Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵn

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ LỆ HOA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phản biện 2: TS Chúc Anh Tú Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ngày 24 Tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng - Năm 2012 - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU TP Đà Nẵng, mở rộng áp dụng vào thực tiễn hoàn thiện kiểm Tính cấp thiết ñề tài Chính sách BHXH tảng cho an sinh xã hội quốc gia Ở nước ta, từ thành lập Đảng ta ñã quan tâm ñã quan tâm ñến việc hình thành phát triển sách BHXH ñối với lao ñộng Kiểm soát chi BHXH quy trình thiếu hoạt ñộng BHXH nhằm ñạt ñược mục tiêu hiệu lực hiệu hoạt ñộng BHXH TP Đà Nẵng ñơn vị nghiệp soát chi BHXH BHXH tỉnh, thành phố nước Mục tiêu nghiên cứu ñề tài - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận kiểm soát chi BHXH - Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm có thu trực thuộc BHXH Việt Nam Toàn kinh phí hoạt ñộng ñều soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng BHXH Việt Nam cấp, với nhiệm vụ quản lý chi ñối tượng Đối tượng phạm vi nghiên cứu ñề tài hưởng chế ñộ BHXH khai thác thu ñơn vị sử dụng lao ñộng * Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu Công tác kiểm ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Với quy mô ngày mở rộng, soát chi BHXH (chi BHXH ñó chi ốm ñau, thai sản, nghỉ dưỡng hoạt ñộng chi BHXH ñơn vị diễn nhiều với nội dung sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử ngày ña dạng Bên cạnh ñó công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt tuất, thất nghiệp) BHXH TP Đà Nẵng ñộng thu, chi BHXH ñã ñược ñặt BHXH TP Đà Nẵng Tuy * Phạm vi nghiên cứu: kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà nhiên việc thực số hạn chế Đề tài nghiên cứu hoàn Nẵng qua năm 2010, 2011 Trong ñó, khía cạnh kế toán thiện kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng có ý nghĩa vận dụng công tác kiểm soát ñược ñặc biệt quan tâm như: lập quan trọng hệ thống quy trình kiểm soát, nhằm tìm dự toán, thông tin kế toán cho kiểm soát tồn công tác quản lý chi BHXH TP Đà Nẵng ñể từ ñó Ở luận văn này, tác giả chọn Văn phòng BHXH thành phố ñưa giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi Đà Nẵng (ñơn vị trực thuộc BHXH TP Đà Nẵng) làm ñiển hình BHXH, ñáp ứng kịp thời làm giảm thất thoát quỹ BHXH nghiên cứu BHXH TP Đà Nẵng ñược xây dựng tảng hoạt cho trình quản lý quỹ BHXH BHXH TP Đà Nẵng giai ñộng BHXH Việt Nam Với quy mô hoạt ñộng chi BHXH ngày ñoạn kinh tế phát triển mạnh mẽ Trước tình hình ñó, mở rộng, hoạt ñộng chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng diễn chọn ñề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội nhiều với nội dung ngày ña dạng, ñòi hỏi công tác kiểm Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu nhằm soát chi BHXH ñơn vị cần ñược tổ chức chặt chẽ, thường xuyên hạn chế ñược sai phạm hoạt ñộng chi BHXH, nâng cao Phương pháp nghiên cứu chất lượng chi BHXH; ñồng thời có ý nghĩa quan trọng, mang Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp - so sánh, ñối chiếu tính thực tiễn cao ñối với công tác kiểm soát chi BHXH BHXH thực tiễn kiểm soát ñơn vị với lý luận kiểm soát ñơn Footer Page of 126 Header Page of 126 Kiểm soát quản lý việc thực ñối chiếu kết ñạt vị BHXH - Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu ñược với quy phạm, quy ñịnh chung với kế hoạch ñể từ ñó - Phương pháp tổng hợp, kết hợp suy luận: ñánh giá, ñiều chỉnh làm cho trình tác ñộng chủ thể quản lý lên ñối tượng quản lý có hiệu quả, hiệu lực nhằm ñạt mục tiêu Kết cấu luận văn Luận văn ñược chia thành ba chương: Chương 1: Những vấn ñề công tác kiểm soát chi BHXH ñịnh trước 1.1.2 Mục tiêu loại kiểm soát a Mục tiêu kiểm soát Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng b Các loại kiểm soát 1.1.3 Quy trình kiểm soát Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm Mỗi trình kiểm soát gồm bước sau: soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu kiểm soát Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bước 2: Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát Bước 3: Đo lường kết so sánh với tiêu chuẩn Trên sở chọn lọc kết nghiên cứu, tài liệu tham khảo, kết hợp với khảo sát thực tiễn BHXH TP Đà Nẵng, phân Bước 4: Phân tích nguyên nhân gây chênh lệch ñiều tích thực trạng nội dung chi BHXH thực tế, sổ sách kế toán chỉnh tác giả muốn ñánh giá kết quả, tồn kiểm soát chi 1.2 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHI BHXH BHXH ñưa biện pháp ngăn ngừa, xử lý gian lận, sai sót xảy 1.2.1 Đặc ñiểm hoạt ñộng chi BHXH trình chi BHXH, ñề xuất giải pháp hoàn thiện a Khái niệm BHXH, chi BHXH kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng * Khái niệm BHXH: BHXH bảo ñảm ñời sống vật CHƯƠNG chất cho người lao ñộng gia ñình họ có nguy an toàn NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT kinh tế bị giảm khả lao ñộng thông qua sử dụng CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TÁC QUẢN nguồn quỹ huy ñộng từ người tham gia tài trợ Nhà Nước * Khái niệm chi BHXH: Chi BHXH bao gồm khoản chi cho ñối tượng thuộc diện ñược hưởng chế ñộ BHXH : LÝ 1.1.1 Bản chất kiểm soát quản lý Chức kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng tổ chức hưu trí, ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK sau ốm ñau, sau thai sản, TNLĐ-BNN, tử tuất giữ vai trò quan trọng trình quản lý Kiểm soát b Đặc ñiểm hoạt ñộng chi BHXH chức quản lý * Đặc ñiểm nội dung chi: Ốm ñau; Thai sản; NDS-PHSK; Footer Page of 126 Header Page of 126 TNLĐ, BNN; Hưu trí; Tử tuất; Thất nghiệp Sơ ñồ 1.1 Quy trình chi trả chế ñộ BHXH * Đặc ñiểm loại hình BHXH: Các nội dung thực quy trình chi BHXH - BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện; BHTN * Đặc ñiểm nguồn tài chi BHXH - Đặc ñiểm nguồn thu - Đặc ñiểm thực chi BHXH từ nguồn kinh phí Lập dự toán chi; phân bổ dự toán; thực dự toán (1) Quản lý ñối tượng chi trả BHXH * Đặc ñiểm chi BHXH 1.2.2 Cơ sở thực công tác chi BHXH ( 2) Phân cấp chi trả BHXH (3) Lập xét duyệt dự toán chi BHXH (4) Tổ chức (5) Lập báo cáo, xét duyệt chi trả toán chi BHXH BHXH (6) Thẩm ñịnh chi chế ñộ BHXH Sơ ñồ 1.2 Chu trình quản lý chi BHXH a Đặc ñiểm nguồn kinh phí chi BHXH 1.3 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHI - Nguồn quỹ BHXH; Nguồn NSNN; Lệ phí chi trả PHÍ BHXH 1.3.1 Môi trường kiểm soát b Nội dung chi BHXH Các chế ñộ BHXH hàng tháng; Chi BHXH lần: a Nhân tố bên * Chi chế ñộ BHXH từ nguồn quỹ BHXH ñảm bảo b Nhân tố bên * Chi chế ñộ BHXH từ nguồn NSNN ñảm bảo a Tổ chức hệ thống chứng từ ban ñầu c Quy trình thực chi BHXH Các chứng từ kế toán chủ yếu liên quan ñến hoạt ñộng chi BHXH Việt Nam (quỹ BHXH) BHXH: Nhóm chứng từ NLĐ nộp; Nhóm chứng từ NSDLĐ nộp; Nhóm chứng từ quan BHXH lập (1) b Tổ chức tài khoản kế toán BHXH tỉnh, thành phố Đại lý chi trả xã, phường (5) (2) BHXH quận, huyện (6) 1.3.2 Hệ thống thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi BHXH (4) Đối tượng hưởng BHXH hàng tháng - Nhóm tài khoản phản ảnh nguồn kinh phí cấp theo dự toán (3 Đơn vị sử dụng lao ñộng người lao ñộng (3) ñược duyệt (tài khoản 352, tài khoản 354, tài khoản 464) - Nhóm tài khoản phản ảnh khoản chi (tài khoản 3112, tài khoản 3113, tài khoản 664, tài khoản 671, tài khoản 6612) c Tổ chức hệ thống sổ kế toán, báo cáo tài Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài 1.3.3 Các thủ tục kiểm soát Footer Page of 126 Header Page of 126 Thủ tục kiểm soát: quy chế thủ tục ban lãnh ñạo ñơn vị thiết lập ñạo thực ñơn vị nhằm ñạt ñược mục tiêu quản lý cụ thể 10 tháng BHXH Thành phố Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) - Nguyên tắc phân công, phân nhiệm - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm - Nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn 1.4 KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH (1) (2) Phòng Chế ñộ Phòng KHTC (2) BHXH BHXH 1.4.1 Kiểm soát dự toán chi BHXH ( 7) a Kiểm soát lập dự toán chi BHXH Dự toán chi BHXH ñược lập sở tổng hợp dự toán chi BHXH ñã ñược duyệt BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc (9) (5) (4) (3) (6) BHXH quận, huyện Trung ương trình Hội ñồng quản lý BHXH Việt Nam thông qua b Kiểm soát phê duyệt dự toán chi BHXH Theo dự toán ñược BHXH Việt Nam duyệt, hàng năm BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn, tổ chức xét duyệt thông báo dự toán kinh phí chi trả chế ñộ BHXH cho BHXH huyện Đối tượng hưởng trực tiếp ( 21) (8) Sơ ñồ 1.3 Chi trợ cấp BHXH hàng tháng * Chi trợ cấp BHXH lần (Sơ ñồ 1.4) BHXH Thành Phố Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) c Kiểm soát chấp hành dự toán chi BHXH Trong năm thực hiện, có phát sinh chi vượt kế hoạch ñược duyệt, BHXH tỉnh, thành phố phải báo cáo, giải trình ñể BHXH Việt Nam xem xét, cấp bổ sung kinh phí, ñảm bảo chi trả kịp thời cho ñối (1) Phòng Chế ñộ BHXH (1) (2) Phòng KHTC (4) (3) tượng hưởng 1.4.2 Kiểm soát nội dung chi BHXH BHXH a Nội dung chi quỹ hưu trí, tử tuất, TNLĐ, BNN, BHXH tự nguyện, BHTN * Chi trợ cấp BHXH hàng tháng (Sơ ñồ 1.3) (2) (5) BHXH huyện (3) Đối tượng hưởng trực tiếp Sơ ñồ 1.4 Chi trợ cấp BHXH lần Nội dung kiểm soát: Kiểm soát chứng từ ban ñầu từ NLĐ nộp, - Nội dung kiểm soát: Kiểm soát chứng từ ban ñầu từ NLĐ việc quan BHXH ñã lập chứng từ ñể thực chi trả ñã ñúng hay nộp, việc quan BHXH ñã lập chứng từ ñể thực chi trả ñã ñúng chưa, ñối tượng hưởng BHXH ñã ký ñầy ñủ danh sách chi trả hàng hay chưa, kiểm soát chi kịp thời, ñúng ñối tượng hưởng Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 từ lệ phí chi trả Theo quy ñịnh Nhà nước, hệ thống BHXH Việt b Nội dung chi Chi chế ñộ ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK (Sơ ñồ 1.5) Nam BHXH TP Cuối quý thẩm ñịnh toán kiểm soát lệ phí chi ñược hưởng theo số chi trả BHXH quận huyện * Quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi chế ñộ ốm ñau, thai sản KẾT LUẬN CHƯƠNG * Nội dung kiểm soát chi ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK Thủ tục kiểm soát chi ñối với nghiệp vụ chi ốm ñau ñược thiết Chương luận văn ñã khái quát lý luận hệ thống kiểm soát tổ chức, công tác kiểm soát chi BHXH lập nhằm ñảm bảo: chu trình xét duyệt, giám sát chi chế ñộ ốm ñau CHƯƠNG ñược thực ñầy ñủ, kịp thời, có hiệu quả, ngăn ngừa kịp thời THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG thiếu sót trình xử lý 2.1 TỔNG QUAN VỀ BHXH TP ĐÀ NẴNG [1] - Kiểm soát khâu tiếp nhận hồ sơ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BHXH TP Đà - Kiểm soát khâu thẩm ñịnh duyệt hồ sơ - Kiểm soát khâu chuyển tiền chế ñộ BHXH Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) Nẵng BHXH TP Đà Nẵng thật quan tâm ñạo việc khiển BHXH Thành phố khai công tác thu BHXH, BHYT, theo ñúng quy ñịnh pháp luật., (1) hoàn thành vượt mức tiêu thu BHXH Việt Nam giao Vì ñây ñiều kiện tiên ñể chi trả ñầy ñủ, kịp thời chế ñộ cho Phòng Chế ñộ BHXH (1) Phòng KHTC (4) (5) (3) (6) NSDLĐ Phòng Thu (2) BHXH qui ñịnh “có thu có chi” BHXH TP Đà Nẵng ñến (6) ñang quản lý ñối tượng hưởng chế ñộ BHXH thường xuyên: Hưu Đối tượng hưởng trực tiếp trí: 28.849 người, so với năm 2010 tăng 8,22%; Mất sức: 2.406 người, (7) (7) người tham gia thụ hưởng BHXH, ñảm bảo ñúng nguyên tắc Luật BHXH quận, huyện so với năm 2010 giảm 2,15%; Trợ cấp 91: 123 người, so với năm 2010 giảm 0,8%; Trợ cấp theo QĐ 613: 360 người, so với năm 2010 tăng 53,19%; Trợ cấp TNLĐ-BNN: 721 người, so với năm 2010 tăng 6,97%; Trợ cấp tuất: 1.872 người, so với năm 2010 tăng 4,93%; Trợ cấp CB xã: 15 người, so với năm 2010 tăng 15,38% Sơ ñồ 1.5 Chi chế ñộ ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK c Nội dung lệ phí chi trả Thù lao ñể trả cho người làm công tác chi trả ñược trích Footer Page of 126 2.1.2 Những ñịnh hướng phát triển BHXH TP Đà Nẵng - Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ñảm bảo thực tốt chế ñộ sách cho người tham gia thụ hưởng Header Page of 126 13 BHXH, BHYT, BHTN - Kiện toàn cấu tổ chức nhân toàn ngành, nâng cao chất lượng ñội ngũ CCVC 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ BHXH TP Đà Nẵng Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực toàn diện công tác BHXH, bảo hiểm y tế ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 14 Nhóm chứng từ NSDLĐ; Nhóm chứng từ BHXH lập b Tổ chức tài khoản kế toán Các tài khoản liên quan ñến chi BHXH, BHXH tự nguyện, BHTN - Nhóm tài khoản phản ảnh nguồn kinh phí cấp BHXH TP Đà Nẵng tổ chức chi tiết cho ñơn vị trực thuộc (7 BHXH quận, huyện Văn phòng BHXH TP Đà Nẵng) BHXH TP Đà Nẵng bao gồm có Giám ñốc, phó giám ñốc, - Nhóm tài khoản phản ảnh khoản chi BHXH TP cấu tổ chức máy quản lý gồm phòng nghiệp vụ BHXH quận, Đà Nẵng mở chi tiết BHXH quận, huyện Văn phòng BHXH TP huyện trực thuộc 2.1.5 Đặc ñiểm quản lý tài a Kế hoạch tài BHXH TP Đà Nẵng Đặc ñiểm nguồn tài chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng: Nguồn tài BHXH Việt Nam cấp b Phân cấp thực chi trả chế ñộ BHXH - Phân cấp thực chi trả chế ñộ BHXH * Đối với BHXH TP Đà Nẵng * Đối với BHXH quận, huyện c Tổ chức hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán 2.2.5 Các thủ tục kiểm soát [3] a Thủ tục kiểm soát Các thủ tục kiểm soát BHXH TP Đà Nẵng ñược thiết lập nguyên tắc phân công phân nhiệm, bất kiêm nhiệm nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn - Phân công phân nhiệm: Phòng TN- QLHS, Phòng Chế ñộ BHXH, phòng KHTC, phòng Thu phân nhiệm cá nhân phụ trách - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 2.2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỦA BHXH TP ĐÀ NẴNG - Nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn 2.2.1 Môi trường kiểm soát b Mục tiêu, tiêu chuẩn kiểm soát a Nhân tố bên b Nhân tố bên 2.2.2 Tổ chức máy kế toán BHXH TP Đà Nẵng kiểm soát chi BHXH thể kiểm soát tuân thủ quy ñịnh hành Nhà nước Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ liên quan 2.2.3 Hình thức kế toán [6] ñến nội dung chi 2.2.4 Hệ thống thông tin kế toán [6] 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI a Tổ chức hệ thống chứng từ - Chứng từ kế toán thực theo ñịnh số 51/2007/QĐBTC ngày 22/6/2007 Bộ Tài Nhóm chứng từ NLĐ nộp; Footer Page of 126 BHXH TP ĐÀ NẴNG [3] 2.3.1 Lập dự toán chi a Quy trình lập dự toán (Sơ ñồ 2.3) Header Page of 126 15 16 Sơ ñồ 2.4 Chi trợ cấp BHXH hàng tháng BHXH TP Đà Nẵng BHXH Việt Nam Phòng Chế ñộ BHXH (4) Gíam ñốc BHXH TP Đà Nẵng (3) Phòng BHXH Bảng tổng hợp KHTC quận, huyện dự toán toàn ngành Sơ ñồ 2.3 Quy trình kiểm soát lập dự toán - Nội dung kiểm soát: Phòng TN-QLHS Kiểm soát chứng từ ban ñầu từ NLĐ nộp chuyển phòng Chế ñộ BHXH, chứng từ ban ñầu phòng Chế ñộ BHXH kiểm tra, kiểm soát thẩm ñịnh duyệt hồ sơ lập chứng từ trình Phó giám ñốc phụ trách chi trả BHXH ký Phòng Chế ñộ chuyển phòng KHTC, quận huyện thực chi trả Phòng KHTC kiểm tra việc lập hồ sơ ñã ñúng hay chưa, kiểm soát việc ñối tượng hưởng BHXH ñã ký ñầy ñủ danh sách chi trả b Phê duyệt dự toán hàng tháng nguyên tắc chi trả phải ñúng chế ñộ, sách - Hàng năm BHXH quận, huyện lập dự toán kinh phí chế hành, ñúng người ñược hưởng, ñảm bảo chi trả kịp thời ñầy ñủ ñộ BHXH gửi BHXH TP Đà Nẵng Trong năm có biến ñộng phát quyền lợi người tham gia BHXH, thủ tục chi trả ñơn giản, thuận sinh chi kế hoạch ñược duyệt, BHXH quận, huyện phải báo tiện, ñảm bảo an toàn tiền mặt chi trả, chi trả chế ñộ BHXH cáo, giải trình ñể BHXH TP xem xét, cấp bổ sung kinh phí ñược quản lý thống nhất, công khai, minh bạch * Chi trợ cấp BHXH lần (do quỹ BHXH, NSNN ñảm bảo) c Xác ñịnh kinh phí ñược toán 2.3.2 Kiểm soát khoản chi BHXH Văn phòng BHXH BHXH Thành Phố Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) TP Đà Nẵng a Nội dung chi quỹ hưu trí, tử tuất, TNLĐ-BNN, BHXH tự nguyện, BHTN (1) BHXH Thành Phố Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) (1) (4) (2) Phòng TNQLHS (3) (4) Phòng QLTNHS (2) Phòng Chế (3) Phòng KHTC (3) ñộ BHXH (9) (5) (11) (6) (8) BHXH quận, huyện (10) Đối tượng hưởng TT Phòng KHTC (5) (5) (3) (3) Footer Page of 126 Phòng Chế ñộ BHXH ( (3) (6) (4) Đối tượng BHXH huyện hưởng trực tiếp Sơ ñồ 2.5 Chi trợ cấp BHXH lần BHXH TP Đà Nẵng - Nội dung kiểm soát: + Kiểm soát chi ñúng ñối tượng hưởng sách BHXH việc quan trọng ñối với BHXH TP Đà Nẵng Từ ñó, tránh ñược Header Page of 126 17 18 thất thoát quỹ BHXH Kiểm soát chi ñúng ñối tượng, ñầy ñủ, kịp + Kiểm soát khâu thẩm ñịnh duyệt hồ sơ thời ñể ñảm bảo quyền lợi cho NLĐ người thụ hưởng, góp phần + Kiểm soát khâu chuyển tiền chế ñộ BHXH ổn ñịnh ñời sống họ c Nội dung lệ phí chi b Nội dung chi chế ñộ ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK - Thủ tục kiểm soát chi ñối với nghiệp vụ chi ốm ñau, thai sản ñược thiết lập nhằm ñảm bảo: chu trình xét duyệt, giám sát chi chế ñộ ốm ñau ñược thực ñầy ñủ, kịp thời (1) Chứng từ ban ñầu (do NLĐ, ĐVSDLĐ nộp) (5) BHXH TP Đà Nẵng Căn vào bảng tổng hợp nội dung chi BHXH cấp cho BHXH quận, huyện hàng tháng, BHXH thành phố tính số tiền lệ phí chi cho ñại diện chi trả, BHXH quận huyện tổng số tiền chi BHXH quận, huyện cấp phát kinh phí hàng tháng 2.4 NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phòng TNQLHS 2.4.1 Ưu ñiểm BHXH TP Đà Nẵng ñã thực ñầy ñủ quy ñịnh Nhà (2) (4) (6) Phòng KHTC Phòng Chế ñộ BHXH Phòng Thu (7) (8) (8) NSDLĐ ) Đối tượng hưởng trực tiếp (7) (7) nước chế quản lý tài Cải cách thủ tục hành việc giải chế ñộ BHXH: ban hành quy trình xét duyệt hồ sơ phù hợp với loại chế ñộ, công bố công khai rộng rãi thủ tục hồ sơ, quan xét duyệt thời gian xét duyệt 2.4.2 Những tồn BHXH quận, huyện (3) Sơ ñồ 2.6 Chi chế ñộ ốm ñau, thai sản, NDS-PHSK BHXH TP Đà Nẵng + Kiểm soát khâu tiếp nhận hồ sơ: BHXH TP Đà Nẵng - Do CCVC nắm bắt nghiệp vụ chưa tốt việc xét duyệt, thẩm ñịnh số tiền ñược hưởng BHXH sai sót - Dự toán BHXH Việt Nam giao thường chậm ảnh hưởng ñến việc phân bổ, thực dự toán BHXH thành phố - Hiện tượng tẩy xoá danh sách chi trả xảy thực cải cách hành nên từ khâu kiểm tra tiếp nhận ñến - Phần lớn chi trả tiền mặt Chưa ñảm bảo an toàn tiền mặt thời gian giao- trả hồ sơ thực phòng TN-QLHS Có - Việc theo dõi quản lý ñối tượng hưởng trợ cấp BHXH phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi, ñạo, giải ñiều chưa chặt chẽ nên ñôi việc cắt giảm chế ñộ trợ cấp MSLĐ (trợ chỉnh kịp thời vướng mắc ngày, hàng tuần, hàng tháng cấp 613) hết thời gian hưởng chưa kịp thời thực ñúng quy trình BHXH Việt Nam quy ñịnh Footer Page of 126 - Các ñơn vị lạm dụng giấy khám chữa bệnh toán Header Page 10 of 126 19 20 tiền ốm ñau thai sản + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN - Việc làm dụng quỹ chi BHTN nhiều kẽ hở văn hưởng dẫn chi trả BHTN với hình thức, nội dung ña dạng, phong phú, ñến tận ĐVSDLĐ, NLĐ tầng lớp nhân dân - Hiện Ngành BHXH BHXH TP Đà Nẵng chưa có chương trình liên thông số sổ BHXH nên khó kiểm soát + Thực tốt công tác quản lý, giải chế ñộ sách BHXH, BHYT cho ñối tượng ñược số sổ BHXH ñã chi , dẫn ñến tình trạng chi trùng ( lần chi trợ - Để thực mục tiêu này, BHXH TP Đà Nẵng cần tăng cường công tác KSNB, nâng cao hiệu hoạt ñộng quản lý cấp BHXH lần) - Lập dự toán chi có bất cập, việc dự ñoán biến ñộng nội dung chi BHXH trợ cấp BHXH lần, chi 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI BHXH BHTN… TẠI BHXH TP ĐÀ NẴNG KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH TP ĐÀ NẴNG - Phương hướng chung nhằm hoàn thiện kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng thời gian tới bao gồm: 3.2.1 Hoàn thiện môi trường quản lý a Phân công quyền hạn trách nhiệm cấp quản lý - Thực tốt nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn + Quyền hạn, trách nhiệm phận phải ñược phân ñịnh ñúng với chức năng, nhiệm vụ ñược giao, không vượt phạm vi cho phép gây chồng chéo, tạo thuận lợi cho hoạt ñộng kiểm soát lẫn phận + Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu - Hoàn thiện công tác tự kiểm soát chi BHXH BHXH TP tối ña quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ, thời hạn giải Đà Nẵng công luân chuyển CCVC, lãnh ñạo làm công tác BHXH quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giao trả kết hồ sơ ñảm bảo ñơn vị, phần nhằm tăng cường khả tự kiểm soát ñúng quy ñịnh, phù hợp thực tế ñơn vị Đảm bảo thực tốt chế ñộ sách cho người tham gia thụ hưởng BHXH, b Xây dựng phận KSNB quy chế KSNB cụ thể BHXH TP Đà Nẵng BHYT, BHTN Tiếp tục ñầu tư xây dựng chương trình phần mềm - Xây dựng phận KSNB ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt công tác quản lý chi trả - Về tổ chức phận KSNB: Xây dựng phận KSNB phòng kiểm tra phụ trách Ban kiểm tra chế ñộ BHXH ñược tuyển BHXH + Kiện toàn cấu tổ chức nhân toàn ngành, nâng cao chất lượng ñội ngũ CCVC Footer Page 10 of 126 chọn từ người có kinh nghiệm công tác BHXH, tài kế toán chịu trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ Header Page 11 of 126 21 22 cách ñộc lập ñạo trực tiếp Giám ñốc - Việc xây dựng quy chế kiểm chi BHXH BHXH TP cần phải cụ thể hoá sách chế ñộ Nhà nước Giám ñốc - Trong quy chế, việc quy ñịnh vấn ñề chung, vấn ñề phân cấp quản lý kinh tế tài hạch toán cần Phòng kiểm tra phải ñược quy ñịnh cụ thể - Về công tác kế toán, cần tổ chức chặt chẽ công tác lập dự toán toàn thể BHXH quận, huyện trực thuộc phòng Bộ phận kiểm soát nội nghiệp vụ theo quy ñịnh, tổ chức thực dự toán, quy chế phân cấp hạch toán Tổ trưởng Trên sở quy chế kiểm chi BHXH, phòng KHTC có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra tất hoạt ñộng chi BHXH Bên cạnh ñó, Phòng KHTC phận KSNB cần phối hợp việc lập kế Nhân viên 1,2 Nhân viên 3,4 hoạch kiểm tra ñịnh kỳ; kiểm tra tình hình ghi chép kế toán tài liệu, báo cáo kế toán - Về hoạt ñộng phận KSNB: + Về lập kế hoạch kiểm tra: Hằng năm, phận KSNB phải xây dựng kế hoạch kiểm tra kế toán nội từ ñầu năm d Tăng cường việc chi BHXH qua hệ thống ngân hàng (ATM), bưu ñiện + Tăng cường chi trả qua tài khoản cá nhân: BHXH TP Đà Nẵng + Về nội dung phương pháp kiểm tra: cần phối hợp với hệ thống Ngân hàng vận ñộng hướng dẫn ñối Bộ phận KSNB cần chủ ñộng rà soát ñể sửa ñổi ban tượng mở tài khoản cá nhân; cách sử dụng thẻ ATM ñối với người hành quy chế liên quan ñến việc kiểm tra, kiểm soát quy trình chi BHXH từ hồ sơ ban ñầu, chương trình quản lý chi trả, chương trình kế toán toán cho phù hợp yêu cầu quản lý thủ tục kiểm soát thụ hưởng BHXH + Chi trả qua hệ thống bưu ñiện 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán phục vụ công tác kiểm soát - Xây dựng quy chế KSNB a Hoàn thiện hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ c Xây dựng quy chế kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà - Các chứng từ phải ñược thông qua phê duyệt người quản lý phận trước thực Nẵng Các nội dung, yêu cầu chủ yếu quy chế kiểm soát chi cần có là: Footer Page 11 of 126 - Các chứng từ bên lập phải ñược phận quản lý chi BHXH kiểm tra Header Page 12 of 126 23 - Thực lưu chuyển chứng từ liên quan cách khoa 24 Tăng cường công tác kiểm soát chấp hành dự toán học, rút ngắn thời gian luân chuyển ñảm bảo xác, b Phân tích, ñánh giá thực so với dự toán kiểm soát lẫn phần hành kế toán Nội dung phương pháp phân tích ñánh giá tình hình chi - Số lượng chứng từ sử dụng ñơn vị lớn, ñơn vị cần thực việc lập danh mục chứng từ sử dụng phận - Quy ñịnh trách nhiệm quyền hạn việc cập nhật truy xuất thông tin, số liệu báo cáo b Hoàn thiện hệ thống tài khoản, báo cáo, sổ kế toán phục vụ quản lý, kiểm soát * Hoàn thiện hệ thống tài khoản * Hoàn thiện báo cáo chi BHXH * Hoàn thiện sổ kế toán 3.2.3 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi BHXH a Lập dự toán chi BHXH Hoàn thiện khâu lập dự toán chi BHXH ñể hạn chế ñiều BHXH BHXH thành phố so sánh thực với tiêu dự toán thu, chi BHXH ñơn vị ñể ñánh giá việc chấp hành ñối với tiêu ñó Căn vào dự toán thu chi tài lập từ ñầu năm toán năm ñã ñược BHXH Việt Nam duyệt thẩm tra số liệu ta lập bảng so sánh số thực so với dự toán lập, so với dự toán ñược duyệt BHXH Việt Nam từ ñó phân tích, ñưa nguyên nhân ảnh hưởng 3.2.4 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi BHXH - Xây dựng quy ñịnh phân chia trách nhiệm kiểm soát chủ thể nhằm phối hợp nhịp nhàng kiểm soát chi BHXH - Xây dựng thủ tục ñối chiếu - Xây dựng thủ tục phê duyệt, báo cáo bất thường chế ñộ + Xây dựng thủ tục phê duyệt CCVC, lãnh ñạo chỉnh dự toán, bổ sung dự toán, tạo thuận lợi cho kiểm soát chi BHXH theo dự toán phòng nghiệp vụ, Ban giám ñốc + Xây dựng quy ñịnh ngưỡng mà cán công chức phải báo Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu kiểm soát lập dự toán chi: Bước 2: Đo lường kết ñạt ñược: cáo lãnh ñạo theo cấp cách hợp lý: Bước 3: So sánh kết thực bước mục tiêu ñặt trả trợ cấp cho NLĐ ñã ñược nhập quỹ ñơn vị bước 3.2.5 Hoàn thiện kiểm soát kế toán toán chi BHXH Bước 4: Trên sở nguyên nhân chênh lệch ñã ñược phân tích cách xác giai ñoạn trên, Phòng KHTC phối a Hoàn thiện kiểm soát kế toán BHXH quận,huyện trực thuộc hợp với phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện ñã lập dự toán rà soát lại toàn dự toán, ñề nghị BHXH Việt Nam ñiều chỉnh ñối với Nâng cao chất lượng ñội ngũ CCVC làm công tác kế toán, CCVC làm công tác chi BHXH BHXH thành phố, ñề nghị BHXH thành phố ñiều chỉnh ñối với BHXH quận huyện Bước 5: Đánh giá kết thực quy trình kiểm soát, Footer Page 12 of 126 Tăng cường công tác kiểm soát toán b Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm tra toán chi BHXH Header Page 13 of 126 25 26 3.2.6 Tăng cường kiểm soát môi trường sử dụng phần - Trong hoạt ñộng quản lý nghiệp BHXH chuyên mềm kế toán (VSA); phần mềm quản lý chi lương hưu, ốm ñau môn lĩnh vực quản lý BHXH nói chung, phải có chuyên môn thai sản, SMS tài kế toán Thông qua việc khảo sát thực trạng kiểm soát chương trình quản lý chi lương hưu, chương trình quản lý thu (SMS), chương trình kế toán (VSA) BHXH TP Đà Nẵng tìm sai phạm thực tế ñã xảy ra, sai phạm xảy ra, rủi ro khác xảy - Tổ chức cho CCVC làm công tác tài kế toán biết sử dụng hệ thống phần mền kế toán nhuần nhuyễn - Thường xuyên mở lớp ñạo tạo ñại lý chi trả ñể nâng cao nghiệp vụ chi trả từ ñó triển khai Kiểm soát sai phạm từ người lập trình, Kiểm KẾT LUẬN CHƯƠNG soát sai phạm từ nhân viên phòng CNTT, Kiểm soát sai phạm từ KẾT LUẬN nhân viên phòng nghiệp vụ Từ khâu kiểm soát ñó phân quyền truy cập cho CCVC làm công tác BHXH, kế toán 3.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra toán chi BHXH BHXH quận huyện Thực tốt công tác chi trả BHXH ý nghĩa ñảm bảo sống hàng ngày cho người lao ñộng mà giúp cho việc thực sách BHXH ñạt hiệu quả, bảo tồn quỹ BHXH Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn ñã ñi sâu nghiên cứu với mục Phòng kiểm tra xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra thường ñích ñặt “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà xuyên; xây dựng nội dung công tác tra, kiểm tra; thực Nẵng” Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, luận văn ñã giải tra, kiểm tra; kết thúc tra, kiểm tra lập báo cáo tổng kết ñược số vấn ñề sau: công tác tra, kiểm tra Đối với công tác kiểm tra chi BHXH: cần tăng cường công tác tra kiểm tra nhằm chống thất thoát quỹ Một là, luận văn ñã hệ thống vấn ñề lý luận công tác kiểm soát chi BHXH BHXH Cơ quan BHXH phải ñẩy mạnh công tác kiểm tra từ quy trình Hai là, luận văn ñi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kiểm quản lý, xét duyệt hồ sơ ñến tổ chức chi trả, toán kinh phí chi soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng từ ñó ñánh giá khách quan ưu chế ñộ BHXH từ cấp BHXH ñến ĐVSD LĐ ñiểm mặt tồn cần khắc phục ñối với công tác kiểm soát 3.2.8 Quy hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao lực, trình ñộ ñội ngũ cán bộ, công chức; ñại diện chi trả ứng dụng tin học - Rà soát, xếp lại ñội ngũ CCVC ngành cho phù hợp với lực, sở trường, chức năng, nhiệm vụ ñược giao - Phối hợp với trường ñại học, cao ñẳng ñào tạo lại cán có cán có trình ñộ từ trung cấp trở xuống Footer Page 13 of 126 ñơn vị Ba là, sở lý luận thực trạng công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng, luận văn ñã ñưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế thời gian nhận thức nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận ñược phê bình, góp ý ñộc giả ... tài Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội nhiều với nội dung ngày ña dạng, ñòi hỏi công tác kiểm Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu nhằm soát chi BHXH ñơn vị... lần, chi 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI BHXH BHTN… TẠI BHXH TP ĐÀ NẴNG KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI BHXH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... kiểm soát a Mục tiêu kiểm soát Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi BHXH BHXH TP Đà Nẵng b Các loại kiểm soát 1.1.3 Quy trình kiểm soát Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵn, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay