Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG - TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG Chuyên ngành : Kế toán Mã ngành : 60.34.30 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH * Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Mục ñích nghiên cứu ñề tài - Về mặt lý luận : Luận văn nghiên cứu vấn ñề lý luận Tính cấp thiết ñề tài kiểm soát chi phí sản xuất Trong năm gần ñây, kinh tế nước ta ñã ñạt ñược - Về mặt thực tiễn : Trên sở lý luận ñã nghiên cứu, thành tựu vượt bậc Cùng với tăng trưởng kinh tế ngành luận văn ñi vào khảo sát công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây dựng có ñiều kiện phát triển hết Ngành sản xuất doanh nghiêp sản xuất gạch xây dựng với trường hợp cụ thể gạch xây dựng nước nói chung khu vực miền Trung nói riêng Công Ty Cổ phần Đại Hưng Từ ñó nêu hạn chế việc ñã trở thành ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ kiểm soát chi phí sản xuất ñề giải pháp hoàn thiện công Với phát triển kinh tế, gạch sản xuất không cung cấp cho xây dựng dân dụng mà cho xây dựng công tác kiểm soát chi phí sản xuất gạch xây dựng với trường hợp cụ thể Công Ty Cổ phần Đại Hưng nghiệp, sản xuất gạch xây dựng có thị trường tiêu thụ mạnh, nhu cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu sản xuất gạch lớn Đề tài nghiên cứu lý luận kiểm soát chi phí sản xuất Trước tình hình ñó việc mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực tiễn công tác kiểm soát chi phí sản xuất ñổi công nghệ ñặt cho doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng doanh nghiệp sản xuất gạch nói chung – minh họa qua trường hợp nhiều vấn ñề ñó kiểm soát chi phí sản xuất cách ñể Công ty Cổ phần Đại Hưng.Vận dụng vấn ñề lý luận ñã doanh nghiệp phát triển bền vững ñảm bảo ñược sức cạnh nghiên cứu ñể hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất gạch tranh bối cảnh cho trường hợp Công ty Cổ phần Đại Hưng Kiểm soát chi phí sản xuất, việc giám sát thực Phương pháp nghiên cứu sách, thủ tục ñơn vị ñã ñược thiết lập, việc phân tích Để thực việc nghiên cứu, luận văn sử dụng phương biến ñộng chi phí sản xuất thực tế dự toán ñể ñưa pháp: Phương pháp vấn thu thập thông tin tài liệu biện pháp quản lý chi phí sản xuất chặt chẽ hiệu cần phương pháp Đối tượng vấn nhân viên kế toán, thiết ñối với doanh nghiệp sản xuất Hiện tại, công tác kiểm soát chi kỹ thuật, quản lý có trình ñộ chuyên môn sản xuất gạch xây phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng chưa thực dựng việc phân tích nguyên nhân dẫn ñến biến ñộng chi phí sản xuất Ý nghĩa thực tiễn quản lý Thông qua giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi Vì vậy, luận văn chọn ñề tài " Hoàn thiện công tác kiểm phí sản xuất Công ty Cổ phần Đại Hưng, Luận văn hướng ñến soát chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp Trường hợp Công ty Cổ phần Đại Hưng" ñể nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng nói chung Footer Page of 126 Header Page of 126 6 Kết cấu ñề tài Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: Chi phí nguyên vật Ngoài phần mở ñầu kết luận, Luận văn ñược trình bày liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung thành chương - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: chi phí nguyên vật Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi phí sản xuất liêu sử dụng trực tiếp trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp - Chi phí nhân công trực tiếp: Khoản mục chi phí bao Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất gồm tiền lương công nhân trực tiếp thực qui trình sản xuất ; Các doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - Trường hợp Công Ty khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất công nhân trực Cổ phần Đại Hưng tiếp thực qui trình sản xuất kinh phí công ñoàn, bảo hiểm y Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tế; bảo hiểm xã hội sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch - Trường hợp Công Ty Cổ phần Đại Hưng - Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí phục vụ quản lý trình sản xuất sản phẩm phát sinh phạm vi phân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP xưởng 1.1.2.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí a, Chi phí khả biến (biến phí) 1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Chi phí khả biến thực thụ 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất - Chi phí khả biến cấp bậc Chi phí sản xuất toàn chi phí có liên quan ñến việc chế b, Chi phí bất biến (ñịnh phí) tạo sản phẩm cung cấp dịch vụ phục vụ kỳ ñịnh - Chi phí bất biến bắt Chi phí sản xuất bao gồm yếu tố bản: chi phí nguyên liệu trực - Chi phí bất biến không bắt buộc tiếp, chi phí lao ñộng trực tiếp chi phí sản xuất chung [1, tr.17] c, Chi phí hỗn hợp Phân loại theo tiêu thức phân loại sau: 1.2 NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG - Phân loại chi phí theo chức hoạt ñộng DOANH NGHIỆP - Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 1.2.1 Xây dựng ñịnh mức chi phí sản xuất 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt ñộng Giai ñoạn sản xuất giai ñoạn chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm sức lao ñộng công nhân kết hợp với việc sử dụng máy móc thiết bị Footer Page of 126 Định mức chi phí ñược sử dụng thước ño hệ thống dự toán doanh nghiệp, ñây sở ñể kiểm soát chi phí sản xuất Header Page of 126 1.2.1.1 Khái niệm ñịnh mức chi phí sản xuất Định mức chi phí sản xuất biểu tiền hao phí lao ñộng sống lao ñộng vật hóa theo tiêu chuẩn ñể sản xuất c, Xây dựng ñịnh mức biến phí sản xuất chung Định mức biến phí sản xuất chung ñược xây dựng tùy thuộc vào việc lựa chọn tiêu thức phân bổ biến phí sản xuất chung sản phẩm ñiều kiện hoạt ñộng bình thường [2, tr.96] Định mức chi phí cho sản phẩm ñược xây dựng từ hai yếu tố : - Định mức lượng : Phản ảnh số lượng ñơn vị ñầu vào sử 1.2.2 Tổ chức thông tin chi phí sản xuất phục vụ kiểm soát 1.1.2.1 Tổ chức thông tin chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a, Thủ tục phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b, Lập báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dụng ñể tạo nên ñơn vị sản phẩm ñầu - Định mức giá: Phản ánh giá bình quân ñơn vị yếu tố ñầu vào 1.2.1.2 Các loại ñịnh mức 1.2.2.2 Tổ chức thông tin chi phí nhân công trực tiếp a, Thủ tục phát sinh chi phí tiền lương nhân công trực tiếp b,Thủ tục ñối với khoản trích theo lương nhân công - Định mức lý tưởng - Định mức thực 1.2.1.3 Các phương pháp xây dựng ñịnh mức chi phí - Phân tích liệu lịch sử - Phương pháp kỹ thuật - Phương pháp kết hợp 1.2.1.4 Xây dựng ñịnh mức chi phí sản xuất a, Xây dựng ñịnh mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Định mức lượng vật liệu bao gồm lượng vật liệu trực tiếp ñể sản xuất sản phẩm - Định mức giá vật liệu trực tiếp bao gồm giá mua vật liệu cộng với chi phí thu mua trừ khoản chiết khấu, giảm giá b, Xây dựng ñịnh mức chi phí nhân công trực tiếp - Định mức lượng bao gồm lượng thời gian cần thiết ñể sản xuất sản phẩm - Định mức giá công lao ñộng không bao gồm tiền lương, khoản phụ cấp mà có khoản trích theo lương người lao ñộng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn trực tiếp c, Lập báo cáo chi phí nhân công trực tiếp 1.2.2.3 Tổ chức thông tin chi phí sản xuất chung 1.2.2.4 Tổng hợp thông tin chi phí sản xuất 1.2.3 Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất việc tính toán phân tích chi phí sản xuất thực tế dự toán chi phí sản xuất 1.2.3.1 Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a, Trường hợp phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu loại sản phẩm * Đối tượng phân tích ∆ CPNVLi = CPNVL1i – CPNVL0i b, Trường hợp phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu cho toàn sản phẩm * Đối tượng phân tích ∆ TCPNVL = TCPNVL1 – TCPNVL0 c, Xác ñịnh nguyên nhân 1.2.3.2 Phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 10 a, Trường hợp phânNSLĐ tích biến ñộng tổng chi phí nhân công trực tiếp * Đối tượng phân tích ∆ TCPNCTT = TCPNCTT1 – TCPNCT0 b, Trường hợp phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp loại sản phẩm * Đối tượng phân tích: ∆ CPNCTTi = CPNCTT1i – CPNVLTT0i c, Xác ñịnh nguyên nhân 1.2.3.3 Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung a, Phân tích biến ñộng biến phí sản xuất chung -Trường hợp ñịnh mức biến phí sản xuất chung ñược lập cho yếu tố: tương tự phân tích biến ñộng chi phí NVLTT -Trường hợp ñịnh mức biến phí sản xuất chung ñược xác ñịnh tỷ lệ % biến phí trực tiếp: Khi phân tích cần thiết phải ñiều chỉnh biến phí sản xuất chung theo mức ñộ hoạt ñộng thực tế b, Phân tích biến ñộng ñịnh phí sản xuất chung - Nếu phạm vi hoạt ñộng không thay ñổi: ñịnh phí sản xuất chung không thay ñổi - Nếu phạm vi hoạt ñộng ngoài phạm vi cố ñịnh ñịnh phí sản xuất chung : cần thiết phải ñiều chỉnh ñịnh phí sản xuất chung dự toán theo phạm vi hoạt ñộng thực tế 1.2.4 Thủ tục kiểm soát Thủ tục kiểm soát qui chế thủ tục Ban lãnh ñạo ñơn vị thiết lập ñạo thực ñơn vị nhằm ñạt ñược mục tiêu quản lý cụ thể Các thủ tục kiểm soát lập dựa ngyên tắc nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn: + Nguyên tắc phân công, phân nhiệm Footer Page of 126 + Nguyên tắc bất kiêm nhiệm + Nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn Phần nghiên cứu sở lý luận cho việc nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG 2.1.1 Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh DNSX gạch xây dựng 2.1.1.1 Đặc ñiểm sản phẩm 2.1.1.2 Đặc ñiểm qui trình sản xuất 2.1.1.3 Đặc ñiểm tổ chức sản xuất Với qui trình sản xuất sản phẩm gạch ñược hình thành thông qua hai giai ñoạn chính, vậy, tổ chức sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng bao gồm phân xưởng: - Phân xưởng I : Tạo hình viên gạch - Phân xưởng II : Nung Gạch 2.1.2 Đặc ñiểm chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng 2.1.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc phân bổ chi phí NVLTT ñược tiến hành theo trình tự sau: - Xác ñịnh hệ số phân bổ : Header Page of 126 Hệ số phân bổ 11 12 c, Định mức chi phí sản xuất chung Tổng chi phí NVLTT cần phân bổ Tổng tiêu thức dùng ñể phân bổ - Xác ñịnh mức chi phí NVLTT phân bổ cho loại sản phẩm Định mức chi phí sản xuất chung bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí nhiên liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịc vụ, chi phí khác tiền Ci = Ti x H 2.1.3.2 Tổ chức thông tin kế toán chi phí sản xuất Trong ñó a, Tổ chức chứng từ chi phí sản xuất Ci : Chi phí NVLTT phân bổ cho ñối tượng i b, Tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá Ti : Sản lượng sản phẩm i ñã ñược qui tiêu chuẩn H : Hệ số phân bổ Chi phí nguyên vật liệu ñất nguyên vật liệu than ñược thành c, Tổ chức báo cáo chi phí sản xuất 2.2 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG hạch toán theo dõi cho loại sản phẩm DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG QUA KHẢO 2.1.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp SÁT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG Chi phí NCTT tiền lương, khoản phụ cấp, 2.2.1 Khái quát ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý khoản trích theo lương phận: cấp liệu, vận hành máy, phơi Công ty Cổ phần Đại Hưng ñảo gạch, xếp gòong, ñốt lò, xếp xe 2.2.1.1 Khái quát ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.2.3 Chi phí sản xuất chung Công ty kinh doanh nhiều ngành nghề chủ yếu sản 2.1.3 Đặc ñiểm kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp xuất gạch xây dựng sản xuất gạch xây dựng 2.2.1.2 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.3.1 Xây dựng ñịnh mức chi phí sản xuất Tổ chức quản lý sản xuất Công ty theo mô hình vừa tập a, Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trung vừa phân tán -Định mức lượng chi phí NVL ñất than theo chuẩn qui 2.2.1.3 Tổ chức công tác kế toán Công ty ñịnh chung ñối với gạch xây dựng -Định mức giá chi phí NVL ñất than ñược xây dựng dựa số liệu năm trước Bộ máy kế toán gọn nhẹ, tổ chức theo mô hình tập trung Hình thức kế toán áp dụng Công ty hình thức chứng từ ghi sổ 2.2.2 Môi trường kiểm soát liên quan ñến kiểm soát chi phí sản xuất b, Định mức chi phí nhân công trực tiếp Công ty Định mức chi phí nhân công trực tiếp ñược xây dựng dựa 2.2.3 Công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty số liệu năm trước thông qua bảng ñơn giá tiền lương cho công việc trình sản xuất Footer Page of 126 2.2.3.1 Xây dựng dự toán chi phí sản xuất a, Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Header Page of 126 Dự toán = 13 Dự toán * CPNVLTTi sản phẩm SX 14 Định mức * Định mức lượng NVLTTi giá NVLTTi - Các chi phi lại ñược tính theo tỷ lệ % dự toán chi phí NCTT dự toán chi phí NVLTT( tỷ lệ % ñược xác ñịnh thông - Định mức lượng NVLTTi ñược xác ñịnh dựa bảng qui ñịnh qua phương pháp thống kê ) chung mức tiêu hao NVL ñối với gạch xây dựng 2.2.2.3 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất - Định mức giá NVLi ñược xác ñịnh dựa số liệu năm trước Công ty Dự toán chi phí NVLTT năm Công ty ñược xác ñịnh: a, Chứng từ kế toán chi phí sản xuất Dự toán b, Tập hợp chi phí sản xuất CPNVLTT = Dự toán Chi phí NL ñất + Dự toán CP + Dự toán CP NL than xỉ nhỏ NL than xỉ lớn b, Dự toán chi phí nhân công trực tiếp c, Báo cáo chi phí sản xuất 2.2.3.3 Các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất Công ty Dự toán chi phí NCTT ñược xây dựng từ dự toán khối lượng sản a, Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xuất ñơn giá nhân công sản phẩm Công thức tính dự toán chi b, Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp phí nhân công trực tiếp sau: c, Thủ tục kiểm soát chi phí SXC 2.2.4 Đánh giá công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty Cổ phần m CPNCTT = ∑ Qi * Li Trong ñó: Đại Hưng 2.2.4.1 Ưu ñiểm Qi : Số lượng sản phẩm i dự toán sản xuất a, Môi trường kiểm soát Li : Đơn giá nhân công tính cho sản phẩm i - Đã có phân chia nhiệm vụ trách nhiệm tách bạch c, Dự toán chi phí sản xuất chung sản xuất - Công ty ñã ban hành dạng văn nội qui, qui tắc, Đối với việc lập dự toán chi phí sản xuất chung Công ty bao gồm khoản: - Các chi phí có tính chất cố ñịnh: chi phí lương khoán theo thời gian nhân viên phân xưởng khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản, chi phí dụng cụ sản xuất - Chi phí dầu diezen ñiện có tỷ trọng lớn giá thành, dự toán ñược xác ñịnh thông qua ñịnh mức giá ñịnh mức lượng kế hoạch sản lượng chuẩn mực qui trình sản xuất, chất lượng sản phẩm Những văn làm cho việc kiểm soát chi phí trình sản xuất b, Thủ tục kiểm soát - Đã có ñối chiếu giám sát lẫn thực nhiệm vụ - Trong kiểm soát chi phí sản xuất ñã thể ñược kiểm tra, giám sát lẫn phận, cá nhân Công ty thực sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 c, Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất quản lý phân xưởng số TSCĐ CCDC có phân xưởng - Thực tốt việc xây dựng ñịnh mức chi phí thời ñiểm trích phân bổ chi phí Do ñó có khả xảy - Công tác kế toán ñã tập hợp chí phí phát sinh trích thiếu trích thừa chi phí Phòng Kế toán chưa cập nhật trình sản xuất kịp thời Hệ thống chứng từ ñược lưu giữ theo ñúng kịp thời thay ñổi TSCĐ CCDC qui ñịnh Đảm bảo cung cấp hai hệ thống sổ, sổ chi tiết sổ tổng c, Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất hợp chi phí sản xuất ñược ñầy ñủ + Đối với công tác xây dựng ñịnh mức chi phí vào 2.2.4.2 Nhược ñiểm số chi thực tế năm trước ñể lập ñịnh mức cho năm sau, chưa ñi a, Môi trường kiểm soát vào phân tích cách chi tiết kết ñạt ñược - Hoạt ñộng Công ty phụ thuộc vào Giám ñốc ñồng thời khứ, xác ñịnh nguyên nhân tác ñộng ñến kết ñó, chưa ñề xuất Chủ tịch HĐQT - Chưa có phận thực chức chuyên kiểm tra kiểm soát nội Công ty ñược thay ñổi ñiều kiện kinh tế, kỹ thuật ñể ñiều chỉnh ñịnh mức cho phù hợp + Mới thực lập dự toán mức hoạt ñộng cụ b, Thủ tục kiểm soát thể gọi dự toán tĩnh, chưa lập dự toán linh hoạt Dự toán tĩnh - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chưa có hình thức không phù hợp cho việc phân tích kiểm soát chi phí, phân kiểm soát ñối với việc nhận nguyên vật liệu - Đối với chi phí nhân công trực tiếp: + Bảng chấm công chưa có giám sát lẫn cá nhân phận bảng chấm công chưa ñược dán công khai + Bảng toán lương, bảng trích khoản theo lương chưa có ñối chiếu phận quản lý nhân hệ số, mức lương khoán ñối với cá nhân theo công việc - Đối với chi phí sản xuất chung tích chi phí sản xuất chung + Các báo cáo NVL, tiền lương ñã phần ñáp ứng ñược yêu cầu kiểm soát CPSX, báo cáo chưa rõ chiều hướng biến ñộng chi phí NVL, tiền lương nguyên nhân biến ñộng, chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí sản xuất d, Công tác phân tích biến ñộng khoản mục chi phí sản xuất + Bảng chấm công (bộ phận quản lý phân xưởng) Chưa ñi vào phân tích biến ñộng khoản mục cá nhân người làm tự chấm, chưa có giám sát mặt CPSX nên chưa nêu ñược biến ñộng nhân tố làm thời gian bảo vệ quan Điều dẫn ñến có khả sai sót lãng phí hay tiết kiệm chi phí sản xuất thực tế, chưa số làm việc thực tế Dẫn ñến chi lương sai ñược trách nhiệm phận trình thực sản + Bảng tính khấu hao TSCĐ phận sản xuất, bảng phân bổ xuất Do ñó chưa cung cấp ñược thông tin cho nhà quản lý ñể công cụ dụng cụ phân xưởng chưa thể kiểm soát phận góp phần ñề biện pháp khắc phục tồn tại, xây dựng Footer Page of 126 Header Page of 126 17 phương án hoạt ñộng mới, khai thác khả tiềm tàng, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 18 - Khả xảy sai sót việc tính khấu hao TSCĐ phân bổ CCDC chưa ñược hạn chế Phần nghiên cứu sở ñể ñưa giải pháp - Chưa thực việc phân tích ñánh giá dự toán chi phí nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất doanh sản xuất chi phí sản xuất thực tế, nên chưa có ñánh giá việc nghiệp sản xuất gạch xây dựng nói chung cụ thể trường hợp thực chi tiêu sản xuất tiết kiệm hay lãng phí Công ty Cổ phần Đại Hưng Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG Những tồn làm ảnh hưởng ñến hiệu kinh doanh, khả cạnh tranh Công ty Do ñó, Luận văn nghiên cứu giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát CPSX Công ty ñể ñảm bảo hiệu hiệu hoạt ñộng, tránh lãng phí, thất thoát lực sản xuất lực quản lý, lãng phí hoạt ñộng sử dụng hiệu nguồn lực Công ty 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 3.1 SỰ CẤN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát Công ty - Hoạt ñộng Công ty phụ thuộc vào Giám ñốc ñồng thời HƯNG Trong công tác kiểm soát CPSX Công ty cần phải tiếp tục khắc phục tồn : Chủ tịch HĐQT Điều gây bất lợi cho Công ty nhiều ñường lối kinh doanh bị phụ thuộc nhiều vào suy nghĩ chủ quan - Chưa tách bạch chức giám sát chức thực Giám ñốc Do ñó ñể tạo môi trường kiểm soát tốt Công ty nên ñối với công tác quản lý Công ty Giám ñốc Công ty ñồng thời tách biệt chức danh Chủ tịch HĐQT chức danh Giám ñốc, ñiều Chủ tịch Hội ñồng quản trị góp phần làm tăng kiểm soát HĐQT ñối với hoạt ñộng - Chưa có phận chuyên thực chức kiểm tra, kiểm soát nên chưa có ñánh giá thường xuyên việc tuân thủ hệ thống qui chế, qui ñịnh trình sản xuất - Thủ tục kiểm soát việc giao nhận nguyên vật liệu (ñất than) hình thức giấy tờ, chứng từ Chưa rõ trách nhiệm cá nhân xảy sai sót - Đối với công tác tính chi lương cần tăng cường kiểm soát việc chấm công lập Bảng toán lương Footer Page of 126 SXKD Công ty - Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế hoạch việc giám sát, kiểm tra, phân tích tình hình thực chi phí sản xuất, kế hoạch sản xuất dự toán thực tế từ ñó ñề xuất biện pháp tăng cường tiết kiệm, hạn chế lãng phí nguồn lực sản xuất - Hàng năm, Ban Lãnh ñạo Công ty nên thực kế hoạch luân chuyển công việc nội Phòng Kế toán, nội Phòng Kế hoạch Việc luân chuyển nhiệm vụ nội Phòng Kế toán Header Page 10 of 126 19 20 nội Phòng Kế hoạch giúp tránh rập khuôn công việc theo - Tại phận kho: Khi xuất NVL (ñất than) vận chuyển thói quen, dẫn ñến sai sót nhầm lẫn kéo dài.Tạo kiểm soát ñến vực sản xuất cần mở sổ theo dõi số chuyến xe vận chuyển lẫn nhân viên nội phòng, góp phần tăng khả nguyên vật liệu khối lượng vận chuyển xe thông qua kiểm phát sai sót việc xây dựng ñịnh mức chi phí tra chiều dài, chiều rộng, chiều cao thùng xe vận chuyển việc tập hợp chi phí sản xuất nguyên vật liệu Sổ phải ñược người giao người người vận - Nhằm hoàn thiện môi trường kiểm soát, Ban Lãnh ñạo Công ty cần thiết lập yếu tố ñể nhân viên Công ty chuyển nguyên vật liệu ký tên xác nhận việc giao nhận khối lượng nguyên vật liệu nâng cao ý thức tiết kiệm thực sản xuất thông qua - Tại phận sản xuất: Khi nhận nguyên vật liệu phục vụ sản bảng thông báo, sơ ñồ, qui trình sản xuất phù hợp phận xuất cần mở sổ theo dõi số chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất Ví dụ: Có bảng hướng dẫn qui trình pha than, tỷ lệ pha than, (ñất, than) ñến, ñồng thời kiểm tra khối lượng vận chuyển xe cách pha than phận pha than giúp hạn chế pha than thừa thông qua kiểm tra chiều dài, chiều rộng, chiều cao thùng xe thiếu gây ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm gây tỷ lệ sản vận chuyển nguyên vật liệu, sổ phải ñược người vận chuyển phẩm hỏng tăng cao Tương tự ñối với phận ñốt lò nên có bảng nguyên vật liệu người nhận ký tên xác nhận việc giao nhận hướng dẫn qui trình ñốt lò, ñảm bảo nhiệt ñộ lò ñúng qui khối lượng nguyên vật liệu Sau kiểm tra ñã nhận ñủ lượng ñịnh tránh không ñược ñể tắt lò nung, tắt lò nung tốn nhiều chi nguyên vật liệu theo yêu cầu người ñề nghị ký vào phiếu xuất phí ñể nhóm lò kho - Xây dựng phận chuyên thực chức kiểm Định kỳ hàng tháng nên có ñối chiếu sổ giao nhận tra việc thực quy trình Công ty ñã ban hành, ñặc biệt nguyên vật liệu phận kho sổ giao nhận nguyên vật liệu qui trình sản xuất Xây dựng kế hoạch kiểm tra ñịnh kỳ ñột phận sản xuất ñể phát sai sót thừa thiếu xuất có hoạt ñộng ñơn vị, cá nhân Công ty giao nhận nguyên vật liệu (ñất, than) tuân thủ qui ñịnh Công ty qui ñịnh Pháp 3.2.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp - Để ñảm bảo tính xác việc chấm công, bảng chấm luật 3.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất Công ty công nên ñược chấm ngày dán công khai phận sản 3.2.2.1 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực xuất.Việc công khai bảng chấm công tạo kiểm soát lẫn tiếp cá nhân phận, hạn chế nhầm lẫn dẫn ñến chấm Để ngăn ngừa khả tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công sai Cuối tháng cá nhân ñồng ý tính xác bảng (gồm ñất than) nhận thiếu nguyên vật liệu thực sản chấm công, ký tên bảng chấm công Sau ñó Tổ trưởng tổ ký xuất xác nhận trình Quản ñốc Phân xưởng ký duyệt Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 - Với ñặc ñiểm lương khoán theo công việc, nhiệm vụ với 22 mua vật liệu ñược xác, tránh tình trạng ñề xuất sai vật liệu trách nhiệm ñược giao người lao ñộng ñược hưởng mức lương cần thay khoán hệ số công khác Bên cạnh ñó ñặc thù ngành gạch 3.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử lập dự toán linh hoạt sử dụng lượng lao ñộng nhàn rỗi nông thôn, nên biến 3.2.3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử ñộng lao ñộng thường xuyên Để hạn chế khả chi sai Với phương pháp phân loại chi phí theo cách ứng xử, theo lương tính lương sai hệ số, ñể tách bạch việc lập Bảng cách lập dự toán chi phí sản xuất Công ty, chi phí sản xuất toán lương thực chi lương, việc lập Bảng toán Công ty ñược phân loại sau: lương nên giao cho nhân viên Quản lý nhân thực Bảng - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên liệu, toán lương sau ñược duyệt, chuyển cho Kế toán tiền lương lập vật liệu thay ñổi theo sản lượng sản xuất, ñây chi phí biến Phiếu chi Ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản) Bộ chừng từ ñược ñộng ñược xếp vào loại biến phí chuyển Kế toán trưởng kiểm soát tính khớp ñúng chứng từ, - Chi phí nhân công trực tiếp: tương tự chi phí nguyên ký kiểm soát trình Giám ñốc ký duyệt liệu, vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp thay ñổi theo sản 3.2.2.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung lượng sản xuất nên ñược xem biến phí - Nhằm hạn chế khả trích thiếu trích thừa chi phí - Chi phí sản xuất chung: khấu hao TSCĐ phân bổ CCDC Phòng Kế toán chưa cập nhật + Chi phí nhân viên phân xưởng: bao gồm phần chi phí trả cho kịp thời thay ñổi TSCĐ CCDC Bảng tính khấu hao nhân viên phân xưởng theo hình thức khoán thời gian làm việc TSCĐ phận sản xuất, Bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ phân phần chi phí trả cho nhân viên phân xưởng theo kết sản xuất xưởng phải có ñối chiếu với phân xưởng số TSCĐ Vậy nên phần chi phí khoán theo thời gian chi phí cố ñịnh, phần CCDC có phân xưởng thời ñiểm trích phân bổ chi chi phí lại biến ñộng theo kết sản xuất Vậy phí nhân phí viên phân xưởng chi phí hỗn hợp - Bảng chấm công (bộ phận quản lý phân xưởng) + Chi phí dụng cụ sản xuất chi phí khấu hao TSCĐ cá nhân người làm tự chấm, cần có giám sát mặt chi phí không thay ñổi phạm vi hoạt ñộng ñịnh phí thời gian bảo vệ quan Đảm bảo toán ñúng số dụng cụ sản xuất chi phí khấu hao TSCĐ ñược xem chi phí cố gờ làm việc Công ty ñịnh hay gọi ñịnh phí - Do vật liệu phụ cần sử dụng nhiều, ña dạng ñặc biệt có + Chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua chi phí tên gọi giống nhau, ví dụ như: fi10*11.7, sắt fi12*11.7, sắt fi14*11.7, tiền khác: theo cách lập dự toán Công ty chi phí ñược sắt fi16*11.7, sắt fi18*11.7, sắt fi20*11.7, Công ty nên in danh mục tính theo tỷ lệ % biến phí trực tiếp Do ñó chi phí vật liệu, chi phí bảng mã phận sản xuất ñể việc ñề xuất sửa chữa thay thế, dịch vụ mua chi phí tiền khác ñược xem biến phí Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 3.2.3.2 Sự cần thiết dự toán linh hoạt Công ty lập dự toán sản xuất 60.000.000 sản phẩm qui tiêu Tổng biến phí dự toán Biến phí ñơn vị dự toán = Tổng mức hoạt ñộng dự toán chuẩn (QTC), dự toán dự toán tĩnh Trong thực tế năm 2011 Công ty sản xuất 63.480.000 sản phẩm QTC, ñó dự toán tĩnh Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt không phù hợp với việc phân tích kiểm soát chi phí, chi phí 3.2.4 Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất Công ty sản xuất chung, mức hoạt ñộng thực tế có khác biệt so với 3.2.4.1 Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mức hoạt ñộng dự toán Dự toán linh hoạt khác với dự toán tĩnh ñiểm Thứ nhất, dự toán linh hoạt không dựa mức hoạt ñộng mà dựa phạm vi hoạt ñộng Thứ hai, kết thực so sánh với số liệu dự toán mức hoạt ñộng dự toán Nếu mức hoạt ñộng thực tế biến ñộnglớn với mức hoạt ñộng dự toán, dự toán ñược lập mức hoạt ñộng thực tế ñể so sánh với kết thực 3.2.3.3 Lập dự toán linh hoạt Công ty Bước 1: Xác ñịnh phạm vi phù hợp (mức ñộ hoạt ñộng bình thường, mức ñộ hoạt ñộng khả quan mức ñộ hoạt ñộng bất lợi a, Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu cho toàn sản phẩm b, Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu cho loại sản phẩm b1, Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm gạch b2, Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm mỏng 3.2.4.2 Phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp * Giá trị sản xuất = ∑ (Gián báni * Sản lượng sản phẩmi ) nhất): sản lượng sản xuất bình thường 60.000 ngàn viên QTC; sản lượng sản xuất bất lợi 58.000 ngàn viên QTC; sản lượng sản xuất khả quan 63.480 ngàn viên QTC Bước 2: Xác ñịnh ứng xử chi phí, tức phân loại chi phí thành biến phí, ñịnh phí Đối với chi phí hỗn hợp, cần phân chia thành biến phí ñịnh phí dựa phương pháp ước lượng chi phí - Biến phí : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Biến phí sản xuất chung - * Chi phí bình quân = cho lao ñộng * Năng suất lao ñộng = Số lao ñộng bình quân Giá trị sán xuất Số lao ñộng bình quân Bình quân * Tỷ trọng chi phí Tổng chi phí nhân công trực tiếp = Tổng chi phí nhân công trực tiếp *100 nhân công trực tiếp Giá trị sản xuất 3.2.4.3 Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung Định phí : Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh, chi phí dụng a, Phân tích biến ñộng biến phí sản xuất chung cụ, tiền lương khoản trích theo lương phận a1, Đối với ñịnh mức biến phí sản xuất chung ñược lập cho quản lý phân xưởng Bước 3: Xác ñịnh biến phí ñơn vị dự toán Footer Page 12 of 126 yếu tố lượng yếu tố giá: Header Page 13 of 126 25 a2, Đối với ñịnh mức biến phí sản xuất chung ñược lập tỷ lệ % biến phí trực tiếp b, Phân tích biến ñộng ñịnh phí 26 ưu ñiểm hạn chế công tác kiểm soát CPSX DNSX gạch xây dựng Thông qua việc ñánh giá công tác kiểm soát CPSX DNSX gạch xây dựng cụ thể qua trường hợp Công ty Cổ phần Đại KẾT LUẬN Hưng, luận văn ñã nêu vấn ñề tồn công tác kiểm soát CPSX: Chưa thực công tác kế toán quản trị; Chưa thành lập Xu hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu dẫn ñến mức ñộ phận kiểm toán nội bộ; Chưa thực gắn trách nhiệm quản lý với cạnh tranh thương trường gay gắt Do ñể DN tồn yêu cầu kiểm soát CPSX; từ ñó ñưa giải pháp nhằm hoàn phát triển vấn ñề ñặt cho nhà quản lý phải nhanh thiện công tác kiểm soát CPSX Công ty Cổ Phần Đại Hưng nhạy với biến ñộng thị trường, phải quản lý ñược CPSX Để hoàn thiện kiểm soát CPSX Công ty Cổ phần Đại DN; từ ñó tăng cường kiểm soát CPSX nhằm mục ñích hạ giá thành Hưng luận văn ñã trình bày giải pháp: Hoàn thiện môi trường sản phẩm giúp nhà quản lý có sở ñưa ñịnh kinh kiểm soát ; Kiểm soát chi phí NVLTT, Kiểm soát chi phí NCTT; doanh xác, kịp thời ñể ñạt ñược lợi nhuận mong muốn, nâng Kiểm soát chi phí SXC; Lập dự toán CPSX linh hoạt; Lập báo cáo cao hiệu hoạt ñộng DN Kiểm soát CPSX vấn ñề quan tình hình thực chi phí phục vụ kiểm soát CPSX Phân tích tình trọng hàng ñầu quản lý chi phí Trên cở sở nghiên cứu lý luận hình thực dự toán, tình hình thực ñịnh mức chi phí thực tiễn, luận văn ñã giải ñược nội dung sau: liên quan ñến CPSX Hệ thống hóa vấn ñề lý luận kiểm soát Luận văn ñã phần ñáp ứng ñược mục tiêu nghiên cứu; CPSX DN nêu khái niệm CPSX cách phân loại Đã hệ thống hóa vấn ñề lý luận kiểm soát CPSX DNSX CPSX; Xây dựng ñịnh mức chi phí, lập dự toán làm cho công gạch xây dựng, nêu tồn công tác kiểm soát CPSX tác kiểm soát CPSX; So sánh phân tích phần chênh lệch DN gạch thông qua trường hợp cụ thể Công ty Cổ phần Đại CPSX thực tế dự toán ñã lập ñể rõ nguyên nhân, trách nhiệm Hưng Từ ñó luận văn ñã ñưa giải pháp hoàn thiện công tác phận biến ñộng CPSX kiểm soát CPSX DNSX gạch xây dựng Luận văn phản ảnh thực trạng công tác kiểm soát CPSX DNSX gạch xây dựng thông qua khảo sát Công ty Cổ phần Đại Hưng bao gồm: ñặc ñiểm qui trình sản xuất, ñặc ñiểm tổ chức sản xuất, ñặc ñiểm môi trường kiểm soát, ñặc ñiểm công tác kiểm soát chi phí sản xuất DNSX gạch xây dựng nói chung cụ thể Công ty Cổ phần Đại Hưng Từ ñó, nhận ñịnh Footer Page 13 of 126 ... tiêu sản xuất tiết kiệm hay lãng phí Công ty Cổ phần Đại Hưng Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG... hoàn thiện công tác kiểm soát chi Vì vậy, luận văn chọn ñề tài " Hoàn thiện công tác kiểm phí sản xuất Công ty Cổ phần Đại Hưng, Luận văn hướng ñến soát chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất gạch. .. TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG 2.1.1 Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh DNSX gạch xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay