Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắ

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:23

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HOÀNG TRANG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Như Liêm HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT ĐẮK LẮK Phản biện 1: Đường Thị Liên Hà Phản biện 2: Đỗ Ngọc Mỹ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành: 60.34.05 Luận văn ñược bảo vệ trước hội ñồng chấm Luận văn tốt TÓM TẮT SLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH nghiệp thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 08 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị trường rộng lớn ñối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm quốc gia thực ñể ñề xuất chỉnh sửa, xây dựng kế hoạch chiến lược hoàn chỉnh nhằm mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận, ñáp ứng phát triển thời gian tới Đối tượng nghiên cứu với dân số 86 triệu, tốc ñộ GDP trung bình 7,5% Trong Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung tiến trình hoạch ñịnh chiến trình phát triển, doanh nghiệp luôn phải ñối mặt rủi ro lược kinh doanh Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk lĩnh phát sinh tính toán ảnh hưởng môi trường vi mô vực bảo hiểm phi nhân thọ vĩ mô Các doanh nghiệp thường ñặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận Phạm vi nghiên cứu sau ñó áp dụng phương thức ñể ñạt ñược nên chưa có ñịnh 4.1 Về không gian hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng, chưa có thói quen mua bảo Đề tài nghiên cứu vấn ñề liên quan Công ty Bảo hiểm Bảo hiểm ñể phòng ngừa rủi ro Vì vậy, mục tiêu công ty kinh Việt Đắk Lắk doanh bảo hiểm phi nhân thọ mua lại rủi ro trình 4.2 Về thời gian hoạt ñộng kinh doanh khách hàng, ñánh giá phân tích ñể chuyển rủi ro thành lợi nhuận Đắk Lắk trung tâm kinh tế, văn hóa, trị khu vực Tây Đề tài hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cho Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk năm ñến Nguồn số liệu ñược sử dụng năm 2008, 2009 2010 ñể Nguyên, có tiềm lớn công nghiệp, thủ công nghiệp, thương phân tích ñánh giá chiến lược kinh doanh công ty mại dịch vụ du lịch Do ñó, ñây ñịa bàn tiềm phát triển Phương pháp nghiên cứu ngành Bảo hiểm Công ty Bảo hiểm muốn mở rộng mạng lưới Đề tài ñã sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu kinh tỉnh Tây Nguyên tế như: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh ñánh giá, Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn ñề tài: “Hoạch ñịnh chiến lược phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp chuyên gia ñể kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tham khảo ý kiến, nhận ñịnh yếu tố tác ñộng mức ñộ tác Đắk Lắk” ñể làm luận văn cao học cho ñộng yếu tố ñối với công ty Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn ñề tài Hệ thống hóa làm rõ vấn ñề lý luận chiến lược hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh Phân tích thực trạng kinh doanh chiến lược kinh doanh, vạch lực cốt lõi ñịnh lợi cạnh tranh công ty Phân tích, ñánh giá mức ñộ phù hợp hiệu chiến lược Đề tài trình bày phương pháp hoạch ñịnh chiến lược cụ kinh doanh công ty dựa nguồn lực kế hoạch thể, nhằm ñưa giải pháp hữu hiệu ñể doanh nghiệp sử dụng hiệu Footer Page of 126 Header Page of 126 nguồn lực, xác ñịnh ñúng hướng ñi tổng thể ñịnh, hành ñộng liên quan tới việc lựa chọn Kết cấu luận văn phương tiện phân bổ nguồn lực nhằm ñạt ñược mục tiêu Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, phần phụ lục, danh mục tài liệu ñịnh, ñây không ñề cập ñến hiệu quả, lợi cạnh tranh tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chương sau: chiến lược”… Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh Chương 2: Thực trạng kinh doanh hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt Đắk Lắk CHƯƠNG 1: CƠ SỞ - Chiến lược giúp cho doanh nghiệp thấy rõ mục ñích hướng ñi ñể tránh lầm lạc ñịnh hướng cho tương lai - Chiến lược ñịnh hướng cho tập hợp, khai thác lực cốt lõi, lợi cạnh tranh thống nguồn lực doanh nghiệp LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.3 Hệ thống chiến lược công ty Chiến lược ñược phân thành cấp ñộ sau: 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC 1.1.3.1 Chiến lược cấp công ty 1.1.1 Khái niệm 1.1.3.2 Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh: (chiến lược kinh doanh) Theo Jonhson Scholes ñịnh nghĩa chiến lược ñiều kiện môi trường có nhiều thay ñổi sau: Chiến lược ñịnh hướng phạm vi tổ chức dài hạn Có ba loại chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh, gồm chiến lược ñẫn ñạo chi phí; chiến lược tạo khác biệt chiến lược tập trung vào khe hở thị trường nhằm giành lợi cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc ñịnh dạng 1.1.3.3 Chiến lược chức năng: ( chiến lược hoạt ñộng) nguồn lực môi trường thay ñổi, ñể ñáp ứng nhu cầu 1.1.4 Khái niệm vai trò hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh thị trường thỏa mãn mong ñợi bên hữu quan 1.1.4.1 Khái niệm chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh Theo Fred R David, chiến lược phương tiện ñể ñạt tới mục tiêu dài hạn Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh tổng thể cam kết hành ñộng giúp doanh nghiệp dành lợi cạnh tranh cách khai thác Theo Michael E Porter: lực cốt lõi họ vào thị trường sản phẩm cụ thể Thứ nhất, chiến lược sáng tạo vị có giá trị ñộc ñáo 1.1.4.2 Vai trò công tác hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bao gồm hoạt ñộng khác biệt 1.1.4.3 Phân tích chiến lược doanh nghiệp Thứ hai, chiến lược lựa chọn, ñánh ñổi cạnh tranh 1.2 CÁC DẠNG CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH Thứ ba, chiến lược tạo phù hợp tất hoạt ñộng công ty 1.2.1 Chiến lược dẫn ñạo chi phí Trong ñó, Raymond Alain – Thietart cho rằng: “Chiến lược 1.2.2 Chiến lược tạo khác biệt Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Chiến lược tập trung j Năng lực thương lượng nhà cung cấp 1.3 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH k Các sản phẩm thay Quá trình hoạch ñịnh chiến lược chia thành sáu bước chính, bao gồm: (1) Lựa chọn sứ mệnh mục tiêu kinh doanh chủ yếu Công ty (2) Phân tích môi trường bên 1.3.3 Phân tích ñánh giá môi trường bên công ty 1.3.3.1 Phân tích nguồn lực Các nguồn lực: chia thành hai loại: nguồn lực hữu hình (3) Phân tích môi trường bên nguồn lực vô hình (4) Xác ñịnh thị trường mục tiêu 1.3.3.2 Năng lực cốt lõi (5) Lựa chọn chiến lược (6) Xây dựng sách triển khai chiến lược + Đáng giá: Các nguồn lực khả ñáng giá cho phép doanh nghiệp khai thác hội hóa giải ñe dọa từ môi trường bên 1.3.1 Xác ñịnh sứ mệnh mục tiêu kinh doanh chiến lược Công ty + Khó bắt chước: Các ñối thủ có không dễ phát triển ñược 1.3.1.1 Sứ mệnh: + Hiếm: Không có có ñối thủ cạnh tranh 1.3.1.2 Mục tiêu (SMART): + Không thể thay thế: Không có tương ñương chiến lược 1.3.2 Phân tích ñánh giá môi trường bên 1.3.3.4 Các khả tiềm tàng: Các khả tiềm tàng khả 1.3.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô công ty sử dụng nguồn lực ñã ñược tích hợp cách a Môi trường kinh tế có mục ñích ñể ñạt ñược trạng thái mục tiêu mong muốn b Môi trường công nghệ 1.3.4 Xác ñịnh thị trường mục tiêu c Môi trường văn hóa xã hội 1.3.4.1 Phân ñoạn thị trường d Môi trường nhân học e Môi trường trị - luật pháp tiêu dùng thành nhóm sở ñiểm khác biệt nhu cầu, tính f Môi trường toàn cầu cách hay hành vi 1.3.2.2 Môi trường ngành cạnh tranh Sự cần thiết phân tích ngành cạnh tranh Dưới ñây nội dung bàn lực lượng cạnh tranh MichaelE.Porter: Khái niệm: Phân ñoạn thị trường trình phân chia người Các tiêu chí phân ñoạn thị trường: phân ñoạn theo ñịa lý, theo ñặc ñiểm dân số học, theo tâm lý, phân ñoạn theo cách ứng xử 1.3.4.2 Đánh giá phân ñoạn thị trường + Quy mô mức tăng trưởng khúc thị trường g Các ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng + Mức ñộ hấp dẫn cấu khúc thị trường h Mức cạnh tranh ñối thủ có ngành + Mục tiêu nguồn tài nguyên công ty i Năng lực thương lượng người mua Footer Page of 126 1.3.4.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu Header Page of 126 + Tập trung vào khúc thị trường 10 Bất lợi chiến lược tạo khác biệt ñối thủ bắt + Chuyên môn hoá có chọn lọc chước dễ dàng sản phẩm hay mà người tạo khác biệt làm + Chuyên môn hoá thị trường họ khó trì mức giá tăng thêm + Phục vụ toàn thị trường 1.3.5 Đánh giá lựa chọn chiến lược kinh doanh 1.3.5.1 Đánh giá ưu nhược ñiểm chiến lược Các ưu, nhược ñiểm chiến lược dẫn ñạo chi phí Các ưu nhược ñiểm chiến lược tập trung Ưu ñiểm: Lợi công ty tập trung xuất phát từ nguồn gây khác biệt - hiệu quả, chất lượng, cải tiến ñáp ứng khách hàng Lợi khác chiến lược tập trung Ưu ñiểm: công ty sát với khách hàng ñáp ứng thay ñổi - Đối với ñối thủ cạnh tranh ngành nhu cầu họ - Đối với lực thương lượng nhà cung cấp Nhược ñiểm: Đối với nhà cung cấp có sức mạnh, công ty tập trung - Đối với lực thương lượng khách hàng vào bất lợi Bởi tập trung sản xuất khối lượng nhỏ phí - Với thay sản phẩm sản xuất thường cao, giảm khả sinh lời - Với người nhập 1.3.5.2 Lựa chọn phương án chiến lược Nhược ñiểm: Tuy nhiên chiến lược dẫn ñạo chi phí gặp phải số trở ngại sau: - Rơi vào trạng thái bị săn ñuổi, ñôi khách hàng nhạy cảm ñến giá Các tiêu chí ñánh giá lựa chọn chiến lược tối ưu Những phân tích ñã ñưa phương án chiến lược, phải ñánh giá ưu nhược ñiểm phương án, cân nhắc yếu tố: - Các biện pháp giảm chi phí bị ñối thủ dễ bắt chước Khả ñạt ñược mục tiêu - Quá trọng ñến vấn ñề giảm chi phí mà không ý ñến thay Khả khai thác ñược hội lớn ñổi ứng dụng sản phẩm, sở thích khách hàng chức bổ sung Khả tận dụng ñược lực cốt lõi sản phẩm Hạn chế ñược rủi ro Các ưu nhược ñiểm chiến lược tạo khác biệt Khắc phục ñược ñiểm yếu Ưu ñiểm: Phù hợp với khả tài Những người tạo khác biệt dường không cảm thấy có vấn ñề Cải thiện vị cạnh tranh với người mua, họ cung cấp cho người mua sản phẩm ñộc ñáo Nhược ñiểm: Hiệu kinh tế 1.3.6 Thiết kế hệ thống cấu tổ chức Cơ cấu chức năng: Là nhóm gộp người sở kinh nghiệm chuyên môn chung Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 Lợi ích cấu chức hội bên ngoài, phản ứng linh hoạt thích nghi với biến ñổi Bất lợi cấu chức Chiến lược kết trình phân tích, dự báo ñến tổng hợp Cơ cấu nhiều phận: Bao gồm phận hoạt ñộng, cách hệ thống môi trường biến ñộng Tùy theo khả phận ñại diện ñơn vị kinh doanh riêng biệt tư chiến lược phương pháp tiếp cận khác có Lợi ích cấu nhiều phận chiến lược, khả ñạt ñược mục tiêu khác Bất lợi cấu nhiều phận CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠCH Cơ cấu ma trận: Cơ cấu tổ chức ma trận thường hay thấy ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN công ty có qui mô lớn mang tính ña ngành hay ña quốc gia THỌ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT ĐẮK LẮK Loại cấu ñang ñược ý tính linh hoạt thích 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT ĐẮK LẮK ứng môi trường hội nhập cạnh tranh quốc tế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Ưu ñiểm 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ công ty Đây hình thức tổ chức linh ñộng Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu Nhược ñiểm 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 2.2.1 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ Dễ xảy tranh chấp ảnh hưởng nhà quản trị chức nhà Bảo hiểm phi nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm quản trị dự án Cơ cấu ñòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn dân nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ 1.3.7 Các sách triển khai chiến lược 2.2.2 Phân loại bảo hiểm thương mại (BHTM) 1.3.7.1 Chính sách tổ chức nhân 2.2.3 Các nguyên tắc bảo hiểm phi nhân thọ 1.3.7.2 Chính sách tài Nguyên tắc bảo hiểm rủi ro, không bảo hiểm chắn 1.3.7.3 Chính sách sản phẩm Nguyên tắc trung thực tuyệt ñối 1.3.7.4 Chính sách Marketing Nguyên tắc quyền lợi ñược bảo 1.3.7.5 Chính sách nghiên cứu phát triển Nguyên tắc bồi thường TÓM TẮT CHƯƠNG Hoạch ñịnh chiến lược quy trình có hệ thống nhằm xác ñịnh Nguyên tắc quyền 2.2.4 Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chiến lược kinh doanh ñể giúp doanh nghiệp tồn tăng cường vị 2.2.4.1 Các nhà cung cấp cạnh tranh doanh nghiệp 2.2.4.2 Khách hàng bảo hiểm Về mặt lý luận cho thấy thành công tổ chức phụ thuộc vào việc tổ chức tìm cách phát huy tối ña nội lực bên nắm bắt Footer Page of 126 2.2.4.3 Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ 2.2.4.4 Giá (giá phí) bảo hiểm phi nhân thọ Header Page of 126 13 14 2009/2008 Chỉ tiêu 2.3 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Năm 2008 CỦA CÔNG TY Tỷ lệ bồi thường (%) 2.3.1 Các sản phẩm công ty Nghiệp vụ BH kỹ thuật 2.3.2 Giá phí sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ công ty Doanh thu 2.3.3 Khách hàng Công ty Tỷ trọng tổng 2.3.4 Đối thủ cạnh tranh doanh thu(%) Hiện ñối thủ cạnh tranh tầm cỡ với Bảo hiểm Bảo Việt Tỷ lệ bồi thường (%) như: Công ty bảo hiểm Bưu Điện, công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Nghiệp vụ BH cháy PIJICO, công ty bảo hiểm vốn ñầu tư nước AAA, Bảo hiểm Doanh thu Bảo Việt, Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển, Bảo hiểm Ngân Tỷ lệ bồi thường (%) 2.3.5.1 Phân tích tình hình doanh thu nhóm sản phẩm Công ty Doanh thu ĐVT: Ngàn ñồng 2009/2008 +/- Năm 2009 49% 52% 33,6% 3% - - 2.500.000 2.800.000 6.515.673 300.000 12% 3.715.673 5,1% 4,6% 8,9% -0,5% - 4,3% - 30% 36% 5,5% 6% - -30,50% - 2.300.000 2.000.000 3.547.094 -300.000 -13,04% 1.547.094 77,35% 4,69% 3,2% 4,9% -1,49% - 1,7% - 17% 10% 0,35% -7% - -9,65% - 7.244.897 7.099.999 7.244.897 100% -144.898 -2% - 11,8% 9,7% 11,8% - -2,1% - - 0% 13,9% 0% - 13,9% - 49.000.000 61.244.897 72.922.766 132,7% doanh thu(%) Năm 2010 +/- % +/- % Tỷ lệ bồi thường (%) Tổng doanh thu 32.700.000 37.200.000 43.702.000 4.500.000 13,76% 6.502.000 17,48% 66,73% 60,7% 59,9% -6,03% - -0,80% - 55% 57% 57,4% 2% - 0,4% - 11.500.000 12.000.000 12.058.000 500.000 4,34% 58.000 0,48% 23,47% 19,62% 16,5% -3,85% - -3,12% - Tỷ trọng tổng doanh thu (%) 12.244.897 24,98% 11.677.869 (1+2+3+4+5) Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán Doanh thu phí bảo hiểm gốc năm gần ñây năm 2008 Tỷ lệ bồi thường (%) % Tỷ trọng tổng 2010/2009 Nghiệp vụ BH xe giới Nghiệp vụ BH người Doanh thu % Bảo hiểm trách nhiệm hàng không Bảng 2.2: Kết doanh thu theo nhóm sản phẩm Doanh thu +/- doanh thu(%) 2.3.5 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2008 2010/2009 Năm 2010 Tỷ trọng tổng hàng Nông Nghiệp Chỉ tiêu Năm 2009 thu 2010 72,9 tỷ tăng 19,06% so với năm 2009 Tỷ trọng tổng doanh thu(%) Footer Page of 126 49 tỷ, năm 2009 61,2 tỷ tăng 24,98% so với năm 2008 doanh 19,06% Header Page of 126 15 16 tiếp tục tăng 713.000 ngàn ñồng so với năm 2009 Ước tính năm 2.3.5.2 Tình hình chi bồi thường Công ty thời gian qua Chi bồi thường ñược xem khoản chi phí tất yếu hoạt ñộng kinh doanh công ty bảo hiểm, có ảnh hưởng nhiều ñến 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC hoạt ñộng kinh doanh thường chiếm tỷ lệ lớn tổng doanh thu KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Bảng 2.3: Tình hình chi bồi thường Công ty qua năm 2.4.1 Sứ mệnh mục tiêu kinh doanh ĐVT: Ngàn ñồng Stt 2011 mức nộp ngân sách 8,4 tỷ ñồng Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2008 Năm 2009 2009/2008 2010/2009 +/- +/- Năm 2010 49.000.000 61.244.897 72.922.766 12.244.897 11.677.869 Tỷ lệ bồi thường (%) 38,57% 40,15% 41,84% 1,58% 1,69% Chi phí bồi thường 18.899.300 24.589.826 30.510.885 5.690.526 5.921.059 Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán 2.3.5.3 Phân tích thị phần Công ty thị trường Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ñang dẫn ñầu thị phần Kế 2.4.1.1 Sứ mệnh 2.4.1.2 Mục tiêu kinh doanh công ty Mục tiêu chung: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty Bảo Việt Đắk Lắk xây dựng mục tiêu chung "Sự an toàn, hạnh phúc thành ñạt khách hàng xã hội mục tiêu hoạt ñộng chúng tôi" Mục tiêu cụ thể: Trên sở ñó công ty xây dựng mục tiêu cụ thể doanh thu năm tăng 18% ñến 20%, lợi nhuận ñạt từ 9% ñến 12% 2.4.2 Nghiên cứu hoạt ñộng môi trường bên Công ty 2.4.2.1 Môi trường vĩ mô ñến Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm BIDV, PIJICO, 2.4.2.2 Môi trường ngành AAA…Điều nói lên vị trí Bảo Việt vững mạnh 2.4.3 Phân tích nguồn lực Công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk giữ vị trí ñứng ñầu năm qua 2.4.3.1 Nguồn lực nhân 2.3.5.4 Phân tích doanh thu, chi phí lợi nhuận công ty Lực lượng lao ñộng trực tiếp: ñội ngũ tham gia trực tiếp vào Doanh thu tăng ñều qua năm 2008 ñến 2010 từ 49.000.000 hoạt ñộng kinh doanh công ty, mà cụ thể hoạt ñộng khai thác thị trường ngàn ñồng lên 72.922.766 ngàn ñồng, ñó chi bồi thường Cán làm công tác quản lý: có kinh nghiệm, lực quản lý tăng ñều theo tỷ lệ tương ứng từ 18.899.300 ngàn ñồng năm 2008 lên ñiều hành, ñộng sáng tạo 30.510.885 ngàn ñồng năm 2010 chi quản lý từ 7.893.900 ngàn ñồng 2.4.3.2 Nguồn lực tài lên 9.843.222 ngàn ñồng 2.3.5.5 Tình hình ñóng góp ngân sách nhà nước công ty Vốn ñiều lệ công ty 1.500 tỷ ñồng 2.4.3.3 Giá trị cốt lõi Trong năn 2009 mức ñóng góp ngân sách nhà nước công ty Giá trị cốt lõi: “Tận tâm cho an tâm” – xác ñịnh hiểu biết 7.588.000 ngàn ñồng tăng 1.958.000 ngàn ñồng so với năm 2008 sâu sắc ñáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tảng Trong năm 2010 khoản ñóng góp ngân sách 8.301.000 ngàn ñồng thành công Footer Page of 126 Header Page of 126 17 18 2.4.3.4 Hình ảnh uy tín công ty toàn hệ thống dịch vụ mình, nhờ ñược nhiều khách hàng tin 2.4.4 Thị trường mục tiêu tưởng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Công ty Bảo Việt Đắk Lắk ñáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường Đắk Lắk theo phương thức chuyên môn hóa có chọn lọc 2.4.5 Phân tích chiến lược kinh doanh công ty 2.4.5.1 Phân tích chiến lược dẫn ñạo chi phí Chiến lược dẫn ñầu giá thấp (chi phi thấp) chiến lược xây dựng lợi cạnh tranh dựa việc công ty ñưa ñược sản phẩm dịch vụ với giá thấp ñối thủ cạnh tranh 2.4.5.2 Đánh giá ưu nhược ñiểm chiến lược Những ưu ñiểm chiến lược dẫn ñầu giá thấp là; Cho phép doanh nghiệp chiếm ñược thị phần cao, nhờ ñó thu ñược lợi nhuận cao làm cho doanh nghiệp tích lũy ñược kinh nghiệm nhanh có quyền lực thị trường lớn Những mặt hạn chế chiến lược dẫn ñầu giá thấp sau; Chiến lược ñòi hỏi sử dụng nhiều tài sản hoạt ñộng cần nhiều vốn ñầu tư Các ưu cạnh tranh khó ñược bảo vệ lâu dài phương 2.5.2 Những hạn chế - Các dự án kêu gọi góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh ñảm bảo mức ñộ tin tưởng khả sinh lời không nhiều - Các doanh nghiệp bảo hiểm số lượng sản phẩm ñầu tư hoàn thiện, phù hợp với ñặc thù kinh doanh bảo hiểm hạn chế 2.5.3 Nguyên nhân Do khách quan: Việc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường ñồng nghĩa với việc sức ép cạnh tranh ñối với công ty ngày tăng cao hệ tất yếu chia sẻ khách hàng thị phần, khó khăn tuyển dụng ñại lý… Do chủ quan: Công tác marketing số thị trường yếu chưa thường xuyên tuyến huyện, vùng sâu, vùng xa TÓM TẮT CHƯƠNG Từ phân tích chương 2, thấy kết kinh doanh pháp giảm chi phí dễ bị doanh nghiệp khác chép, bắt chước công ty năm gần ñây ñã ñạt ñược kết 2.4.6 Các sách thực thi chiến lược ñịnh Tuy nhiên, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt 2.4.6.1 Chính sách tài Nam nói riêng ñang thời kỳ khủng hoảng, lạm phát tăng cao 2.4.6.2 Chính sách nhân ñã ảnh hưởng ñến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Mặt khác, ñối 2.4.6.3 Nghiên cứu phát triển (R&D) thủ cạnh tranh ngày hoàn thiện mạng lưới phân phối 2.4.6.4 Chính sách Marketing ñầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu khả 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC gia nhập ngành dễ dàng Đây nguy làm cho thị trường bảo 2.5.1 Những kết ñạt ñược hiểm phi nhân thọ Đắk Lắk ngày cạnh tranh gay gắt Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Đắk Lắk ñã không ngừng lớn mạnh nâng cao chất lượng Footer Page of 126 phân chia thị phần thời gian tới tránh khỏi Header Page 10 of 126 19 20 CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẢO 3.3.1.5 Ảnh hưởng môi trường công nghệ - kỹ thuật HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT ĐẮK LẮK 3.3.2 Nghiên cứu dự báo môi trường ngành kinh doanh 3.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO 3.3.2.1 Nguy nhập ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng HIỂM PHI NHÂN THỌ 3.3.2.2 Mức ñộ cạnh tranh công ty có ngành Theo dự báo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm 3.3.2.3 Năng lực thương lượng người mua phi nhân thọ năm 2012 tăng trưởng khoảng từ 18-20%/năm 3.3.2.4 Năng lực thương lượng nhà cung cấp 3.2 XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 3.3.2.5 Các sản phẩm thay KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.4 DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 3.2.1 Sứ mệnh mục tiêu Công ty 3.4.1 Nguồn lực tài Sứ mệnh: Bảo hiểm Bảo Việt nhà quản lý rủi ro tài toàn diện cho khách hàng 3.4.2 Nguồn lực nhân Qua nhiều năm hoạt ñộng Bảo Việt Đắk Lắk ñã xây dựng ñược Mục tiêu: Trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ ñội ngũ nhân viên khai thác trực tiếp nhiều kinh nghiệm Để nâng cao khả lớn Việt Nam theo tiêu chí: vốn, thị phần lợi nhuận, cạnh tranh, mở rộng thị trường công ty cần phải tăng thêm ñội ngũ bước ña dạng hóa hoạt ñộng lao ñộng trực tiếp 3.2.2 Định hướng, mục tiêu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 3.4.3 Nguồn lực công nghệ Bảo Việt Đắk Lắk xây dựng mục tiêu hoạt ñộng "Hiệu quả, Công ty cần xem xét nhu cầu ñầu tư mua phần mềm quản lý tăng trưởng, phát triển bền vững" với phương châm hoạt ñộng nghiệp vụ ñại ñể phục vụ công tác quản lý rủi ro quản "Phục vụ khách hành tốt ñể phát triển" lý khách hàng 3.3 DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 3.4.4 Chất lượng dịch vụ cung ứng sản phẩm bảo hiểm 3.3.1 Nghiên cứu dự báo môi trường vĩ mô Công ty xác ñịnh dịch vụ bảo hiểm cung cấp sản phẩm có chất 3.3.1.1 Ảnh hưởng môi trường kinh tế lượng cao với phương châm "Phục vụ khách hành tốt ñể phát triển" 3.3.1.2 Ảnh hưởng môi trường pháp luật- trị 3.4.5 Nhận dạng lực cốt lõi Công ty 3.3.1.3 Ảnh hưởng môi trường văn hóa – xã hội Ý thức tham gia bảo hiểm Ý thức quản trị rủi ro Tình hình thị trường lao ñộng cung cấp cho ngành 3.3.1.4 Ảnh hưởng môi trường tự nhiên Footer Page 10 of 126 Kết khảo sát Chuyên gia bảo hiểm lực cốt lõi Công ty ñược thể qua bảng 2.4 ñây: Header Page 11 of 126 21 22 Bảng 3.4: Kết khảo sát lực cốt lõi Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk Stt Nguồn lực Các ñe dọa Thị trường nguồn nhân lực bảo hiểm thiếu hụt Số phiếu Tỷ lệ Được xem trả lời (%) lực cốt lõi Ý thức tham gia bảo hiểm cá nhân, tổ chức doanh nghiệp ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa cao Các ñiếm mạnh Thương hiệu bảo hiểm có uy tín 16 80% X Nguồn nhân lực 18 90% X Cơ sở vật chất, kỹ thuật 30% Sự hiểu biết khách hàng tiềm Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 18 90% Kênh phân phối qua mối quan hệ khách hàng phát triển Các ñiểm yếu Văn hóa Bảo Việt sở lấy trực kim nam xuyên suốt 10 50% 5% hoạt ñộng Tất Đội ngũ cán có kinh nghiệm Các ñịnh chậm Chính sách lương thưởng chưa khuyến khích Qua kết ñánh giá thấy lực cốt lõi Công ty bao 3.6.2 Phân tích phương án chiến lược khả thi Qua phân tích nội dung 1.3.2.5 thấy ñược ưu gồm: Nguồn nhân lực, Thương hiệu bảo hiểm có uy tín nhược ñiểm chiến lược ñể lựa chọn cách có cứ, ta cần 3.5 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH THỊ sử dụng ma trận xây dựng chiến lược ñịnh lượng, thông qua TRƯỜNG MỤC TIÊU phương pháp cho ñiểm ñể từ ñó tìm chiến lược tối ưu Chúng ta sử 3.5.1 Phân ñoạn thị trường dụng phương pháp chuyên gia, ñể xác ñịnh ñiểm số chiến lược 3.5.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu theo tiêu chí bảng 3.3 Công ty Bảo Việt Đắk Lắk phục vụ ñáp ứng nhu cầu Tiêu chí có khả phản ứng ñối với chiến lược tốt khách hàng thị trường Đắk Lắk bao gồm: Cơ quan Nhà nước; ñược ñiểm, ngược lại thấp cho ñiểm Qua kết khảo sát Doanh nghiệp nhà nước; Công ty TNHH; cổ phân nước ngoài; chuyên gia sau: Trường học; Doanh nghiệp tư nhân; Các hộ gia ñình Bảng 3.3: Ma trận xây dựng chiến lược ñịnh lượng 3.6 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỐI ƯU 3.6.1 Phân tích ñiểm mạnh – yếu, hội – nguy công ty Các hội Tiềm thị trường chưa ñược khai thác hết Sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp ñược phủ cho phép thử nghiệm Chính sách thu hút ñầu tư ñịa phương ñược ñẩy mạnh thông thoáng Footer Page 11 of 126 Hệ số Tiêu chí Chiến lược A Chiến lược B Chiến lược C (Tập Trung) (Khác biệt hóa) (Dẫn ñạo chi phí) quan Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm trọng ñánh qui ñánh qui ñánh qui giá ñổi giá ñổi giá ñổi Header Page 12 of 126 Khả ñạt ñược mục tiêu 23 24 Mỗi ñơn vị kinh doanh áp dụng cấu thích hợp 0,15 0,45 0,3 0,45 0,1 0,3 0,3 0,4 0,15 0,6 0,45 0,6 Hạn chế ñươc rủi ro 0,13 0,52 0,52 0,39 ñộ, kỹ năng, kiến thức hiệu hoạt ñộng kinh doanh mà còn, Khắc phục ñược ñiểm yếu 0,11 0,33 0,11 0,44 biện pháp chiến lược, xây dựng tảng vốn kiến thức cho Phù hợp với khả tài 0,1 0,3 0,3 0,3 Bảo Việt cải thiện lợi nhuận tài Cải thiện vị cạnh tranh 0,12 0,24 0,24 0,24 3.7.3 Chính sách tài Hiệu kinh tế 0,14 0,28 0,28 0,56 Tài vấn ñề quan trọng ñể thực thành 3,38 công chiến lược kinh doanh Do ñó, công ty cần theo dõi chặt chẽ Trong cấu phận hoạt ñộng ngày ñơn vị kinh Khả khai thác ñược hội lớn 3.7.2 Chính sách nguồn nhân lực Khả tận dụng ñược lực cốt lõi Tổng doanh nhà quản trị ñơn vị ñó chịu trách nhiệm 3,02 2,5 3.6.3 Lựa chọn chiến lược tối ưu cho Công ty Bảo Việt Đắk Lắk Từ bảng 3.3 thấy chiến lược có ñiểm số cao 3,38 Ðào tạo phát triển nhân lực không tìm cách cải thiện thái thúc ñẩy việc thu phí bảo hiểm 3.7.4 Chính sách sản phẩm ñiểm Vì vậy, từ nội dung phân tích lựa chọn trên, kết hợp Sản phẩm kinh doanh bảo hiểm mang nét ñặc trưng với nhân tố ảnh hưởng môi trường kinh doanh ñiểm khác biệt như: Sản phẩm bảo hiểm sản phẩm vô hình; Sản phẩm mạnh ñiểm yếu công ty ñặc ñiểm sản phẩm bảo bảo hiểm sản phẩm chu trình sản xuất kinh doanh ngược hiểm Phi nhân thọ tình hình thị trường, thông qua phân tích 3.7.5 Chính sách marketing chiến lược dẫn ñạo chi phí có số ñiểm cao Do ñó, tác giả ñề Tất hình thức quảng cáo ñều nhằm làm cho thương hiệu xuất lựa chọn chiến lược ñể ñịnh hướng phát triển mục tiêu kinh Bảo Việt ngày trở nên thân thiện với công dân, với phương doanh công ty Chiến lược dẫn ñạo chi phí châm hoạt ñộng "Sự an toàn, hạnh phúc thành ñạt khách 3.7 CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC hàng xã hội mục tiêu hoạt ñộng chúng tôi" Và thông ñiệp 3.7.1 Thiết kế cấu trúc tổ chức "Phục vụ khách hàng tốt ñể phát triển” Khối văn phòng công ty: Phòng tài chính; Phòng hành nhân sự; Các phòng ban hỗ trợ nghiệp vụ; Ban chiến lược Khối kinh doanh trực tiếp 3.7.6 Chính sách nghiên cứu phát triển thị trường Nghiên cứu phát triển phần thiếu xây dựng chiến lược ñơn vị, nghiên cứu phát triển góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng khả cạnh tranh, giữ vững uy tín thương hiệu lòng khách hàng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 TÓM TẮT CHƯƠNG Đắk Lắk cần hoạch ñịnh cho chiến lược kinh doanh cụ thể rõ Vấn ñề ñặt ñối với Công ty cần thiết phải hoạch ñịnh ràng Luận văn hệ thống hóa cách ñầy ñủ khoa học vấn ñề chiến lược sản phẩm hữu hiệu giúp Công ty ứng phó linh hoạt với lý luận chiến lược; qui trình xây dựng chiến lược phân tích tình thay ñổi môi trường kinh doanh Mặc dù giới ñã có hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hoạch ñịnh chiến lược nhiều kinh nghiệm hoạch ñịnh lựa chọn chiến lược kinh công ty, dựa vào sở phát triển thị trường bảo hiểm phi doanh, nước ta nói chung Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk nói riêng ñây vấn ñề mẻ, cần phải ñược làm sáng tỏ mặt lý luận thực tiễn Chương ñã ñi sâu nghiên cứu vấn ñề tầm nhìn xứ mệnh, phân tích môi trường kinh nhân thọ Đắk Lắk sử dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích thực tiễn, ñể hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh cho sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ công ty doanh Công ty kết hợp nguồn lực, sách… ñể hoạch Tuy nhiên, ñể thực thành công việc hoạch ñịnh chiến ñịnh lựa chọn chiến lược tối ưu cho Công ty (chiến lược dẫn lược kinh doanh cho sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cần nhận ñịnh ñạo chi phí) số nội dung ñặc ñiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Đắk KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Về phía nhà nước: Thực tiễn thời gian qua có nhiều DNBH chuyên ngành ñời (như ngành dầu khí, kinh doanh xăng dầu, bưu viễn thông, ngân hàng), sau ñó ban hành văn nội ñể ñịnh doanh nghiệp thành viên tham gia BH, từ ñó làm hạn chế quyền lựa chọn khách hàng, thủ tiêu tính cạnh tranh DNBH Lắk thị trường ñang trình phát triển nhanh mạnh Hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñang hoạt ñộng thị trường bảo hiểm công ty có kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Bên cạnh ñó, công ty cần chỉnh ñốn, cải tiến ñiểm yếu công ty phát huy ñiểm mạnh mở rộng ñến phân khúc thị trường tiềm ñể khai thác ñón ñầu hội thị trường nhằm phục vụ ñáp ứng nhu cầu thi trường Về phía ngành, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: cần nâng cao vai Qua ñề tài “Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh Bảo hiểm trò thị trường bảo hiểm, kịp thời ñưa khuyến Phi nhân thọ Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk” Tác giả hy cáo ñối với doanh nghiệp trường hợp vi phạm vọng phần ñã nêu ñược số giải pháp mang tính gợi mở ñể KẾT LUẬN Hiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Đắk Lắk công ty Bảo Việt Đắk Lắk giải hạn chế tồn tại, phát ñộng cạnh tranh gay gắt Để phát triển bảo vệ thị phần Công ty Bảo Việt Đắk Lắk hỗ trợ từ Tổng công ty, Bảo Việt Footer Page 13 of 126 triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thời gian tới Đáp ứng nhu cầu bảo hiểm phi nhân thọ tốt với lợi nhuận cao phát triển bền vững tương lai ... doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt Đắk Lắk CHƯƠNG 1: CƠ SỞ - Chiến lược giúp cho doanh nghiệp thấy... phần Công ty thị trường Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ñang dẫn ñầu thị phần Kế 2.4.1.1 Sứ mệnh 2.4.1.2 Mục tiêu kinh doanh công ty Mục tiêu chung: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty Bảo Việt Đắk. .. sau: chiến lược … Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh Chương 2: Thực trạng kinh doanh hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắ, Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắ, Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay