Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:27

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ĐÌNH HẢI Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện 2: TS CHÚC ANH TÚ Mã ngành: 60.34.30 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 25 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Kế toán tài công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu hoạt ñộng kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin ñầy ñủ, - Trên sở văn quy ñịnh Nhà nước kế toán tài có liên quan, luận văn ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu trung thực, kịp thời, ñáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý ñiều hành quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Tuy nhiên, - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng nhà quản lý ñiều hành thấu hiểu ñược tầm - Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán tài BHXH quan trọng này, ñây nguyên nhân dẫn ñến hiệu thành phố Đà Nẵng, không bao gồm BHXH quận, huyện trực kiểm soát kế hoạch chi tiêu chưa cao, sử dụng nguồn kinh thuộc phí không ñúng nội dung, mục ñích, ñể xảy gian lận, sai sót, thất Phương pháp nghiên cứu thoát tài sản, BCTC cung cấp thông tin chưa ñầy ñủ, kịp thời… Với quy mô ñối tượng ngày mở rộng theo Luật BHXH Luật BHYT, trách nhiệm BHXH thành phố Đà Nẵng nói riêng - Luận văn ñã sử dụng phương pháp: hệ thống, phân tích tổng hợp ñể so sánh, ñối chiếu - Luận văn ñã sử dụng phương pháp vấn trực toàn ngành BHXH Việt Nam nói chung ngày nặng nề tiếp ñối với người có trách nhiệm BHXH thành phố Đà Nẵng Song song với quy mô phát triển hoạt ñộng thu - chi tài Bố cục ñề tài BHXH thành phố Đà Nẵng diễn ngày nhiều với nội dung thu - chi ngày ña dạng phong phú Mặc dù công tác kế toán tài ñã ngày ñược xem trọng số hạn chế ñịnh Đến thời ñiểm tại, chưa có luận văn nghiên cứu ñánh giá thực trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng nhằm hoàn thiện công tác Từ lý trên, hoàn thiện công tác kế toán tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận phụ lục, luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kế toán tài ñơn vị nghiệp công lập Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tài BHXH yêu cầu cấp thiết BHXH thành phố Đà Nẵng, ñó lý thành phố Đà Nẵng chọn ñề tài ‘‘Hoàn thiện công tác kế toán tài BHXH Tổng quan tài liệu nghiên cứu thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Trong lĩnh vực nghiệp công lập, công tác kế toán tài chưa ñược nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Trong phạm vi Đại học Đà Nẵng, số nghiên cứu liên quan ñến công tác như: Header Page of 126 - Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Trần Thị Thanh Định (2011) với ñề tài: "Hoàn thiện tổ chức kế toán CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Trường Cao Đẳng Thương mại" - Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Đoàn Nguyên Hồng (2010) với ñề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán tài bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới" 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm ñơn vị nghiệp công lập Mỗi luận văn ñã nêu, khía cạnh khác nhau, Đơn vị nghiệp công lập tổ chức ñược quan có mặt ñó ñã phản ánh ñược ngành, lĩnh vực ñơn vị cụ thể thẩm quyền Đảng, quan Nhà nước Tổ chức trị - xã ñã nghiên cứu Tuy nhiên, công tác kế toán tài nội hội thành lập quản lý theo quy ñịnh pháp luật, có tư cách pháp dung rộng, không riêng hoạt ñộng phòng KH-TC mà nhân, dấu, tài khoản, hoạt ñộng lĩnh vực giáo dục, ñào liên quan ñến phòng chức khác có liên quan, từ công tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao tác quản lý tài ñến công tác ứng dụng CNTT mà cụ thể phần ñộng - thương binh xã hội, thông tin truyền thông lĩnh vực mềm kế toán nghiệp khác ñược pháp luật quy ñịnh Gắn với mục tiêu nghiên cứu ñã ñặt nghiên cứu Thực trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng, luận văn chủ yếu dựa sở pháp lý 1.1.2 Phân cấp quản lý tài ñơn vị nghiệp công lập - Đơn vị dự toán cấp I ñơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm Thủ tướng Chính phủ UBND giao; qui ñịnh Nhà nước công tác kế toán tài Luật - Đơn vị dự toán cấp II ñơn vị cấp ñơn vị dự toán cấp NSNN, Luật kế toán, Chế ñộ kế toán HCSN, Chế ñộ kế toán I, ñược ñơn vị dự toán cấp I giao dự toán phân bổ dự toán ñược BHXH… giáo trình, tài liệu nghiên cứu có liên quan giao cho ñơn vị dự toán cấp III (trường hợp ñược ủy quyền ñơn vị dự toán cấp I); - Đơn vị dự toán cấp III ñơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, ñược ñơn vị dự toán cấp I cấp II giao dự toán ngân sách 1.1.3 Đặc ñiểm chế tài ñơn vị nghiệp công lập a Đặc ñiểm chung b Đặc ñiểm chế tài ñơn vị nghiệp công lập tự bảo ñảm tự bảo ñảm phần chi phí hoạt ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 c Đặc ñiểm chế tài ñơn vị nghiệp công lập NSNN bảo ñảm toàn chi phí hoạt ñộng - Thực chế ñộ kiểm kê tài sản; chế ñộ BCTC thường xuyên ñịnh kỳ; 1.1.4 Nguồn thu nội dung chi hoạt ñộng nghiệp - Tổ chức công tác kế toán cần bố trí hợp lý nhân sự; a Nguồn thu hoạt ñộng nghiệp 1.2.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tài b Nội dung chi hoạt ñộng nghiệp 1.1.5 Nhiệm vụ, quyền hạn ñơn vị nghiệp công lập quản lý NSNN - Tổ chức lập phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; thực dự toán thu, chi ngân sách ñược giao; ñơn vị nghiệp công lập a Tổ chức chứng từ kế toán ñơn vị nghiệp công lập * Qui trình luân chuyển chứng từ kế toán: Bước 1: Lập chứng từ - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực thu, chi ngân sách ñối Kế toán vào yêu cầu hạch toán ñơn vị với ñơn vị trực thuộc; chấp hành ñúng quy ñịnh pháp luật chứng từ gốc có liên quan ñể viết chứng từ cho phù hợp với yêu cầu kế toán, thống kê; báo cáo, toán ngân sách công khai hạch toán, với nội dung loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kỹ ngân sách theo quy ñịnh pháp luật; thuật viết chứng từ phải ñúng quy ñịnh, sau viết xong phải kiểm - Duyệt toán ñối với ñơn vị dự toán cấp 1.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.2.1 Cơ sở, nguyên tắc yêu cầu kế toán tài ñơn vị nghiệp công lập tra sơ số tiền nội dung chứng từ viết chứng từ gốc Bước 2: Kiểm tra ký chứng từ Chứng từ sau ñược viết xong, ñược chuyển tới Kế toán trưởng Trưởng phòng, ban tương ñương ñể kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ ký xác nhận Sau ñó, chứng từ ñược chuyển tới Thủ trưởng ñơn vị ñể kiểm tra phê duyệt a Cơ sở kế toán ñơn vị nghiệp công lập Bước 3: Sử dụng chứng từ bảo quản chứng từ - Cơ sở kế toán dồn tích Chứng từ ñược phân loại theo nội dung kinh tế, sau ñó - Cơ sở kế toán dựa dòng tiền ñược ghi chép vào sổ chi tiết sổ tổng hợp theo yêu cầu b Yêu cầu nguyên tắc kế toán tài trình hạch toán Sau ñó xếp khoa học theo trình tự thời gian ñơn vị nghiệp công lập - Đảm bảo ghi chép, hạch toán, phản ánh ñầy ñủ, xác, kịp thời hoạt ñộng kinh tế hàng ngày ñơn vị; - Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính; Footer Page of 126 nội dung kinh tế bảo quản phòng kế toán cho ñến toán ñơn vị ñược ñơn vị cấp phê duyệt Cuối cùng, chuyển sang phận bảo mật bảo quản theo quy ñịnh Nhà nước * Hệ thống chứng từ kế toán: Header Page of 126 - Chứng từ kế toán chung cho ñơn vị HCSN gồm tiêu: Lao ñộng tiền lương; vật tư; tiền tệ; TSCĐ - Chứng từ kế toán ban hành theo văn pháp luật khác b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ñơn vị nghiệp công lập Hệ thống tài khoản theo Chế ñộ kế toán HCSN phân thành loại sau: Loại - Tiền vật tư; loại – TSCĐ; loại – Thanh toán; loại - Nguồn kinh phí; loại 5- Các khoản thu; loại Các khoản chi; loại - Các tài khoản bảng Trên sở hệ thống tài khoản kế toán thống áp dụng 10 1.2.3 Tổ chức lập, chấp hành toán dự toán chi NSNN ñơn vị nghiệp công lập a Lập dự toán chi NSNN hàng năm Việc lập dự toán phải vào phạm vi nhiệm vụ ñược giao, ñặc ñiểm cụ thể ñơn vị, tiêu chuẩn ñịnh mức quan Nhà nước quy ñịnh, tình hình tài năm trước ñó, văn hướng dẫn lập dự toán cấp có thẩm quyền Hiện nay, hai phương pháp lập dự toán thường ñược sử dụng phương pháp lập dự toán sở khứ phương pháp lập dự toán cấp không cho ñơn vị, kế toán lựa chọn tài khoản kế toán phù hợp ñể b Chấp hành dự toán chi NSNN hàng năm phản ánh hoạt ñộng kinh tế ñơn vị Trên có sở dự toán ngân sách ñược giao, quan, tổ c Tổ chức hệ thống sổ kế toán ñơn vị nghiệp công lập Chế ñộ kế toán HCSN qui ñịnh ñơn vị kế toán ñược phép lựa chọn bốn hình thức sổ kế toán phù hợp phải tuân thủ chức phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm ñề biện pháp cần thiết nhằm bảo ñảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chi ngân sách, thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài nguyên tắc quy ñịnh cho hình thức sổ kế toán ñã lựa chọn c Quyết toán chi NSNN hàng năm về: Loại sổ, số lượng, kết cấu loại sổ, mối quan hệ loại Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thu, chi NSNN phải tổ chức sổ, trình tự kỹ thuật ghi chép loại sổ kế toán Cụ thể: Hình hạch toán kế toán, báo cáo toán theo ñúng chế ñộ kế toán thức kế toán Nhật ký chung; hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái; hình Nhà nước thức kế toán Chứng từ ghi sổ; hình thức kế toán máy vi tính d Tổ chức hệ thống báo cáo tài ñơn vị nghiệp công lập Hệ thống BCTC ñơn vị nghiệp công lập thực theo Chế ñộ kế toán HCSN; chế ñộ kế toán riêng ngành (nếu có) với ñặc ñiểm: ban hành dựa hệ thống BCTC Chế ñộ kế toán HCSN, ñồng thời bổ sung số BCTC ñặc thù ngành Footer Page of 126 1.2.4 Tiêu chuẩn ñiều kiện phần mềm kế toán áp dụng ñơn vị nghiệp công lập a Tiêu chuẩn phần mềm kế toán - Đảm bảo hỗ trợ cho người sử dụng tuân thủ ñầy ñủ quy ñịnh Nhà nước công tác kế toán; - Có khả năng: nâng cấp, sửa ñổi, bổ sung; xử lý tự ñộng; tự ñộng dự báo, phát ngăn chặn sai sót trình nhập Header Page of 126 11 12 liệu; bảo mật thông tin an toàn liệu; lưu lại ñược dấu vết sổ kế toán; phục hồi ñược liệu; phân quyền b Điều kiện phần mềm kế toán - Định kỳ cuối năm vào thời ñiểm công khai tài ñơn vị phải thông báo công khai kết kiểm tra tài chính, kế toán kết xử lý kết luận tự kiểm tra Được ñặt tên, thuyết minh rõ xuất xứ; có tài liệu hướng dẫn c Điều kiện áp dụng phần mềm kế toán KẾT LUẬN CHƯƠNG - Đảm bảo tiêu chuẩn, ñiều kiện phù hợp với tổ chức hoạt ñộng yêu cầu quản lý; ñiều kiện người máy kế toán Tóm lại, sở qui ñịnh pháp luật, văn Nhà nước tham khảo hệ thống lý luận ñã ñược công - Phải có quy chế sử dụng phần mềm kế toán; tổ chức trang nhận, chương luận văn ñã hệ thống hóa ñược nội dung bị sử dụng thiết bị lưu trữ an toàn cho hệ thống, ñược bố trí lý luận có liên quan ñến công tác kế toán tài ñơn vận hành theo ñúng yêu cầu kỹ thuật; vị nghiệp công lập, cụ thể sau: 1.2.5 Công tác tự kiểm tra kế toán tài ñơn vị nghiệp công lập Thứ nhất: Đã nêu ñược ñặc ñiểm hoạt ñộng tài ñơn vị nghiệp công lập thông qua nội dung: khái niệm, phân a Mục ñích công tác tự kiểm tra cấp quản lý tài chính, ñặc ñiểm chế tài chính, nguồn thu nội Đánh giá tình hình triển khai chấp hành dự toán ngân sách; dung chi hoạt ñộng, nhiệm vụ quyền hạn ñơn vị nghiệp chế sách; quản lý khoản thu, chi tài sản; chấn chỉnh công lập Thứ hai: Đã hệ thống hóa ñược lý luận xử lý kịp thời sai phạm b Hình thức công tác tự kiểm tra công tác kế toán tài ñơn vị nghiệp công lập như: Tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch; tự kiểm tra thường sở, nguyên tắc yêu cầu, nội dung tổ chức công tác kế toán tài xuyên hoạt ñộng kinh tế, tài chính; tự kiểm tra ñột xuất; tự kiểm chính; công tác lập, chấp hành toán dự toán chi NSNN; tiêu tra toàn diện; tự kiểm tra ñặc biệt chuẩn ñiều kiện áp dụng phần mềm kế toán; công tác tự kiểm tra c Một số nội dung công tác tự kiểm tra tài kế toán Kiểm tra nội dung chi thường xuyên; quản lý sử Những nội dung trình bày chương sở ñể tiến hành dụng TSCĐ; quan hệ toán; quản lý sử dụng khoản thu thập số liệu ñánh giá thực trạng công tác kế toán tài vốn tiền; thực toán thu chi tài chính; kế toán; tổ chức BHXH thành phố Đà Nẵng ñược trình bày chương luận văn lãnh ñạo công tác tài chính, kế toán d Xử lý kết tự kiểm tra công khai kết kiểm tra - Các phận, cá nhân có thành tích hoạt ñộng tài chính, kế toán ñược xem xét khen thưởng ñột xuất ñịnh kỳ Footer Page of 126 Header Page of 126 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BHXH thành phố Đà Nẵng BHXH thành phố Đà Nẵng có phòng chức BHXH quận, huyện trực thuộc 2.1.4 Các cấp dự toán thuộc hệ thống BHXH thành phố 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Khái quát chung hình thành phát triển BHXH thành phố Đà Nẵng Ngày 15 tháng năm 1995, BHXH tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng ñời sở thống tổ chức BHXH thuộc hai ngành Lao Đà Nẵng - BHXH thành phố Đà Nẵng: ñơn vị dự toán cấp - BHXH quận, huyện trực thuộc: ñơn vị dự toán cấp 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ñộng thương binh xã hội Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Quảng Nam- 2.2.1 Tổ chức máy kế toán Đà Nẵng Sau hai năm hoạt ñộng, theo phân tách ñịa giới BHXH thành phố Đà Nẵng ñơn vị dự toán cấp 2, có hành tỉnh, ngày 16 tháng năm 1997, BHXH thành phố Đà máy tổ chức kế toán theo mô hình phân tán, bao gồm Phòng KH-TC Nẵng ñược thành lập Để tiếp tục thống quản lý Nhà nước BHXH thành phố Đà Nẵng phận kế toán BHXH quận, hoạt ñộng BHXH, Chính phủ ban hành ñịnh số huyện trực thuộc 20/2002/QĐ/TTg ngày 24/01/2002 việc chuyển BHYT Việt Nam sang sáp nhập BHXH Việt Nam Ngày 01 tháng 01 năm 2003, 2.2.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng BHYT thành phố Đà Nẵng thức sát nhập BHXH thành a Tổ chức chứng từ kế toán phố Đà Nẵng Từ ngày ñầu thành lập với 49 CBCCVC, Việc sử dụng chứng từ kế toán ñơn vị ñảm ñến toàn ngành BHXH thành phố Đà Nẵng ñã có 240 bảo theo ñúng Chế ñộ kế toán BHXH qui ñịnh: chứng từ ñược sử CBCCVC dụng theo ñúng biểu mẫu, mục ñích nội dung 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BHXH thành phố Đà Nẵng Hiện tại, BHXH thành phố Đà Nẵng chưa mở sổ ñăng ký mẫu chữ ký thủ quỹ, nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và BHXH thành phố Đà Nẵng có chức giúp Tổng giám người ñược ủy quyền, Giám ñốc (và người ñược ủy quyền); chưa có ñốc BHXH Việt Nam tổ chức thực chế ñộ, sách BHXH, qui ñịnh cụ thể qui trình luân chuyển chứng từ kế toán ñối với BHYT, BHTN; quản lý quỹ BHXH, BHYT ñịa bàn thành phố loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên ñơn vị; chưa có qui Đà Nẵng theo quy ñịnh BHXH Việt Nam pháp luật ñịnh trách nhiệm người giữ kho tài liệu kế toán; chưa mở sổ theo dõi tài liệu kế toán b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 Công tác hạch toán kế toán BHXH thành phố Đà Nẵng Hệ thống BCTC BHXH thành phố Đà Nẵng ñược thực ñược quan tâm nhằm vận dụng có hiệu quản hệ thống tài khoản tương ñối ñầy ñủ phần mềm kế toán, ñược tự ñộng hóa tính kế toán BHXH, ñáp ứng tương ñối ñầy ñủ yêu cầu quản lý toán xác ñược ñảm bảo theo ñúng biểu mẫu yêu cầu kiểm soát chi quỹ BHXH, BHYT, phản ánh ñầy ñủ hoạt ñộng kinh tế, tài ngành Tuy nhiên, thực trạng tổ chức công tác BCTC BHXH thành phố Đà Nẵng số hạn chế cần hoàn thiện: Tuy nhiên, công tác tổ chức hệ thống tài khoản kế toán BHXH thành phố Đà Nẵng số hạn chế Cụ thể: Thứ nhất: Phân tích thuyết minh BCTC BHXH thành phố Đà Nẵng chưa ñảm bảo chất lượng Thứ nhất: BHXH thành phố Đà Nẵng hạch toán tiền lương phải trả cho CBCCVC chưa ñảm bảo theo Thông tư 185/2010/TT- Thứ hai: Không có báo cáo tài thể số dư tổng hợp tài khoản toàn hệ thống BHXH thành phố Đà Nẵng BTC việc ban hành hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung Chế ñộ kế toán HCSN ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 2.2.3 Tổ chức lập, chấp hành toán dự toán chi NSNN a Lập dự toán chi NSNN hàng năm Thứ hai: BHXH thành phố Đà Nẵng chưa mở tài khoản cấp Hàng năm, vào hướng dẫn BHXH Việt Nam, ñể theo dõi chi tiết nguồn thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH thành phố Đà Nẵng lập dự toán thu, chi NSNN ñể trình nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT BHXH Việt Nam tổng hợp toàn ngành trình Chính phủ phê duyệt Thứ ba: Chế ñộ kế toán BHXH không mở tài khoản dự toán ngân sách năm phản ánh số phải thu BHXH, BHYT bắt buộc; phải thu BHTN; b Tổ chức chấp hành dự toán chi NSNN hàng năm phải thu tiền lãi chậm ñóng BHXH, BHYT, BHTN Trên sở dự toán ngân sách BHXH Việt Nam giao, BHXH c Tổ chức hệ thống sổ kế toán thành phố Đà Nẵng tiến hành thực phân bổ dự toán NSNN năm Nhìn chung, hệ thống sổ sách kế toán BHXH thành phố cho BHXH quận, huyện ñể thực Đà Nẵng ñược thực tương ñối tốt, ñáp ứng ñược nhu cầu quản lý c Quyết toán chi NSNN hàng năm ngành Tuy nhiên, số tồn sau: Quyết toán chi NSNN hàng năm BHXH thành phố Đà Thứ nhất: Sổ kế toán không in theo ñịnh kỳ hàng tháng, quý sau ñã khóa sổ kế toán theo qui ñịnh Thứ hai: Chưa lập in: sổ theo dõi nguồn kinh phí (S42H), sổ tổng hợp nguồn kinh phí (S43-H) d Tổ chức lập báo cáo tài Nẵng không toán chi QLBM cho hoạt ñộng máy ñơn vị mà toán chi chế ñộ BHXH, BHYT, BHTN cho ñơn vị SDLĐ, sở KCB ñối tượng cá nhân thụ hưởng 2.2.4 Ứng dụng phần mềm kế toán công tác kế toán tài a Thực trạng ứng dụng phần mềm kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 Về bản, phần mềm kế toán ñã ñáp ứng ñược yêu cầu Công tác ñối chiếu, xác nhận số dư ñầu kỳ, số phát sinh phản ánh thông tin nhiệm vụ ngành BHXH ñược thiết kế kỳ số dư cuối kỳ tài khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng tuân thủ theo Chế ñộ kế toán BHXH, quy ñịnh Nhà nước ñơn vị ñược thực hàng tháng, có bảng ñối chiếu xác thực Phần mềm kế toán việc ứng dụng BHXH thành phố Đà ñơn vị kho bạc, ngân hàng Tuy nhiên, chưa thấy phân tích, Nẵng số hạn chế ñịnh: Không phân quyền chi tiết ñối chiếu số dư tài khoản ngân hàng, kho bạc với số dư cho phần hành kế toán ñối với chức nhập chứng từ; số nguồn kinh phí, công nợ có liên quan tính phân quyền quan trọng phần mềm chưa ñược quan tâm ñúng mức; chưa thiết lập ñược chức kiểm soát (dấu vết kiểm 2.2.6 Công tác tự kiểm tra kế toán tài ñơn vị ñối với BHXH quận, huyện trực thuộc toán) phần mềm; BHXH thành phố Đà Nẵng chưa có quy ñịnh - Đối với Thanh tra nhân dân: thực kiểm tra nội trách nhiệm, quyền hạn chưa có danh sách phân quyền; số phòng KH-TC năm lần, nhiên chất lượng kiểm tra không cao nhân viên kế toán chưa coi trọng việc bảo mật mật - Phòng Kiểm tra thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng: Do số sử dụng phần mềm kế toán b Đánh giá rủi ro công tác kiểm soát thông tin, phân quyền bảo mật liệu Đối với BHXH thành phố Đà Nẵng, rủi ro công tác phân quyền bảo mật liệu qua thực tế khảo sát xảy phương diện sau: lượng biên chế ít, công tác kiểm tra ñối với nội ngành chưa thật ñược quan tâm ñúng mức - Phòng KH-TC: kiểm tra xét duyệt toán BHXH quận, huyện quí, năm trọng tâm kiểm tra tính ñúng ñắn BCTC với chứng từ, sổ sách có liên quan, không ñi sâu kiểm tra hoạt ñộng tài khác + Không kiểm soát thông tin kế toán phần mềm, dẫn ñến có sai phạm, gian lận không kịp thời phát + Mọi chứng từ ñã ñược Lãnh ñạo ký duyệt ñều bị thay ñổi phần mềm có ý ñồ gian lận + Nhân viên kế toán dễ bị người khác sử dụng mật ñể gian lận phải chịu trách nhiệm + Nhân viên CNTT can thiệp trực tiếp vào CSDL ñể xóa, sửa liệu thông ñồng với nhân viên kế toán 2.2.5 Công tác kiểm tra, ñối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với số dư nguồn kinh phí công nợ có liên quan Footer Page of 126 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những mặt mạnh 2.3.2 Những hạn chế a Hạn chế nội dung tổ chức công tác kế toán tài * Về tổ chức chứng từ kế toán * Tổ chức tài khoản kế toán * Tổ chức hệ thống sổ kế toán * Tổ chức lập báo cáo tài Header Page 10 of 126 19 20 b Hạn chế việc ứng dụng phần mềm kế toán CHƯƠNG c Những hạn chế công tác quản lý tài khác HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG d Những hạn chế Chế ñộ kế toán BHXH 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT LUẬN CHƯƠNG TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm lại, chương 2, luận văn ñã giới thiệu khái quát Thứ nhất: Công tác kế toán tài hoàn thiện công tác chung trình hình thành phát triển, chức nhiệm vụ, kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng phải ñược quan cấu tổ chức hoạt ñộng của BHXH thành phố Đà Nẵng hệ tâm Lãnh ñạo thống BHXH Việt Nam Dựa hệ thống lý luận liên quan ñến công tác kế toán tài ñã nghiên cứu trình bày chương 1, chương luận văn ñã ñi vào ñánh giá thực trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng Qua ñánh giá thực trạng, tác giả ñã rút ñược mặt mạnh, mặt hạn chế công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng, tiền ñề cho việc ñưa số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác ñơn vị ñược trình bày chương luận văn Thứ hai: Nội dung tổ chức công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng phải hướng ñến mục tiêu tuân thủ theo ñúng qui ñịnh Luật kế toán, chế ñộ kế toán BHXH… Thứ ba: Hoàn thiện công tác kế toán tài phải phù hợp với ñặc ñiểm tình hình ñơn vị Thứ tư: Hoàn thiện công tác kế toán tài phải có tính ñồng tất khâu có liên quan Thứ năm: CNTT phải ñược ưu tiên, ñầu tư cách thỏa ñáng ñúng hướng 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nội dung tổ chức công tác kế toán tài a Tổ chức chứng từ kế toán Thứ nhất: Phải mở sổ ñăng ký mẫu chữ ký thủ quỹ, nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người ñược ủy quyền, Giám ñốc theo qui ñịnh) Thứ hai: Xây dựng lại số qui trình luân chuyển chứng từ bất hợp lý, chưa thật khoa học Cụ thể: - Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ mua sắm TSCĐ Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 3.2.2 Hoàn thiện ứng dụng phần mềm kế toán - Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ toán tiền lương a Đối với Lãnh ñạo Thứ ba: BHXH thành phố Đà Nẵng cần ban hành hành qui Sử dụng chức Khóa sổ sau ñã hoàn tất việc ñịnh cụ thể qui trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ toán tài quí/năm; quan tâm, ñạo tăng cường công tác kiểm kinh tế phát sinh thường xuyên ñơn vị tra phân quyền truy cập, bảo mật an toàn liệu phần mềm kế Thứ tư: Công tác lưu trữ tài liệu kế toán (chứng từ, sổ sách, toán; ban hành qui ñịnh cụ thể trách nhiệm cá nhân BCTC …) BHXH thành phố Đà Nẵng phải ñảm bảo theo qui ñịnh việc sử dụng phần mềm lập danh sách phân quyền; ban hành qui Quyết ñịnh số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 ñịnh quản lý thông tin; ñạo công tác tổ chức ñánh giá b Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán rủi ro ứng dụng phần mềm kế toán Thứ nhất: Đối với việc hạch toán khoản phải trả cho b Đối với phòng KH-TC người lao ñộng ñơn vị, BHXH thành phố Nẵng cần phải thực - Trưởng phòng KH-TC: theo ñúng Thông tư 185/2010/TT-BTC + Kiểm tra, rà soát lại toàn việc phân quyền truy cập phần Thứ hai: BHXH thành phố Đà Nẵng cần mở thêm tài khoản mềm kế toán; quán triệt cho CBCCVC phòng việc bảo mật cấp cho tài khoản: TK 571 "Thu BHXH, BHYT bắt buộc", TK mật truy cập sử dụng phần mềm kế toán ñã ñược phân quyền; 352 "Thanh toán chi BHXH TW với tỉnh" TK 354 "Thanh sử dụng chức Ký kiểm soát ký chứng từ toán chi BHXH tỉnh với huyện" c Tổ chức hệ thống sổ kế toán - CBCCVC phòng KH-TC: sử dụng phần mềm kế toán phải có trách nhiệm bảo vệ mật Thứ nhất: BHXH thành phố Đà Nẵng phải thực việc in c Đối với phòng CNTT sổ kế toán vào thời ñiểm cuối kỳ kế toán (cuối quý, cuối năm) Thứ hai: BHXH thành phố Đà Nẵng phải mở sổ kế toán mà phần mềm kế toán chưa hỗ trợ Mở sổ Nhật ký phòng máy chủ ñể ghi lại toàn kiện; nghiêm cấm thiết lập chế ñộ Remote Desktop Connection (ñiều khiển từ xa) cho máy chủ (Server); sử dụng chức SQL Server d Tổ chức lập báo cáo tài Profiler hệ quản trị CSDL SQL Server ñể giám sát ghi lại Thứ nhất: Thuyết minh BCTC cần phải phân tích sâu kiện ñầy ñủ nguyên nhân biến ñộng tăng giảm tiêu tài năm Thứ hai: Thực lập Bảng tổng hợp số dư tài khoản với phạm vi hoạt ñộng tài giới hạn chức nhiệm vụ BHXH cấp tỉnh/thành phố Footer Page 11 of 126 3.2.3 Hoàn thiện công tác kiểm tra, ñối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với số dư nguồn kinh phí công nợ có liên quan BHXH thành phố Đà Nẵng (phòng KH-TC) ñịnh kỳ hàng tháng, quí, năm phải kiểm tra tất số dư tài khoản tiền gửi, ñối Header Page 12 of 126 23 24 chiếu với số dư nguồn kinh phí công nợ có liên quan ñể xác ñịnh 3.2.5 Những ñề xuất kiến nghị ñối với BHXH Việt Nam tồn ñầy ñủ số dư Kết việc kiểm tra, ñối a Về nội dung tổ chức công tác kế toán tài chiếu cần ñược phân tích thuyết minh cụ thể ñối với tài Thứ nhất: Đề xuất BHXH Việt Nam sớm có ñề nghị với Bộ khoản, ñược xác nhận kế toán viên Trưởng phòng KH-TC 3.2.4 Hoàn thiện công tác tự kiểm tra kế toán tài ñối với ñơn vị BHXH quận, huyện trực thuộc a Đối với Ban tra nhân dân Tổ chức lại Ban tra nhân dân gồm thành viên hiểu biết lĩnh vực tài chính; tổ chức tập huấn thường xuyên Ban tra nhân dân lĩnh vực tài ngành, nghiệp vụ kiểm tra kế toán tài b Đối với phòng Kiểm tra BHXH thành phố Đà Nẵng - Tăng cường công tác kiểm tra tài kế toán nội bộ; công tác tự kiểm tra tài kế toán phải ñược xây dựng kế hoạch tài bổ sung tài khoản cấp ñể thay cho tài khoản mà BHXH Việt Nam tạm qui ñịnh, cụ thể: - Chuyển sang tài khoản Loại 5-Các khoản thu ñối với tài khoản: TK 3312, TK 3313, TK 3315 - Chuyển sang tài khoản Loại 6-Các khoản chi ñối với tài khoản: TK 3114, TK 3112, TK 3116 Thứ hai: BHXH Việt Nam ñề xuất Bộ tài bổ sung tài khoản phản ánh riêng số thu BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc Thứ ba: BHXH Việt Nam ñề xuất Bộ tài bổ sung tài khoản phản ánh số phải thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc lãi chậm ñóng bảo hiểm cụ thể từ ñầu năm phải có ñề cương chi tiết; ñổi nội b Về thiết kế phần mềm kế toán dung kiểm tra nhằm ñảm bảo rà soát chấn chỉnh toàn hoạt ñộng Thiết kế lại trình ñơn (menu) phân quyền nhập liệu cho tài ngành; thành lập ñoàn kiểm tra kế toán tài phải có phần hành kế toán ñể phân quyền chi tiết cách ñộc lập; thiết thành viên phòng chức có liên quan kế bổ sung dấu vết kiểm toán trực tiếp phần mềm ñể người có c Đối với phòng KH-TC thẩm quyền xem kiểm tra lúc nào; thiết kế kiểm soát Báo cáo hàng ngày số dư tài khoản tiền gửi; tình hình chặt chẽ cách thông tin chứng từ ñược ñưa thức nhập, xuất quỹ tiền mặt; biến ñộng không bình thường vào hệ thống ñược Lãnh ñạo phòng KH-TC thực chức ngày thông qua mạng nội quan; kết hợp duyệt toán Ký kiểm soát hàng quý, năm ñể thực kiểm tra chấn chỉnh cách toàn diện công tác kế toán tài qua kỳ hoạt ñộng; ñề xuất Giám ñốc BHXH thành phố yêu cầu bắt buộc Giám ñốc BHXH quận, huyện sử dụng dịch vụ Mobile Banking ñể quản lý ñối với việc rút Sec tiền mặt Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tài KẾT LUẬN CHUNG BHXH thành phố Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất số giải pháp hoàn thiện ñảm bảo phù hợp với qui ñịnh pháp luật kế toán, Hoàn thiện công tác kế toán tài doanh nghiệp chế ñộ kế toán BHXH gắn liền với ñặc ñiểm hoạt ñộng ñơn vị kinh tế, ñơn vị HCSN, ñơn vị nghiệp công lập nói chung Các nội dung hoàn thiện bao gồm: BHXH thành phố nói riêng yêu cầu cấp thiết quản lý Thứ nhất: Hoàn thiện nội dung tổ chức công tác kế toán tài bao gồm: công tác tổ chức chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán lập báo cáo tài ñiều hành ñơn vị quan Nhà nước, ñặc biệt giai ñoạn hội nhập kinh tế quốc tế Có thể nói, nghiên cứu ñề xuất hoàn thiện công tác Thứ hai: Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT công tác kế kế toán tài tác giả BHXH thành phố Đà Nẵng thực toán tài bao gồm vấn ñề liên quan ñến công tác phân thiết thực phù hợp với tình hình hoạt ñộng tài ñơn vị quyền phần mềm kế toán, công tác quản lý ứng dụng phần mềm kế Tác giả mong muốn nghiên cứu ñược lãnh ñạo BHXH toán lãnh ñạo ñơn vị công tác liên quan ñến an toàn, bảo mật thành phố Đà Nẵng quan tâm xem xét ñưa vào áp dụng nhằm ñảm hệ thống thông tin kế toán bảo cho công tác kế toán tài ñơn vị ngày ñược hoàn Thứ ba: Hoàn thiện công tác ñối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc với nguồn kinh phí công nợ có liên quan ñây công việc thiếu công tác quản lý tài khoản tiền gửi Thứ tư: Hoàn thiện công tác tự kiểm tra kế toán tài bao gồm liên quan ñến phận, phòng ban có chức thực công tác nhằm giúp cho công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng ngày ñược hoàn thiện an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí ñơn vị, nâng cao ñời sống cho CBCCVC toàn hệ thống BHXH thành phố Đà Nẵng Thứ năm: Một số ñề xuất ñối với BHXH Việt Nam nội dung công tác kế toán tài chính, thiết kế phần mềm kế toán nhằm hoàn thiện hệ thống tài khoản phần mềm kế toán ngành BHXH Footer Page 13 of 126 thiện ... trạng công tác kế toán tài BHXH thành phố Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tài BHXH yêu cầu cấp thiết BHXH thành phố Đà Nẵng, ñó lý thành phố Đà Nẵng chọn ñề tài ‘ Hoàn thiện công tác. .. Page of 126 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BHXH thành phố Đà Nẵng BHXH thành phố Đà Nẵng có phòng chức BHXH quận, huyện... mềm kế toán CHƯƠNG c Những hạn chế công tác quản lý tài khác HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BHXH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG d Những hạn chế Chế ñộ kế toán BHXH 3.1 NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay