Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải - chi nhánh Đà Nẵn

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phảnbiện1:PGS.TS.HOÀNGTÙNG Phản biện 2: TS HUỲNH NĂM Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2012 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Tín dụng nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng ñối với tồn phát triển Ngân hàng Nó nghiệp vụ chủ yếu chiếm tỉ trọng cao chứa nhiều rủi ro nhất, gây tổn thất lớn cho Ngân hàng Như vậy, thấy ñối với Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng thường trực lại diễn biến phức tạp khó phòng tránh Bởi hoạt ñộng phân tích tài khách hàng ñóng vai trò quan trọng, giúp Ngân hàng ước lượng khả sinh lời mức ñộ rủi ro khoản tín dụng từ ñó cân nhắc ñịnh có tài trợ cho khách hàng hay không Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng phận cấu thành hệ thống Ngân hàng không tránh khỏi rủi ro Vì vậy, ñể tránh ñược rủi ro tín dụng này, trình thẩm ñịnh cho vay, Ngân hàng cần nâng cao chất lượng khâu phân tích ñánh giá tài ñối với doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng Nhận thấy ñược vấn ñề trên, ñịnh chọn ñề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng” làm ñề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu • Phân tích, ñánh giá thực trạng phân tích tài doanh nghiệp ñể phục vụ hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng • Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải- chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu chất lượng phân tích tài doanh nghiệp ñể phục vụ hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng • Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng Về thời gian: khoảng thời gian từ năm 2009 - 2011 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp ñược sử dụng trình nghiên cứu là: phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp số liệu, so sánh, mô hình hóa phân tích kinh tế Kết cấu ñề tài CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn ñề chung tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng với chủ thể khác kinh tế xã hội Trong mối quan hệ này, ngân hàng ñóng vai trò trung gian, vừa người cấp tín dụng vừa người ñi vay 1.1.2 Các nguyên tắt tín dụng NHTM Vốn vay phải hoàn trả ñầy ñủ, ñúng hạn vốn lãi Vốn vay phải có mục ñích, ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích có hiệu 1.1.3 Phân loại tín dụng NHTM 1.1.3.1 Theo thời hạn tín dụng 1.1.3.2 Theo mục ñích sử dụng vốn người ñi vay 1.1.3.3 Theo hình thức ñảm bảo tiền vay Ngoài có số cách phân loại tín dụng khác như: phân loại theo ñối tượng ñầu tư, theo phương thức hoàn trả, theo xuất xứ tín dụng 1.2 Khái quát phân tích TCDN 1.2.1 Khái niệm phân tích TCDN Phân tích tài doanh nghiệp việc thu thập, phân tích thông tin kế toán thông tin khác ñể ñánh giá thực trạng xu hướng tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp nhằm mục ñích ñảm bảo an toàn vốn tín dụng 1.2.2 Vai trò phân tích TCDN cho vay NHTM 1.2.2.1 Đối với ñịnh cho vay Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đánh giá khả tính chắn dòng tiền vào ra, tình hình sử dụng có hiệu nguồn vốn kinh doanh - Cung cấp thông tin nguồn vốn chủ sở hữu, khoản nợ, kết sử dụng tài sản doanh nghiệp - Đánh giá tổng quát hoạt ñộng doanh nghiệp, dự báo bất ổn hoạt ñộng kinh doanh nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng 1.2.2.2 Đối với công tác thẩm ñịnh - Đảm bảo cho hoạt ñộng Ngân hàng ñược an toàn hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng 1.3 Công tác phân tích TCDN hoạt ñộng tín dụng NHTM 1.3.1 Quy trình phân tích TCDN Lập kế hoạch phân tích 1.3.1.1 Tiến hành phân tích Kết thúc trình phân tích Giai ñoạn lập kế hoạch phân tích Việc lập kế hoạch phân tích tài gồm xác ñịnh mục tiêu, xây dựng chương trình phân tích Kế hoạch phải xác ñịnh rõ nội dung phân tích, phạm vi phân tích, thời gian tiến hành, thông tin cần thu thập, tìm hiểu NHTM lấy thông tin doanh nghiệp từ hai nguồn: thông tin từ bên thông tin nội doanh nghiệp chủ yếu thông tin nội doanh nghiệp 1.3.1.2 Giai ñoạn tiến hành phân tích • Sưu tầm tài liệu, xử lý số liệu • Đánh giá tiêu phân tích 1.3.1.3 Giai ñoạn kết thúc Footer Page of 126 Header Page of 126 • Viết báo cáo phân tích: • Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích 1.3.2 Các phương pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.3.2.1 Phương pháp tỷ số Phương pháp truyền thống ñược áp dụng phổ biến phân tích tài phương pháp tỷ số Phương pháp có tính thực cao với ñiều kiện áp dụng ngày ñược bổ sung hoàn thiện Về nguyên tắc, với phương pháp tỷ số cần xác ñịnh ñược ngưỡng, tỷ số tham chiếu Để ñánh giá tình trạng tài doanh nghiệp cần so sánh tỷ số doanh nghiệp với tỷ số tham chiếu 1.3.2.2 Phương pháp so sánh Phương pháp ñược sử dụng rộng rãi doanh nghiệp với nội dung sau: - Phân tích xu thế: Phân tích thực so sánh số thực kỳ với số thực kỳ trước ñể thấy rõ xu hướng thay ñổi tài doanh nghiệp Đánh giá tăng trưởng hay suy giảm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - So sánh số thực với số kế hoạch ñể thấy mức ñộ phấn ñấu doanh nghiệp - So sánh số liệu doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành, doanh nghiệp khác ñể ñánh giá tình hình tài doanh nghiệp tốt hay xấu, ñược hay chưa ñược - So sánh theo chiều dọc ñể xem xét tỷ trọng tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang nhiều kỳ ñể thấy ñược biến ñổi số lượng tương ñối tuyệt ñối tiêu ñó qua niên ñộ kế toán liên tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp so sánh thường dùng phân tích báo cáo tài ñó phương pháp phân tích khối, phương pháp phân tích số 1.3.2.3 Phương pháp phân tích tài Dupont Đây công cụ ñơn giản vô hiệu cho phép nhìn khái quát ñược toàn vấn ñề doanh nghiệp từ ñó ñưa ñịnh ñúng ñắn ROA x (1 + Đòn bẩy tài chính) x ( 1-T) ROE = Qua khai triển tiêu ROE thấy tiêu ñược cấu thành ba yếu tố hệ số sinh lời doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản, ñòn bẩy tài có nghĩa ñể tăng hiệu sản xuất kinh doanh (tức gia tăng ROE) doanh nghiệp có lựa chọn tăng ba yếu tố Nhìn chung, phương pháp phân tích Dupont giúp ta rút kết luận tình hình tài doanh nghiệp tất phương diện tốt hay xấu thông qua thông số, sau ñó: + Xác ñịnh nguyên nhân tính toán mức ñộ ảnh hưởng nhân tố ñến tiêu phân tích + Xác ñịnh dự ñoán nhân tố kinh tế xã hội tác ñộng ñến tình hình kinh doanh doanh nghiệp + Tổng hợp kết quả, rút nhận xét, kết luận tình hình tài doanh nghiệp 1.3.3 Nội dung công tác phân tích tài ñối với Doanh nghiệp vay vốn 1.3.3.1 Phân tích khái quát tình hình hoạt ñộng doanh nghiệp 1.3.3.2 Phân tích khái quát báo cáo tài a Phân tích bảng cân ñối kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 • Phân tích cấu biến ñộng tài sản • Phân tích cấu biến ñộng nguồn vốn • Phân tích tình hình sử dụng vốn năm b Phân tích báo cáo kết kinh doanh c Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Báo cáo Ngân quỹ) d Thuyết minh báo cáo tài chính: 1.3.3.3 Phân tích nhóm tiêu tài • Nhóm thông số khả toán • Nhóm thông số khả hoạt ñộng • Nhóm thông số khả cân ñối vốn cấu vốn • Nhóm thông số khă sinh lời • Nhóm thông số khả tăng trưởng • Nhóm thông số khả kiểm soát chi phí 1.3.3.4 Nhân tố ảnh hưởng ñến công tác phân tích TCDN a Nhân tố khách quan - Môi trường kinh tế vĩ mô - Môi trường pháp lý - Nhân tố từ khách hàng b Nhân tố chủ quan - Chính sách tín dụng Ngân hàng - Phương pháp phân tích Ngân hàng - Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác phân tích - Năng lực ñạo ñức CBTD Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI - CN ĐÀ NẴNG 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hái – CN Đà Nẵng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Chức nhiệm vụ MSB – ĐN 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 2.1.3.1 Sơ ñồ cấu tổ chức 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng tín dụng MSB – ĐN 2.1.4.1 Tình hình huy ñộng vốn 2.1.4.2 Tình hình cấp tín dụng 2.1.5 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh MSB – ĐN 2009-2011 2.2 Thực trạng hoạt ñộng phân tích tài ñối với doanh nghiệp vay vốn ngân hàng TMCP Hàng Hải 2.2.1 Khái quát hoạt ñộng phân tích tài ñối với khách hàng vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng Đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải, công tác phân tích ñánh giá tài khách hàng khâu quan trọng toàn trình thẩm ñịnh cho vay vốn nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt ñộng kinh doanh nói chung hoạt ñộng tín dụng nói riêng Đây công tác thường xuyên, liên tục phải làm ñối với khách hàng vay vốn chi nhánh, kết ñưa từ công tác trợ giúp ñắc lực cho việc ñịnh cho vay hay không cho vay Ban lãnh ñạo cán TD ñối với khách hàng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 - Gặp gỡ trực tiếp xác thực thông tin ñánh giá trực quan khách hàng - Hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ xin vay vốn sau ñó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cần thiết - Thực thu thập thông tin liên quan ñến DN thông qua vấn gửi thư xác nhận tới khách hàng, ñối tác, nhân viên DN, TCTD tổ chức CIC - Thu thập thông tin số ñơn vị sản xuất ngành thông tin chung ngành nghề, môi trường kinh doanh thông qua báo, ñài, internet tổ chức chuyên lưu trữ cung cấp thông tin DN Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ, cục thống kê b Đánh giá chọn lọc thông tin Thông tin sở quan trọng công tác phân tích tài chính, CBTD tiến hành ñánh giá ñộ tin cậy cần thiết thông tin 2.2.2.2 Xử lý thông tin thu thập ñể ñưa ñánh giá ñối với khách hàng a Phân tích tổng quát lực kinh doanh doanh nghiệp b Phân tích báo cáo tài - Phân tích tổng quan tình hình tài doanh nghiệp vay vốn thông qua việc phân tích cấu biến ñộng tài sản sản nguồn vốn - Phân tích tiêu tài 2.2.2.3 Tình hình sử dụng kết phân tích TCDN ñưa kết luận Sau tính toán CBTD dựa vào bảng tham chiếu ñã có sẵn ñể xem khách hàng có ñạt yêu cầu không, hay cần phải lưu ý ñiểm ñối với khách hàng ñưa kết luận Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 Nhận xét chung: Mỗi tiêu phản ánh khía cạnh ñịnh hoạt ñộng kinh doanh tài DN Nếu sử dụng tiêu ñể ñánh giá riêng lẻ không phản ánh ñử DN Do CBTD phải phối hợp tiêu ñể ñánh giá, tìm mối liên hệ tiêu ñể ñưa kết luận xác tình hình tài Ngoài ra, cần phối hợp nội dung phân tích: phân tích khái quát báo cáo tài chính, phân tích tiêu tài chính, phân tích ñảm bảo nợ vay ñể có nhận xét tổng hợp tình hình tài nói chung DN, từ ñó ñưa ñịnh tín dụng hợp lý, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 2.2.2.4 Ví dụ minh họa công tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 2.2.3 Đánh giá công tác phân tích TCDN MSB - ĐN 2.2.3.1 Những kết ñạt ñược - Số khách hàng ñược phân tích TCDN ngày ñược mở rộng - Tăng tưởng tín dụng doanh nghiệp cao - Hiệu hoạt ñộng phân tích ñược nâng cao Đạt ñược thành nguyên nhân sau: - Chi nhánh ñang mở rộng hoạt ñộng tín dụng cách tích cực tìm kiếm khách hàng ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng sở ñảm bảo an toàn vốn Mặt khác, năm 2011, Chính phủ ñã ban hành sách cho vay hỗ trợ lãi suất, mở rộng tín dụng nên doanh nghiệp, cá nhân có ñiều kiện tiếp cận nguồn vốn vay cách dễ dàng - Trong năm gần ñây Chi nhánh ý ñến việc nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung phân tích TCDN nói riêng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 2.2.3.2 Những khó khăn, hạn chế nguyên nhân Những khó khăn: Khó khăn từ phía doanh nghiệp Có thể nói ñây khó khăn ñầu tiên ñối với NH, tác ñộng ñến thành công công tác phân tích ñánh giá KH Các DN ñến NH ñều muốn ñược NH cho vay vốn Vì vậy, họ thường làm cách ñể làm cho báo cáo tài tốt so với thực tế, phản ánh sai thực trạng hoạt ñộng DN Hơn nữa, bảo mật thông tin DN nguyên nhân gây khó khăn cho NH thẩm ñịnh Các DN hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñều có thông tin bí mật mang tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác.Vì DN thường không muốn tiết lộ rộng rãi thông tin DN Khi ñó việc phân tích thẩm ñịnh cán tín dụng gặp khó khăn, từ ñó ñánh giá thiếu xác Ngoài ra, DN ñến vay vốn NH thường thiếu bảng thuyết minh tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo thông tin nguồn tiền vào DN, tình hình tài trợ ñầu tư tiền DN thời kỳ…Điều khiến cho CBTD thiếu thông tin cho việc phân tích, ñánh giá khả tạo luồng tiền tương lai DN Khó khăn từ phía NH Việc thu thập nắm bắt thông tin doanh nghiệp có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng trình thẩm ñịnh DN Tuy nhiên, sở vật chất Chi nhánh phục vụ CBTD tìm hiểu thông tin khó khăn như: Những ñiều kiện cần thiết ñể CBTD tiếp cận với nguồn thông tin DN, thiếu thiết bị thông tin trực tuyến KH NH hệ thống; Thiết bị cập nhật liệu từ Trung tâm thông tin (CIC), Trung tâm phòng ngừa rủi ro hạn chế… Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 Khó khăn từ phía chế sách Nhà nước Những ñịnh văn hướng dẫn công tác ñánh giá KH hoạt ñộng tín dụng tương ñối ñầy ñủ việc áp dụng thực tế vào NH gặp khó khăn Ngoài quy ñịnh Nhà nước ñối với DN chưa ñược thực ñầy ñủ quy ñịnh chế ñộ kiểm toán bắt buộc, quy ñịnh thống chuẩn mực kế toán DN Những hạn chế nguyên nhân Tình hình thu thập thông tin chi nhánh tương ñối hoàn chỉnh chất lượng thông tin thu thập ñược phân tích chưa cao; nguồn thông tin mà ngân hàng ñang sử dụng phân tích tài khách hàng hạn chế, thiếu ña dạng, quy trình thu thập chưa khoa học, dẫn ñến kéo dài thời gian thu thập phân tích Mặc dù tiêu tài ñã ñược ñưa ñể phân tích ñánh giá không ñầy ñủ tỷ số bình quân nghành ñể làm sở so sánh, ñiều dẫn ñến nhận ñịnh không thực sụ xác nghành nghề kinh doanh Tuy trình ñộ CBTD Chi nhánh ñã ñược nâng cao ñồng ñều hầu hết CBTD chi nhánh cán mới, trẻ, kinh nghiệm nên phân tích công ty ña nghành nghề, ña lĩnh vực lại gặp khó khăn việc ñánh giá, so sánh Bộ phận kiểm soát nội NH có cán giỏi nghiệp vụ, giàu số lượng cán mỏng, phát triển hoạt ñộng tín dụng NH ñang ngày mạnh mẽ, việc thực kiểm tra sau công tác trở nên tải không ñược chặt chẽ Hiện trình ñộ phát triển công nghệ thông tin ngày mạnh mẽ, nhiên ñiều kiện sở vật chất, trang thiết bị ñại phục vụ Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 công tác phân tích, ñánh giá, thẩm ñịnh KH Chi nhánh chưa ñược cập nhật, ñầu tư thường xuyên Mặt khác, thị trường Tài chính- Ngân hàng nước ta ñang phát triển mạnh mẽ, NH cạnh tranh gay gắt khiến chi nhánh gặp khó khăn, thiếu chia sẻ thông tin NH Nhiều cạnh tranh mà NH không ñòi hỏi khắt khe với DN, sợ DN sang vay NH khác Tóm lại, sau nghiên cứu, tìm hiểu ñây, ñã cho thấy phần thực trạng trình công tác phân tích, ñánh giá KH Chi nhánh Ngân Hàng Hàng Hải Tuy tồn nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan song kết ñạt ñược Chi nhánh Ngân Hàng Hàng Hải thực ñáng nói khả quan Dưới ñây chương chuyên ñề xin ñưa số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI - CN ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng hoạt ñộng Ngân hàng TMCP Hàng hải thời gian tới 3.1.1 Định hướng chung Từ năm 2010, MSB ñã xác ñịnh mục tiêu “Là ñịnh chế tài hàng ñầu Việt Nam” MSB ñã xây dựng kế hoạch phát triển mang tính bền vững từ ngày ñầu thành lập, phát triển tín dụng ñi kèm với bán chéo sản phẩm, khai thác dịch vụ phụ trội, MSB ñề phương châm hoạt ñộng cho toàn hệ thống phòng ban, tổ nghiệp vụ, nhân viên toàn Ngân hàng nói chung phận dịch vụ khách hàng nói riêng Đối với Ngân hàng là: An toàn – Hiệu - Tăng trưởng An toàn lĩnh vực kinh doanh Hiệu mang lại ý nghĩa kinh tế xã hội Tăng trưởng phù hợp với tốc ñộ phát triển kinh tế ñất nước sách tiền tệ Ngân hàng Đối với khách hàng: Đem ñến cho khách hàng an toàn gửi tiền, phục vụ nhanh chóng, kịp thời với chất lượng chi phí hợp lý 3.1.2 Định hướng hoạt ñộng phân tích tình hình tài doanh nghiệp hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng hải Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng hải-CN Đà Nẵng Ngân hàng MSB ñặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu hoạt ñộng tín dụng từ năm 2012 nhóm trở lên mức 2%, nợ nhóm trở lên không vượt 1% Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 Đây tỷ lệ nợ xấu thấp so với chuẩn nợ xấu 3% so với Ngân hàng khác, ñể làm ñược ñiều này, công tác thẩm ñịnh tín dụng ñóng vai trò quan trọng, công tác thẩm ñịnh trước cấp tín dụng Vì ñịnh hướng mục tiêu hoạt ñộng phân tích TCDN hoạt ñộng thẩm ñịnh tín dụng Ngân hàng MSB trọng vào việc nâng cao chất lượng phân tích TCDN, cụ thể mục tiêu Ngân hàng là: - Tập trung vào công tác thu thập thông tin doanh nghiệp Mọi kết phân tích ñều phụ thuộc vào công tác này, phải ñầu tư lực tài chính, nhân lực nhiều yếu tố khác cho công việc - Tổ chức phân tích TCDN thông qua hoàn thiện quy trình phân tích tài theo hướng tách biệt cách ñộc lập chức kinh doanh, tác nghiệp quản lý rủi ro; xây dựng mô hình phân tích tài phù hợp với DN ngành, lĩnh vực khác - Tiếp tục ñào tạo, bồi dưỡng CBTD, mở buổi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán vào nghề Khen thưởng CBTD có thành tích lớn 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích TCDN hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng hải_CN Đà Nẵng 3.2.1 Hoàn thiện công tác thu thập thông tin Giả ñịnh quy trình thu thâp thông tin logic công việc thu thập thông tin thực nhanh chóng tiết kiệm chi phí Chính ñể tiết kiệm yếu tố Chi nhánh cần tổ chức thực công tác thu thập thông tin theo quy trình sau Xem xét nội dung phân tích Quy trình Thu thập thông tin Xác ñịnh thông tin cần thu thập Thu thập Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 Các công việc quy trình ñược tiến hành quy trình thu thập thông tin mà Chi nhánh thực hiện, khác ñiểm ñó trình tự tiến hành công việc ñược ñảo ngược lại Làm giúp CBTD xác ñịnh ñược trọng tâm việc tìm kiếm thông tin tiết kiệm thời gian, chi phí công tác thu thập Thông qua việc xác ñịnh cần thiết thông tin từ ban ñầu, CBTD biết tận dụng nguồn thông tin miễn phí rẻ từ nguồn internet, báo chí, ti vi,…và biết có cần thiết phải mua thông tin DN từ tổ chức chuyên cung cấp thông tin nhằm tránh lãng phí không cần thiết Ngoài ñể chủ ñộng công tác thu thập thông tin: - Chi nhánh cần tăng thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin khác CRV, C&R ñể khai thác, mua tin DN cần thiết ñể ñáp ứng yêu cầu thông tin liên quan ñến hợp ñồng tín dụng Ngân hàng - Chi nhánh nên mở rộng nguồn thu thập thông tin thông qua kênh Nhà Nước cụ thể quan thuế Đây kênh thu thập hữu ích xác Vì doanh nghiệp muốn vay vốn, ñều làm lại bảng báo cáo tài ñưa cho ngân hàng họ nộp bảng báo cáo tài khác cho quan thuế Tuy nhiên nguồn thông tin từ quan thuế xác thực có ñộ tin cậy cao - Các thông tin chung, dùng nhiều lần số bình quân ngành, thông tin ngành, tình hình kinh tế chung Chi nhánh tiến hành thu thập trước cập nhật thường xuyên, có khách hàng việc ñối chiếu so sánh Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 Tính khả thi giải pháp: Với chuẩn bị này, CBTD trở nên chủ ñộng việc tìm kiếm thông tin, có khách hàng cần ngày yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nội tổng hợp thông tin cần thiết khác, thêm ngày khảo sát thực tế ñối với DN lớn 0,5 ngày ñối với DN nhỏ công tác thu thập thông tin ñã tiết kiệm ñược ngày 3.2.2 Hoàn thiện công tác xử lý thông tin: Chi nhánh năm qua ñã có nhiều nỗ lực ñổi công tác phân tích TCDN nhằm phù hợp với thay ñổi tình hình tài DN, mà ñã hạn chế ñược phần xu hướng tăng lên nợ xấu thời gian qua Tuy nhiên, chi nhánh cần phải có biện pháp hoàn thiện công tác xử lý thông tin sau: 3.2.2.1 Hoàn thiện phương pháp phân tích, ñánh giá tài chính: • Duy trì bổ sung phương pháp phân tích tài Việc sử dụng kết hợp phương pháp Dupont với phương pháp phân tích tỷ số phương pháp so sánh cho thấy nhìn toàn diện tình hình hoạt ñộng tình hình tài doanh nghiệp Vì Chi nhánh cần tiếp tục trì phương pháp phân tích Bên cạnh ñó, trước phân tích, cần ñánh giá quy mô doanh nghiệp ñể lựa chọn phương pháp phân tích cho phù hợp - Thực phân tích tài ñối với DN vừa trở lên có hệ thống kế toán mạnh, DN nhỏ cần tập trung vào ñánh giá phân tích hộ kinh doanh cá thể quy mô hoạt ñộng tiềm lực tài loại hình DN nhỏ bé, ñánh giá cách phân tích theo quy trình cứng nhắc ñem so sánh với ngành hoạt ñộng, ñiều khập khiễng không ñưa lại kết mà làm cho DN Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 nhỏ khó tiếp cận với nguồn vốn Như ảnh hưởng ñến tăng trưởng tín dụng Chi nhánh Bên cạnh ñó bổ sung thêm phương pháp khác ñể hỗ trợ xây dựng tiêu phân tích ñánh giá ñơn giản ñể phân tích Mục ñích hỗ trợ phân tích DN nhỏ, báo cáo tài chưa ñầy ñủ 3.2.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích: Cán tín dụng cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào doanh nghiệp, ñiều kiện cụ thể tiêu phân tích TCDN Ðồng thời, tùy thuộc vào khoản mục tín dụng mà trọng vào tiêu tài cho phù hợp Hiện nay, tiêu thông số mà ngân hàng phân tích phần ñã phản ánh ñược thông tin tài cần thiết ñể cho kết luận tình hình tài doanh nghiệp ñể từ ñó ñi ñến ñịnh tín dụng Tuy nhiên, nhóm tiêu mà ngân hàng lưu ý ñánh giá phân tích Đó nhóm khả kiểm soát chi phí doanh nghiệp vay vốn Mục ñích việc phân tích nhóm nhằm ñánh giá chất lượng quản lý doanh nghiệp ñể từ ñó thấy ñược nguồn thu nhập ñể trả nợ cho ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần ñánh giá khả kiểm soát chi phí thông qua hệ thống tiêu sau: - Tiền công, tiền lương/ Doanh thu - Chi phí hành chính/ Doanh thu - Chi phí quản lý/ Doanh thu - Chi phí khấu hao/ Doanh thu - Các khoản thuế/ Doanh thu - Giá vốn hàng bán/ Doanh thu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 Đồng thời, ngân hàng cần phải nhận ñược phân tích có tính thuyết phục từ phía khách hàng tình hình chi phí thu nhập tương lai khách hàng có tiến triển tốt hay không ñể từ ñó ñi ñến kết luận tình hình tài Ngoài ra, tên thông số tài chưa ñược ñề cập cách quán, phân tích, cán tín dụng cần lưu ý sử dụng tên gọi thông số cách hợp lý Bên cạnh ñó, Ngân hàng ñang kết hợp phân tích ba báo cáo tài (BCĐKT, BCLCTT, BCKQKD ) nên tranh tình hình tài doanh nghiệp ñã minh bạch rõ ràng Nhưng kết hợp thêm bảng thuyết minh báo cáo tài thấy ñược toàn cảnh Tính khả thi giải pháp: Hiện có 97% DN ñịa bàn thành phố Đà Nẵng DN vừa nhỏ, công tác phân tích TCDN xác ñịnh ñúng ñối tượng phân tích áp dụng phương pháp phân tích phù hợp mạng lưới khách hàng tăng lên ñáng kể doanh số tín dụng từ ñó mà tăng lên 3.2.3 Hoàn thiện công tác ñánh giá, kết luận Khi ñánh giá phân tích hệ số tài chính, NH phải xây dựng cho hệ thống tiêu chấm ñiểm, chuẩn mực, thống ñể làm sở ñánh giá cho DN lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, loại hình hay quy mô…ñể thấy ñược lực thực DN vay vốn so với phát triển ngành Chỉ dựa kết phân tích tài ñể ñưa ñịnh cấp tín dụng chưa thuyết phục phải kết hợp với nhiều thông tin ñiều tra Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 khác DN kết thẩm ñịnh dự án, phương án sử dụng vốn chắn việc cấp tín dụng ñúng ñắn Phải xem xét kỹ thăm dò thông tin liên quan ñến DN trình ñịnh cấp tín dụng ñể ñiều chỉnh khoản vay kịp thời với lực tài yếu tố khác DN 3.2.4 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tài DN 3.2.4.1 Hoàn thiện quy trình phân tích tài doanh nghiệp: Xem xét thông tin cần thu thập Thu thập thông tin Xác ñịnh thông tin cần thu thập Thu thập thông tin Kiểm tra, ñánh giá, ñiều chỉnh Xử lý phân tích BCTC BCTCDN PT khái quát tình hình tài (BCĐKT, BKQKD, BCLCTT) Tổng hợp kết quả, Phân tích thông số rút ñánh giá, nhận tình hình tài xét Ban lãnh ñạo Chi nhánh cần phân công CBTD phù hợp, theo lĩnh vực hoạt ñộng DN theo quy mô, thời gian khoản vay Phân công CBTD phân tích, thẩm ñịnh DN theo quy mô khoản vay, nghĩa CBTD có chuyên môn nghiệp vụ giỏi ñược cử ñể thẩm ñịnh khoản vay lớn khoản vay không cần TSĐB Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 Trong trình phân tích tài doanh nghiệp vay vốn, Chi nhánh cần tăng cường công tác tra giám sát: Thanh tra, giám sát công việc phải tiến hành thường xuyên ñối với trình thẩm ñịnh tín dụng nói chung công tác phân tích tài doanh nghiệp nói riêng Không cần kiểm tra ñịnh xử lý cán tín dụng làm việc không cẩn thận, phân tích thông tin sơ sài , ñánh giá sai tình hình tài cố tình tiếp cận thông tin không trung thực, không ñầy ñủ nhanh chóng ñịnh cho vay nhằm chiếm dụng vốn, tài sản ngân hàng, dẫn ñến rủi ro công tác cấp tín dụng 3.2.4.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác ñào tạo bồi dưỡng cán Do tính chất ñặc thù tín dụng, tuyển chọn cán có trình ñộ giỏi, học ñúng chuyên nghành lên làm tiêu chí hàng ñầu Thực phân quyền ñề nghị cấp tín dụng theo kinh nghiệm Thường xuyên có kế hoạch tổ chức ñào tạo cán nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất ñạo ñức, nghề nghiệp Thực luân chuyển cán liên tục nhằm tránh tình trạng cán thân thiết với khách hàng Xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá hiệu công việc, ñịnh kỳ ñánh giá, tổng kết tình hình, rút kinh nghiệm cớ sở có chế ñộ khen thưởng, ñảm bảo thu thập thỏa ñáng cho cán nhân viên 3.2.4.3 Đầu tư cho công nghệ, trang thiết bị phương tiện ñể xây dựng ngân hàng ñại NH cần ñầu tư chiều sâu vào trang thiết bị thuộc hệ thống thu thập thông tin NH Thường xuyên tìm hiểu, khai thác công nghệ, Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 phần mềm lĩnh vực NH giúp giảm bớt công ñoạn trình phân tích, thẩm ñịnh hoạt ñông tín dụng 3.3 Kiến nghị với quan hữu quan 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước ( NHNN) Tăng cường hỗ trợ NHNN ñối với công tác thẩm ñịnh tín dụng công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp nói riêng Tăng cường vai trò trung tâm tín dụng CIC Xây dựng tiêu trung bình ngành Kết hợp với quan Nhà Nước, cụ thể quan Thuế, yêu cầu công khai thông tin, báo cáo tài DN ñăng tải mạng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Hàng hải Thường xuyên tổ chức lớp ñào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán tín dụng Tổ chức tập huấn, trao ñổi kinh nghiệm cán tín dụng nhằm nâng cao nghiệp vụ Xây dựng hệ thống chấm ñiểm Ngân hàng nhằm tiết kiệm ñược thời gian chi phí Ngân Hàng, hạn chế ý kiến chủ quan cán tín dụng Hoàn thiện quy trình tín dụng quy trình phân tích doanh nghiệp taọ ñiều kiện thuận lợi cho cán tín dụng trình làm việc cho phù hợp với tình hình Cung cấp dịch vụ tư vấn tài cho DN nhỏ ñể họ có hệ thống tài chính, kế toán lành mạnh rõ ràng Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nội ngân hàng với ngân hàng thương mại khác ñịa bàn nhằm trao ñổi kinh nghiệm, nắm bắt thông tin Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 KẾT LUẬN Tình hình kinh tế Việt Nam ñang khó khăn, DN ñang lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất hàng hóa sản xuất ế ẩm Sự việc khiến ngân hàng phải ñối mặt với rủi ro tín dụng cao thực cấp tín dụng cho DN Vì công tác phân tích tài ñược ñặt lên hàng ñầu, phần công tác nhận dạng rủi ro tín dụng trước, sau cấp tín dụng Xuất phát từ việc mong muốn hoàn thiện công tác phân tích tài ñối với khách hàng DN, Luận văn tốt nghiệp ñã ñạt ñược số vấn ñề: - Cung cấp ñược lý luận phân tích tài yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng phân tích tài ñối với khách hàng DN, giúp hiểu ñược quy trình phân tích tài ñối với DN ngân hàng bao gồm bước - Luận văn ñã tập trung nêu lên thực trạng công tác phân tích tài ñối với ñối tượng khách hàng DN Ngân hàng TMCP Hàng hải - CN Đà Nẵng, ñánh giá mặt thành công hạn chế công tác phân tích TCDN ngân hàng Từ ñó ñưa số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài nhằm ñảm bảo cho hoạt ñộng cấp tín dụng ñối với DN Chi nhánh Đà Nẵng ñược an toàn, hiệu phát triển bền vững Tuy nhiên, với thời gian trình ñộ kiến thức hạn chế, nội dung luận văn em chắn không tránh khỏi nhiều sai sót, ñề tài rộng nên mang tính chất chung chung Kính mong quý thầy cô ñóng góp ñể hoàn thiện ñề tài luận văn tốt nghiệp em Footer Page 26 of 126 ... doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng... hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng • Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải- chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng... thiểu rủi ro cho ngân hàng 2.2.2.4 Ví dụ minh họa công tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Đà Nẵng 2.2.3 Đánh giá công tác phân tích TCDN MSB - ĐN 2.2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải - chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải - chi nhánh Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải - chi nhánh Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay