Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:23

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ BÍCH THẢO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 1: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 2: TS HÀ BAN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế đất nước những năm qua liên tục chị u nhiều sự ảnh hưởng từ tình trạng kinh tế suy thoái chung giới, giá mặt hàng tăng mạnh , thu nhập người dân eo hẹp, thị phần các ngành nghề bị chia nhỏ, lãi suất ngân hàng tăng nhanh v.v Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai hoạt động lĩ nh vực cung cấp sách trang thiết bị nhà trường đị a bàn Tỉ nh Gia Lai Trong năm gần yếu tố tác động của tì nh hì nh kinh tế chung thì còn có sự cạnh tranh gay gắt nhiều đơn vị mạnh đị a bàn, thị trường ngày bị thu hẹp dần, ngân sách đầu tư cho giáo dục giảm đáng kể nên Công ty đã gặp phải những khó khăn thách thức Việc xây dựng đề tài : “Hoạch đị nh chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty cổ phần Sách và Thiết bị t rường học Gia Lai” có ý nghĩ a thiết thực với thực trạng doanh nghiệp hiện Mục đích nghiên cứu Bằng những sở lý luận chung về chiến lược cấp đơn vị k inh doanh và tì nh hì nh thực tế tại doanh nghiệp , đề tài sẽ phân tích về môi trường và các đặc điểm riêng của thị trường sách tham khảo mặt mạnh, mặt yếu, những hội và thách thức hoạt động kinh doanh của Công ty Đối tƣợng và phạm vi nghiên cƣ́u Đối tượng nghiên cứu : Đề tài đề cập đến việc nghiên cứ u các vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đế n hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo của Công ty CP Sách TBTH Gia Lai Phạm vi nghiên cứu : Hệ thống thực trạng chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh thời kỳ 2009-2011, định hướng cho giai đoạn 2012-2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u a Phương pháp luận: Duy vật biện chứng vật lịch sử b Phương pháp thống kê, tổng hợp so sánh, phân tích, chuyên gia v.v Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch đị nh chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; Chương 2: Phân tí ch công tác hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai; Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty c ổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai đến năm 2015 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả đã tìm hiểu tài liệu liên quan đến đề tài hoạch định chiến lược kinh doanh lĩnh vực khác về tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, phát hành sách lại hạn chế nên tác giả nêu vấn đề mang tính định hướng văn quy hoạch phát triển ngành xuất bản, phát hành sách Bộ Văn hoá Thông tin để nội dung luận văn phù hợp với thực tiễn ngành mang tính thực thi chiến lược doanh nghiệp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊ NH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CHIẾN LƢỢC VÀ CÁC CẤP CHIẾN LƢỢC TRONG TỔ CHỨC KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc Chiến lược định hướng phạm vi tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi cạnh tranh thông qua việc định dạng Footer Page of 126 Header Page of 126 nguồn lực nó môi trường thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thỏa mãn mong đợi bên hữu quan 1.1.2 Các cấp chiến lƣợc a Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp công ty xác định hành động mà công ty thực nhằm giành lợi cạnh tranh cách lựa chọn, quản trị nhóm hoạt động kinh doanh khác cạnh tranh số ngành thị trường sản phẩm b Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là tổng thể các cam kết và hành động giúp doanh nghiệp giành lợi cạnh tranh cách khai thác c ác lực cốt lõi họ thị trường sả n phẩm cụ thể c Các chiến lược chức Các cấp chiến lược chức chiến lược hướng đến cải thiện hiệu lực hoạt động phạm vi công ty sản xuất, marketing, quản trị vật liệu, R&D nguồn nhân lực 1.2 ĐƠN VỊ KINH DOANH CHIẾN LƢỢC VÀ CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm đặc trƣng đơn vị kinh doanh chiến lƣợc – Strategic Business Unit (SBU) Đơn vị kinh doanh là những bộ phậ n có tí nh độc lập tương đối doanh nghiệp, mức độ độc lập của từng đơn vị kinh doanh phụ thuộc vào công tác tổ chức của mỗi doanh nghiệp Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) đơn vị kinh doanh phục vụ thị trường b ên ngoài xác đị nh Đơn vị kinh doanh có sứ mệnh, mục tiêu chiến lược kinh doanh riêng Các đơn vị kinh doanh có khách hàng và đối thủ xác đị nh sẽ tự đề kế hoạch độc lập cho mì nh 1.2.2 Chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 Bao gồm chủ đề cạnh tranh mà công ty lựa chọn để nhấn mạnh, cách thức mà nó tự định vị vào thị trường để đạt lợi cạnh tranh chiến lược định vị khác có thể sử dụng bối cảnh khác ngành Xem xét lợi hại ba loại chiến lược chính cấp đơn vị kinh doanh, đó chiến lược dẫn đạo về chi phí, chiến lược tạo sự khác biệt chiến lược tập trung vào khe hở thị trường 1.3 CÁC LOẠI CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.3.1 Chiến lƣợc dẫn đạo chi phí Chiến lược dẫn đạo chi phí tổng thể hành động nhằm cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có đặc tính khách hàng chấp nhận với chi phí thấp mối quan hệ với tất đối thủ cạnh tranh 1.3.2 Chiến lƣợc tạo sƣ̣ khác biệt Mục tiêu chiến lược chung tạo sự khác biệt để đạt lợi cạnh tranh công ty cách tạo sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng nhận thấy độc đáo về vài đặc tính quan trọng Công ty tạo sự khác biệt cố thỏa mãn nhu cầu khách hàng theo cách thức mà đối thủ cạnh tranh làm với ý định sẽ đòi hỏi mức giá tăng thêm (một mức giá đáng kể mức trung bình ngành) 1.3.3 Chiến lƣợc tập trung Chiến lược tập trung chiến lược cạnh tranh chung thứ ba Sự khác biệt chủ yếu với hai chiến lược nó hướng trực tiếp vào phục vụ nhu cầu nhóm hay phân đoạn khách hàng hạn chế Một chiến lược tập trung sẽ hướng vào khe hở thị trường cụ thể mà có thể xác định về phương diện địa lý, loại khách hàng, hay phân đoạn tuyến sản phẩm 1.4 TIẾN TRÌ NH HOẠCH ĐỊ NH CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.1 Nghiên cƣ́u thị trƣờng và xác định nhu cầu khách hàng a Các nhóm khách hàng phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường cách thức mà công ty phân nhóm khách hàng dựa vào sự khác biệt quan trọng về nhu cầu sở thích họ, để tìm lợi cạnh tranh Trong trình phân đoạn thị trường khách hàng có nhu cầu tương tự nhóm thành nhóm riêng b Nhu cầu khách hàng Nhu cầu khách hàng mong muốn, sự cần thiết hay khao khát mà có thể sẽ thỏa mãn đặc tính sản phẩm hay dịch vụ 1.4.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu Lựa chọn thị trường mục tiêu bao gồm đánh giá lựa chọn hoặc số phân đoạn mà yêu cầu về giá trị sản phẩm phù hợp với khả tổ chức 1.4.3 Xác định nguồn lực lợi cạnh tranh a Các nguồn lực Các lực cốt lõi (tạo sự khác biệt) tổ chức sinh từ hai nguồn, đó là: nguồn lực khả tiềm tàng nó Các nguồn lực, theo nghĩa rộng, bao gồm loạt yếu tố tổ chức, kỹ thuật, nhân sự vật chất, tài chính công ty Các nguồn lực có thể chia thành hai loại: Nguồn lực hữu hình nguồn lực vô hình b Các khả tiềm tàng Được xem nguồn tạo khả năng, nguồn lực vô hình hữu hình phận dẫn đến sự phát triển lợi cạnh tranh Khả tiềm tàng khả công ty sử dụng nguồn lực đã tích hợp cách có mục đích để đạt trạng thái mục tiêu mong muốn c Năng lực cốt lõi Footer Page of 126 Header Page of 126 Năng lực cốt lõi nguồn lực khả công ty sử dụng nguồn tạo lợi cạnh tranh Như khả hành động, lực cốt lõi “đồ phục sức sang trọng công ty”, hoạt động mà công ty thực tốt so với đối thủ cạnh tranh thông qua đó nó làm tăng giá trị cho hàng hóa dịch vụ suốt thời gian dài d Lợi cạnh tranh Các lợi cạnh tranh tạo từ bốn nhân tố chính: hiệu quả, chất lượng, cải tiến đáp ứng khách hàng Chúng khối chung lợi cạnh tranh mà công ty có thể lựa chọn để tạo nên sự vượt trội so với đối thủ cạnh tranh 1.4.4 Xây dƣ̣ng và lƣ̣a chọn chiến lƣợc kinh doanh a Xây dựng các chiến lược kinh doanh tổng quát Mặc dù có nhiều chiến lược khác nhau, tổng quát lại có chiến lược sau: chiến lược dẫn đạo chi phí, chiến lược tạo sự khác biệt chiến lược tập trung - Xây dựng chiến lược dẫn đạo chi phí Mục tiêu quan trọng hết người dẫn đạo chi phí tăng hiệu giảm chi phí so với đối thủ cạnh tranh Sự phát triển khả phân biệt quản trị vật liệu chế tạo vấn đề cốt lõi để đạt mục tiêu Các công ty theo đuổi chiến lược chi phí thấp có thể cố gắng dịch chuyển thật nhanh xuống phía đường cong kinh nghiệm đó có thể hạ thấp chi phí - Xây dựng chiến lược tạo khác biệt Một người tạo sự khác biệt chọn mức độ khác biệt hóa cao để giành lợi cạnh tranh Sự khác biệt hóa về sản phẩm có thể đạt ba cách: chất lượng, sự cải tiến đáp ứng khách hàng - Xây dựng chiến lược tập trung Các lựa chọn chiến lược về khả phân biệt, sản phẩm, thị trường cụ thể mà nhà cạnh tranh tập trung có thể lựa chọn Đối Footer Page of 126 Header Page of 126 với nhóm khách hàng, công ty tập trung chọn khe hở cụ thể để cạnh tranh đó hành động toàn thị trường nhà dẫn đạo chi phí làm hay thỏa mãn số lớn khe hở người khác biệt hóa rộng rãi tiến hành b Lựa chọn chiến lược kinh doanh Trên sở chiến lược đã xây dựng, đơn vị kinh doanh sẽ cứ vào nội dung yêu cầu chiến lược kết hợp với mục tiêu kinh doanh, môi trường ngành kinh doanh, môi trường nội thân đơn vị với chiến lược chung công ty đã lựa chọn để đánh giá chiến lược cụ thể về lợi bất lợi lựa chọn chiến lược Lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu việc lựa chọn chiến lược kinh doanh tốt cho đơn vị dựa kết phân tích yếu tố môi trường ngành kinh doanh nguồn lực có đơn vị Để có chiến lược tối ưu, công ty cần phải phân tích sức mạnh, điểm yếu thời cơ, thách thức thị trường, mục tiêu đã định ra, kết phân tích, xác định lợi cạnh tranh 1.4.5 Chính sách triển khai chiến lƣợc kinh doanh a Cơ cấu tổ chức kiểm soát b Chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược đầu tư thiết lập giá trị kiểu nguồn lực – nhân sự, chức tài chính – phải đầu tư để giành lợi cạnh tranh Các chiến lược cạnh tranh chung cung cấp lợi cạnh tranh nó đòi hỏi phải tốn để phát triển trì Hai nhân tố để lựa chọn chiến lược đầu tư, đó là, sức mạnh thuộc về vị tương đối công ty so với đối thủ cạnh tranh ngành giai đoạn chu kỳ sống ngành mà công ty cạnh tranh Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Bảng 1.4 Tóm lƣợc mối quan hệ c giai đoạn chu kỳ sống, vị cạnh tranh chiến lƣợc đầu tƣ cấp đơn vị cạnh tranh Các giai đoạn chu Vị Vị kỳ sống ngành cạnh tranh mạnh cạnh tranh yếu Tạo lập thị phần Tập trung thị phần Tập trung thị trường hoặc thu hoạch hoặc lý Bão hòa Giữ trì hoặc Thu hoạch hay lợi nhuận lý/ loại bỏ Suy thoái Tập trung thị trường Chuyển hướng, hay thu hoạch (giảm lý hay loại bỏ tài sản) Nguồn: PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải (2009) c Chính sách marketing Phát sinh Tăng trưởng Đột biến Tạo lập thị phần Tăng trưởng Tăng thị phần CHƢƠNG PHÂN TÍ CH CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO TẠI CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH GIA LAI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chƣ́c quản lý của Công ty 2.1.3 Kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 221 trường mầm non, 221 trường tiểu học, 224 trường trung học sở, 35 trường trung học phổ thông, 05 trường Trung học chuyên nghiệp, 01 trường Cao đẳng sư phạm 01 phân hiệu Đại học Nông Lâm.), đơn vị hành chính, sự nghiệp cung ứng theo chương trình dự án Chính phủ đầu tư cho ngành Giáo dục 2.2.3 Kênh phân phối tiêu thụ Công ty có mạng lưới bán lẻ trực tiếp địa bàn TP Pleiku, còn huyện thị xã phân phối thông qua 40 Đại lý bán sách Các địa điểm thành phố Pleiku như: Nhà sách Thanh Niên, Nhà sách Phan Bội Châu; Nhà sách Hoa Lư; Nhà sách Biển Hồ; Cửa hàng 118 Hai Bà Trưng 2.2.4 Nhà cung cấp Nằm hệ thống phát hành sách công ty có mối quan hệ lâu dài bền vững với số nhà cung cấp như: Công ty CP Sách Giáo Dục TP Đà Nẵng; Công ty TNHH Sách Thiết bị Giáo dục Đức Trí – TP HCM; Công ty CP Văn Hóa Sách Việt Nam – TP HCM; NXB Trẻ - TP HCM; NXB Kim Đồng Miền Trung – TP Đà Nẵng; NXB Mĩ Thuật – Hà Nội; NXB Chính Trị Quốc Gia Quảng Ngãi; Nhà sách Hồng Ân – TP HCM; Công ty VH Sáng tạo Trí Việt (First News) – TP HCM; FAHASA, v.v 2.2.5 Đối thủ cạnh tranh Trên địa bàn tỉnh Gia Lai doanh nghiệp tham gia ngành kinh doanh phát hành sách tương đối nhiều thị trường sách tham khảo sôi động không phần liệt nhằm thu hút lượng khách hàng Cụ thể có đơn vị lớn sau: Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Du lịch Gia Lai; Công ty CP In Dịch vụ Văn hóa Gia Lai; Công ty CP Phát hành sách TP HCM - Nhà sách FAHASA Gia Lai 2.2.6 Kết kinh doanh sách tham khảo Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh sách tham khảo Đơn vị tính: triệu đồng NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 CHỈ TIÊU Giá trị (tr.đ) Tỉ trọng (%) Tổng doanh thu Công ty Doanh thu sách tham khảo Tổng lợi nhuận Công ty Lợi nhuận sách tham khảo 76.014,4 100 67.552 100 73.500 100 16.295 21,4 18.739,7 27,7 20.701 28,2 3.704,5 100 2.738 100 3.300 100 1.792,5 48,4 1.686,6 61,6 2.173 65,8 Giá trị (tr.đ) Tỉ trọng (%) Giá trị (tr.đ) Nguồn: Phòng Kế toán - Tài vụ 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO TẠI CÔNG TY 2.3.1 Xây dựng mục tiêu kinh doanh Công ty Phát triển mạng lưới hệ thống nhà sách cửa hàng sách không TP Pleiku mà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực mở rộng tuyến huyện, thị xã tỉnh Gia Lai đến năm 2015 Duy trì khẳng định nhà cung cấp sách lớn, uy tín tỉnh nhà có tầm ảnh hưởng với đối thủ cạnh tranh Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu sách tham khảo từ 12-15%/năm; lợi nhuận đem lại bình quân chiếm 50% tổng thu nhập Công ty, thị phần Công ty tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt 40-50% 2.3.2 Nghiên cứu môi trƣờng ngành kinh doanh sách Các đối thủ cạnh tranh: Số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngày gia tăng dẫn đến tình hình cạnh tranh căng thẳng thị trường sách Điều cho thấy thị phần ngày bị chia nhỏ, doanh số bị chia sẻ đáng kể thời qua Các nhà cung cấp: Trong suốt trình hình thành phát triển Công ty đã thiết lập mối quan hệ trực tiếp bền vững với nhiều Footer Page 13 of 126 Tỉ trọng (%) Header Page 14 of 126 12 nhà cung cấp lớn ngành xuất – phát hành sách Doanh số mua hàng nhà cung cấp lớn cho Công ty qua năm trì tăng trưởng hàng năm nên Công ty nhận nhiều sự hỗ trợ từ nhà cung cấp đem lại số lợi trình kinh doanh Khách hàng: Trong suốt trình phát triển hoạt động kinh doanh công ty xác định tiêu chí hàng đầu phải quan tâm đến dịch vụ chăm sóc, tư vấn mở rộng dịch vụ cung ứng cho khách hàng 2.3.3 Thực trạng môi trƣờng nội đối với hoạt động kinh doanh sách tham khảo a Về sở vật chất, hạ tầng Hệ thống nhà sách, cửa hàng nơi trưng bày sản phẩm sách để khách hàng dễ dàng lựa chọn mua sắm nên công ty quan tâm về phát triển mặt mới, thường xuyên tu sửa, nâng cấp hệ thống cũ, mở rộng không gian, thay đổi kệ giá trưng bày nhằm kích thích thu hút khách hàng b Nguồn lực tài Năm 2004 công ty chuyển sang loại hình Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là: 4.751 (triệu đồng), năm sau đó Công ty huy động vốn kinh doanh tăng thêm thông qua kỳ phát hành cổ phiếu nội bộ, số vốn điều lệ 12.668 (triệu đồng), nguồn vốn kinh doanh còn nhỏ điều bất lợi việc thực mục tiêu phát triển Công ty sự cạnh tranh so với đối thủ c Về nguồn nhân lực Điểm mạnh về nguồn nhân lực Công ty lực lượng lao động đa số trẻ từ 40 tuổi chiếm 70% Đây lực lượng có trình độ, sức trẻ, thái độ làm việc nhiệt tình, có kỹ bán hàng chuyên nghiệp tương đối đồng đều về trình độ chuyên môn 2.3.4 Về thị trƣờng mục tiêu Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Thị trường mà Công ty phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên, công chức TP Pleiku đơn vị trường học Tỉnh Gia Lai có nhu cầu bổ sung, nâng cao kiến thức phục vụ cho học tập, nghiên cứu giảng dạy công tác chuyên môn lĩnh vực Tuy nhiên, thị trường dần bị thu hẹp có nhiều đơn vị cạnh tranh hoạt động địa bàn nên Cty hướng tới việc mở rộng phục vụ đọc giả khu vực thị trấn, thị xã có lượng dân cư tập trung lớn, kinh tế dân trí phát triển nhanh Thị xã An Khê, Thị xã Ayunpa Huyện Chư Sê thuộc Tỉnh Gia Lai 2.3.5 Chiến lƣợc kinh doanh Qua nhiều năm hoạt động kinh doanh phát hành sách, Công ty theo đuổi chiến lược kinh doanh tập trung thị trường Tỉnh Gia Lai với đối tượng khách hàng phục vụ chính học sinh, sinh viên, giáo viên thư viện trường học Hình thành theo thời gian, đặc điểm ưu kinh doanh Công ty am hiểu nhu cầu địa phương đáp ứng đầy đủ nhu cầu đó với phong cách phục vụ nhiệt tình chu đáo nhân viên bán hàng với sự ủng hộ ngành Giáo dục tỉnh nhà suốt trình hình thành phát triển Công ty Đây lực cốt lõi Công ty, Công ty đã biết giữ gìn khai thác lực hiệu quả, chưa đối thủ địa bàn tỉnh có 2.3.6 Các giải pháp sách việc thực chiến lƣợc kinh doanh a Về nguồn nhân lực Trong năm qua Công ty có chính sách đào tạo thu hút nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển kinh doanh Ngoài việc Công ty thường xuyên tuyển dụng lực lượng nhân viên kinh doanh, bán hàng còn có sự đầu tư về đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ cho phận chuyên môn khác Điều Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 này, cho thấy Công ty xem trọng người lao động sự song hành tồn phát triển doanh nghiệp b Về tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty bước tổ chức lại cấu máy cho phù hợp với tình hình phát triển hoạt động kinh doanh Để mở rộng khai thác thị trường tiềm địa bàn tỉnh, Công ty đã xúc tiến khảo sát mặt bằng, tăng cường công tác ngoại giao về phía chính quyền địa phương lập kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống kinh doanh năm 2012 c Về nguồn lực tài Về ngành hàng kinh doanh sách tham khảo đòi hỏi nguồn vốn không lớn có thể chiếm dụng từ phía nhà cung cấp đặc tính ngành đầu tư về mở rộng mặt kinh doanh lại khâu nặng đầu tư vốn Công ty nhận thấy hoạt động bán lẻ sách ngày chiếm vị trí quan trọng đem lại hiệu kinh doanh cao điểm bất lợi nguồn vốn hoạt động kinh doanh Công ty còn nhỏ để có thể thực mục tiêu đầu tư, nên Công ty sử dụng công cụ tài chính huy động vốn từ cổ đông vay ngân hàng để gia tăng nguồn lực về vốn d Về công tác nghiên cứu phát triển thị trường Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường hoạt động kinh doanh sách tham khảo đã Ban lãnh đạo công ty chú trọng đầu tư quan tâm đúng mức, việc phân tích, đánh giá, sàn lọc thông tin chưa nhiều Tuy vậy, đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời ứng phó với biến đổi thị trường, bình ổn tiêu thụ, không để khách hàng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƢƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC GIA LAI ĐẾN NĂM 2015 3.1 SƢ́ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CHIÊN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO CÔNG TY 3.1.1 Sứ mệnh Công ty Công ty xây dựng mục tiêu kinh doanh sách tham khảo đến năm 2015 sẽ trì vị trí dẫn đầu cung cấp sách cho thị trường tỉnh Gia Lai Để đạt mục tiêu, Công ty cụ thể hóa mục tiêu tiêu kinh tế phát triển kinh doanh phù hợp với nội lực tiềm lực phát huy lợi Công ty 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc Về thị trường: Tiếp tục trì đẩy mạnh gia tăng thị phần bán lẻ Công ty địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt như: Thị xã An Khê, Ayunpa Huyện Chư Sê Mặt hàng bán lẻ Công ty tập trung đẩy mạnh sách tham khảo với mục tiêu phải chiếm từ 40-50% thị trường toàn Tỉnh GiaLai Về giá trị kinh doanh sách tham khảo: Doanh thu Công ty đảm bảo mức tăng trưởng đều bình ổn qua năm với mức 12-15% /năm Về hiệu kinh doanh: Nỗ lực gia tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sách tham khảo, phấn đấu mang lại từ 65-70%/năm lợi nhuận toàn Công ty 3.2 PHÂN TÍ CH VÀ DƢ̣ BÁO MÔI TRƢỜNG NGÀNH KINH DOANH 3.2.1 Đối thủ cạnh tranh ngành Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Bảng 3.1 Tổng hợp đánh giá đối thủ cạnh tranh Cty CP Sách TBTH Gia Lai Điểm Điểm đánh qui giá đổi Cty CP Văn hóa Du lịch Gia Lai Điểm Điểm đánh qui giá đổi Cty CP In DV Văn hóa Gia Lai Điểm Điểm đánh qui giá đổi Các tiêu đánh giá Hệ số quan trọng Thị phần tương đối Khả cạnh tranh sản phẩm Năng lực, hệ thống phân phối Khả mở rộng thị trường Dịch vụ sau bán hàng Cộng 0,25 0,75 0,50 0,20 0,60 0,60 0,25 0,75 0,15 0,30 0,15 0,60 1,00 3,00 FAHASA Điểm đánh giá Điểm qui đổi 0,5 0,25 0,60 0,60 0,75 0,50 0,50 0,45 0,30 0,45 0,45 0,45 0,30 2,75 2,35 2,10 3.2.2 Nhà cung cấp Việc lựa chọn thiết lập mối quan hệ lâu dài với Nhà xuất lớn hay đơn vị phát hành sách uy tín có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực phát hành sách Qua thời gian gần 30 năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh sách thiết bị trường học, Công ty đã tạo dựng mối quan hệ hết rộng rãi tạo niềm tin với nhà cung cấp Năng lực mức độ chuyên nghiệp nhà cung cấp ngày nâng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 lên, từ đó tạo mạnh cho Công ty việc đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên biến đổi theo sự phát triển xã hội 3.2.3 Khách hàng Trong lĩnh vực kinh doanh nào, khách hàng có vai trò định đến sự tồn phát triển doanh nghiệp Công ty đơn vị kinh doanh phát hành sách, có hệ thống nhà sách, cửa hàng đại lý sách bán lẻ trực tiếp đến với người tiêu dùng Vì lực lượng khách hàng Công ty thị trường Tỉnh Gia Lai tương đối lớn, đa dạng sự tín nhiệm khách hàng, thành công động lực lớn chiến lược phát triển Công ty tương lai Đối với hoạt động kinh doanh sách tham khảo, khách hàng Công ty có thể phân chia làm loại khách hàng chủ yếu sau: khách hàng cá nhân, đơn vị Giáo dục, đại lý sách 3.2.4 Các đối thủ tiềm tàng Tuy thị trường đọc sách đại đa số người dân chưa phải phổ biến nước khu vực đã có nhiều đơn vị tư nhân tham gia vào lĩnh vực xuất bản, phát hành sách thị trường Việt Nam đánh giá tiềm thị trường Gia Lai không ngoại lệ Với lợi hoạt động lĩnh vực phát hành sách lâu năm, có bề dày kinh nghiệm sự tín nhiệm khách hàng địa phương hệ thống nhà sách, cửa hàng, đại lý bán lẻ trực tiếp mà Công ty đã thiết lập số đơn vị có qui mô tương tự khác đã hoạt động mạnh lĩnh vực kinh doanh thị trường Gia Lai rào cản lớn cho số doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường kinh doanh phát hành sách 3.3 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG, LƢ̣A CHỌN VÀ ĐỊ NH VỊ THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU 3.3.1 Phân đoạn thị trƣờng a Phân đoạn thị trường theo khu vực địa lý Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Hiện Công ty có nhà sách lớn đặt TP Pleiku tuyến huyện thị xã tỉnh có đời sống kinh tế xã hội phát triển nhanh Thị xã An Khê, Ayunpa, Huyện Chư Sê Công ty chưa có hệ thống nhà sách bán lẻ trực tiếp, phân phối lại thông qua Đại lý sách b Phân đoạn thị trường theo nhóm đọc giả - Thị trường sách tham khảo phục vụ cho đọc giả học sinh, sinh viên giáo viên: lực lượng khách hàng lớn xem nhóm khách hàng chủ lực hoạt động kinh doanh sách tham khảo Công ty, khách hàng cá nhân có đơn vị trường học hàng năm mua sắm bổ sung lượng lớn sách tham khảo dành cho thư viện trường học phân bổ từ ngân sách giáo dục - Thị trường sách tham khảo phục vụ cho đọc giả phổ thông: nhóm khách hàng có nhu cầu đọc đa dạng đem lại nguồn doanh thu bán lẻ thường xuyên, có thị trường lớn nhiều hội kinh doanh 3.3.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu Thị trường sách tham khảo tập trung phát triển triển địa bàn Tỉnh Gia Lai để tiến hành thực mở rộng qui mô kinh doanh sách Trên sở khoanh vùng phát triển khu vực địa lý, khách hàng trọng tâm mà Công ty cần xác định nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, giáo viên đơn vị trường học nhóm khách hàng chủ lực mà Công ty phải quan tâm, chăm sóc, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng 3.3.3 Đị nh vị thị trƣờng mục tiêu - Đối với sách tham khảo phục vụ cho học sinh, sinh viên giáo viên: sản phẩm sách tham khảo phục vụ đọc giả học sinh, sinh viên giáo viên chủ yếu thuộc về nhóm sách tham khảo, bổ trợ, nâng cao kiến thức môn học nhà trường từ cấp học mẫu Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 giáo, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông sách công cụ chuyên ngành cao đẳng, đại học, v.v - Đối với sách tham khảo phục vụ cho đọc giả phổ thông: mảng sách có yêu cầu chọn lọc về tính đa dạng thể loại, chất lượng nội dung hình thức bên đáp ứng nhu cầu đọc thường xuyên đọc giả Công ty tăng cường mở rộng qui mô phân phối bán lẻ, gia tăng nguồn hàng, chắt lọc có chiều sâu về tựa sách để cung ứng cho bạn đọc thị trường sách Tỉnh Gia Lai - Ngoài trọng sản phẩm sách dịch vụ bán hàng có phần quan trọng định đến sự định vị sản phẩm thị trường sách Đối với ngành có sự canh tranh cao có nhiều khả xâm nhập ngành sự đầu tư về dịch vụ, người để giữ lấy thị phần, gia tăng khách hàng, mở rộng qui mô bán lẻ 3.4 ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊ NH NGUỒN LƢ̣C CÔNG TY 3.4.1 Nguồn lƣ̣c a Nguồn lực hữu hình - Nguồn lực tài chính: Với nguồn vốn chủ sở hữu gần 17 tỷ đồng, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh sách thường xuyên chu kỳ kinh doanh Công ty Đây ngành kinh doanh tương đối ổn định, ít có sự biến động lớn về vốn, nhiên Công ty có sự trì tốt với ngân hàng lớn Để gia tăng thêm nguồn vốn kinh doanh, Công ty có thể phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hữu - Nguồn lực sở vật chất: Tuy Công ty chưa có hệ thống nhà sách, cửa hàng rộng khắp toàn tỉnh TP Pleiku Công ty có nhà sách, cửa hàng bán lẻ khang trang, vị trí thuận lợi cho khách hàng dễ dàng mua sắm Ngoài thời gian qua Công ty chú trọng đầu tư trang bị phương tiện vận tải hàng hóa, xe ô tô giao dịch với đơn vị Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Giáo dục huyện, thị tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh thuận lợi nhanh chóng b Nguồn lực vô hình - Nguồn nhân lực: Đội ngũ nhân viên Công ty có tổng cộng 98 người, mô hình hoạt động kinh doanh phát hành sách với cấu lao động, trình độ, giới tính độ tuổi tương đối phù hợp Trong giai đoạn phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 Công ty chú trọng tăng tỷ lệ lực lượng lao động trẻ, đã qua đào tạo, đào tạo lại cho tương thích với môi trường kinh doanh luôn thay đổi bắt nhịp với xu phát triển chung - Nguồn danh tiếng: Công ty hoạt động lĩnh vực phát hành sách thiết bị trường học gần 30 năm, Công ty đã thiết lập mối quan hệ thân thuộc khách hàng giáo viên, sinh viên, bậc phụ huynh, học sinh đơn vị Giáo dục – Đào tạo Sự am hiểu nhu cầu dạy học; chất lượng sách phát hành; phục vụ tận tình, chu đáo đưa tài liệu dạy học đến tận vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn tỉnh; tư vấn cho tổ chức Giáo dục – Đào tạo thành lập tủ sách thư viện đạt chuẩn; v.v 3.4.2 Năng lƣ̣c cốt lõi - Nguồn tài chính linh hoạt, tính ổn định sử dụng nguồn vốn có hiệu cao - Nguồn nhân lực Công ty có đội ngũ bán hàng động, trẻ trung, có chuyên môn lĩnh vực phát hành sách, marketing, nghiệp vụ sư phạm, linh hoạt kinh doanh, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi, tạo sự gắn kết gần gũi khách hàng với Công ty - Hệ thống bán lẻ nhà sách, cửa hàng đại lý Công ty rải khắp huyện, thị, thành phố tỉnh với sự đầu tư về hệ thống phương tiện vận tải, xe ô tô tạo điều kiện thuận lợi giao dịch Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Với bề dày kinh nghiệm lâu năm đơn vị cung ứng sách cho ngành Giáo dục tỉnh nhà, nên Công ty sự ủng hộ Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị, trường học giáo viên, học sinh, sinh viên toàn Tỉnh Gia Lai dành cho Công ty 3.4.3 Lợi cạnh tranh a Đạt vượt trội về hiệu quả Là đơn vị kinh doanh lĩnh vực phát hành sách trang thiết bị trường học để đạt sự vượt trội về hiệu quả, Công ty tạo dựng thông qua chiến lược nguồn nhân lực sở hạ tầng (Lãnh đạo) - Cơ sở hạ tầng (Lãnh đạo):Cung cấp sự cam kết toàn Công ty với hiệu quả, Ban lãnh đạo Công ty nhà lãnh đạo am hiểu về ngành hàng phát hành sách, có lực quản trị kinh doanh có mối quan hệ công chúng đem lại hiệu kinh doanh tư trụ cột Công ty so với đối thủ cạnh tranh - Chiến lược nguồn nhân lực: Hoạt động kinh doanh Công ty hoạt động phân phối bán lẻ, công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Công ty đặt vị trí quan trọng hàng đầu, yếu tố định đến sự thành công hay thất bại Công ty hoạt động kinh doanh bán lẻ b Đạt vượt trội về chất lượng Chất lượng vượt trội đem lại cho Công ty lợi nâng cao danh tiếng về chất lượng dịch vụ, từ đó sẽ thu hút lực lượng lớn đọc giả đến với hệ thống bán hàng Công ty Chính lợi to lớn mà chất lượng dịch vụ mang lại nên Công ty đặt trọng tâm phát triển dịch vụ bán hàng nhằm chăm sóc khách hàng cách tốt nhất, hẳn đối thủ cạnh tranh địa bàn c Đạt vượt trội về cải tiến Công ty nhận thấy vai trò R&D quan trọng việc cải tiến mạnh mẽ chất lượng dịch vụ bán hàng nhằm nâng Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 cao chất lượng phục vụ khách hàng thể cải tiến sau: đội ngũ bán hàng trẻ hóa từ 21- 25 tuổi, có trình độ chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin bán hàng bán hàng qua trang web Công ty, thay đổi phần mềm bán hàng nhằm quản trị hàng hóa; thường xuyên cập nhật thông tin về xuất phẩm nổi tiếng nước giới thiệu đến bạn đọc thông qua hệ thống bán lẻ Công ty đơn vị trường học d Đạt đáp ứng khách hàng vượt trội - Tập trung vào khách hàng: Tất khách hàng Công ty dù thành thị hay nông thôn đều có thể nhận giá trị tinh thần từ xuất phẩm Nhà xuất uy tín Công ty phân phối - Thái độ nhân viên: Các nhân viên Công ty đã thể niềm đam mê mãnh liệt vào công tác bán hàng mang đến giá trị tinh thần không sản phẩm mà còn có phong cách phục vụ thân thiện dành cho khách hàng đến với hệ thống bán lẻ Công ty - Thỏa mãn nhu cầu khách hàng: Là bước đạt sự tập trung vào khách hàng toàn Công ty Lắng nghe nhu cầu khách hàng, thỏa mãn cách nhanh cho khách hàng đồng thời giới thiệu với bạn đọc xuất phẩm nổi tiếng giới nước, mang đến nguồn tri thức vô hạn giới đến gần với đọc giả tỉnh nhà 3.5 XÂY DƢ̣NG VÀ LƢ̣A CHỌN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO 3.5.1 Xây dƣ̣ng và lƣ̣a chọn chiến lƣợc dƣ̣a lƣ̣c cốt lõi Trên sở lực cốt lõi Công ty, chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty xem xét gồm chiến lược tạo sự khác biệt chiến lược tập trung Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 a Chiến lược tạo sự khác biệt - Đối với hệ thống nhà sách, cửa hàng: tập trung đầu tư hệ thống nhà sách có vị trí thuận tiện, không gian rộng rãi, trưng bày đẹp, khoa học tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, mua sắm - Đối với đội ngũ nhân viên bán hàng: sự chú trọng phong cách phục vụ từ trang phục, kỹ giao tiếp, ứng xử, thể sự thân thiện khách hàng nhân viên - Các dịch vụ chăm sóc khách hàng: Công ty sử dụng biện pháp chăm sóc khách hàng hiệu thông qua chương trình nhằm kích thích bán lẻ, thu hút khách hàng Ngoài hàng năm Công ty tổ chức hội nghị đại lý, đơn vị trường học b Chiến lược tập trung Với chiến lược tập trung, Công ty sẽ tập trung vào việc kinh doanh sách tham khảo phục vụ nhóm khách hàng đó giáo viên, học sinh, sinh viên trường học phân đoạn thị trường mục tiêu đã xác định 3.5.2 Đánh giá và lƣ̣a chọn chiến lƣợc kinh doanh Thông qua phân tích, đánh giá điểm thuận lợi hạn chế phương án chiến lược, đồng thời kết hợp với phân tích về môi trường kinh doanh ngành phát hành sách, lực cốt lõi Công ty, định hướng chiến lược Công ty sẽ lựa chọn giai đoạn để phát triển hoạt động kinh doanh sách tham khảo chiến lƣợc tạo khác biệt dịch vụ cung cấp sách đến với khách hàng, tạo nên bức tranh về tương lai để Công ty phấn đấu vươn tới giá trị riêng Công ty 3.6 CÁC CHÍNH SÁCH THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.6.1 Chính sách cấu tổ chƣ́c, kiểm soát 3.6.2 Chính sách đầu tƣ cấp đơn vị kinh doanh - Đầu tư về tài chính Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Đầu tư về nhân sự - Đầu tư về cấp chức 3.6.3 Chính sách Marketing - Chính sách sản phẩmb Chăm sóc khách hàng - Chính sách mở rộng thị trường KẾT LUẬN Trong xu hội nhập nền kinh tế toàn cầu, thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh doanh đều có hội phát triển công ty hoạt động lĩnh vực, ngành nghề khác đều muốn chọn cho lối riêng theo chiều hướng tích cực Vì vậy, công tác hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai việc làm có ý nghĩa thiết thực định hướng phát triển công ty tương lai Dựa sở về phân tích, nghiên cứu môi trường ngành kinh doanh, yếu tố bên bên doanh nghiệp hội thách thức, đề tài đã hoạch định chiến lược kinh doanh cho mặt hàng sách tham khảo theo chiến lược lược tạo sự khác biệt về dịch vụ bán hàng số chính sách cần thiết để thực thi chiến lược cách hiệu Với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn chính sách xây dựng, tác giả tin tưởng công ty sẽ phát huy hiệu lực cốt lõi, tận dụng tốt mạnh để nắm bắt hội kinh doanh đưa hoạt động kinh doanh sách tham khảo phát triển tạo sự gắn kết khách hàng với công ty với thị trường rộng lớn không dừng lại tỉnh Gia Lai mà còn vươn xa Tuy còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện song nội dung giải pháp đã tác giả xác định luận văn phù hợp với điều kiện Công ty có thể ứng dụng thực tiễn kinh doanh Footer Page 26 of 126 ... sách tham khảo Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai; Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo Công ty c ổ phần Sách Thiết bị trường học Gia Lai đến năm 2015... CHƢƠNG PHÂN TÍ CH CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO TẠI CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH GIA LAI 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH GIA LAI 2.1.1 Quá trình... BỊ TRƢỜNG HỌC GIA LAI ĐẾN NĂM 2015 3.1 SƢ́ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CHIÊN LƢỢC KINH DOANH SÁCH THAM KHẢO CÔNG TY 3.1.1 Sứ mệnh Công ty Công ty xây dựng mục tiêu kinh doanh sách tham khảo đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai, Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai, Hoạch định chiến lược kinh doanh sách tham khảo tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay