Đạo đức tuần 18 lớp 1

2 187 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:56

A. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Cñng cè, hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®• häc bµi 9, 10, 11.2. KÜ n¨ng: HS cã th¸i ®é lÔ phÐp, v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o, c­ xö ®óng mùc víi b¹n, thùc hiÖn ®i bé ®óng qui ®Þnh.3. HS cã ý thøc thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu ®• häc.B. §å dïng d¹y häc:C. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:Thêi gianNéi dung vµ ho¹t ®éng cña gi¸o viªnHo¹t ®éng cña häc sinh5’1. KiÓm tra bµi cò §i bé nh­ thÕ nµo lµ ®óng qui ®Þnh? 2HS tr¶ lêiGV nhËn xÐt ®¸nh gi¸25’2. Bµi míia. Giíi thiÖu bµi: Bµi 9, 10, 11 chóng ta häc nh÷ng néi dung g×? HS tr¶ lêiGV hÖ thèng giíi thiÖu bµib. H­íng dÉn HS «n tËp: H§1: HÖ thèng kiÕn thøc Khi gÆp thÇy gi¸o, c« gi¸o ta ph¶i lµm g×? HS tr¶ lêi Khi ®­a hoÆc nhËn vËt g× tõ tay thÇy gi¸o, c« gi¸o em ®­a (®ãn) nh­ thÕ nµo? B¹n kh¸c nhËn xÐt, bæ sung §Ó cã b¹n cïng häc, cïng ch¬i con cÇn c­ xö víi b¹n nh­ thÕ nµo? Khi ®i bé trªn ®­êng phè, thÞ trÊn con ®i nh­ thÕ nµo? Con ®i ë phÇn ®­êng nµo khi sang ®­êng? GVKL Gi¶i lao H§2: RÌn luyÖn kÜ n¨ng: GV ®­a ra bµi tËpBµi 1: §¸nh dÊu (x) vµ viÖc lµm thÓ hiÖn c¸c b¹n biÕt v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o HS ®äc yªu cÇu0 Trong giê häc, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn HS th¶o luËn N20 Nãi chuyÖn trong giê häc §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi0 Bá r¸c vµo thïng Nhãm kh¸c nhËn xÐt0 Gióp ®ì b¹n häc bµi Trờng tiẻu học Việt Hùng Cao Thị Khánh Môn: Đạo đức Thực hành kĩ học kì A Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố, hệ thống hoá kiến thức học 9, 10, 11 Kĩ năng: HS có thái độ lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo, c xử mực với bạn, thực qui định HS có ý thức thực tốt điều học B Đồ dùng dạy học: C Hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian 25 Nội dung hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ - Đi nh qui định? GV nhận xét đánh giá Bài a Giới thiệu bài: - Bài 9, 10, 11 học nội dung gì? GV hệ thống - giới thiệu b Hớng dẫn HS ôn tập: * HĐ1: Hệ thống kiến thức - Khi gặp thầy giáo, cô giáo ta phải làm gì? - Khi đa nhận vật từ tay thầy giáo, cô giáo em đa (đón) nh nào? - Để có bạn học, chơi cần c xử với bạn nh nào? - Khi đờng phố, thị trấn nh nào? - Con phần đờng sang đờng? Hoạt động học sinh - 2HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Bạn khác nhận xét, bổ sung GVKL * Giải lao * HĐ2: Rèn luyện kĩ năng: GV đa tập Bài 1: Đánh dấu (x) việc làm thể bạn biết lời thầy giáo, cô giáo Trong học, hăng hái phát biểu ý kiến Nói chuyện học Bỏ rác vào thùng Giúp đỡ bạn học Bài 2: Đi qui định có lợi gì? Để đảm bảo an toàn cho ngời khác Để đợc ngời khen - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận N2 - Đại diện nhóm trả lời - Nhóm khác nhận xét Trờng tiẻu học Việt Hùng 5' Củng cố - Dặn dò - Chúng ta vừa ôn tập nội dung gì? - Trong lớp bạn biết lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo? + Biết c xử tốt với bạn? + Biết qui định? - GV hệ thống - VN thực điều học Cao Thị Khánh - 1, HS trả lời - HS liên hệ ... ôn tập nội dung gì? - Trong lớp bạn biết lễ phép, lời thầy giáo, cô giáo? + Biết c xử tốt với bạn? + Biết qui định? - GV hệ thống - VN thực điều học Cao Thị Khánh - 1, HS trả lời - HS liên hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức tuần 18 lớp 1, Đạo đức tuần 18 lớp 1, Đạo đức tuần 18 lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay