TỔNG hợp câu hỏi ôn THI TRIẾT học

12 178 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 18:31

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC SLIDE CÂU : Sự tương đồng khác biệt TH phương Đông phương Tây CÂU : Tư tưởng thể luận học thuyết TH: Ngũ hành, TH Platon, Đêmôcrit, P Bêcơn Hêghen CÂU : Mối quan hệ vật chất ý thức CÂU : Vai trò ý thức CÂU : Tư tưởng biện chứng TH phương Đông cổ đại CÂU : Tư tưởng biện chứng TH Hêghen Câu : Phép biện chứng vật với việc nhận thức giải vấn đề phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Câu : Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nghiệp đổi Việt Nam SLIDE CÂU : Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với đường phát triển Việt Nam (ĐM toàn diện; CNH, HĐH; KT nhiều thành phần; …) */ Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội: Hình thái kinh tế-xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa vật lịch sử dùng để chi xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với những quan hệ sản xuất của no (cơ sở hạ tầng) thích ứng với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng những quan hệ sản xuất đo Hình thái kinh tế-xã hội là một hệ thống, một chinh thể toàn vẹn co cấu phức tạp, đo co những mặt bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng Lực lượng sản xuất – là quan hệ giữa người với tự nhiên quá trình sản xuất là nền tảng vật chất-kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế-xã hội Xét đến cùng, lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành và phát triển của mỗi hình thái kinh tế-xã hội Bản thân các lực lượng sản xuất không phải là sản phẩm riêng của một thời đại nào mà là sản phẩm của cả một quá trình phát triển liên tục từ thấp lên cao qua các thời đại, là sự tiếp biến không ngừng của lịch sử Quan hệ sản xuất - quan hệ giữa người và người quá trình sản xuất - là những quan hệ bản, ban đầu và quyết định tất cả các quan hệ xã hội khác, không co những mối quan hệ đo thì không thành xã hội và không co quy luật xã hội Quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội cụ thể này với xã hội cụ thể khác Những quan hệ sản xuất là bộ xương của thể xã hội hợp thành sở hạ tầng và đo dựng lên một kiến trúc thượng tầng tương ứng mà chức xã hội của no là bảo vệ, trì và phát triển sở hạ tầng sinh no Ngoài các quan hệ bản: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng, mỗi hình thái kinh tế-xã hội còn co những quan hệ dân tộc, gia đình, * Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với đường phát triển Việt Nam (ĐM toàn diện; CNH, HĐH; KT nhiều thành phần; … ĐM toàn diện Lý luận hình thái kinh tế xã hội là biểu hiện tập trung của quan niệm vật lịch sử là sản xuất Bản chất của quan niệm vật lịch sử là nhân tố quyết định lịch sử, xét đến cùng là sản xuất và tái sản xuất Phương thức sản xuất (LLSX) quyết định các quá trình sinh hoạt XH, chính trị và tinh thần noi chung Ở Việt nam hiện ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đôi với QHSX LLSX không thể phát triển được QHSX không phát triển : Tiến hành : CNH, HĐH đất nước : Chuyển lao động thủ công thay thế máy moc thiết bị Trong bối cảnh toàn cầu hoa, Việt nam không đứng ngoài mà chủ động tham gia vào các quá trình hội nhập - Con đường CNH, HĐH cần và co thể rút ngắn thời gian, vừa co bước tuần tự, vừa co bước nhảy vọt; phát huy lợi thế của đất nước, tận dụng khả để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là CNTT và công nghệ sinh học; KT nhiều thành phần : LLSX chi phát triển QHSX phù hợp Chính vì vậy cải tạo QHSX là đa dạng hoa các hình thức sở hữu ta co nền kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế nhà nước đong vai trò chủ đạo Phương hướng bản : Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường Hai là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là, xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; xây dựng người, nâng cao đời sống nhân dân, thực tiến công xã hội Bốn là, bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội Năm là, thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế Sáu là, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tám là, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh VN lên CNXH từ một nền KT phổ biến là sản xuất nhỏ, LĐ thủ công là phổ biến, suất LĐ thấp, của cải ít, đời sống kho khăn, tất yếu phải tiến hành CNH, HĐH Đây là nhiệm vụ trung tâm suốt cả thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; - Đất nước đổi mới từ ĐH VI, từ năm 1996 đất nước đã chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành một nước CN theo hướng hiện đại Đây là yếu tố quyết định chống nguy tụt hậu xa về kinh tế - Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội sở lý luận của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá.Chúng ta đều biết rằng, từ trước tới nay, công nghiệp hoa – hiện đại hoa là khuynh hướng phát triển tất yếu của các nước Và mỗi nước lại co những cách thức khác quá trình thực hiện đường lối phát triển của mình Đối với nước ta, lên từ một nền kinh tế tiểu nông muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nhanh chong đạt tới trình độ của một nước phát triển thì nhiệm vụ tất yếu phải co là đẩy minh sự nghiệp cong nghiệp hoa - hiện đại hoa là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp co sở vật - chất kỹ thuật hiện đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao Quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công văn minh”.Theo quan điểm của các nhà sang lập chủ nghĩa Mác - Lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại đã hình thành mối quan hệ khách quan phổ biến: một mặt người phải quan hệ với giới tự nhiên nhằm biến đổi giới tự nhiên đo, quan hệ này được biểu hiện ở lực lượng sản xuất, mặt khác người phải quan hệ với để tiến hành sản xuất, quan hệ này được biểu hiện ở quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt đối lập nhau, hai mặt biện chứng của một thể thống nhất không thể tách rời Tuy nhiên nếu lực lượng sản xuất là cái cấu thành của toàn bộ lịch sử nhân loại thì quan hệ sản xuất là cải tạo thành sở kinh tế của xã hội, là sở hiện thực của hoạt động sản xuất tinh thần và những thiết chế tương ứng xã hội.C.Mác đưa kết luận xã hội loài người phát triển trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, ứng với mỗi giai đoạn của sự phát triển đo là một hình thái kinh tế - xã hội nhất định – xã hội khác mà gốc rễ sâu xa của no chính là sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là tác động của các quy luật khách quan C.Mác và Ph Ănghen đã đưa nhiều lý luận, nhiều tư tưởng Những lý luận tư tưởng bản đo học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội chính là sở lý luận cho phép chúng ta khẳng định sự nghiệp công nghiệp hoa - hiện đại hoa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện là phù hợp với quy luật khách quan quá trình phát triển lên của đất nước.Đối với nước ta để phù hợp với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Đảng ta đã nêu công nghiệp hoa phải đôi với hiện đại hoa, kêt hợp với những bước tiến tuần tự về công nghệ với việc tranh thủ những hội tắt, đon đầu hình thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học công nghệ trhế giới Mặt khác chúng ta cần phải chú trọng đến phát triển nền kinh tế hàng hoa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, co sự điều tiết của Nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là hai nhiệm vụ được thực hiện đồng thời Chúng tác động hỗ trợ thúc đẩy lẫn cùng phát triển Bởi lẽ “nếu công nghiệp hoa - hiện đại hoa tạo nên lực lượng sản xuất cần thiết cho chế độ xã hội mới thì việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù hợp đưa nước ta tiến lên từng ngày Đảng và Nhà nước ta thực hiện” CÂU : Đường lối trị Nho gia Pháp gia Đường lối pháp gia nho gia Đều xây dựng yếu tố người xuất phát từ chất, tính vốn có người 1/ Đạo nho : Pháp gia cho tính người vốn thiện Con người sinh vốn tính thiện Chính đường lối trị Đạo nho nhân trị (đức trị) Khơi dậy lòng nhân người phương pháp nêu gương sáng kết có hạn chế chưa có tính trị “Nhân” theo Khổng tử nói cảm tính, tùy tiện mà có vận dụng Ở nước ta : Các tổ chức vận dụng theo quan điểm nhà nho “nhân” nghĩa lễ, nhà nho đưa lễ để quy định Tinh thần có luật pháp, quán triệt tinh thần phù hợp với tâm tư, tình cảm lòng nhân người việt (luật có tình tiết giảm nhẹ) 2/ Pháp nho Pháp gia cho tính người vốn ác ( hám lợi) sinh muốn có nọ, muốn có kia, nhiều tốt Ai dành nhiều phần lợi cho hám lợi nên gây lên mâu thuẫn Chính đường lối trị pháp nho phải dùng sức mạnh (dùng pháp) để quy định điều chỉnh xã hội phải dùng thết thuật Đã tuyệt đối hóa biện pháp cưỡng chế nên có phản kháng lại Nhà pháp gia không nhìn thấy lòng trắc ẩn mà nhà nho gia tạo lên Việt nam không tuyệt đối hóa đạo nào, sử dụng đạo nho pháp nho có chọn lọc CÂU : Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam CÂU : Vấn đề cải tạo tư tưởng tiểu nông Việt Nam CÂU : Vấn đề xây dựng văn hóa tinh thần Việt nam CÂU : Quan điểm người TH phương Đông (TH Nho giáo, TH Phật giáo) Câu : Vấn đề phát huy yếu tố người Việt nam Câu (SLIDE 2): Quan điểm người TH phương Đông (TH Nho giáo, TH Phật giáo) Các trường phái triết học - tôn giáo phương Đông Phật giáo, Hồi giáo nhận thức bản chất người sở thế giới quan tâm, thần bí hoặc nhị nguyên luận Trong triết học Phật giáo, người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh thần) Đời sống người trần thế chi là ảo giác, hư vô Vì vậy, cuộc đời người còn sống chi là sống gửi, là tạm bợ Cuộc sống vĩnh cửu là phải hướng tới cõi Niết bàn, nơi tinh thần người được giải thoát để trở thành bất diệt Như vậy, dù bị chi phối bởi thế giới quan tâm hoặc nhị nguyên, suy đến cùng, người theo quan niệm của các học thuyết tôn giáo phương Đông đều phản ánh sai lầm về bản chất người, hướng tới thế giới quan thần linh Trong triết học phương Đông, với sự chi phối bởi thế giới quan tâm hoặc vật chất phác, biểu hiện tư tưởng Nho giáo, Lão giáo, quan niệm về bản chất người thể hiện một cách phong phú Từ thời kỳ cổ đại, các trường phái triết học đều tìm cách lý giải vấn đề bản chất người, quan hệ giữa người đối với thế giới xung quanh Triết học Ấn Độ Cổ, Trung Đại Triết học Ấn Độ Cổ, Trung Đại co nhiều trường phái song co cái chung của nhiều trường phái là đều tập trung vào lý giải vấn đề then chốt – đo là vấn đề bản chất, ý nghĩa của đời sống, nguồn gốc khổ của người và đường, cách thức giải thoát người khỏi bể khổ cuộc đời Đạt tới sự giải thoát người đạt tới sự giác ngộ, nhận chân bản của mình, thực tướng của vạn vật, xoa bỏ vô minh, diệt dục vọng, vượt khỏi nghiệp báo, luân hồi, hòa nhập vào bản thể tuyệt đối Bahman hay Niết bàn Triết học Trung Quốc Cổ, Trung Đại Khi đặt vấn đề nguồn gốc của người, Khổng Tử và Mặc Tử đều cho trời sinh người và muôn vật Lão Tử khác với khổng tử và Mặc Tử ở chổ ông cho trước co trời đã co Đạo Trời, đất, người, vạn vật đều đạo sinh Trang Tử người kế thừa thuyết Lão Tử cho ở mỗi vật đều co cái đức tự sinh tự hoa ở bên Khi xác định vị trí người mối quan hệ với trời, đất, người và vạn vật vũ trụ, Lão Tử cho vũ trụ co co lớn: Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người lớn Đối với Nho giáo, người được đặt lên vị trí rất cao Con người trời sinh sau đo người cùng với trời, đất là ba tiêu biểu cho tất cả vật thế giới vật chất và tinh thần Kinh Dịch Thiện Hạ chi rõ “Trời, Đất, Người là tam tài” Lễ Ký, Thiên Lễ coi người là “ cái đức của trời đất, sự giao hợp của âm dương, sự hội tụ của qủy thần, cái khí tinh tú của ngũ hành” Khi bàn tới quan hệ giữa trời với người, các nhà tâm sâu phát triển tư tưởng thiên mệnh của Khổng Tử, cho co mệnh trời và mệnh trời chi phối cuộc sống xã hội của người, cuộc đời của mỗi người Mạnh Tử cho trời an bài địa vị xã hội của người Về sau, thời nhà Hán, Đổng Trọng Thư nêu lên thuyết “thiên nhân cảm ứng” cho trời người thông cảm với nhau, trời là chủ tể của việc người Các triết gia tiến bộ cho trời là gốc của người, họ coi trời với người là một, đo đưa chủ trương “thiên nhân hợp nhất” Khi bàn tới bản tính người, Khổng Tử cho “tính mỗi người đều gần nhau, tập tành và thoi quen mới hoa xa nhau” Mạnh Tử cho bản tính người là thiện, không một người nào sinh mà tự nhiên bất thiện Tuân Tử cho bản tính người là ác Cáo Tử cho bản tính người không thiện không ác Về sau, vào thời nhà Hán, nhà triết học Vường Sung quan niệm bản tính người co thiện co ác Về sau, “Thuyết tính ác” được học trò của Tuân Tử là Hàn Phi đẩy đến chỗ cực đoan, coi tính người hoàn toàn là ác nên không thể dùng nhân, nghĩa, lễ, nhạc mà giáo hoa được TH phật giáo • Co nhiều các giải thích khác về nhân tố hình thành nên người đo co hai nhân tố bản và chung nhất mà Phật giáo đề cập đến là Danh và sắc Khi noi người là hợp thể của Danh vá Sắc, điều đo co nghĩa người chi được gọi là người co sự tương hợp của hai yếu tố: tinh thần và vật chất • Con người là hợp thể của lục giới Lục giới là sáu yếu tố hình thành người bao gồm đất, nước, gio, lửa, không và thức Đức phật noi người là hợp thể của Lục giới hay lục đại là nhấn mạnh khía cạnh vật chất của người • Con người là hợp thể của Ngũ uẩn, còn gọi là Ngũ ấm, tức đề cập đến tâm thức hay khía cạnh tinh thần • Theo triết học Phật giáo thì bản chất người là Vô ngã Tuy nhiên từng hoàn cảnh cụ thể bản chất người được biểu hiện nhiêu hình thái khác Co lúc người làm nhiều việc ác, co lúc người thực hiện nhiều việc tốt lành Điều đo chứng tỏ người không co tự tính cố định mỗi người đều ẩn chứa hai tự tính là Vô minh tính và Phật tính Câu (SILE 2):Vấn đề phát huy yếu tố người Việt nam a Cần nêu rõ vai trò và tâm quan trọng nguồn lực quá trình CNH – HĐH hiện Đây là nhiệm vụ quan trọng để nêu cao tinh thần trách nhiệm tự đổi mới và rèn luyện bản thân của người xã hội, kịp thời đáp ứng được sự phát triển và thay đổi nhanh chong của nền kinh tế Để làm được điều này đòi hỏi phải co sự cố gắng của các ban ngành, cấp lãnh đạo, quản lý, nhà trường, gia đình của bản thân từng người b Đổi mới tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động từng thời kỳ Để làm được điều này, trước hoạch định đào tạo cần phải phân tích rất kỹ về mục tiêu và định hướng phát triển của nền kinh tế, của xã hội và của cả thế giới từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các lĩnh vực mới, hiện đại hoặc các lĩnh vực thế mạnh của chúng ta; đánh giá về những yếu tố bên trong, bên ngoài co tác động liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, … c Bên cạnh việc đào tạo để phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ thì cần chú trọng đào tạo đến các kỹ năng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động vì chính là điểm yếu nhất của lực lượng lao động Việt Nam hiện Ngoài xu hướng hội nhập ngày càng mạnh mẽ thì việc giáo dục về lối sống lành mạnh, về tình cảm, đạo đức và ý thức chính trị là điều hệ trọng việc phát triển bền vững của nước ta d Tuỳ theo trình độ, khả của từng người mà phân công, bố trí công việc cho đúng người, đúng việc, đảm bảo co sự dẫn dắt, kèm cặp và hỗ trợ, đặc biệt là lúc ban đầu Đây là một công việc rất quan trọng và quyết định sự thành công, mức độ gắn bo của nhân tài đối với quan, tổ chức mà họ vào làm việc; việc phân công hợp lý tạo động lực cho họ làm việc hiệu quả hơn, chất lượng công việc tốt và họ phát huy được thế mạnh, niềm đam mê cá nhân của họ e Nâng cao nữa chất lượng cuộc sống như: y tế, chính sách lương để người lao động yên tâm mạnh dạn học hỏi thêm kiến thức, nâng cao tay nghề sức khỏe đáp ứng được những yêu cầu của quá trình CNH – HĐH Ngoài vấn đề kế hoạch hoa gia đình hiện rất quan trọng, chính điều gây ảnh hưởng không ít đến chất lượng cuộc sống của người dân ở những vùng sâu, vùng xa Việc co nhiều không đảm bảo được kinh tế gia đình đã thúc đẩy chất lượng cuộc sống ngày càng giảm phải đối mặt với việc mưu sinh từng ngày không co hội phát triển thành những công nhân co tay nghề f Cần tạo việc làm cho những lao động nhàn rỗi nhằm giảm bớt gánh nặng cho xã hội và tạo điều kiện học tập, nâng cao tay nghề quá trình làm việc g Cải cách giáo dục, đào tạo theo sự phát triển kinh tế, xã hội để tạo nguồn nhân lực co kiến thức chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của từng thời kỳ h Xây dựng và mở rộng các phong trào yêu nước để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gop phần giúp cho người hiểu về chính sách phát triển nhân lực i Thường xuyên phát động các phong trào, cuộc thi tìm kiếm giải pháp phát triển và nâng cao nguồn nhân lực để tìm các giải pháp hay, tốt và phù hợp với Việt Nam hiện j Thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động để ban hành những văn bản quy phạm pháp luật mới hay cải cách văn bản đã lỗi thời về nhân lực, việc làm, giáo dục, đào tạo, chính sách tiền lương, khen thưởng, đãi ngộ; chính sách trọng dụng nhân tài để đảm bảo dân chủ công bằng, công khai k Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nhân lực; hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nhân lực nhằm nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhân lực; đổi mới phương pháp giáo dục, quản lý nhân lực, thấu tình đạt lý, nhìn rõ đúng sai, kịp thời rút kinh nghiệm về quản lý nhân lực Tổ chức bộ máy quản lý nhân lực từ trung ương đến địa phương Nhân sự cho bộ máy này phải là những chuyên gia giỏi về nghiên cứu nhân tài, nhân lực và ngoài biên chế nhà nước Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ máy này là tư vấn, tham mưu, đề xuất; thu thập, phân tích các số liệu về nguồn nhân lực ở tất cả các ngành, các cấp l Đánh giá lại các thế mạnh ngành nghề của từng địa phương, yêu cầu báo cáo về tình hình lao động tại các địa phương đo để co những chính sách hoạch định cụ thể và chính xác về vấn đề cân đối cung – cầu khả đáp ứng yêu cầu của người lao động m Đổi mới quản lý nhà nước về đào tạo và dạy nghề từ trung ương đến địa phương; tổ chức hợp lý hệ thống cấp bậc đào tạo; thực hiện phân cấp quản lý đào tạo giữa bộ, ngành, địa phương; quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Khuyến khích thành lập các trường đại học, cao đẳng tư thục tại các nơi co điều kiện, gop phần đẩy nhanh số lượng và chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo n Thường xuyên theo dõi và kiểm tra giám sát chặt chẽ khả đào tạo, quy mô, chất lượng giáo viên giảng day, sở vật chất, đảm bảo chất lượng học viên đầu Ngoài cần phải quán triệt việc phân bổ chi tiêu đào tạo để tránh tình trạng dư thừa hay thiếu học viên đối với từng ngành nghề o Tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho từng sở xuất kinh doanh học co nhu cầu đào tạo, nâng cao tay nghề người lao động p Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao công nghệ hiện đại về Việt Nam q Để xây dựng chất lượng người phải co sự gắn kết với chất lượng cuộc sống xã hội; co sự gắn kết chặt chẽ giữa xã hội - nhà trường - gia đình để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai ... tưởng tiểu nông Việt Nam CÂU : Vấn đề xây dựng văn hóa tinh thần Việt nam CÂU : Quan điểm người TH phương Đông (TH Nho giáo, TH Phật giáo) Câu : Vấn đề phát huy yếu tố người Việt nam Câu (SLIDE... không một người nào sinh mà tự nhiên bất thi ̣n Tuân Tử cho bản tính người là ác Cáo Tử cho bản tính người không thi ̣n không ác Về sau, vào thời nhà Hán, nhà triết học. .. theo quan niệm của các học thuyết tôn giáo phương Đông đều phản ánh sai lầm về bản chất người, hướng tới thế giới quan thần linh Trong triết học phương Đông, với sự chi phối
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp câu hỏi ôn THI TRIẾT học, TỔNG hợp câu hỏi ôn THI TRIẾT học, TỔNG hợp câu hỏi ôn THI TRIẾT học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay