FULL CASIO TÍNH đạo hàm

6 228 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:49

cách sử dụng máy tính casio để tính đạo hàm do ngày nay kì thi THPTQG đã chuyển hình thức thi của môn toán sang hình thức thi trắc nghiệm lên việc sử dụng máy tính cầm tay càng trở lên phổ biến hơn , cuốn tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính để tính thành thạo đạo hàm CHIA S TÀI LI U TOÁN MI N PHÍ TR N HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO D Y CASIO TOÁN TR C NGHI M: https://tinyurl.com/casiotracnghiem CASIO TÍNH B ng pháp chung c 1: Nh p q + y => Máy hi n: Y ョ@ h ッ¢ ゥ@t ィ。 ョィ Ph O HÀM P2 Ta nh p hàm đa th c theo d ng th ng g p sau: D ng 1: y  P( x) L nh CASIO: D ng 2: y  => r X= 100 => r X= 100 d  P( x)    2Q( x) Q( x) => dx  Q( x)  x X r X= 100 P( x) R( x)  y' Q ( x) Q( x) L nh CASIO: D ng 3: y  d  P( x)  dx x X d  P( x)    Q  x  dx  Q( x)  x  X P( x) R( x)  y' Q( x) 2Q( x) Q ( x) L nh CASIO: tイ D ng 4: y  P ( x) Q( x)  y '  L nh CASIO:  d P ( x) Q( x) dx  R( x) Q( x) Q( x) => r X= 100 x X i v i hàm s khác dùng đ nh ngh a đ o hàm B c 2: Khai tri n k t qu theo ph ng pháp rút g n bi u th c x2  2x  VD1: Tính đ o hàm hàm s : y  x  2x 1 Quy trình: fb.com/tranhoaithanhvicko CHIA S TÀI LI U TOÁN MI N PHÍ TR N HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO D Y CASIO TOÁN TR C NGHI M: https://tinyurl.com/casiotracnghiem d  x2  2x   Nh p:    x  x  1 dx  x  x   x  X ョ@ h ッ¢ ゥ@t ィ。 ョィ nr => X? Nh p 100 = K t qu : -103889792 =>  x4  x3  11x2  x   x  x    x  x3  11x  x    x  2x 1   x3  x  1 K t lu n: y '   VD2: Tính đ o hàm hàm s : y  x2  x  x2  2x Quy trình: d  x2  2x   2 Nh p:    x  x  x  x dx  x  x  x  X nr => X? Nh p 100 = K t qu : 2061006 => x3  x2  10 x   x  x   x  x  10 x  x3  3x  x    =  2  x  2x   x  2x  x  2x  x2  2x  x2  2x K t lu n: y '   y s inx  cosx tan x  Tính tイ VD3: Cho  y '( ) Quy trình: Nh pqw chuy n v h Rad: Nh p s inx  cosx  d   y  tan x   x   dx  K t qu : -3 Bình lu n: fb.com/tranhoaithanhvicko ...   x  x    x  x3  11x  x    x  2x 1   x3  x  1 K t lu n: y '   VD2: Tính đ o hàm hàm s : y  x2  x  x2  2x Quy trình: d  x2  2x   2 Nh p:    x  x  x  x dx ...CHIA S TÀI LI U TOÁN MI N PHÍ TR N HOÀI THANH FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO D Y CASIO TOÁN TR C NGHI M: https://tinyurl.com/casiotracnghiem d  x2  2x   Nh p:    x  x  1 dx  x  x   x ...  2  x  2x   x  2x  x  2x  x2  2x  x2  2x K t lu n: y '   y s inx  cosx tan x  Tính tイ VD3: Cho  y '( ) Quy trình: Nh pqw chuy n v h Rad: Nh p s inx  cosx  d   y  tan
- Xem thêm -

Xem thêm: FULL CASIO TÍNH đạo hàm, FULL CASIO TÍNH đạo hàm, FULL CASIO TÍNH đạo hàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay