Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:24

Header Page of 126 -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -2- Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ ĐỨC TRÍ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI – ĐÀ NẴNG Phản biện 1: …………………………………………………………………… Phản biện 2: …………………………………………………………………… Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đà Nẵng vào TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ngày……tháng……năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 -3- MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài Ngày nay, người ñã trở thành yếu tố vô quan trọng, ñịnh ñến thành bại tổ chức Bởi vậy, doanh nghiệp tìm cách ñể phát huy vai trò nguồn nhân lực có Một biện pháp mà doanh nghiệp cần thực hiện, ñó phải ñánh giá ñúng thành tích nhân viên Việc ñánh giá thành tích nhân viên có nhiều tác dụng, nhiều mục tiêu, nhiều phương pháp khác ñều mang lại hiệu khác Nhận thức ñược vấn ñề ñó, Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà -4- Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu ñề tài vấn ñề ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Nội dụng: Đề tài nghiên cứu vấn ñề việc ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng - Không gian: Nội dung ñược nghiên cứu Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng - Thời gian: Các giải pháp ñề xuất ñề tài có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Nẵng ñã có cố gắng ñể hoàn thiện công tác ñã ñạt Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, ñề tài sử dụng phương thành công ñáng kể Tuy nhiên, công tác ñánh giá thành tích pháp sau: nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng - Phương pháp phân tích thực chứng, PP phân tích chuẩn tắc, nhiều bất cập, mang tính hình thức, cảm tính chưa chuyên sâu - Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên gia, Điều ảnh hưởng ñến hoạt ñộng quản trị nguồn nhân lực - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, khen thưởng, trả lương, ñào tạo, không tạo ñộng lực ñể nhân - Các phương pháp khác viên làm việc tốt Xuất phát từ thực tế trên, tác giả ñã chọn ñề tài: “Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Bố cục luận: Ngoài phần mở ñầu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, ñề tài ñược chia làm chương sau: Đăng Hải – Đà Nẵng”làm ñịnh hướng nghiên cứu cho luận văn tốt Chương 1: Cơ sở lý luận ñánh giá thành tích nhân viên nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên Mục ñích nghiên cứu - Hệ hống hoá lý luận ñánh giá thành tích nhân viên - Phân tích thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp ñể hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng thời gian tới Footer Page of 126 Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng thời gian qua Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng thời gian ñến -5- -6- CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm cho nhân viên làm việc tốt hơn, giúp cho công tác hoạch ñịnh tài Header Page of 126 Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình ñánh giá ñóng góp nhân viên cho tổ chức giai ñoạn Đánh giá thành tích nhân viên hay ñánh giá hoàn thành công tác hay ñược gọi ñánh giá thành tích công tác hệ thống thức xét duyệt ñánh giá hoàn thành công tác cá nhân theo ñịnh kỳ 1.1.2 Ý nghĩa việc ñánh giá thành tích nhân viên nguồn nhân lực, hoạch ñịnh phát triển nghề nghiệp, lương bổng, ñãi ngộ, tương quan nhân nội bộ, ñánh giá tiềm nhân viên … 1.2.2 Lựa chọn tiêu chí ñánh giá - Tiêu chí ñánh giá tiêu cụ thể giúp nhân diện ñược yêu cầu mà mục tiêu ñã xác ñịnh - Nếu không xác ñịnh tiêu chí hay xác ñịnh tiêu chí không xác dẫn ñến việc ñánh giá không xác, tức mục tiêu ñánh giá không thực ñược - Các loại tiêu chí ñánh giá: Các tố chất, ñặc ñiểm; Các hành vi; Kết thực công việc; Năng lực doanh nghiệp - Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững - Giúp phát thiếu hụt chất lượng nguồn nhân lực - Nhân viên biết ñược nhận xét, ñánh giá lãnh ñạo việc thực công việc, lực - Tăng cường mối quan hệ tốt ñẹp cấp cấp thực công việc ñể ñạt mục tiêu ñề 1.1.3 Nguyên tắc ñánh giá thành tích nhân viên: - Tính quán, - Nguyên tắc ñạo ñức, - Nguyên tắc xác, - Nguyên tắc tiêu biểu, - Loại bỏ lỗi ñánh giá 1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá - Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá là: phải phục vụ cho nhiều mục tiêu Nói cách khác việc ñánh giá thành tích phục vụ cho nhiều mục tiêu khác công tác quản trị nguồn nhân lực như: giúp Footer Page of 126 nguyên nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển tài nguyên - Thông thường doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp sau ñể xây dựng tiêu chí: + Chỉ ñạo tập trung: cách này, người lãnh ñạo ñưa tiêu chí phổ biến cho người lao ñộng ñể thực + Thảo luận dân chủ: cách này, người lao ñộng cấp lãnh ñạo bàn bạc ñể ñưa dịnh tiêu chí Cách phức tạp thu hút ñược người lao ñộng vào việc xây dựng tiêu chí ñánh giá - Khi xây dựng tiêu chí ñánh giá cần ñáp ứng số yêu cầu sau: Cụ thể; Có thể ño lường ñược; Có thể ñạt ñược; Hợp lý; Có hạn ñịnh thời gian 1.2.3 Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên a Đánh giá khách quan ñánh giá thành tích góc ñộ số b Đánh giá chủ quan - Phương pháp thang ñiểm ñánh giá Header Page of 126 -7- Đây phương pháp ñánh giá nhân viên tiêu thức thành tích thông qua việc sử dụng thang ñiểm liên tục - Phương pháp xếp hạng Người ñánh giá ñược xếp hạng theo thứ tự ñặc tính hay -8- Nhân viên gặp cấp ñể thảo luận chương trình mục tiêu hay kế hoạch hành ñộng cá nhân ñó Nhân viên cấp ñề tiêu ñánh giá tiến ñộ ñề cách ñể ño lường tiến ñộ ñó Nhân viên cấp thảo luận cuối giai ñoạn ñánh giá yếu tố - Phương pháp kỹ thuật kiện ñiển hình kết quả, nỗ lực nhân viện có ñạt mục tiêu ñề hay không Người ñánh giá phải ghi chép lưu trữ thông tin nhân d Phương pháp phân tích ñịnh lượng viên, ghi chép kiện hành vi thành tích hiệu không hiệu Xác ñịnh yêu cầu chủ yếu thực công việc: Trước hết ñạo cần cho nhân viên biết họ có yêu cầu chủ yếu ñối với - Phương pháp thang quan sát hành vi nhân viên thực công việc Các công việc khác có Là phương pháp tổng hợp yếu tố phương pháp mức yêu cầu khác Nếu bị ñiểm ñối với yêu cầu chủ yếu thang ñiểm phương pháp ghi chép kiện ñiển hình nào, nhân viên bị thuyên chuyển cho nghỉ việc Do ñó c Phương pháp quản trị mục tiêu số lượng yêu cầu không nên nhiều không nên Phương pháp ngày phổ biến ñối với ñánh giá thành 1.2.4 Thời ñiểm ñánh giá thành tích tích nhà quản trị chuyên viên Để ñảm bảo thành công, Khi tiến hành ñánh giá thành tích yêu cầu ñặt ñó phải nhân viên ñều tham gia vào việc ñề mục tiêu cấp trên, thiết lập sách người ñánh giá, thời gian mức ñộ thống phương cách ñạt ñược mục tiêu ñó Tiêu chuẩn ñể thường xuyên Khi ñánh giá hoàn tất Hiện nay, nhiều doanh ñánh giá ñó kết ñạt ñược so với mục tiêu ñã ñề Trong ñó, nghiệp ñánh giá lực thành tích vào dịp cuối năm, làm mục tiêu phải hoàn thành công việc sở xét thưởng tăng lương Theo chuyên gia, doanh nghiệp có ñặc tính cá nhân thể tổ chức ñánh giá thành tích nhân viên thức theo ñịnh kỳ MBO chu trình khép kín từ thiết lập mục tiêu cá nhân, cách ñạt ñược mục tiêu cho ñến việc cấp nhân viên thảo luận ñánh giá hoàn thành mục tiêu, cụ thể gồm bước sau: phi chức trường hợp cần thiết 1.2.5 Đối tượng thực ñánh giá thành tích nhân viên Trong hầu hết Công ty, phận nhân chịu trách nhiệm Nhân viên thảo luận bảng mục tiêu công việc với cấp thiết kế kiểm tra chương trình ñánh giá thành tích nhân viên họ ñồng ý nội dung công việc, nhiệm vụ cần Tuy nhiên, cấp quản trị trực tuyến phải tham gia trực tiếp vào chương làm trách nhiệm báo cáo việc ñó trình này.Tuy nhiên ñối tượng sau ñây thường tham gia công Nhân viên ñề mục tiêu thành tích cho trách nhiệm thời gian tới Footer Page of 126 tác ñánh giá: Tự ñánh giá; Cấp trực tiếp ñánh giá; Cấp ñánh giá; Đồng nghiệp ñánh giá; Khách hàng ñánh giá; Đánh giá 360 ñộ -9- - 10 - 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH CHƯƠNG Header Page of 126 GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên - Luật lao ñộng Nhà nước với quy ñịnh bảo vệ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI – ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI – ĐÀ NẴNG quyền lợi người lao ñộng, ñặc biệt lao ñộng nữ Phương pháp ñánh 2.1.1 Đặc ñiểm công tác tổ chức Công ty cổ phần Đăng giá thành tích sử dụng phải ñảm bảo công không vi phạm Hải Đà Nẵng quyền lợi, nhân phẩm người lao ñộng qui ñịnh Bộ luật lao a Quá trình phát triển Công ty ñộng Một số nội qui, qui chế lao ñộng phải ñược ñăng ký với b Chức năng, nhiệm vụ Công ty quan quản lý nhà nước Sở Lao ñộng Thương binh - Xã c Đặc ñiểm sản xuất kinh doanh Công ty liên quan ñến công hội ñịa phương tác ñánh giá thành tích nhân viên - Văn hoá - xã hội ảnh hưởng ñến ñánh giá thành tích xu hướng nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế Việc thay ñổi thái ñộ làm việc nghỉ ngơi, xu hướng ñánh giá thành 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực Công ty a Nguồn nhân lực Công ty Để ñảm bảo thực thắng lợi mục tiêu, kế hoạch tích nhằm mục tiêu phát triển nhân viên thưởng phạt phát triển bền vững Công ty số lượng chất lượng 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên nguồn nhân lực Công ty ñóng vai trò ñịnh Nó ảnh hưởng Môi trường bên chủ yếu sứ mạng, mục tiêu Công trực tiếp ñến cung cách phục vụ, chất lượng công trình cho khách ty, sách chiến lược Công ty văn hoá Công ty ảnh hàng, ảnh hưởng ñến hình ảnh Công ty Ngành xây hưởng lớn ñến quản trị nguồn nhân lực dựng suy nghĩ khách hàng xã hội - Văn hoá doanh nghiệp: ñược chuyên gia ñánh giá yếu tố môi b Nguồn lực sở vật chất trường bên có ảnh hưởng ñến quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Đăng Hải Đà Nẵng ñến ñã có nguồn sở vật - Công ñoàn ñoàn thể: yếu tố ảnh hưởng ñến tiến chất lớn mạnh, phong phú, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ Tổng trình ñánh giá Công ñoàn thường gây áp lực với cấp quản trị giá trị tài sản cố ñịnh tính ñến gần 250 tỷ ñồng, với nguồn sở ñòi tăng lương, tăng ngạch cho người thâm niên dựa vật chất lớn mạnh, bên cạnh việc ñảm bảo cho Công ty thực tốt vào thành tích công tác doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ñiều kiện thuận lợi ñể người lao - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp: ảnh hưởng ñến hệ thống ñộng yên tâm công tác, gắn bó với Công ty ñánh giá thành tích Trong công ty lớn có nhiều tầng nấc, nhiều 2.1.3 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh công ty thời gian qua cấp quản trị việc ñánh giá thành tích ứng dụng chúng khó sâu sát dễ bị nhiễu Footer Page of 126 Trong thời gian qua, tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty qua năm ñều có tăng lên rõ rệt Nếu doanh thu - 11 - - 12 - năm 2008 Công ty ñạt 12 tỷ ñồng năm 2009 ñã ñạt 53 tỷ kinh doanh Công ty năm, Lãnh ñạo công ty ñồng năm 2010 ñã ñạt 123 tỷ ñồng Qua số liệu ñó chứng tỏ kết ñịnh trích từ lợi nhuận kinh doanh ñể làm quỹ thưởng cho nhân viên hoạt ñộng Công ty ñã có tốc ñộ tăng nhanh Cách tính thưởng cho nhân viên ñược tính sau: Header Page of 126 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI – ĐÀ NẴNG Tổng quỹ thưởng * ngày làm việc* hệ số thưởng* hệ số thành tích Tiền thưởng cho nhân viên Ngày làm việc năm * hệ số lương* hệ số thành tích 2.2.1 Thực trạng việc xác ñịnh mục tiêu ñánh giá thành tích nhân viên Công ty a Xác ñịnh mục tiêu ñể trả lương Trong doanh nghiệp, tiền lương thu nhập chủ yếu giúp cho người lao ñộng trì nâng cao mức sống cho thân gia ñình họ Ở môt mức ñộ ñịnh, tiền lương chứng thể giá trị, ñịa vị uy tín người lao ñộng ñối với gia ñình, doanh nghiệp xã hội Mỗi nhân viên cảm thấy việc trả lương = STT Bảng 2.4 - Hệ số thưởng nhân viên năm 2010 Vị trí Hệ số thưởng Ghi Ban giám ñốc 2.5 Cấp trưởng phòng 1.5 Cấp phó Phòng 1.25 Giám sát dự án 2.0 Phó giám sát dự án 1.75 Nhân viên 1.00 không xứng ñáng với việc làm họ, họ không hăng hái, không tích Nguồn: Phòng Nhân - hành cực làm việc Hệ thống tiền lương giử vai trò ñặc biệt quan trọng Khi ñược xét tuyển ñầu vào, dựa vào chức vụ phận sách khuyến khích vật chất với người lao ñộng Công ty cổ phần Đăng Hải doanh nghiệp tư nhân, nhiên chế ñộ lương Công ty áp dụng ñúng theo Nghị ñịnh công tác người lao ñộng ñược xác ñịnh hệ số lương ñịnh - Công ty chia kết hoàn thành thành loại: Hoàn thành xuất sắc công việc, hoàn thành công việc chưa hoàn thành công việc - Ứng với mức thành tích, Công ty xác ñịnh hệ số 205/2004/NĐ-CP Chính phủ Lương trả cho người lao ñộng ñược xác ñịnh dựa hệ số thành tích tương ứng Mức xác ñịnh hệ số thành tích mang tính chất mức ñộ phức tạp công việc, gồm yếu tố cảm tính mà chưa xuất phát từ cứ, nguyên tắc cụ thể - Trình ñộ người lao ñộng - Mức ñộ phức tạp, yêu cầu công việc - Trách nhiệm, tầm quan trọng người lao ñộng - Điều kiện lao ñộng (môi trường lao ñộng) - Thâm niên công tác Chế ñộ thưởng hàng năm nhân viên ñược thực sau: Vào cuối năm, sau có báo cáo kết hoạt ñộng Footer Page of 126 Quan hệ mức hoàn thành công việc hệ số thành tích ñược biểu qua bảng 2.2.2 sau: Bảng 2.5 – Mức thành tích hệ số thành tích công ty STT Mức thành tích Hệ số thành tích Ghi Hoàn thành xuất sắc 1.2 Hoàn thành công việc 0.8 Chưa hoàn thành công việc Nguồn: Phòng Nhân - hành Header Page of 126 - 13 - - 14 - Việc ñánh giá thành tích nhân viên ñể xác ñịnh hệ số thành việc nhân viên phạm lỗi nghiêm trọng ñều ñược xét tích chủ yếu diễn Phòng nhân sự, nơi trực dõi bảng ký hợp ñồng Do việc ñánh giá thiếu xác ñã dẫn ñến chấm công người lao ñộng ñược gởi từ công trình Các số trường hợp sau ký hợp ñồng thức nhận thấy tiêu ngày làm việc, khối lượng công việc hoàn thành, chất lượng nhân viên ñó không ñủ lực ñể thực công việc hay nhân công việc hoàn thành…sẽ tiêu chí ñể ñánh giá hiệu làm viên ñó phải xin việc tự nhận thấy ñảm ñương ñược việc nhân viên công việc ñược giao Hình thức khen thưởng ñã ñem lại tác ñộng mạnh mẽ ñối 2.2.2 Thực trạng tiêu chí ĐGTT nhân viên Công ty với ñội ngũ người lao ñộng Công ty Công ty ghi nhận Hệ thống tiêu chí hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân nhân viên hoàn thành công việc hoàn thành xuất sắc công việc viên có vai trò ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng trực tiếp ñến chế ñộ thưởng Còn ñối với nhân viên không hoàn thành kết hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên công ty Việc công việc tùy mức ñộ ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng xây dựng hệ thống tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên chung Công ty mà Lãnh ñạo công ty có hình thức, biện nhân viên phải dựa sở mục ñích hoạt ñộng ñánh giá thành pháp phù hợp nhằm thúc ñẩy, phát huy hiệu làm việc tích nhân viên tình hình thực tế doanh nghiệp toàn Công ty b Xác ñịnh mục tiêu ñể tuyển mộ tuyển chọn nhân lực Để ñánh giá ñược thực trạng hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà nẵng năm Đánh giá thành tích nhân viên giúp cho Lãnh ñạo công ty qua, ñiểm ñạt ñược ñiểm tồn tại, tổng hợp ñược ñưa ñịnh ñúng ñắng nhân sau thời gian thử việc suy nghĩ, ý kiến, ñánh giá nhân viên hoạt ñộng ñánh ñối với lao ñộng ñược tuyển chọn Bên cạnh ñó, Phòng nhân giá thành tích nhân viên công ty ñể làm sở ñề xuất giải dựa kết ñánh giá thực công việc ñể pháp ñể phát huy ñiểm ñạt ñược hạn chế ñiểm xây dựng sơ ñồ luân chuyển lao ñộng Công ty cách khoa tồn Tác giả ñã sử dụng bảng câu hỏi ñể ñiều tra vai trò, ý học Tuy nhiên việc ñánh giá thành tích ñể phục vụ cho mục tiêu nghĩa, tác dụng ñiểm ñã ñạt ñược không ñạt ñược hời hợt, chưa thật ñược Công ty quan tâm ñến nội hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Công ty dung ñánh giá thành tích nhân viên a Hệ thống tiêu chí công tác ĐGTTNV Việc ký kết hợp ñồng thức cho nhân viên qua thời gian thử việc Công ty chủ yếu dựa vào ñánh giá có Để tiến trình tác giả ñã tiến hành ñiều tra ngẫu nhiên với 250 nhân viên ñem lại 200 kết sau: hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao thời gian thử việc hay - Qua kết tổng hợp ta thấy ñược hệ thống không Việc ñánh giá chủ yếu từ Trưởng phòng, nhiên tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng ĐGTTNV Công ty việc ñánh giá mang tính hình thức thời gian thử không ñược nhân viên ñánh giá cao Việc thiết kế hệ thống tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 - 15 - - 16 - chí ñánh giá chi tiết, sơ sài, không phản ánh ñúng công việc Tuy nhiên, tiêu chí thang không ñược xác ñịnh cụ tiêu chí ñòi hỏi cao thể người tổ chức việc ñánh giá thể, nguyên nhân sau ñây dẫn tới việc Công ty ñã không sử TTNV công ty chưa hiểu rõ tình hình Công ty, quan dụng phát huy ñược ưu ñiểm phương pháp ñánh giá tâm ñầu tư ñúng mức b Tính công hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Nhìn vào bảng tổng kết thấy ñược người ñược + Do chưa xây dựng ñược tiêu chuẩn ñánh giá ñối với nhân viên, mức ñộ cấp ñộ thành tích thang chưa ñược ñịnh nghĩa rõ ràng nên không thực chấm ñiểm thang ñể qui ñịnh ñánh giá chưa hài lòng công tác ĐGTTNV Công ty tương ứng với mức ñiểm ñạt thành tích xuất sắc, hoàn thành c Tính minh bạch hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ Việc tính minh bạch ñược ñánh giá không hài lòng với tỷ lệ + Công ty chưa thiết kế biểu mẫu ñánh giá ñể hỗ trợ người ñánh ñánh giá cao 50% cho thấy hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân giá sử dụng phương pháp thang ñiểm, phục vụ việc viên Công ty ñang tồn bất cập Việc tổng hợp thiết lập lưu giữ hồ sơ ñánh giá kết ñánh sử dụng kết sau ñánh giá Do vậy, dẫn tới trưởng phòng, ban, phận phải dựa vào không ñược rõ ràng gây thông tin xấu nội nhân việc giải vụ hàng ngày ý chí chủ quan ñể ñịnh viên, làm cho người ñược ñánh giá nghi ngờ tính minh hệ số thành tích cho nhân viên bạch hoạt ñộng ĐGTTNV Công ty d Tính bao quát hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Đối với mục tiêu ñánh giá thành tích ñể khen thưởng Công ty, phương pháp sử dụng cá nhân tự ñánh giá ñồng nghiệp bỏ phiếu Việc ñược ñánh giá không hài lòng với tỷ lệ lên tới 61% ñể ñánh giá Trong ñó, tiêu chí ñánh giá không cụ thể, cho thấy ñây kết tất yếu việc hoạt ñộng ĐGTTNV biểu mẫu ñánh giá không ñược thông báo cho nhân viên Công ty ñược ñánh giá thiếu tính minh bạch công người thực ñánh giá Vì tiêu chuẩn ñánh giá nên thường có e Tính thực tế hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên xu hướng “dĩ hòa vi quý” ñã phân tích phần mục tiêu ñánh giá Tính thực tế nhân tố quan trọng làm nên thành 2.2.4 Thực trạng ñối tượng ñánh giá công ñánh giá thành tích nhân viên Nó biểu Công ty chưa tổ chức tập huấn chưa có văn cụ thể xác thực trạng công ty ñể từ ñó lãnh ñạo công ty có biện hướng dẫn, biểu mẫu ñánh giá, nên người lãnh ñạo trực tiếp nhìn pháp, chiến lược ñiều chỉnh phù hợp chung ñánh giá qua loa, dĩ hòa vi quý Ngoài ra, người ñánh giá 2.2.3 Thực trạng phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên cuối năm ñồng nghiệp Những ñối tượng ñánh giá khác Công ty sử dụng phương pháp thang ño ñồ họa ñể mô tả mức khách hàng, cấp chưa ñược áp dụng Công ty ñối ñộ thành tích hàng tháng nhân viên thông qua hệ số thành tích phục vụ tượng nguồn thông tin hữu ích cho ñánh giá thành tích cho việc trả lương kinh doanh ñối với nhiều nhóm công việc Footer Page of 126 Header Page of 126 - 17 - - 18 - 2.2.5 Thực trạng thời gian ñánh giá Hiện công ty sử dụng hình thức ñánh giá theo ñịnh kỳ, vào CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN cuối năm Việc ñánh giá thường ñược tiến hành vào tháng cuối TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI – ĐÀ NẴNG năm kết hoạt ñộng ñánh giá sở ñể lãnh 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH ñạo công ty ñịnh chế ñộ thưởng cân nhắc việc NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG thăng chức, bổ nhiệm vị trí cho nhân viên vào năm sau 3.1.1 Định hướng mục tiêu chiến lược phát triển Công ty hình thức kỹ luật ñối với nhân viên không hoàn thành thời gian ñến tốt nhiệm vụ năm 2.2.6 Thực trạng kinh phí ñánh giá Thực tế năm qua, ñáng tiếc công ty công ty chưa dành khoản kinh phí cho việc ñánh giá thành tích Việc ñánh giá thành tích, xét thi ñua, khen thưởng ñược coi việc có tính phong trào Do vậy, công tác ñánh giá công ty nhiều ñã hạn chế Để trì phát triển hoạt ñộng kinh doanh mình, công ty ñã xây dựng mục tiêu kinh doanh cụ thể sau: Mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường lực cạnh tranh, tìm kiếm thị trường, giử vững uy tín, củng cố thương hiệu nâng cao vị Chính sách phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian ñến Lãnh ñạo công ty xác ñịnh xây dựng ñược nguồn tính hiệu nhân lực chất lượng cao lợi lớn hoạt ñộng sản xuất 2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ TRONG CÔNG kinh doanh doanh nghiệp lợi mà doanh nghiệp khác TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY khó bắt chước Lãnh ñạo công ty ñã xây dựng chiến lược cụ thể - Do lãnh ñạo công ty, người thực hoạt ñộng ñể phát triển nguồn nhân lực thời gian ñến bao gồm: ñánh giá nhân viên công ty chưa nhận thức ñược tầm quan - Phát triển nguồn nhân lực trẻ thông qua kế hoạch tuyển chọn trọng vai trò, ý nghĩa hoạt ñộng ñánh giá thành tích ñào tạo ñể bước kế thừa tiếp thu kinh nghiệm từ nhân viên công ty ñội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm - Hiện nay, công ty chưa có kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng cán làm công tác ñánh giá thành tích nhân viên công ty Cán làm công tác ñánh giá công ty lại không thật am hiểu tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên, yêu cầu không nắm bắt ñược tình hình thực tế công ty nên dẫn tới việc không lựa chọn ñược phương pháp ñánh giá phù hợp với tình hình thực tế công ty - Tận dụng nguồn lực ñịa phương vùng lân cận - Tạo ñiều kiện cho người lao ñộng Công ty phát huy tinh thần làm chủ gắn bó với Công ty - Thực công ñánh giá khen thưởng - Sử dụng kết hợp ñộng viên vật chất phi vật chất Nâng cao lực quản trị, ñiều hành ñội ngũ cán Xây dựng làm tốt công tác quy hoạch, ñào tạo bổ sung nguồn nhân lực Tổ chức xếp lại máy nhân ñảm bảo tăng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - 19 - - 20 - cường công tác ñiều hành ñáp ứng yêu cầu công việc Xây dựng ñề Trong trình ñánh giá thành tích ñể ñảm bảo tính xác, án khuyến khích kỹ sư, nhà quản lý giỏi, công nhân có tay nghề cao người ñánh giá cần ý ñến số nguyên tắc sau: Đánh giá nhân làm việc hiệu Tập huấn cán quản lý theo mô hình tổ chức viên phải phương diện khác ñể ñảm bảo tính bao quản lý mới, có chương trình học tập cho cấp quản lý Kết hợp quát, Người ñánh giá phải ñánh giá nhân viên dựa mục tiêu ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý doanh phòng ban, chiến lược công ty, ñánh giá thành tích không nên nghiệp với ñào tạo trình ñộ trị trình ñộ ngoại ngữ dựa vào lần thực công việc gần nhân viên ñể Tăng cường lực thực công việc ñội ngũ tác nghiệp Đáp ứng ñầy ñủ yêu cầu số lượng cán kỹ thuật sản xuất, thi công công trình cán tư vấn ñầu tư xây dựng công ty Xây dựng ñội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có kỷ luật cao - Chú trọng nâng cao trình ñộ tay nghề người lao ñộng, ñánh cần phải dựa vào trình làm việc suốt thời gian diễn việc ñánh giá Đánh giá thành tích nhân viên phải nhằm hướng nhân viên phục vụ mục tiêu phát triển Công t, ñánh giá thành tích nhân viên phải bảo ñảm công bằng, ñánh giá thành tích nhân viên nhằm ñào tạo, tuyển dụng, bảo toàn ñội ngũ cán công nhân viên ñể ñáp khuyến khích tính tích cực tăng cường ñoàn kết công ty ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ - Xây dựng tiêu chuẩn hóa cán phòng ban, xí nghiệp, nhà máy Xây dựng thực ñịnh mức, tiêu 3.2.1 Hoàn thiện việc xác ñịnh mục tiêu ĐGTT nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng cần xây dựng mục tiêu, ñịnh chuẩn lao ñộng có khoa học hướng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hướng quản trị 3.1.2 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp nguồn nhân lực ñại ñánh giá thành tích nhân viên Việc hoàn thiện hoạt ñộng ñánh giá thành tích nhân viên Công ty việc làm cần thiết Nó giúp lãnh ñạo Công ty phát kịp thời thiếu sót, ñiểm bất hợp lý Công ty Các mục tiêu cụ thể công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng ñược xác ñịnh sau: - Đánh giá hiệu làm việc nhân viên khứ nâng cao hiệu làm việc nhân viên tương lai Nắm rõ kịp thời phát thực trạng Công ty ñể từ ñó tìm - ĐGTT ñể xác ñịnh nhu cầu phát triển ñào tạo nhân viên biện pháp khắc phục nhanh chóng nhất, hiệu Thông - Làm sở ñể trả lương khen thưởng dựa thành tích qua ñó giúp cho Công ty lựa chọn ñược nhân viên có kiến nhân viên thức, có lực ñể có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng phát triển - Đánh giá lực khả ñể ñề bạt, tuyển dụng nhân viên ñó góp phần ñịnh hướng cho cấu nhân lực công ty Với mục tiêu ñánh giá thành tích ñã xác ñịnh, tác giả ñề thời gian dài xuất nội dung hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng sau ñây: Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 - 21 - Nhận ñịnh vai trò công tác ñánh giá thành tích nhân viên - 22 - Ngoài ra, tác giả ñề xuất Công ty nên có chế ñộ khen thưởng Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng cần phải nâng cao ñột xuất nhằm ñộng viên nhân viên có thành tích cao phong nhận thức nhân viên công tác ñánh giá thành tích nhân trào thi ñua với chương trình hàng tháng Công ty thực viên, cần phải làm cho nhân viên hiểu rõ cần thiết phải thực khen thưởng ñối với thành tích tập thể phòng, ban, phận hiệu tầm quan trọng công tác ñánh giá thành Cải tiến sách ñề bạt, bổ nhiệm, ñào tạo phát triển tích nhân viên Nhân viên phải ý thức ñược vấn ñề nghiêm túc Tác giả ñề xuất xây dựng mục tiêu, ñịnh hướng nghề nghiệp thực công tác ñánh giá thành tích nhân viên Xác ñịnh mục tiêu công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng cần xây dựng mục tiêu, cho nhân viên, minh bạch tiêu chuẩn hội thăng tiến Công ty cần kết hợp mục tiêu nhân viên với lợi ích Công ty, tạo gắn bó nhân viên với Công ty, cấp lãnh ñịnh hướng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hướng quản trị ñạo cần góp sức với nhân viên việc xác ñịnh mục tiêu, ñịnh nguồn nhân lực ñại, nhằm phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hướng nghề nghiệp Định kỳ sau có kết ñánh giá thành tích doanh nghiệp xây dựng lớn thành phố Đà Nẵng khu vực miền nhân viên, cấp lãnh ñạo thảo luận với nhân viên Trung, phù hợp với tình hình kinh doanh công ty kế hoạch phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ ñào tạo Các mục tiêu cụ thể công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng ñược xác ñịnh sau: người ñã trình bày phần tiến trình ñánh giá 3.2.2 Hoàn thiện xác ñịnh tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên Làm sở ñể trả lương khen thưởng dựa thành tích nhân Tiêu chí ñánh giá ñược xem mấu chốt hệ thống viên, ñánh giá lực khả nhân viên ñể ñề bạt, tuyển ñánhgiá thành tích, thể ñược việc thuộc nhiệm vụ dụng, ñánh giá thành tích ñể xác ñịnh nhu cầu phát triển ñào tạo nhân viên kỳ vọng cấp nhân viên, ñánh giá thành tích nhân viên ñể phục vụ việc ñầu tư cải thiện ñiều kiện làm việc nhân viên Cải tiến công tác trả lương, khen thưởng Các tiêu chí ñánh giá phải ñược thiết lập bảng mô tả công việc mục tiêu ñã thống lãnh ñạo nhân viên Tiêu chí ñánh giá ñược xem mấu chốt hệ thống ñánh giá Tác giả ñề xuất thay ñổi phương pháp trả lương Công ty thành tích, thể ñược việc thuộc nhiệm vụ nhân sở thay hệ số lương theo Nghị ñịnh 205/CP ñang áp dụng viên kỳ vọng cấp Vì vậy, vào mục hệ số lương trình ñộ ñào tạo, kinh nghiệm chuyên tiêu ñánh giá cách thức xây dựng thiết lập tiêu chí ñánh giá môn, kiến thức kỹ cần có ñể thực công việc; tính trách thành tích quan trọng, dựa khoa học nhiệm áp lực công việc thực tế ñảm nhận thành tích thống nhân viên Trong trình thiết lập tiêu chí ñánh giá nhân viên phải ñảm bảo nguyên tắc sau: Thực phân tích công việc ñể Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 - 23 - - 24 - tiêu chuẩn hóa chức danh công việc, xác ñịnh mục tiêu sản xuất Cấp quản trị trực tiếp ñối tượng trực tiếp thực ñánh giá kinh doanh cho nhân viên, xác ñịnh mục tiêu công việc ứng với chức thành tích nhân viên Công ty cần có sách phân rõ quyền hạn, nhiệm vụ nhân viên, xác ñịnh công việc cụ thể cần phải trách nhiệm qui ñịnh ñào tạo công tác ñánh giá thành làm ñể hoàn thành mục tiêu, xác ñịnh thông số liên quan ñến tích nhân viên cho ñối tượng này, ñể tránh lỗi ñánh giá tồn công việc ñang phân tích, xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích bình quân chủ nghĩa, theo cảm tình cá nhân nhóm, cá nhân 3.2.5 Hoàn thiện phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên Xác ñịnh loại tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên bao Căn vào mục tiêu công tác ñánh giá Công ty gồm: Các tiêu chí kết thực công việc chuyên môn nghiệp loại tiêu chí ñánh giá ñược ñề xuất sử dụng, tác giả ñề xuất cần sử vụ, tiêu chí ñánh giá hành vi thái ñộ, kỷ luật lao ñộng, tiêu dụng kết hợp phương pháp ñánh giá phù hợp ñể phát huy chí ñánh giá thái ñộ phục vụ, xây dựng tiêu chí lực ñược hiệu hệ thống ñánh giá thực công việc 3.2.3 Xác ñịnh thời ñiểm ñịnh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên Theo kết ñiều tra nhân viên Công ty, tác giả ñề xuất thời ñiểm ñánh giá thành tích nhân viên công ty sau: - Thực ñánh giá thành tích ñịnh kỳ theo quý Hằng tháng - Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu ñể ñánh giá kết công việc - Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá thái ñộ, kỷ luật lao ñộng - Sử dụng phương pháp thang ñiểm ñánh giá ñể ñánh giá thực ñánh giá thành tích không thức nhằm phản hồi thông tiêu chí lực thực công việc tin kịp thời ñể nhân viên cải thiện thành tích 3.2.6 Kinh phí cho ñánh giá thành tích nhân viên - Tổng hợp kết thành tích cuối năm kết quý có Công tác ñánh giá thành tích nhân viên từ trước ñến ñã xem xét ñến mức ñộ cải thiện thành tích ñược công ty thực mơ hồ chưa có 3.2.4 Xác ñịnh ñối tượng thực ñánh giá sở vững Từ thực tế ñó, ñể xây dựng ñược chương trình Để phát huy hiệu công tác ñánh giá thành tích Công công tác ñánh giá thành tích nhân viên công ty, phù hợp với ty, cần xác ñịnh rõ trách nhiệm phận: Hội ñồng ñánh giá ñạo thực tế quy mô công ty, phản ánh ñúng hiệu làm việc công tác ñánh giá mặt qui chế chung, sách áp dụng kết nhân viên công ty làm cho ñịnh lãnh ñánh giá; phòng tổ chức lao ñộng ñơn vị trực thuộc chịu trách ñạo công ty công ty cần phải tiến hành yêu cầu sau nhiệm thiết kế chương trình biểu mẫu ñánh giá phù hợp kiểm tra công tác ñánh giá thành tích nhân viên phận ñơn vị Theo kết ñiều tra ñối tượng ñược nhân viên công ty lựa chọn ñể ñánh giá thành tích cấp trực tiếp Footer Page 12 of 126 - Lên kế hoạch kinh phí cho việc ñào tạo, huấn luyện cán làm công tác ñánh giá thành tích nhân viên công ty - Cấp kinh phí cho việc khảo sát, thiết kế, xây dựng tiến trình ñánh giá thành tích nhân viên công ty Header Page 13 of 126 - 25 - - 26 - - Cấp kinh phí cho ñội ngũ cán làm công tác ñánh giá thành tích nhân viên công ty theo tiến trình ñã ñược xây dựng KẾT LUẬN Đầu tư vào nguồn nhân lực ñầu tư mang tính chiến 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ hoàn thiện công tác ñánh giá thành lược lâu dài, ảnh hưởng lớn ñến tồn phát triển tích nhân viên doanh nghiệp bối cảnh toàn cầu hóa Trên sở kết hợp phương pháp ñánh giá, tác giả ñề xuất Đánh giá thành tích nhân viên vấn ñề mà doanh tổ chức công tác ñánh giá, tiến trình ñánh giá thành tích ñược thực nghiệp cần quan tâm bối cảnh nguồn nhân lực ñã trở thành bao gồm nội dung: xác ñịnh trách nhiệm phận nguồn lực cốt lõi doanh nghiệp liên quan, ñào tạo cán thực ñánh giá, cải thiện văn hóa doanh Để ñối mặt với thay ñổi tổ chức sản xuất kinh nghiệp, xây dựng chuẩn mực ñạo ñức, phân tiến trình thành doanh ngành xây dựng nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày cao giai ñoạn sản phẩm xây dựng, ñể ñứng vững trước thách thức gia nhập thị trường xây dựng cạnh tranh, Công ty xây dựng ñó có Công ty cổ phẩn Đăng Hải - Đà Nẵng phải coi vấn ñề nguồn nhân lực thông qua công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñể có sở kết nối hoạt ñộng nguồn nhân lực với thành tích nhân viên nhằm tạo ñộng lực gắn bó nhân viên với doanh nghiệp, ñào tạo phát triển nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời kỳ Footer Page 13 of 126 ... giá thành tích nhân viên - Phân tích thực trạng công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp ñể hoàn thiện hệ thống ñánh giá thành tích nhân viên. .. viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng thời gian tới Footer Page of 126 Công ty cổ phần Đăng Hải - Đà Nẵng thời gian qua Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần. .. ñề ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Nội dụng: Đề tài nghiên cứu vấn ñề việc ñánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần Đăng Hải Đà Nẵng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay