Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ NĂM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THU TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đời, phát triển hàng trăm năm với kinh tế thị trường có mặt hầu giới Đối với nước ta sách BHXH, BHYT phát huy vai trò trụ cột hệ thống ASXH, góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội từ thực cải cách kinh tế năm 1986 Quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN quỹ tài độc lập ngân sách nhà nước (NSNN) bên tham gia đóng góp theo quy định Luật BHXH (2006), luật BHYT (2009), với nguyên tắc “lấy số đông bù cho số ít” Vì vậy, sách BHXH, BHYT sách quan trọng thiếu quốc gia Tuy nhiên, qua thực tế thực công tác thu địa bàn tỉnh bộc lộ nhiều hạn chế, là: trình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngày lớn với thời gian nợ kéo dài, chế tài chưa đủ mạnh, nhận thức người lao động chưa cao, cán thu vừa thiếu yếu nghiệp vụ Trong đó, lĩnh vực kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua đề tài nghiên cứu, mà đề tài nghiên cứu khoa học ngành Xuất phát từ thực tế nói trên, hướng dẫn tận tình giảng viên: TS Đường Nguyễn Hưng, Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác Footer Page of 126 Header Page of 126 kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận KSNB để áp dụng cho công tác kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định - Phân tích thực trạng kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định, tồn hạn chế nguyên nhân kiểm soát thu - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống KSNB hoạt động kiểm soát thu sở LĐ, quỹ tiền lương, tiền công người LĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN địa bàn tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu công tác kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định từ năm 2008 đến năm 2011 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chung: Vận dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với sở lý luận khoa học kinh tế - Phương pháp cụ thể: Phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình - Sử dụng tài liệu Hội thảo, Kỷ yếu khoa học, Tạp chí ngành - Vận dụng lý luận chung KSNB theo báo cáo COSO năm 1992, hướng dẫn chuẩn mực KSNB INTOSAI năm 1992 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm 03 chương: Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Lý luận chung kiểm soát nội tổ chức nghiệp công tổng quan kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN Chương 2: Thực trạng kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Tổng quan nghiên cứu trước Đến lĩnh vực sách BHXH, BHYT có nhiều công trình nghiên cứu phạm vị lớn quy mô nước, đề cấp nhiều cấp độ khác Điển hình đề tài nghiên cứu sau: a/ Đề tài nghiên cứu khoa học, mã số 96-01-01/ĐT, năm 1996: Thực trạng quản lý thu BHXH biện pháp nâng cao hiệu công tác thu BHXH, cố Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, làm chủ nhiệm đề tài Kết đề tài, tác giả làm sáng tỏ sở khoa học công tác quản lý thu BHXH từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu Việt Nam b/ Đề tài nghiên cứu khoa học, mã số 97-03-08, tháng 12/1997: Cơ sở khoa học giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ thu BHXH Tiến sĩ Trịnh Thị Hoa, Trung tâm thông tin khoa học – BHXH Việt Nam, làm chủ nhiệm đề tài Tác giả đề xuất bổ sung hệ thống sổ sách nghiệp vụ thu BHXH, hệ thống biểu mẫu báo cáo thu, nguyên tắc luân chuyển chứng từ quan hệ đối chiếu phòng nghiệp vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 nội dung đánh giá kết hoạt động công tác thu BHXH c/ Đề tài nghiên cứu khoa học, mã số 99-08-31/ĐT, năm 1999: Cơ sở khoa học hoàn thiện quy trình quản lý thu BHXH Tiến sĩ Dương Xuân Triệu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học - BHXH Việt Nam, làm chủ nhiệm đề tài Kết nghiên cứu đề tài tác giả xây dựng quy trình thu sở khâu: khâu đăng ký; khâu thực hiện; khâu xác nhận thực mô hình sơ đồ Tóm lại, kết đề tài tập trung nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý thu, đề xuất biện pháp để làm sáng tỏ sở khoa học biện pháp quản lý thu, phù hợp với loại đối tượng tham gia BHXH dự báo cách có khoa học đối tượng tham gia BHXH đến năm 2020 6.2 Thiết kế nghiên cứu đề tài Các công trình nghiên cứu trước chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực quản lý thu, hạch toán nghiệp vụ thu, xây dựng quy trình thu, chưa có công trình sâu nghiên cứu lĩnh vực KSNB hoạt động thu BHXH, BHYT, BHTN Trong đối tượng tham gia số thu BHXH, BHYT, BHTN ngày tăng; nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngày lớn với thời gian kéo dài, công tác kiểm soát thu bộc lộ nhiều yếu kém, gây tác động xấu đến sách ASXH Đảng Nhà nước Ý thức tầm quan trọng xúc vấn đề này, tác giả chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định ” làm luận văn thạc sĩ Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KSNB TRONG TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG VÀ TỔNG QUAN KIỂM SOÁT THU BHXH, BHYT, BHTN 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Vài nét lịch sử phát triển KSNB Tháng 5/1991, Kiểm toán Việt Nam thức xuất với Công ty kiểm toán độc lập; tháng 7/1994 với Kiểm toán Nhà nước tháng 11/1997 với Kiểm toán nội Từ năm 1985, Ủy ban tổ chức đồng bảo trợ ( COSO) Hội đồng quốc gia chống gian lận báo cáo tài thành lập nhằm nghiên cứu KSNB, tảng sở lý luận KSNB 1.1.2 Kiểm soát hoạt động quản lý Kiểm soát chức quản lý, gắn liền với quản lý đâu có quản lý có kiểm soát 1.1.3 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội - Khái niệm KSNB theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế (Chuẩn mực IAS 400); - Theo định nghĩa AICPA ( Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ; - Theo báo cáo COSO năm 1992 KSNB định nghĩa: “ KSNB trình bị chi phối người quản lý, hội đồng quản trị nhân viên đơn vị, thiết lập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu sau đây: (1) Sự hữu hiệu hiệu hoạt động; (2) Sự tin cậy báo cáo tài chính; Footer Page of 126 Header Page of 126 (3) Sự tuân thủ pháp luật quy định” [9, tr 2] Theo định nghĩa cần lưu ý: KSNB trình; người; đảm bảo hợp lý mục tiêu 1.1.4 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội Báo cáo COSO 1992 bao gồm phần, là: Phần 1: Tóm tắt dành cho người điều hành; Phần 2: Khuôn mẫu KSNB; Phần 3: Báo cáo cho đối tương bên ngoài; Phần 4: Công cụ đánh giá hệ thống KSNB “ Báo cáo COSO 1992, hệ thống KSNB bao gồm phận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là: Môi trường kiểm soát ; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin truyền thông Hoạt động giám sát [9, tr16, tr17] 1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KHU VỰC CÔNG Năm 1996, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thành viên thức INTOSAI ( trang Website: www.kiemtoanvn.gov.vn ) đến năm 1997, Việt Nam tham gia Tổ chức quan kiểm toán tối cao châu Á ( Asian Organization of Supreme Audit Institutions – ASOSAI ), từ tháng 10/2009 Việt Nam thành viên Ban điều hành tổ chức nhiệm kỳ 2009-2012 ( theo Tạp chí Kế toán kiểm toán, tháng 8/2011 ) 1.2.1 Định nghĩa KSNB INTOSAI Năm 2001, INTOSAI định nghĩa KSNB sau: “ KSNB trình xử lý toàn thực Footer Page of 126 Header Page of 126 nhà quản lý cá nhân tổ chức, trình thiết kế để phát rủi ro cung cấp đảm bảo hợp lý để đạt nhiệm vụ tổ chức Sau mục tiêu cần đạt được: - Thực hoạt động cách có kỷ cương, có đạo đức, có tính kinh tế, hiệu thích hợp; - Thực trách nhiệm; - Tuân thủ pháp luật hành nguyên tắc,quy định; - Bảo vệ nguồn lực chống thất thoát, sử dụng sai mục đích tổn thất ” [24, tr 6] 1.2.2 Các yếu tố hệ thống KSNB theo tổ chức INTOSAI a Môi trường kiểm soát Sự liêm giá trị đạo đức cá nhân chuyên môn nhà lãnh đạo đội ngũ nhân viên; Năng lực nhân viên; Triết lý quản lý phong cách lãnh đạo; Cơ cấu tổ chức,chính sách nhân b Đánh giá rủi ro Nhận dạng rủi ro; Đánh giá rủi ro; Phát triển biện pháp đối phó c Hoạt động kiểm soát Thủ tục phân quyền xét duyệt; Phân chia trách nhiệm; Kiểm soát việc tiếp cận tài sản sổ sách; Kiểm tra; Đối chiếu; Rà soát việc thực hoạt động; Rà soát điều hành, xử lý hoạt động giám sát nhân viên d Thông tin truyền thông Là thông tin cung cấp nhà quản lý để phục vụ chức Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 KSNB đáp ứng mục tiêu đơn vị đ Hoạt động giám sát Bao gồm: Giám sát thường xuyên giám sát định kỳ Và yếu tố biểu diễn theo hình sau: Hình 1: Đánh giá rủi ro Thông tin, truyền thông Hoạt động kiểm soát Hoạt động giám sát 1.3 KIỂM SOÁT THU BHXH, BHYT, BHTN Ở VIỆT NAM 1.3.1 Mục tiêu kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN - Thực thu đúng, thu đủ thu kịp thời vào quỹ BHXH, quỹ BHYT - Cung cấp thông tin tài hoạt động thu kịp thời - Tuân thủ quy định thu BHXH Việt Nam pháp luật - Sự hữu hiệu hiệu hoạt động thu kiểm soát chặt chẽ giúp hạn chế thất thoát, lạm dụng nguồn quỹ - Bảo vệ tài sản, nguồn lực để chống thất thoát thu 1.3.2 Những yếu tố hoạt động kiểm soát thu ngành BHXH a Môi trường kiểm soát b Đánh giá rủi ro c Hoạt động kiểm soát d Thông tin tuyên truyền đ Hoạt động giám sát Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.2.2 Trình tự quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Bình Định a Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Tất hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT qua phòng Tiếp nhận – trả kết thực theo quy trình sơ đồ sau: b Quy trình thu, cấp thẻ BHYT (người có trách nhiệm tham gia BHYT) thực theo sơ đồ c Quy trình thu BHXH tự nguyện người tự nguyện tham gia BHYT Thực quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thực Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 theo sơ đồ 3, sơ đồ sơ đồ 4, sơ đồ Áp dụng công thức đóng: Mức đóng hàng tháng = Tỷ lệ % (x) đóng BHXH TN Mức thu nhập tháng đóng BHXH TN Mức thu nhập tháng đóng BHXH TN = Lmin + m x 50.000 (đ/tháng) 2.2.3 Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN a Đối tượng tham gia BHXH, BHTN - Mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc 20% mức tiền lương, tiền công vào quỹ BHXH ( người SDLĐ đóng 15%, người LĐ 5%) từ năm 2010 trở đi, năm lần người LĐ đóng thêm 1% đạt mức đóng 8%; người SDLĐ năm lần đóng thêm 1% đạt mức đóng 18%, mức đóng thấp 20 tháng lương tối thiểu (xem phụ lục 16) - Mức đóng vào quỹ BHXH tự nguyện ( xem phụ lục 17 ) b Đối tượng tham gia BHYT - Mức đóng từ ngày luật BHYT có hiệu lực đến 31/12/2009: + Nhóm tự nguyện tham gia BHYT theo mức tiền cố định + Mức đóng BHYT bắt buộc 3% tiền lương - Mức đóng BHYT từ ngày 01/01/2010 ( xem phụ lục 18) 2.2.4 Quản lý tiền thu a Hình thức đóng tiền b Chuyển tiền thu c Tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN Tính lãi chậm đóng: Lcdi = ( Pcdi + Lcdi-1 ) x k ( đồng ) d Tính lãi phần truy thu BHXH, BHYT, BHTN Ltti = Spdi x [ ( 1+k )ni – 1] = Spdi x [ FVF ( k, ni ) – ] Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.5 Thực trạng kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN Bình Định a Môi trường kiểm soát - Ban lãnh đạo đã từng bước quản lý rủi ro thông qua việc theo dõi tiến độ thu hàng tháng, quý, năm - Hoàn thiện bộ máy tổ chức , cải cách thủ tục hành - Nâng cao chuẩn mực đạo đức, gắn sách khen thưởng xử lý nghiêm minh b Đánh giá rủi ro Thông qua quy trình thu giới thiệu 2.2.2 chương - Tại quy trình thu (xem sơ đồ 2, sơ đồ sơ đồ 6) tiền lương, tiền công người LĐ đăng ký tham gia BHXH, BHYT thấp nhiều so với thực tế - Đơn vị SDLĐ cố tình kê khai số LĐ không theo luật - Kê khai 10 LĐ để không đóng BHTN - Đại lý thu không phần giảm trừ hộ gia đình - Cán thu thông đồng SDLĐ cho phép đơn vị chậm nộp c Hoạt động kiểm soát - Nguyên tắc phân công, phân nhiệm; Nguyên tắc bất kiêm nhiệm; Nguyên tắc ủy quyền phê duyệt d Thông tin và truyền thông Đảm bảo cung cấp thông tin có chất lượng phù hợp, kịp thời với hệ thống biểu mẫu báo cáo thích hợp, cung cấp thông tin phục vụ cho nghiệp vụ quản lý thu ngành Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 đ Hoạt động giám sát - Giám sát thường xuyên thực quy trình thu - Giám sát định việc kiểm tra, soát xét hoạt động giám sát thường xuyên theo quy trình thu 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THU TẠI BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Đánh giá chung thành phần kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH tỉnh Bình Định a Môi trường kiểm soát - Từng bước thiết lập trách nhiệm chế độ báo cáo luân chuyển thông tin phục vụ cho KSNB - Quản lý rủi ro kiểm soát rủi ro qua khâu - Xây dựng giá trị chuẩn mực đạo đức cho CBCCVC Bên cạnh đó, kiểm soát thu số tồn sau: - Nhân lực nghiệp vụ CBCCVC vừa thiếu lại vừa yếu - Hệ thống KSNB ngành BHXH chưa hình thành - Môi trường kiểm tra, kiểm soát bị hạn chế nhiều mặt b Đánh giá rủi ro Ngành BHXH mang nặng tính hành nên việc nhận dạng rủi ro phân tích, đánh giá rủi ro ngành BHXH phát hiện, có hoạt động kiểm soát mang tính chủ quan, thụ động việc quản lý rủi ro c Hoạt động kiểm soát - Đảm bảo nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Thực quy trình thu, đảm bảo quy trình thực có người - Ủy quyền phê duyệt thực đảm bảo nguyên tắc - Công tác quản lý tiền thu chuyển BHXH cấp chặt chẽ Kiểm soát thu ngành không tránh khỏi tồn tại: - BHXH tỉnh chưa xây dựng một quy trì nh mô tả công việc cách đầy đủ có thể kiểm soát ngăn ngừa vi phạm - Trình độ CBVC thu đào tạo không chuyên ngành - Chưa có quy định rõ ràng đầy đủ hình thức kỷ luật nghiêm khắc cán sai phạm; - Các thông tin sai phạm xảy xử lý không kịp thời d Thông tin truyền thông - Việc áp dụng CNTT bước đầu cung cấp kịp thời LĐ tiền lương người LĐ tham gia BHXH, BHYT - Hệ thống CNTT hỗ trợ xác chế độ cho người LĐ, thực theo nguyên tắc luật BHXH [11, điều 5] Bên cạnh số tồn tại, hạn chế: - Áp dụng CNTT kết hợp với thủ công nghiệp vụ nên tổng hợp liệu có tính lịch sử lâu dài gặp nhiều khó khăn - In tờ rời sổ BHXH thông báo kết đóng BHXH người LĐ không nhận thông tin mà dừng lại đơn vị SDLĐ - Việc thông tin, liệu chưa chặt chẽ, nên giải chế độ BHXH cho người LĐ vào sổ BHXH Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 đ Hoạt động giám sát Quy trình quản lý thu bước đầu giám sát chặt chẽ hơn, hạn chế rủi ro, qua phát khiếm khuyết để khắc phục kịp thời Giám sát định nhằm soát xét hoạt động BHXH theo quy trình quản lý thu thống toàn ngành 2.3.2 Các vấn đề tồn kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH tỉnh Bình Định a/ Các nguyên nhân chủ quan vấn đề tồn hoạt động kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định - Hầu hết nhân viên làm công tác thu có cấp không với chuyên môn; CNTT chưa hoàn chỉnh nên dễ sai sót - Không thực đầy đủ bước quy trình, bỏ qua số khâu kiểm tra, kiểm soát - Hệ thống thông tin nội nhiều yếu kém, bất cập - Ngành BHXH chưa tổ chức hệ thống kiểm soát nội - Xây dựng quy trình thu nhiều sơ hở, thiếu chặt chẽ b Các nguyên nhân khách quan vấn đề tồn kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định - Công tác tuyên truyền quyền lợi nghĩa vụ chưa tốt - Quy định luật pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật chưa đủ sức răn đe đơn vị cố tình chay ỳ không nộp kịp thời - Chủ SDLĐ cố ý kê khai sai mức đóng theo quy định Luật - Thiếu hỗ trợ ban ngành để bảo vệ quyền lợi người LĐ - Hệ thống KSNB khu vực công Nhà nước chưa thiết lập Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀNTHIỆN KIỂM SOÁT THU TẠI BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 VỀ PHÍA NHÀ NƢỚC 3.1.1 Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý - Bộ Tài cần nghiên cứu, thiết kế ban hành “ Khuôn khổ tiêu chuẩn KSNB lĩnh vực công”(Framework of standards for internal in the public sector) Ủy ban tổ chức đồng bảo trợ (COSO) - Tăng cường KSNB khuyến nghị Ngân hàng giới (WB) với Chính phủ Việt Nam Báo cáo Việt Nam, đánh giá trách nhiệm tài quốc gia năm 2001 - Cần có hỗ trợ, thực thi đồng Bộ, ngành; - Quy định trách nhiệm người đứng đầu ngành BHXH thông qua việc quản lý rủi ro - Ngành BHXH cần có quy định, hướng dẫn rõ ràng tổ chức phận kiểm toán nội bộ; - Nâng cao chế tài xử phạt với mức lãi suất cao chuyển sang hướng cấu thành tội phạm hình 3.1.2 Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát đánh giá hệ thống KSNB hoạt động BHXH, BHYT quan thuộc BHXH Việt Nam - Xây dựng hệ thống KSNB ngành BHXH theo “ Khuôn khổ tiêu chuẩn KSNB lĩnh vực công ” nói - Nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Hoàn thiện bổ sung quy chế quy trình kiểm tra - Thiết lập tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thu - Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế tra, kiểm soát hoạt động BHXH, BHYT - Tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa thông qua mạng thông tin trực tuyến ngành 3.1.3 Tạo lập kênh thông tin đáng tin cậy cho hoạt động BHXH, BHYT đối tƣợng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Một là, xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính, tiến tới quản lý người tham gia BHXH, BHYT mã số; việc thử nghiệm thẻ điện tử cá nhân Chính phủ Philippine – GSIS e-card; Hai là, tạo lập kênh thông tin trực tiếp như: truy cập internet; dịch vụ vấn tin số dư tài khoản cho lãnh đạo để quản lý tiền độ thu tài khoản thu,… Ba là, thông qua kênh thông tin tuyên truyền báo, đài; thi tìm hiểu nghĩa vụ quyền lợi người LĐ tham gia 3.2 VỀ PHÍA CƠ QUAN BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện môi trƣờng kiểm soát - Thiết kế, xây dựng vận hành hệ thống KSNB - Nâng cao văn hoá môi trường kiểm soát: tuân thủ pháp luật; đạo đức, trách nhiệm nhân viên - Hình thành quan điểm sách nhân đạo, nhân văn - Tăng cường đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho CBCCVC - Tuyển dụng viên chức cần đảm bảo tiêu chuẩn quy định - Phân chia cán quản lý số đơn vị; địa bàn quản lý thu; Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 mức độ tạp loại hình thu - Xây dựng chế độ luân chuyển cán thu làm việc thực tế năm cho vị trí công tác - Áp dụng chế độ bắt buộc ngày nghỉ năm theo quy định Bộ luật Lao động cho cán thu - Xây dựng quy trình, bảng mô tả công việc đảm bảo tính đồng bộ, xác khoa học 3.2.2 Hoàn thiện đánh giá rủi ro - Có chế phân tích đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến việc thực mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động thu - Xây dựng phận giám sát, phân tích rủi ro đưa giải pháp quản lý, khắc phục rủi ro - Đẩy mạnh cải cách hành theo quản lý ISO9001:2008 - Xây dựng chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp để xảy rủi ro thu gây thất thoát 3.2.3 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát a Hoàn thiện hoạt động kiểm soát đối tượng tham gia BHXH,BHYT,BHTN - Kiểm soát chặt chẽ tiền lương, tiền công người chủ SDLĐ định.[11, điều 94] - Hoàn thiện quy trình thu để đảm bảo nguyên tắc “ có đóng, có hưởng ” [11, điều 5] b Thiết lập phận kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN - BHXH tỉnh Bình Định thiết lập phận kiểm soát theo hình để hạn chế rủi ro gian lận xảy Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 c Đánh giá hài lòng khách hàng Thông qua sử dụng “ Mẫu câu hỏi đo lường hài lòng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN” thành lập phận xử lý, đánh giá hài lòng người tham gia để tiến hành điều tra, kiểm soát việc gian lận, vi phạm pháp luật.(xem phụ lục 19) d Các giải pháp khác để hoàn thiện hoạt động kiểm soát - Đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tài liệu sổ hộ khẩu, giấy khai sanh,… trình bày 2.2.4 chương - Khởi kiện đơn vị, nợ tiền có giá trị lớn thời gian kéo dài - Nghiên cứu hình thành Trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại hay mô hình Tiếng nói khách hàng ( VOC - Voice Of Customer) để tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin - Xây dựng giải pháp hạn chế rủi ro thu thiếu thông tin xây dựng hệ thống báo cáo chặt chẽ nội BHXH; - Hoàn thiện hệ thống sở liệu thu để ứng dụng công nghệ thông tin - Thông tin quy định thay đổi sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời - Hoàn thiện chế độ mẫu biểu, chứng từ, báo cáo mã hóa cho người lao động 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động giám sát Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát cho loại rủi ro chủ yếu bước thực quy trình thu nêu 2.2.2 Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 chương Nhưng phải đảm bảo nguyên tắc có kiểm tra độc lập trình hoạt động thu 3.3 VỀ PHÍA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - Có chế tài mạnh để xử lý quan đơn vị vi phạm luật BHXH [11, điều 11, điều 134] - Phối hợp với quan chức để ràng buộc doanh nghiệp đăng ký kinh doanh - Bổ sung vào hồ sơ mời đấu thầu tiêu chí tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiêu chí bắt buộc để xét thầu - Khi thực chế độ tiền lương chủ doanh nghiệp tự định bắt buộc phải đăng ký xây dựng thang lương, bảng lương phù hợp với loại hình doanh nghiệp - Nêu danh doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH, BHYT phương tiện thông tin đại chúng tiến tới khởi kiện Tòa án - Xúc tiến DN NQD thành lập tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động 3.4 VỀ PHÍA NGƢỜI LAO ĐỘNG - Tuyên truyền người lao động biết rõ nghĩa vụ quyền lợi tham gia BHXH, BHYT - Yêu cầu người SDLĐ, quan BHXH cung cấp thông tin mức đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm nhằm kiểm soát số tiền nộp vào quỹ BHXH, BHYT Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN Thực tế hoạt động BHXH, BHYT nước ta số nước giới, sách BHXH, BHYT ngày phát triển thiếu tất quốc gia, nguồn quỹ ngày lớn, việc chấp hành pháp luật trích nộp BHXH, BHYT, BHTN quan, đơn vị doanh nghiệp, DN NQD đạt tỷ lệ thấp, việc vi phạm pháp luật xảy phổ biến thường xuyên trốn đóng, đóng không đủ số người phải đóng theo quy định pháp luật, đóng không mức thời gian quy định; nợ đọng, chiếm dụng quỹ ngày tăng,… ảnh hưởng đến quyền lợi người LĐ gây ảnh hưởng không tốt đến sách ASXH đất nước Bằng lý luận Hướng dẫn KSNB INTOSAI ban hành năm 1992 cập nhật năm 2001 hệ thống KSNB khu vực công, qua thực tiễn thông qua thực tế quản lý khảo sát quan đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN địa bàn tỉnh Bình Định, toàn nội dung đề tài tác giả nêu bật lên thực trạng công tác kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN, nguyên nhân dẫn đến rủi ro thu đề xuất số giải pháp để hoàn thiện kiểm soát thu nói riêng hệ thống KSNB nói chung lĩnh vực công Trong trình nghiên cứu có vận dụng phương pháp công trình nghiên cứu trước có để làm rõ thêm phương pháp nghiên cứu, bám sát mục đích nghiên cứu, luận văn hoàn thành vấn đề sau: Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Từ hệ thống sở lý luận KSNB theo báo cáo COSO 1992, hướng dẫn chuẩn mực KSNB INTOSAI 1992 tổ chức đơn vị nghiệp công áp dụng nước tiên tiến giới Mỹ, Canada,… để vận dụng vá áp dụng vào hoạt động kiểm soát rủi ro thu cho hệ thống ngành BHXH nói chung cho BHXH tỉnh Bình Định nói riêng - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thu địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2011 số liệu để làm rõ thêm tồn bất cập bộc lộ nhiều yếu công tác kiểm soát rủi ro làm gia tăng rủi ro hoạt động thu Trên sở đó, xác định nguyên nhân rủi ro thu xảy số bất cập để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nguồn thu BHXH, BHYT, BHTN địa bàn tỉnh Trên sở nghiên cứu lý luận KSNB thực trạng kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định người viết đề xuất số giải pháp chủ yếu sau: - Về phía Nhà nước: + Tăng cường môi trường pháp lý cho hệ thống KSNB khu vực công, thông qua Chính phủ cần sớm ban hành đưa vào thực Nghị định hướng dẫn điều Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 để giúp nhà quản lý có công cụ kiểm soát hữu hiệu mô hình “doanh nghiệp” nay, tiến tới xây dựng “ Khuôn khổ tiêu chuẩn KSNB lĩnh vực công ” + Quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN mã số Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 kết nối với mã số định danh công dân Việt Nam Philippine sử dụng thẻ điện tử cá nhân,… + Nâng cao vai trò giám sát, đánh giá hệ thống KSNB hoạt động BHXH, BHYT tăng cường chế tài xử lý vi phạm pháp luật BHXH, BHYT cho ngành BHXH - Về phía quan BHXH tỉnh Bình Định + Hoàn thiện giải pháp môi trường kiểm soát trực, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán nhân viên, đồng thời lãnh đạo BHXH tỉnh đưa hình thức phạt nặng cảnh cáo đến đuổi việc nhân viên cố tình gian lận vi phạm nặng truy tố trách nhiệm hình + Hoàn thiện hệ thống thông tin: Tập trung hoàn thiện chương trình CNTT để quản lý nguồn thu đáp ứng nhanh chế độ thông tin báo cáo; + Hoàn thiện phận khác hệ thống KSNB đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với nguyên tắc hoạt động kiểm soát; + Xây dựng hệ thống KSNB thu BHXH, BHYT, BHTN ngành nhằm giảm thiểu rủi ro thu; + Hoàn thiện quy trình thu chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời vào quỹ theo quy định luật; + Tạo kênh thông tin giám sát việc thực cán thu BHXH, BHYT, BHTN thông qua sử dụng “ Mẫu câu hỏi đo lường hài lòng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ” Kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN vấn đề mới, tạp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 mang tính chuyên sâu lĩnh vực sách ASXH, Chính phủ chưa có Nghị định hướng dẫn KSNB, dựa sở lý thuyết đại Báo cáo COSO1992 kết hợp với Hướng dẫn INTOSAI 1992, người viết xin mạnh dạn đưa số giải pháp kiến nghị với Nhà nước giải pháp cụ thể cho ngành BHXH để góp phần đưa sở lý luận đại KSNB theo hướng xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro thiết lập hoạt động kiểm soát; đồng thời tạo lập môi trường kiểm soát tốt đôi với hệ thống thông tin hữu hiệu ngày hoàn thiện hơn; cố tăng cường niềm tin đơn vị SDLĐ, người LĐ sách ASXH Đảng Nhà nước ta Luận văn hoàn thành nhờ hướng dẫn tận tình, chu đáo giảng viên hướng dẫn: TS Đường Nguyễn Hưng, Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nổ lực nghiên cứu thân, trình độ lực thân hạn hẹp, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót định, người viết mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý thầy (cô) bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn, đồng thời người viết mong tiếp nhận thêm nhiều kiến thức lĩnh vực nghiên cứu để vận dụng, áp dụng vào thực tế đơn vị mà công tác./ Footer Page 26 of 126 ... cho công tác kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định - Phân tích thực trạng kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định, tồn hạn chế nguyên nhân kiểm soát thu - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm. .. chung kiểm soát nội tổ chức nghiệp công tổng quan kiểm soát thu BHXH, BHYT, BHTN Chương 2: Thực trạng kiểm soát thu BHXH tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kiểm soát thu BHXH,... dài, công tác kiểm soát thu bộc lộ nhiều yếu kém, gây tác động xấu đến sách ASXH Đảng Nhà nước Ý thức tầm quan trọng xúc vấn đề này, tác giả chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kiểm soát thu Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay