tieuluanQLNN giai toa den bu cau clanh in

21 192 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 17:45

Giải tỏa cầu cao lãnh ở đồng tháp vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Thực tiễn khẳng định Cơng tác bồi thường - giải phóng mặt điều kiện tiên để thực thành cơng dự án Trước Đồng Tháp vùng đất khuất nẻo, ngăn sơng cách trở, hệ thống hạ tầng giao thơng yếu kém, làm hạn chế việc lại, giao thương hàng hố thu hút đầu tư Bằng sách quan trọng, Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thơng khu vực đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL) năm 2011 phê duyệt dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng sơng Mê-Kơng, tạo kết nối giao thơng liên hồn, có dự án cầu Cao Lãnh Và, dự án làm cho Đồng Tháp khơng khuất nẻo, có hội vươn lên địa phương khác vùng nước tạo điều kiện để địa phương tăng cường liên kết, phát triển chung khu vực ĐBSCL Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển tồn diện lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội địa phương, quốc gia Muốn thực đầu tư đạt hiệu cao, khâu xem quan trọng nhất, cần phải tập trung thực tốt, khâu giải phóng mặt bằng, từ việc khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, định thu hồi đất, đến khâu giải khiếu nại, bàn giao mặt để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi cơng, sớm hồn thành cơng trình, đưa vào sử dụng Đây vấn đề thiết thực, xúc, lại đa dạng, diễn phức tạp, kéo dài phát sinh khiếu nại liên tục Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, quy định, ban hành nhiều loại văn quy phạm pháp luật có liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (BT-HT-TĐC) việc thu hồi đất, giải vấn đề liên quan đến cơng tác giải phóng mặt xây dựng cơng trình Qua việc nhận thức u cầu cấp thiết, tầm quan trọng ý nghĩa vấn đề nêu trên; với kiến thức lý luận quản lý Nhà nước Thầy, Cơ truyền đạt, với việc nghiên cứu tài liệu tình hình thực tiễn q trình thực nhiệm vụ, Em quan tâm chọn Đề tài: HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Quản lý nhà nước cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng cầu Cao Lãnh thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng sơng Mêkơng, năm 2012-2014 làm đề tài tốt nghiệp lớp chun viên khóa 19 Mục đích phạm vi nghiên cứu Mục đích đề tài đưa dẫn chứng để khẳng định sách mới, luật pháp người khơng thay đổi, làm việc theo thói quen phong cách cũ khơng chuyển biến được, cơng tác BT-HTTĐC khơng đạt tiến độ, chất lượng, hiệu điều kiện Đề tài tập trung nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý thực cơng tác BT-HT-TĐC để giải phóng mặt xây dựng cơng trình Cầu Cao Lãnh Phân tích diễn biến, nêu lên phương án giải tối ưu mang tính khả thi cao, với học kinh nghiệm tổ chức thực hiện, đưa đề xuất, kiến nghị mang tính chung nhất, góp phần giải tốt vấn đề tồn cơng tác BT-HT-TĐC địa bàn Tỉnh Thời gian nghiên cứu: năm 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài, dựa sở chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Mác-Lênin kết khả quan thu nhận từ thực tế q trình thực cơng tác BT-HT-TĐC dự án cầu Cao Lãnh, so sánh kết thực dự án trước để phân tích, đánh giá tìm ngun nhân, biện pháp cụ thể, rút học Kết cấu tiểu luận Gồm 03 phần: Ngồi phần mở đầu kết luận Kết cấu đề tài gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận sách pháp luật cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực giải phóng mặt Chương 2: Thực trạng vấn đề đặt Quản lý nhà nước cơng tác BT-HT-TĐC, giải phóng mặt dự án cầu Cao Lãnh, năm 20122014 Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác BT-HT- TĐC dự án địa bàn Tỉnh thời gian tới HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG CƠNG TÁC BT, HT, TĐC KHI THỰC HIỆN GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG 1.1 Tổng quan sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.1.1 Cơ sở lý luận bồi thường Khi cơng trình xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích cơng cộng, lợi ích quốc gia triển khai Nhà nước cần phải có mặt để thực dự án Thế đất đai thuộc sở hữu tồn dân, với tư cách người quản lý, nhằm đảm bảo lợi ích Nhà nước, lợi ích nhân dân, Nhà nước định thu hồi quyền sử dụng đất người dân đất Nhà nước giao quản lý Theo điều 4, Luật đất đai năm 2003 “Thu hồi đất việc Nhà nước định hành để thu hồi quyền sử dụng đất thu lại đất giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý Việc xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật cho mục tiêu phát triển kinh tế, để phục vụ lợi ích chung cần thiết khơng mà phải hy sinh quyền lợi cá nhân, nhóm người Do đó, quyền sử dụng đất người dân bị thu hồi Nhà nước bồi thường thiệt hại Vậy, Bồi thuờng Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người sử dụng đất 1.1.2 Bản chất việc hỗ trợ, tái định cư Theo điều 4, Luật đất đai năm 2003: Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thơng qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Căn Luật đất đai năm 2003 văn hướng dẫn thi hành, hiểu: “Tái định cư việc người sử dụng đất bố trí nơi hình thức: bồi thường nhà bồi thường giao đất bồi thường tiền để tự lo chỗ họ bị Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ Mục tiêu phát triển kinh tế xây dựng đất nước Đảng Nhà nước ta là: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh” Trong nhiều chiến lược phát triển đất nước có chiến lược phát triển nhà nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có chỗ rộng rãi hơn, tiện nghi qua thời kỳ phát triển Nếu khơng nhìn rõ chất vấn đề, năm có hàng ngàn dự án cần giải phóng mặt bằng, dự án kéo theo gia đình khó khăn sống, khơng có chỗ ổn định có hàng ngàn gia đình gặp khó khăn mưu sinh, từ chỗ có sống ổn định sang thiếu chỗ chỗ tạm bợ Như phát triển thiên lệch, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng khơng hài hồ lợi ích cá nhân, gia đình Từ mục tiêu lớn quốc gia khơng đạt Từ nhận thức giúp hiểu chất quan trọng vấn đề, sách BT-HT-TĐC việc Nhà nước đền trả lại tất thiệt hại mà việc thu hồi đất gây cách tương xứng, thiệt hại vật chất thiệt hại phi vật chất Chính sách nhằm giúp cho người bị thu hồi đất tái lập, ổn định sống mới, mặt khác giúp họ giải khó khăn phải thay đổi nơi 1.2 Chính sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất Trải qua nhiều thời kỳ, sách đất đai nước ta có nhiều thay đổi, Đặc biệt với đời Luật đất đai năm 2003 khắc phục thiếu sót cơng tác bồi thường Trong có quy định cụ thể việc BT-HT-TĐC nhà nước thu hồi đất Trong suốt thời gian này, Nhà nước ban hành nhiều văn duới Luật Nghị định, Thơng tư văn pháp quy khác quản lý đất đai nhằm cụ thể hố điều luật, có quy định chi tiết bồi thường HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, Nghị định 181/2004/NĐCP ; Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Nghị định 84/2007/NĐ-CP …) Đặc biệt Nghị định 69/2009/NĐ-CP Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/10/2009, Nghị định góp phần giải nhiều khó khăn, vướng mắc quản lý, sử dụng đất đai Với nhiều thay đổi tích cực thơng thống quy trình thủ tục khâu: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, BT-HTTĐC, cơng tác bồi thường, giải phóng mặt có nhiều thay đổi Qua kéo gần thêm khoảng cách Nhà nước với người có đất bị thu hồi, hạn chế “dự án treo” giấy mà ngun nhân chủ yếu việc khơng giải phóng mặt 1.3 Vai trò cơng tác BT-HT-TĐC việc phát triển kinh tế -xã hội địa phương 1.3.1 Đối với phát triển sở hạ tầng Ở giai đoạn phát triển kinh tế xã hội có phát triển thích ứng hạ tầng kinh tế xã hội, vấn đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư hệ thống đường giao thơng, cơng trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phúc lợi cơng cộng, phục vụ dân sinh Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển tồn diện lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội địa phương, quốc gia Muốn thực đầu tư đạt hiệu cao, khâu xem quan trọng nhất, cần phải tập trung thực tốt, khâu bồi thường, giải phóng mặt Tiến độ hồn thành dự án phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác Tài chính, lao động, cơng nghệ, điều kiện tự nhiên, Nhưng nhìn chung, phụ thuộc nhiều vào thời gian tiến hành BT-HT-TĐC BT-HT-TĐC thực tiến độ đề tiết kiệm thời gian việc thực dự án có hiệu Ngược lại giải phóng mặt kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng trình chi phí cho dự án, có gây thiệt hại khơng nhỏ đầu tư xây dựng Chẳng hạn dự án dự kiến hồn thành đến hết mùa khơ giải phóng mặt chậm, kéo dài nên việc xây dựng phải tiến hành vào mùa mưa gây khó khăn cho việc thi cơng tập trung vốn, lao động , ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa 1.3.2 Đối với phát triển kinh tế -xã hội Cơng tác BT-HT-TĐC mang tính định tiến độ dự án, khâu thực dự án Có thể nói: “Giải phóng mặt nhanh nửa dự án” Nếu cơng tác bồi thường, giải phóng mặt khơng thực tốt xảy tượng “treo”cơng trình làm ảnh hưởng chất lượng cơng trình, mục tiêu ban đầu khơng thực được, từ gây lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước Về mặt kinh tế dự án: BT-HT-TĐC thực tốt giảm tối đa chi phí cho việc giải phóng mặt bằng, kéo dài dẫn đến chi phí tăng, tiến độ chậm gây khó khăn cho nhà đầu tư Đặc biệt, cơng trình có hợp tác đầu tư nước ngồi cầu Cao Lãnh giao mặt chậm tiến độ bị phạt tiền Ví dụ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên tỉnh Bình Dương, cảnh báo nguy phải bồi thường 2,5 tỉ đồng/ngày cho nhà thầu Nhật Bản chậm bàn giao mặt Hà Nội, nhà thầu Nhật phạt 200 tỉ đồng chi phí phát sinh chậm giải phóng mặt dự án cầu Nhật Tân Trong điều kiện Tỉnh ta nay, “Giải phóng mặt bằng” cơng việc quan trọng để đầu tư xây dựng cơng trình sở hạ tầng, khu cơng nghiệp … Tạo điều kiện để Tỉnh nhà vươn lên địa phương khác vùng nước, tăng cường liên kết, phát triển chung khu vực ĐBSCL HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC BT-HT-TĐC, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH, NĂM 2012- 2014 2.1 Khái qt tình hình, đặc điểm Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp (TTPTQNĐ) 2.1.1 Vị trí pháp lý TTPTQNĐ thành lập theo định số 74/QĐ-UB-TL ngày 16 tháng năm 2005 UBND tỉnh Đồng Tháp Là đơn vị nghiệp trực thuộc UBND Tỉnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở, dấu tài khoản riêng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Một: Tổ chức thực việc BT-HT-TĐC trường hợp Nhà nước thu hồi đất, quản lý quỹ đất thuộc khu vực thị khu vực có quy hoạch phát triển thị mà Nhà nước thu hồi chưa giao, chưa cho th; Hai: Quản lý nhà thuộc diện Nhà nước quản lý; Ba: Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước cơng tác BT-HT-TĐC xây dựng cầu Cao Lãnh, dự án kết nối khu vực trung tâm đồng Mêkơng, năm 2012- 2014 2.2.1 Giới thiệu sơ lược dự án Cầu Cao Lãnh 2.2.1.1 Vị trí địa lý, quy mơ cơng trình HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Cầu Cao Lãnh bắc qua sơng Tiền, thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh huyện Lấp Vò, cách bến phà Cao Lãnh 0,8 km phía hạ lưu cách cầu Mỹ Thuận 35 km phía thượng lưu, 01 04 cầu lớn Việt Nam Cầu Cao Lãnh ba hợp phần dự án sở hạ tầng Dự án Kết nối khu vực Trung tâm Đồng Mê Kơng Đây cầu lớn thứ hai (sau cầu Vàm Cống) Ngồi cầu này, dự án xây dựng đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài cầu 2.000 mét Quy mơ xây dựng với xe giới xe thơ sơ, vận tốc thiết kế 80Km/h Dự án thực nguồn vốn viện trợ khơng hồn lại Chính phủ Australia, vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam, với tổng giá trị 145 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) Cùng với tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống, cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống đưa vào sử dụng (dự kiến năm 2017) tạo nhiều hội phát triển kinh tế - xã hội khơng cho tỉnh Đồng Tháp thành phố Cần Thơ, mà nối kết tỉnh ĐBSCL lại với nhau, tạo động lực phát triển liên kết vùng 2.2.1.2 Tầm quan trọng dự án xây dựng cầu Cao Lãnh Cơng trình cầu Cao Lãnh dấu ấn đặc biệt, góp phần với cơng trình đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, cầu Vàm Cống… hồn thiện quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thơng đường bộ, đường cao tốc khu vực ĐBSCL phủ phê duyệt, đồng thời góp phần hình thành hệ thống sở hạ tầng giao thơng đường rộng mở, thơng suốt, liên tục, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực nói riêng nước nói chung, đồng thời có ý nghĩa chiến lược đảm bảo an ninh quốc phòng 2.2.1.3 Tổng quan dự án Cầu Cao Lãnh hợp phần dự án kết nối khu vực trung tâm đồng sơng Mê Kơng qua địa bàn địa phương: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, phường 3, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò Dự án có chiều dài 7,8Km, có 2,1Km cầu lại đường dẫn Diện tích đất thu hồi 60,72ha Số hộ dân bị ảnh hưởng 711 hộ với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 347,066 tỷ đồng HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Ngày 14/3/2011, Bộ Giao thơng vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình cầu Cao Lãnh Quyết định số 465/QĐ-BGTVT Ngày 27/12/2011, UBND Tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp (TTPTQNĐ) làm chủ đầu tư thực cơng tác BT-HT-TĐC dự án, phối hợp chủ đầu tư đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt để xây dựng cơng trình kế hoạch phê duyệt 2.2.2 Hiện trạng thực cơng tác BT-HT-TĐC dự án cầu Cao Lãnh 2.2.2.1 Các văn pháp luật áp dụng dự án Dự án Cầu Cao Lãnh sử dụng nguồn vốn ODA, nên theo quy định nhà tài trợ phải thực theo hướng dẫn sách GPMB-TĐC ADB Tuy nhiên có khác biệt sách pháp lý nhà tài trợ Chính phủ Việt Nam, dự án sử dụng khung sách điều chỉnh thống chung hai bên Chính phủ phê duyệt Đơn giá bồi thường đất đai, nhà cơng trình kiến trúc, trồng dự án khảo sát thực tế theo giá thay (giá thị trường) Quyết định số 465/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2011 Bộ Giao thơng vận tải việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình cầu Cao Lãnh Cơng văn 2232/TTg-KTN ngày 05/12/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt khung sách BT-HT-TĐC dự án kết nối khu vực trung tâm đồng MêKơng Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 (NĐ69) Chính phủ quy định việc Quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 (QĐ29) UBND Tỉnh việc ban hành Quy định BT-HT-TĐC nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp Cơng văn số 613/UBND-KTTH ngày 05/9/2012 UBND tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt giá thay dự án qua xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò Cơng văn số 844/UBND-KTTH ngày 06/12/2012 UBND tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt giá thay dự án qua xã An Bình, huyện Cao Lãnh, phường 3, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa 2.2.2.2 Quy trình thực cơng tác BT-HT-TĐC Cũng dự án trước, bước thực dự án theo trình tự quy định Điều 29 QĐ29 UBND Tỉnh (Điều 30 NĐ69 Chính phủ) Thực trình tự quy định, TTPTQNĐ phối hợp với địa phương có dự án qua, gồm: xã An Bình, huyện Cao Lãnh; phường 3, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, để hỗ trợ thực * Hỗ trợ UBND cấp Phường - Xã a) Họp dân cơng bố thơng báo thu hồi đất, giới thiệu địa điểm đầu tư, hướng dẫn người dân kê khai tổ chức kiểm tra kê khai thực địa b) Điều tra, khảo sát xác nhận thơng tin cá nhân hộ dân (nguồn gốc đất, nguồn gốc nhà, nhân nghề nghiệp ) c) Niêm yết phương án dự kiến, phương án duyệt BT-HT-TĐC d) Phối hợp trao định thu hồi đất, định bồi thường cho hộ dân e) Cung cấp tài liệu, thơng tin liên quan đến khiếu nại dân, mời dân đối thoại, giải thích khiếu nại * Hỗ trợ UBND cấp Huyện - Thị a) Ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hộ gia đình cá nhân phối hợp địa phương trao định cho dân b) Đối thoại cơng dân ban hành giải khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến BT-HT-TĐC dự án c) Bảo vệ phương án trước hội đồng thẩm định phương án BT-HT-TĐC d) Thành lập tổ vận động giải phóng mặt để tun truyền, thuyết phục dân * Hỗ trợ Hội đồng bồi thường Hội đồng bồi thường thành lập theo quy định gồm: Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Giao thơng vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài Chính đại diện UBND địa phương có dự án qua (Điều 24 QĐ29) a) Hội đồng có trách nhiệm thẩm định phương án khảo sát giá đất thay cho dự án phương án chi tiết BT-HT-TĐC TTPTQNĐ lập, xem xét đề xuất kiến nghị phương án, trình cấp thẩm quyền giải HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 10 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa b) Trình UBND Tỉnh phê duyệt giá thay phương án BT-HT-TĐC Tất bước thực ln phối hợp chặt chẽ với cấp, ngành liên quan địa phương Đảm bảo cơng khai, minh bạch dân chủ, từ bước kiểm kê tài sản đến việc vận dụng sách áp giá bồi thường * Sự quan tâm, hỗ trợ UBND Tỉnh Do tính chất dự án, cần giải khiếu nại người dân xảy ra, khơng để kéo dài dẫn đến phức tạp vùng dự án UBND Tỉnh đạo thành lập đồn cơng tác gồm thành viên lãnh đạo Sở, Ngành liên quan Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Giao thơng vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tư Pháp, Thanh tra Tỉnh để tập trung giải dứt điểm vướng mắc khiếu nại người dân Thường xun tổ chức họp khẩn để ngành báo cáo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc mà đồn cơng tác đề xuất Được đạo sâu sát UBND Tỉnh, khu tái định cư đầu tư xây dựng kịp thời, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tái định cư theo kế hoạch 2.2.2.3 Linh hoạt vận dụng sách pháp luật Trong q trình niêm yết cơng khai phương án duyệt, phát sinh khiếu nại hộ dân, cụ thể: Có 32 hộ dân phường gửi đơn khiếu nại khơng thống hỗ trợ 50% giá đất trung bình (215.625 đ/m2), đề nghị hỗ trợ lần giá đất nơng nghiệp (NN) tồn diện tích thu hồi (390.000 đ/m2) xã An Bình, huyện Cao Lãnh Lý việc áp dụng hỗ trợ 50% giá đất trung bình gây thiệt thòi so với hỗ trợ lần giá đất NN Có 11 hộ xã Tân Mỹ gửi đơn khiếu nại khơng thống hỗ trợ 50% giá đất vị trí; đề nghị hỗ trợ lần giá NN Lý việc áp dụng hỗ trợ 50% giá đất vị trí gây thiệt thòi so với hỗ trợ lần giá đất NN a) Ngun nhân việc khiếu nại * Về sách bồi thường (Chi tiết mục I, phụ lục kèm theo) Trong thực tế, đất nơng nghiệp khu dân cư địa bàn phường tỉnh Đồng Tháp có nguồn gốc từ gia tộc để lại lớn người dân chưa HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 11 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa có nhu cầu tách Vì áp dụng mức hỗ trợ theo Điều 15 QĐ29 hạn mức hỗ trợ tối đa 1.000m2 đất thị Phần diện tích vượt hạn mức khơng hỗ trợ Do vậy, việc áp dụng quy định thiệt thòi so với quy định Điều 16 QĐ29 * Về Đơn giá bồi thường đất Mặt khác ngồi quy định hạn mức hỗ trợ, giá đất ngun nhân dẫn đến giá trị hỗ trợ đất nơng nghiệp thấp Vì, số tuyến đường nơng thơn số xã, phường thuộc dự án xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò Phường 3, thành phố Cao Lãnh giá đất thấp dẫn đến việc hỗ trợ đất vườn, ao theo Điều 15 QĐ29 thấp so với hỗ trợ đất NN Điều 16 QĐ29, cụ thể : TT TT Quy định hỗ trợ Hỗ trợ 50% giá đất trung bình (Điều 15 Quyết định 29) Hỗ trợ 03 lần giá đất nơng nghiệp (Điều 16, Quyết định 29) Chênh lệch Đơn giá hỗ trợ (đồng/m2) Diện tích mức hỗ trợ (m2) 215.625 1.000 390.000 30.000 174.375 b) Phương án đề xuất giải Để đảm bảo cơng hộ dân giải khiếu nại, so bì mức hỗ trợ xã, phường dự án TTPTQNĐ vận dụng biện pháp hỗ trợ khác quy định khoản điều 20 QĐ29 (khoản điều 23 NĐ69) để đề xuất xem xét (Chi tiết xem mục II, phụ lục kèm theo) Để có sức thuyết phục, TTPTQNĐ tham khảo quy định áp dụng số Tỉnh bạn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắc Lắc, Cần thơ …, làm sở trình Sở Tài ngun Mơi trường xem xét, tham mưu UBND Tỉnh chấp thuận cho áp dụng hỗ trợ lần theo quy định Điều 16 QĐ29 (theo hướng có lợi) cho hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Giá trị hỗ trợ đất NN điều chỉnh bổ sung tăng thêm là:15.059.591.575 đồng Trong đó: - Phường 3, Thành phố Cao Lãnh tăng thêm (32 hộ) : 9.433.011.375 đồng - Xã Tân Mỹ, huyện lấp Vò tăng thêm (32 hộ) HV: Đinh Thò Minh Thảo : 5.626.580.200 đồng Trang 12 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Phương án đề xuất đồng thuận cao từ phía người dân, tạo lòng tin nhân dân sách Đảng Nhà nước, giúp giảm đáng kể lượng đơn thư khiếu nại dự án Để thấy rõ vấn đề này, Em xin đưa số dẫn chứng cụ thể so sánh giá trị chênh lệch 02 mức hỗ trợ đất NN sau: (Ví dụ so sánh mục III phụ lục kèm theo) Ngồi đề xuất trên, dự án phối hợp đồn cơng tác nghiên cứu, đề xuất Tỉnh xem xét biện pháp hỗ trợ khác để giải khiếu nại số trường hợp cá biệt dự án doanh nghiệp kinh doanh gia đình bn bán như: Xăng dầu, trại cưa hay bn bán cà phê , họ phải ngừng sản xuất kinh doanh khơng tìm vị trí phù hợp Đến doanh nghiệp thống theo hướng giải UBND Tỉnh đồn cơng tác Trong thời gian 01 năm từ Tỉnh giao nhiệm vụ thực ngày 27/12/2011, ngày 26/12/2012, phương án BT-HT-TĐC TTPTQNĐ lập UBND Tỉnh phê duyệt với quy mơ thu hồi 60,72ha, 711 hộ dân bị ảnh hưởng tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 347,066 tỷ đồng Đến nay, cơng tác giải phóng mặt triển khai thuận lợi, hồn thành cơng trình khởi cơng xây dựng theo tiến độ Trung ương khen ngợi, đánh giá cao 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Mặt Khung sách bồi thường đầy đủ, giá bồi thường hợp lý Có tham mưu, hỗ trợ Sở, Ngành liên quan giúp sách dự án vào thực tiễn, phù hợp nguyện vọng đáng người dân Kịp thời điều chỉnh vận dụng linh hoạt sách BT-HT-TĐC cho phù hợp tình hình thực tế, tạo đồng thuận đa số nhân dân xem điều kiện then chốt để thực giải phóng mặt đạt hiệu Ln cơng khai, minh bạch sách áp dụng dự án, niêm yết cơng khai phương án từ số liệu dự kiến đến cấp thẩm quyền phê duyệt để người dân có thơng tin cần thiết HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 13 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật Nhà nước thực cơng khai, dân chủ hỗ trợ địa phương giải khiếu nại dân địa bàn quản lý Được đạo sát UBND Tỉnh, với vào tích cực Sở, ngành chức giúp giải kịp thời vướng mắc phát sinh Nhà tài trợ thường xun kiểm tra việc thực thơng qua tổ chức tư vấn độc lập nhà tài trợ góp ý kịp thời để Trung tâm địa phương điều chỉnh giúp đẩy nhanh tiến độ thực 2.3.2 Mặt hạn chế Nguồn vốn dự án bố trí chậm, khơng kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường giải phóng mặt Sự hiểu biết người dân hạn chế, phải tổ chức đối thoại nhiều lần Diện tích khu tái định cư khơng đáp ứng u cầu, tập qn người dân vùng đồng sơng Mê Kơng quen sống rộng rãi, nơi phải có sân vườn 2.4 Những vấn đề đặt quản lý nhà nước cơng tác BT-HT-TĐC giải phóng mặt dự án cầu Cao Lãnh Một là: Có thay đổi khung sách dự án Khác với dự án sử dụng nguồn vốn nước, với Dự án nhà tài trợ dự liệu tính đến cơng tác hỗ trợ khắc phục rủi ro nhóm người hộ gia đình có nguy bị ảnh hưởng cao tình trạng nghèo đói, khó khăn nguồn thu nhập bị di dời, phải đương đầu với rủi ro cao tác động giải phóng mặt tái định cư, bao gồm: Những hộ có chủ hộ nữ có người sống phụ thuộc; hộ có chủ hộ người tàn tật; hộ bị xếp vào loại hộ nghèo; Họ gọi hỗ trợ đặc biệt Chương trình phục hồi thu nhập tài trợ theo dự án, để khảo sát mức độ ảnh hưởng cụ thể hộ gia đình (do bị thu hồi đất, phải di dời) lên phương án ngành nghề đào tạo hướng nghiệp phù hợp Chính sách Họ đặt ln quan tâm đến đời sống người dân thời kỳ “hậu tái định cư” để bảo đảm rằng, người dân sống, sinh hoạt ổn định HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 14 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa lâu dài khu tái định cư sau thu hồi đất sống họ thấp phải thời điểm trước có dự án qua Đến thời điểm nay, cầu triển khai xây dựng, nhà đầu tư dự án xây dựng kế hoạch hành động xã hội nhằm giảm thiểu tác động dự án đến sinh kế người dân sống dựa vào hoạt động giao thơng qua phà, ảnh hưởng gián tiếp từ dự án như: Chủ cửa hàng kinh doanh bn bán nhỏ lẻ, người bán hàng rong, người làm dịch vụ xe ơm… Kế hoạch thực năm 2016 (trước năm sau cầu thơng xe vào sử dụng) Đây khác biệt mà khung sách dự án mang lại cho người dân, giúp củng cố niềm tin người bị thu hồi đất vào đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Hai là: Sự quan tâm, đạo kịp thời cấp, ngành Nhà tài trợ Các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương ln vào kịp thời, đơn đốc, đạo cấp, ngành hỗ trợ, khẩn trương giải vấn đề người dân khiếu nại, vướng mắc dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ Trong q trình thực hiện, chủ đầu tư dự án tổ tư vấn nhà tài trợ thường xun kết hợp địa phương tổ chức buổi tiếp xúc trực tiếp hộ bị ảnh hưởng để nghe người dân phản ánh ảnh hưởng dự án đến đời sống người dân vùng tìm hướng khắc phục Phát tờ rơi, cơng khai đến hộ dân vùng dự án để phổ biến sách pháp luật liên quan đến BT-HT-TĐC, giúp người dân biết hiểu được, ủng hộ việc triển khai thực dự án Nhà nước, thấy lợi ích từ dự án mang lại cho người dân phát triển địa phương Thành lập đồn cơng tác tham gia chương trình phục hồi thu nhập gồm Lãnh đạo ngành: Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Sở Lao động thương binh xã hội, Hội phụ nữ Tỉnh, hội nơng dân Tỉnh huyện thị, phường xã tham gia đại diện tư vấn nhà tài trợ xây dựng phương án, HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 15 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa liệt kê ngành nghề đào tạo hướng nghiệp, tổ chức cơng khai đến hộ dân bị ảnh hưởng lựa chọn đăng ký làm sở thực CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BTHT-TĐC CÁC DỰ ÁN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Phương hướng thực cơng tác BT-HT-TĐC thời gian tới 3.1.1 Cơ chế sách Lấy dự án cầu Cao Lãnh làm điển hình để xây dựng chế sách phù hợp thực tiễn, kiểm tra, giám sát cơng tác hỗ trợ, ổn định đời sống nghề nghiệp cho người bị ảnh hưởng, bị di dời Bổ sung vào chế sách quy định việc điều tra xã hội học sống người dân sau bị thu hồi đất, cơng việc làm ăn Họ (nhất hộ trực tiếp sản xuất nơng nghiệp bị đất), sống người dân có ổn định khơng, có nơi cũ khơng hay lại rơi vào tình trạng đói nghèo, để có hình thức hỗ trợ phù hợp Đây bất cập mà thực tế cấp quyền chưa làm được, chế sách chưa đề cập đến HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 16 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Cần đưa vào quy định giao địa phương có dự án qua kiểm sốt tốt cơng tác chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm, quy định có cơng tác dường bỏ ngỏ, chưa quan tâm thực Lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng Khu tái định cư tập trung phải xây dựng sở hạ tầng đồng nhằm cải thiện chất lượng sống, sinh hoạt người dân, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng tập qn định cư địa phương (đơ thị hay nơng thơn) 3.1.2 Về tổ chức thực Như đề cập sách mới, luật pháp người khơng thay đổi, làm việc theo thói quen phong cách cũ khơng chuyển biến được, cơng tác BT-HT-TĐC khơng đạt tiến độ, chất lượng, hiệu mong muốn điều kiện Tại địa phương, cần đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tun truyền viên mạnh, am hiểu kiến thức pháp luật, làm nòng cốt cho cơng tác tun truyền, thực việc bồi thường, giải phóng mặt Phát hành loại tài liệu tun truyền gọn nhẹ, dễ dọc, dễ hiểu tới tận tay người dân khu vực triển khai dự án Mỗi dự án địa điểm, vị trí địa lý khác cơng tác bồi thường, giải phóng mặt cần có cách xử lý tình giải pháp linh hoạt riêng, khơng máy móc áp dụng quy định Đối với kiến nghị quyền lợi, xét thấy khơng sai pháp luật mạnh dạn đề xuất vận dụng, đáp ứng nguyện vọng nhân dân tránh xảy khiếu nại kéo dài đảm bảo quyền lợi người dân tiến độ dự án Phối hợp chặt chẽ với cấp, ngành liên quan q trình thực nhiệm vụ giải dứt điểm đơn thư khiếu nại Cơng tác tun truyền đóng vai trò quan trọng việc giúp quy định pháp luật đến gần người dân hơn, cần lựa chọn người có lực có uy tín, để người dân tin tưởng, chấp hành pháp luật, giúp giải tỏa tâm lý hoang mang dân bị thu hồi đất HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 17 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Nâng cao vai trò, trách nhiệm địa phương cơng tác giải khiếu nại trả lời khiếu nại dân, khơng làm việc theo cảm tính, khơng đùn đẩy trách nhiệm Đặt vào vị người dân, quan tâm trước hết đến lợi ích nhân dân, tìm cách thích ứng với nhu cầu, đòi hỏi người dân để thấy vấn đề mà họ nêu thực cần thiết cho việc sách Từ đó, Nhà nước gần gũi người dân hơn, chia sẻ suy nghĩ, nguyện vọng cụ thể 3.2 Giải pháp để cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt hiệu 3.2.1 Tiếp tục xây dựng hồn thiện chế, sách BT-HT-TĐC đảm bảo u cầu pháp luật phù hợp với tình hình thực tế Tổ chức rà sốt chế, sách ban hành để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp Cơ chế sách ban hành phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ, quy định rõ tình tiết áp dụng khung sách, bảo đảm khơng áp dụng tùy tiện - Về đơn giá bồi thường: Nghiên cứu chế sách điều chỉnh giá bảo đảm kịp thời, ngun tắc sát giá thị trường, phù hợp với khung giá đất theo quy định Chính phủ - Về sách hỗ trợ đào tạo nghề: Cần có chế, quy định cụ thể việc thực sách hỗ trợ đào tạo nghề hướng nghiệp cho lao động bị thu hồi đất Giao cụ thể cho ngành chun mơn Sở nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Sở lao động thương binh xã hội chủ trì thực đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát q trình thực để đạt chất lượng, hiệu - Về tái định cư: Xây dựng khu tái định cư tập trung, đồng hạ tầng kỹ thuật mặt an sinh xã hội, cần định hướng mơ hình dạy nghề tổ chức làng nghề để người tái định cư an tâm vào khu tái định cư, có đồng vốn Nhà nước có hiệu 3.2.2 Đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực BT-HT-TĐC Nhà nước thu hồi đất Quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể Sở, ngành; rà sốt đơn giản hóa thủ tục hành HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 18 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Nâng cao chất lượng máy, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức làm cơng tác BT-HT-TĐC có đủ lực, phẩm chất trị; tập trung bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, luật pháp, bố trí ổn định nâng cao tính chun nghiệp cho đội ngũ Triệt để cải cách thủ tục hành BT-HT-TĐC, thu hồi đất, đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian giải Xây dựng quyền thân thiện với dân Nghiêm túc thực việc cơng khai, dân chủ, minh bạch kết kiểm kê, phương án BT-HT-TĐC, chế, sách, đơn giá áp dụng, chủ trương thu hồi đất, định thu hồi đất 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực cơng tác BTHT-TĐC nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung điều chỉnh chế sách bất cập, khơng phù hợp với thực tiễn, giải kịp thời kiến nghị, khiếu nại người dân Kiên xử lý nghiêm, dứt điểm biểu tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất Cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cơng tác khó khăn, phức tạp, phải ln phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị đem lại hiệu cao UBND Tỉnh thành lập đồn cơng tác thường trực gồm thành viên lãnh đạo ngành liên quan Sở Tài ngun Mơi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Tư Pháp, Thanh tra Họp định kỳ hàng tháng để tập trung giải vướng mắc dự án thu hồi đất địa bàn Tỉnh Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp huyện, thị cơng tác giải khiếu nại trả lời khiếu nại, khơng làm việc theo cảm tính, khơng đùn đẩy trách nhiệm để giảm khiếu nại vượt cấp gây trật tự xã hội Cơng tác tun truyền đóng vai trò quan trọng việc giúp quy định pháp luật đến gần người dân hơn, cần lựa chọn người có lực có uy HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 19 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa tín, để người dân tin tưởng, chấp hành pháp luật, giúp giải tỏa tâm lý hoang mang dân bị thu hồi đất Cần có sách ưu tiên đãi ngộ riêng sau tái định cư cá nhân, hộ gia đình có sống khó khăn thu hồi đất KẾT LUẬN Một yếu tố quan trọng định thành cơng cơng tác bồi thường, giải phóng mặt sách sát với thực tế, giá bồi thường hợp lý đội ngũ cán cơng tâm, khách quan, am hiểu sách bồi thường có quan tâm hỗ trợ tích cực từ cấp thẩm quyền giải pháp cho vấn đề giải phóng mặt ln nóng hổi HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 20 Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận cuối khóa Dự án cầu Cao Lãnh điển hình thực hiện, vận dụng hiệu quy định pháp luật, quan tâm vào hỗ trợ tích cực từ UBND Tỉnh Sở ngành liên quan Trong khn khổ tiểu luận với phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp khơng thể hết vấn đề cần quan tâm giai đoạn phát triển Tuy nhiên, từ phân tích đúc kết kinh nghiệm thực tế thực nhiệm vụ, phân tích điều kiện cần đủ cho việc bồi thường - giải phóng mặt bằng, cần phải thực số điểm sau: Người cán thực dự án phải linh hoạt, am hiểu sách bồi thường, khơng máy móc vận dụng quy định, tránh tình trạng áp dụng sai sách ảnh hưởng đến quyền lợi người dân Nhà nước, mạnh dạn đưa đề xuất, giải pháp có sở phù hợp, để cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; Phát hành loại tài liệu tun truyền gọn nhẹ, dễ đọc, dễ hiểu tới tận tay người dân khu vực triển khai dự án, để đối tượng liên quan biết cần thiết lợi ích dự án mang lại cho họ phát triển q hương; Cơng tác vận động quần chúng đóng vai trò quan trọng, để việc tun truyền đạt hiệu quả, cán thực nhiệm vụ cần có thái độ, cử chỉ, lời nói mực, nên lựa chọn người có lực có uy tín, để người dân tin tưởng, chấp hành pháp luật đặc biệt quan tâm hỗ trợ tích cực cấp, ngành, Tiểu luận mạnh dạn đề xuất số giải pháp khơng cần thiết cho Cầu Cao Lãnh mà cho việc thực cơng tác BT-HTTĐC dự án Tỉnh./ HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang 21 ... tác BT-HT-TĐC việc phát triển kinh tế -xã hội địa phương 1.3.1 Đối với phát triển sở hạ tầng Ở giai đoạn phát triển kinh tế xã hội có phát triển thích ứng hạ tầng kinh tế xã hội, vấn đề đầu tư... người bị thu hồi đất thơng qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm HV: Đinh Thò Minh Thảo Trang Lớp BD kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên K19 Tiểu luận... trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phúc lợi cơng cộng, phục vụ dân sinh Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển tồn diện lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội địa phương,
- Xem thêm -

Xem thêm: tieuluanQLNN giai toa den bu cau clanh in, tieuluanQLNN giai toa den bu cau clanh in, tieuluanQLNN giai toa den bu cau clanh in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay