Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ MINH HẰNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: TS CHÚC ANH TÚ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đời theo Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 Chính phủ Là một hai đại học vùng tỉnh miền Trung Tây Nguyên Kinh phí hoạt động hàng năm của Đại học Đà Nẵng gồm nhiều nguồn Có thể nói ĐHĐN tổ chức phức tạp xét mặt quản lý tài kế toán Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2006 qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập bước Chính phủ để thực chủ trương lớn nói Với trường đại học công lập từ trước tới chi tiêu theo dự toán ngân sách nhà nước cách thức tổ chức công tác kế toán bộc lộ nhiều bất cập thực tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Vì việc tổ chức tốt công tác kế toán cung cấp thông tin kịp thời , xác , đầy đủ không giúp cho việc lập báo cáo quyết toán và điều hành hoạt động đơn vị mà có tác dụng kiểm soát nhiều mặt hoạt động , tăng cườ ng việc giám sát thu, chi cách chặt chẽ, không thất thoát, lãng phí góp phần ổn định tình hình tài đơn vị Ngoài ra, nhờ có thông tin kịp thời, xác đầy đủ, kế toán thực hiện tốt vai trò tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực định tài tổ chức thực công tác kế toán cho hiệu quả, quy chế Hiện việc tổ chức hạch toán kế toán ĐHĐN nhiều tồn tại, vướng mắc, làm hạn chế việc Footer Page of 126 Header Page of 126 cung cấp thông tin, tổng hợp toán kiểm soát hoạt động tài toàn ĐHĐN Việc kết nối thông tin kế toán đơn vị trực thuộc ĐHĐN chưa đuợc thực hạch toán nội cấp với cấp chưa trọng mức tổ chức khoa học, chưa thống chuẩn hóa mã đối tượng hạch toán, sở liệu, quy trình thủ tục chứng từ Mặc dù cùng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị hạch toán theo mục lục ngân sách khác nhau, hay tài khoản khác Đây lý làm cho công tác tổng hợp toán toàn ĐHĐN gặp nhiều khó khăn, chậm trễ bị động Để nâng cao vai trò , vị trí công tác kế toán, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều hành đơn vị thành viên toàn Đại học Đà Nẵng , việc chọn đề tài luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kế toán: “Hoàn thiện công tác kế toán Đại học Đã Nẵng” có ý nghĩa lớn rất cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu luận văn gồm mục tiêu sau: Hệ thống hóa sở lý luận về công tác kế toán các đơn vị nghiệp có thu; Phân tích thực trạng công tác kế toán Đại học Đà Nẵng, sở đó xác định tồn , vướng mắc hạch toán cung cấp thông tin kế toán phục vụ công tác toán quản lý điều hành Đại học Đà Nẵng đơn vị thành viên; Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hướng hoàn thiện công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác hạch toán kế toán hoạt động thường xuyên Đại học Đà Nẵng, không nghiên cứu công tác kế toán Đầu tư xây dựng bản vì phần hành kế toán theo dõi , hạch toán theo hệ thống riêng , độc lập với công tác kế toán hoạt động thường xuyên Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, tham khảo số giáo trình, tài liệu, thu thập thông tin, phân tích số liệu thực tế Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm ba chương : Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kế toán đơn vị nghiệp có thu Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tổ chức công tác kế toán đơn vị vận dụng tốt sách, chế độ, nguyên tắc chuẩn mực kế toán thừa nhận vào việc tổ chức máy kế toán tinh gọn, vận dụng phương pháp kế toán để ghi nhận, xử lý cung cấp thông tin xác cho lãnh đạo đơn vị nhằm góp phần quản lý điều hành đơn vị có hiệu Trong nghiên cứu gần tổ chức công tác kế toán, Footer Page of 126 Header Page of 126 tác giả chủ yếu đề cập đến nguyên lý nguyên tắc chung tổ chức công tác kế toán, đặc điểm tổ chức kế toán số loại hình doanh nghiệp đặc thù Ngô Hà Tấn (2001) nghiên cứu mô hì nh tổ chức kế toán các đơn vị kinh doanh du lị ch “Quan hệ phân cấp quản lý tài mô hình tổ chức kế toán đơn vị kinh doanh du lịch” Năm 2006 Bộ tài ban hành Quyết định 19/2006/QĐBTC Bộ trưởng Bộ Tài Chính chế độ kế toán HCSN áp dụng chung cho đơn vị nghiệp có thu không phân biệt lĩnh vực , đặc thù riêng có ngành khác Tuy nhiên, thực tế ngành nghề khác việc ứng dụng có những nét đặc thù riêng Liên quan đến tổ chức công tác kế toán Đại học Đà Nẵng , Nguyễn Anh Huân (2006) đề xuất giải pháp “Tăng cường kiểm soát nội công tác thu, chi ngân sách Đại Học Đà Nẵng” với hướng nghiên cứu chuyên kiểm soát khoản thu, chi nhằm giảm thiểu rủi ro , ngăn ngừa đến mức thấp sai sót định trình quản lý tài Nguyễn Thị Hường (2010) với đề tài “Vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN” nhằm phân tích sâu nhân tố ảnh hưởng đến trình lập dự toán, tình hình sử dụng nguồn kinh phí cách chủ động, hiệu để tăng thu , tiết kiệm chi Những nghiên cứu có ích công tác kế toán, nhiên vào nghiên cứu số khía cạnh cụ thể công t ác tổ chức kế toán chưa sâu vào nghiên cứu các mối liên hệ đồng bộ công tác hạch toán toàn ĐHĐN nhằm kết nối thông tin kế toán phận chức đơn vị thành viên toàn ĐHĐN Footer Page of 126 Do đề tài Header Page of 126 “Hoàn thiện công tác kế toán Đại Học Đà Nẵng” góp phần giải quyết những vấn đề bất cập hạch toán kế toán ĐHĐN từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Chính đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết có ý nghĩa ứng dụng cho công tác kế toán Đại học vùng nói chung Đại học Đà Nẵng nói riêng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SƢ̣ NGHIỆP CÓ THU 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại đơn vị nghiệp có thu 1.1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp có thu Quản lý tài đơn vị nghiệp có thu quản lý việc thu chi cách có kế hoạch, tuân thủ chế độ tài tạo hiệu chất lượng công việc Đây việc quản lý hệ thống nguyên tắc, quy định, quy chế, chế độ Nhà nước nguồn hình thành kinh phí, sử dụng nguồn kinh phí thông qua văn pháp luật, pháp lệnh, nghị định thể thông qua quy chế, quy định đơn vị hoạt động tài đơn vị Để đạt mục tiêu trên, công tác quản lý tài đơn vị nghiệp có thu phải thực công việc sau: a Công tác lập dự toán thu chi b Công tác chấp hành dự toán thu chi c Công tác toán thu chi Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.2.1 Đặc điểm hoạt động Các trường đại học công lập hoạt động theo điều lệ trường đại học phủ ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 Ngoài phần kinh phí nhà nước cấp , Trường Đại học công lập Nhà nước cho phép thu khoản phí , lệ phí và khoản thu khác để thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp là một nội dung thu của Ngân sách nhà nước và được quy đị nh luật ngân sách Mục đích nguồn thu nhằm xóa bỏ dần tình trạng bao cấp qua ngân sách , trang trải thêm các hoạt động của đơn vị 1.2.2 Tổ chƣ́c c ông tác kế toán trƣờng đại học công lập Tổ chức công tác kế toán nội dung thuộc tổ chức quản lý đơn vị Tổ chức công tác kế toán phù hợp với qui mô , đặc điểm hoạt động gắn với yêu cầu quản lý cụ thể đơn vị có ý nghĩa quan trọng to lớn việc nâng cao hiệu quản lý đơn vị Tổ chức công tác kế toán bao gồm nội dung sau đây: a Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán tập hợp đội ngũ nhân viên kế toán nhằm đảm bảo thực đầy đủ chức thông tin kiểm tra hoạt động đơn vị [9] b Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán c Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 d Tổ chức hệ thống sổ kế toán e Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán f Tổ chức hạch toán kế toán theo trình xử lý nghiệp vụ phát sinh Trên phương diện ghi chép báo cáo kiện diễn trình xử lý nghiệp vụ phát sinh trường ĐHCL, tổ chức công tác kế toán thường bao gồm trình kế toán bản: kế toán nguồn thu kế toán khoản chi * Kế toán nguồn thu Nguồn thu chủ yếu cho hoạt động thường xuyên trường ĐHCL nguồn thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp, học phí phần khoán thu từ đơn vị dịch vụ Tuy nhiên, với xu hướng tăng cường tự chủ tài cho trường đại học, nguồn thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp ngày giảm dần, việc tổ chức tốt kế toán nguồn thu nghiệp có tác động tích cực việc kiểm soát, tăng cường nguồn thu để bảo đảm cho hoạt động chi nhà trường * Kế toán khoản chi Kế toán khoản chi trường ĐHCL trình phản ánh nghiệp vụ liên quan tới việc toán cho nhà cung cấp trình mua sắm vật tư, hàng hóa đầu vào khoản chi liên quan chi phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học Bao gồm khoản chi sau: + Chi mua vật tư toán cho nhà cung cấp + Chi toán cho trình hoạt động giảng dạy và NCKH g Tổ chức công tác tự kiểm tra kế toán Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chương tổng kết hệ thống hóa vấn đề lý luận chung công tác kế toán đơn vị nghiệp có thu nói chung trường đại học công lập thuộc Bộ giáo dục đào tạo nói riêng Việc tổ chức tốt công tác kế toán công cụ hữu hiệu nhằm cung cấp thông tin kế toán đắn, xác, kịp thời để lãnh đạo đơn vị thực tốt chức năng, nhiệm vụ trị giao CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Đại học Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng (tên giao dịch tiếng Anh: The University of Danang), thành lập theo nghị định số 32/CP ngày tháng năm 1994 Thủ tướng Chính phủ sở hợp tổ chức lại trường Đến năm 2012, ĐHĐN gồ m Trường thành viên 25 Trung Tâm trực thuộc.Trong năm qua ĐHĐN vượt chặng đường dài trình phát triển Thành ĐHĐN góp phần khẳng định thành công mô hình đại học hệ thống giáo dục quốc dân, có hệ thống đào tạo rộng lớn, cung cấp nguồn nhân lực cho Vùng kinh tế trọng điểm Miền trung và Tây nguyên Với chủ động công tác đào tạo, giảng dạy phù hợp với thời đại mới, tương lai không xa ĐHĐN trở thành trung tâm Đại học nước khu vực Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 thêm loại hình hoạt động thu nghiệp tuỳ theo tình hình thực tế mà Giám đốc ĐHĐN định phương thức chi c Quy trình quản lý tài – Cơ sở thực tổ chức công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Cơ chế quản lý tài ĐHĐN xây dựng sở quy định Nhà nước đơn vị nghiệp nói chung đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng Trên sở quy định hành, tổ chức quản lý tài ĐHĐN việc tổ chức quản lý khoản thu, chi theo hướng dẫn thống từ khâu lập, chấp hành toán ngân sách Thông qua việc quản lý chặt chẽ giúp đơn vị mở rộng tăng cường nguồn thu hợp pháp, sử dụng nguồn thu hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí Quy trình quản lý tài ĐHĐN tiến hành qua bước sau: Công tác xây dựng dự toán Hàng năm vào cuối tháng 6, vào mẫu biểu quy định Bộ TC Bộ GD&ĐT dự toán thu – chi NSNN tình hình sử dụng quỹ tiền lương, ĐHĐN đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng dự toán cho năm sau Về dự toán thu, mức phí (học phí), lệ phí (phí dự thi, dự tuyển) thực theo Nghị Định số 49/2009/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Đối với học phí không qui, thực hiện dự toán cụ thể tổng nguồn thu phần nội dung chi để làm tính toán nguồn thực cải cách tiền lương hàng năm Các khoản thu khác được dự toán chi tiết theo nội dung thu gắn với hoạt động đơn vị theo qui định Luật Giáo dục: thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh Về dự toán chi ngân sách nhà nước, được chi tiết nhu cầu chi ngân sách nhà nước thường xuyên thông qua so sánh tiêu ước Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 tính năm thực Trên sở cân đối dự toán nguồn thu phí, lệ phí thu khác, đề xuất mức tự bảo đảm chi phí hoạt động đơn vị (% nguồn thu nghiệp / tổng chi phí hoạt động đơn vị) Công tác chấp hành, thực hiện dự toán Trên sở dự toán ngân sách giao, đơn vị chủ động quản lý, chi tiêu chế độ, sách nhằm thực tốt nhiệm vụ chuyên môn Công tác toán thu chi xử lý chênh lệch thu chi Quyết toán thu chi công việc cuối cùng chu trình quản lý tài Cuối năm tài chính, đơn vị thuộc ĐHĐN tiến hành lập BCTC gởi ĐHĐN ĐHĐN tổng hợp lập báo cáo quyế t toán trình Bộ GD&ĐT xét duyệt theo quy định hành Hàng năm, sau trang trải toàn chi phí hoạt động khoản nộp (nếu có) vào NSNN, chênh lệch thu lớn chi (thu chi hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ) xác định qua sơ đồ sau: NSNN cấp Chi HĐTX Thu sự nghiệp Tổng Nguồn kinh phí Chi HĐ thường xuyên Chênh lệch Thu - Chi Quỹ Quỹ K Quỹ Quỹ Quỹ ổn PTSN thưởng TNTT ph lợi định TN PTHĐ SNSơ đồ 2.3: Sơ đồ xác đị nh và phân phối chênh lệch thu - chi HĐSN Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Việc phân phối chênh lệch thu – chi và trí ch lập các quỹ ĐHĐN vào Thông tư 71/2006/TT – BTC ngày 9/8/2006 Bộ tài hướng dẫn NĐ 43/2006/NĐ – CP ngày 25/04/2006 Chính phủ, Quy chế CTNB ĐHĐN tình hình tài hàng năm đơn vị 2.2 THƢ̣C TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán Mô hình kế toán áp dụng ĐHĐN mô hình phân tán Những đơn vị trực thuộc tổ chức, quản lý hạch toán cách độc lập 2.2.2 Tổ chƣ́c h ệ thống chứng từ kế toán luân chuyển chứng từ: 2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán 2.2.4 Hệ thống sổ kế toán 2.2.5 Tổ chƣ́c báo cáo kế toán 2.2.6 Tổ chƣ́c công tác kế toán tại các trƣờng thành viên: Tại trường, nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu sử dụng vốn NSNN cấp, thu học phí nguồn thu khác để thực hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học số hoạt động khác Các nguồn thu khoản chi phát sinh đồng thời với trình hoạt động các đơn vị , phần hành kế toán bao gồm: kế toán nguồn thu kế toán khoản chi nghiệp a Tổ chức công tác kế toán nguồn thu: Nguồn thu chủ yếu cho hoạt động thường xuyên các trường NSNN cấp , học phí, khoản thu khác Việc thu học phí tiến hành theo hai phương thức sau: Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Thu học phí học viên Tổ tài vụ Thu học phí học viên qua ngân hàng b Tổ chức công tác kế toán các khoản chi: Tổ chức công tác kế toán chi mua vật tư, hàng hóa TSCĐ Tổ chức công tác kế toán chi phục vụ giảng dạy nghiên cứu: 2.2.7 Thƣ̣c trạng công tác kế toán tổng hợp toàn ĐHĐN Hiện công tác kế toán tổng hợp toàn ĐHĐN phải thực lập báo cáo tài MS Execl phần mềm kế toán tổng hợp chưa có khả tiếp nhận liệu đơn vị thành viên Một những vướng mắc là chưa thống nhất được các bộ mã như: mã phòng ban , khoa, nhân viên, mục lục NSNN, hệ thống tài khoản kế toán, hạch toán nội cấp cấp a Thực trạng mã hóa đối tượng và chi tiết các tài khoản tổng hợp + Thực trạng mã hóa đối tƣợng: Các mã đối tượng kế toán như: mã trường, mã phận, mã cán bộ, mã khách hàng kế toán trường khai báo theo cảm tính, tự phát theo nghiệp vụ phát sinh trình nhập liệu vào phần mềm kế toán cản trở việc luân chuyển thông tinkhi ĐHĐN tiến hành tin học hóa phòng ban đơn vị thành viên ĐHĐN + Thực trạng khai báo chi tiết tài khoản tổng hợp  Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN áp dụng hệ thống tài khoản theo quy định Nhà nước Tuy nhiên việc chi tiết tài khoản chưa thống chung, tài khoản nguồn kinh phí (TK461,TK462), tài khoản thu phí, lệ phí (TK 5111), tài khoản thu khác (TK 5118) Các đơn vị tự khai báo tài khoản cấp 2, cấp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phục vụ cho công tác kế toán đơn vị gây khó khăn cho công tác tổng hợp toàn ĐHĐN  Mã mục lục NSNN : Quá trình hạch toán nội dung chi phí theo mục lục NSNN các trường theo yêu cầu của kho bạc mà đơn vị giao dịch , chẳng hạn cùng nội dung kinh tế phát sinh như: chi tiền giảng cho giáo viên đơn vị, Trường ĐHSP hạch toán vào mục 7049 “ chi phí khác – chi cho nghiệp vụ chuyên môn”, trường khác hạch toán vào mục 6106 “ làm thêm giờ”, b Thực trạng hạch toán nội bộ đơn vị thành viên ĐHĐN với trường thành viên Đặc thù ĐHĐN quan vừa hạch toán kế toán cho đơn vị cấp III , vừa hạch toán kế toán tổng hợp cho đơn vị cấp II Do đó tất cả các khoản trí ch nộp của các trường theo QCCTNB đều được hạch toán quan Số liệu các bảng báo cáo tài chí nh của toàn ĐHĐN tổng hợp từ đơn vị thành viên quan ĐHĐN Nội dung khoản toán nội ĐHĐN với đơn vị thành viên đơn vị thành viên với gồm: + Các đơn vị trích nộp kinh phí để bổ sung nguồn điều tiết thu nhập ĐHĐN theo quy chế chi tiêu nội ĐHĐN; + Các khoản chi khen thưởng , phúc lợi chung toàn ĐHĐN dịp lễ, tết… mà ĐHĐN phân cấp đơn vị chi hộ; + ĐHĐN phân cấp trường chi hộ tiền giảng sau đại học; + ĐHĐN chuyển kinh phí quản lý hỗ trợ sở vật chất phục vụ sau đại học cho trường; + ĐHĐN chuyển sinh hoạt phí lưu học sinh nước ngoài từ nguồn kinh phí Thành phố cấp cho trường; Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 + Các trường chi hộ miễn giảm học phí em cán ĐHĐN; + Các trường chuyển quản lý phí từ nguồn học phí sinh viên quốc tế trung tâm trực thuộc trường ĐHĐN; + Các khoản chi hộ khác : Chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể trường Robocon, mùa hè xanh,… + Chi hộ tiền giảng cho giáo viên trường thành viên với Việc hạch toán thông qua tài khoản 342 ĐHĐN triển khai để phản ánh các khoản toán nội bộ nói chưa áp dụng triệt để Khi phát sinh nghiệp vụ toán nội bộ, chẳng hạn giáo viên khoa Toán trường ĐHSP đến dạy Trường ĐHNN hay giáo viên khoa Anh trường ĐHNN đến dạy trường ĐHSP Kế toán ĐHSP lập bảng kê toán tiền giảng chuyển cho Trường ĐHNN kèm theo ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản trường ĐHNN kế toán Trường ĐHNN lập bảng kê toán tiền giảng chuyển lại cho ĐHSP kèm theo ủy nhiệm chi chuyển tiền vào TK cho ĐHSP Trong năm các trường chuyển trước kinh phí trí ch nộ p cho ĐHĐN , ĐHĐN chuyển tiền giảng SĐH cho trường nhờ chi hộ vv Quá trình chuyển tiền qua lại không tạo rắc rối , phiền phức nhiều thời gian cho công tác kế toán tại các trường , mà gây khó khăn cho công tác tổn g hợp quyết toán toàn ĐHĐN 2.2.8 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ lập hồ sơ toán Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 2.3.2 Những tồn tại, vƣớng mắc Thứ nhất:Việc lập dự toán trường nặng tính hình thức, chưa thực đáp ứng việc lập kế hoạch, tăng cường tự chủ tài trường, Qui trình lập dự toán chưa thực hợp lý, đơn việc cộng thêm tỷ lệ % số thực kỳ trước, dẫn tới việc lập dự toán có ý nghĩa thực tiễn chưa phát huy trách nhiệm quyền hạn việc phân cấp quản lý tài cho phận trực thuộc Thứ hai: Các Trường đơn vị ĐHĐN sử dụng phần mềm kế toán, Tuy chưa có kết nối thông tin hệ thống thu học phí với hệ thống kế toán tài với phần mềm tổng hợp ĐHĐ Thứ ba: Hệ thống chứng từ, tài khoản sổ kế toán dừng lại việc tuân thủ theo chế độ qui định, chưa hướng tới việc cung cấp thông tin để tăng cường quản lý nội trường 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tổ chức công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Cơ chế kiểm soát chi qua KBNN phức tạp, cùng chứng từ phát sinh Kho bạc Nhà nước Quận KBNN TPĐN không thống việc hạch toán chương, loại khoản, mục tiểu mục nên số nội dung chi chưa hạch toán đồng ĐHĐN Trong đơn vị trực thuộc ĐHĐN phải tiến hành thực tự chủ tài phận kế toán đơn vị xác Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 định chức năng, nhiệm vụ tổ chức ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, định kỳ lập báo cáo mang tính hành theo quy định chủ yếu tập trung làm công tác tài vụ mà chưa quan tâm đến công tác phân tích, kế toán quản trị Năng lực, trình độ chuyên môn cán làm công tác kế toán nhìn chung hạn chế, chưa đầu tư thời gian để nghiên cứu, Do công tác tác nghiệp nhiều bỡ ngỡ, lúng túng ảnh hưởng đến việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ tài chí nh thường xuyên ban hành n hiều thông tư, nghị định việc tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán kế toán thường không kịp thời, thường xuyên, dẫn đến kế toán trường vận dụng thông tư nghị định theo cách hiểu chủ quan không thống Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin cần phải thay đổi nâng cấp phần mềm thường xuyên cho phù hợp Việc phối hợp phận kế toán phòng, ban, khoa chưa chặt chẽ, nhịp nhàng dẫn đến vấn đề luân chuyển, kiểm tra xử lý chứng từ thường chậm trễ KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán Đại học Đà Nẵng, nhận thấy trình hoạt động, tổ chức kế toán ĐHĐN cung cấp thông tin tài trung thực có tác động tích cực đến công tác quản lý tài đến đơn vị Bên cạnh ưu điểm đạt mặt tồn tại, hạn chế công tác kế toán cần khắc phục để không ngừng nâng cao hiệu trình chuyển đổi sang chế tự chủ tài Đây Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 tảng sở để tác giả đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ĐHĐN CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mục tiêu phấn đấu Đại học Đà Nẵng đến năm 2015 tiếp tục nâng cao uy tín xây dựng “thương hiệu chất lượng Đại học Đà Nẵng” Để đạt mục tiêu này, ĐHĐN cần phải tập trung nguồn lực lớn người, tài chính, vật chất nguồn lực tài cấp lãnh đạo quan tâm cách đặc biệt Trong chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài mà Bộ GD&ĐT giao quyền cho ĐHĐN, theo ĐHĐN phải tự cân đối thu chi điều kiện nguồn thu NSNN ngày bị hạn chế Hơn nữa, nhu cầu chi tiêu đơn vị tăng cao phải thực trả lương, khoản phụ cấp theo lương theo lộ trình tăng lương Chính phủ, nhu cầu đầu tư sở vật chất để nâng cao chất lượng phục vụ, giảng dạy số khoản chi tiêu khác Để đáp ứng yêu cầu trên, công tác kế toán đơn vị phải hoàn thiện phù hợp để lãnh đạo ĐHĐN đơn vị thành viên kiểm soát chặt chẽ nguồn lực tài có yêu cầu cấp thiết Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐHĐN Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh sách, quy định hành Nhà nước Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm đơn vị nhằm đáp ứng nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục đào tạo Hoàn thiện công tác kế toán phải tiến hành tất khâu, tất yếu tố nhằm đảm bảo đồng đáp ứng yêu cầu đơn vị Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo tính khả thi điều kiện cụ thể đơn vị sở vật chất, đội ngũ Các giải pháp hoàn thiện phải tính đến hiệu kinh tế áp dụng, tiết kiệm chi phí, dễ thực 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐHĐN 3.3.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán trƣờng Dự toán công cụ chủ yếu để quản lý trường nhằm thực nhiệm vụ ước giao tình hình Để việc lập dự toán thực có ý nghĩa trình hoạt động nhà trường, trình lập dự toán đơn vị cần hoàn thiện nội dung sau: Thứ nhất, trình lập dự toán cần có tham gia nhà quản lý đội ngũ giảng viên, nhân viên phận nhà trường Việc làm tạo đồng thuận nhà trường mục tiêu cần thực hiện, góp phần nâng cao hiệu hoạt động nhà trường Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Thứ hai, trình lập dự toán cần xác định việc phân bổ sử dụng nguồn lực cách hợp lý Cần so sánh chi phí lợi ích hoạt động nhà trường để định phân bổ nguồn lực cách tối ưu Thứ ba, cần xây dựng ban hành qui trình lập dự toán thức nhà trường Hàng năm trường cần xây dựng rà soát lại định mức thu, chi qui chế chi tiêu nội 3.3.2 Hoàn thiện bộ máy kế toán phân công lao động hợp lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ kế toán Cần xây dựng máy kế toán quản trị trường thời kỳ ngân sách nhà nước cắt giảm dần, tăng cường tự chủ tài cùng với việc cạnh tranh trường ngày tăng hoạt động đào tạo cung cấp dịch vụ liên quan khác Lãnh đạo nhà trường đến việc đơn vị thực dự toán ngân sách toán ngân sách mà cần thông tin mặt hoạt động cụ thể trường để có biện pháp thúc đẩy hoạt động nhà trường tốt hơn, tăng cường nguồn lực tài cho nhà trường Ngoài ra, để xây dựng máy kế toán hoạt động có hiệu quả, phù hợp với cấu tổ chức quản lý đơn vị, cần tuyển chọn nhân viên kế toán có lực, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thông qua thi tuyển, xếp bố trí công việc đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa Phân công công việc cho kế toán cách hợp lý, khoa 3.3.3 Hoàn thiện các bộ mã Thống mã hóa đối tượng điều kiện để liệu từ đơn vị tích hợp vào sở liệu chung, của Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 hệ thống Việc xây dựng mã khâu trình ứng dụng tin học quản lý nói chung hạch toán kế toán nói riêng Việc mã hóa đối tượng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau: Tránh tượng trùng lắp mã, có khả nhận diện thuộc tính đối tượng cách nhanh chóng, xác phải đảm bảo độ rộng mã tương lai 3.3.4 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán cách hạch toán Để phát huy hết hiệu việc sử dụng phần mềm kế toán tổng hợp ĐHĐN Ban KHTC ĐHĐN cần mở thêm tài khoản chi tiết kết hợp với mã hóa đối tượng kế toán thống chung toàn ĐHĐN để số liệu kế toán được đồng bộ a Xây dựng chi tiết tài khoản tổng hợp cách hạch toán + Xây dựng tài khoản chi tiết các tài khoản: Tài khoản 342 “ tài khoản toán nội bộ”, Tài khoản 5111 “ tài khoản thu phí, lệ phí”, Tài khoản 5118 “ tài khoản thu khác" vv + Thống cách hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh chung toàn ĐHĐN + Thống nhất sử dụng tài khoản trung gian nhằm phân quyền cho kế toán viên việc sử dụng phần mềm kế toán + Thống nhất sử dụng mục lục ngân sách cho các khoản chi đúng theo quy đị nh: + Bổ sung hạch toán số tài khoản theo quy định Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 BTC b Thống cách hạch toán nội bộ toàn ĐHĐN Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Với nội dung toán nội đề cập chương 2, tránh tình trạng chuyển tiền qua lại đơn vị thành viên , giảm tải giúp cho kế toán trường chủ động công việc thuận lợi cho công tác tổng hợp toàn ĐHĐN Các trường cần số liệu vào định, tờ trình hay bảng biểu chẳng hạn như: Quyết định chi khoản phúc lợi chung ĐHĐN, hay định khen thưởng, bảng phân bổ kinh phí SĐH, sinh hoạt phí lưu học sinh nước ngoài, tờ trình xin hỗ trợ kinh phí Giám đốc ĐHĐN phê duyệt , hay bảng kê toán tiền giảng trường… chủ động tiến hành chi tiền cho cán theo dõi tài khoản 342 (chi tiết cho từng đơn vị ) Cuối năm, sau duyệt toán, xác định kinh phí lại phải toán trường tài khoản 342 Ban KHTC có trách nhiệm lập bảng phải thu phải trả toàn ĐHĐN Căn vào bảng này, Ban KHTC bù trừ công nợ trường lập bảng thông báo công nợ cho trường Các trường thực bút toán chuyển tiền một lần vào cuối năm Bảng 3.2: Bảng phải thu phải trả toàn ĐHĐN Năm … Đơn vị tính : Triệu đồng Các khoản phải thu Khoản phải trả Cơ Quan Cơ Quan ĐHBK ĐHKT ĐHSP ĐHNN ……… T.cộng Footer Page 24 of 126 ĐHBK ĐHKT ĐHSP ĐHNN …… Cộng Header Page 25 of 126 23 Ví dụ : BẢNG PHẢI THU PHẢI TRẢ TOÀN ĐHĐN NĂM … Đơn vị tính : Triệu đồng Khoản phải thu Khoản phải trả Cơ Quan ĐHBK ĐHKT ĐHSP ĐHNN CĐCN Tổng cộng Cơ Quan ĐHBK 1,545 1,000 850 740 650 4,785 ĐHKT ĐHSP ĐHNN 80 95 62 140 120 32 30 110 73 230 120 120 CĐCN Cộng 1,860 1,182 882 740 873 5.537 292 BẢNG CÔNG NỢ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NĂM Đơn vị tính : Triệu đồng Trường Nợ phải trả ĐHBK Cơ quan 1,545 ĐHKT ĐHSP ĐHNN 80 95 140 Chênh lệch Cộng Nợ phải thu ĐHSP 1,860 120 1,740 BẢNG KÊ THANH TOÁN NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM Đơn vị tính : Triệu đồng Cơ ĐHBK ĐHKT ĐHSP ĐHNN CĐCN Cộng Quan Khoản phải trả Khoản phải thu 1,740 1,072 652 448 873 4,785 3.3.5 Hoàn thiện hệ thống sổ sách, Báo cáo kế toán 3.3.6 Bảo vệ hệ thống máy tính sở liệu Footer Page 25 of 126 4,785 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ thực tiễn công tác kế toán Đại học Đà Nẵng trình bày phân tích Chương luận văn này, thuận lợi khó khăn công tác kế toán tổng hợp toàn Đại học Đà Nẵng Để khắc phục tồn đáp ứng quy mô tăng trưởng, phát triển tương lai Đại học Đà Nẵng, Chương luận văn đưa biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán ĐHĐN KẾT LUẬN CHUNG Để đáp ứng qui mô Đại học Đà Nẵng ngày mở rộng, hoạt động thu, chi tài diễn nhiều hơn, nhu cầu tự chủ hoạt động thu, chi tài cao hoàn thành mục tiêu phát triển đề tương lai tiến đến trình hội nhập quốc tế, Đại học Đà Nẵng cần phải nỗ lực công tác quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hiệu quả, tránh thất thóat lãng phí, mà công tác kế toán đóng trò quan trọng Việc hoàn thiện công tác kế toán nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính, đảm bảo sử dụng có hiệu nguồn lực tài có ĐHĐN góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo hoàn thành nhiệm vụ giao Footer Page 26 of 126 ... để tác giả đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ĐHĐN CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC... 126 19 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐHĐN Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh sách, quy định hành Nhà nước Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với... trạng hướng hoàn thiện công tác kế toán Đại học Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác hạch toán kế toán hoạt động thường xuyên Đại học Đà Nẵng, không nghiên cứu công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay