Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái - Đắk Lắk

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 19:23

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC MẠNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Phản biện 1: TS Đặng Văn Mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI – ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 Phản biện 2: TS Đỗ Ngọc Mỹ Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 tháng năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU b Về không gian: Đề tài nghiên cứu vấn ñề liên quan Công ty An Thái Lý chọn ñề tài c Về thời gian: Nền kinh tế nước ta ñang bước ñầu thời kỳ hội nhập Đề tài hoạch ñịnh chiến lược cho Công ty An Thái, giai ñoạn kinh tế quốc tế, mức ñộ hội nhập ngày diễn mạnh mẽ theo 2012- 2020 chiều rộng chiều sâu, kéo theo hàng loạt yếu tố biến Phương pháp nghiên cứu: ñổi môi trường kinh doanh như: môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, Đề tài sử dụng nhiều phương pháp, ñó trọng phương pháp: phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; Với mong muốn góp phần tìm hướng ñi nhằm giữ vững phương pháp dự báo; phương pháp ñiều tra phân tích; ñặc biệt sử ñược vị Công ty An Thái tương lai trước môi trường dụng phương pháp chuyên gia việc phân tích lực cạnh kinh doanh ngày khắc nghiệt nay, ñồng thời nhằm vận tranh, nhận diện lực cốt lõi lựa chọn chiến lược tối ưu dụng kiến thức ñược học chương trình cao học, chọn ñề Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài: tài nghiên cứu “Hoạch ñịnh chiến lược Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển An Thái – Đắk Lắk” ñể viết luận văn - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận liên quan ñến hoạt ñộng hoạch ñịnh chiến lược doanh nghiệp, bám sát lực cốt lõi - Phân tích thực trạng hoạch ñịnh chiến lược công ty An Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích môi trường vi mô, vĩ mô, lực cốt lõi Công ty An Thái (công ty An Thái), kết hợp vận dụng Thái, từ ñó rút vấn ñề tồn công tác hoạch ñịnh chiến lược công ty sở lý luận liên quan ñến hoạt ñộng hoạch ñịnh chiến lược - Nhận dạng lực cốt lõi Công ty An Thái, làm doanh nghiệp, ñể tìm chiến lược phù hợp giúp Công ty An Thái việc xây dựng chiến lược cho Công ty thời gian giữ vững vị không ngừng lớn mạnh tương lai tới nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mục lục, mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược bố trí thành chương sau: Đề tài nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến công tác hoạch ñịnh chiến lược công ty An Thái Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch ñịnh chiến lược Phạm vi nghiên cứu: a Về nội dung: doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạch ñịnh chiến lược Công ty An - Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạch ñịnh chiến lược công ty An Thái - Hoạch ñịnh chiến lược Công ty An Thái Footer Page of 126 Thái Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược Công ty An Thái 3 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.3 Hệ thống chiến lược doanh nghiệp 1.1.3.1 Các cấp chiến lược - Chiến lược cấp công ty: xác ñịnh hành ñộng mà công ty thực nhằm giành lợi cạnh tranh cách lựa chọn, quản trị 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC nhóm hoạt ñộng kinh doanh khác cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm chiến lược số ngành thị trường sản phẩm Chiến lược doanh nghiệp ñược hiểu cách - Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh: tổng thể cam kết chung tổng thể lựa chọn có gắn bó chặt chẽ với và hành ñộng giúp doanh nghiệp giành lợi cạnh tranh cách biện pháp cần thiết nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực môi khai thác lực cốt lõi vào thị trường sản phẩm cụ thể trường thay ñổi, ñể thực tầm nhìn doanh nghiệp - Chiến lược cấp chức năng: Là chiến lược hướng ñến cải việc giành lợi cạnh tranh, tạo giá trị kinh tế bền vững ñáp thiện hiệu lực hoạt ñộng phạm vi công ty ứng nhu cầu thị trường thỏa mãn mong ñợi bên hữu sản xuất, marketing, quản trị vật liệu, nghiên cứu phát triển quan Bao gồm: quản trị nguồn nhân lực - Xác ñịnh mục tiêu dài hạn doanh nghiệp - Đề chương trình hành ñộng tổng quát - Lựa chọn phương án hành ñộng triển khai phân bổ nguồn lực ñể thực mục tiêu ñó 1.1.2 Mục ñích, vai trò chiến lược 1.1.3.2 Các loại chiến lược cấp công ty a/ Chiến lược tăng trưởng tập trung: ñược cụ thể hóa chiến lược: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm b/ Chiến lược phát triển hội nhập: Gồm chiến lược hội nhập * Mục ñích chiến lược: dọc dọc ngược chiều, chiến lược hội nhập dọc dọc xuôi chiều, Mục ñích chiến lược kinh doanh nhằm ñạt ñược mục tiêu phân biệt hội nhập toàn hội nhập hình chóp doanh nghiệp dài hạn cách bền vững * Vai trò chiến lược - Cung cấp thông tin giúp Nhà quản trị phát hội, lường trước bất trắc tương lai - Tạo chủ ñộng phòng ngừa ñối phó rủi ro, tận dụng hội phát huy lợi cạnh tranh - Làm kim nam cho tập hợp thống tất lực lượng nhân tố khác doanh nghiệp Footer Page of 126 c/ Chiến lược ña dạng hóa: gồm chiến lược ña dạng hóa liên quan ña dạng hóa không liên quan d/ Chiến lược liên doanh, liên kết (liên minh chiến lược) e/ Chiến lược tái cấu trúc Header Page of 126 1.2 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY lực nguồn lực hữu hình (tài chính, nguồn nhân lực, vật chất) 1.2.1 Xác ñịnh sứ mệnh, viễn cảnh mục tiêu doanh nghiệp nguồn lực vô hình (uy tín, giá trị văn hóa công ty) 1.2.1.1 Xác ñịnh sứ mệnh doanh nghiệp 1.2.3.2 Phân tích khả tiềm tàng doanh nghiệp Sứ mệnh công ty khái niệm dùng ñể mục ñích Khả tiềm tàng khả công ty sử dụng công ty, lý ý nghĩa ñời tồn nguồn lực ñã ñược tích hợp cách có mục ñích ñể ñạt ñược 1.2.1.2 Xác ñịnh viễn cảnh (tầm nhìn) doanh nghiệp trạng thái mục tiêu mong muốn Viễn cảnh thể mục ñích mong muốn cao khái quát tổ chức 1.2.1.3 Xác ñịnh mục tiêu doanh nghiệp Mục tiêu trạng thái, cột mốc, tiêu 1.2.3.3 Xác ñịnh lực cốt lõi doanh nghiệp Năng lực cốt lõi sức mạnh ñộc ñáo cho phép công ty ñạt ñược ưu cạnh tranh Các lực cốt lõi sinh từ hai nguồn nguồn lực khả tiềm tàng Các lực cốt lõi phải bảo ñảm ñích cụ thể mà công ty muốn ñạt ñược thời gian ñịnh bốn tiêu chuẩn lợi cạnh tranh bền vững: ñáng giá, hiếm, khó 1.2.2 Phân tích môi trường bên doanh nghiệp bắt chước, thay Việc phân tích môi trường bên cho phép doanh nghiệp nhận hội ñe dọa 1.2.2.1 Môi trường vĩ mô Môi trường vĩ mô gồm môi trường: kinh tế, tự nhiên, 1.2.3.4 Phân tích chuỗi giá trị công ty Chuỗi giá trị tổng hợp hoạt ñộng có liên quan doanh nghiệp làm tăng giá trị cho khách hàng Phân tích chuỗi giá trị ñể ñánh giá xác công nghệ, văn hóa – xã hội, nhân học, trị - luật pháp ñiểm mạnh yếu Công ty môi trường toàn cầu 1.2.4 Xây dựng phương án lựa chọn phương án chiến lược 1.2.2.2 Môi trường vi mô 1.2.4.1 Xây dựng phương án chiến lược Theo Porter có năm lực lượng ñịnh hướng cạnh tranh Nội dung trung tâm việc phát triển công ty nhận dạng phạm vi ngành, ñó là: Nguy nhập ñối thủ cạnh tranh xem hội kinh doanh mà công ty nên theo ñuổi Một ñiểm tiềm tàng; mức ñộ cạnh tranh công ty có ngành; bắt ñầu phổ biến soát xét danh mục hoạt ñộng kinh doanh lực thương lượng người cung cấp; lực thương lượng có công ty, thông qua công cụ ma trận phát triển khai người mua; ñe dọa sản phẩm thay thác lực cốt lõi 1.2.3 Phân tích môi trường bên doanh nghiệp 1.2.4.2 Đánh giá lựa chọn phương án tối ưu 1.2.3.1 Phân tích nguồn lực doanh nghiệp Đánh giá mức ñộ hấp dẫn chiến lược theo yếu Phân tích nguồn lực cho thấy dự trữ nguồn lực, tố so sánh việc khai thác tối ña lực cốt lõi, khai thác khả tài sản sẵn có doanh nghiệp Gồm nhóm nguồn hội, tạo lập lợi cạnh tranh, chuyển giao lực Footer Page of 126 7 hoạt ñộng kinh doanh, tính kinh tế Để lựa chọn chiến lược tối ưu có Chương Header Page of 126 thể dùng phương pháp cho ñiểm 1.2.5 Thiết kế cấu trúc tổ chức hệ thống kiểm soát chiến lược THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 1.2.5.1 Thiết kế cấu trúc tổ chức Chiến lược thực thi thông qua cấu tổ chức Cơ Công ty An Thái thành viên Tập ñoàn An Thái cấu tổ chức phương tiện ñể nhà quản trị phối hợp Group Tập ñoàn An Thái ñược thành lập ngày 29/06/1996 Trụ sở hoạt ñộng phận khác nhằm khai thác ñầy ñủ kỹ nhà xưởng Công ty ñược xây dựng Khu Công nghiệp Hòa lực họ Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tổng vốn 40 tỷ ñồng Tùy theo chiến lược mà thiết kế cấu cho phù hợp như: Cơ Ngành nghề kinh doanh chính: Thu mua chế biến sản cấu chức năng, cấu nhiều phận, cấu ma trận, cấu nhóm phẩm từ cà phê; Kinh doanh thương mại phân phối xuất sản phẩm, cấu theo ñịa lý, sản phẩm từ cà phê 1.2.5.2 Thiết kế hệ thống kiểm soát Một công ty muốn thành công cần phải tạo phù hợp hay tương thích chiến lược, cấu trúc hệ thống kiểm soát Bởi Năng lực sản xuất: Cà phê Hoà tan (cà phê ñen cà phê sữa 1): 5.000 tấn/năm; Cà phê rang xay (cà phê hạt rang, cà phê bột): 3.000 tấn/năm chiến lược môi trường khác ñặt yêu cầu khác lên Đến Công ty chưa xây dựng cho chiến lược cụ tổ chức ñó họ phải tạo cấu trúc hệ thống kiểm soát thể, dừng lại việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn Tuy tương ứng nhiên kế hoạch hoạt ñộng, hướng ñi Công ty thời gian qua gần giống với chiến lược tập trung KẾT LUẬN CHƯƠNG Về mặt lý luận cho thấy ñể thành công doanh nghiệp cần xây dựng cho chiến lược sở nhận thức rõ 2.1.THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU 2.1.1 Thực trạng công tác xác ñịnh sứ mệnh tầm nhìn chất vị cạnh tranh từ việc phân tích nguồn lực chuỗi giá trị ñể Công ty An Thái ñã khẳng ñịnh ñược sứ mệnh cụ thể tìm nguồn lực, khả năng, lực cốt lõi vấn ñề mấu ñó sản xuất cung cấp sản phẩm cà phê hòa tan cà phê chốt cần giải rang xay ñối với thị trường nước Tuy nhiên, Công ty Tiến trình hoạch ñịnh chiến lược bao gồm bước: Xác chưa xác ñịnh ñược tầm nhìn chiến lược ñịnh sứ mệnh mục tiêu chủ yếu; Phân tích môi trường bên Do chưa có “tầm nhìn” cụ thể nên năm qua công ty ngoài; Phân tích môi trường bên trong; Lựa chọn xây dựng chiến chưa khai thác hết khả lực tiềm tàng từ mạnh lược; Thiết kế cấu trúc tổ chức hệ thống kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực Footer Page of 126 Header Page of 126 10 2.1.2 Thực trạng công tác hoạch ñịnh mục tiêu phát triển Việc xác ñịnh lại mục tiêu chiến lược chung công ty An 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 2.2.1 Phương pháp xây dựng chiến lược Thái thời gian qua thiếu sở khoa học, chưa ñáp ứng ñầy ñủ Mặc dù chưa có chiến lược, hoạt ñộng yêu cầu cần có mục tiêu chiến lược, mục tiêu chưa cụ thể, rõ Công ty thời gian qua thực theo chiến lược tập trung với ràng, không ñánh giá ñầy ñủ tác ñộng ảnh hưởng từ môi việc xác ñịnh ñược sứ mệnh mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn trường bên ngoài, tình hình kinh tế, trị nước, quốc tế, môi Phương pháp ñược công ty sử dụng chủ yếu phương pháp trường kinh doanh ngành, xu hướng phát triển ñối thủ dự báo sở sử dụng thông tin khứ cạnh tranh Vì vậy, mục tiêu ñưa khó ñạt ñược dài hạn Phương pháp dự báo thường dựa vào phương pháp ngoại suy, từ Bảng 2.1 Mục tiêu An Thái giai ñoạn 2008-2010 kết thực dự ñoán nhà quản trị cấp cao tiến hành lập chương trình hành ñộng ứng với khả khác MỤC TIÊU KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ngoài ra, Công ty tham khảo ý kiến ñại diện - Nâng tổng công suất chế biến sản - Công suất không tăng mà phận, phòng ban Công ty ñể lựa chọn kế hoạch, giải pháp phẩm cà phê Công ty từ 5.000 tấn/năm giảm nhẹ, ảnh hưởng thị thực kế hoạch lên 7.000 tấn/năm vào năm 2010 Phát triển trường tiêu thụ, thị trường tài * Quy trình xây dựng chiến lược: thêm sản phẩm sản phẩm cà phê bột Công ty An Thái chưa có văn cụ thể công tác hoạch ñịnh chiến lược Công ty với công suất dự kiến 2.000 tấn/năm - Tập trung khai thác khách hàng - Thị trường Công ty thị trường Châu Á Thái Bình tập trung thị trường truyền Dương, nước Đông Âu Trung Đông thống (châu Á) Hình 2.1 Quy trình hoạch ñịnh chiến lược Công ty An Thái Phân tích môi trường kinh doanh Lập Kế hoạch Thực kế hoạch - Doanh thu dự kiến tăng trưởng với tố ñộ - Doanh thu tăng không ñều tăng hàng năm 15% ñạt 2,7%/năm - Tuyển dụng thêm lao ñộng ñủ ñể ñáp ứng - Lao ñộng có tăng cho việc sản xuất 2.000 sản phẩm mới, không ñúng với kế hoạch tăng tỷ lệ lao ñộng có trình ñộ từ trung cấp trở lên chiếm khoảng 20% Trong trình hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh mình, Công ty ñã xem xét ñến số khía cạnh môi trường kinh doanh Tuy nhiên phân tích thường không sâu, không hệ thống 2.2.2 Các kế hoạch chiến lược * Kế hoạch thu mua sản xuất: Kế hoạch sản xuất hàng năm ñược Công ty ñưa sở họp bàn Ban lãnh ñạo với ñại diện phận liên quan Footer Page of 126 11 Header Page of 126 12 Giám ñốc Bảng 2.2: Kế hoạch sản lượng sản xuất Công ty (2008 - 2010) ĐVT: Stt Sản phẩm 2008 2009 PGĐ Kinh doanh PGĐ Sản xuất 2010 Cà phê hạt rang 1.000 1.500 1.000 Cà phê sữa hòa tan 2.000 2.000 3.000 Cà phê ñen hòa tan 2.000 2.500 3.000 Cộng 5.000 6.000 7.000 Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty An Thái * Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: Phòng KDXN K Chi nhánh Gia Lai Phòng K.hoạch Chi nhánh Hà Nội Căn vào kế hoạch sản xuất ñưa ra, Công ty ñã lên kế Phòng Tài vụ Phòng TCHC Chi nhánh TP HCM Bộ phận thu mua NVL Phòng KCS hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng năm ñạt 100% công suất sản xuất Quan hệ trực tuyến hàng năm Công ty dự báo tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng Quan hệ chức bình quân 20% / năm 2.2.3 Nhận ñịnh chung kế hoạch Công ty An Thái: Các kế hoạch hoạt ñộng Công ty An Thái ñược xây dựng chủ yếu dựa sở phân tích dự báo chủ quan, không ñược thực theo bước cần thiết quy trình hoạch ñịnh chiến lược, không tiến hành phân tích rõ hội, nguy Với hạn chế kế hoạch ngắn hạn làm cho việc thực kế hoạch không ñạt ñược ñã ñề Để phát huy tốt vị tiềm sẵn có 2.3.2 Hoạt ñộng phận chức 2.3.2.1 Công tác quản trị Hệ thống quy chế, quy ñịnh nội ñang bước hoàn thiện cho phù hợp với ñiều kiện thực tế Hiện toàn ñội ngũ cán quản lý cấp cao Công ty vị trí chủ chốt phận ñều người có thâm niên làm việc lâu năm cho Công ty (8-12 năm), ñây ñược ñánh giá nguồn lực có giá trị mang tính ñặc trưng Công ty so với ñối thủ cạnh tranh chiến lược cụ thể sở khoa học 2.3.2.2 Công tác tuyển dụng, ñào tạo 2.3.1 Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng Sơ ñồ máy tổ chức thể kiểu quản lý theo kiểu cấu hỗn hợp trực tuyến chức Xưởng chế biến cà phê hòa tan Hình 2.2: Sơ ñồ tổ chức quản lý công ty An Thái công ty, vấn ñề rõ ràng cần ñặt lúc cần xây dựng lại 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC Xưởng chế biến cà phê rang Nhà máy Với việc coi trọng nguồn nhân lực, coi ñây tài sản quý giá ñem lại thành công, phát triển cho Công ty, nên An Thái ñã quan tâm ñến công tác ñào tạo tuyển dụng An Thái trọng công tác huấn luyện ñào tạo qua hai hình thức tự ñào tạo thuê chuyên gia có kỹ năng, trình Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 ñộ cao ñào tạo trực tiếp Ngoài ra, Công ty thường xuyên cho cán 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA AN THÁI bộ, nhân viên ñi học ñể nâng cao trình ñộ có ñiều kiện 2.4.1 Những kết ñạt ñược Cùng với Công tác ñào tạo, Công ty An Thái coi trọng kết từ công tác tuyển dụng người 2.3.2.3 Chính sách lương, thưởng Công ty ñã kịp thời xây dựng cho hệ thống sách trả lương phù hợp, sách khen thưởng xứng ñáng kịp thời cho có nỗ lực, ñóng góp công sức, tinh thần nghiệp phát triển Công ty 2.3.2.4 Hoạt ñộng marketing, tiêu thụ sản phẩm - Thị trường mục tiêu: Sản phẩm Công ty ñã có mặt hầu hết thị trường mạnh Châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan, Công ty ñã xây dựng ñược tuyên bố sứ mệnh Công ty ñã bước ñầu xây dựng ñược kế hoạch mục tiêu hoạt ñộng cho giai ñoạn năm 2.4.2 Những tồn Công ty An Thái chựa thực xây dựng ñược cho chiến lược cụ thể mang tính hoàn chỉnh Việc xây dựng chiến lược Công ty dừng lại việc xác ñịnh sứ mệnh, mục tiêu ngắn hạn số sách thời, mục tiêu ñưa chủ yếu mang tính chủ quan, nên kết thực mục tiêu thường không ñúng so với kế hoạch Inñônêxia, Nhật, Singapore, KẾT LUẬN CHƯƠNG - Sản phẩm, dịch vụ: chủ yếu cà phê hòa tan cà phê Công ty An Thái ñơn vị sản xuất sản phẩm cà phê rang xay, hai loại sản phẩm mà thị trường xuất ưa với thương hiệu lâu năm, ñến Công ty ñã sở hữu số lợi chuộng, có doanh nghiệp nước tham gia sản xuất ñáng kể so với ñối thủ cạnh tranh ngành, ñặc biệt Công ty sản phẩm này, ñặc biệt sản phẩm cà phê hòa tan ñang có hai mạnh là: nguồn nhân lực với bề dày kinh - Hệ thống phân phối: Sản phẩm công ty sau sản xuất ñược giao ñến cho chi nhánh làm nhiệm vụ chuyên trách tìm kiếm thị trường phân phối sản phẩm Công ty ñã thực ký cam kết tiêu thụ sản phẩm dài hạn từ 3-5năm ñối với 38 khách hàng nhà phân phối nghiệm kỹ làm việc tốt, hệ thống khách hàng tiêu thụ ñáng tin cậy ổn ñịnh, Bên cạnh thành công, số hạn chế mà nguyên nhân Công ty chưa hoàn thiện ñược chiến lược phát triển cụ thể khoa học thường xuyên sản phẩm Công ty, có thời gian gắn bó lâu dài Để xây dựng ñược chiến lược hiệu cho An Thái với Công ty, với khối lượng tiêu thụ hàng năm chiếm khoảng 80% thời gian tới, sở sứ mệnh có cần xây dựng tầm nhìn tổng sản lượng sản phẩm Công ty cụ thể, thiết lập lại mục tiêu Đồng thời tiến hành phân tích xu 2.3.2.5 Hoạt ñộng nghiên cứu phát triển thay ñổi yếu tố môi trường bên ngoài, ñánh giá toàn diện môi Chưa có phận ñộc lập chuyên nghiên cứu phát triển trường bên trong, sở ñó xây dựng phương án chiến lược lựa chọn phương án chiến lược hiệu cho Công ty Footer Page of 126 15 Header Page of 126 Chương HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI – ĐẮK LẮK 16 3.2.3 Mục tiêu cụ thể - Về sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê hạt rang, cà phê hòa tan với giá cạnh tranh Phát triển thêm sản phẩm cà phê bột 2.000 tấn/năm, nâng tổng công suất từ 5.000 lên 8.000 tấn/năm Như ñã phân tích chương cho thấy, An Thái chưa có - Về thị trường: Duy trì thị phần thị trường Châu Á, ñẩy chiến lược hoàn chỉnh Vì vậy, cần tiến hành xây dựng chiến mạnh tiêu thụ thị trường mới, ñồng thời mở rộng tiêu thụ nội ñịa lược theo ñầy ñủ bước 3.1 XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY 3.1.1 Sứ mệnh Sứ mệnh: “ Sản xuất cung cấp sản phẩm tốt chế - Về lao ñộng: Tuyển dụng 70 – 100 lao ñộng mới; ñến 2015 thu nhập bình quân triệu/người/tháng, ñến năm 2020 ñạt triệu - Về doanh thu, lợi nhuận: Doanh thu tăng trưởng 18% 20%; lợi nhuận sau thuế tăng 20-25%/năm ñạt 2,0% doanh thu biến từ cà phê cho thị trường” 3.3 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 3.1.2 Tầm nhìn 3.3.1 Môi trường vĩ mô Vươn tới trì vị hai ñơn vị hàng ñầu việc cung cấp sản phẩm chế biến từ cà phê Việt Nam, vào giai 3.3.1.1 Yếu tố kinh tế - Những năm qua kinh tế giới dần ñược hồi phục Những bất ñoạn 2015-2020 ổn trị diễn gay gắt nhiều khu vực, thiên tai hạn hán 3.2 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY AN THÁI ĐẾN NĂM 2020 ñược dự báo tiếp tục diễn 3.2.1 Cơ sở ñể thiết lập mục tiêu - Năm 2012 ñược dự báo tiếp tục năm ñầy khó khăn - Dự báo tình hình kinh tế, trị, xã hội, pháp luật; ñối với kinh tế Việt Nam - Dự báo tình hình phát triển ngành cà phê; 3.3.1.2 Yếu tố công nghệ - Các khả nguồn lực Công ty 3.2.2 Mục tiêu tổng quát Nâng cao lực cạnh tranh; củng cố nâng cao giá trị thương hiệu An Thái café; ñạt mức tăng trưởng doanh thu gắn với tăng trưởng lợi nhuận nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm có nghiên Trong thời ñại bùng nổ khoa học công nghệ nay, mặt tạo ñiều kiện cho An Thái, mặc khác thách thức 3.3.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, nguồn nhân lực có trình ñộ, chuyên môn cao lại hạn chế Cùng với tăng lên dân số, tốc ñộ ñô thị hóa, thu nhập cứu cho sản phẩm mới; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân bình quân ñầu người tăng lên làm tăng nhu cầu tiêu thụ cà phê lực; giữ vững thị phần thị trường mục tiêu, thâm nhập mở rộng 3.3.1.4 Yếu tố luật pháp, trị thị trường nước ngoài, ñó trọng thị trường Châu Âu Footer Page of 126 Việt Nam ñã gia nhập WTO, làm tăng tính cạnh tranh Header Page 10 of 126 17 Nhà nước ñang có sách thắt chặt chi tiêu, phần làm 18 3.3.3 Đánh giá tổng hợp môi trường bên giảm nhu cầu tiêu dùng xã hội Tuy nhiên, Nhà nước ñang có Bảng 3.7 Tổng hợp hội thách thức môi trường bên nhiều sách ưu ñãi ñối với chế biến nông sản xuất 3.3.1.5 Yếu tố môi trường tự nhiên tt Yếu tố Cà phê Việt Nam có nhiều ñặc trưng riêng ñược người tiêu dùng biết ñến rộng rãi toàn giới Kinh tế Sản xuất cà phê gây tác ñộng xấu ñến môi trường 3.3.1.6 Yếu tố toàn cầu Nền kinh tế giới ñang có vận ñộng mạnh mẽ theo xu hướng chuyển dịch từ Tây sang Đông Nằm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam ñược hưởng ngoại ứng tích cực 3.3.2 Môi trường ngành (vi mô) Toàn cầu hóa Môi trường ngành 3.3.2.1 Nguy nhập ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng Rào cản nhập ngành ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng nước ta không lớn, ñây ñe dọa ñáng kể với An Thái Công nghệ Chính trị Pháp luật Cơ hội Thách thức - Nền kinh tế nước dần hồi - Thị trường giới ñang có phục tăng trưởng dần kéo theo nhiều diễn biến phức tạp nhu cầu sản phẩm tăng lên - Người tiêu dùng ngày yêu cầu khắt khe - Cải thiện chất lượng sản phẩm - Chi phí ñầu tư lớn - Phát triển sản phẩm - Nhà nước có nhiều khuyến - Chính sách cắt giảm chi tiêu khích ñối với xuất làm giảm nhu cầu xã hội - Chính phủ ñang thúc ñẩy - Các sách hội nhập làm “người Việt dùng hàng Việt” xuất nhiều ñối thủ - Thu hút vốn, công nghệ, kiến - Sức ép cạnh tranh từ doanh thức từ công ty quốc tế nghiệp tầm cỡ quốc tế - Nguy bị thị phần - Nguyên liệu ñầu vào dồi - Rào cản gia nhập ngành thấp - Hệ số cạnh tranh công ty - Năng lực thương lượng người - Đe dọa sản phẩm thay thấp mua cao 3.3.2.2 Cạnh tranh ñối thủ ngành Qua so sánh, An Thái ñang thứ ñơn vị, (ñứng thứ ñơn vị nước, sau Nestle, Trung Nguyên) gần tương ñương với ñơn vị liền kề (VinaCafe) 3.3.2.3 Năng lực thương lượng người mua Cà phê mặt hàng ñặc thù mang tính chu kỳ, sản phẩm 3.4 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY 3.4.1 Nguồn nhân lực Công ty ñang sở hữu ñội ngũ cán bộ, công nhân viên ñầy ñủ số lượng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thực gắn bó với Công ty, ñặc biệt Công ty ñang sở hữu nhiều chuyên gia ñáng tin có khác biệt Do ñó người mua có quyền lựa chọn lớn cậy có thời gian công tác gắn bó lâu dài với Công ty 18-20 năm 3.3.2.4 Năng lực thương lượng nhà cung cấp Đây ñiểm mạnh, góp phần tạo lợi canh tranh cho Công ty Với lợi nằm vùng nguyên liệu cà phê lớn nước giới, nên An Thái không chịu áp lực nhà cung ứng 3.3.2.5 Phân tích sản phẩm thay Việc ñe doạ từ sản phẩm thay không ñáng kể Footer Page 10 of 126 3.4.2 Cơ sở vật chất Hệ thống nhà xưởng hệ thống dây chuyền thiết bị ñồng bộ, hệ thống văn phòng làm việc hoàn chỉnh, ñảm bảo phục vụ tốt cho hoạt ñộng Công ty Header Page 11 of 126 19 20 3.4.3 Nguồn vốn Tổng số vốn chủ sở hữu Công ty mạnh, 40 tỷ ñồng, tạo dựng lợi cạnh tranh tương lai - Công ty chưa có phận nghiên cứu phát triển riêng 3.4.7 Phân tích chuỗi giá trị công ty An Thái 3.4.7.1 Cấu trúc chuỗi giá trị sản phẩm An Thái Hiệu toàn chuỗi giá trị ñược tích hợp khâu 3.4.4 Uy tín thương hiệu Thương hiệu An Thái ñược hình thành từ năm 1996, sản phẩm ñã có mặt Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ Châu Phi chuẩn bị yếu tố ñầu vào; sản xuất; tiêu thụ sản phẩm 3.4.7.2 Xác ñịnh khâu ñịnh chuỗi giá trị Công ty An Thái ñã ñược huy chương vàng hội chợ Đà Nẵng, huy Trong chuỗi giá trị khâu chuẩn bị yếu tố ñầu vào chương vàng chất lượng cúp vàng thương hiệu export, huy chương ñịnh tác ñộng lớn việc tạo giá trị gia tăng vàng Festival Tây Nguyên Festival Buôn Ma Thuột 3.4.8 Nhận dạng lực cốt lõi công ty 3.4.5 Hệ thống khách hàng ñáng tin cậy Qua kết ñánh giá cấp quản trị Công ty Công ty ñã thỏa thuận ký kết ñược cam kết tiêu thụ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm ngành cà phê, lực cốt lâu dài với 38 khách hàng lớn truyền thống nhiều quốc gia khác lõi Công ty bao gồm: Nguồn nhân lực với bề dày kinh nghiệm, nhau, với thời gian ký kết lần 3-5 năm, lượng khách hàng hệ thống phân phối với khách hàng tin cậy tiêu thụ khoảng 80% khối lượng sản phẩm hàng năm Công ty, 3.5 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC ñây thành công, ñem lại lợi cạnh tranh 3.5.1 Hình thành phương án chiến lược 3.4.6 Đánh giá tổng hợp môi trường bên công ty 3.5.1.1 Phân tích ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi * Thuận lợi hoàn thiện với hệ thống khách hàng ñáng tin cậy ổn ñịnh - Đội ngũ cán nhân viên Công ty với trình ñộ chuyên môn giỏi, hầu hết có thời gian gắn bó lâu năm với công việc công ty, ñó ñáng ý Công ty ñang sở hữu nhiều chuyên gia có thời gian công tác gắn bó từ 10-12 năm - Khả tài Công ty mạnh * Khó khăn, hạn chế - Công ty chưa xây dựng ñược chiến lược phát triển cụ thể Footer Page 11 of 126 Hàng ñầu cộng 10 Các hội to lớn Chiến lược khai thác lực cốt Chiến lược khai thác lực lõi thị trường có cốt lõi thị trường CL: Hội nhập dọc ngược chiều CL: Đa dạng hóa liên quan (2) (1) Hiện có - Công ty ñã xây dựng cho hệ thống phân phối Năng lực cốt lõi người tiêu dùng nước biết ñến rộng rãi Mới - Thương hiệu An Thái ñã ñược xây dựng qua 15 năm, ñược Điền vào chỗ trống Chiến lược khai thác lực cốt lõi có thị trường có CL: Tập trung vào lĩnh vực Các không gian trống Chiến lược khai thác lực (3)cốt lõi có thị trường CL: Hội nhập dọc xuôi chiều Mới Hiện có Thị trường Hình 3.2: Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi Header Page 12 of 126 21 3.5.1.2 Hình thành chiến lược - Chiến lược Tập trung lĩnh vực kinh doanh ñơn lẻ: Tiếp tục việc sản xuất phân phối sản phẩm có - Chiến lược Hội nhập dọc ngược chiều: Liên kết với người trồng cà phê ñể có nguồn nguyên liệu ñầu vào ổn ñịnh 22 * Nhược ñiểm: Khó thực hiện, Công ty phải huy ñộng tối ña nguồn lực ñặc biệt ñòi hỏi nguồn lực tài lớn; rủi ro cao, ñầu tư dàn trải với mức ñộ thành công chưa rõ ràng - Chiến 3: Hội nhập dọc xuôi chiều * Ưu ñiểm: Tăng cường lực cạnh tranh giá trị thương - Chiến lược Hội nhập dọc xuôi chiều: Sản xuất sản phẩm hiệu; tận dụng lực cốt lõi khai thác ñược hội; dễ thực cà phê bột phục vụ cho hoạt ñộng xây dựng chuỗi quán cà phê hiện, phù hợp với lực Công ty; lúc thực ñược - Chiến lược Đa dạng hóa sản phẩm: sản xuất cung ứng sản phẩm ñồ uống thực phẩm chế biến từ nguyên cà phê - Chiến lược Kết hợp (chiến lược chiến lược 3) tăng trưởng tập trung hội nhập dọc xuôi chiều Với kinh nghiệm số lợi nguồn lực, ñặc biệt lực cốt lõi mà Công ty ñang có, Công ty có nhiều hội nhiều mục tiêu ñã ñề * Nhược ñiểm: Khó khăn tuyển dụng ñào tạo thêm nhân viên cho chuỗi quán cà phê; ñòi hỏi ñội ngũ cán quản lý ñộng; gia tăng chi phí quản lý - Chiến 4: Đa dạng hóa sản phẩm * Ưu ñiểm: Khai thác ñược mạnh nguồn tài thành công thực chiến lược kết hợp hội; mở rộng thị trường tăng giá trị thương hiệu; 3.5.2 Lựa chọn chiến lược tối ưu thực ñược mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận 3.5.2.1 Đánh giá ưu nhược ñiểm chiến lược * Nhược ñiểm: Khó thực yêu cầu nguồn tài - Chiến lược 1: Tập trung lĩnh vực kinh doanh ñơn lẻ lớn, yêu cầu ñội ngũ cán quản lý phải ñộng; rủi ro cao, * Ưu ñiểm: Tiết kiệm nguồn vốn; tránh ñược rủi ro ñầu tư dàn trải; gia tăng chi phí quản lý không ñầu tư dàn trải; tăng khả cạnh tranh sở tiếp tục - Chiến lược 5: Chiến lược kết hợp chiến lược phát huy tốt lực cốt lõi có * Ưu ñiểm: Đạt ñược toàn mục tiêu ñề ra; gia tăng giá * Nhược ñiểm:Nguy lợi cạnh tranh gia nhập ñối thủ tiềm tàng; không thực ñược mục tiêu phát triển sản phẩm mới, mục tiêu mở rộng thị trường - Chiến lược 2: Hội nhập dọc ngược chiều trị cho Công ty; tận dụng lực cốt lõi khai thác ñược hội * Nhược ñiểm: Sử dụng nhiều nguồn lực; ñòi hỏi ñội ngũ cán quản lý ñộng; gia tăng chi phí quản lý 3.5.2.2 Lựa chọn chiến lược tối ưu * Ưu ñiểm: Tận dụng khai thác lực có, mở rộng Theo kết bảng “Ma trận xây dựng chiến lược loại hình kinh doanh, tạo thêm lợi cạnh tranh với nguồn nguyên ñịnh lượng”, chiến lược ñược chọn chiến lược số với nhiều lợi liệu ñầu vào ổn ñịnh giá thấp tối ưu gồm: khả ñạt ñược mục tiêu tối ưu; khả khai thác ñược hội thị trường (do phát triển loại hình Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 23 kinh doanh mới); khả năng tận dụng ñược lực cốt lõi tối ưu (do tiếp tục sản xuất phân phối sản phẩm truyền thống vốn mạnh Công ty nay); khả cải thiện ñược vị trí cạnh tranh tối ưu (do có hội quảng bá sản phẩm, khẳng 24 Bước 2: So sánh việc thực với mục tiêu ñã ñược thiết lập Bước 3: Các hành ñộng ñiều chỉnh tiêu chuẩn mục tiêu không ñạt ñược ñịnh chất lượng thương hiệu, tăng thêm mạnh lực tài lực hệ thống phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua chuỗi quán cà phê) KẾT LUẬN Trong ñiều kiện kinh tế Việt Nam ñang ngày 3.6 THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG KIỂM hội nhập sâu rộng ñối với kinh tế giới, ñòi hỏi doanh SOÁT CHIẾN LƯỢC nghiệp Việt nam, ñặc biệt doanh nghiệp có tham gia thị trường 3.6.1 Thiết kế cấu trúc tổ chức xuất cần phải có ñánh giá ñúng ñắn tiềm Khi phát triển thêm sản phẩm cà phê bột lĩnh vực kinh mạnh mình, hội thách thức thị trường, ñể từ doanh chuỗi quán cà phê, cấu trúc tổ chức cũ Công ty ñó có giải pháp thích hợp nhằm nắm bắt kịp thời hội ñã không phù hợp, cấu tổ chức ñược ñề xuất cấu né tránh, giảm thiểu rủi ro kinh doanh chức tổ chức theo chiều ngang Để làm ñược ñiều ñó việc hoạch ñịnh chiến lược hoạt So với cấu trước ñây, bổ sung thêm phòng chức ñộng cho thời kỳ, làm kim nam cho hoạt ñộng gồm: phòng kinh doanh nội ñịa chịu trách nhiệm ñẩy mạnh tiêu doanh nghiệp việc làm cần thiết có ý nghĩa quan thụ nội ñịa ñảm trách chuỗi kinh doanh cà phê quán; phòng trọng, từ ñó tạo ñà phát triển bền vững cho doanh nghiệp Marketing chuyên trách công tác quảng bá, chăm sóc khách hàng, Trên sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình thực hậu mãi, ; phòng nghiên cứu phát triển (R&D) chuyên chịu trách tiễn hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty An Thái, luận văn ñã nhiệm công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thói quen tiêu ñi sâu phân tích nhận dạng lực cốt lõi, ñồng thời nhận dùng, nghiên cứu sản phẩm, nhằm ngày cải tiến cho diện xu phát triển ngành, ñể xác ñịnh vấn ñề mấu chốt sản phẩm ñáp ứng ñược nhu cầu ña dạng thị trường cần phải giải trình xây dựng chiến lược chiến lược 3.6.2 Hệ thống kiểm soát chiến lược ñược xây dựng phát huy triệt ñể lực cốt lõi gia tăng 3.6.2.1 Yêu cầu hệ thống kiểm soát giá trị cho Công ty … 3.6.2.2 Quy trình kiểm soát chiến lược Bước : Thiết lập tiêu chuẩn mục tiêu Footer Page 13 of 126 ... lược Công ty An - Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạch ñịnh chiến lược công ty An Thái - Hoạch ñịnh chiến lược Công ty An Thái Footer Page of 126 Thái Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược Công ty An Thái. .. soát chiến lược THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 1.2.5.1 Thiết kế cấu trúc tổ chức Chiến lược thực thi thông qua cấu tổ chức Cơ Công ty An Thái. .. cốt lõi Công ty An Thái (công ty An Thái) , kết hợp vận dụng Thái, từ ñó rút vấn ñề tồn công tác hoạch ñịnh chiến lược công ty sở lý luận liên quan ñến hoạt ñộng hoạch ñịnh chiến lược - Nhận dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái - Đắk Lắk, Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái - Đắk Lắk, Hoạch định chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái - Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay