Đạo đức lớp 11 tuần 11 , 12.13, 33,34

7 210 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:58

M«n: ®¹o ®øcBµi 11: §i bé ®óng quy ®Þnh (TiÕt 1)1. Môc tiªu: HS hiÓu Ph¶i ®i bé trªn vØa hÌ, nÕu ®­êng kh«ng cã vØa hÌ ph¶i ®i s¸t lÒ ®­êng bªn ph¶i Qua ®­êng ë ng• ba, ng• t­ ph¶i ®i theo ®Ìn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch qui ®Þnh. §i bé ®óng qui ®Þnh lµ ®¶m b¶o an toµn cho b¶n th©n vµ cho mäi ng­êi. HS thùc hiÖn ®i bé ®óng qui ®Þnh.2. §å dïng d¹y häc:Vë bµi tËp, ®Ìn hiÖu xanh, ®á, vµng3. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:Thêi gianHo¹t ®éng cña gi¸o viªnHo¹t ®éng cña häc sinh(5)1. Bµi cò: Muèn cã nhiÒu b¹n, con cÇn c­ xö ntn víi b¹n? Con c¶m thÊy ntn khi con c­ xö tèt víi b¹n?GVNX ®¸nh gi¸ 1HSTL 1HS(25)2. Bµi míi:a. Giíi thiÖu bµi: HS ngheb. Néi dung: H§1: Bµi tËp 1H: ë thµnh phè, ®i bé ph¶i ®i ë phÇn ®­êng nµo? ë n«ng th«n, khi ®i bé ph¶i ®i ë phÇn ®­êng nµo? T¹i sao?1HS ®äc yªu cÇu BT1: C¶ líp lµm bµi HSTL, b¹n kh¸c NX bæ sung. Khi qua ®­êng ph¶i ®i ntn? GVKL: ë n«ng th«n, ®i bé cÇn ®i s¸t lÒ ®­êng bªn ph¶i. ë thµnh phè cÇn ®i trªn vØa hÌ. Khi qua ®­êng, cÇn theo chØ dÉn cña ®Ìn tÝn hiÖu vµ ®i vµo v¹ch qui ®Þnh. Trờng tiểu học Việt Hùng Môn: đạo đức Cao Thị Khánh Bài 11: Đi quy định (Tiết 1) Mục tiêu: HS hiểu - Phải vỉa hè, đờng vỉa hè phải sát lề đờng bên phải - Qua đờng ngã ba, ngã t phải theo đèn hiệu vào vạch qui định - Đi qui định đảm bảo an toàn cho thân cho ngời - HS thực qui định Đồ dùng dạy học: Vở tập, đèn hiệu xanh, đỏ, vàng Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh (5') Bài cũ: - 1HSTL - Muốn có nhiều bạn, cần c xử ntn với bạn? - 1HS - Con cảm thấy ntn c xử tốt với bạn? GVNX đánh giá (25') Bài mới: a Giới thiệu bài: HS nghe b Nội dung: * HĐ1: Bài tập 1HS đọc yêu cầu BT1: Cả H: - thành phố, phải phần đờng nào? lớp làm HSTL, bạn - nông thôn, phải phần đờng nào? khác NX bổ sung Tại sao? Khi qua đờng phải ntn? GVKL: nông thôn, cần sát lề đờng bên phải thành phố cần vỉa hè Khi qua đờng, cần theo dẫn đèn tín hiệu vào vạch qui định * HĐ2: Bài tập - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận N2 làm BT ? Trong tranh trên, bạn qui định? - HS nêu ý kiện - NX bổ sung Bạn không qui định ? VS ? GVKL: Tranh 1: Đi qui định Tranh 2: Bạn nhỏ chạy qua đờng sai qui định Tranh 3: Hai bạn sang đờng qui định * Giải lao * HĐ3: Trò chơi: Qua đờng (SGV-45) - HS chơi thử GV phổ biến luật chơi: - Chơi thật (chơi theo nhóm) - NX xem Nhóm qui định Nhóm quan sát - NX Nhóm cha qui định GV khen HS qui định 5' Củng cố - dặn dò - Khi cần ntn? HSTK - Đọc ghi nhớ CN - Trong lớp bạn thực - ĐT qui định? 1HSTL - VN: Thực hành theo Môn: đạo đức Bài 11: Đi quy định (Tiết 2) Mục tiêu: HS hiểu - Củng cố kiến thức học tiết - Rèn thói quen qui định để đảm bảo an toàn cho thân ngời - GDHS thực qui định Đồ dùng dạy học: Đèn hiệu: xanh, đỏ, vàng Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trờng tiểu học Việt Hùng (5') (25') 5' Cao Thị Khánh Bài cũ: - Ngời phải phần đờng qui định? HSTL GV NX - đánh giá Bài mới: a GTB b Luyện tập * HĐ 1: Làm BT HS đọc tập - HS làm N2 - Các bạn nhỏ tranh qui định không? Đại diện nhóm trả lời bạn khác NX, bổ sung - Điều xảy ra? Vì sao? - Con làm thấy bạn nh thế? GVKL: Đi dới lòng đờng sai qui định, gây nguy hiểm cho thân cho ngời khác * HĐ 2: Làm BT - HS đọc BT - GV giải thích yêu cầu BT - HS nối tranh H: - Vì nối nh vậy? - HS giải thích - Đi không qui định xảy điều gì? - HSTL - Trong việc đáng khen bạn - HS liên hệ tranh 1, 2, 3, 4, làm đợc việc nào? GVKL: Đi quy định tự bảo vệ bảo vệ ngời khác * Giải lao * HĐ 3: Trò chơi: Đèn xanh, đèn đỏ GV phổ biến luật chơi: - HD em cách chơi HS tham gia chơi Bạn thực không động tác phải tiến lên phía trớc bớc tiếp tục chơi hàng Củng cố: - Đi qui định có lợi gì? HS - Đọc ghi nhớ Cả lớp đồng - VN: Thực hành theo Môn: đạo đức Bài 12: cảm ơn xin lỗi (Tiết 1) Mục tiêu: Giúp HS hiểu a - Khi cần nói lời cảm ơn, cần nói lời xin lỗi - Vì cần nói lời cảm ơn, xin lỗi - Trẻ em có quyền đợc tôn trọng, đợc đối xử bình đẳng b HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi tình giao tiếp hàng ngày c HS có thái độ tôn trọng chân thành giao tiếp, quí trọng ngời biết nói lời cảm ơn, xin lỗi Đồ dùng dạy học: Vở BT đạo đức Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HSTL (5') Bài cũ: - Đi ntn qui định? - Đi qui định có lợi gì? HS GV NX - đánh giá (25') Bài mới: a GTB b ND * HĐ 1: Bài tập - HS đọc tập - Các bạn tranh làm gì? - HS quan sát tranh - thảo - Vì bạn lại làm nh vậy? luận N2 đại diện trình bày KL: Tranh 1: Cảm ơn đợc nhận quà Tranh 2: Xin lỗi cô đến muộn * HĐ 2: Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu - Cạnh cần nói lời cảm ơn? VS? - HS quan sát tranh thảo luận - Bạn cần nói lời xin lỗi? VS? N2 - Các nhóm nêu ý kiến lớp NX, bổ sung Trờng tiểu học Việt Hùng GVKL: Cao Thị Khánh Tranh 1, 3: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2, 4: Cần nói lời xin lỗi * Giải lao * HĐ 3: Đóng vai theo tình BT GV phân vai theo tình 5' - Con có NX cách ứng xử tiểu phẩm nhóm bạn? - Con cảm thấy ntn đợc bạn cảm ơn ? - Con cảm thấy ntn đợc bạn xin lỗi ? GV chốt lại cách ứng xử tình KL Cần nói lời cảm ơn đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ Cần nói lời xin lỗi làm phiền ngời khác Củng cố - dặn dò: - Khi cần nói lời cảm ơn ? - Khi cần nói lời xin lỗi ? - Trong lớp biết nói lời cảm ơn, (xin lỗi)? trờng hợp nào? HS thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai Các nhóm lên sắm vai HS nêu ý kiến HS HS HS liên hệ Môn: đạo đức Bài 12: cảm ơn xin lỗi (Tiết 2) Mục tiêu: HS hiểu - Củng cố kiến thức học tiết - Rèn thói quen hành vi biết cảm ơn, xin lỗi - Tôn trọng, chân thành giao tiếp Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi giao tiếp - Quí trọng ngời biết nói lời cảm ơn, xin lỗi Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị hoa cho BT Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HSTL (5') Bài cũ: - Khi cần nói lời cảm ơn ? - Khi cần nói lời xin lỗi ? GV NX - đánh giá (25') Bài mới: a GTB b Luyện tập * HĐ 1: Bài tập HS đọc yêu cầu - GV nêu tình - HS trao đổi N4 làm + Tình 1: cách ứng xử c phù hợp - Đại diện nhóm TL + Tình 2: cách ứng xử b phù hợp GV chốt ý * HĐ 2: Chơi "Ghép hoa" BT5 HS đọc yêu cầu - GV chia nhóm, phát cho nhóm nhị hoa (một nhị ghi từ "Cảm ơn" nhị ghi từ "xin lỗi" cánh hoa (trên có ghi tình khác nhau) - GV nêu yêu cầu ghép hoa - Các nhóm HS trình bày sản phẩm - Cả lớp NX - GV NX chốt lại tình cần nói lời cảm ơn, xin lỗi * Giải lao * HĐ3: BT6 - GV giải thích yêu cầu BT HS làm - HS đọc câu điền - NX - Lớp đọc đồng GVKL: (SGV - 49) ? - Con nói lời cảm ơn cha? Trong trờng hợp nào? HS liên hệ Trờng tiểu học Việt Hùng 5' - Con nói lời xin lỗi bao cha? Trong trờng hợp nào? Củng cố: GV hệ thống Cao Thị Khánh Môn: đạo đức Bài 12: Chào hỏi tạm biệt (Tiết 2) Mục tiêu: Giúp HS hiểu - Củng cố kiến thức học tiết - Tiếp tục rèn kỹ năng, hành vi, thái độ nói lời chào hỏi tạm biệt - GD HS nói lời chào hỏi, tạm biệt Đồ dùng dạy học: Bài hát: Con chim vành khuyên - Hoàng Vân Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HSTL (5') Bài cũ: - Khi cần nói lời chào hỏi ? - Khi cần nói lời tạm biệt ? GV NX - đánh giá - Cả lớp hát (25') Bài mới: a GTB - Hát: Con chim vành khuyên b Luyện tập * HĐ 1: Sắm vai theo ND BT - HS quan sát tranh nêu ND tranh - HS thảo luận - chuẩn bị - Các nhóm lên đóng vai lớp nhận xét - Con học tập đợc điều bạn trờng tình HS nêu ý kiến huống? GV chốt lại cách ứng xử tình * HĐ 2: Bài tập - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS chữa - NHữNG GV chốt lại: - Các bạn cần chào hỏi thầy giáo, cô giáo - Bạn nhỏ cần chào tạm biệt khách * Giải lao * HĐ 3: Thảo luận BT HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp NX, bổ sung GVKL: Không nên chào hỏi cách ồn gặp ngời quen bệnh viện, rạp hát, rạp chiếu bóng lúc biểu diễn Trong tình nh vậy, em chào cách hiệu gật đầu mỉm cời giơ tay vẫy * Liên hệ: Em chào hỏi, tạm biệt trờng hợp HS kể nào? HSTL 5' Củng cố: Các vừa học đạo đức gì? GV hệ thống VN: Thực hành theo Môn: đạo đức Bài 13: chào hỏi tạm biệt (Tiết 1) Mục tiêu: Giúp HS hiểu - Cần phải chào hỏi gặp gỡ tạm biệt chia tay - Cách chào hỏi tạm biệt ý nghĩa lời chào hỏi, tạm biệt - Quyền đợc tôn trọng, không bị phân biệt đối xử trẻ em - HS có thái độ tôn trọng, lễ phép với ngời Quí trọng ngời biết chào hỏi, tạm biệt - Biết chào hỏi tạm biệt tình giao tiếp hàng ngày Đồ dùng dạy học: Trờng tiểu học Việt Hùng Bài hát: Con chim vành khuyên, VBT Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Hoạt động giáo viên (5') Bài cũ: - Khi cần nói lời cảm ơn ? - Khi cần nói lời xin lỗi ? GV NX - đánh giá (25') Bài mới: a GTB b ND * HĐ 1: Vòng tròn chào hỏi BT4 - GV phổ biến cách chơi + HS đứng thành vòng tròn đồng tâm có số ngời quay mặt vào làm thành đôi + Ngời điều khiển trò chơi đứng tâm vòng tròn nêu tình để HS đóng vai chào hỏi Ví dụ - Hai ngời bạn gặp - HS gặp cô giáo, thầy giáo đờng GVNX trờ chơi * Giải lao * HĐ 2: Thảo luận lớp - Cách chào hỏi tình giống hay khác nhau? Khác ntn? - Em cảm thấy ntn khi: + Đợc ngời khác chào hỏi? + Em chào họ đáp lại? + Em gặp ngời bạn, em chào nhng bạn cố tình không đáp lại? GVKL: - Cần chào hỏi gặp gỡ, tạm biệt chia tay - Chào hỏi, tạm biệt thể tôn trọng lẫn 5' Củng cố: - Đọc câu tục ngữ: Lời chào cao mâm cỗ VN: Thực hành theo Cao Thị Khánh Hoạt động học sinh HSTL HS chơi - HS trả lời bạn khác NX, bổ sung HS đọc CN - ĐT Môn: đạo đức Nội dung tự chọn - giáo dục phòng tránh tai nạn thơng tích (Tuần 33) Mục tiêu: Giúp HS hiểu - Củng cố kiến thức học tiết - Rèn kĩ hành vi phòng tránh TN thơng tích - GD HS ý thức phòng tránh tai nạn thơngtích Đồ dùng dạy học: Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian (5') Bài cũ: Hoạt động giáo viên - Cần phải làm để phòng tránh tai nạn thơng tích? NX - đánh giá (25' Bài mới: a GTB ) b Luyện tập * HĐ1: Sắm vai - GV đa tình - TH1: Một nhóm bạn chơi đá bóng có Hải Long Hải rủ Long: "Long chốc tắm đầm cho mát đi" Long - TH2: Hà rủ Trang xuống nhà bà ngoại Hà chơi Nhà bà Hoạt động học sinh - 2HS TL - Tổ + thảo luận, sắm vai tình huống1 - Tổ + thảo luận, sắm vai tình - HS nhận xét Trờng tiểu học Việt Hùng có ổi nhiều nhng cao Trang thèm ổi liền bảo Hà trèo lên lấy ổi Hà - Theo con, đồng ý với cách xử lí nhóm nào? - Ngoài cách xử lí khác? GVKL: Chốt cách xử lí hợp lí * Giải lao * HĐ2: Làm BT - Khi thấy bạn có việc làm xảy tai nạn thơng tích làm gì? - Hãy chọn cách hợp lí + Mặc kệ bạn + Khuyên ngăn bạn + Cùng làm với bạn + Mách ngời lớn GVTK 5' Củng cố - dặn dò: GV hệ thống VN: Thực hành theo Cao Thị Khánh - HS nêu ý kiến bạn nhận xét, bổ sung - HS nêu ý kiến Trờng tiểu học Việt Hùng Cao Thị Khánh Môn: đạo đức Nội dung tự chọn - thực nội quy lớp học (Tuần 34) Mục tiêu: Giúp HS hiểu - Nắm nội qui lớp đề - Thực nội qui lớp - GD ý thức chấp hành nội qui lớp học Đồ dùng dạy học: Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian (5') Bài cũ: Hoạt động giáo viên - Muốn phòng tránh tai nạn thơng tích cần phải làm gì? - Con làm đợc để phòng tránh tai nạn thơng tích? NX - đánh giá (25' Bài mới: a GTB ) 5' b Luyện tập * HĐ1: - Hãy kể nội qui lớp đề ra? + Về nếp + Về học tập - Trong điều đó, thực tốt đợc điều nào? Cha thực tốt đợc điều nào? - Vì cha thực tốt đợc điều đó? * Giải lao * HĐ2: - Để thực tốt đợc nội qui lớp học cần phải làm gì? (GV gợi ý ý nhỏ để HS để TL) - Con làm đợc để thực tốt nội qui lớp học? Củng cố - dặn dò: - Chúng ta vừa học đạo đức gì? - Đọc to nội qui lớp học - Thực nội qui lớp Hoạt động học sinh - 2HS TL - HS nêu bạn khác NX, bổ sung - HS thảo luận N2 - Nêu ý kiến HS khác NX, bổ sung - 1HS - 1HS ... xét, bổ sung - HS nêu ý kiến Trờng tiểu học Việt Hùng Cao Thị Khánh Môn: đạo đức Nội dung tự chọn - thực nội quy lớp học (Tuần 34) Mục tiêu: Giúp HS hiểu - Nắm nội qui lớp đề - Thực nội qui lớp. .. để thực tốt nội qui lớp học? Củng cố - dặn dò: - Chúng ta vừa học đạo đức gì? - Đọc to nội qui lớp học - Thực nội qui lớp Hoạt động học sinh - 2HS TL - HS nêu bạn khác NX, bổ sung - HS thảo luận... Môn: đạo đức Bài 12: cảm ơn xin lỗi (Tiết 2) Mục tiêu: HS hiểu - Củng cố kiến thức học tiết - Rèn thói quen hành vi biết cảm ơn, xin lỗi - Tôn trọng, chân thành giao tiếp Biết nói lời cảm ơn, xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức lớp 11 tuần 11 , 12.13, 33,34, Đạo đức lớp 11 tuần 11 , 12.13, 33,34, Đạo đức lớp 11 tuần 11 , 12.13, 33,34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay