Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

25 19 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRIỆU HOÀNG XUYẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 01 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau hàng loạt Tổng công ty nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty đòi hỏi lập Báo cáo tài hợp để phục vụ cho việc định nhà quản trị, nhà đầu tư, cung cấp thông tin cho người quan tâm tới tình hình tài Tổng công ty trở nên thiết Bởi lẽ, mô hình công ty mẹ - công ty con, để thấy tranh toàn cảnh tình hình tài chính, vào báo cáo tài riêng lẻ công ty mẹ báo cáo tài công ty mà phải thông qua báo cáo tài hợp Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường, thiết chế pháp luật, hành lang pháp lý dần xác lập hoàn chỉnh Hệ thống kế toán Việt Nam trình hội nhập hoàn thiện, chuẩn mực kế toán Việt Nam, có chuẩn mực liên quan đến vấn đề lập trình bày báo cáo tài hợp tập đoàn kinh tế công ty mẹ - công ty Tuy vấn đề ban hành dạng chuẩn mực kế toán có thông tư hướng dẫn thực hiện, điều mẻ doanh nghiệp Việt Nam việc vận dụng chúng vào thực tế gặp nhiều khó khăn Tổng công ty cổ phần y tế Danameco thành lập sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty thiết bị y tế TW3) theo định số 3596/QĐ – BYT ngày 12/10/2004 Bộ trưởng Bộ Y Tế, tên giao dịch viết tắt Danameco Tổng công ty có đơn Footer Page of 126 Header Page of 126 vị hạch toán phụ thuộc công ty Tuy có công ty việc hợp báo cáo tài Tổng công ty dừng lại việc cộng ngang tiêu tương ứng báo cáo tài công ty mẹ công ty Với cách làm đó, thấy việc lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco mang tính hình thức, tiêu báo cáo tài hợp chưa phản ánh tình hình tổng công ty Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco” Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu cách thức vận dụng chuẩn mực kế toán, thông tư hướng dẫn Việt Nam lập báo cáo tài hợp Đồng thời tham khảo hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài hợp Việt Nam Từ nghiên cứu thực tế, đề tài hoàn thiện công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Báo cáo tài trung thực cung cấp thông tin đầy đủ, xác phản ánh tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn báo cáo tài hợp nói chung báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco nói riêng Footer Page of 126 Header Page of 126 Phạm vi nghiên cứu luận văn đơn vị Tổng công ty cổ phần y tế Danameco gồm: công ty mẹ công ty mà tổng công ty có đầu tư vốn Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn nghiên cứu trường hợp, mô tả lại thực tế công tác kế toán đơn vị cụ thể Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn cập đến vấn đề khái quát cở lý luận mô hình công ty mẹ - BCTC hợp nhằm giúp cho người sử dụng hướng đến trọng tâm lập trình bày BCTC hợp theo mô hình công ty mẹ - công ty Từ tình hình thực tế lập trình bày BCTC hợp TCT cổ phần y tế Danameco, phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm; sở CMKT liên quan đến vấn đề BCTC hợp xu hướng phát triển TCT, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện BCTC hợp TCT cổ phần y tế Danameco Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận nội dung luận văn gồm chương: + Chương 1: Cơ sở lý thuyết công tác lập báo cáo tài hợp + Chương 2: Công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco + Chương 3: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1 Mô hình cấp – cấp mô hình công ty mẹ - công ty Mô hình đơn vị cấp – cấp mô hình hoạt động công ty lớn, đơn vị cấp phép thành lập nhiều đơn vị trực thuộc có quyền kiểm soát trực tiếp đơn vị trực thuộc thành lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động đơn vị trực thuộc Trong đó, mô hình công ty mẹ - công ty hình thức tổ chức phổ biến công ty cổ phần, công ty thực quyền kiểm soát, chi phối công ty lại tài chính, chiến lược hoạt động phát triển kinh doanh Các thành viên công ty mẹ - công ty hạch toán độc lập bình đẳng với địa vị pháp lý, không mang tính chất cấp - cấp 1.2 Báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu 1.2.1.1 Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài tổng hợp trường hợp đặc biệt báo cáo tài chính, áp dụng với doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc 1.2.1.2 Báo cáo tài hợp Theo VAS 25, Báo cáo tài hợp báo cáo tài thực thể kinh tế trình bày báo cáo tài doanh nghiệp, lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Phân biệt BCTC hợp BCTC tổng hợp Đối tượng áp dụng BCTC hợp Công ty mẹ Tổng công ty Nhà nước thành lập hoạt động theo mô hình có công ty Còn đối tượng áp dụng BCTC tổng hợp đơn vị kế toán cấp có đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty Nhà nước thành lập hoạt động theo mô hình công ty 1.3 Thực thể phạm vi BCTC tổng hợp, hợp 1.3.1 Thực thể phạm vi báo cáo tài tổng hợp 1.3.1.1 Nguyên tắc chung Đơn vị kế toán cấp có đơn vị kế toán trực thuộc, việc phải lập BCTC riêng cho hoạt động mình, đơn vị kế toán cấp phải lập BCTC phản ảnh hoạt động toàn đơn vị, tổng hợp đơn vị trực thuộc 1.3.1.2 Đối tượng lập báo cáo tài tổng hợp Tổng công ty nhà nước thành lập hoạt động theo mô hình công ty con; đơn vị kế toán cấp khác – đơn vị kế toán có đơn vị kế toán trực thuộc có lập báo cáo tài 1.3.2 Thực thể phạm vi báo cáo tài hợp 1.3.2.1 Nguyên tắc chung Tất DN bị kiểm soát (kiểm soát độc quyền kiểm soát liên kết) hay đặt ảnh hưởng đáng kể cần phải nằm phạm vi hợp 1.3.2.2 Loại trừ khỏi phạm vi hợp Một công ty loại trừ khỏi việc hợp BCTC khi: Footer Page of 126 Header Page of 126 (a) Quyền kiểm soát công ty mẹ tạm thời công ty mua nắm giữ nhằm mục đích lý tương lai gần (dưới 12 tháng) (b) Hoạt động công ty bị hạn chế thời gian dài khả chuyển vốn cho công ty mẹ 1.4 Lý thuyết kỹ thuật hợp 1.4.1 Lý thuyết hợp báo cáo tài Hợp báo cáo tài việc thay khoản mục đầu tư bảng cân đối kế toán doanh nghiệp phần vốn chủ sỡ hữu công ty hợp Theo chất đơn vị hợp đơn vị bị hợp nhất, việc thay mang thể thức khác Các thể thức hợp tương ứng với ba phương pháp hợp là: hợp toàn bộ, hợp theo tỷ lệ hợp tương đương Tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp hợp tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận vai trò công ty mẹ thực thể hợp Việc lựa chọn quan điểm hợp gây ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài hợp công ty mẹ sở hữu 100% vốn chủ sở hữu công ty Nghiên cứu phương pháp hợp nhất, nhà chuyên môn tranh luận đưa số quan điểm lý luận hợp như: (a) Lý thuyết sở hữu, (b) Lý thuyết công ty mẹ, (c) Lý thuyết thực thể phân biệt 1.4.2 Nguyên tắc lập kỹ thuật hợp báo cáo tài 1.4.2.1 Nguyên tắc lập báo cáo tài hợp Xem Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn (2009), “Bàn phương pháp hợp báo cáo tài chính”, Tạp chí kế toán, số 80, tháng 10/2009, tr.16-20 Footer Page of 126 Header Page of 126 BCTC hợp lập trình bày theo nguyên tắc kế toán theo quy định CMKT số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” Các tiêu Bảng CĐKT hợp Báo cáo KQKD hợp lập cách cộng tiêu thuộc BCĐKT BCKQKD công ty mẹ công ty Báo cáo LCTTHN lập theo quy định VAS 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” 1.4.2.2 Trình tự lập báo cáo tài hợp a Hợp khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty đồng kiểm soát a.1 Đầu tư vào công ty liên kết * Phương pháp giá gốc * Phương pháp vốn chủ sở hữu a.2 Góp vốn liên doanh * Phương pháp vốn chủ sở hữu * Phương pháp giá gốc b Hợp báo cáo tài công ty Việc hợp báo cáo tài không đơn việc cộng gộp tất báo cáo tài công ty mẹ với công ty mà bao gồm trình tự kĩ thuật sau: + Bước 1: Hợp cộng tiêu Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty mẹ Công ty Tập đoàn + Bước 2: Loại trừ toàn giá trị ghi sổ khoản đầu tư Công ty mẹ Công ty phần vốn Công ty mẹ vốn chủ sở hữu Công ty ghi nhận lợi thương mại (nếu có) + Bước 3: Phân bổ lợi thương mại (nếu có) Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 + Bước 4: Tách lợi ích cổ đông thiểu số + Bước 5: Loại trừ toàn giao dịch nội Tập đoàn + Bước 6: Lập Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh Bảng tổng hợp tiêu hợp + Bước 7: Lập Báo cáo tài hợp vào Bảng tổng hợp tiêu hợp sau điều chỉnh loại trừ b.1 Hợp Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán hợp lập sở hợp bảng cân đối kế toán công ty mẹ công ty tập đoàn theo khoản mục cách cộng khoản mục tương đương tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu b.2 Hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp lập sở hợp báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty mẹ công ty tập đoàn theo khoản mục cách cộng khoản mục tương đương doanh thu, thu nhập khác, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ, chi phí tài chính,… b.3 Hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp lập sở hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ công ty theo khoản mục cách cộng khoản mục tương đương báo cáo (phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp) 1.5 Tổ chức kế toán phục vụ hợp báo cáo tài 1.5.1 Tổ chức đồng hệ thống kế toán Trong tập đoàn, thành viên đến từ nhiều quốc gia, loại hình DN, lĩnh vực hoạt động khác nên sử dụng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 11 phương pháp kế toán riêng, để làm cho BCTC dễ hiểu, có tính thích đáng cao, việc vô quan trọng phải điều chỉnh làm hòa tan khác tổng thể hợp 1.5.2 Tổ chức theo dõi giao dịch nội 1.5.2.1 Mua bán vật tư, hàng hóa Việc mua bán vật tư hàng hóa CTM với CTC thường theo giá thị trường, nên phát sinh lãi/lỗ chưa thực trường hợp lượng vật tư, hàng hóa chưa bán bên tập đoàn Theo quy định, lập báo cáo tài hợp phải loại trừ doanh thu, giá vốn tiêu thụ nội toàn lãi/lỗ hàng tồn kho cuối kỳ 1.5.2.2 Mua bán tài sản cố định Tương tự trường hợp mua, bán vật tư hàng hóa, lập báo cáo tài hợp phải loại trừ doanh thu, giá vốn tiêu thụ nội toàn lãi/lỗ chưa thực Lãi/lỗ chưa thực trường hợp xác định dựa vào thời gian khấu hao lại đơn vị mua 1.5.2.3 Các khoản vay nội Tùy theo tính chất khoản vay nội đơn vị tập đoàn ngắn hạn hay dài hạn mà việc hạch toán cụ thể bên cho vay bên vay 1.5.3 Tổ chức sổ kế toán hợp 1.5.3.1 Quy định chung Kết thúc kỳ kế toán, Công ty mẹ có trách nhiệm lập BCTCHN để phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty Công ty mẹ phải lập BTH bút toán điều chỉnh BTH tiêu hợp theo quy định TT161/2007/TT-BTC Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 12 1.5.3.2 Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh lập cho tiêu nhằm tổng hợp khoản điều chỉnh loại trừ cho việc hợp Báo cáo tài 1.5.3.3 Bảng tổng hợp tiêu hợp Để lập Báo cáo tài hợp nhất, Công ty mẹ phải lập Bảng tổng hợp tiêu hợp nhằm tổng hợp tiêu tài Công ty mẹ Công ty Tập đoàn 1.6 Tổng quan nghiên cứu đề tài Lập báo cáo tài hợp cho phản ánh tình hình tài Tổng công ty thực vấn đề quan tâm doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ công ty Cũng lý có nhiều nghiên cứu giới nước trình bày vấn đề Việc ban hành chuẩn mực kế toán có liên quan đến việc lập báo cáo tài thích hợp đáp ứng nhu cầu lập báo cáo tài hợp doanh nghiệp Tuy nhiên vướng mắc, tồn thông tư 23 việc hướng dẫn lập báo cáo tài hợp thiếu sót chưa giải triệt để, chưa bám sát tình hình thực tế doanh nghiệp Từ có nghiên cứu cho thấy tồn ba lý thuyết hợp mà chế độ kế toán có liên quan không đề cập trực tiếp đến sở lý thuyết “Bàn phương pháp hợp báo cáo tài chính” (Nguyễn Công Phương – Ngô Hà Tấn, 2010) Hay vận dụng chuẩn mực “Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty con” “chuẩn mực hợp kinh doanh” công tác kế toán tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – kỹ thuật lập Báo cáo tài hợp (Trương Thị Thủy, 2006) “Nội dung, phạm vi giao dịch nội bô doanh nghiệp khác biệt kế toán loại giao dịch nội bộ” (Đoàn Vân Anh, 2009) Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 CHƯƠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 2.1 Khái quát chung Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.1.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Ở lĩnh vực sản xuất: Công ty sản xuất thuốc, thiết bị vật tư y tế, sản xuất băng gạc y tế, sản phẩm dùng lần phẫu thuật, gói đẻ sản xuất sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, trang phục chống dịch, túi sơ cứu… Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ: Công ty có dịch vụ tẩy trùng, tư vấn sửa chữa bảo trì thiết bi, dụng cụ y tế thực dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang công trình chuyên ngành y tế 2.1.1.2 Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh Tổng công ty cổ phần y tế Danameco có số vốn điều lệ 24.115.100.000 đồng tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam) 8,91% Công ty có mạng lưới kinh doanh rộng lớn, có chi nhánh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tam Kỳ Công ty tổ chức nhiều điểm bán hàng thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Tổng công ty có đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty với mạng lưới công ty bao phủ nước, bao gồm: Văn phòng công ty: 105 Hùng Vương – Đà Nẵng với diện tích 300m2 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 Các đơn vị trực thuộc: chi nhánh Hà Nội, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Quảng Nam, trung tâm dịch vụ kỹ thuật chăm sóc khách hàng , xí nghiệp sản xuất băng gạc vật tư y tế Công ty con: công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam Công ty TNHH thành viên Danameco Quảng Nam thành lâp theo định số 129/QĐ – DMC ngày 12/12/2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cô phần y tế Danameco Quyền biểu Công ty mẹ: 100% 2.1.2 Mối quan hệ Tổng công ty cổ phần y tế Danameco với đơn vị trực thuộc với công ty Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Thực chế độ phân cấp hoạt động kinh doanh, hạch toán, tổ chức nhân theo quy định quy chế tổ chức hoạt động đơn vị phụ thuộc Tổng giám đốc xây dựng trình Hội đông quản trị phê duyệt Công ty con: công ty trách nhiệm hữu hạn mà Tổng công ty cổ phần y tế Danameco đầu tử 100% vốn tổng số vốn đầu tư công ty Quan hệ quản lý điều hành công ty mẹ công ty Danameco Quảng Nam thể qua việc chi phối toàn sách tài hoạt động công ty việc bổ nhiệm chức danh chủ chốt công ty nhằm thu lợi ích kinh tế từ kết việc đầu tư vào công ty 2.2 Công tác lập BCTC hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.2.1 Khái quát công tác lập BCTC hợp Tổng công ty Kỹ thuật hợp sử dụng hợp báo cáo tài Tổng công ty kỹ thuật “hợp theo cấp” Tại công ty tổng hợp BCTC công ty mẹ với BCTC Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 đơn vị thành viên, hợp BCTC vừa tổng hợp với BCTC công ty Về niên độ kế toán sách kế toán áp dụng đơn vị thành viên công ty con: Tổng công ty áp dụng thống năm tài bắt đầu vào ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 Quy định sử dụng sách kế toán giao dịch, kiện loại phát sinh Tổng công ty Vì vậy, không cần điều chỉnh Báo cáo tài theo sai lệch phát sinh nguyên nhân nêu Quy trình hợp Báo cáo tài Tổng công ty khái quát sau: + Bước chuẩn bị Báo cáo tài trước hợp Báo cáo tài chính: Việc chuẩn bị Báo cáo tài Công ty tiến hành hợp BCTC với Công ty mẹ, không đơn thu thập báo cáo tài công ty phòng Kế toán Tài Tổng công ty trước tiến hành hợp Báo cáo tài Mà bao gồm việc quy định thống toàn Tổng công ty niên độ kế toán, sách kế toán áp dụng với loại giao dịch… Để Báo cáo tài tập hợp phục vụ cho việc Hợp Báo cáo tài chính, mà phải điều chỉnh lại + Bước thực hợp Báo cáo tài chính: Tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, bước chia thành hai công đoạn nhỏ là: ● Tập hợp, cộng dồn số liệu Công ty mẹ với Công ty theo khoản mục Báo cáo tài ● Điều chỉnh khoản mục Báo cáo tài theo nguyên tắc điều chỉnh tiêu coi “chỉ tiêu phải điều Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 chỉnh” theo phương pháp thích hợp Các tiêu phải điều chỉnh nêu rõ hướng dẫn kế toán chuẩn mực số 25 cho Báo cáo tài 2.2.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán phục vụ công tác tổng hợp hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Việc mã hóa chi tiết tài khoản cho đối tượng cụ thể mà công ty xây dựng đáp ứng yêu cầu công tác kế toán, giúp cho việc loại trừ công nợ nội công ty mẹ lập báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp thực tương đối dễ dàng 2.2.3 Tổ chức sổ kế toán phục vụ lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco sử dụng hình thức kế toán máy với phần mềm kế toán Bravo áp dụng thống nội công ty mẹ công ty Hệ thống sổ kế toán Tổng công ty cổ phần y tế Danameco mở đầy đủ, đáp ứng công tác lập báo cáo tài tổng hợp hợp 2.2.4 Thực trạng lập báo cáo tài tổng hợp hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.2.4.1 Báo cáo tài tổng hợp a Bảng Cân đối kế toán tổng hợp Nguyên tắc lập Bảng CĐKT tổng hợp Tổng công ty tổng cộng theo khoản mục tương ứng Bảng CĐKT văn phòng công ty Bảng CĐKT đơn vị hạch toán phụ thuộc Cuối năm tài chính, tổng công ty quy định đơn vị phải thực việc đối chiếu công nợ nội văn phòng công ty với đơn vị hạch toán phụ thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc với Trong có loại trừ tiêu toán nội công ty Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 b Báo cáo Kết kinh doanh tổng hợp Bảng KQKD tổng hợp lập sở tổng cộng tiêu tương ứng BCKQKD đơn vị hạch toán phụ thuộc văn phòng công ty, sau loại trừ doanh thu giá vốn nội c Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Báo cáo LCTT tổng hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco lập theo phương pháp gián tiếp, việc lập báo cáo đơn thực phép cộng số học tiêu tương ứng báo cáo LCTT Văn phòng công ty mẹ báo cáo LCTT đơn vị hạch toán phụ thuộc 2.2.4.2 Báo cáo tài hợp a Hợp Bảng cân đối kế toán Cộng ngang số liệu Bảng cân đối kế toán Tổng công ty cổ phần y tế Danameco với công ty theo tiêu tương ứng để số liệu trước điều chỉnh Bảng cân đối kế toán hợp Các tiêu thực điều chỉnh là: Các khoản phải thu, phải trả nội bộ: Cần phải loại bỏ hoàn toàn khoản phải thu phải trả nội hoạt động vay, nợ nội làm tăng quy mô tài sản nguồn vốn công ty mẹ công ty Tổng công ty mặt số liệu sổ sách Khoản “Đầu tư vào công ty con” Công ty mẹ, “Vốn đầu tư chủ sở hữu” Công ty con: Loại trừ khoản mục hợp Bảng cân đối kế toán Tổng công ty, có tác dụng loại bỏ tính trùng lặp khoản đầu tư Công ty mẹ vào Công ty (Công ty dùng khoản tiền công ty mẹ đầu tư để mua tài sản) Lợi ích cổ đông thiểu số: Khi thực hợp Bảng cấn đối kế toán Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, “Lợi ích Cổ đông thiểu số” hiểu toàn phần Vốn góp “Cổ đông thiểu số” vào Công ty con, lợi ích sinh từ phần vốn góp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên công ty Danameco Quảng Nam đầu tư vốn Tổng công ty cổ phần y tế Danameco nên phần lợi ích cổ đông thiểu số Lãi lỗ nội chưa thực phát sinh: Tổng công ty Danameco không điều chỉnh khoản lãi lỗ nội chưa thực phát sinh b Hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty cộng dồn số liệu tiêu Báo cáo kết kinh doanh Công ty mẹ với công ty để lập báo cáo kết kinh doanh hợp Tiếp theo loại trừ doanh thu hàng bán nội giá vốn hàng bán nội khỏi doanh thu giá vốn hàng bán Tổng công ty để Báo cáo kết kinh doanh hợp c Hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tại TCT cổ phần y tế Danameco, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp lập theo phương pháp gián tiếp cách cộng gộp tiêu Báo cáo LCTT công ty mẹ công ty 2.2.5 Đánh giá tổng hợp công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.2.5.1 Những kết đạt công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Qua tìm hiểu nghiên cứu thực tế Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, tác giả nhận thấy TCT có ưu điểm trội sau: - Hệ thống cung cấp thông tin để lập báo cáo tài Tổng công ty tổ chức chặt chẽ, công việc phân công cách rõ ràng cụ thể, thực tương đối đầy đủ quy định chế độ hành chuẩn mực kế toán có liên quan - TCT quy định hệ thống mẫu biểu báo cáo thống cho đơn vị phụ thuộc nên giúp cho công tác lập Báo cáo tài thuận lợi nhiều, đặc biệt trình xử lý số liệu tổng hợp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 - TCT chuẩn hoá mã số thành viên để hạn chế tối đa sai sót nhầm lẫn, sử dụng hệ thống tài khoản lập chi tiết, kết hợp với tên mã đơn vị thành viên lập cách khoa học, hạn chế tối đa việc bỏ sót giao dịch nội bộ, việc loại bỏ chúng trở nên nhanh, xác tới giao dịch, thành viên thực giao dịch nội 2.2.5.2 Những vấn đề tồn công tác lập Báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco - Mặc dù Tổng công ty sử dụng phần mềm kế toán Bravo để hỗ trợ cho công tác kế toán dừng lại việc lập báo cáo tài riêng thông thường mà chưa phục vụ cho công tác lập báo cáo tài tổng hợp hợp phải thời gian để chuyển đổi nhằm đáp ứng yêu cầu việc lập BCTC hợp dẫn đến việc cung cấp thông tin gặp nhiều khó khăn - Cụm từ “nội bộ” sử dụng Tổng công ty chưa thực thống dễ gây nhầm lẫn phạm vi Ở nên hiểu từ “nội bộ” khối thống gồm công ty mẹ công ty không riêng nội công ty mẹ đơn vị phụ thuộc - Thời gian lập báo cáo tài tổng hợp kết thúc niên độ dài, dẫn đến sai sót xử lý nghiệp vụ dễ xảy ra, kéo theo việc hợp báo cáo tài bị ảnh hưởng tính xác chậm trễ - Tổng công ty lập BCTC hợp dựa vào chuẩn mực thông tư hướng dẫn Bộ Tài Chính ban hành chưa thực đào tạo cách nên việc xử lý số liệu tồn thiếu sót Những tồn chủ yếu xuất phát từ hai nguyên nhân: chế độ kế toán thân doanh nghiệp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 3.1 Yêu cầu cần hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, việc lập Báo cáo tài hợp thực cách cộng gộp tất tiêu tương ứng báo cáo tài công ty mẹ công ty Mặc dù TCT thực bút toán điều chỉnh “khoản phải thu, phải trả nội bộ”, điều chỉnh “khoản đầu tư vào công ty con” công ty mẹ khoản “Vốn đầu tư chủ sở hữu” công ty công tác loại trừ chưa thực cách triệt để Với cách làm thấy việc lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco mang tính hình thức, tiêu báo cáo tài hợp chưa phản ánh tình hình tài toàn công ty Qua thực trạng lập báo cáo tài hợp Tổng công ty nên trên, tác giả xin đóng góp vài kiến nghị công tác lập báo cáo tài Tổng công ty cổ phần y tế Danameco hoàn thiện 3.2 Hướng hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 3.2.1 Về tổ chức chi tiết tài khoản tổ chức sổ kế toán chi tiết 3.2.1.1 Tổ chức chi tiết tài khoản kế toán a Chi tiết tài khoản doanh thu giá vốn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 Hiện toàn doanh thu tiêu thụ nội Tổng công ty hạch toán vào TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”, không chi tiết phần doanh thu bán cho thành viên Tổng công ty hay Tổng công ty Để thực việc này, yêu cầu hệ thống tài khoản thêm vào tài khoản cấp từ tài khoản cấp xây dựng hệ thống Ví dụ, từ TK 5112 “Doanh thu bán thành phẩm” xây dựng hai tài khoản cấp 3: - TK 51121 “Doanh thu bán thành phẩm - Cho bên trong” - TK 51122 “Doanh thu bán thành phẩm – Cho bên ngoài” Tương tự với giá vốn hàng bán tiết thêm tài khoản cấp cấp để hạch toán phần giá vốn hàng bán Tổng công ty, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp thông tin b Chi tiết tài khoản doanh thu hoạt động tài chi phí tài chính, thu nhập khác chi phí khác Đối với khoản doanh thu hoạt động tài chi phí tài chính, thu nhập khác chi phí khác, Tổng công ty chưa mở tài khoản chi tiết để theo dõi phát sinh với công ty Tổng công ty nên mở thêm tài khoản chi tiết Tương tự TK 635 “Chi phí tài chính”, TK 711 “Thu nhập khác”, TK 811 “Chi phí khác” mở tài khoản cấp cấp để theo dõi chi tiết khoản thu nhập chi phí phát sinh công ty Tổng công ty c Chi tiết khoản vay ngắn hạn vay dài hạn Các khoản vay ngắn hạn vay dài hạn nên mở chi tiết tài khoản cấp TK 3111 TK 3112; TK 3411 3412 để hạch toán vào khoản tiền vay ngắn hạn dài hạn ngân hàng, công ty khác bên bên nội Tổng công ty Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 3.2.1.2 Tổ chức sổ kế toán chi tiết a Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Đối với tiền mặt, tiền gửi ngân hàng cần mở sổ chi tiết để theo dõi khoản tiền thu, chi phát sinh giao dịch mua – bán, vay – cho vay v.v với công ty Tổng công ty Cuối kỳ sổ chi tiết sử dụng để xác định loại trừ dòng tiền nội lập báo cáo LCTT hợp b Sổ theo dõi giao dịch mua bán hàng hóa cho công ty Tổng công ty Để có số liệu doanh thu giá vốn hàng bán năm tài cho công ty mẹ công ty con, việc mở sổ chi tiết theo dõi nghiệp vụ bán hàng ghi nhận doanh thu, giá vốn phát sinh cách khoa học sổ theo dõi chi tiết hàng mua công ty Tổng công ty cần thiết Các công ty Tổng công ty cần mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu hàng bán nội bộ, hàng mua cho công ty Tổng công ty theo thiết kế chung mẫu sổ chi tiết thống 3.2.2 Về việc theo dõi hàng tồn kho Hiện nay, hàng hóa đơn vị Tổng công ty mua đơn vị nội Tổng công ty, mua từ nguồn bên Do đó, xác định lợi nhuận chưa thực từ giao dịch nội Để làm việc cần phải theo dõi từ đầu nhập hàng, mã hàng hóa cần quản lý riêng cho hàng hóa mua nội bộ, có cuối năm xác định lượng hàng hóa mua nội tồn kho, từ xác định lợi nhuận lỗ chưa thực Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 3.2.3 Tổ chức đối chiếu giao dịch nội Các công ty Tổng công ty nên thực việc đối chiếu định kỳ cuối năm tài giao dịch nội mua, bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, đồng thời đối chiếu số dư công nợ TCT cần xây dựng số mẫu thư xác nhận 3.2.4 Về thời gian tổng hợp hợp báo cáo tài TCT nên quy định lập BCTC tổng hợp theo quý việc tổng hợp xử lý số liệu nhanh gọn xác Do có công ty nên việc hợp không nhiều thời gian khâu tổng hợp báo cáo tài 3.2.5 Kiến nghị xử lý khoản “Lãi lỗ nội chưa thực phát sinh” Tại TCT Danameco có công ty nên giao dịch nội phát sinh không nhiều Tổng công ty lại không ghi nhận khoản lãi/ lỗ nội chưa thật phát sinh Nguyên nhân lý giải việc theo dõi khoản lãi lỗ nội chưa thật phát sinh phức tạp Để kết luận khoản “Lãi, lỗ nội bộ” thực phát sinh hay chưa thực phát sinh TCT, cần theo dõi thường xuyên tình hình biến động lượng hàng hoá trao đổi giao dịch nội Đến cuối kỳ vào lượng hàng hoá tiêu thụ lượng hàng hoá lại để đưa kết luận phần lãi/ lỗ nội phát sinh hay chưa phát sinh 3.2.6 Kiến nghị việc loại trừ khoản vay nội Trong kỳ, công ty mẹ có vay công ty số tiền 400.000.000 đồng thời gian 2,5 năm (bắt đầu từ ngày 01/06/2010 đến ngày 30/11/2012) với lãi suất 1,5%/tháng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 Vậy tính đến ngày 31/12/2010 (sau tháng ngày phát sinh khoản vay) công ty mẹ trả lãi vay cho công ty toàn bẳng tiền mặt với số tiền: 400.000.000 * 1,5% * = 42.000.000 đồng 3.2.7 Kiến nghị việc điều chỉnh doanh thu hoạt động tài chi phí tài - Hằng năm công ty tiến hành chi trả cổ tức từ lợi nhuận mình, phần cổ tức công ty mẹ nhận phản ánh khoản mục “Doanh thu hoạt động tài chính” Báo cáo kết kinh doanh công ty mẹ Vì vậy, hợp cần phải loại trừ cổ tức, lợi nhuận mà công ty trả kỳ cho công ty mẹ chi phí lãi vay phát sinh từ giao dịch nội công ty mẹ công ty (đã trình bày mục 3.2.6) 3.2.8 Kiến nghị việc điều chỉnh luồng tiền liên quan đến khoản vay, cổ tức lãi vay phải trả Báo cáo LCTT hợp Các bút toán điều chỉnh mục làm ảnh hưởng đến Bảng CĐKT hợp Báo cáo KQHĐKD hợp nên chắn ảnh hưởng đến luồng tiền Báo cáo LCTT hợp Những luồng tiền dịch chuyển công ty mẹ công ty phải loại trừ hoàn toàn Báo cáo LCTT hợp phản ánh dịch chuyển luồng tiền Tổng công ty cổ phần y tế Danameco với doanh nghiệp bên 3.2.9 Điều chỉnh tiêu Báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Từ bút toán điều chỉnh mục 3.2.5 đến 3.2.8 ta lập “Bảng tổng hợp tiêu hợp nhất” Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 KẾT LUẬN Báo cáo tài hợp công cụ kế toán cung cấp thông tin tài tổng quát Tổng công ty Báo cáo tài đời đáp ứng nhu cầu thông tin cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng khác Tuy nhiên, công việc lập báo cáo tài hợp cho mô hình công ty mẹ - công ty nước ta mẻ Hệ thống quy định hướng dẫn sở lý luận quan trọng cho việc lập trình bày báo cáo tài hợp đến chưa cụ thể dẫn đến việc lập báo cáo tài hợp doanh nghiệp gặp khó khăn Việc lập báo cáo tài hợp cho Tổng công ty nói chung Tổng công ty cổ phần y tế Danameco nói riêng công việc phức tạp, liên quan đến giá trị khổng lồ, nhiều thông tin kế toán khác công ty mẹ, công ty với vô số giao dịch nội Trước thực tế đó, luận văn nghiên cứu cách thức vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam thông tư hướng dẫn để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Trước nhất, đề tài đưa vấn đề lý thuyết lập Báo cáo tài hợp doanh nghiệp Tiếp theo, đề tài phản ánh thiết thực đánh giá thực trạng công tác kế toán Tổng công ty cổ phần y tế Danameco cách toàn diện, từ đưa đánh giá cụ thể thực trạng công tác lập Báo cáo tài hợp đơn vị Cuối cùng, đề tài cần thiết phải hoàn thiện công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện báo cáo tài hợp tạo đơn vị, để đảm bảo thông tin tình hình cung cấp cách xác Footer Page 25 of 126 ... thuộc công ty Tuy có công ty việc hợp báo cáo tài Tổng công ty dừng lại việc cộng ngang tiêu tương ứng báo cáo tài công ty mẹ công ty Với cách làm đó, th y việc lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ... hoạt động vay, nợ nội làm tăng quy mô tài sản nguồn vốn công ty mẹ công ty Tổng công ty mặt số liệu sổ sách Khoản “Đầu tư vào công ty con” Công ty mẹ, “Vốn đầu tư chủ sở hữu” Công ty con: Loại... LCTT công ty mẹ công ty 2.2.5 Đánh giá tổng hợp công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2.2.5.1 Những kết đạt công tác lập báo cáo tài hợp Tổng công ty cổ phần y tế Danameco
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay