Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH QUANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: TS Hà Ban Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Kiểm soát chặt chẽ khoản chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp, ngành, góp phần quan trọng việc giám sát phân phối sử dụng nguồn lực tài cách mục đích, có hiệu quả; đồng thời biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Từ năm 2004, thực Luật NSNN (sửa đổi), công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) có chuyển biến tích cực; công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán trọng chất lượng thời gian; Việc quản lý điều hành NSNN có thay đổi lớn đạt thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải vấn đề xã hội Tuy vậy, vấn đề thực nhiệm vụ chung toàn hệ thống, việc quản lý kiểm soát chi (KSC) NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai có vấn đề chưa phù hợp Cơ chế quản lý chi NSNN địa bàn nhiều trường hợp bị động chậm chạp; chồng chéo chức kiểm soát chi tài quan KBNN Nội dung quy trình kiểm soát chi mang nặng thủ tục hành rườm rà, chưa thật gắn kết cải cách thủ tục hành với công tác kiểm soát chi; dẫn đến tình trạng lãng phí NSNN, chưa phân định trách nhiệm rõ ràng giữa quan giao kế hoạch, dự toán (cơ quan tài đơn vị chủ quan cấp trên), quan kiểm soát chi (cơ quan KBNN) đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN Đặc biệt trách nhiệm vai trò chủ đầu tư, thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN trước pháp luật Nhiều vấn đề cấp bách không đáp ứng kịp thời chưa có quan điểm xử Footer Page of 126 Header Page of 126 lý thích hợp, lúng túng công tác điều hành NSNN cấp quyền địa bàn tỉnh đôi lúc bất cập; vai trò quản lý quỹ NSNN KBNN địa bàn chưa coi trọng mức; lực kiểm soát chi NSNN KBNN địa bàn chưa đáp ứng với xu đổi chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư, chưa đáp ứng tốt yêu cầu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tài công Vì vậy, kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai cần hoàn thiện cách khoa học, có hệ thống Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Tác giả chọn Đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ chế quản lý, kiểm soát nâng cao hiệu chi NSNN thông qua hệ thống KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu: Hệ thống hóa tổng quan sở lý luận kiểm soát chi NSNN qua KBNN Qua tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Gia Lai thời gian qua Từ đó, rút nguyên nhân đề xuất phương hướng, số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai Những đóng góp Đề tài: Làm rõ sở lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN điều kiện cải cách quản lý tài công cải cách thủ tục hành Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2008 - 2010 Footer Page of 126 Header Page of 126 Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Gia Lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát chi NSNN, bao gồm khoản chi thường xuyên chi đầu tư qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kiểm soát chi NSNN hệ thống KBNN tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị KBNN gồm: Văn phòng Kho bạc tỉnh 16 Kho bạc Huyện, Thị xã trực thuộc Với số liệu chi NSNN từ năm 2008 đến 2010 Ngoài Đề tài nghiên cứu hoạt động kiểm soát chi NSNN mối quan hệ với nhân tố bên bên tác động đến kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa tảng phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin như: Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để phân tích, đánh giá công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN khứ có mối quan hệ tương quan công tác quản lý NSNN địa bàn tỉnh Gia Lai Đề tài nghiên cứu sử dụng tổng hợp phương pháp: Thu thập tài liệu, khảo sát thực tế, thống kê, phân tích, tổng hợp đối chiếu nhằm đưa chứng kết đạt hạn chế tồn công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN rên địa bàn tỉnh Gia Lai để từ kiến nghị, đề xuất số giải pháp cho công tác kiểm kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai ngày tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý quỹ NSNN địa bàn Bố cục Đề tài Ngoài phần Mở đầu, Tổng quan tài liệu, Kết luận, Danh Footer Page of 126 Header Page of 126 mục tài liệu tham khảo, Hệ thống bảng biểu, sơ đồ Mục lục Nội dung đề tài bố cục thành ba chương: Chương 1: Lý luận chung kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai; Chương 3: Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu Theo báo cáo Kho bạc Nhà nước Gia Lai (2008-2010), Báo cáo tổng kết hoạt động KBNN Gia Lai hàng năm Trong phần tồn rõ: Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Gia Lai trình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quan tài quan KBNN Ý thức trách nhiệm đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư địa bàn chưa cao Đội ngũ cán công chức làm công tác kiểm soát chi KBNN Gia Lai nhiều bất cập, chưa đáp ứng lực, trình độ, đạo đức tác phong, bố trí, luân chuyển Quy trình kiểm soát chưa thật khoa học, lúng túng, gây khó khăn, ách tắc thực thi công vụ công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai Nhìn chung, nghiên cứu Tác giả, Báo cáo, Văn Pháp luật đề cập đến vai trò KBNN lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN Thế nhưng, từ năm 2003 đến nay, địa bàn Tỉnh Gia Lai chưa có Báo cáo, Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 Vì sở kế thừa phát triển chọn lọc lý thuết nghiên cứu Tác giả Quy định Văn Pháp luật quản lý chi NSNN kiểm soát chi NSNN qua KBNN Đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ chế quản lý, quy trình kiểm soát nâng cao hiệu chi NSNN thông qua hệ thống KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Ngân sách Nhà nước a Khái niệm Ngân sách Nhà nước Ở nước ta, Luật Ngân sách Nhà nước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 định nghĩa: “Ngân sách Nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán quan Nhà nước có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà nước.” NSNN có chức bản: - Huy động nguồn Tài đảm bảo nhu cầu chi tiêu theo dự toán Nhà nước - Thực cân đối khoản thu khoản chi (bằng tiền) Nhà nước b Đặc điểm Ngân sách Nhà nước Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng toàn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước Ngân sách Nhà nước công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế xã hội Huy động nguồn tài NSNN để đảm bảo nhu cầu chi tiêu Nhà nước Quản lí điều tiết vĩ mô kinh tế: Về mặt kinh tế: Kích thích tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế xã hội Về mặt xã hội: Vai trò điều tiết thu nhập tần lớp dân cư xã hội Về mặt thị trường: Nhà nước sử dụng NSNN công cụ để góp phần bình ổn giá kiềm chế lạm phát Kiềm chế lạm phát c Vai trò Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng toàn hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đối ngoại đất nước Ngân sách Nhà nước công cụ điều chỉnh vĩ mô kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội Huy động nguồn tài Ngân sách Nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu Nhà nước 1.1.2 Quản lý chi Ngân sách Nhà nước a Khái niệm quản lý chi Ngân sách Nhà nước Khái niệm chi Ngân sách Nhà nước: Chi Ngân sách Nhà nước việc phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo thực Footer Page of 126 Header Page of 126 chức Nhà nước theo nguyên tắc định b Nội dung phân loại chi NSNN Theo tính chất khoản chi, chi NSNN chia thành: - Chi thường xuyên: - Chi đầu tư phát triển (ĐTPT): Theo yếu tố chi, chi NSNN chia thành: Chi đầu tư; chi thường xuyên; chi khác Theo đối tượng trực tiếp khoản chi, chi NSNN chia thành: Chi cho người; chi mua sắm vật liệu, dụng cụ; chi xây dựng, sửa chữa; chi trợ cấp, tài trợ, hoàn trả nợ vay Theo tiêu thức thống kê Tài Chính phủ, người ta chia khoản chi NSNN theo Mục lục Ngân sách Nhà nước c Đặc điểm quản lý chi Ngân sách Nhà nước Đặc điểm chi Ngân sách Nhà nước: Chi ngân sách Nhà nước gắn với máy Nhà nước nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội mà Nhà nước đảm đương thời kỳ; Chi NSNN gắn với quyền lực Nhà nước, mang tích chất pháp lí cao; Các khoản chi NSNN xem xét hiệu tầm vĩ mô; Các khoản chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp; Các khoản chi NSNN gắn chặt với vận động phạm trù giá trị khác giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái, tiền lương, tín dụng, v.v (các phạm trù thuộc lĩnh vực tiền tệ) d Phân cấp quản lý chi NSNN Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Hệ thống NSNN nước ta tổ chức gắn liền với cấu tổ chức máy Nhà nước Theo quy định pháp luật, cấp quyền có ngân sách riêng Do đó, gắn với bốn cấp quyền ngân sách tổ chức thành bốn cấp tương ứng, bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngân sách huyện, quận, thị xã; ngân sách xã,(phường, thị trấn) 1.2 KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi NSNN Kiểm soát chi NSNN trình quan có thẩm quyền thực thẩm định, kiểm tra, kiểm soát khoản chi NSNN sở tảng sách, chế độ, định mức chi tiêu, chuẩn mực, nguyên tắc, hình thức phương pháp quản lý tài Nhà nước quy định hình thức Luật, Pháp lệnh Văn hướng dẫn thực Luật, Pháp lệnh 1.2.2 Phân loại kiểm soát chi NSNN Có nhiều tiêu thức phân loại kiểm soát chi NSNN: Nếu vào tiêu thức kiểm soát tính chất khoản chi, có hai hình thức kiểm soát chi NSNN sau: - Kiểm sóat chi thường xuyên NSNN: thức phương pháp quản lý tài giai đoạn cụ thể - Kiểm soát chi đầu tư phát triển NSNN: Nếu phân loại theo tiêu thức thời gian có hình thức kiểm soát chi NSNN sau: - Kiểm soát trước thực chi hay gọi kiểm soát phòng ngừa : Nhằm đề phòng rủi ro, loại trừ sai phạm trước chúng xuất Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN 1.3.1 Quy định pháp luật; quy định Nhà nước kiểm soát chi NSNN chế độ, định mức chi NSNN a Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện: b Định mức chi tiêu Ngân sách c Dự toán chi NSNN hàng năm 1.3.2 Năng lực tổ chức kiểm soát chi NSNN KBNN 1.3.3 Cơ chế quản lý Ngân sách Nhà nước 1.3.4 Cơ chế quản lý tài đơn vị sử dụng NSNN 1.4 VAI TRÒ CỦA KBNN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN 1.4.1 Quản lý nguồn vốn Tài Nhà nước (quỹ NSNN) 1.4.2 Vai trò ngân hàng Chính phủ 1.4.3 Vai trò tổng kế toán Quốc gia KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong phần Luận văn trình bày vấn đề NSNN kiểm soát chi NSNN; vai trò KBNN việc quản lý, kiểm soát chi NSNN nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu công tác kiểm soát chi NSNN Đây sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN qua KBNN năm gần đây; từ đó, đề giải pháp nhằm hoàn thiện đổi chế quản lý kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai thời gian tới Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KBNN GIA LAI 2.1.1 Quá trình đời phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ cấu tổ chức (Sơ đồ số 2.1) 2.1.3 Kết hoạt động KBNN Gia Lai thời gian qua a Kết thu – chi NSNN địa bàn Tỉnh Gia Lai b Khái quát tình hình kiểm soát chi NSNN qua KBNN Gia Lai (Biểu 2.2) c Tình hình chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai giai đoạn 2008 - 2010 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN GIA LAI 2.2.1 Kiểm soát chi thường xuyên a Khái quát tình hình KSC thường xuyên qua KBNN Gia Lai (Biểu 2.3) Có thể khái quát chế cấp phát, toán kiểm soát khoản chi thường xuyên qua KBNN Gia Lai từ có luật NSNN (1997) văn hướng dẫn thực Luật NSNN sau: Giai đoạn từ 1997-2003: Giai đoạn từ năm 2004 đến b Đối tượng chịu kiểm soát chi thường xuyên (Biểu 2.4) c Quy trình tổ chức kiểm soát chi thường xuyên Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 Sơ đồ mô tả quy trình kiểm soát chi (Sơ đồ 2.2 ) Bước 1: Lập kế hoạch kiểm soát Bước 2: Giao nhiệm vụ kiểm soát Bước 3: Thực kiểm soát Bước 4: Soát xét kết kiểm soát d Nguyên tắc kiểm soát, toán chi thường xuyên Có dự tóan cấp có thẩm quyền phê duyệt Các khoản chi phải tiêu chuẩn, định mức, chế dộ Nhà nước Được Thủ trưởng đơn vị chuẩn chi Tất đơn vị sử dụng kinh phí NSNN phải mở tài khoản KBNN Chịu kiểm soát KBNN Các khoản chi phải có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán e Phương thức kiểm soát chi thường xuyên Phương thức kiểm soát chi thường xuyên NSNN diến tất khâu chu trình quản lý NSNN, bao gồm: - Kiểm soát lập dự toán chi thường xuyên NSNN: - Kiểm soát chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN: - Kiểm soát toán chi thường xuyên NSNN: f Kết kiểm soát chi thường xuyên giai đoạn 2008-2010 Biểu 2.5 Kết kiểm soát chi thường xuyên ĐVT: Tỷ đồng Năm Tỷ lệ % 2008 2009 2010 Chỉ tiêu Tỷ lệ % Tỷ lệ % tăng năm tăng năm tăng năm 2009 so 2010 so 2010 so với năm với năm với năm 2008 2009 2008 Chi NSNN địa bàn 6.430 5.638 7.099 -12.3% 25.9% 10.4% Chi thường xuyên 5.015 4.135 5.140 -17.5% 24.3% 2.5% Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Số tiền từ chối qua KSC từ chi 2.75 2.65 2.55 -3.6% -3.8% -2.7% - Từ chối vượt dự toán 0.45 0.25 0.32 -44.5% 28% -28.9% - Từ chối thiếu hồ sơ , thủ tục pháp 1.45 1.62 1.25 11.7% -22.8% -13.8% 0.57 0.45 0.76 -21% 68.9% 33.3% 0.28 0.33 0.22 thường xuyên Trong đó: lý - Từ chối không tuân thủ mục lục NSNN chế độ chứng từ kế toán - Từ chối sai chế độ, định mức Chiếm tỷ lệ (%) tổng chi 0.042% 0.047% 0.036% 17.8% -33.3% -21.4% 0.003% -0.011% -0.006% 0.009% -0.041% -0.005% NSNN Chiếm tỷ lệ (%) tổng chi 0.055% 0.064% 0.050% thường xuyên (Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết hoạt động hàng năm KBNN Gia Lai) 2.2.2 Kiểm soát chi đầu tư phát triển a Khái quát tình hình KSC ĐTPT qua KBNN Gia Lai (Biểu 2.6) b Đối tượng chịu KSC đầu tư phát triển (Biểu 2.7) c Quy trình tổ chức kiểm soát chi đầu tư phát triển Sơ đồ mô tả quy trình kiểm soát chi đầu tư phát triển (Sơ đồ 2.2) Bước 1: Lập kế hoạch kiểm soát Bước 2: Giao nhiệm vụ kiểm soát Bước 3: Thực kiểm soát Bước 4: Soát xét kết kiểm soát d Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư phát triển e Phương thức kiểm soát chi đầu tư phát triển - Kiểm soát việc lập dự toán - Kiểm soát chấp hành dự toán - Kiểm soát toán Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 f Kết KSC đầu tư phát triển giai đoạn 2008 – 2010 Biểu 2.8: Kết kiểm soát chi đầu tư qua KBNN Gia Lai ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % 2008 2009 2010 tăng tăng tăng năm năm năm 2009 so 2010 so 2010 so với năm với năm với năm 2008 2009 2008 Chi NSNN địa bàn 6.430 5.638 7.099 -12.3% 25.9% 10.4% Chi đầu tư phát triển 1.415 1.503 1.959 6.20% 30.0% 38.4% Số tiền từ chối qua KSC : 3.25 4.35 4.45 33.8% 2.3% 36.9% 0.47 0.36 0.22 -38.9% -53.2% 1.45 2.32 2.87 60.0% 23.7% 90.5% 0.86 1.1 0.95 27.9% 13.6% 10.5% 0.47 0.57 0.86 21.3% 50.8% 83.0% 0.09% 0.06% 0.04% -0.03% 0.01% 0.29% 0.23% 0.06% 0.01% - Từ chối vượt dự toán, -23.4% TMĐT - Từ chối thiếu hồ sơ pháplý - Từ chối không tuân thủ QT QLDA - Từ chối sai chế độ, định mức Chiếm tỷ lệ (%) tổng 0.05% chi NSNN Chiếm tỷ lệ (%) tổng 0.22% 0.07% chi ĐTPT (Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết hoạt động hàng năm KBNN Gia Lai) Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN 2.3.1 Quy định pháp luật quy định Nhà nước kiểm soát chi NSNN chế độ, định mức chi NSNN a Luật NSNN văn hướng dẫn b Định mức chi tiêu Ngân sách c Dự toán chi NSNN 2.3.2 Năng lực tổ chức kiểm soát chi NSNN KBNN 2.3.3 Cơ chế quản lý Ngân sách Nhà nước 2.3.4 Cơ chế quản lý tài đơn vị sử dụng NSNN 2.4 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI 2.4.1 Hạn chế tổ chức hoạt động kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai Một là, áp dụng không linh hoạt chế “một cửa” Hai là, bố trí cán kiểm soát chưa khoa học Ba là, có tượng gây khó khăn kiểm soát 2.4.2 Hạn chế chế quản lý chi Ngân sách Nhà nước địa bàn Tỉnh Gia Lai a Đối với chi thường xuyên Một là, phân bổ dự toán mang tính khoán chi Hai là, chất lượng báo cáo toán đơn vị thấp b Đối với chi Đầu tư phát triển Một là, tình trạng đầu tư mang tính dàn trải Hai là, công tác toán chủ đầu tư chậm Ba là, Sở Tài chưa tuân thủ quy chế cấp phát Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.4.3 Hạn chế việc chấp hành chi ý thức trách nhiệm đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước a Đối với chi thường xuyên Một là, đơn vị sử dụng NSNN lạm dụng hình thức tạm ứng Hai là, đơn vị sử dụng NSNN lạm dụng hình thức đấu thầu b Đối với chi đầu tư phát triển Một là, tiêu chí kiểm soát thiếu chưa đồng Hai là, không trung thực việc báo cáo khối lượng hoàn thành Ba là, tình trạng chế xin cho 2.5 NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN TỈNH GIA LAI 2.5.1 Chức năng, nhiệm vụ lực kiểm soát chi NSNN KBNN Tỉnh Gia Lai chưa đáp ứng yêu cầu a Về chức nhiệm vụ Một là, vai trò KBNN Gai Lai chưa coi trọng Hai là, chưa có nhiệm vụ kiểm soát sau chi Ba là, phân công nhiệm vụ kiểm soát chi không tập trung b Về lực kiểm soát 2.5.2 Cơ chế quản lý chi NSNN địa bàn Gia Lai chưa thống a Đối với chi thường xuyên Một là, quy trình lập dự toán chưa tuân thủ chặt chẽ Hai là, quy trình thủ tục chi NSNN có kẽ hở Ba là, hình thức cấp phát không hợp lý Bốn là, chế phối hợp kiểm soát chi NSNN chưa thống Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Năm là, chức tra Sở Tài phải tăng cường b Đối với chi đầu tư phát triển Một là, thống chế sách Hai là, phương pháp lựa chọn Nhà thầu Ba là, quy định trách nhiệm bên liên quan 2.5.3 Cơ chế quản lý tài đơn vị sử dụng NSNN chưa chặt chẽ a Đối với chi thường xuyên NSNN Một là, chế kiểm soát chưa chặt chẽ Hai là, phương thức cấp phát NSNN chưa hợp lý Ba là, trình độ cán đơn vị sử dụng NSNN thấp b Đối với chi Đầu tư phát triển Một là, quy định trách nhiệm chưa cụ thể Hai là, lực trình độ chủ đầu tư yếu Ba là, ý thức chấp hành chế độ sách KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở trình bày phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Gia Lai giai đoạn 2008 – 2010 tập trung qua vấn đề: Khái quát tổ chức máy hoạt động KBNN Gia Lai, trạng công tác kiểm soát chi NSNN địa bàn Về chế quản lý chi NSNN qua KBNN Tỉnh Gia lai chế quản lý Tài đơn vị sử dụng NSNN Phân tích số kết đạt công tác kiểm sóat chi NSNN qua KBNN Gia Lai giai đoạn 2008 – 2010 sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Gia Lai Từ rút đánh giá mặt chưa được, hạn Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 chế, nguyên nhân hạn chế kiểm soát chi địa bàn Từ để thấy rõ nội dung cần khắc phục, cần phải đổi mới, nhằm hoàn thiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển Kho bạc Nhà nước Trung Ương 3.1.2 Định hướng phát triển Tỉnh Gia Lai 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức máy lực kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Gia Lai a Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN KBNN Gia Lai b Nâng cao lực phẩm chất đội ngũ cán Kho bạc Nhà nước Gia Lai 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 a Hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai Một là, kiểm soát chi tiết chứng từ chi tiêu đơn vị sử dụng NSNN Hai là, theo dõi định mức khoản mua sắm phải đấu thầu Ba là, cho phép toán tiền mặt vùng sâu, vùng xa Bốn là, thay đổi cách bố trí cán kiểm soát chi NSNN Năm là, cải tiến mô hình kiểm soát chi theo chế cửa b Hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư phát triển Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai Một là, tập trung kiểm soát theo chức phòng nghiệp vụ Hai là, cải tiến cách theo dõi liệu kiểm soát Ba là, thay đổi phương pháp sử dụng phần mềm nghiệp vụ Bốn là, cải tiến phương pháp kiểm soát Năm là, cải tiến mô hình kiểm soát theo chế cửa 3.2.3 Nhóm giải pháp đổi chế quản lý NSNN địa bàn a Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN cấp địa bàn Tỉnh Gia Lai - Đối với chi thường xuyên: Một là, phân định quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý Hai là, quy định trách nhiệm pháp lý vật chất Ba là, tăng cường phối hợp quan quản lý đơn vị sử dụng NSNN Bốn là, xây dựng hệ thống định mức phù hợp thực tế Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Đối với chi đầu tư phát triển: Một là, xây dựng văn hướng dẫn phải rõ ràng Hai là, Đổi việc xây dựng chiến lược đầu tư Ba là, tăng cường quyền hạn, trách nhiệm quan liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng địa bàn Bốn là, nâng cao trách nhiệm quan Tài b Đổi hình thức thủ tục cấp phát NSNN qua KBNN - Đối với chi thường xuyên Một là: Xác định rõ phạm vi đối tượng cấp phát Lệnh chi tiền Hai là: Hạn chế đến xoá bỏ hình thức ghi thu, ghi chi NSNN Ba là: Đổi quy trình, thủ tục cấp phát chi kinh phí uỷ quyền - Đối với chi đầu tư phát triển Hoàn thiện quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư theo hướng giảm bớt thủ tục, hồ sơ không cần thiết, rút ngắn thời gian kiểm soát, thực chế cửa kiểm soát vốn đầu tư với mục tiêu đảm bảo toán kịp thời, chế độ, hạn chế tối đa thất thoát ,lãng phí đầu tư xây dựng c Hoàn thiện chế quản lý tài đơn vị sử dụng NSNN - Đổi định mức chi cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể - Hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện nâng cao chất lượng kiểm soát chi NSNN qua KBNN đòi hỏi phải có nhiều cách tiếp cận thực đồng nhiều giải pháp khác với phối hợp nhiều quan hữu quan địa bàn tỉnh Gia Lai Đồng thời để giải pháp áp dụng thực tiễn, cần phải có giải pháp điều kiện Thực cách đầy đủ triệt để theo giải pháp nêu góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian tới Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nước ta tiến hành chương trình tổng thể cải cách hành quốc gia nhằm nâng cao hiệu quản lý Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa bối cảnh hội nhập quốc tế Trong đó, cải cách tài công nội dung quan trọng, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch quản lý tài công, hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN đảm bảo an ninh tài trình phát triển hội nhập Vì vậy, hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu NSNN, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai nội dung thiết thực, cần thiết đơn vị sở triển khai thực Luật NSNN Đây nội dung tương đối phức tạp không liên quan đến quan KBNN, mà có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Suốt trình nghiên cứu Luận văn giải mục tiêu đặt ra, thể nội dung sau: Một là: Trên sở tổng quan lý luận NSNN, chi NSNN, quản lý chi NSNN, kiểm soát chi NSNN để thấy vai trò kiểm soát chi NSNN, nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Gia Lai Rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Ba là: Đề xuất những phương hướng giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi NSNN qua KBNN địa bàn Tỉnh Gia Lai Quản lý chi tiêu NSNN vấn đề rộng phức tạp, nên kiến nghị, giải pháp, đề xuất đề tài đóng góp nhỏ từ thực tiễn công tác quản lý trực tiếp từ sở, mong đề tài góp phần hiểu biết cho phát triển ngày lên hệ thống KBNN nói chung KBNN Gia Lai nói riêng KIẾN NGHỊ Mội là: Đẩy mạnh cải cách hành Phải có chế cải cách hành sâu rộng cấp, ngành, đơn vị bao gồm: cải cách thể chế, cải cách máy, xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh, cải cách tài công; Đảm bảo tăng cường hiệu lực hiệu máy hành Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm chế tài nghiêm minh Đồng thời, sử dụng có hiệu công cụ vĩ mô điều tiết kinh tế thị trường tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung cho lĩnh vực đầu tư xây dựng nói riêng Hai là: Xây dựng chế sách có khả thực cao Nhà nước phải xây dựng chế sách lĩnh vực đầu tư xây dựng đầy đủ, rõ ràng, đồng có thời gian ổn định cao, tránh chế độ sách thay đổi nhiều nhanh thời gian vừa qua Các cấp, ngành cần ban hành văn hướng dẫn thực phải kịp thời có có thực kiểm soát Xây dựng đồng quản lý tốt loại quy hoạch, thực dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch Có chế theo dõi đánh giá hiệu dự án đầu tư đưa vào khai thác sử Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 dụng, từ xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân trình thực dự án Ba là: Sự đạo hoạt động KBNN cấp Chính quyền địa phương Để hoàn thiện, đổi kiểm soát chi NSNN địa bàn, thực tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm để khoản chi NSNN chế độ, định mức đồng thời phải tiết kiệm, hiệu quả, đòi hỏi phải có quan tâm đạo cấp quyền địa bàn tỉnh Gia Lai Quan tâm đạo phối hợp công tác quan: Tài - Thuế - Kho bạc - Hải Quan địa bàn, đảm bảo cho công tác điều hành NSNN có hiệu quả, đồng thời ban hành chế điều hành NSNN Bốn là: Tăng cường trách nhiệm bên có liên quan đến quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm ngành, cấp, đơn vị cá nhân liên quan đến sử dụng Ngân sách Nhà nước Tích cực hướng dẫn để đơn vị sử dụng NSNN nắm nội dung, yêu cầu công tác quản lý NSNN nói chung điều kiện, thủ tục quy trình kiểm soát chi qua KBNN địa bàn tỉnh Gia Lai Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương mục đích, ý nghĩa công tác kiểm soát chi NSNN, góp phân nâng cao nhận thức chung người Quán triệt quan điểm kiểm soát chi trách nhiệm ngành, cấp, quan, đơn vị cá nhân liên quan đến sử dụng NSNN Footer Page 26 of 126 ... Tỉnh Gia Lai 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức máy lực kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà. .. chung kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai; Chương 3: Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công. .. thuết nghiên cứu Tác giả Quy định Văn Pháp luật quản lý chi NSNN kiểm soát chi NSNN qua KBNN Đề tài Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai để nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay