Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh ngân hàng phát triển Phú Y

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:24

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO MỸ Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Võ Thị Thúy Anh Luận văn ñã ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 − Trung tâm - Thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện Trường Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Nguồn vốn tín dụng ñầu tư Nhà nước nguồn lực quan - Phân tích thực trạng công tác cho vay theo dự án Chi nhánh NHPT Phú Yên ñể từ ñó kết ñạt ñược hạn chế, vướng mắc nguyên nhân trọng ñối với ñầu tư phát triển ñất nước Thông qua vốn TDĐT, - Đề xuất giải pháp, kiến nghị ñể hoàn thiện công tác cho Nhà nước khuyến khích ngành, lĩnh vực, vùng phát triển kinh vay theo dự án Chi nhánh NHPT Phú Yên thời gian tới tế - xã hội tăng trưởng bền vững theo ñịnh hướng chiến lược ñề xuất có giá trị tham khảo ñối với chi nhánh hoạch ñịnh NHPT ñịa phương khác Ngân hàng Phát triển Việt Nam loại hình ngân hàng sách Nhà nước, ñược Chính phủ giao thực sách tín dụng ñầu tư Nhà nước, với nhiệm vụ cho vay dự án ñầu tư, Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác cho vay theo dự án từ nguồn vốn tín dụng nhà nước Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên hỗ trợ phát triển sản xuất mặt hàng xuất theo danh mục qui - Phạm vi nghiên cứu: ñịnh Chính phủ Tuy nhiên, công tác cho vay theo dự án ñầu tư + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu công tác cho vay theo Nhà nước hệ thống NHPT Việt Nam Chi dự án ñầu tư từ nguồn vốn tín dụng nhà nước Ngân hàng nhánh Phú Yên thời gian qua có hạn chế ñịnh, Phát triển, không nghiên cứu tình hình cho vay theo dự án từ nguồn chưa thật kênh tài trợ vốn tích cực cho nhu cầu vốn ñầu tư phát vốn ODA mà Ngân hàng Phát triển cho vay lại triển Tỉnh, số dự án tham gia vay vốn ñầu tư chưa nhiều; mức ñộ + Về không gian: Nghiên cứu Chi nhánh NHPT Phú Yên ñóng góp, thể vai trò với ñịa phương lĩnh vực ñầu tư dự án + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2006 ñến 2011 chưa cao, ñặc biệt tham gia vào chương trình phát triển Các khuyến nghị Luận văn có giá trị ñến năm 2015 hướng Tỉnh; nhiều tiềm ẩn rủi ro hoạt ñộng cho vay Những hạn ñến năm chế chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ ñể tìm giải pháp khắc phục Phương pháp nghiên cứu Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện công tác cho vay dự án Chi Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp sau: Phương pháp nhánh ñể ñáp ứng yêu phát triển theo chủ trương Nhà nước luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử yêu cầu cấp thiết Đó lý tác giả chọn vấn ñề Phương pháp thống kê, mô tả ñể phân tích, so sánh từ ñó ñề xuất giải “Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án Chi nhánh Ngân hàng pháp, kiến nghị Phát triển Phú Yên” ñể làm ñề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước qua kênh ngân hàng Footer Page of 126 Quá trình nghiên cứu, phân tích ñược kết hợp lý luận thực tiễn nhằm luận giải, ñánh giá vấn ñề quan trọng phục vụ mục tiêu nghiên cứu Header Page of 126 Theo ngành - lĩnh vực, ñịa bàn ưu ñãi ñầu tư: dự án ñầu tư Kết cấu luận văn, gồm chương: Chương 1: Lý luận cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước qua kênh ngân hàng sách thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, kết cấu hạ tầng, dịch vụ; thuộc ñịa bàn KT - XH ñặc biệt khó khăn, khó khăn Chương 2: Thực trạng công tác cho vay theo dự án Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên c Nội dung dự án ñầu tư 1.1.2 Cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Chương 3: Giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác cho vay theo dự án Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên a Sự cần thiết hoạt ñộng cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Thứ nhất: Góp phần làm giảm bao cấp NSNN cho ñầu tư Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thứ hai: Nâng cao hiệu sử dụng vốn ñầu tư Nhà nước CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC QUA KÊNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1 CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC 1.1.1 Dự án ñầu tư Thứ ba: Nhằm thực mục tiêu kinh tế - xã hội Nhà nước b Đặc ñiểm cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi ích kinh tế ñơn mà hướng vào mục tiêu xã hội Đối a Khái niệm tượng cho vay ñược qui ñịnh, ñịnh theo thời kỳ Thời hạn Theo Ngân hàng giới, dự án ñầu tư tổng thể cho vay dài; lãi suất cho vay ưu ñãi Có nhiều rủi ro so với sách, hoạt ñộng chi phí liên quan với ñược hoạch ñịnh nhằm TCTD Tổ chức thực nhiệm vụ quản lý cho vay hệ thống ñạt mục tiêu ñó thời gian ñịnh Theo Luật quan, ñơn vị chuyên môn Nhà nước Đầu tư năm 2005, dự án ñầu tư tập hợp ñề xuất bỏ vốn trung c Phân loại cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước dài hạn ñể tiến hành hoạt ñộng ñầu tư ñịa bàn cụ thể, - Theo ngành nghề, lĩnh vực ñầu tư: cho vay dự án thuộc khoảng thời gian xác ñịnh b Phân loại dự án ñầu tư Theo quy mô tính chất: gồm dự án ñầu tư quan trọng quốc gia Quốc hội xem xét, ñịnh; dự án lại ñược phân thành nhóm: dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C Theo nguồn vốn ñầu tư: dự án sử dụng vốn NSNN; vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh, vốn TDĐT phát triển Nhà nước; vốn ñầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước; vốn khác Footer Page of 126 ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước khuyến khích ñầu tư - Theo khu vực ñịa bàn ñầu tư: cho vay dự án ñịa bàn kinh tế - xã hội mà nhà nước ưu tiên ñầu tư ñể phát triển - Theo quy mô dự án thời hạn vay: cho vay dự án theo quy mô ñầu tư (dự án nhóm A,B,C) tương ứng với nhóm dự án có thời hạn cho vay khác - Theo hình thức bảo ñảm tiền vay: cho vay có bảo ñảm tài sản hình thành sau ñầu tư Header Page of 126 - Theo mục tiêu cho vay: nhằm thực sách kinh tế - xã hội Nhà nước d Các kênh cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Cho vay qua Ngân hàng sách; qua Quỹ ñầu tư phát triển ñịa phương; Thông qua ủy thác cho NHTM 1.2.2 Đăc ñiểm cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước qua ngân hàng sách - Chỉ tập trung cho vay dự án ñược Nhà nước khuyến khích, ưu tiên ñầu tư phát triển - Điều kiện cho vay ñơn giản; lãi suất cho vay thường thấp 1.2 CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC QUA lãi suất thị trường; thời hạn cho vay dài; mức vốn vay lớn; ñiều kiện KÊNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH bảo ñảm tiền vay ñược thông thoáng 1.2.1 Ngân hàng sách - Chủ yếu cho vay dự án ñầu tư phát triển sở vật chất a Khái niệm kinh tế, xã hội, không cho vay vốn lưu ñộng ñối với dự án Ngân hàng sách ngân hàng với 100% vốn Nguồn vốn ñể cho vay chủ yếu vốn ngân sách có nguồn gốc từ Nhà nước ngân hàng cổ phần nhà nước ñược lập ñể thực nhiệm vụ tín dụng sách Nhà nước NSNN, nguồn vốn huy ñộng theo kế hoạch Nhà nước - Cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước qua Ngân hàng b Đặc ñiểm ngân hàng sách sách ñược thực theo nguyên tắc không cạnh tranh với hoạt - Hoạt ñộng không mục tiêu lợi nhuận, mang tính chất phục ñộng NHTM vụ; chủ yếu tài trợ vốn cho dự án, ñối tượng sách mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - Nguồn vốn hoạt ñộng ñược tạo hình thức ñặc thù; không dự trữ bắt buộc, ñược Chính phủ bảo ñảm khả toán, miễn nộp thuế; ñối tượng cho vay ñược nhà nước qui ñịnh c Vai trò ngân hàng sách - Là công cụ thực sách hỗ trợ phát triển - Quan hệ cho vay, việc chịu ñiều chỉnh theo Luật TCTD, ñược ñiều chỉnh theo Nghị ñịnh Chính phủ, quản lý ngành liên quan 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước qua ngân hàng sách a Sự ñóng góp cho vay theo dự án ñầu Nhà nước ñối với phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ, góp phần ñiều tiết tăng trưởng kinh tế theo ñuổi Khả ñáp ứng nhu cầu vốn cho ĐTPT kinh tế mục tiêu xã hội Góp phần tăng cường sở vật chất kỹ thuật kinh - Là công cụ quan trọng Chính phủ việc lành mạnh hóa tài tiền tệ quốc gia - Thông qua hoạt ñộng ngân hàng sách, giúp Nhà nước quản lý sử dụng nguồn vốn ưu ñãi hiệu tế, tăng thu ngân sách nhà nước Tạo việc làm cho người lao ñộng, góp phần nâng cao mức sống người dân b Cho vay ñúng ñối tượng sách tín dụng ñầu tư Nhà nước Footer Page of 126 Header Page of 126 Chỉ tiêu ñược xác ñịnh sau: số dự án cho vay ñúng ñối tượng tổng số dự án chấp thuận cho vay c Quy mô cho vay Số lượng dự án tham gia vay vốn Chỉ tiêu ñược phản ánh qua số dự án ñược chấp thuận cho vay tổng số dự án ñăng ký CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NHPT PHÚ YÊN 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Dư nợ cho vay tốc ñộ tăng dư nợ vay 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng d Sự kiểm soát rủi ro tín dụng Phát triển Phú Yên Sự kiểm soát rủi ro tín dụng ñược phản ánh qua tiêu: tỷ 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ ÁN lệ nợ hạn; tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ xóa nợ, tỷ lệ thu lãi 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước a Những nhân tố thuộc môi trường ñầu tư sách tín dụng ñầu tư Nhà nước b Những nhân tố thuộc tổ chức cho vay: Tổ chức máy chất lượng ñội ngũ cán bộ; quản lý ñiều CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 2.2.1 Chính sách cho vay theo dự án Thực theo sách tín dụng ñầu tư Nhà nước qui ñịnh Nghị ñịnh số: 151/2006/NĐ-CP, ngày 20/12/2006 Chính phủ tín dụng ñầu tư tín dụng xuất Nhà nước 2.2.2 Công tác triển khai cho vay theo dự án hành hoạt ñộng cho vay; Quy trình thủ tục cho vay; Khả thu a Tổ chức cho vay thập xử lý thông tin; Năng lực thẩm ñịnh; Kiểm tra giám sát tín Tổ chức cho vay theo dự án Chi nhánh ñược thực chủ yếu thông qua phòng Tổng hợp phòng Tín dụng Đầu tư Chi dụng c Nhân tố thuộc doanh nghiệp vay vốn: nhánh ñược thẩm quyền xét duyệt cho vay ñối với dự án thuộc Nhu cầu ñầu tư phát triển doanh nghiệp; Khả ñáp phân cấp (dự án nhóm C), dự án không thuộc phân cấp, báo ứng ñiều kiện TDĐT Nhà nước; Tư cách, ñạo ñức, uy tín, cáo kết thẩm ñịnh cho lãnh ñạo NHPT xét duyệt kinh nghiệm chủ ñầu tư b Thủ tục cho vay 1.3 Kinh nghiệm số nước giới cho vay ñầu Đặc ñiểm vốn cho vay theo dự án Nhà nước vốn có tư Nhà nước học kinh nghiệm ñối với Việt Nam nguồn gốc từ ngân sách, ñó hồ sơ thủ tục cho vay phải ñược thực quản lý dự án sử dụng vốn NSNN phức tạp so với thủ tục cho vay NHTM Footer Page of 126 Header Page of 126 c Tiếp nhận hồ sơ thẩm ñịnh cho vay Hồ sơ vay vốn cán thẩm ñịnh tiếp nhận, kiểm tra hướng dẫn chủ ñầu tư lập hồ sơ ñề nghị vay vốn Thẩm ñịnh cho vay: Công tác thẩm ñịnh ñược thực 10 khách quan; lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ ñối với dự án hoạt ñộng hiệu khả trả nợ Tuy nhiên, công tác Chi nhánh thời gian qua gặp khó khăn ñịnh Phòng Tổng hợp (thẩm ñịnh dự án), Phòng Tín dụng Đầu tư (thẩm i Công tác kiểm soát nội ñịnh chủ ñầu) Mặc dù Chi nhánh ñã triển khai thực công tác kiểm soát Nội dung thẩm ñịnh: thẩm ñịnh chủ ñầu tư, dự án nội (theo Quyết ñịnh số: 99/QĐ-NHPT, ngày 16/3/2007 Tổng Phương pháp thẩm ñịnh: sử dụng phương pháp so sánh, Giám ñốc NHPT) Tuy nhiên, hoạt ñộng kiểm soát nội Chi phân tích; phương pháp tính toán tiêu chủ yếu hiệu nhánh chưa ñáp ứng yêu cầu, mang tính hình thức, khả phát kinh tế, tài dự án: giá trị ròng (NPV), tỷ suất thu hồi sai sót, ngăn ngừa quản lý rủi ro hạn chế vốn nội (IRR), giá sinh lời (B/C), thời gian hoàn vốn (Payback Period –PP), phân tích ñộ nhạy dự án 2.2.3 Kết cho vay theo dự án Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên từ năm 2006 ñến 2011 d Giải ngân vốn vay a Đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Công tác giải ngân vốn vay ñược thực theo hình thức tạm Vốn cho vay theo dự án Chi nhánh tham gia tổng ứng toán khối lượng xây dựng hoàn thành dự án, ñã vốn ñầu tư phát triển Tỉnh 1.677.439 triệu ñồng, chiếm 5,1% ñược thỏa thuận HĐTD tổng vốn ñầu tư toàn xã hội, 2,79% GDP Tỉnh e Kiểm tra, giám sát nợ vay Bảng 2.1: Số liệu so sánh vốn cho vay theo dự án Nhà nước với tổng vốn ñầu tư toàn xã hội Sau giải ngân, CBTD mở sổ theo dõi ñể kiểm tra thông tin khoản vay chủ ñầu tư theo HĐTD ñã ký, kiểm tra mục ñích sử dụng vốn vay tài sản bảo ñảm tiền vay g Thu nợ, lãi vay Đơn vị tính: Triệu ñồng TT Nhiệm vụ thu nợ ñược chia theo tháng quý nhằm thuận tiện cho việc theo dõi quản lý ñôn ñốc thu nợ Chi nhánh có quyền thu hồi nợ trước hạn chủ ñầu tư vi phạm cam kết hợp ñồng mục ñích sử dụng vốn vay, tài sản bảo ñảm tiền vay… h Xử lý nợ, lãi hạn Biện pháp xử lý nợ, lãi hạn xem xét ñiều chỉnh gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ ñối với dự án gặp khó khăn yếu tố Footer Page of 126 Chỉ tiêu Tổng vốn ñầu tư ñịa bàn Vốn cho vay theo dự án Nhà nước qua kênh NHPT Tỷ trọng cho vay ñầu tư/ tổng vốn ñầu tư (%) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.240.000 3.924.000 5.489.000 6.501.000 6.581.000 7.115.800 163.374 179.328 545.809 520.400 238.528 30.000 5,04 4,60 10,00 8,00 3,70 0,42 (Nguồn: số liệu tính toán từ báo cáo thông kê tỉnh báo cáo cho vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên từ 2006 - 2011) Góp phần tăng cường sở vật chất kỹ thuật kinh Header Page of 126 11 tế, tăng thu ngân sách nhà nước Trong năm qua, vốn TDĐTcủa Nhà nước cho dự án vay ñã tham gia ñóng góp tăng cường sở 12 không ổn ñịnh, thiếu vững Bảng 2.2: Kết cho vay theo dự án giai ñoạn 2006 – 2011 vật chất cho kinh tế ñịa phương 1.677.439 triệu ñồng; góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước 73,18 tỷ ñồng/năm Giải việc làm cho người lao ñộng Trong giai ñoạn 2006 – 2011, dự án vay vốn Chi nhánh ñã tạo việc làm cho 6.730 lao ñộng, chiếm 4,5% tổng số lao ñộng ñược tạo việc làm Tỉnh; dự án ñã tác ñộng gián tiếp ñến việc ổn ñịnh việc làm tăng thu nhập người dân b Đối tượngcho vay Tất dự án vay vốn Chi nhánh ñều thuộc danh mục dự án vay vốn TDĐT Nhà nước theo qui ñịnh Nghị ñịnh 151/2006/NĐ-CP, ngày 20/12/2006 Nghị ñịnh 106/2008/NĐ-CP, ngày 19/9/2008 Chính phủ TDĐT TDXK Nhà nước; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh c Quy mô cho vay Đơn vị tính: Triệu ñồng Chỉ tiêu Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - Số dự án ñăng 10 12 10 ký - Số dự án chấp 2 0 thuận cho vay Tổng mức ñầu 5.843.700 136.359 257.434 0 tư dự án - Vốn chấp thuận cho vay 1.655.017 37.000 133.800 0 (theoHĐTD) - Số vốn giải 163.374 179.328 545.806 520.400 238.528 30.000 ngân - Dư nợ thời 487.422 599.867 997.873 1.329.265 1.296.848 1.202.596 ñiểm 31/12 Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ + 23,10 + 66,30 + 33,20 - 2,40 - 7,30 (+,-)% (Nguồn: Chi nhánh NHPT Phú Yên – báo cáo năm, từ 2006 - 2011) trưởng phù hợp với trình tăng trưởng kinh tế Tỉnh Tuy Để phản ánh cụ thể kết cho vay theo dự án, ta ñi xem xét cấu cho vay Chi nhánh Cơ cấu cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực ñầu tư Chủ yếu cho vay dự án thuộc ngành, lĩnh vực công nghiệp, chiếm tỷ trọng ña số, bình quân 87% tổng dư nợ; ñối với lĩnh vực nông nghiệp, ñầu tư kết cấu hạ tầng, giáo dục & ñào tạo, dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng nhỏ, không ñáng kể Điều cho thấy, việc ña dạng danh mục ñầu tư Chi nhánh hạn chế Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế Những dự án vay vốn Chi nhánh chủ yếu tập trung thành phần kinh tế nhà nước, chiếm 93,47% tổng dư nợ Điều cho thấy, khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ñầu tư Nhà nước nhiên tăng trưởng cho vay Chi nhánh thời gian qua ñối với doanh nghiệp nhà nước khó khăn, ñối Trong năm (2006-2011) có dự án tổng số 40 dự án ñăng ký vay vốn Chi nhánh ñược thẩm ñịnh ñủ ñiều kiện vay với tổng số vốn chấp thuận cho vay 1.825.817 triệu ñồng, chiếm 29,27% tổng mức ñầu tư dự án Vốn giải ngân cho vay 1.677.439 triệu ñồng, ñó giải ngân cho dự án vay ñạt 85% vốn vay theo hợp ñồng (có dự án ñược giải ngân ñạt 100% vốn theo hợp ñồng); ñiều cho thấy Chi nhánh ñảm bảo việc cung ứng vốn ñầy ñủ, giải ngân kịp thời cho dự án Dư nợ cho vay ñạt mức tăng trưởng bình quân 22,6%/năm, ñây tín hiệu tích cực hoạt ñộng tín dụng ngân hàng, tăng Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 với doanh nghiệp tư nhân - Nợ hạn cho vay Chi nhánh giảm ñáng kể từ 10,06% Cơ cấu cho vay dự án theo ñịa bàn ñầu tư (năm 2006) xuống 1,20% (năm 2011) Với tỷ lệ nợ này, Hầu hết dự án ñược Chi nhánh tài trợ ñều tập trung ñầu tư khoản cho vay Chi nhánh ñược xem an toàn Tuy nhiên, tỷ lệ ñịa bàn kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn khó khăn Đây hạn có chiều hướng tăng trở lại năm 2011, sách cho vay ñúng ñắn, phù hợp với chủ trương ưu tiên ñầu mức thấp, xét mặt quản lý rủi ro, ñây dấu hiệu không tốt tư phát triển Nhà nước Tuy nhiên, việc tập trung vốn với mức ñộ - Hầu hết khoản nợ hạn Chi nhánh ñã chuyển thành lớn ñịa bàn này, nguy hiểm, dễ bị rủi ro lớn nợ xấu, có biến ñộng theo chiều hướng nợ hạn, ñiều Cơ cấu cho vay dự án theo quy mô, thời hạn vay cho thấy tính chất khó khăn công tác quản lý thu nợ Chi Chủ yếu tập trung cho vay dự án có qui mô lớn, thời hạn vay dài (dự án nhóm A chiếm 78,23% tổng dư nợ) Đây yếu tố thuận nhánh có dấu hiệu thất thoát vốn, bỡi hầu hết dự án có nợ xấu, chủ ñầu tư ñã giải thể, phá sản tài sản ñã bán lý lợi ñể Chi nhánh ñẩy mạnh tăng trưởng TDĐT, góp phần ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư lớn ñịa bàn tỉnh Tuy nhiên, mặt trái vấn - Xóa nợ: Tỷ lệ xóa nợ Chi nhánh chiếm 2,04% tổng dư nợ, ñây dấu hiệu không tốt việc bảo toàn vốn vay ñề lớn, khó khăn cho việc cân ñối nguồn vốn ñể tái ñầu - Tình hình thu nợ tư cho dự án khác dẫn ñến rủi ro lớn cho ngân hàng Bảng 2.8: Tình hình thu nợ gốc Chi nhánh d Vấn ñề kiểm soát rủi ro tín dụng Đơn vị tính: Triệu ñồng Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn nợ xấu Chi nhánh TT Đơn vị tính: Triệu ñồng Năm TT Chỉ tiêu 2006 Tổng dư nợ Nợ hạn 2007 487.422 599.867 2008 2009 2010 2011 997.873 1.329.265 1.296.848 1.202.596 6.748 7.782 14.446 0,51 0,60 1,20 49.042 49.718 13.817 10,06 8,28 1,38 Nợ xấu 49.042 49.718 13.817 6.381 7.048 13.864 - Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ (%) 10,06 8,28 1,38 0,48 0,54 1,15 - 1,78 - 6,90 - 0,90 + 0,06 + 0,61 100 100 94,56 90,57 95,97 Tỷ lệ tăng, giảm(+,-) - Tỷ lệ nợ xấu/nợ hạn (%) Tỷ lệ tăng, giảm(+,-) 100 0 - 5,44 - 3.99 + 5,40 (Nguồn: báo cáo phân loại nợ cho vay ñầu tư 2006 -2011 CN Phú Yên) Footer Page of 126 2006 2007 17 16 Tổng số dự án ñang quản lý dư nợ Tổng dư nợ 487.422 599.867 Tổng số nợ gốc phải thu theo KH 88.140 107.859 Tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 17 17 16 15 997.873 1.329.265 1.296.848 1.202.596 161.617 181.900 278.730 138.698 Nợ gốc ñã thu 38.739 58.141 147.800 175.152 270.948 124.252 Tỷ lệ nợ gốc ñã thu/ tổng nợ gốc phải thu 43,95 53,90 91,45 96,29 97,21 89,58 Nợ hạn 49.042 49.718 13.817 6.748 7.782 14.446 Tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ 10,06 8,28 1,38 0,51 0,60 1,20 13 10 7 76,47 62,50 41,17 41,17 43,75 53,33 Số dự án có nợ hạn Tỷ lệ số DA có nợ hạn/ tổng DA dư nợ (%) (Nguồn: báo cáo tình hình cho vay năm 2006 - 2011 Chi nhánh Phú yên) Header Page of 126 15 16 Nhìn chung công tác thu nợ cho vay Chi nhánh có chuyển Số lãi phải thu tổng số lãi phải thu hàng năm có xu biến tích cực, số nợ thu ñược ngày tăng ñạt mức cao, từ hướng giảm ñáng kể từ năm 2006 - 2009, ñến năm 2010 có năm 2008 ñến năm 2011 tỷ lệ thu nợ gần ñạt tuyệt ñối, năm 2010 chiều hướng tăng trở lại, bên cạnh ñó tỷ lệ lãi thu ñược tổng số ñạt 97,21% KH Tuy nhiên, nợ hạn số dự án kéo dài lãi phải thu nhỏ tỷ lệ lãi phát sinh năm tổng số lãi phải nhiều năm, chưa thu ñược thu, ñiều chứng tỏ, số lãi phát sinh năm chưa thu hết tiếp Đi ñôi với công tác thu nợ gốc, tình hình thu lãi ñạt ñược Qua ñó cho thấy khả trả nợ khách hàng ngày khó khăn kết tích cực ảnh hưởng hưởng ñến khả thu nợ Chi nhánh Bảng 2.9: Tình hình thu lãi Chi nhánh Đơn vị tính: Triệu ñồng T T - - Năm Chỉ tiêu 2006 Tổng số lãi phải thu tục chuyển sang lãi hạn làm số lãi hạn năm sau tăng lên 2007 2008 49.192 53.703 62.401 2009 2010 2011 90.751 99.176 48.220 - Tình hình ñảm bảo tiền vay: bản, dự án vay vốn Chi nhánh ñều thực việc bảo ñảm tiền vay tài sản hình thành sau ñầu tư Tuy nhiên, việc xác ñịnh giá trị thực tế ñịnh giá lại tài sản bảo ñảm tiền vay hạn chế, Chi nhánh chưa ñủ chuyên môn ñể thực Lãi phải thu năm trước chuyển sang 36.431 32.483 25.409 11.941 6.233 7.201 Tỷ lệ tổng số lãi phải thu (%) 74,06 40,72 13,16 6,28 14,93 Lãi phát sinh năm 12.761 21.220 36.992 78.810 92.943 41.019 Tỷ lệ tổng số lãi phải thu (%) 25,94 59,28 86,84 93,72 85,07 TDĐT Nhà nước ñã góp phần ñáng kể tăng trưởng vốn ñầu tư phát 16.709 28.294 50.460 84.518 91.975 35.728 triển ñịa bàn Tỉnh Vốn cho vay theo dự án Chi nhánh ñược 33,97 80,86 93,13 92,74 74,09 ñầu tư vào ngành, lĩnh vực quan trọng mang tính tác ñộng 32.483 25.409 11.941 6.233 7.201 12.492 66,03 47,31 19,14 6,87 7,26 25,91 nguồn vốn ưu ñãi Nhà nước ñể ñầu tư mở rộng sản xuất Thực 13 10 7 có hiệu sách TDĐT Nhà nước; dự án vay vốn 76,47 62,50 41,18 41,18 43,75 53,33 Số lãi ñã thu Tỷ lệ lãi ñã thu/tổng số lãi phải thu Số lãi phải thu chưa thu Tỷ lệ lãi chưa thu/tổng số lãi phải thu Số DA có lãi hạn Tỷ lệ số DA có lãi hạn/tổng DA dư nợ (%) 60,48 39,52 52,69 CHI NHÁNH NHPT PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 2.3.1 Những kết ñạt ñược Thông qua hoạt ñộng cho vay theo dự án Chi nhánh, vốn chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, ñại hóa Góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ñược ñều ñược lập hồ sơ xét duyệt, tổ chức thẩm ñịnh ñảm bảo ñúng ñối (Nguồn: báo cáo tình hình cho vay năm 2006 - 2011 Chi nhánh Phú Yên) Footer Page of 126 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ ÁN CỦA tượng sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, có hiệu Header Page 10 of 126 17 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế 18 cầu; phân công, phối hợp tác nghiệp phòng nhiệp vụ bất cập, chưa chặt chẽ, thiếu ñồng khâu Quy trình, thủ tục cho vay rườm rà phức tạp, hồ sơ thủ tục Thứ hai, trình ñộ, lực cán hạn chế, chưa mang vay vốn ñòi hỏi nhiều văn hành Công tác thẩm ñịnh có mặt tính chuyên nghiệp cao; phần lớn cán chưa ñược ñào tạo cách hạn chế, chưa ñáp ứng yêu cầu, nội dung phương pháp thẩm kiến thức quản trị rủi ro hoạt ñộng ngân hàng ñịnh chưa toàn diện, thiếu tính hệ thống Tăng trưởng cho vay ngày Thứ ba, thiếu biện pháp hữu hiệu việc quản lý vốn vay giảm; cấu cho vay chưa hợp lý chủ yếu tập trung vào số Chưa thực thường xuyên theo dõi biến ñộng dư nợ dự dự án quy mô lớn, thời hạn vay dài dẫn ñến việc cân ñối nguồn vốn ñể án; không nắm quy trình luân chuyển dòng tiền khách hàng tái ñầu tư gặp khó khăn, rủi ro không ñược phân tán Công tác kiểm Thứ tư, hệ thống thông tin quản lý yếu kém, bất cập; hạ tra, giám sát nợ vay chưa chặt chẽ, mang tính hình thức, thiếu tầng công nghệ thông tin lạc hậu Chưa xây dựng trung tâm liệu kiểm tra thực tế Việc xử lý nợ xấu chậm, tình trạng nợ hạn, lãi thông tin khách hàng, chưa thiết lập ñược chế công bố thông tin hạn số dự án tồn ñọng kéo dài nhiều năm chưa ñầy ñủ doanh nghiệp, DAĐT vay vốn, dẫn ñến thiếu hụt thông ñược xử lý kịp thời Công tác kiểm soát nội chưa ñáp ứng yêu cầu, tin khách hàng thẩm ñịnh, theo dõi quản lý tín dụng tổ chức máy thiếu yếu, chưa xây dựng ñược mô hình kiểm Thứ năm, hệ thống quản trị rủi ro chưa ñược hình thành ñồng tra ñầy ñủ nội dung, tiêu chí cần thiết ñối với DAĐT Chất lượng bộ, mang tính chuyên nghiệp; chưa xây dựng ñược hệ thống tiêu phục vụ cho vay chưa ñáp ứng yêu cầu chí ñánh giá rủi ro chuẩn trình quản trị rủi ro b Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan: sách tín dụng ñầu tư Nhà nước nhiều qui ñịnh bất cập như: chế lãi suất cho vay chưa hợp lý; tỷ lệ trích quỹ dự phòng rủi ro không phù hợp; quy trình xử lý rủi ro phức tạp Do ñặc ñiểm kinh tế - xã hội Tỉnh phát triển chậm, môi trường ñầu tư, kinh doanh hấp dẫn Trình ñộ lực hoàn thiện hồ sơ dự án, tổ chức triển khai thực dự án doanh nghiệp hạn chế Ý thức chủ ñầu tư việc quản lý sử dụng vốn vay Nhà nước mang nặng tư tưởng bao cấp, ỷ lại ưu ñãi Nhà nước Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, tổ chức máy thực cho vay chưa ñáp ứng yêu Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 19 20 CHƯƠNG giảm nợ hạn nợ xấu xuống mức 3% theo quy ñịnh GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ NHPT Việt Nam Đảm bảo yếu tố cân ñối tăng trưởng dư nợ ÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN mối quan hệ với kế hoạch thu nợ gốc hàng năm 3.1 DỰ BÁO NHU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY THEO PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020 DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NHPT PHÚ YÊN Trên sở Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên 3.3.1 Bổ sung hoàn thiện bước quy trình tín dụng giai ñoạn 2006-2020, dự báo nhu cầu vốn ñầu tư ñịa bàn tỉnh Tiến hành rà soát lại quy chế, quy trình cho vay ñầu tư ñể thời gian ñến là: Tổng nhu cầu vốn cho ñầu tư phát triển giai kiến nghị sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp; hoàn thiện quy trình theo ñoạn (2011-2015) khoảng 65.000 tỷ ñồng, giai ñoạn (2016-2020) hướng ñơn giản dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hiện, loại bỏ số thủ khoảng 124.000 tỷ ñồng tục không cần thiết; hướng dẫn cụ thể ñối với phận nghiệp vụ 3.2 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHO VAY ĐẦU TƯ THEO toàn trình, từ thẩm ñịnh, duyệt vay, giám sát tín DỰ ÁN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ dụng cho ñến thu hồi nợ vay, ñánh giá dự án sau ñầu tư xử lý nợ YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Định hướng hoạt ñộng cho vay ñầu tư Chi nhánh 3.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh Thực chuyên môn hóa công tác thẩm ñịnh, xây dựng ñội Căn chiến lược phát triển NHPT Việt Nam ñến năm ngũ cán thẩm ñịnh có ñủ lực chuyên môn, kinh nghiệm có 2015 ñến năm 2020 là: Tỷ trọng vốn tham gia tổng vốn ñầu phẩm chất ñạo ñức nghề nghiệp tốt ñể phân tích, ñánh giá xác tư toàn xã hội trung bình từ 5%-7% Tốc ñộ tăng trưởng tín dụng từ mức ñộ tin cậy số liệu, thông tin khách hàng cung cấp Chú trọng 20%-25%/năm Tỷ lệ nợ xấu 5% (thực phân loại nợ xấu công tác thu thập, xử lý thông tin dự án, khoản vay Ngoài việc theo chuẩn mực) Tỷ lệ an toàn vốn: Thực theo mặt chung thẩm ñịnh dự án ñể xem xét cho vay, cần tái thẩm ñịnh sau cho vay NHTM nước (hiện 9%) ñể ñánh giá hiệu dự án ñầu tư, trọng công tác ñánh giá Định hướng hoạt ñộng cho vay ñầu tư Chi nhánh Tập lại giá trị tài sản ñảm bảo tiền vay Nâng cao chất lượng thẩm trung ñầu tư tín dụng vào chương trình, dự án lớn, trọng ñiểm ñịnh dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh thông qua việc theo chương trình mục tiêu Chính phủ Tỉnh; xử lý dứt lượng hoá tiêu phi tài ñiểm khoản nợ hạn, khó ñòi nhằm thu hồi vốn cho Nhà nước lành mạnh tình hình tài Chi nhánh 3.2.2 Mục tiêu cho vay ñầu tư Chi nhánh 3.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản cho vay Thực nghiêm công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay Đặc biêt công tác giám sát sau phải tuân thủ theo Đảm bảo việc cho vay vốn Nhà nước an toàn, hiệu nguyên tắc: trước ñịnh cho vay phân tích nội dung Phấn ñấu dư nợ cho vay ñầu tư ñến năm 2015 ñạt 3.000 tỷ ñồng; công tác giám sát sau thực ñầy ñủ nội dung ñó Định kỳ tháng Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 21 22 cần ñánh giá lại giá trị thực tế tài sản ñảm bảo tiền vay ñể xem xét, Rà soát, bố trí lại cán làm công tác tín dụng, thẩm ñịnh tài sản không ñủ ñiều kiện ñảm bảo, yêu cầu chủ ñầu tư bổ kiểm tra cho phù hợp, ñảm bảo tiêu chuẩn kiến thức chuyên sung tài sản ñảm bảo khác ngành, kỷ tổ chức, triển khai công việc kinh nghiệm công tác 3.3.4 Nâng cao khả phòng ngừa, quản lý rủi ro ñáp ứng yêu cầu ñối với vị trí Tăng cường công tác ñào tạo, bồi Một là, thực quy ñịnh phân loại nợ theo tính chất khoản dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cho cán Đặc biệt, nợ thông lệ hành ngân hàng, sở ñó trích lập dự quan tâm ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao khả quản lý rủi ro tín phòng rủi ro nhóm nợ ñể gắn trách nhiệm tài với tính chất dụng cho cán khoản nợ Hai là, Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tách bạch rõ khâu: quản lý tín dụng, quản lý rủi ro, xử lý rủi ro cấp Chi nhánh 3.3.5 Tăng cường công tác kiểm soát nội 3.3.8 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách tín dụng ñầu tư Nhà nước Đẩy mạnh công tác phổ biến, giới thiệu sách TDĐT Nhà nước thông qua phương tiện thông tin ñại chúng Ngoài việc Củng cố, tổ chức lại mô hình máy kiểm tra, kiểm soát mang tuyên truyền, phổ biến sách TDĐT Nhà nước qua hệ thống tính chuyên nghiệp ñộc lập Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội truyền thông, cần ý ñến việc giới thiệu trực tiếp cho doanh phải ñược tổ chức hoạt ñộng theo ngành dọc NHTM nghiệp thông qua quan quản lý nhà nước lĩnh vực ñầu tư ñộc lập với quản lý Chi nhánh Hoạt ñộng kiểm soát phải ñược 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ thực từ tiếp nhận hồ sơ dự án ñể thẩm ñịnh, ñịnh 3.4.1 Kiến nghị với UBND tỉnhPhú Yên cho vay ñược thực xuyên suốt toàn khâu Quan tâm, tạo ñiều kiện cho ngành, lĩnh vực thuộc ñối trình cho vay ñối với dự án ñó cho ñến lý hợp ñồng tín tượng vay vốn TDĐT Nhà nước phát triển ñể mời gọi doanh dụng, không dừng lại công tác “hậu kiểm” nghiệp ñầu tư vào ngành, lĩnh vực Tăng cường công tác 3.3.6 Xây dựng chế phối hợp với tổ chức tín dụng Hiện dự án vay vốn TDĐT Nhà nước ñều ñược quản lý nhà nước ñối với dự án ñầu tư ñịa bàn 3.4.2 Kiến nghị với chủ ñầu tư thực từ nhiều nguồn, ñồng thời hiệu ñầu tư dự án Các doanh nghiệp cần tự ñổi hoàn thiện ñảm bảo việc huy ñộng nguồn vốn ñầu tư ñược ñầy lực xây dựng, vận hành khai thác dự án; khả quản trị doanh ñủ giải ngân kịp thời theo tiến ñộ thực dự án Vì việc xây nghiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Phải sử dụng dựng chế phối hợp với TCTD giúp Chi nhánh TCTD vốn ñúng mục ñích, thực tốt nghĩa vụ ñã cam kết HĐTD, ñánh giá ñược tính khả thi nguồn vốn tham gia ñầu tư dự án tránh tình trạng chiếm dụng vốn tâm lý ỷ lại vào Nhà nước 3.3.7 Kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng cán ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Footer Page 12 of 126 3.4.3 Kiến nghị với Chi nhánh NHPT Phú Yên Đẩy mnạh tuyên truyền, phổ biến sách TDĐT Nhà Header Page 13 of 126 23 24 nước, phối hợp trao ñổi thông tin quản lý dự án, quản lý chủ ñầu tư KẾT LUẬN Công tác cho vay theo dự án Nhà nước ñã khẳng ñịnh ñược tầm quan trọng việc thực sách tín dụng ñầu tư Nhà nước Tuy nhiên việc triển khai thực công tác nhiều hạn chế, chưa ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng tín dụng Nhà nước Vì vậy, ñể công tác cho vay theo dự án Nhà nước Chi nhánh NHPT Phú Yên ñược phát huy hiệu quả, ñáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương, cần phải ñược nghiên cứu ñầy ñủ, khoa học ñể bước hoàn thiện - Luận văn ñã nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước, ñồng thời xác ñịnh tiêu chí phản ánh kết cho vay nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng cho vay theo dự án Nhà nước ñể làm sở ñánh giá thực trạng công tác Chi nhánh NHPT Phú Yên giai ñoạn 2006-2011 - Đi sâu phân tích thực trạng công tác cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Chi nhánh, từ ñó phát mặt ñược, mặt tồn hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng - Trên sở lý luận phân tích thực tế với ñịnh hướng chiến lược phát triển NHPT Việt Nam, dự báo nhu cầu ñầu tư phát triển tỉnh Phú Yên 2010-2020 ñịnh hướng, mục tiêu cho vay ñầu tư Chi nhánh Phú Yên, Luận văn ñã ñề giải pháp tương ñối ñầy ñủ từ hoàn thiện chế sách cho ñến quy trình, nghiệp vụ cho vay, quản lý tín dụng tổ chức máy thực phù hợp với hoạt ñộng tín dụng Nhà nước Các gải pháp ñều vấn ñề ứng dụng vào thực tiễn ñối với hoạt ñộng cho vay ñầu tư Nhà nước Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian có hạn khả hạn chế, Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp quý thầy, cô bạn quan tâm Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh, công tác kiểm tra, kiểm soát, hồi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Đổi tổ chức máy theo hướng chuyên môn hoá kiểm soát lẫn trình tác nghiệp 3.4.4 Kiến nghị với NHPT Việt Nam Nghiên cứu tổ chức lại máy hoạt ñộng chuyên nghiệp hơn, phù hợp với mô hình ngân hàng ñại, ñáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Cần tạo tính chủ ñộng cho Chính nhánh lĩnh vực: thẩm ñịnh, giải ngân vốn vay, xử lý rủi ro Phân quyền cho chi nhánh cung cấp khai thác thông tin khách hàng với CIC ñể phục vụ cho việc phòng ngừa rủi ro Triển khai xây dựng hệ thống sở liệu phòng ngừa rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro cách ñồng bộ, phù hợp với ñặc thù quản lý vốn TDĐT Nhà nước Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với trình ñộ phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam chuẩn mực, thông lệ quốc tế 3.4.5 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan Hoàn thiện chế sách TDĐT Nhà nước: ñối tượng vay vốn phải có tính ổn ñịnh thời gian năm có tính ñến ñặc ñiểm vùng, miền; nâng mức cho vay tối ña từ 70% lên 85% ñối với dự án vùng ñặc biệt khó khăn Hoàn thiện chế lãi suất cho vay cho phù hợp Có lộ trình tách chế quản lý vốn TDĐT Nhà nước khỏi chế quản lý vốn ngân sách Giảm bớt thủ tục liên quan ñến hồ sơ vay vốn ñầu tư Nhà nước Nên phân cấp cho NHPT chủ ñộng việc trích lập dự phòng thẩm quyền xử lý rủi ro Footer Page 13 of 126 ... trạng công tác cho vay theo dự án Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Y n c Nội dung dự án ñầu tư 1.1.2 Cho vay theo dự án ñầu tư Nhà nước Chương 3: Giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác cho vay. .. TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN PHÚ Y N 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NHPT PHÚ Y N 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Phát triển. .. sau: số dự án cho vay ñúng ñối tượng tổng số dự án chấp thuận cho vay c Quy mô cho vay Số lượng dự án tham gia vay vốn Chỉ tiêu ñược phản ánh qua số dự án ñược chấp thuận cho vay tổng số dự án ñăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh ngân hàng phát triển Phú Y, Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh ngân hàng phát triển Phú Y, Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh ngân hàng phát triển Phú Y

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay