Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 4 học kì 2

2 222 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:45

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHIẾU KIỂM TRA LỚP 4 NAM NGẠN ( Kiểm tra định kì cuối học kì 2) Năm học: 2014 – 2015 Họ tên người coi, chấm thi1.2.Họ và tên học sinh: ………………… ….Lớp: ……Họ và tên giáo viên dạy: ……………………………MÔN: TOÁNThời gian làm bài 40 phútCâu 1 (2 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt tr¬ước câu trả lời đúng :a Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1521 = ...7 là:A. 21 B. 15 C. 7 D. 5b Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = .......dm2 là:A . 58B . 508C . 580 D . 5008A. mB. mC. 1mc Hình bình hành có diện tích là m2, chiều cao m. Độ dài đáy của hình đó là: d Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là: A. 100 000m B. 10 000m C. 1000m Câu 2 (2 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt tr¬ước câu trả lời đúng :a Nam có 6 viên bi gồm : 3 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ và 1 viên bi vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu đỏ trong tổng số viên bi của Nam là :A. B. C. D. b Hình vuông có cạnh cm thì chu vi là :A. cm B. cm C. cm D. cmc 2 giờ 5 phút = ……… phút. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:A. 125 B. 25 C. 65 D. 205d Đúng ghi Đ, sai ghi S :A. của 96 là : 36 x = 24  B. m = 50cm Câu 3( 2điểm) : Tính a + = ………………………………………………………………..b = ………………………………………………………………...c x = ………………………………………………………………... TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NGẠN PHIẾU KIỂM TRA LỚP ( Kiểm tra định cuối học 2) Năm học: 2014 – 2015 Họ tên học sinh: ………………… ….Lớp: …… Họ tên người coi, chấm thi Họ tên giáo viên dạy: …………………………… MÔN: TOÁN Thời gian làm 40 phút Câu (2 điểm) : Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để = là: A 21 B 15 C D b/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = .dm2 là: A 58 B 508 C 580 D 5008 c/ Hình bình hành có diện tích là: A m 2, m chiều cao m Độ dài đáy hình 8 B C 1m m 64 d/ Trên đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo 1cm Độ dài thật quãng đường từ A đến B là: A 100 000m B 10 000m C 1000m Câu (2 điểm) : Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời : a/ Nam có viên bi gồm : viên bi xanh, viên bi đỏ viên bi vàng Phân số phần viên bi màu đỏ tổng số viên bi Nam : C 6 b/ Hình vuông có cạnh cm chu vi : 10 A cm B cm 7 A B D C 20 cm D 25 cm c/ phút = ……… phút Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: A 125 B 25 C 65 D 205 d/ Đúng ghi Đ, sai ghi S : A 5 96 : 36 x = 24  6 B m = 50cm  Câu 3( 2điểm) : Tính a/ + = ……………………………………………………………… b/ - = ……………………………………………………………… c/ x = ……………………………………………………………… d/ : = ………………………………………………………………… Câu 4(3điểm) : Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 125m Chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng Bài giải Câu ( 1điểm): Tính cách thuận tiện 15 13 + + + = ……………………………………………………………… 19 16 19 16 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhận xét giáo viên ...c/ x = ……………………………………………………………… d/ : = ………………………………………………………………… Câu 4( 3điểm) : Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 125 m Chiều rộng chiều dài Tính diện tích ruộng Bài giải Câu ( 1điểm): Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 4 học kì 2, Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 4 học kì 2, Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 4 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay