Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:24

Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ðẠI HỌC ðÀ NẴNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG HOÀNG THỊ THANH TÚ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP THUỘC HỌC VỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện : PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện : GS.TS ðẶNG THỊ LOAN Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp ðại học ðà Nẵng vào ngày … tháng … năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu Luận văn : - Trung tâm Thông tin – Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng ðÀ NẴNG – NĂM 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh ñơn vị nghiệp có thu ñồng thời ñơn vị giáo dục ñào tạo mang tính chất ñặc thù chủ yếu ñối tượng ñào tạo ñơn vị ñều cán quản lý, lý luận, truyền thông ðảng Nhà nước Từ năm 2007, Học viện ñã tổ chức triển khai thực chế quản lý tài theo Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 thực giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho ñơn vị dự toán trực thuộc, ñó ñặc biệt trọng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Tuy nhiên, công tác kế toán ñơn vị nhiều bất cập, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý Do ñó, việc ñánh giá thực trạng nghiên cứu ñề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Học viện thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu thực tế, cấp bách lâu dài Vì vậy, tác giả chọn ñề tài “ Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh ” ñể làm ñối tượng nghiên cứu cho Luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn ñề lý luận tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp công lập có thu nói chung ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu nói riêng, mô tả “bức tranh” khái quát công tác kế toán, quản lý tài ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, qua ñó ñánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng ñề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, Footer Page of 126 Header Page of 126 quản lý tài ñiều kiện thực giải pháp ñơn vị Chương 1: Tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán ñơn vị ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu lý luận tổ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp công lập có thu thực tiễn công tác dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Với phạm vi nghiên cứu ñơn vị : Học viện Chính trị - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Hành khu vực I, III khoảng thời gian từ 2007 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bao gồm: Phương pháp nghiên cứu lý luận, khảo sát tư liệu, phương pháp ñiều Chương TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ðÀO TẠO CÓ THU tra, thu thập thông tin, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh 1.1 ðặc ñiểm ñơn vị nghiệp công lập có thu chứng minh, phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia ñể ñưa 1.1.1 Khái niệm nội dung cần hoàn thiện phù hợp có tính khả thi Ý nghĩa khoa học thực tiễn ðơn vị nghiệp công lập có thu ñơn vị Nhà nước thành lập hoạt ñộng lĩnh vực y tế, giáo dục ñào tạo, văn - Về lý luận : Luận văn trình bày hệ thống toàn diện tổ hóa, thể thao… Nguồn kinh phí hoạt ñộng ñơn vị chủ chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp công lập có thu nói yếu Ngân sách Nhà nước cấp Ngoài ra, gắn với chức chung ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo nói riêng công tác hoạt ñộng, ñơn vị phép khai thác nguồn thu ñể trang trải phải phù hợp với chế tự chủ tài ñơn vị nghiệp phần chi phí toàn chi phí thường xuyên ñơn vị - Về thực tiễn : Luận văn mô tả thực trạng công tác hạch 1.1.2 ðặc ñiểm hoạt ñộng ñơn vị nghiệp công lập có thu toán kế toán ñể quản lý nguồn tài ñơn vị dự toán cấp 1.1.3 Phân cấp quản lý tài ñơn vị nghiệp công lập thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Từ ñó có thu ñề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, quản lý 1.2 ðặc ñiểm ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu tài ñơn vị 1.2.1 ðặc ñiểm hoạt ñộng ñơn vị nghiệp ñào tạo có thu Bố cục Luận văn Nội dung Luận văn gồm 03 chương (ngoài phần mở ñầu, kết luận) : Footer Page of 126 Là ñơn vị nghiệp công lập có thu thuộc lĩnh vực giáo dục ñào tạo Các ñơn vị có trách nhiệm ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ñào tạo bồi dưỡng ñội ngũ trí thức, ñội ngũ cán Header Page of 126 khoa học, kỹ thuật có trình ñộ chuyên môn, nghiên cứu khoa học ñáp - Tổ chức lập chứng từ kế toán : ðây trình sử dụng ứng yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế ñất nước chứng từ ñã ñược lựa chọn danh mục chứng từ ñơn vị 1.2.2 Quản lý tài ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có phương tiện phù hợp ñể ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh thu vào chứng từ Hiện nay, ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu ñang - Tổ chức kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán : ðây việc xác thực triển khai chế quản lý tài theo Nghị ñịnh ñịnh tính xác, ñúng ñắn thông tin ghi chứng từ kế toán 43/2006/Qð-CP ngày 25/4/2006 Công tác quản lý tài - Tổ chức bảo quản, lưu trữ hủy chứng từ kế toán : Khi ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu phải thực công việc kết thúc kỳ kế toán năm, chứng từ ñược chuyển sang lưu trữ theo sau : loại theo thứ tự thời gian phát sinh Khi hết thời gian lưu trữ, 1.2.2.1 Công tác lập dự toán thu chi chứng từ ñược phép tiêu hủy theo quy ñịnh 1.2.2.2 Công tác chấp hành dự toán thu chi * Chương trình luân chuyển chứng từ kế toán: ðây khâu 1.2.2.3 Công tác toán thu chi thiết lập ñường ñi cho loại chứng từ, từ khâu lập, thu nhận, kiểm 1.3 ðặc ñiểm tổ chức kế toán ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tra, hoàn chỉnh, sử dụng, bảo quản lưu trữ chứng từ nhằm giúp cho tạo có thu việc ghi sổ kế toán, thông tin kinh tế nội ñược khoa học, hiệu 1.3.1 Nguyên tắc kế toán chi phối Xây dựng nội quy quy ñịnh chứng từ kế toán : ðể quản lý - Kế toán theo sở tiền sử dụng hợp lý tài sản, tăng cường công tác quản lý tài chính, - Kế toán theo nguồn kinh phí ñược giao ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo cần ñưa công tác chứng từ kế toán 1.3.2 Tổ chức công tác kế toán vào nề nếp trì kỷ cương việc thực khâu 1.3.2.1.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán chứng từ Nội dung tổ chức chứng từ kế toán ñơn vị nghiệp bao gồm : 1.3.2.2.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Các ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo vào - Xác ñịnh danh mục kế toán : Các ñơn vị nghiệp giáo dục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho ñơn vị HCSN Quyết ñào tạo ñơn vị nghiệp công lập có thu nên hệ ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài thống chứng từ kế toán phải tuân theo quy ñịnh Luật Kế toán, Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 ñể chọn hệ thống tài Quyết ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006, Thông tư khoản áp dụng cho ñơn vị ñược xây dựng hệ thống tài khoản chi 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ trưởng Bộ Tài quy tiết cấp ñể hệ thống hóa thông tin kế toán chi tiết nhằm cụ thể hóa ñịnh chế ñộ kế toán HCSN tiêu kinh tế, tài tổng hợp ñã phản ánh tài khoản cấp phục vụ cho yêu cầu quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2.3.Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán hệ thống sổ kế toán Hiện nay, ñơn vị ñều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo quy ñịnh Luật kế toán, Nghị hội nghị giao ban, ñại hội công nhân viên chức niêm yết bảng thông báo ñơn vị 1.3.2.5.Tổ chức công tác tự kiểm tra kế toán ñịnh số 128/2004/Nð-CP ngày 31/5/2004 quy ñịnh chi tiết hướng Công tác tự kiểm tra kế toán ñơn vị nghiệp thủ dẫn thi hành số ñiều Luật kế toán, Quyết ñịnh số trưởng ñơn vị kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 Thông tư 185/2010/TT-BTC theo Qð 67/2004/Qð-BTC ngày 13/8/2004 ban hành “Quy chế tự ngày 15/11/2010 Bộ trưởng Bộ Tài quy ñịnh chế ñộ kế kiểm tra tài chính, kế toán quan, ñơn vị có sử dụng kinh phí toán HCSN ngân sách nhà nước” Hệ thống sổ kế toán áp dụng ñơn vị nghiệp ñược quy ñịnh gắn liền với hình thức kế toán mà ñơn vị ñó lựa chọn áp dụng thực tiễn : (Phụ lục số 01) 1.3.3 Tổ chức máy kế toán Tổ chức máy kế toán việc tập hợp cán kế toán ñể xác lập quan hệ phân chia công việc kế toán ñơn vị - Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Các ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo lựa chọn hai - Hình thức kế toán Nhật ký chung mô hình tổ chức máy kế toán sau : - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 1.3.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo tài - ðối với ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có quy mô lớn vừa có ñơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc vừa có ñơn vị * Tổ chức hệ thống báo cáo tài : trực thuộc hạch toán ñộc lập, có tư cách pháp nhân lựa chọn Tổ chức hệ thống báo cáo tài ñơn vị nghiệp mô hình Tổ chức máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán giáo dục ñào tạo có thu việc tạo mối liên hệ chặt chẽ - ðối với ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo ñộc lập, có tư trình hạch toán kế toán với nhu cầu thông tin mặt cách pháp nhân (ñơn vị dự toán cấp 3) có ñơn vị quản lý giúp quan chủ quản, quan tài kiểm tra, xem xét, trực thuộc hạch toán phụ thuộc lựa chọn mô hình Tổ chức nắm bắt ñược tình hình chấp hành ngân sách xét duyệt chi máy kế toán tập trung nghiệp ñơn vị năm báo cáo Hiện nay, ñơn vị ñều phải lập báo cáo tài theo Quyết ñịnh 19/2006/QD-BTC ngày 30/3/2006 Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ trưởng Bộ Tài * Công khai tài : Các ñơn vị nghiệp giáo dục ñào tạo có thu phải công khai dự toán, toán thu chi ngân sách năm khoản thu chi khác Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương - Công tác xây dựng dự toán ngân sách THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC Các ñơn vị lập dự toán thu chi NSNN theo mục lục NSNN, ðƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP THUỘC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - kèm theo báo cáo thuyết minh sở tính toán, thuyết HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH minh nhiệm vụ chi trọng tâm, ñột xuất, kiến nghị gửi Học 2.1 ðặc ñiểm hoạt ñộng Học viện Chính trị - Hành viện trước ngày 5/7 hàng năm Quốc gia Hồ Chí Minh 2.1.1 ðặc ñiểm hoạt ñộng - Công tác chấp hành, thực dự toán ngân sách Nhà nước Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh thực Trên sở dự toán ngân sách ñược giao, ñơn vị ñã chủ chức ñào tạo, bồi dưỡng cán lãnh ñạo, quản lý trung ñộng quản lý, chi tiêu ñúng chế ñộ, sách nhằm thực tốt cấp, cao cấp ñối tượng khác theo quy ñịnh cấp có thẩm nhiệm vụ chuyên môn ñược giao quyền; nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí * Nguồn kinh phí ñơn vị Minh, ñường lối ðảng, sách pháp luật Nhà nước, * Sử dụng nguồn kinh phí ñơn vị khoa học trị khoa học hành - Công tác toán ngân sách Nhà nước 2.1.2 Tổ chức máy Học viện Chính trị - Hành Quốc Các ñơn vị thực báo cáo toán theo quy ñịnh gia Hồ Chí Minh Quyết ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài 2.1.3 Cơ chế quản lý tài Học viện Chính trị - Hành Học viện Ngoài ra, ñể phục vụ công tác quản lý mang tính Quốc gia Hồ Chí Minh chất ñặc thù, ñơn vị phải lập thêm số báo cáo chi tiết theo 2.1.3.1 Phân cấp quản lý tài ảnh hưởng ñến công tác kế toán yêu cầu Vụ Tài – Kế hoạch Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 2.2 ðặc ñiểm tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp 2.1.3.2 Cơ chế quản lý tài ảnh hưởng ñến công tác kế toán thuộc Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí Minh ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị – Hành 2.2.1 ðặc ñiểm tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Cơ chế quản lý tài Học viện ñược xây Từ chuyển ñổi từ chế quản lý tài ðảng sang dựng sở quy ñịnh hành Nhà nước Trên sở chế quản lý tài Nhà nước công tác tổ chức hạch toán kế toán ñó, tổ chức quản lý tài Học viện việc tổ ñơn vị thay ñổi mà ñiểm rõ thay ñổi chức quản lý khoản thu, khoản chi theo hướng dẫn thống từ hạch toán nguồn hình thành kinh phí ñơn vị từ việc cấp phát kinh khâu lập, chấp hành toán ngân sách Quy trình quản lý tài phí theo hình thức lệnh chi toàn kinh phí cấp sang thực việc Học viện gồm bước sau : chi ñược kiểm soát qua hệ thống Kho bạc, nội dung chi ñược Footer Page of 126 Header Page of 126 10 thẩm ñịnh, duyệt toán ñược công nhận nguồn hình thành ñơn vị Trong phạm vi nghiên cứu, Luận văn nghiên cứu ñiển hình tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp : Học viện Chính trị – Hành khu vực I Học viện Chính trị – Hành khu vực III 11 * Chương trình luân chuyển chứng từ : Các ñơn vị chưa có kế koạch luân chuyển chứng từ ñể xác ñịnh khâu, giai ñoạn luân chuyển, xác ñịnh ñường ñi riêng loại chứng từ Các ñơn vị chưa xây dựng nội quy chứng từ 2.2.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản Các ñơn vị xây dựng hệ thống tài khoản dựa theo Quyết ñịnh 2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán số 19/2006/Qð-BTC Bộ Tài chính, thực tế thực có ñiều cấp thuộc Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí chỉnh bổ sung thêm số tài khoản chi tiết song chưa ñáp ứng Minh ñược yêu cầu quản lý 2.2.2.1 Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ 2.2.2.3 Thực trạng tổ chức hệ thống sổ kế toán Kết khảo sát cho thấy, ñơn vị ñã vào Quyết Qua khảo sát, ñơn vị áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ñịnh số 19/2006/Qð-BTC Bộ Tài ñể xây dựng hệ ghi sổ tiến hành hạch toán nghiệp vụ qua phần mềm kế toán thống chứng từ kế toán tương ñối phù hợp với ñặc ñiểm, quy mô Hình thức tương ñối phù hợp với mô hình tổ chức, quản lý hoạt ñộng máy kế toán ñơn vị Việc luân chuyển chứng từ ñơn vị phù hợp với việc áp dụng phần mềm công tác kế ñơn vị thực chưa tốt : toán Các ñơn vị chưa mở in ñầy ñủ sổ ñể phản ánh hoạt Khâu lập chứng từ : ñơn vị chưa vận dụng ñầy ñủ mẫu biểu chứng từ ñể kiểm soát chi tiết hoạt ñộng ñơn vị mình, nội dung ghi chứng từ chưa cụ thể rõ ràng ñộng ñơn vị 2.2.2.4 Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo tài Hệ thống báo cáo tài ñơn vị ñược áp dụng theo Khâu kiểm tra chứng từ : Vẫn có chứng từ bị tẩy xóa, thiếu Quyết ñịnh 19/2006/Qð-BTC ngày 30/03/2006 Bộ Tài chính, chữ ký ñối tượng liên quan, số tiền tính toán chưa xác, bao gồm báo cáo tài báo cáo toán ngân sách Ngoài ra, chứng từ nhầm lẫn số tiền, ñịnh khoản sai, nhầm ñơn vị phải lập báo cáo ñể phục vụ công tác tổng hợp nguồn kinh phí, ghi sai mục lục ngân sách… thông tin số liệu hoạt ñộng ñơn vị cho Vụ Kế hoạch Khâu phân loại, xếp chứng từ : Các ñơn vị phân loại – Tài (báo cáo tổng hợp theo dõi ñầu tư xây dựng xếp chứng từ chưa khoa học, chứng từ xếp không theo sửa chữa lớn TSCð; báo cáo tình hình thực ñề tài nghiên cứu nguồn, không theo thứ tự thời gian khoa học; báo cáo tình hình ñào tạo, bồi dưỡng cán công chức) Khâu bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán: Các ñơn vị chưa Các ñơn vị có thực công tác công khai tài theo có kho ñể lưu trữ chứng từ, trình lưu trữ xếp chứng từ lộn quy ñịnh Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 Bộ Tài xộn không theo trình tự thời gian gây khó khăn việc tìm kiếm v/v hướng dẫn thực quy chế công khai tài Footer Page of 126 Header Page of 126 12 13 cầu quản lý ñơn vị mình, ñáp ứng ñược yêu cầu quy ñịnh Bộ Tài hướng dẫn Vụ Kế hoạch – Tài 2.2.2.5 Thực trạng tổ chức tự kiểm tra kế toán - Các ñơn vị ñã áp dụng hệ thống sổ kế toán phù hợp với ñặc Kết khảo sát cho thấy, ñơn vị ñã nhận thức ñược vai ñiểm quy mô, ñiều kiện vật chất có ñảm bảo thuận lợi trò, ý nghĩa công tác kiểm tra kế toán theo Quyết ñịnh cho công tác ghi chép, phản ánh số liệu, thông tin tài kế 67/2004/Qð – BTC ngày 13/8/2004 quy chế tự kiểm tra tài toán dễ dàng, xác Tuy nhiên, việc tự kiểm tra tài chính, kế toán ñơn vị không - Các báo cáo tài ñược lập ñầy ñủ theo ñúng quy ñịnh, ñược tiến hành thường xuyên, liên tục Các ñơn vị chưa lập ñã cung cấp kịp thời thông tin tài phần thông phận làm công tác kiểm tra thực kế hoạch kiểm tra kế toán tin quản lý nội 2.2.2.6 Thực trạng tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán Các ñơn vị ñã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế - Các ñơn vị ñã triển khai ứng dụng tin học công tác hạch toán kế toán toán Ngoài ra, ñể phục vụ cho công tác kế toán ñơn vị sử - Các ñơn vị ñã xác ñịnh ñược khối lượng công tác kế toán, dụng phần mềm riêng lẻ khác phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế chất lượng thông tin kế toán cấu, tố chất nghiệp vụ lao thu nhập, phần mềm tính lương, theo dõi công trình, công nợ… ñộng kế toán, sở ñó ñã tổ chức tương ñối hợp lý máy kế 2.2.3 Thực trạng tổ chức máy kế toán toán ñơn vị Mô hình tổ chức công tác kế toán ñơn vị theo hình thức mô hình tổ chức máy kế toán tập trung 2.3 ðánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia 2.3.2 Những tồn tại, vướng mắc * Trình ñộ chuyên môn cán kế toán tổ chức máy kế toán: ðội ngũ cán kế toán thụ ñộng, làm theo lối mòn, chưa Hồ Chí Minh trọng dành thời gian nghiên cứu, cập nhật chế ñộ 2.3.1 Những ưu ñiểm sách mới, chưa ñào sâu, tìm tòi sáng tạo công việc Việc phân - Các ñơn vị ñã tuân thủ tốt chế ñộ chứng từ kế toán, biểu mẫu theo ñúng hướng dẫn Bộ Tài Ngoài công ñảm nhiệm phần hành kế toán phù hợp với khả chuyên môn chưa ñược trọng không rõ ràng, khoa học biểu mẫu theo quy ñịnh, ñơn vị ñã vận dụng sáng tạo * Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán : chứng từ kế toán hướng dẫn phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng, phục vụ Việc lập, ghi chép, tính toán số liệu liên quan ñến yếu cho công tác quản lý tài ñơn vị - Các ñơn vị ñã nghiên cứu, tổ chức vận dụng tài khoản tổng hợp chi tiết hợp lý, phù hợp với ñặc ñiểm yêu Footer Page of 126 tố chứng từ gốc ñôi không xác, thông tin chưa ñầy ñủ, rút gọn gây khó hiểu, số chứng từ toán chưa kiểm tra ñược thông tin giá từ thị trường Header Page of 126 14 15 Các ñơn vị chưa mở sổ ñăng ký mẫu chữ ký thủ quỹ, thủ mềm riêng lẻ chưa tích hợp ñược với phần mềm kế toán tổng hợp ñã kho, cán kế toán, kế toán trưởng, thủ trưởng ñơn vị theo quy gây chồng chéo công tác cập nhật chứng từ, kiểm tra, lập báo ñịnh Bộ Tài cáo Công tác tổ chức lưu trữ chứng từ ñơn vị thực * Về công tác quản lý tài ñơn vị : chưa tốt, ñơn vị chưa có ñịa ñiểm riêng dành cho việc lưu trữ chứng từ kế toán, chưa xử lý chứng từ hết thời hạn bảo quản Các ñơn vị chưa lập ñược kế hoạch luân chuyển chứng từ bố trí người chưa thực hợp lý, khoa học nên quy trình luân chuyển chứng từ chưa ñảm bảo tính liên tục, khép kín * Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán : Hệ thống tài khoản cấp 2,3,4 ñơn vị xây dựng thiếu, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý Công tác xây dựng dự toán : Dự toán ñơn vị lập theo phương pháp truyền thống thường nộp chậm so với thời gian quy ñịnh Công tác chấp hành dự toán : Các ñơn vị chưa chủ ñộng quản lý ñiều hành ngân sách, bị ñộng, lúng túng công tác triển khai, ñặc biệt ñối với nguồn kinh phí không thường xuyên Công tác toán dự toán : Công tác triển khai, báo cáo toán số nguồn kinh phí dự toán ñược giao ñơn vị * Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán: chưa tốt, số liệu chưa xác phải chỉnh sửa nhiều lần, nộp Hệ thống sổ chi tiết thiếu nhiều, chưa ñáp ứng ñược yêu báo cáo toán không ñúng thời gian quy ñịnh cầu hệ thống hoá thông tin phục vụ cho việc quản lý ñơn vị * Về tổ chức hệ thống báo cáo tài : Các báo cáo mang tính chất tuân thủ, pháp lý Các ñơn vị lập báo cáo tài mang tính ñối phó, lập bảng biểu báo cáo kế toán tài thông dụng quan quản lý cấp có yêu cầu ñơn vị lập báo cáo khác 2.3.3 Những nguyên nhân - Cơ chế kiểm soát chi qua KBNN phức tạp làm cho công tác theo dõi, ñối chiếu, toán kinh phí vất vả, dễ nhầm lẫn, sai sót - Công tác phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, ñơn vị chức khác có liên quan (Vụ Quản lý Khoa học, Vụ Quản lý * Về tổ chức công tác tự kiểm tra kế toán : ðào tạo, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế) ñơn vị dự Công tác tự kiểm tra tài chưa phát huy ñược vai trò, toán triển khai thực nhiệm vụ chưa ñảm bảo theo yêu cầu khả kiểm tra, kiểm soát, chưa thực ñóng góp cho ñơn vị làm ảnh hưởng không nhỏ ñến công tác kế toán ñơn vị dự công tác quản lý minh bạch báo cáo tài chính, toán toán trực thuộc * Về ứng dụng tin học tổ chức công tác kế toán: Việc vận dụng phần mềm kế toán công việc nhiều sai sót, lúng túng nên chưa khai thác hết hiệu sử dụng phần mềm tổ chức hạch toán kế toán Việc sử dụng phần Footer Page of 126 - Chế ñộ kế toán ban hành, ñã sửa ñổi ñiểm bất cập bổ sung thêm nội dung nhiều ñiểm chưa ñáp ứng yêu cầu thực tiễn Header Page 10 of 126 16 - Việc tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, 17 thời giúp cho người quản lý ñơn vị ñịnh quản lý phù hợp chuyên môn chế ñộ sách cho kế toán ñơn vị ñảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ thường không kịp thời, thường xuyên Công tác ñào tạo, bồi dưỡng 3.2 ðịnh hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ñơn cho cán kế toán kiến thức tin học ứng dụng máy tính vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - hành Quốc gia công tác kế toán chưa ñược quan tâm ñúng mức Hồ Chí Minh - Năng lực, trình ñộ cán làm công tác kế toán nhìn chung hạn chế, chưa ñầu tư thời gian ñể nghiên cứu, tìm hiểu - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải ñảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh sách, quy ñịnh hành Nhà nước chế sách ñể nâng cao nhận thức phù hợp với tình hình - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với ñặc - Công tác phân công, phân nhiệm máy kế toán ñiểm ñơn vị, ñáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu chất lượng công không rõ ràng, khoa học tác giáo dục ñào tạo - Sự phối hợp phận kế toán phận khác - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải tiến hành tất toàn ñơn vị chưa chặt chẽ dẫn ñến vấn ñề luân chuyển, kiểm tra khâu, phần hành, tất yếu tố nhằm ñảm bảo ñồng xử lý chứng từ thường chậm trễ ñáp ứng yêu cầu ñơn vị - Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phải ñảm bảo Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC tính khả thi, tiết kiệm ñiều kiện cụ thể ñơn vị sở vật chất, ñội ngũ KẾ TOÁN TẠI CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán THUỘC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Quốc gia Hồ Chí Minh 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 3.3.1.Phân công lao ñộng hợp lý, nâng cao trình ñộ chuyên môn, ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành nghiệp vụ cán kế toán Quốc gia Hồ Chí Minh - Việc áp dụng chế quản lý tài không ngừng nâng cao hoàn thiện công tác tổ chức kế toán yếu tố góp phần - Tổ chức công tác rà soát, xếp phân công công việc cho cán kế toán cách khoa học, hợp lý, ñảm bảo phù hợp với trình ñộ chuyên môn người ñảm bảo hiệu hoạt ñộng ñơn vị - Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán ñơn vị nhằm mục tiêu ñảm bảo thông tin kế toán tin cậy, ñầy ñủ, xác, kịp Footer Page 10 of 126 - Thường xuyên có kiểm tra ñánh giá chất lượng công tác cán vừa có phương án xây dựng củng cố ñội ngũ cán kế cận Header Page 11 of 126 18 19 - Tăng cường tính chủ ñộng học hỏi cán kế toán chứng từ, loại bỏ ñược bước trùng lặp khâu kiểm tra, rà ñồng thời khuyến khích cán tự chủ ñộng học tập, nâng cao trình soát tính hợp lý, hợp lệ chứng từ kế toán thể ñược ñộ nghiệp vụ chuyên môn chuyên môn hóa phần hành kế toán Các ñơn vị - ðội ngũ cán kế toán phải ñược xây dựng nguyên tắc chuẩn hoá lực, nghiệp vụ chuyên môn, ñạo ñức nghề nghiệp 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán Thứ nhất, Xác ñịnh ñúng chứng từ cho nghiệp vụ kinh tham khảo số quy trình luân chuyển chứng từ lập riêng cho loại chứng từ sau: * Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền mặt * Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt tế phát sinh Chẳng hạn, toán mua công cụ dụng cụ bị hỏng * Quy trình luân chuyển chứng từ toán chuyển cho phòng ban mẫu chứng từ cần thiết gồm Giấy báo khoản hỏng, công cụ dụng cụ (Mẫu số C22-HD_Theo Qð 19/2006/QD- * Quy trình luân chuyển chứng từ mua sắm vật tư, tài sản BTC), Bảng kê mua hàng (Mẫu số C24-HD_Theo Qð 19/2006/QD- Song song với việc lập kế hoạch luân chuyển chứng từ BTC), Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ (Mẫu ñơn vị phải xây dựng nội quy chứng từ kế toán, tiêu chuẩn hợp lệ số C26-HD_Theo TT 185/2010/TT-BTC); toán thuê mướn chứng từ lao ñộng cần sử dụng mẫu chứng từ Bảng toán tiền thuê 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán (Mẫu C09-HD_Theo Qð 19/2006/QD-BTC); … - Sử dụng ñầy ñủ tài khoản theo quy ñịnh phù hợp với Thứ hai, khâu lập chứng từ, yếu tố nội dung ñặc thù hoạt ñộng ñơn vị chứng từ cần ghi cụ thể, rõ ràng, trung thực, ñầy ñủ liên theo - Xây dựng tài khoản chi tiết kết hợp với việc mã hóa ñối quy ñịnh, liên phải giống nội dung, gạch bỏ phần ñể tượng kế toán ñối với nguồn kinh phí, nguồn thu nghiệp trống, không ñược tẩy xoá sửa chữa chứng từ có ñơn vị ñể phát huy hết hiệu việc sử dụng phần mềm Thứ ba, khâu kiểm tra chứng từ, kế toán cần phải tăng cường kiểm tra tất nghiệp vụ kinh tế thu chi ñơn vị kế toán, ñáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý Các ñơn vị cần quy ñịnh văn cách hạch toán thống - Thứ tư, ñối với khâu phân loại, xếp chứng từ, chứng ñơn vị mình, chấp hành nghiêm chỉnh chế ñộ kế toán, từ phải ñược phân loại hợp lý, khoa học ñể thuận tiện công tác nghiêm cấm cách hạch toán tắt, vận dụng ñầy ñủ tài khoản xây quản lý, tìm kiếm dựng cách hạch toán chi tiết cho phần hành kế toán ñồng thời - Thứ năm, ñối với khâu bảo quản lưu trữ chứng từ, ñơn vị cần tuân thủ quy ñịnh công tác lưu trữ tài liệu kế toán - Thứ sáu, ñối với công tác xây dựng kế hoạch luân chuyển chứng từ, ñơn vị cần xây dựng cụ thể kế hoạch luân chuyển Footer Page 11 of 126 quy ñịnh rõ cách hạch toán nội bộ, tránh trùng lặp tài khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.3.4 Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán Các ñơn vị phải thực khóa sổ, mở in ñầy ñủ sổ kế Header Page 12 of 126 20 21 toán tổng hợp, chi tiết theo quy ñịnh, ñóng dấu giáp lai trang xác ñể có biện pháp giảm bớt chi phí không cần thiết, kiểm soát sổ, quy ñịnh trách nhiệm người giữ sổ Công tác in ấn sổ kế toán chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính toán hiệu sử dụng phải kịp thời, kết thúc kỳ kế toán phải ñưa vào kho lưu trữ ñể tránh nguồn lực tài ñơn vị Các ñơn vị xây dựng thêm thất lạc dễ dàng việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát báo cáo sau : Các ñơn vị cần nghiên cứu thiết kế mẫu Sổ chi tiết - Báo cáo tổng hợp thu – chi hoạt ñộng ñào tạo chức sở tài khoản chi tiết ñã xây dựng ñể phản ánh chi tiết, ñầy - Báo cáo tình hình thu – chi quỹ ñủ thông tin nguồn thu có, khoản chi phát sinh - Báo cáo chi tiết khoản chi từ quỹ Phúc lợi tương ứng, nâng cao công tác quản lý tài sản phục vụ cho trình - Báo cáo tình hình thu – chi hoạt ñộng khác lập báo cáo tài báo cáo quản lý nội Cụ thể, * Về công tác công khai tài : Nên trình bày rõ ràng sổ chi tiết ñơn vị cần mở theo quy ñịnh, ñơn vị cần nghiên chữ, bảng biểu theo ñúng tinh thần Thông tư tư cứu mở thêm sổ : 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 Bộ Tài v/v hướng dẫn - Sổ chi tiết khoản thu lớp ñào tạo không quy thực quy chế công khai tài - Sổ chi tiết khoản thu nghiệp khác 3.3.6 Hoàn thiện tổ chức tự kiểm tra kế toán - Sổ chi tiết khoản chi ñào tạo không quy, sổ chi tiết khoản chi từ nguồn thu nghiệp - Tiếp tục tăng cường tự kiểm tra thường xuyên, toàn hoạt ñộng tài chính, kế toán ñơn vị 3.3.5 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán - Tổ chức công tác tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch: - Các ñơn vị cần tiết nội dung Báo cáo thu Thứ nhất, phải thành lập phận làm công tác kiểm tra nội chi hoạt ñộng nghiệp hoạt ñộng sản xuất kinh doanh theo ñúng Thứ hai, xây dựng kế hoạch kiểm tra kế toán nội Mẫu B03-H (ñược bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC) ñể Thứ ba, xác ñịnh ñối tượng công tác kiểm tra ñịa ñiểm từ ñó ñánh giá hiệu hoạt ñộng ñơn vị tiến hành kiểm tra - Cần tổ chức bồi dưỡng cho kế toán cách lập báo Thứ tư, kiểm tra xong phải báo cáo công khai kết kiểm cáo, trọng tiêu chí tính trung thực, xác số liệu, tra tiêu số liệu báo cáo phải thống nhất, so sánh ñược 3.3.7 Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT vào công tác kế toán - Thời hạn lập, nộp báo cáo tài phải ñúng theo quy ñịnh nhà nước - Các ñơn vị cần chủ ñộng ñầu tư sở vật chất thiết bị công nghệ thông tin Ngoài ra, ñơn vị cần nghiên cứu xây dựng hệ thống - Các ñơn vị cần xây dựng hệ thống phần mềm ñáp ứng ñược báo cáo quản lý nội sở tổng hợp thông tin từ sổ sách kế nhu cầu quản lý ñào tạo cho tất hệ ñào tạo ñể giúp cho công toán tổng hợp chi tiết nhằm cung cấp thông tin cần thiết, tác kế toán ñược thuận lợi việc quản lý nguồn thu chi việc Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 22 23 ñào tạo quy, chức, bồi dưỡng, liên doanh, liên kết ñào KẾT LUẬN tạo Trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ - Xây dựng hoàn thiện phần mềm kế toán sở tích nghĩa ngày phát triển, với trình hội nhập kinh hợp ñược phần mềm kế toán (phần mềm kế toán thuế thu nhập cá tế, hoạt ñộng nghiệp nói chung hoạt ñộng nghiệp nhân, phần mềm lương, phần mềm kế toán tài sản cố ñịnh ) vào lĩnh vực giáo dục ñào tạo nói riêng ngày trở nên phong phú, ña phần mềm kế toán tổng hợp thống ñể dễ sử dụng, quản lý dạng ñã ñang góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh 3.3.8 Hoàn thiện công tác quản lý tài tế - xã hội ñất nước Tuy nhiên, ñể hoạt ñộng nghiệp thực - Thực tự chủ biên chế vận hành theo chế thị trường phải có phương hướng giải - ðổi quy trình ngân sách tổ chức thực pháp phát triển phù hợp Một biện pháp ñược quan tâm khâu từ lập dự toán, chấp hành, ñiều chỉnh dự toán ñến toán ñó hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ñơn vị ðây tuân thủ theo Luật NSNN yêu cầu cấp thiết trình chuyển sang chế tự chủ tài - Tăng cường huy ñộng khai thác quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước (mở rộng chương trình giảng dạy, liên Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhằm nâng cao doanh, liên kết ñào tạo, tư vấn thực nghiên cứu theo ñơn chất lượng công tác quản lý tài chính, ñảm bảo quản lý ñầy ñủ sử ñặt hàng, nâng cao chất lượng viết, mở rộng mạng lưới phân phối dụng có hiệu nguồn lực tài ñơn vị góp phần tăng cường khai thác quảng cáo tạp chí Sinh hoạt lý luận, ổ nâng cao chất lượng giảng dạy ñào tạo hoàn thành nhiệm vụ ñược chức ñấu thầu mở rộng hoạt ñộng dịch vụ) giao - Tăng cường quản lý, sử dụng nguồn tài thông qua việc hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội phù hợp với ñặc ñiểm ñơn vị Với kết nghiên cứu, luận văn ñã tập trung làm sáng tỏ vấn ñề lý luận thực tiễn sau: - Thứ nhất, luận văn ñã hệ thống hoá sở lý luận tổ chức - Các thủ trưởng ñơn vị phải tìm hiểu, nắm bắt kiến thức công tác kế toán ñơn vị nghiệp công lập nói chung quản lý tài chính, chế sách Nhà nước ñể triển ñơn vị giáo dục ñào tạo có thu nói riêng Hơn nữa, luận văn khai vận dụng linh hoạt, ñúng thời ñiểm hướng vào thực tiễn hoạt ñưa vấn ñề tổ chức công tác kế toán ñáp ứng yêu cầu quản lý tài ñộng ñơn vị – chế tự chủ tài 3.4 ðiều kiện thực giải pháp hoàn thiện - Thứ hai, sở lý luận, luận văn ñã ñi sâu phân tích thực trạng công tác kế toán, quản lý tài ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Qua nghiên cứu khảo sát, tác giả nhận thấy, công tác tổ chức kế Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 24 toán ñơn vị phần ñã ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp thông tin tài trung thực, khách quan ñể cung cấp thông tin cho yêu cầu quản lý ñơn vị chưa thực ñược, báo cáo mang nặng hình thức, nữa, ñơn vị nhiều lúng túng bỡ ngỡ chuyển sang chế quản lý tài Từ kết nghiên cứu khảo sát, luận văn ñã phản ánh trung thực ưu ñiểm, vấn ñề tồn công tác tổ chức kế toán ñơn vị ñồng thời nêu nguyên nhân tình trạng - Thứ ba, qua nghiên cứu lý luận, thực trạng tổ chức công tác kế toán ñơn vị khả áp dụng giải pháp vào thực tiễn, luận văn ñã nêu ñịnh hướng, nguyên tắc hoàn thiện ñề xuất số giải pháp khả thi hoàn thiện nội dung công tác kế toán ñể quản lý tập trung nguồn lực tài chính, sử dụng nguồn kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu qua ñó góp phần nâng cao công tác quản lý tài ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Với nội dung ñề xuất ñã trình bày toàn luận văn, tác giả mong muốn ñược góp phần nhỏ vào trình hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Mặc dù ñã có nhiều cố gắng khả ñiều kiện nghiên cứu hạn chế nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp, bổ sung quý thầy cô người quan tâm ñể nâng cao hiểu biết hoàn thiện nội dung luận văn Footer Page 14 of 126 ... CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 3. 3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán THUỘC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Quốc. .. thuộc Học viện Chính trị – Hành Quốc gia Hồ Chí Minh ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị – Hành 2.2.1 ðặc ñiểm tổ chức công tác kế toán ñơn vị dự toán cấp Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc Học. .. chức công tác kế toán ñơn vị nghiệp công lập có thu thực tiễn công tác dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh ñơn vị dự toán cấp thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay