812.061 75,49 thông thực chất khâu quản lý chi phí Đây khâu “nhạy cảm”, dễ 2009 3.924.115 3.315.211 84,48 gây thất thoát, lãng phí trình sử dụng vốn ñầu tư Trong 2010 5.896.137 5.336.011 90,50 năm qua, tổng dự toán ñược duyệt công trình giao 2011 5.427.364 4.074.735 75,07 thông ñã hoàn thành ñịa bàn thành phố mức từ 40 -85% Tổng mức vốn ñầu tư Như vậy, khoảng cách chêch lệch giá trị dự toán Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 Nguồn: Công khai dự toán ngân sách thành phố Đà Nẵng năm-Sở Tài hạ tầng giao thông theo sát giá trị khối lượng công việc thực hiện, phần giá trị bị từ chối toán nhỏ, từ 5-7% Công tác quản lý ngân sách khâu dự toán ñối với Việc kiểm soát toán ñã góp phần làm giảm thất thoát, công trình giao thông chuyển tiếp trường hợp thể rõ lãng phí vốn Nhà nước Tuy nhiên thực tế, công tác phần chênh lệch giá trị ñầu tư giá trị dự toán (dao ñộng toán vốn ñầu tư chậm, thủ tục rườm rà, ñơn vị nhận thầu mức từ 75%-90%) Như vậy, thất thoát lãng phí xảy phải làm thủ tục nhiều ñể ñược toán 2.3.3.Thực trạng công tác quản lý cấp phát toán ngân sách 2.3.3.2.Quản lý cấp phát toán phần theo giá trị khối lượng ñối với công trình giao thông công thực 2.3.3.1.Quản lý cấp phát toán công trình, dự án hoàn thành Đối với công trình giao thông chuyển tiếp, thời gian xây Trong giai ñoạn từ 2007-2011 thành phố Đà Nẵng ñã có 109 dựng kéo dài nhiều năm áp dụng phương thức cấp phát công trình giao thông hoàn thành ñủ ñiều kiện toán Giá trị toán tạm ứng toán phần theo giá trị khối lượng thực khối lượng thực giá trị toán thể Bảng 2.8 Căn vào khối lượng công việc ñược thẩm ñịnh nghiệm Bảng 2.5 Giá trị toán công trình giao thông hoàn thành thu, quan quản lý vốn tiến hành cấp tạm ứng cấp phần ĐVT: triệu ñồng, % Năm 2007 Tổng dự Giá trị Giá trị toán ñược khối toán duyệt lượng 514.585 hoàn thành GT trị toán/giá trị thực mức cao trung bình khoảng 90% so với dự Bảng 2.6 Giá trị toán công trình giao thông chuyển tiếp toán toán/GT hoàn thực thành 469.165 443.522 91,17 94,53 2008 1.999.114 1.853.885 1.749.083 92,73 94,34 2009 1.872.334 1.853.118 1.525.125 98,97 82,30 2010 2.761.529 2.463.217 2.276.439 89,19 92,41 2011 2.759.798 2.538.181 2.364.103 91,96 93,14 Nguồn: Báo cáo xây dựng bản-Sở Giao Thông Nhìn chung, công trình dự án hoàn thành, số công trình ñang nghiệm thu bàn giao số khác ñã ñược ñưa vào sử dụng Việc cấp phát toán vốn ngân sách ñầu tư phát triển Footer Page of 126 theo % khối lượng công việc thực Bảng 2.9 cho thấy tỷ lệ giá ĐVT: Triệu ñồng, % Giá trị Đã toán toán/Giá trị từ khởi công thực ñến hết năm Giá trị khối Tổng dự lượng thực Năm toán ñược từ khởi duyệt công ñến hết năm 2007 1.910.431 1.266.232 1.196.567 94,49 2008 2.812.061 2.305.546 2.198.016 93,31 2009 3.315.211 3.155.116 2.751.903 87,22 2010 5.336.011 2.963.732 2.510.217 84,69 2011 4.074.735 3.451.908 2.957.772 85,58 Nguồn: Công khai dự toán ngân sách thành phố Đà Nẵng năm-Sở Tài Header Page 10 of 126 19 20 2.3.4.Thực trạng công tác quản lý toán chi ngân sách Theo chế ñộ quy ñịnh, công trình xây dựng hoàn thành ñưa vào khai thác sử dụng ñều phải toán vốn ñầu tư Qua ñó xác ñịnh toàn chi phí hợp pháp ñã thực trình ñầu tư; xác ñịnh ñược lực, tài sản hình thành sau ñầu tư bàn giao cho ñơn vị quản lý, sử dụng Tuy nhiên, ñến thời ñiểm nay, ñịa bàn thành phố Đà Nẵng chưa có số thực tế số dự án thời hạn quy ñịnh mà chưa ñược toán phê duyệt toán, bình quân khoảng 35-40% (xem thêm Bảng 2.10) Bảng 2.7 Quyết toán chi ngân sách công trình giao thông chậm thẩm tra, toán 14 công trình; Năm 2011 số lượng công trình chậm toán công trình công trình tạm dừng thi công theo chủ trương UBND thành phố 2.4.Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi ngân sách công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.4.1.Kết ñạt ñược quản lý chi ngân sách ñối với công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng - Công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán dần ñi vào nề nếp, giúp cho ñơn vị dự toán quan Tài chính, có ñể quản lý ñiều hành NSNN cách có hiệu - Kinh phí NSNN ñược sử dụng ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng, chấp hành ñúng chế ñộ hoá ñơn chứng từ, ñịnh mức, tiêu chuẩn chi tiêu - Tiền NSNN ñược quản lý ñúng chế ñộ, chi ñúng ñối tượng, dự toán, hạn chế tình trạng giải dàn trải NSNN 2.4.2.Những hạn chế quản lý chi Ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 2.4.2.1.Hạn chế tổ chức hoạt ñộng quản lý chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng - Bố trí cán quản lý chưa khoa học - Còn có tượng gây khó khăn quản lý 2.4.2.2.Hạn chế chế quản lý chi Ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng - Tình trạng ñầu tư mang tính dàn trải - Công tác toán chủ ñầu tư chậm - Sở Tài chưa tuân thủ quy chế cấp phát 2.4.2.3.Hạn chế việc chấp hành chi ý thức trách nhiệm chủ ñầu tư việc sử dụng Ngân sách Nhà nước - Tiêu chí quản lý thiếu chưa ñồng - Không trung thực việc báo cáo khối lượng hoàn thành - Còn tình trạng chế xin cho ĐVT: Triệu ñồng, % Quyết Quyết toán toán (%) Giá trị khối Đã Tổng dự lượng thực toán từ Năm toán ñược từ khởi khởi công duyệt công ñến hết ñến hết năm năm 2007 1.910.431 1.266.232 1.196.567 463.973 38,7 2008 2.812.061 2.305.546 2.198.016 910.317 41,41 2009 3.315.211 3.155.116 2.751.903 1.169.652 42,50 2010 5.336.011 2.963.732 2.510.217 728.490 29,02 Nguồn: Công khai dự toán ngân sách thành phố Đà Nẵng nămSở Tài 2.3.5 Thực trạng công tác giám sát chất lượng, tiến ñộ xây dựng tra, kiểm tra tài ñối với việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Nhìn chung công tác giám sát chất lượng, tiến ñộ xây dựng tra, kiểm tra tài ñối với việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng thực ñúng theo qui ñịnh Tuy nhiên số công trình chậm thẩm tra, toán: Năm 2007 số lượng công trình Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 2.4.3.Nguyên nhân dẫn ñến hạn chế quản lý chi NSNN ñối với công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng a Chức năng, nhiệm vụ lực quản lý chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng chưa ñáp ứng ñược yêu cầu Một là, vai trò KBNN Thành phố Đà Nẵng chưa ñược coi trọng Hai là, chưa có nhiệm vụ quản lý sau chi Ba là, phân công nhiệm vụ quản lý chi không tập trung b Cơ chế quản lý chi Ngân sách Nhà nước ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng chưa thống Quản lý ñầu tư xây dựng liên quan ñến nhiều bộ, ngành Bộ kế hoạch ñầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính…Trong ñó chế quản lý ñầu tư xây dựng liên tục sửa ñổi bổ sung.Các văn hướng dẫn ngành chưa kịp thời,không ñồng bộ, chí có vấn ñề thiếu quán bộ, ngành Nhiều nội dung công việc chưa ñược công bố ñịnh mức , ñơn giá… từ ñó ảnh hưởng không nhỏ ñến công tác quản lý, toán chi ngân sách Nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan quản lý, chủ ñầu tư, nhà thầu chưa ñược rõ ràng , chung chung Đặc biệt thiếu quy ñịnh cụ thể trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm vật chất chủ thể tham gia hoạt ñộng xây dựng c Cơ chế quản lý Tài ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước chưa chặt chẽ - Quy ñịnh trách nhiệm chưa cụ thể - Năng lực trình ñộ chủ ñầu tư yếu - Ý thức chấp hành chế ñộ sách CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quan ñiểm ñịnh hướng phát triển hạ tầng giao thông vận tải ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 3.1.1 Quan ñiểm 3.1.2 Mục tiêu 3.1.3 Định hướng phát triển 3.1.3.1 Hệ thống giao thông ñối ngoại 3.1.3.2 Hệ thống giao thông nội ñô 3.1.3.3 Hệ thống giao thông nông thôn 3.2 Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 3.2.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2.1.1 Hoàn thiện tổ chức máy, ñại hoá công nghệ quản lý chi NSNN công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng Hoàn thiện chức năng, luật hoá hoạt ñộng nâng cao chất lượng hoạt ñộng ngành nói chung với tư cách quan quản lý, ñiều hành ngân quỹ quốc gia, phải làm nhiệm vụ quản lý hạch toán toàn tài sản, ngân quỹ quốc gia lập báo cáo toán NSNN Để làm ñược ñiều này, cần phải ñổi công tác tổ chức máy kế toán Ngân sách theo hướng: kế toán viên ñơn vị dự toán chịu ñạo nghiệp vụ trực tiếp của, thực kiểm tra, quản lý nghiệp vụ thu chi NSNN cách khách quan, ñộc lập với Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 người chuẩn chi Công tác hạch toán kế toán quỹ NSNN ñược tập nghiệp ñường sông, ñường sắt cùng nghiệp trung vào ñầu mối ñảm nhiệm giáo dục giáo viên dạy cấp I phải khác giáo viên dạy cấp II, giáo Hoàn thiện lại chế ñộ trách nhiệm cán bộ, công chức ñảm viên dạy cấp II hệ thống ñịnh mức chưa hợp lý cho bảo công chức vị trí công tác ñều xác ñịnh rõ phạm vi nên ñơn vị thường “vẽ chứng từ” ñể chi thêm cho cán thuộc quyền hạn trách nhiệm mình, ñiều ñược làm không ñơn vị cho phù hợp với thực tế, ñây thực trạng mà Kho ñược làm, trách nhiệm hành trách nhiệm vật chất trước hậu bạc khó giải cho ñơn vị gây trình thực thi công vụ, ñặc biệt công 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN ñối với chức làm nhiệm vụ quản lý chi NSNN ñối với ñơn vị hưởng kinh công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng phí từ NSNN ñịa bàn 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ñịnh mức, ñơn giá, dự 3.2.1.2.Hoàn thiện chế quản lý chi Ngân sách Nhà nước ñầu tư xây toán chi phí xây dựng dựng ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng - Xây dựng văn hướng dẫn phải rõ ràng Để hoàn thiện công tác quản lý ñịnh mức, ñơn giá, dự toán chi phí xây dựng cần lưu ý thêm: - Đổi việc xây dựng chiến lược ñầu tư Thứ nhất, cần hạn chế xây dựng ñơn giá riêng công trình - Tăng cường quyền hạn, trách nhiệm quan liên Thứ hai, củng cố, tăng cường kỷ luật ñối với công tác thẩm quan ñến quản lý ñầu tư xây dựng ñịa bàn - Nâng cao trách nhiệm quan Tài 3.2.1.3 Đổi hình thức thủ tục cấp phát Ngân sách Nhà nước Hoàn thiện quy trình quản lý toán vốn ñầu tư theo ñịnh, phế duyệt Tổng mức ñầu tư, tính dự toán, dự toán công tình, Thứ ba, Cơ quan toán vốn ñầu tư phải xây dựng quy trình toán, quy trình thẩm tra ñể qui ñịnh rõ trách nhiệm quyền hạn cho ñối tượng cán nghiệp vụ phòng,ban hướng giảm bớt thủ tục, hồ sơ không cần thiết, rút ngắn thời gian liện quan ñến trình giải toán quản lý, thực chế cửa quản lý vốn ñầu tư với mục 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý cấp phát toán ngân sách tiêu ñảm bảo toán kịp thời, ñúng chế ñộ, hạn chế tối ña Nhà nước ñối với công trình giao thông thất thoát ,lãng phí ñầu tư xây dựng 3.1.3.4 Hoàn thiện chế quản lý ñịnh mức ñại hóa công tác Trong thời gian tới cần phải cải tiến thủ tục giải ngân từ Kho bạc Nhà nước hạch toán kế toán ñơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước Để cải tiến, có hai việc cần làm: ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng - Giảm bớt công ñoạn kiểm tra, xác nhận Công việc Hệ thống ñịnh mức phải ñược vào nhiệm vụ cụ thể nên dồn vào ñơn vị nhất, theo ý kiến chung cho Tư vấn ñơn vị nghiệp ñể áp dụng, ví dụ như: ñịnh mức làm thêm giám sát Cơ quan phải chịu trách nhiệm toàn kinh tế nghiệp y tế ñịnh mức với nghiệp giáo dục, Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 trách nhiệm khác có sai sót xảy trình kiểm soát kiến thức ngoại ngữ, tin học; cách thức thu hút, quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước toán vốn ngân sách Nhà nước - Phải tăng cường cải cách hành khâu xác nhận - Thực chế ñộ tuyển dụng cán dự án qua thi tuyển, kiểm hồ sơ toán khối lượng hoàn thành, ñó quan trọng tra chặt chẽ Đào tạo bồi dưỡng cán lãnh ñạo, quản lý theo tiêu chuẩn Chủ ñầu tư Kho bạc cách xây dựng thực nghiêm chức danh Thi tuyển chọn bố trí sàng lọc, thay chặt chẽ thường xuyên ngặt quy trình, quy chế toán vốn ngân sách Nhà nước Chú trọng cán giỏi, chuyên gia ñầu ñàn cho ngành 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện việc xây dựng công khai quy trình kiểm - Tổ chức, xếp lại máy quản lý dự án soát chi NSNN công trình giao thông Đề nâng cao chất lượng quản lý chi NSNN ñối với công trình giao thông cần phải xây dựng qui trình công khai hóa qui trình kiểm soát toán chi NSNN Khi cấp phát vốn toán cho khối lượng thực ñủ ñiều kiện toán cần dựa vào cứ: (1) Quyết ñịnh ñầu tư dự án, công trình giao tông ñược phê duyệt (2) Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán Quyết ñịnh thành lập BQL dự án (3) Quyết ñịnh trúng thầu (4) Hợp ñồng kinh tế A-B (5) Có kế hoạch ñầu tư xây dựng công trình giao thông ñược UBND TP phê duyệt, Kế hoạch cấp phát vốn Sở tài thông báo (6) Phiếu toán kèm theo biên nghiệm thu giá trị khối lượng thực ñủ ñiều kiện toán 3.2.2.4 Giải pháp nâng cao lực nguồn nhân lực ñể tiếp nhận sử dụng hiệu chi ngân sách Nhà nước ñối với công trình giao thông công - Về nội dung ñào tạo: Tăng cường ñào tạo kiến thức luật pháp, phổ biến vận dụng chế ñộ sách quản lý vốn ngân sách Nhà nước, quản lý ñầu tư xây dựng, quy trình toán quốc tế, 3.2.2.5 Tăng cường giám sát chất lượng, tiến ñộ xây dựng tra, Footer Page 13 of 126 kiểm tra tài ñối với việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho công trình giao thông - Thực kiểm toán công trình giao thông - Tổ chức thường xuyên việc theo dõi, nắm tình hình dự án ñầu tư công trình giao thông có vốn ngân sách Nhà nước - Thực việc rà soát, kiểm tra danh mục ñầu tư xây dựng công trình giao thông tất bộ, ngành, ñịa phương ñể phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý ñang ñặt - Đổi khâu kế hoạch tra theo hướng vừa chủ ñộng, linh hoạt vừa có trọng tâm - Coi trọng thực tốt bước chuẩn bị tra, xác ñịnh cho ñược ñiểm diện tra vốn ngân sách Nhà nước cho công trình giao thông - Nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị tra theo hướng ñảm bảo xác, chặt chẽ, rõ ràng, nghiêm minh ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.Thực trạng công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.1... trạng công tác quản lý chi ngân sách công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.4.1.Kết ñạt ñược quản lý chi ngân sách ñối với công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng - Công. .. pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN công trình giao thông công ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 3.2.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN công trình giao thông công ñịa bàn thành phố Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay